Angående duftpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Angående duftpolitik"

Transkript

1 Angående duftpolitik Resultaterne fra en undersøgelse Resultaterne fra en undersøgelse om forekomsten af duft- og kemikalierelaterede symptomer i den danske befolkning er blevet offentliggjort af Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Artiklen publiceres i tidsskriftet International Archives of Occupational and Enviromental Health Resumé og perspektiv Kilde: Prevalence of self-reported symptoms and consequences related to inhalation of airborne chemicals in a Danish general population Formål Formålet med studiet var at undersøge hyppigheden af selvrapporterede symptomer over for almindeligt forekomne luftbårne kemikalier samt konsekvenserne af disse symptomer i den danske befolkning. Materiale og metoder Fra CPR-registret udvalgtes tilfældigt borgere i alderen år med bopæl i Storkøbenhavn. Disse personer fik tilsendt et spørgeskema om gener relateret til 11 almindeligt forekomne eksponeringer samt om symptomer og konsekvenser relateret her til. Eksponeringerne inkluderede andre personers brug af parfume, rengøringsmidler, opløsningsmidler, friske tryksager, nyt boliginventar, blød plast eller gummi, nyt elektronisk apparatur, stege-/ mados, udstødning fra motorkøretøjer, tjæreprodukter samt røg fra brændeovn. Resultater 71 % returnerede et udfyldt spørgeskema. 45 % var generet af mindst én af de ovenfor nævnte almindeligt forekommende eksponeringer. 27 % var generet i en grad der udløste symptomer. 17 % rapporterede, at reaktioner fremkaldt af dufte eller kemiske stoffer havde betydning for deres valg af personlige plejemidler, 10 % for hvordan, der blev gjort rent i deres hjem og 4 % for hvilke butikker, de handlede ind i. 3 % af respondenterne rapporterede, at symptomer fremkaldt af dufte og kemiske stoffer begrænsede dem socialt eller arbejdsmæssigt, og 0,5 % rapporterede, at symptomerne havde negativ indflydelse på begge disse parametre. Konklusion Undersøgelsen er det første studie i Danmark, som opgør forekomsten af symptomer over for almindeligt forekomne luftbårne kemikalier. Symptomer blev hyppigt relateret til eksponeringerne, men langt de fleste personer var generet i mildere grad. Dog synes 0,5 % at være påvirket i betydelig grad med både sociale og erhvervsmæssige konsekvenser. Fortolkning og Perspektiv Studiet er væsentligt for kortlægningen af omfanget og konsekvenserne af duft- og kemikalieoverføl- somhed i den danske befolkning. Stikprøvestørrelsen og den høje svarprocent gør, at vi mener, at resultaterne kan tillægges en høj grad af generaliserbarhed. Resultaterne tyder på, at det er almindeligt at føle sig generet af luftbårne kemiske stoffer, hvilket kunne tyde på, at almindelige fysiologiske responser f.eks. hovedpine, hoste og slimhindeirritation kan fremkaldes af eksponeringerne. Symptomerne havde givet anledning til justeringer i adfærd hos en relativ stor befolkningsgruppe ca. 19 %. Dog synes det kun at være i en mindre befolkningsgruppe på ca. 0,5 %, at symptomerne havde konsekvenser for såvel sociale som erhvervsrelaterede forhold.

2 Vi mener, at det er i denne gruppe, som på landsplan ville udgør ca mennesker, at vi skal finde de personer, der oplever reelt at blive syge pga. indånding af dufte og kemiske stoffer dvs. personer med multiple chemical sensitivities (MCS). Nikolaj Drimer Berg, ph.d.-studerende og Jesper Elberling, forskningsleder Videncentrets første artikel er udkommet Videncentret udkom d. 17. sept med sin første udgivelse: Increased release of histamine in patients with respiratory symptoms related to perfume. Udgivelsen omhandler øget udskillelse af histamin hos patienter med respirations (vejrtræknings) symptomer udløst af parfume. Man sammenholder i artiklen blodprøver mellem 20 raske forsøgspersoner og 17 patienter med respirations symptomer relateret til parfume. Disse 17 patienter kom på en Dermatologisk (hud) klinik for at få udført lappetest (kontaktallergitest på huden). Konklusionen på blodprøvesammenligningen er, at parfume forårsager en dosisafhængig ikke- IgE (allergi) formidlet udskillelse af histamin fra de basofile blodceller, dvs. en histaminudskillelse som ikke er allergisk betinget. Dette har dog i første omgang ingen diagnostisk værdi for patienter med disse symptomer. Increased release of histamine in patients with respiratory symptoms related to perfume Formål Formålet med studiet var at undersøge om blodets basofile granulocytter fra patienter med slimhindesymptomer over for parfume frigav mere histamin når der blev tilsat parfume sammenlignet raske kontrolpersoner. Materiale og metoder Studiet sammenlignede blodprøver fra 17 patienter med slimhindesymptomer over for parfume med blodprøver fra 20 raske kontrolpersoner. Den basofile histaminfrigivelse blev undersøgt ved 6 forskellige parfumekoncentrationer. Resultater Ved de 3 højeste parfumekoncentrationer udviste blodcellerne hos begge grupper dosisrespons effekt ved frigivelse af histamin Patienternes blodceller frigav væsentligt mere histamin ved den højest tilsatte parfumekoncentration i forhold til kontrolpersonernes Det parfumeudløste histaminrespons kunne ikke overføres med serum til basofile granulocytter fra en donor. Konklusion Studiet finder et målbart cellulært respons over for parfumestoffer som er orienteret mod patientgruppen med subjektive symptomer relateret til indånding af parfume. Fundet bekræfter formodningen om, at specifikke antistoffer rettet mod parfumestoffer ikke er årsagen til symptomerne og udelukker derved IgE-allergi som forklaring. Hvorledes parfumestoffer er i stand til at fremkalde det målte histaminrespons er uforklaret, men fundet kalder på såvel gentagelse som udbygning. Fortolkning og perspektiv Histamintesten kan umiddelbart ikke bruges til diagnostik af patienter med slimhindesymptomer over for parfume, idet vi ikke ud fra det aktuelle studie kan vurdere testens prædiktive værdi; dvs. det er ikke muligt fra testresultatet at udtale sig om sandsynligheden for at den enkelte person har slimhindesymptomer over for parfume eller ej. Fundet har i første omgang forskningsmæssig relevans, ved at kunne øge indsigten i hvorfor slimhindesymptomer relateret til parfume opstår og hvordan disse symptomer fremkaldes. Studiet rejser nogle væsentlige spørgsmål som skal søges besvaret: kan fundet reproduceres, dvs. genfindes i andre grupper af patienter med samme symptomer? frigiver de basofile granulocytter andre signalstoffer ved tilstedeværelsen af parfume?

3 hvad er den biologiske mekanisme for det non-ige medieret basofile histaminrespons? er det enkeltstoffer i parfumen som forårsager det basofile respons, eller er det effekten af duftstoffer i kombination? vil det også være muligt at måle et cellulært respons fra mastceller i hud eller slimhinder over for parfumestoffer? Såfremt Videncenteret med sit igangværende studie er i stand til at eftervise resultaterne fra det aktuelle studie mener jeg, at fundet er et forskningsmæssigt fremskridt, bl.a. ved de muligheder der ligger i at personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed (herunder personer med MCS), vil kunne grupperes ved nogle mere objektivt baserede kriterier end de der eksisterer i dag. På baggrund af de mange ubesvarede spørgsmål er det dog for tidligt at udtale os om, hvilken betydning artiklens fund vil have for patienter med duft- og kemikalierelaterede symptomer. Jesper Elberling, forskningsleder Kampagne for duftfri sundhedspleje i Massachusetts Kilde: MASSACHUSETTS NURSE NEWSLETTER :: April 2006 Oversat og redigeret af Elisabeth Fjeldstad Kampagne for et duftneutralt miljø i sundhedsvæsenet Sygeplejersker kan forbedre luftkvaliteten i indendørsklimaet ved at begrænse brugen af syntetiske duftstoffer Af Peggy Wolff, MS, APRN, HNC Luftkvaliteten inden døre i sundhedsvæsenets miljøer er underlagt grundige undersøgelser foretaget af adskillige organisationer indenfor miljø, sundhed og sygepleje, fordi patienter, sygeplejersker og andre har oplevet helbredsproblemer i disse miljøer. Health Care Without Harm, Environmental Working Group, American Nurses Association, Maryland State Nurses Association, University of Maryland School of Nursing og MNA er førende i indsatsen for at forbedre miljøet i sundhedsvæsenet. Undersøgelser har dokumenteret en direkte forbindelse imellem forringet helbredstilstand og udsættelse for kemikalier. Skadelige stoffer i sundhedsvæsenets arbejdsmiljø omfatter PVC-typer, desinfektionsmidler (ethylenoxid og glutaraldehyd), produkter der indeholder DEHP (phthalater), naturlig gummi (latex), kviksølv og pesticider, for blot at nævne nogle få. Enkelte individer og grupper af individer bliver i særlig grad påvirket ved udsættelse for duftstoffer/parfume. Spædbørn og børn med et ikke færdigudviklet immunsystem samt ældre med et svækket immunsystem er særligt sårbare overfor skadelige kemikalier. Desuden er personer med astma, allergier, migræne, defekter i immunsystemet samt de personer der har været udsat for en kemisk skade, særligt sårbare. Nogle patienter udtrykker frustration idet deres retmæssige adgang til sundhedsvæsenets assistance er indskrænket pga. skadelige kemiske stoffer i sundhedsvæsenets miljø. Nogle gange er de endog nødt til at vælge imellem det at undvære lægehjælp eller at udsætte sig for skadelige kemiske stoffer. Personer i den reproduktive alder er i særlig risiko mht. udsættelse for kemisk belastning der kan overføres til det ufødte barn, mens nybagte mødre vakler imellem de positive og negative virkninger ved amning af deres børn, idet skadelige kemikalier jævnligt opdages i brystmælken hos en stor del af kvinderne. Sygeplejersker kan endog være udsat for en større risiko end patienterne idet de oplever en kumulativ påvirkning. For et stigende antal sygeplejersker er brugen af duftstoffer på arbejdspladsen en hindring for beskæftigelse. The Job Accomodation Network (JAN), en gruppe der arbejder med handikappede personers ret til beskæftigelse, har rapporteret en kraftig stigning i antallet af klager relateret til duftstoffer på arbejdet. Imellem 1992 og 1995

4 behandlede JAN 37 sager relateret til duftgener, mens der i årene blev behandlet 567 sager. Lessenger rapporterede en sag om en sundhedsarbejder der udviklede akut anafylaktisk reaktion efter at have fået sprøjtet parfume på sig og advarer ansatte i sundhedsvæsenet om at denne type angreb er ved at blive mere almindelige. Denne artikel fokuserer på de skadelige kemikalier i syntetiske duftstoffer, en anden vigtig og hyppigt forekommende årsag til dårligt indeklima i sundhedsvæsenet rammer. Følgende spørgsmål vil blive besvaret: Hvad er de helbredsmæssige følger af udsættelse for duftstoffer? Hvori består nogle af de skadelige kemikalier der almindeligvis findes i duftstoffer? Hvad kan du som sygeplejerske gøre ved dette problem? Hvordan ser en model for en duftpolitik ud? Hvordan kunne jeg gøre mig til talsmand for og virkeliggøre sådan en politik? Hvilke er nøgleressourcerne? Syntetiske duftstoffers virkninger på helbredet For nuværende oplever én ud af fem personer i USA skadelige påvirkninger af helbredet ved udsættelse for duftstoffer. Disse påvirkninger varierer fra lette til svære med dødelig udgang rapporteret i et meget lille antal tilfælde. Ethvert af kroppens systemer kan påvirkes i en negativ retning. Et eksempel relateret til respirationssystemet optræder når en person reagerer med en opblussen i sin allerede eksisterende astma eller endog får et astmaanfald ved udsættelse for duftstoffer. I én undersøgelse meldte 72% astmatikere om negative reaktioner på parfume. Kun få sygeplejersker er opmærksomme på at duftstoffer kan forårsage luftvejsproblemer. Luftvejsproblemerne kan opstå idet duftstoffer udgør en gruppe af kendte luftvejsirriterende faktorer. Høje koncentrationer af luftvejsirriterende stoffer kan forårsage astma eller astmalignende tilstande, ifølge Betty Bridges, RN, indehaver af en website der bringer informationer om duftstoffer og helbred. Ved et tragisk tilfælde døde en sygeplejerske i udøvelsen af sit arbejde som følge af komplikationer efter en allergisk reaktion på parfume i 2002 på Inova Fairfax Hospital. Mange symptomer såsom irritabilitet, nedsat koncentrationsevne, hovedpine, ataxi (manglende koordinering af bevægelser), samt svimmelhed kan fremkaldes når centralnervesystemet er involveret. Det mest almindelige område for allergiske reaktioner er huden, hvor mellem 5 og 20% af befolkningen oplever disse virkninger. Der kan forekomme dermatitis, kløen eller brændende fornemmelse i huden. Kosmetiske produkter og produkter tilsat duftstoffer kan også bevirke højere risiko for brystcancer og andre sygdomme. Se Environmental Protection Agency s liste over skadelige virkninger på helbredet forårsaget af duftfremkaldende kemikalier. (Her bringes i stedet MCS- Danmarks liste over symptomerne): Centralnervesystemet: (hovedpine, svimmelhed, koncentrationsbesvær, problemer med at tænke klart, hukommelsesproblemer, forbigående nedtrykt sindsstemning, irritation, stort søvnbehov) Slimhinder i øjne, næse, mund og svælg: Slimhindeirritation i øjne (irritation, tørhed, kløe) næse (smerter, stikken, tæthed) mund (smerter, irritation, prikken, kløe) svælg (smerter, irritation, hæshed, tillukket fornemmelse) Lungerne (smerter i brystet, vejrtrækningsbesvær, hoste) Huden (rødme, hævelser, kløe, stikken, varmefølelse) Hjertet (hjertebanken) Mave og tarm (smerter, oppustethed, diarré, kvalme, madlede) Muskler og led (smerter, tunghed, træthed i kroppen) Urinveje (smerter, vandladningsgener) En lille andel af befolkningen oplever, at udsættelse for dufte og kemiske stoffer forårsager sværere og kroniske symptomer. Nogle af de sværest ramte beskriver et sygdomsforløb, der i tiltagende grad begrænser mulighederne for at føre et normalt liv, herunder at deltage i sociale

5 aktiviteter. Dette kan i værste fald give sig udslag i social isolation med tab af kontakt til venner og familie og/eller mulighed for at udøve et erhverv. Skadelige kemikalier i syntetiske duftstoffer og deres virkninger på helbredet Hvad er der i duftstoffer der kan føre til denne myriade af symptomer/helbredsproblemer? I de sidste 50 år er % af duftstoffer blevet syntetiseret ud fra petroleum, ikke fra naturlige kilder, som annoncørerne gerne vil have os til at tro. Nogle få af de hyppigst forekommende skadelige kemikalier i duftprodukter er acetone, benzen, fenol, toluen, benzylacetat og limonen. Duftstoffernes skadelige helbredsvirkninger forårsages ikke blot af de ovennævnte kemikalier samt nogle få tusinde andre enkelte kemikalier, men hver duft kan nemt indeholde hundredvis af forskellige kemikalier i kombination. Kun en meget lille del af enkelte kemikalier er testet for respiratoriske og neurotoksiske virkninger og kemiske kombinationer bliver sjældent testet for deres sundhedsskadelige virkninger. Eftersom ingredienserne i duftstoffer er beskyttet af lovgivningen mht. fabrikationshemmeligheder, holdes forbrugeren uvidende om mange af de skadelige kemikalier der udgør duftstoffer. Irritanter i duftstoffer kan initiere en sensibiliseringsproces idet immunsystemet "lærer" at genkende stoffer der senere vil fremkalde en reaktion ved reeksposition. Nedbrydningsprodukter fra limonen, a-pinen og benzaldehyd er kendte sensibiliserende stoffer der findes i duftstoffer. Phthalater og syntetiske bestanddele i moskus er to grupper af kemikalier der ofte findes i duftprodukter, disse er kendt for at forårsage alvorlige og langvarige sundhedsskader. Phthalater har vist at forårsage endokrine forstyrrelser og forekommer ofte i parfumeprodukter og duftstoffer. Syntetiske moskuskomponenter anvendt i parfume og duftstoffer kan akkumuleres i fedtvæv og påvises i brystmælk. Disse samme komponenter har også vist sig at bidrage til vandforureningen, idet de skader dyrelivet i vand og andre steder. Hvor findes duftstoffer? Duftstoffer er allestedsnærværende i vores samfund. Udover at forekomme i oplagte produkter, såsom parfume og cologne, findes duftstoffer i de fleste personlige kropsplejeprodukter, vaskepulver, skyllemidler og rengøringsprodukter, medmindre disse er mærket "parfumefri" eller "fri for duftstoffer". Duftstoffer findes også i papirlommetørklæder, stearinlys, filtpenne og et utal af andre produkter der anvendes i vid udstrækning i det daglige. Luft "friskere" indeholder som regel syntetiske duftstoffer; i stedet for at opfriske luften, udøver de en signifikant forringelse af luftkvaliteten. Hvad kan du gøre for at begrænse omgang med duftstoffer? Undgå kropsplejeprodukter, tøjvaskemidler og rengøringsartikler der indeholder duftstoffer. Læs etiketterne omhyggeligt for at undersøge om produkterne er duftfri. Parfumefri produkter kan indeholde maskerende duftstoffer. Anmod andre sygeplejersker/ansatte i din afdeling om at undgå parfume og parfumerede produkter. Undersøg om din arbejdsplads i sundhedsvæsenet har en duftpolitik. Hvis din arbejdsplads har en duftpolitik, send venligst en med arbejdspladsens navn, adresse, og hvis muligt, selve rapporten til MCS-Danmark, -adresse: Hvis din arbejdsplads ikke har en duftpolitik, så overvej at fremstille en baseret på nedenstående model. Genoptryk med tilladelse af Maryland Nurses Association, første gang udgivet i The Maryland Nurse, feb. -marts 2006, 7-9. (Oversat og redigeret af Elisabeth Fjeldstad) Peggy Wolff, MS, APRN, HNC, er autoriseret sygeplejerske med speciale i psykiatri/mental sundhed med mere end 30 års erfaring. Hun er medansvarlig for American Holistic Nurses Association s certificeringsprogram i holistisk sygepleje. Hun er ved at specialisere sig i arbejdet med mennesker med miljøbetingede lidelser. Som forfatter til flere artikler om sundt

6 miljø, har hun gennemgået Health Care Without Harm s "RN No Harm Training Program." Hun kan kontaktes på Model for duftpolitik i sundhedsvæsenets rammer Kilde: (MASSACHUSETTS NURSE NEWSLETTER:: April 2006) Oversat af Elisabeth Fjeldstad Politik: Vel vidende at parfume/duftstoffer i betydelig grad forringer luftkvaliteten i indendørsmiljøet og forhindrer nogle mennesker i at komme her, er (navnet på din arbejdsplads i sundhedsvæsenet) s politik at begrænse brugen af parfume og parfumerede produkter. Denne politik gælder alle som bruger disse lokaler, indbefattet personale, patienter og besøgende. Definitioner: Duft refererer til en parfume der er mærkbar for andre. Dette omfatter, men begrænser sig ikke til personlige kropsplejeprodukter, såsom parfume, eau de cologne, aftershave produkter, hårplejeprodukter, sæbe, lotions, pudder, deodoranter, tøjvaskemidler, såsom vaskepulver og skyllemidler, renseprodukter, samt luft "friskere" der indeholder duftstoffer. Parfumeprodukter: ethvert produkt der indeholder parfume eller duftstoffer. Procedure: Alt personale deltager i en kort orientering om de sundhedsskadelige virkninger af duftstoffer. Personalemedlemmerne vil have mulighed for at dele deres bekymringer og stille spørgsmål. En pjece der beskriver emnet og oplyser om acceptable produkter til duftfri personlig pleje vil blive uddelt. Helbredsanliggender der opstår ved krænkelse af politikken skal rettes til den relevante administrator. Patienter og besøgende: Patienter og besøgende vil modtage en folder med forklaring af baggrunden for og hvordan man omgås den duftfri politik. Skiltning der Siger "Velkommen. Dette er en/et Duftfri(t) Hospital, Lægehus, Sundhedspleje, Tandlægeklinik osv. Af hensyn til sundhed og velvære for alle der anvender denne facilitet, undgå venligst parfume/duftstoffer" vil blive sat op ved alle indgange. Manglende overholdelse skal rettes til den relevante administrator. Brigham og Women s Hospital i Boston, alle hospitaler i Halifax, Nova Scotia og mange andre sundhedsplejeinstitutioner i hele Canada forbyder brugen af parfume og duftstoffer. Andre udkast der kan tjene som model til en duftpolitik findes på websitet Opfordrer til parfumefrit sundhedspersonale Kilde: Sygeplejersken nr. 12/2007 af Lotte Havemann Når en patient ligger i en hospitalsseng eller møder sundhedsvæsenet andre steder, er det formentlig ikke sagen at blive mødt med en kraftig duft af opium eller kokos-vanille. Der er ikke lavet undersøgelser om problemets omfang, men man ved, at patienter med allergi, astma, KOL eller andre lungesygdomme generes af parfume. Også mennesker, som er duft- og kemikalieoverfølsomme, reagerer over for parfume, f.eks. med hoste, hovedpine eller influenzasymptomer. I Norge kræver flere organisationer for funktionshæmmede nu et parfumeforbud på sygehusene. Det ønske støttes af det norske Astma- og Allergiforbund, og det danske søsterforbund hilser initiativet velkomment. Dog mener Astma- og allergiforbundet i Danmark, at et lovgivningsmæssigt forbud mod at bruge parfume i sundhedsvæsenet er lige voldsomt nok. "Men vi vil gerne opfordre til, at sundhedspersonalet ude på de enkelte arbejdspladser diskuterer, hvad der er hensigtsmæssigt hos dem. Og så er vores håb selvfølgelig, at mange vil komme frem til, at det er bedst at undgå parfume i arbejdstiden," siger kommunikationschef i Astma- og Allergiforbundet, Christina Schärfe Lambach.

7 Parfume i sprayform er dog ikke den eneste slags parfume, der kan genere omgivelserne. Cremer, shampoo, vaskepulver og skyllemiddel er alle kilder med parfumestoffer, så det er ikke tilstrækkeligt, hvis sygeplejersker og andet sundhedspersonale blot undlader at sprøjte sig med parfume. Sygeplejerske Anne Marie Topp arbejder på hudambulatoriet på Amtssygehuset i Gentofte og besvarer desuden henvendelser til Videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomheds informations- og rådgivningslinje. Hun fortæller, at man i mødet med duft- og kemikalieoverfølsomme personer (MCS-patienter) skal være helt duftneutral, dvs. have vasket sit tøj i parfumefrit vaskemiddel, have parfumeog duftfri håndcreme på og have vasket sit hår i en neutral shampoo. "Nogle af de MCS-patienter, jeg har talt med, har beskrevet, at det har været et problem for dem at være indlagt på sygehuset. I et tilfælde måtte patienten bede en fra sundhedspersonalet om at gå ud af sengestuen. Men også en hånd-sprit på stuen udsendte en generende duft," fortæller Anne Marie Topp. Hun medgiver, at sundhedspersonale ikke i nogen ond mening er med til at give patienterne unødige gener pga. parfumestoffer. Selv er hun først blevet 100 pct. duftneutral for 1½ år siden, da hun blev ansat på Videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed. Først da blev hun bevidst om, hvor svært det er for disse mennesker at færdes i offentligt rum. Hun mener, at det må være en politisk beslutning, om der skal være duftneutralitet på sygehuse, skoler og andre offentlige institutioner. MCS-Danmark skrev følgende brev d. 19/ til De Danske Regioners bestyrelse samt til de enkelte regioner. De Danske Regioners bestyrelse. Bent Hansen Kristian Ebbensgaard Benedikte Kiær Aleksander Aagaard Bent Normann Olsen Carl Holst Henrik Thorup Johannes Flensted-Jensen Kent Kirk Knud Andersen Kristian Grønbæk Andersen Lars Engberg Lykke Debois Niels Kristian Kirketerp Orla Hav Poul-Erik Svendsen Vibeke Storm Rasmussen Behov for duftpolitik på de danske sygehuse Anvendelse af parfume og duftstoffer er stærkt stigende i hele samfundet, såvel i privatlivet som i det offentlige rum. Imidlertid er der i disse år også en stadig stigende erkendelse af, at parfume og duftstoffer kan være stærkt sundhedsskadelige. Parfumeallergi Man regner således med, at mindst mennesker, hvilket svarer til 4,6 % af den danske befolkning, har parfumeallergi. Ifølge Videncenter for Allergi er parfume også en af de hyppigste årsager til allergisk kontakteksem. En undersøgelse fra Odense viser, at ca. 2 % af de årige er allergiske over for parfumestoffer. En ny undersøgelse fra Tyskland viser, at 4 % af befolkningen har parfumeallergi, og flere danske undersøgelser viser en fordobling af parfumeallergi i befolkningen over de sidste år.

8 Parfumeoverfølsomhed Ud over de allergiske gener viste den Nationale Miljøhelbredsundersøgelse fra 1999 i Sverige, at 16 % af kvinderne og 7 % af mændene oplevede andre alvorlige gener ved dufte fra parfume, rengøringsmidler eller tryksværte. Ifølge Børnenes Miljøhelbredsundersøgelse i Sverige fra 2003 angav 26 % af de 12-årige børn, der havde astma, at de fik hoste eller astmabesvær fra de nedre luftveje, når de udsattes for parfumestoffer. Af de 12-årige børn med allergisk snue angav 10 % lignende gener ved kontakt med parfume. (Det Svenske Astma- och Allergiförbund) Dansk undersøgelse vedr. parfumeoverfølsomhed En ny dansk undersøgelse fra 2005 viser ligeledes, at 42 % af de undersøgte oplever generende symptomer i forbindelse med parfumerede produkter mindst en gang om året. Heraf 50 % kvinder og 30 % mænd. 14 % oplever symptomer mindst en gang om ugen. Symptomerne varierer fra irritation af næse og øjne til irritation af mund, lunger og hals. 4 % af de adspurgte vælger helt at undgå at bruge parfumerede produkter, mens 5 % overvejer indkøbssted, transport og arbejdsplads for at undgå symptomer. Andres brug af parfume er årsag til symptomerne, mens også duftfriskere og andres nyvaskede tøj påvirker negativt. (Clin Exp Allergy, 2005). Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed estimerer, at ca. 1 % af den danske befolkning mennesker - lider af duft- og kemikalieoverfølsomhed. De sundhedsskadelige virkninger af parfume og duftstoffer er således mangeartede, idet de både kan forårsage allergi/astma og duft- og kemikalieoverfølsomhed. Parfume kan også forårsage fertilitets- og leverskader. En tysk undersøgelse fra 2006 viste således, at 29 ud af 30 testede parfumer indeholdt moskusforbindelser, der ikke kan nedbrydes i miljøet, men oplagres i det menneskelige fedtvæv, samt blødgøringsmidlet diethylphthalat, som er mistænkt for at have negativ indvirkning på forplantningsevnen og for at skade leveren. Den tyske Miljøstyrelse (UBA) udgav en stor rapport i 2006 om parfumestoffers skadelighed. På MCS-Danmarks hjemmeside kan man læse en dansk oversættelse af rapporten. Symptomer Mennesker, der får allergi af parfume, får luftvejsbesvær af duftstofferne, de indånder, og visse dufte kan udløse astmaanfald. Luftrørets muskler trækker sig sammen, samtidig med at slimhinderne svulmer op, og der dannes øgede mængder slim, og det bliver svært at trække vejret. Mennesker, der lider af Duft- og Kemikalieoverfølsomhed: Sensorisk Hyperreaktivitet, SHR og Multiple Chemical Sensitivity, MCS, får andre symptomer. Ved Sensorisk Hyperreaktivitet, SHR giver udsættelse for parfume først og fremmest symptomer fra øjnene og luftvejenes slimhinder, næse, mund, hals, lunger (irritation, åndenød, hoste, smerter). Man kan let komme til at forveksle disse gener med astma og allergi, eftersom symptomerne minder om hinanden. Ved Multiple Chemical Sensitivity, MCS giver udsættelse for parfume symptomer fra mange forskellige organer, herunder fra centralnervesystemet (svimmelhed, hovedpine, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær), fra slimhinder i hals, øjne, næse, mund, lunger(smerter, irritation og vejrtrækningsbesvær), fra mave og tarm (smerter, diarre, oppustethed) og fra muskler og led (smerter). Endnu ingen medicinske behandlingsmuligheder af MCS og SHR Man ved endnu ikke nok om disse lidelser, og der findes endnu ingen specifik medicinsk behandling for dem. Selvom der er store individuelle forskelle mellem de duft- og kemikalieoverfølsommes sygdomsbillede, har de det til fælles, at symptomerne udløses ofte øjeblikkeligt - ved indånding af kemiske stoffer, herunder parfume og duftstoffer, og at den eneste måde, hvorpå de ramte kan undgå at blive syge, er ikke at blive udsat for de duftstoffer og kemikalier, der udløser symptomerne. Manglende tilgængelighed Dette kan imidlertid ikke lade sig gøre, når man kommer på hospital, idet der i sygehusenes indemiljø overalt er forurenet med duftstoffer. Dette, mener MCS-Danmark, bør ændres, idet de offentlige sygehuse bør sikre tilgængeligheden for mennesker med alle handikap og lidelser.

9 Hidtil har der kun været fokus på at sikre tilgængeligheden for fx bevægelses- og synshandicappede. Det er ikke acceptabelt, at over 5 % af den danske befolkning ikke kan komme på sygehuset og modtage behandling, uden de bliver syge pga. parfume og duftstoffer i hospitalsmiljøet. Mennesker der lider af duft- og kemikalieoverfølsomhed kan lade være med at deltage i fornøjelser som at gå i teatret og i biografen, hvor der er mange parfumestoffer i luften. At komme på hospital er imidlertid ikke en fornøjelse, men en menneskeret. Derfor bør der gælde andre regler på hospitaler mht. tilgængelighed end i det øvrige offentlige rum. Mange duft- og kemikalieoverfølsomme frygter hospitalet og forsøger at undgå indlæggelser, hvilket er helt uacceptabelt. Behov for duftpolitik I lighed med erkendelsen af at tobaksrøg er sundhedsskadelig, hvilket har ført til indførelse af en rygepolitik bl. a. på de danske hospitaler, ønsker Patientforeningen MCS-Danmark derfor at henlede sygehusejernes opmærksomhed på, at der også er et stort behov for, at der på de danske sygehuse indføres en duftpolitik, så der bliver tilgængelighed for alle patienter til hospitalsbehandling, uden at de bliver påført yderligere sygdom under opholdet på hospitalet. I Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussens svar d. 18. januar 2007 til Folketingets Sundhedsudvalg angående duftpolitik på danske sygehuse gøres rede for, at duftstoffer kan udløse astma og kontaktallergi. Selvom der mangler viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed, er Sundhedsstyrelsen vidende om, at mange mennesker på grund heraf føler sig stærkt generet af duftstoffer og kemikalier. Sundhedsstyrelsen udtaler: Den manglende viden på dette område betyder dog ikke, at Sundhedsstyrelsen ikke mener, at brugen af unødvendige kemikalier i sygehusvæsenet skal undgås, herunder unødvendig brug af duftstoffer i sæbe, rengørings- og vaskemidler og såkaldte duftblokke mv. Det er heller ikke hensigtsmæssigt, at sygehuspersonalet anvender stærke dufte under deres arbejde på sygehusene. Det kan være til gene for både patienter og kolleger. Sundhedsstyrelsen udtaler endvidere: I relation til sygehusvæsenet er dette et område, regionerne har ansvaret for. Arbejdstilsynet kan blive involveret i sager, hvor personale generes af dufte. Sundhedsstyrelsen finder, at der allerede nu er sundhedsfaglig begrundelse for at tage hensyn til dette område i sygehusvæsenets daglige drift. MCS-Danmark er vidende om, at man bl.a. i Sverige, Canada, USA, Belgien, England og Australien allerede har gode erfaringer med at indføre duftpolitik på hospitalerne, og MCS- Danmark stiller sig gerne til rådighed med viden om, hvordan regionerne kan sikre duftneutralitet på de danske hospitaler. Liste med links til hjemmesider med oplysning om duftpolitik på de nævnte udenlandske hospitaler samt 2 artikler om behov for indførelse af duftpolitik på de danske sygehuse vedlægges som bilag. Dette brev er sendt til den sygehusansvarlige ledelse i de 5 regioner samt til De Danske Regioners bestyrelse.

10

11 Sundhedsministerens folketingssvar om duftfrie hospitaler Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 18. januar 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr Sagsbeh.:TK Fil-navn:Dokument 3 Kilde: Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 1834, som medlem af Folketinget Karen Hækkerup (S) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 8. januar Spørgsmål S 1834: "Vil ministeren støtte, at der i indeværende år laves forsøg med indførelse af en duftpolitik på danske sygehuse eller enkelte af disses afdelinger, og vil ministeren i givet fald selv tage initiativ til, at sådanne forsøg etableres eller blot overlade det til regionerne at løbe sådanne eventuelle forsøg i gang?" Svar: Jeg har anmodet Sundhedsstyrelsen om bidrag til brug for besvarelse af spørgsmålet. Sundhedsstyrelsen har i den anledning oplyst, at det er velkendt, at en del mennesker føler sig generet af duftstoffer i deres omgivelser, og at stærke dufte hos mennesker med følsomme luftveje som fx astmapatienter ligefrem kan udløse symptomer på astma, ligesom parfume i forbrugerprodukter er anledning til, at flere personer løbende udvikler kontaktallergi overfor parfumestofferne. Det er ligeledes velkendt, at nogle mennesker føler sig så stærkt generet af duftstoffer og kemikalier, at de associerer en række symptom manifestationer fra flere forskellige organsystemer med disse såkaldt duft- og kemikalieoverfølsomhed, også benævnt MCS.

12 Sundhedsstyrelsen har videre oplyst, at man fortsat mangler viden om hele denne problemstilling, som duftstoffer og symptomkomplekset duft- og kemikalieoverfølsomhed indebærer. Dette både i relation til viden på årsags- og mekanismesiden, men også viden om omfanget i befolkningen og om de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser i Danmark. Forudsætningen for at kunne lave forsøg med indførelse af duftpolitik på danske sygehuse herunder lave restriktioner overfor grupper af kemikalier som fx duftstoffer i relation til symptomkomplekset MCS må være, at vi har en større viden og klarhed på området. Det var netop en af grundene til at Miljøministeriet i januar 2006 åbnede et Videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). Sundhedsstyrelsen sidder i styregruppen for Videncentret og kan se, at centret arbejder målrettet på at skabe en større viden på området. Ud over selv at sætte undersøgelser i gang har centret en opgave med at skabe et overblik over den viden, der allerede findes. Videncentret er således pt. ved at opgøre data fra en større befolkningsundersøgelse, der skal belyse problemets omfang, og har også på det patientoplevede område undersøgelser i gang, der vil belyse netop hospitalssituationer. Sundhedsstyrelsen mener derfor, at evt. forsøg med indførelse af duftpolitik på danske sygehuse i relation til personer med symptomkomplekset MCS må afvente resultatet af Videncentrets arbejde. Den manglende viden på dette område betyder dog ikke, at Sundhedsstyrelsen ikke mener, at brugen af unødvendige kemikalier i sygehusvæsnet skal undgås, herunder unødvendig brug af duftstoffer i sæbe, rengørings- og vaskemidler og såkaldte duftblokke mv. Det er heller ikke hensigtsmæssigt, at sygehuspersonalet anvender stærke dufte under deres arbejde på sygehusene. Det kan være til gene for både patienter og kolleger. I relation til sygehusvæsnet er dette et område, regionerne har ansvaret for. Arbejdstilsynet kan blive involveret i sager, hvor personale generes af dufte. Sundhedsstyrelsen finder, at der allerede nu er sundhedsfaglig begrundelse for at tage hensyn til dette område i sygehusvæsenets daglige drift. Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens bidrag. Kilde: Informationscenter for miljø og sundhed Tyskland skærper krav til parfume Duftstoffer skal forbydes i offentlige bygninger, anbefaler tysk miljømyndighed. (11. juli 2006) Indtil videre har man ikke taget nok hensyn til de sundhedsproblemer, som duftstoffer kan medføre. Det synspunkt lyder nu det fra den tyske miljøstyrelse Umweltbundesamt. Styrelsen har i rapporten "Duftstoffe: Wenn Angenehmes zur Last werden kann" kigget på den nyeste viden om duftstoffer og kortlagt de risici, som kan være forbundet med at være udsat for dem. Fx kan duftstoffer fremkalde kontaktallergi. På den baggrund har man formuleret en række anbefalinger til, hvordan brugen af duftstoffer i fremtiden bør finde sted. Anbefalinger, som på en række områder betyder strengere krav i forhold til i dag. Parfume alle vegne Tidligere var parfumerede produkter noget ekstraordinært. Men i dag udsættes vi for parfume fra mange forskellige kanaler, fx luftfriskere, vaske- og rengøringsmidler og duftlys, påpeger Umweltbundesamt. Samtidig mangler der viden om stofferne og deres påvirkning af miljø og sundhed, lyder det. Duft ud af offentlige bygninger Styrelsen maner derfor til forsigtighed og anbefaler bl.a., at der ikke bruges duftstoffer i offentlige bygninger, hvor vi ikke selv har et valg, fx i kontorbygninger, indkøbscentre og biografer. Problemet er, at vi ofte udsættes for duftstofferne ufrivilligt - og i nogle tilfælde, er vi slet ikke klar over det. Fx i indkøbscentre, hvor duftene føres ud via ventilationssystemerne. Duftstofferne er altså alle

13 vegne, og det er især et problem for dem, der er særligt følsomme over for duftstofferne, påpeger Umweltbundesamt. Bedre information og mere viden Parfumeproducenter bør yde forbrugerne mere detaljeret information om ingredienserne i de parfumerede produkter og undgå vildledende markedsføring, som fx brug af begrebet "luftfrisker", påpeger styrelsen. Og de skal så vidt muligt udvikle produkter, der ikke skader miljø og sundhed. Desuden skal der forskes mere i, hvordan vores sundhed påvirkes af duftstofferne. Det er en fælles opgave for offentlige myndigheder, producenter og forhandlere af parfume, lyder det yderligere. Forsigtighed derhjemme Forbrugere anvender ofte parfume ukritisk. Men man bør også selv være mere bevidst om, hvordan man omgås produkter med duftstoffer, påpeger Umweltbundesamt. Fx bør dårlig lugt ikke fjernes med luftfriskere. Derimod anbefaler styrelsen, at man sørger for god udluftning og rengøring med jævne mellemrum - uden brug af parfumerede rengøringsmidler. Link til rapporten: htpp://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/hintergrund/duftstoffe.pdf Forbud mod parfume i offentlige bygninger Kilde: De radikales Elsebeth Gerner Nielsen vil have et forbud med parfumestoffer i alle offentlige bygninger. Forslaget møder ikke opbakning i Folketingets sundhedsudvalg - Det er vores fælles ansvar, at luften er frisk. Det er præcis ligesom med rygning. Det offentlige bør sikre, at alle kan færdes i det offentlige rum uden at blive syge. Vi bør gå forrest og forbyde at der bruges parfumestoffer i offentlige bygninger, fastslår Elsebeth Gerner Nielsen (R). Det Radikale Venstre foreslår et forbud mod parfumestoffer i alle offentlige bygninger. Stoffer, der for eksempel findes i rengøringsmidler og sæbe. I dag vurderes det, at mindst fire procent af den danske befolkning lider af parfumeallergi. - Vi ved ikke præcist, hvordan mange af stofferne virker, hverken i forhold til allergi eller miljø. Og derfor er der god grund til at være varsom med de her stoffer, siger Elsebeth Gerner Nielsen til MetroXpress (den 12. juli 2006). Hvis det står til de radikale skal alle rengøringsmidler og materialer, der bruges i det offentlige, være helt fri for parfumestoffer. Formanden for Folketingests sundhedsudvalg Birthe Skaarup (DF) er ikke imod selve idéen, men hun mener ikke, at der skal indføres et forbud. - Men jeg vil godt støtte, at vi henstiller til, at både offentlige og private virksomheder og bygninger bruger rengøringsmidler uden parfumestoffer, siger hun. Af Esther Egeriis Debatindlæg i Politiken: Lad os få en duftpolitik For nylig har man kunnet læse, at Det Radikale Venstre vil fremsætte et forslag om forbud mod parfumestoffer i offentlige bygninger. Det ville indebære, at der disse steder kun blev anvendt rengøringsmidler uden parfume, og at luftfriskere blev fjernet. Det initiativ er vi mange, der hilser velkomment. Men det ville være ønskeligt, hvis man går et skridt videre og indfører en egentlig duftpolitik på arbejdspladserne, som kunne fjerne en sand duftcocktail af parfume og parfumeret deodorant, hudcreme, shampoo og hårplejemidler samt fra tøjet parfumeret vaskepulver og skyllemiddel. Jeg kan høre ramaskriget om, at en sådan duftpolitik ville være et indgreb i den personlige frihed. Det er rigtigt: Det ER et indgreb, hvor den enkelte mister noget frihed til gavn for

14 almenvellet. Ligesom vi har hastighedsbegrænsninger af hensyn til trafiksikkerheden og rygepolitik af hensyn til sundheden. Den nyeste viden om duftstoffer peger klart på, at der er sundheds-problemer forbundet med den omsiggribende anvendelse af dem. Blandt de ca kemikalier, som indgår i fremstilling af parfume, kan nævnes formaldehyd, phtalater og styren stoffer som der nu er bred enighed om er sundhedsskadelige. Som det er nu, har vi ikke noget valg: Vi udsættes hver eneste dag for et sandt bombardement af parfume fra produkter til personlig pleje, rengøringsmidler og meget meget mere. Tænk lige over, at mange tror, man kan fjerne dårlig luft ved hjælp af såkaldte luftfriskere noget der mest af alt minder om kemisk krigsførelse. Det kan derfor ikke undre, at folk bliver syge deraf. Duftstofferne kan fremkalde astma- og migræneanfald, og mennesker med MCS (duft- og kemikalieoverfølsomhed) bliver syge i dagevis, hvis de blot i nogle få minutter udsættes for andres parfumestoffer. Faktisk bliver de syge af at komme på sygehus på grund af de parfumestoffer, personalet bruger. Hvor er den personlige frihed henne for disse mennesker, for hvem store dele af det offentlige rum er utilgængeligt? I andre lande har man taget fat på problemet. I Canada har et stigende antal arbejdspladser, herunder skoler og hospitaler, således indført en duftfri politik. Det samme gælder en række sygehuse i Sverige, hvor man også beder besøgende om ikke at anvende parfume eller andet, som dufter. Det er på tide vi følger disse gode eksempler og således gør større dele af det offentlige rum tilgængeligt for alle. Esther Egeriis Formand for MCS-Danmark

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner 2009/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. december 2009 af Pia Olsen Dyhr (SF), Jonas Dahl (SF) og Steen Gade (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 VELKOMMEN V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG www.mcsvidencenter.dk PROGRAM 15.00 15.05 Velkommen v/forskningsleder Sine

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads?

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Hvor gammel er du? år Er du kvinde...1 mand...2 Hvad er navnet på din nuværende arbejdsplads? Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? Måned år Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvor mange timer

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015

. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 17. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse parfumestoffer 1. Resume Parfumer anvendes i en lang række forskellige produkter og har for mange mennesker

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Allergiforebyggelse. Information, som skal gives af sundhespersonale

Allergiforebyggelse. Information, som skal gives af sundhespersonale Allergiforebyggelse Information, som skal gives af sundhespersonale Indhold Hvem får allergi?... 3 Hvad er allergi?... 3 Hvor kommer allergien fra?... 3 Arvelige risikofaktorer...4 Hvor stor er risikoen

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret

Symptomer. Hovedet: Hovedpine Migræne Svimmelhed Søvnbesvær Vågner om natten Taber hovedhåret Symptomer Bedøm hvordan du har haft det de sidste måneder efter denne skala og skriv det aktuelle tal ud for symptomet. Der hvor det er relevant må du gerne skrive årstal eller hvor længe du har haft symptomet.

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 161 Offentligt Ministeren J.nr. Den 3. december 2008 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

ANAFYLAKTISK REAKTION. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center. Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet

ANAFYLAKTISK REAKTION. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center. Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet ANAFYLAKTISK REAKTION Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet HVAD ER EN ANAFYLAKTISK REAKTION? En anafylaktisk reaktion er en akut svær

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense)

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergi vaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft Patientinformation, strålebehandling Information om strålebehandling efter operation for brystkræft eller forstadier til brystkræft Indledning Denne information er et supplement til vores mundtlige information

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger,

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække!

Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække! Konferencen Er hygiejnen hjemme? Rådet for bedre hygiejne, Christiansborg 10.sep. 2015 Hygiejne set fra borgerens perspektiv: Giv lungesyge mennesker det bedste liv - lungerne kan trække! Sundhedsfaglig

Læs mere

Børneeksem/atopisk eksem er arvelig og mest udbredt hos børn, mens kontakteksem primært rammer voksne i bestemte job

Børneeksem/atopisk eksem er arvelig og mest udbredt hos børn, mens kontakteksem primært rammer voksne i bestemte job Eksem Børneeksem/atopisk eksem er arvelig og mest udbredt hos børn, mens kontakteksem primært rammer voksne i bestemte job Kapitlet handler om atopisk eksem/børneeksem hos børn og voksne samt om kontakteksem

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Lungeforenlngen og Matas l kampen mod lungesygdomme 600.000 danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Tjek lungerne, før det er for sent

Læs mere

Disse områder beskrives :

Disse områder beskrives : Disse retningslinjer er lavet for at sikre, at I ved, hvordan I skal forholde jer, når et barn har brug for hjælp i forhold til sygdom eller tilskadekomst. Hvis et barn kommer til skade eller bliver syg

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET Mænd er jo så dårlige til at gå til lægen og til at handle på symptomer. Jeg tror på, at der er flere mænd, der lider af HS, end man egentlig regner med.

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibutop creme 50 mg/g Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Du kan få Ibutop

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. MDI brugere. 1 Version09/06

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. MDI brugere. 1 Version09/06 ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES Walk the Talk MDI brugere 1 Version09/06 2 Walk the Talk - MDI brugere Indhold Væsentlige data God praksis Når ting går skævt... Dialog 3 MDI-klassificering i henhold

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning Ren luft til ungerne Beskyt børn mod passiv rygning Børn og passiv rygning Man ryger passivt, når man indånder røgen fra andres rygning. I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og

Læs mere

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Dine lunger bliver aldrig, som de var før. Som tidligere ryger må du leve med den nedsatte lungefunktion, som smøgerne har givet dig Af Line Felholt, november

Læs mere

MCS identitet og psykologiske aspekter

MCS identitet og psykologiske aspekter MCS identitet og psykologiske aspekter By administrator - Posted on 11 October 2008 Pamela Reed Gibson: Oversat af Esther Egeriis I den etablerede lægeverden vil enhver diskussion om MCS eller el-overfølsomhed

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

N. Phrenicus blokade. Patientinformation

N. Phrenicus blokade. Patientinformation Patientinformation N. Phrenicus blokade Effekten af N. Phrenicus blokade på akutte og kroniske skuldersmerter hos patienter til lobektomi og pneumonektomi. Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V Deltagerinformation

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Den palliative KOL-patients behov

Den palliative KOL-patients behov Den palliative KOL-patients behov Anne Rasmussen September 2013 Udvikling af den basale palliative indsats på danske hospitaler Projektets forløb Planlagt til at foregå på de lungemedicinske sengeafsnit

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

QOL-E V. 3 HELBREDSRELATERET LIVSKVALITET VED MYELODYSPLASTISK SYNDROM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

QOL-E V. 3 HELBREDSRELATERET LIVSKVALITET VED MYELODYSPLASTISK SYNDROM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER QOL-E V. 3 HELBREDSRELATERET LIVSKVALITET VED MYELODYSPLASTISK SYNDROM Denne undersøgelse er målrettet patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS). Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvordan

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe.

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Vejledning om Astma/Astmatisk bronkitis hos småbørn Astmatisk bronkitis hos småbørn er en meget almindelig sygdom. Ca. 20 % af alle

Læs mere

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden

Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden Ingen parfume, farvestoffer eller parabener! Pleje af hårbunden Får hårbunden nok opmærksomhed? Hårbunden er der ikke mange der tænker på i det daglige. Den lever sit skjulte liv dækket af hår, og først

Læs mere

Studiespørgsmål for SSA-elever

Studiespørgsmål for SSA-elever Studiespørgsmål for SSA-elever Spørgsmålene kan både anvendes til mundtlig og skriftlig refleksion Grundlæggende behov: Hvad er menneskets grundlæggende behov? Hvad kan du gøre for at opretholde behovene?

Læs mere

Hidrosadenitis suppurativa

Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hvad er Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af ømme bylder. Hvor

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm. ANGST OG OCD Horsens 5. februar 2015 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Hvordan skal vi forstå angst? Angstlidelserne

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere