Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:"

Transkript

1 Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune Mette Touborg, Lejre Kommune Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune Joy Mogensen, Roskilde Kommune Erik Kjelgaard, Lolland Kommune Niels Hörup, Solrød Kommune Jane Strange Nielsen, Dansk Erhverv Anette Ilsøe, Dansk Industri Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer Laila Krytz, DA Claus Engholm Jensen, LO Per Struwe Christensen, FTF Grethe Funch Petersen, Det Regionale Beskæftigelsesråd Hanne Leth Andersen Videns- og uddannelsesinst. Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst. Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst. Henrik Nielsen Dansk Bryggeri Palle Svendsen, Dansk Erhverv Dorthe Hansen, Håndværksrådet Charlotte Frimer Petersen, Landbrug og Fødevarer Christina Cohr, FTF og Akademikerne Astrid Dahl, Viden- og uddannelsesinst. Ulla Koch, Videns- og Uddannelsesinst.

2 Indholdsfortegnelse åbent møde 1. Godkendelse af dagsorden 3 2. Evaluering af vækstkonferencen Vækstforums udpegning til organisationer 5 4. Regional vækst- og udviklingsstrategi 7 5. Vækstpartnerskab 9 6. Vækstaftaler Regereringens vækstplan for turisme Metodisk opfølgning og effektmåling på 13 Vækstforums udviklingsindsats 9. Økonomioversigt Opfølgning på tidligere beslutninger Gensidig orientering Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Sagsfremstilling Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland - 3 -

4 2. Evaluering af vækstkonferencen 2014 Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum afholdt sin årlige Vækstkonference den 12. maj Der lægges op til en evaluering af konferencen. Sagsfremstilling Vækstforum afholdt sin årlige Vækstkonference den 12. maj 2014 i Nordisk Films Biograf i Næstved. Umiddelbart efter konferencens afslutning er deltagere via mail blevet bedt om at respondere på et elektronisk spørgeskema. På mødet fremlægges deltagernes evaluering af konferencen. Herudover lægges der op til, at Vækstforum evaluerer konferencen. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at konferencen evalueres. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland - 4 -

5 3. Vækstforums udpegning til organisationer Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum foretager i henhold til lovgivning og henvendelser fra organisationer mv. indstilling om og/eller udpegning af medlemmer til en række udvalg og organisationer. Sagsfremstilling Vækstforum udpeger eller indstiller medlemmer til en række udvalg og organisationer. På Vækstforums møde 18. marts 2014 blev der foretaget en række udpegninger og indstillinger. Følgende udpegning skal foretages: Gensidig observatørpost i Det Regionale Beskæftigelsesråd I henhold til erhvervsfremmeloven beslutter Vækstfora og Regionale Beskæftigelsesråd, om de ønsker at have gensidige observatører på de to udvalgs møder. Vækstforum og Beskæftigelsesrådet har hidtil ønsket gensidig repræsentation. Grethe Funck er udpeget af Beskæftigelsesrådet i Beskæftigelsesrådets indeværende periode. Beskæftigelsesrådet nyudpeges senere i foråret og forventes på sit konstituerende møde at træffe beslutning vedrørende gensidige observatørposter. Administrationen anbefaler, at Vækstforum udpeger en observatør til Beskæftigelsesrådet, og anmoder Beskæftigelsesrådet om at udpege en observatør til Vækstforum i forventning om, at Beskæftigelsesrådet træffer lignende beslutning på sit konstituerende møde. Bestyrelsespost i Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi Sjælland skal etablere en ny bestyrelse fra 1. maj Medlemmerne skal omfatte repræsentanter med kendskab til de regionale forhold for erhvervslivet og det regionale arbejdsmarked. Erhvervsakademi Sjælland har anmodet Regionsrådet og Vækstforum om i forening at foretage udpegning af en mand og en kvinde som repræsentant i bestyrelsen. Regionsrådets forslag vil foreligge på mødet. Derudover skal der orienteres om, at suppleantposten i overvågningsudvalget for Fehmarnbeltregion-programmet overgår fra Ib Poulsen til Hanne Leth Andersen. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. Der udpeges en observatør til deltagelse på det Regionale Beskæftigelsesråds møder. 2. Regionsrådets forslag til fælles udpegning af en repræsentant til Erhvervsakademi Sjællands bestyrelse tiltrædes

6 Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet Bilag til punkt nr. 3: - Brev fra Erhvervsakademi Sjælland - 6 -

7 4. Regional vækst- og udviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Brevid: Resume På mødet d. 18. marts 2014 blev Vækstforum orienteret om processen for udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Det indstilles her, at Vækstforum godkender et debatoplæg som det foreløbige udgangspunkt for drøftelser med regionale aktører om den regionale vækstog udviklingsstrategi. Sagsfremstilling På baggrund af erfaringerne med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi , erfaringerne fra det nuværende Mål 2-program, resultater fra evalueringen af en række virksomhedsrettede projekter samt konklusionerne i to grundlagsanalyser er der udarbejdet et debatoplæg: Vækst og udvikling i Region Sjælland hvorfra og hvordan? (vedlagt). Debatoplægget indeholder en række dilemmaer og skal danne udgangspunkt for en debat om, hvordan man politisk ønsker at prioritere Region Sjællands indsats for vækst og udvikling i regionen. Denne debat finder bl.a. sted på Vækstforums døgnseminar og på fællesmødet med Regionsrådet den 12. maj. Debatoplæg skal ses som Regionsrådets og Vækstforums foreløbige tanker om vision og temaer i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Debatoplægget tænkes drøftet med regionale aktører, borgere og virksomheder med henblik på en bred regional opbakning og en forståelse af de dilemmaer, Region Sjælland står overfor i udviklingen af den regionale udviklingspolitik. Debatoplægget kan dermed bruges af de enkelte medlemmer af Regionsrådet og Vækstforum som udgangspunkt for politiske indspark i den offentlige debat om de mest effektfulde indsatser i den regionale vækst- og udviklingsstrategi i debatfasen i maj-juni Vedlagt er endvidere et baggrundsnotat til debatoplægget, hvor det er muligt at hente mere viden om fordele og ulemper og tendenser indenfor hvert dilemma samt nogle bud på mulige fremtidige indsatser. Regionsrådet har d. 8. maj drøftet dilemmaerne i debatoplægget. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender debatoplægget Vækst og udvikling i Region Sjælland hvorfra og hvordan? som det foreløbige udgangspunkt for drøftelser med regionale aktører om den regionale vækst- og udviklingsstrategi

8 Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 4: - Vækst og udvikling i Region Sjælland - hvorfra og hvordan - Baggrundsnotat til debatoplægget - 8 -

9 5. Vækstpartnerskab Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Der skal indgås en ny Vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Vækstforum Sjælland for Det forventes, at initiativerne fra Vækstpartnerskabet 2013 i vidt omfang videreføres i De politiske forhandlinger vil finde sted i løbet af efteråret Sagsfremstilling Erhvervsministeriet er ved at forberede de politiske drøftelser vedrørende Vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Det forventes, at regeringen vil udsende sit forhandlingsudspil primo august 2014 med henblik på, at der kan være politiske drøftelser af Vækstpartnerskabet i løbet af efteråret Erhvervsministeriet lægger op til at bygge ovenpå 2013 aftalen med henblik på at konsolidere de indsatser, som allerede er igangsat. Der vil således fortsat blive taget udgangspunkt i Regeringens Vækststeams og de dertil hørende vækstplaner. Derudover ønsker Erhvervsministeriet en aftale med færre men større målbare indsatser. Administrationen vil være i tæt dialog med Erhvervsministeriet de kommende måneder, hvor regeringens udspil udarbejdes. Dette bl.a. med henblik på at sikre gensidigheden i aftalen således, at staten også forpligtes ift. gennemførelse af de konkrete initiativer i aftalen. Erhvervsministeriet vil desuden, som opfølgning på Vækstpartnerskabet 2013, udarbejde et kort statusnotat, som forelægges for Danmarks Vækstråd 23. maj Det videre forløb Regeringens udspil vil efter planen blive forelagt Vækstforum på mødet den 3. september 2014, hvor der også udpeges en delegation til det politiske møde i efteråret. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland - 9 -

10 6. Vækstaftaler Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Der er afholdt de første individuelle møder med leadpartnerne bag Vækstaftalerne, hvor status for aftalerne blev gennemgået. Endvidere er der afholdt det første fællesmøde mellem leadpartnerne. Sagsfremstilling Af styringsparadigmet for Vækstaftalerne fremgår det, at der afholdes halvårlige individuelle statusmøder med leadpartnerne bag vækstaftalerne. Formålet med statusmøderne er at se på, om aftalerne forløber planmæssigt. Blandt andet om de opstillede milepæle og mål indfris, og om samarbejdet konsortieparterne imellem forløber planmæssigt. Tilbagemeldingerne herpå er, at vækstaftalerne er kommet godt i gang, og samarbejdet forløber, som det skal. Der er for hver af vækstaftalerne defineret et 0-punkt. Det betyder, at vækstaftalerne fremover vil blive målt på de opstillede resultat- og effektmål ud fra det definerede 0-punkt. De første resultater på baggrund af 0-punktet vil blive forelagt Vækstforum på deres møde d. 8. december Endvidere er der blevet afholdt det første fællesmøde med leadpartnerne bag vækstaftalerne. På mødet gav leadpartnerne blandt andet deres indspark til en kommende Vækst- og udviklingsstrategi. Vækstaftalerne er indgået for en 3-årig periode, undtaget Vækstaftale 2 udnytte de store anlægsinvesteringer med Femern Belt Development som leadpartner, hvor der er indgået en aftale for Femern Belt Development har fået fremrykket deres milepæle således, at de d.15. maj 2014 skal udarbejde en konkret handlingsplan for 2015 og 2016 og opstille reviderede resultat- og effektmål for perioden Der er igangsat to analyser, der skal afdække, dels hvilke resultater Femern Belt Develpment har opnået gennem de sidste 3 år dels en fremadrettet interessentanalyse. Resultaterne forelægges administrationen d. 15. maj Resultaterne herfra vil indgå i det samlede beslutningsgrundlag i forhold til en videreførsel af kontrakt med Femern Belt Development som leadpartner i 2015 og Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Til orientering Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

11 7. Regereringens vækstplan for turisme Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Erhvervs- og Vækstministeriet har d. 20. januar 2014 offentliggjort vækstplan for turismen i Danmark. Vækstplanen indeholder en række initiativer rettet mod at øge kvaliteten i turismen og skabe vækst i storby- og erhvervsturismen og kyst- og naturturismen. For Region Sjælland er det bl.a. interessant, at der lægges op til et initiativ, der skal styrke kystturismen omkring Østersøen. Sagsfremstilling Der vil på Vækstforum møde blive orienteret om eventuelt nyt i sagen. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

12 8. Metodisk opfølgning og effektmåling på Vækstforums udviklingsindsats Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum har til opgave at medfinansiere udviklingsaktiviteter, evaluere indsatsen og dokumentere effekter og resultater. Det er afgørende, at aktiviteterne skaber vækst og beskæftigelse. Der lægges op til, at Vækstforum medfinansierer værktøjer til effektmåling og evaluering med kr. Sagsfremstilling Region Sjælland og Vækstforums mål er at medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse. Det er i den forbindelse afgørende, at de udviklingstilskud, der gives, er både fokuserede og har et klart sigte på at kunne dokumentere vækstog beskæftigelsesmæssige resultater og effekter. Derudover skal Vækstforum i følge lov om erhvervsfremme følge op på de investeringer, der foretages under den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Konkret betyder det, at alle nye investeringer, der foretages af Vækstforum, fra dag 1 vil blive underlagt en systematisk evaluerings- og opfølgningsmetode. Metoden skal sikre, at det bliver nemmere at opgøre resultater i form af vækstog beskæftigelse af den igangsatte udviklingsindsats. Som led heri skal alle ansøgere klargøre, hvordan deres aktiviteter bidrager til at indfri målene i den regionale erhvervsudviklingsstrategi og kommende vækst- og udviklingsstrategi. Dermed skabes et solidt beslutningsgrundlag, når det skal vurderes, om den foreslåede investering skal foretages. En vigtig del af effektmålingen sker ved, at projekterne systematisk registrerer enten de virksomheder eller de personer, som indgår i projektets aktiviteter og dermed forventes at opnå et konkret udbytte af projektets aktiviteter. Fx ved at en virksomheder øger antallet af ansatte, eller en person gennemfører et uddannelsesforløb. Denne effektmåling gør det muligt årligt at foretage opgørelser på blandt andet beskæftigelse, kompetenceudvikling, eksport og omsætning for de virksomheder og personer, som indgår i udviklingsindsatsen. Desuden vil effekterne kunne sammenlignes på tværs af landets øvrige regionale vækstfora. Mens aktiviteterne gennemføres, følges der løbende op på status og resultater, og Vækstforum vil få præsenteret status for alle igangværende aktiviteter to gange om året. Herudover vil Vækstforum i magasinet AJOUR, som udkommer ved hvert møde, kunne læse om de seneste resultater og effekter, som er udsprunget af de forskellige investeringer. Resultaterne kan ligeledes ses på AJOUR s hjemmeside:

13 Økonomi Det nationale effektmålingssystem varetages af Erhvervsstyrelsen og gennemføres i samarbejde med de seks vækstfora og Danmarks Statistik. Det har en samlet pris på kr. for perioden Omkostningerne deles mellem vækstfora og Erhvervsstyrelsen. Vækstforum Sjællands andel er fastsat til kr. for Endvidere skal der afsættes midler til midtvejsevalueringer af projekter med budget på over 2 mio. kr. Det gennemføres sammen med evaluering af Vækstaftalerne, hvortil der tidligere er bevilget kr. Samlet pris er 1,5 mio. kr. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilliges kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af det nationale effektmålingsværktøj for perioden samt til gennemførelse af midtvejsevalueringer af Vækstforums indsatser. Midlerne hentes fra restancekonto om muligt. Sagen afgøres af Regionsrådet

14 9. Økonomioversigt Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi for 2014, for så vidt angår både EU s strukturfondsmidler (programperiode og ) og de regionale erhvervsudviklingsmidler. Sagsfremstilling Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som tidligere er bevilget, og som er indstillet til godkendelse på dette møde. Opgørelsen over den europæiske strukturfonds Mål 2-midler er fordelt på de to fondsområder, Socialfonden og Regionalfonden. Der henvises til opfølgning på tidligere beslutninger for uddybende oplysninger om de enkelte aktiviteter. Vækstforums samlede økonomi 2014 og 2015** Danske kroner Regionale erhvervsudviklingsmidler 2014 Regionale erhvervsudviklingsmidler 2015 Budgetramme (inkl. øremærkede midler + tilbageløb) Hidtidige bevillinger Indstillinger til mødet Reserverede Mål 2 Regionalfond en Mål 2 Socialfonden *Mål 2 Socialfond/Regionalfond i alt x) x) midler Ikke disponeret** * Fordelingen af rammerne for Mål 2 på henholdsvis Regionalfonden og Socialfonden er ikke fastlagt endnu. I 2019 vil der kunne udløses en resultatreserve på + 6% af rammen (+ ca. 30 mio. kr.). Tilskudsrammerne, for så vidt angår programperioden for , har en afløbsperiode som løber i hele x) Jf. sagen Opfølgning på tidligere beslutninger. Regionale erhvervsudviklingsmidler i Regionsrådet har afsat 62,5 mio. kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter i Der er bevilget 24,5 mio. kr. til Vækstaftaler i 2014 og reserveret tilsvarende beløb i 2015 og Derudover er der bevilget midler til en række andre aktiviteter i 2014, jf. vedlagte bilag

15 I Regionsrådets budget 2014 afsættes 2 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne til sundhedsinnovation. Midlerne skal medvirke til at realisere strategi for sundhedsinnovation og til medfinansiering af konkrete innovationsprojekter. Midlerne udmøntes administrativt. Strategi for sundhedsinnovation har fokus på bl.a. offentlig-privat innovation, og kan ses på: ocuments/strategi%20for%20sundhedsinnovation_2013.pdf Vækstforum har tidligere reserveret 5 mio. kr. til medfinansiering af nationale innovationsnetværk, som ventes udmøntet konkret i løbet af Der er kr. tilbage af midlerne i 2014, som ikke er disponeret eller reserveret. Mål 2 midler ændret deadline for opgørelse af ikke forbrugte midler. Der er i de danske Mål 2-programmer i strukturfondsperioden afsat kr. under Regionalfonden og kr. under Socialfonden til erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland. Som orienteret om i Vækstforums møder i 2013, har Overvågnings-udvalget for Mål 2 tidligere besluttet, at alle Mål 2-programmers midler skulle være disponeret i første omgang inden 15. juni 2013, som senere blev ændret til 1. januar Den seneste absolutte deadline er nu fastsat til 1. april Såfremt summen af udisponerede midler på tværs af regionerne udgør mere end 5 mio. kr., samles disse i en central national pulje. De nærmere retningslinjer for eventuelt at kunne søge om ekstra midler udmeldes først i løbet af april/maj måned Der aflægges i større og større omfang slutregnskaber for de tidligere igangsatte projekter. På Vækstforums møde den 8. maj og 9. december 2013 blev der givet administrationen bemyndigelse til at omfordele tilbageførte midler på begge fondsområder til igangværende projekter og indstille nye projekter til tilsagn med baggrund i ovennævnte deadlines. Da der erfaringsmæssigt fortsat vil blive tale om større eller mindre tilbageløbs-midler /ikke forbrugte tilskud vedrørende programperioden , anbefales, at administrationen fortsat er bemyndiget til at omfordele og øge tidligere bevilgede EU-tilskud til godkendte projekter og eventuelt indstille nye projekter til Erhvervsstyrelsen til tilsagn, således at flest mulige tilskudsmidler fastholdes/tiltrækkes i regionen til gavn for erhvervsudviklingsaktiviteterne. Nærmere oplysninger fremgår af sagen Opfølgning på tidligere beslutninger. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der stort set disponeret over alle midlerne på begge Fondsområder ultimo marts Ny strukturfondsperiode De nye Mål 2 programmer for henholdsvis Regional-, og Socialfonden blev i marts måned 2014 fremsendt til godkendelse i EU-Kommissionen. Endelig godkendelse forventes i løbet af 1-2 måneder

16 Herudover har den samlede nationale lovgivning, der fastsætter de retslige rammer for implementeringen af EU s strukturfonde, været i høring i marts måned. For så vidt angår de finansieringsrammer, som det enkelte Vækstforum vil kunne råde over, er disse, med forbehold for Kommissionens endelige godkendelse, udmeldt, jfr. tabel Vækstforums samlede økonomi 2014 og 2015, men endnu ikke fordelt på fondsområder og indsats områder. Det forventes, at der i løbet af 1-2 måned vil kunne indledes dialog med mulige aktører om igangsætning af strukturfondsprojekter. Den forventede faktiske opstart af projekter, forventes dog først at ske efter sommerferien Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at økonomioversigten godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 9: - Økonomioversigt side 1 - Økonomioversigt side

17 10. Opfølgning på tidligere beslutninger Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Administrationen følger løbende op på de beslutninger, som Vækstforum Sjælland har truffet. Her fremlægges den aktuelle status vedrørende udvalgte bevillinger. Sagsfremstilling Omfordeling af Mål 2 tilbageløbsmidler programperiode samt indstiller til Erhvervsstyrelsen: Som orienteret om i Vækstforums seneste møder i 2013, har Overvågningsudvalget besluttet, at alle Mål 2 programmers midler skulle være disponeret senest 1. april 2014, jfr. samtidig sag Økonomioversigt, vedrørende ændret deadline. I modsat fald skulle udisponerede tilskudsmidler samles i en central national pulje. Med baggrund i ovenstående blev administrationen bemyndiget til at omfordele og indstille eventuelle tilbageløbsmidler til Erhvervsstyrelsen i relation til allerede godkendte projekter og til eventuelle nye jævnfør Vækstforums dagsorden af 9. december 2013, punkt 9, Økonomioversigt. Administrationen har indstillet bevillinger til følgende projekter: Socialfonden Vindmølletekniker fremtidens arbejdsplads /udvikling og afprøvning ny særlig tilrettelagt uddannelse for ledige i relation til vindmøller. Aktør: Center for Erhvervsrettede Uddannelse Lolland- Falster/CELF (merbevilling ,- kr. tilført fra nedskrivning af tilskud til projektet Etnisk Erhvervsfremme i Region Sjælland pga. ændret aktiviteter, udtræden af partner m.v.) Sjællandske erhvervsskoler flere og nye praktikpladser - Aktør: Center for Erhvervsrettede Uddannelse Lolland-Falster/CELF m.fl. og Videnmedarbejdere i Region Sjælland Aktør: Roskilde Universitet (merbevilling på henholdsvis ,- kr. og ,- kr. fra nedskrivning af tilskud til projektet IMODUS /udvikling og afprøvning af nye tilrettelæggelser af undervisningen, med henblik på at flere drenge og mænd gennemfører en videregående uddannelse Aktør: University College Sjælland, pga. mindre aktivitets tilpasning) Den Ny Læringsplatform skabelse af en ny læringsplatform i forhold til de studerendes geografiske placering bl.a. via fjernundervisning. Aktør: VUC Storstrøm (merbevilling ,- kr. tilført fra nedskrivning af tilskud til projektet Opkvalificering af regionen til bæredygtigt byggeri Aktør: Selandia Center for Erhvervsrettet uddannelse pga. aktivitetsnedgang bl.a. ved mindre efterspørgsel af kurser fra virksomhederne)

18 Kompetencefabrikken løft af kompetenceniveauet i det brede erhvervsfremmesystem og øge netværksdannelsen imellem erhvervsfremmeaktørerne. Aktør: Væksthus Sjælland (merbevilling på ,- kr. tilført fra nedskrivning af tilskud til projektet GRO: Grønne Regionale Madoplevelser/fødevareprojektet om mad og måltider i Region Sjælland aktør Uddannelsescentret i Roskilde - pga. beregningstekniske forhold i relation til medfinansiering fra virksomhederne, efter gældende EU-regler) Balance i Kompetence- og jobudvikling (nyt projekt) udvikling, afprøvning af modeller m.v. i forbindelse med realkompetence afklaring i forhold til virksomhedernes jobbeskrivelser. Aktør: Selandia Center for Erhvervsrettet ( ,- kr. pga. nedskrivning af tilskud til projektet Medarbejder i verdensklasse - aktør Bisca A/S m.fl. - med baggrund i en mindre aktivitets ændring. Tilbageløb udgør mindre end 3% af den samlede bevilling) Administrationen har indstillet til afslag til følgende projekt: HORISONTEN arbejdsmarkedsorienteret og kunstfaglig STU (særlig tilrettelagt uddannelse) ved Paw Koch, Store Heddinge. Projektet formål er, at skabe synergier mellem udfordrede unges uddannelse og virksomheder på Stevns. Dette ville ske gennem værkstedsorganiseret arbejde henholdsvis på selve institutionen (det fremgik ikke, hvornår institutionen ville blive oprettet) og i arbejdspraktikker på lokale virksomheder. Erhvervsstyrelsen har tiltrådt sekretariatets indstilling om afslag, idet de oplyste aktiviteter og indsatser er ikke-additionelle, samt at det ansøgte tilskud kan relateres til et etablerings-/driftstilskuds lignende tilskud, som ikke er støtteberettiget. Regionalfonden Der er fra projektet Etablering af Logistik- og distributionscenter Holeby ved Martin Skibsted modtaget meddelelse om, at projektet forventes igangsat i mindre målestok og uden det tidligere bevilgede EU-tilskud på i alt ,- kr. Projektet omhandler nyetablering af et topmoderne logistik- og distributionscenter. Endvidere er der modtaget meddelelse fra projektet Tjek til vækst Sjælland aktør: Zealand Business College, vedrørende analyse af smv ers innovationspotentialer m.v., at projektet lukkes på grund væsentlige afvigelser fra de planlagte aktiviteter m.v. Det ikke forbrugte EU-tilskud udgør ,- kr. I forbindelse med gennemgang af samtlige aktiviteter og udgifter i samarbejdsprojektet Copenhagen Capacity, mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland, er der tilbageført ,- kr. af Region Sjællands andel af det samlede EU-tilskud. Det samlede tilbageløb på ,- kr. er blevet indstillet til et større virksomhedsetableringsprojekt på Lolland. Virksomheden løser opgaver inden for offshore. Etableringen af virksomheden forventes at give op til 200 nye arbejdspladser

19 Ovenstående (mer-) bevillinger er sket med baggrund i ikke forbrugte rammemidler samt tilbageløbsmidler og i mindre omfang tilbageløb fra slutregnskaber. Administrationen har anmodet Erhvervsstyrelsen om tilførsel af yderligere midler til rammen for Regionalfonden, såfremt der nationalt er uforbrugte midler, idet nogle af de igangværende Regionalfonds projekter også ville kunne tilføres merbevillinger på grund af øget aktiviteter m.v. De regionale støtterammer for Socialfonden og Regionalfonden er således stort set opbrugte ultimo marts måned Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Sagen forelægges til orientering. Bilag Ansøgning projekt HORISONTEN Ansøgning projekt Balance i kompetence- og jobudvikling Bilag til punkt nr. 10: - Ansøgningsskema Balance i kompetence og jobudvikling - Ansøgningsskema HORISONTEN

20 11. Gensidig orientering Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum orienteres om aktuelle emner. Sagsfremstilling Team Vækst Sjælland Team Vækst Sjælland har som formål at skabe flere vækstvirksomheder gennem elitetræningscentre og træningsforløb, som vil være for vækstvirksomheder, hvad Team Danmark er for topatleter. Der lægges op til, at de fem regioner går sammen om et fælles initiativ over tre år ( ). Ambitionen er at skabe et landsdækkende initiativ med stærk regional forankring. Der etableres 1-3 fagligt specialiserede elitetræningscentre i hver region baseret på regionale styrker. For Region Sjælland kunne det være: 1) Industriel symbiose, bioteknologisk produktion og genanvendelse2) bygge og anlæg i relation til Femern forbindelsen og 3) cleantech og biomasse. Tilvejebringelse af risikovillig kapital til virksomhederne i træningscentrene er væsentligt. Det vil ske ved at bygge på eksisterende regionale fonde eller ved at rejse privat kapital til en ny landsdækkende fond. Finansiering af initiativet vil blive tilvejebragt gennem bl.a. de nye EU strukturfondsprogrammer og fra private kilder, og ambitionen er at opbygge en forretningsmodel som på sigt kan køre uden offentlig finansiering. Vedlagt en præsentation af initiativet. Hovedstadsstrategi Regeringen har igangsat et arbejde med at udarbejde en Hovedstadsstrategi. Hovedstadsstrategien skal være med til at bidrage til at løfte væksten i Hovedstaden og dermed Danmark i konkurrence med andre metropoler om internationale investeringer. Det har ved forskellige lejligheder været fremhævet, at en hovedstadsstrategi i høj grad også handler om Region Sjælland, eftersom der er et sammenhængende arbejdsmarked, transportinfrastruktur osv. i Østdanmark. På administrativt niveau har Region Sjælland været inviteret til en indledende høring om Hovedstadsstrategien. Region Sjællands bidrag til Hovedstadsstrategien har først og fremmest været, at det er vigtigt, at vækstindsatsen i metropolregionen Copenhagen samtænkes. Således eksisterer der en gensidig afhængighed mellem de to regioner. Mere vækst kræver kritisk masse og et af problemerne har været, at man tidligere kun har tænkt "København" og ikke oplandet. Arbejdet med en Hovedstadsstrategi er stadig i gang. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling

21 Sagen forelægges til orientering. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland Bilag til punkt nr. 11: - Præsentation Team Vækst

22 12. Eventuelt Vækstforum Sjælland Brevid:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl.

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K.

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl.

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 12. oktober 2011 kl. 11:00 Regionshuset Deltagere: Steen Bach Nielsen Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen- afbud Mette Touborg- afbud Stig Vestergaard

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) Bestyrelsen for CAT-Fonden Evan Lynnerup (V) 9/1-2014

LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) Bestyrelsen for CAT-Fonden Evan Lynnerup (V) 9/1-2014 Hvervsliste 2014-31-12-2017 Opdateret den 6. november 2014 Aktionsgrupper Bestyrelsen for Amgros I/S LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) LAG Faxe, Næstved og Vordingborg

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl. 14-16.00 på DTU, Lyngby Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 10. marts 2011, kl.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland fredag den 9. september 2011 kl. 09:45 Rådssalen, Regionshuset Deltagere: Steen Bach Nielsen Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune.

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune. VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 15.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere