Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:"

Transkript

1 Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune Mette Touborg, Lejre Kommune Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune Joy Mogensen, Roskilde Kommune Erik Kjelgaard, Lolland Kommune Niels Hörup, Solrød Kommune Jane Strange Nielsen, Dansk Erhverv Anette Ilsøe, Dansk Industri Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer Laila Krytz, DA Claus Engholm Jensen, LO Per Struwe Christensen, FTF Grethe Funch Petersen, Det Regionale Beskæftigelsesråd Hanne Leth Andersen Videns- og uddannelsesinst. Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst. Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst. Henrik Nielsen Dansk Bryggeri Palle Svendsen, Dansk Erhverv Dorthe Hansen, Håndværksrådet Charlotte Frimer Petersen, Landbrug og Fødevarer Christina Cohr, FTF og Akademikerne Astrid Dahl, Viden- og uddannelsesinst. Ulla Koch, Videns- og Uddannelsesinst.

2 Indholdsfortegnelse åbent møde 1. Godkendelse af dagsorden 3 2. Evaluering af vækstkonferencen Vækstforums udpegning til organisationer 5 4. Regional vækst- og udviklingsstrategi 7 5. Vækstpartnerskab 9 6. Vækstaftaler Regereringens vækstplan for turisme Metodisk opfølgning og effektmåling på 13 Vækstforums udviklingsindsats 9. Økonomioversigt Opfølgning på tidligere beslutninger Gensidig orientering Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Sagsfremstilling Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland - 3 -

4 2. Evaluering af vækstkonferencen 2014 Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum afholdt sin årlige Vækstkonference den 12. maj Der lægges op til en evaluering af konferencen. Sagsfremstilling Vækstforum afholdt sin årlige Vækstkonference den 12. maj 2014 i Nordisk Films Biograf i Næstved. Umiddelbart efter konferencens afslutning er deltagere via mail blevet bedt om at respondere på et elektronisk spørgeskema. På mødet fremlægges deltagernes evaluering af konferencen. Herudover lægges der op til, at Vækstforum evaluerer konferencen. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at konferencen evalueres. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland - 4 -

5 3. Vækstforums udpegning til organisationer Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum foretager i henhold til lovgivning og henvendelser fra organisationer mv. indstilling om og/eller udpegning af medlemmer til en række udvalg og organisationer. Sagsfremstilling Vækstforum udpeger eller indstiller medlemmer til en række udvalg og organisationer. På Vækstforums møde 18. marts 2014 blev der foretaget en række udpegninger og indstillinger. Følgende udpegning skal foretages: Gensidig observatørpost i Det Regionale Beskæftigelsesråd I henhold til erhvervsfremmeloven beslutter Vækstfora og Regionale Beskæftigelsesråd, om de ønsker at have gensidige observatører på de to udvalgs møder. Vækstforum og Beskæftigelsesrådet har hidtil ønsket gensidig repræsentation. Grethe Funck er udpeget af Beskæftigelsesrådet i Beskæftigelsesrådets indeværende periode. Beskæftigelsesrådet nyudpeges senere i foråret og forventes på sit konstituerende møde at træffe beslutning vedrørende gensidige observatørposter. Administrationen anbefaler, at Vækstforum udpeger en observatør til Beskæftigelsesrådet, og anmoder Beskæftigelsesrådet om at udpege en observatør til Vækstforum i forventning om, at Beskæftigelsesrådet træffer lignende beslutning på sit konstituerende møde. Bestyrelsespost i Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi Sjælland skal etablere en ny bestyrelse fra 1. maj Medlemmerne skal omfatte repræsentanter med kendskab til de regionale forhold for erhvervslivet og det regionale arbejdsmarked. Erhvervsakademi Sjælland har anmodet Regionsrådet og Vækstforum om i forening at foretage udpegning af en mand og en kvinde som repræsentant i bestyrelsen. Regionsrådets forslag vil foreligge på mødet. Derudover skal der orienteres om, at suppleantposten i overvågningsudvalget for Fehmarnbeltregion-programmet overgår fra Ib Poulsen til Hanne Leth Andersen. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. Der udpeges en observatør til deltagelse på det Regionale Beskæftigelsesråds møder. 2. Regionsrådets forslag til fælles udpegning af en repræsentant til Erhvervsakademi Sjællands bestyrelse tiltrædes

6 Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet Bilag til punkt nr. 3: - Brev fra Erhvervsakademi Sjælland - 6 -

7 4. Regional vækst- og udviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Brevid: Resume På mødet d. 18. marts 2014 blev Vækstforum orienteret om processen for udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Det indstilles her, at Vækstforum godkender et debatoplæg som det foreløbige udgangspunkt for drøftelser med regionale aktører om den regionale vækstog udviklingsstrategi. Sagsfremstilling På baggrund af erfaringerne med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi , erfaringerne fra det nuværende Mål 2-program, resultater fra evalueringen af en række virksomhedsrettede projekter samt konklusionerne i to grundlagsanalyser er der udarbejdet et debatoplæg: Vækst og udvikling i Region Sjælland hvorfra og hvordan? (vedlagt). Debatoplægget indeholder en række dilemmaer og skal danne udgangspunkt for en debat om, hvordan man politisk ønsker at prioritere Region Sjællands indsats for vækst og udvikling i regionen. Denne debat finder bl.a. sted på Vækstforums døgnseminar og på fællesmødet med Regionsrådet den 12. maj. Debatoplæg skal ses som Regionsrådets og Vækstforums foreløbige tanker om vision og temaer i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Debatoplægget tænkes drøftet med regionale aktører, borgere og virksomheder med henblik på en bred regional opbakning og en forståelse af de dilemmaer, Region Sjælland står overfor i udviklingen af den regionale udviklingspolitik. Debatoplægget kan dermed bruges af de enkelte medlemmer af Regionsrådet og Vækstforum som udgangspunkt for politiske indspark i den offentlige debat om de mest effektfulde indsatser i den regionale vækst- og udviklingsstrategi i debatfasen i maj-juni Vedlagt er endvidere et baggrundsnotat til debatoplægget, hvor det er muligt at hente mere viden om fordele og ulemper og tendenser indenfor hvert dilemma samt nogle bud på mulige fremtidige indsatser. Regionsrådet har d. 8. maj drøftet dilemmaerne i debatoplægget. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender debatoplægget Vækst og udvikling i Region Sjælland hvorfra og hvordan? som det foreløbige udgangspunkt for drøftelser med regionale aktører om den regionale vækst- og udviklingsstrategi

8 Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 4: - Vækst og udvikling i Region Sjælland - hvorfra og hvordan - Baggrundsnotat til debatoplægget - 8 -

9 5. Vækstpartnerskab Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Der skal indgås en ny Vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Vækstforum Sjælland for Det forventes, at initiativerne fra Vækstpartnerskabet 2013 i vidt omfang videreføres i De politiske forhandlinger vil finde sted i løbet af efteråret Sagsfremstilling Erhvervsministeriet er ved at forberede de politiske drøftelser vedrørende Vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Det forventes, at regeringen vil udsende sit forhandlingsudspil primo august 2014 med henblik på, at der kan være politiske drøftelser af Vækstpartnerskabet i løbet af efteråret Erhvervsministeriet lægger op til at bygge ovenpå 2013 aftalen med henblik på at konsolidere de indsatser, som allerede er igangsat. Der vil således fortsat blive taget udgangspunkt i Regeringens Vækststeams og de dertil hørende vækstplaner. Derudover ønsker Erhvervsministeriet en aftale med færre men større målbare indsatser. Administrationen vil være i tæt dialog med Erhvervsministeriet de kommende måneder, hvor regeringens udspil udarbejdes. Dette bl.a. med henblik på at sikre gensidigheden i aftalen således, at staten også forpligtes ift. gennemførelse af de konkrete initiativer i aftalen. Erhvervsministeriet vil desuden, som opfølgning på Vækstpartnerskabet 2013, udarbejde et kort statusnotat, som forelægges for Danmarks Vækstråd 23. maj Det videre forløb Regeringens udspil vil efter planen blive forelagt Vækstforum på mødet den 3. september 2014, hvor der også udpeges en delegation til det politiske møde i efteråret. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland - 9 -

10 6. Vækstaftaler Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Der er afholdt de første individuelle møder med leadpartnerne bag Vækstaftalerne, hvor status for aftalerne blev gennemgået. Endvidere er der afholdt det første fællesmøde mellem leadpartnerne. Sagsfremstilling Af styringsparadigmet for Vækstaftalerne fremgår det, at der afholdes halvårlige individuelle statusmøder med leadpartnerne bag vækstaftalerne. Formålet med statusmøderne er at se på, om aftalerne forløber planmæssigt. Blandt andet om de opstillede milepæle og mål indfris, og om samarbejdet konsortieparterne imellem forløber planmæssigt. Tilbagemeldingerne herpå er, at vækstaftalerne er kommet godt i gang, og samarbejdet forløber, som det skal. Der er for hver af vækstaftalerne defineret et 0-punkt. Det betyder, at vækstaftalerne fremover vil blive målt på de opstillede resultat- og effektmål ud fra det definerede 0-punkt. De første resultater på baggrund af 0-punktet vil blive forelagt Vækstforum på deres møde d. 8. december Endvidere er der blevet afholdt det første fællesmøde med leadpartnerne bag vækstaftalerne. På mødet gav leadpartnerne blandt andet deres indspark til en kommende Vækst- og udviklingsstrategi. Vækstaftalerne er indgået for en 3-årig periode, undtaget Vækstaftale 2 udnytte de store anlægsinvesteringer med Femern Belt Development som leadpartner, hvor der er indgået en aftale for Femern Belt Development har fået fremrykket deres milepæle således, at de d.15. maj 2014 skal udarbejde en konkret handlingsplan for 2015 og 2016 og opstille reviderede resultat- og effektmål for perioden Der er igangsat to analyser, der skal afdække, dels hvilke resultater Femern Belt Develpment har opnået gennem de sidste 3 år dels en fremadrettet interessentanalyse. Resultaterne forelægges administrationen d. 15. maj Resultaterne herfra vil indgå i det samlede beslutningsgrundlag i forhold til en videreførsel af kontrakt med Femern Belt Development som leadpartner i 2015 og Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Til orientering Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

11 7. Regereringens vækstplan for turisme Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Erhvervs- og Vækstministeriet har d. 20. januar 2014 offentliggjort vækstplan for turismen i Danmark. Vækstplanen indeholder en række initiativer rettet mod at øge kvaliteten i turismen og skabe vækst i storby- og erhvervsturismen og kyst- og naturturismen. For Region Sjælland er det bl.a. interessant, at der lægges op til et initiativ, der skal styrke kystturismen omkring Østersøen. Sagsfremstilling Der vil på Vækstforum møde blive orienteret om eventuelt nyt i sagen. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

12 8. Metodisk opfølgning og effektmåling på Vækstforums udviklingsindsats Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum har til opgave at medfinansiere udviklingsaktiviteter, evaluere indsatsen og dokumentere effekter og resultater. Det er afgørende, at aktiviteterne skaber vækst og beskæftigelse. Der lægges op til, at Vækstforum medfinansierer værktøjer til effektmåling og evaluering med kr. Sagsfremstilling Region Sjælland og Vækstforums mål er at medvirke til at skabe vækst og beskæftigelse. Det er i den forbindelse afgørende, at de udviklingstilskud, der gives, er både fokuserede og har et klart sigte på at kunne dokumentere vækstog beskæftigelsesmæssige resultater og effekter. Derudover skal Vækstforum i følge lov om erhvervsfremme følge op på de investeringer, der foretages under den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Konkret betyder det, at alle nye investeringer, der foretages af Vækstforum, fra dag 1 vil blive underlagt en systematisk evaluerings- og opfølgningsmetode. Metoden skal sikre, at det bliver nemmere at opgøre resultater i form af vækstog beskæftigelse af den igangsatte udviklingsindsats. Som led heri skal alle ansøgere klargøre, hvordan deres aktiviteter bidrager til at indfri målene i den regionale erhvervsudviklingsstrategi og kommende vækst- og udviklingsstrategi. Dermed skabes et solidt beslutningsgrundlag, når det skal vurderes, om den foreslåede investering skal foretages. En vigtig del af effektmålingen sker ved, at projekterne systematisk registrerer enten de virksomheder eller de personer, som indgår i projektets aktiviteter og dermed forventes at opnå et konkret udbytte af projektets aktiviteter. Fx ved at en virksomheder øger antallet af ansatte, eller en person gennemfører et uddannelsesforløb. Denne effektmåling gør det muligt årligt at foretage opgørelser på blandt andet beskæftigelse, kompetenceudvikling, eksport og omsætning for de virksomheder og personer, som indgår i udviklingsindsatsen. Desuden vil effekterne kunne sammenlignes på tværs af landets øvrige regionale vækstfora. Mens aktiviteterne gennemføres, følges der løbende op på status og resultater, og Vækstforum vil få præsenteret status for alle igangværende aktiviteter to gange om året. Herudover vil Vækstforum i magasinet AJOUR, som udkommer ved hvert møde, kunne læse om de seneste resultater og effekter, som er udsprunget af de forskellige investeringer. Resultaterne kan ligeledes ses på AJOUR s hjemmeside:

13 Økonomi Det nationale effektmålingssystem varetages af Erhvervsstyrelsen og gennemføres i samarbejde med de seks vækstfora og Danmarks Statistik. Det har en samlet pris på kr. for perioden Omkostningerne deles mellem vækstfora og Erhvervsstyrelsen. Vækstforum Sjællands andel er fastsat til kr. for Endvidere skal der afsættes midler til midtvejsevalueringer af projekter med budget på over 2 mio. kr. Det gennemføres sammen med evaluering af Vækstaftalerne, hvortil der tidligere er bevilget kr. Samlet pris er 1,5 mio. kr. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilliges kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af det nationale effektmålingsværktøj for perioden samt til gennemførelse af midtvejsevalueringer af Vækstforums indsatser. Midlerne hentes fra restancekonto om muligt. Sagen afgøres af Regionsrådet

14 9. Økonomioversigt Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi for 2014, for så vidt angår både EU s strukturfondsmidler (programperiode og ) og de regionale erhvervsudviklingsmidler. Sagsfremstilling Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som tidligere er bevilget, og som er indstillet til godkendelse på dette møde. Opgørelsen over den europæiske strukturfonds Mål 2-midler er fordelt på de to fondsområder, Socialfonden og Regionalfonden. Der henvises til opfølgning på tidligere beslutninger for uddybende oplysninger om de enkelte aktiviteter. Vækstforums samlede økonomi 2014 og 2015** Danske kroner Regionale erhvervsudviklingsmidler 2014 Regionale erhvervsudviklingsmidler 2015 Budgetramme (inkl. øremærkede midler + tilbageløb) Hidtidige bevillinger Indstillinger til mødet Reserverede Mål 2 Regionalfond en Mål 2 Socialfonden *Mål 2 Socialfond/Regionalfond i alt x) x) midler Ikke disponeret** * Fordelingen af rammerne for Mål 2 på henholdsvis Regionalfonden og Socialfonden er ikke fastlagt endnu. I 2019 vil der kunne udløses en resultatreserve på + 6% af rammen (+ ca. 30 mio. kr.). Tilskudsrammerne, for så vidt angår programperioden for , har en afløbsperiode som løber i hele x) Jf. sagen Opfølgning på tidligere beslutninger. Regionale erhvervsudviklingsmidler i Regionsrådet har afsat 62,5 mio. kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter i Der er bevilget 24,5 mio. kr. til Vækstaftaler i 2014 og reserveret tilsvarende beløb i 2015 og Derudover er der bevilget midler til en række andre aktiviteter i 2014, jf. vedlagte bilag

15 I Regionsrådets budget 2014 afsættes 2 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne til sundhedsinnovation. Midlerne skal medvirke til at realisere strategi for sundhedsinnovation og til medfinansiering af konkrete innovationsprojekter. Midlerne udmøntes administrativt. Strategi for sundhedsinnovation har fokus på bl.a. offentlig-privat innovation, og kan ses på: ocuments/strategi%20for%20sundhedsinnovation_2013.pdf Vækstforum har tidligere reserveret 5 mio. kr. til medfinansiering af nationale innovationsnetværk, som ventes udmøntet konkret i løbet af Der er kr. tilbage af midlerne i 2014, som ikke er disponeret eller reserveret. Mål 2 midler ændret deadline for opgørelse af ikke forbrugte midler. Der er i de danske Mål 2-programmer i strukturfondsperioden afsat kr. under Regionalfonden og kr. under Socialfonden til erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland. Som orienteret om i Vækstforums møder i 2013, har Overvågnings-udvalget for Mål 2 tidligere besluttet, at alle Mål 2-programmers midler skulle være disponeret i første omgang inden 15. juni 2013, som senere blev ændret til 1. januar Den seneste absolutte deadline er nu fastsat til 1. april Såfremt summen af udisponerede midler på tværs af regionerne udgør mere end 5 mio. kr., samles disse i en central national pulje. De nærmere retningslinjer for eventuelt at kunne søge om ekstra midler udmeldes først i løbet af april/maj måned Der aflægges i større og større omfang slutregnskaber for de tidligere igangsatte projekter. På Vækstforums møde den 8. maj og 9. december 2013 blev der givet administrationen bemyndigelse til at omfordele tilbageførte midler på begge fondsområder til igangværende projekter og indstille nye projekter til tilsagn med baggrund i ovennævnte deadlines. Da der erfaringsmæssigt fortsat vil blive tale om større eller mindre tilbageløbs-midler /ikke forbrugte tilskud vedrørende programperioden , anbefales, at administrationen fortsat er bemyndiget til at omfordele og øge tidligere bevilgede EU-tilskud til godkendte projekter og eventuelt indstille nye projekter til Erhvervsstyrelsen til tilsagn, således at flest mulige tilskudsmidler fastholdes/tiltrækkes i regionen til gavn for erhvervsudviklingsaktiviteterne. Nærmere oplysninger fremgår af sagen Opfølgning på tidligere beslutninger. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der stort set disponeret over alle midlerne på begge Fondsområder ultimo marts Ny strukturfondsperiode De nye Mål 2 programmer for henholdsvis Regional-, og Socialfonden blev i marts måned 2014 fremsendt til godkendelse i EU-Kommissionen. Endelig godkendelse forventes i løbet af 1-2 måneder

16 Herudover har den samlede nationale lovgivning, der fastsætter de retslige rammer for implementeringen af EU s strukturfonde, været i høring i marts måned. For så vidt angår de finansieringsrammer, som det enkelte Vækstforum vil kunne råde over, er disse, med forbehold for Kommissionens endelige godkendelse, udmeldt, jfr. tabel Vækstforums samlede økonomi 2014 og 2015, men endnu ikke fordelt på fondsområder og indsats områder. Det forventes, at der i løbet af 1-2 måned vil kunne indledes dialog med mulige aktører om igangsætning af strukturfondsprojekter. Den forventede faktiske opstart af projekter, forventes dog først at ske efter sommerferien Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at økonomioversigten godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 9: - Økonomioversigt side 1 - Økonomioversigt side

17 10. Opfølgning på tidligere beslutninger Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Administrationen følger løbende op på de beslutninger, som Vækstforum Sjælland har truffet. Her fremlægges den aktuelle status vedrørende udvalgte bevillinger. Sagsfremstilling Omfordeling af Mål 2 tilbageløbsmidler programperiode samt indstiller til Erhvervsstyrelsen: Som orienteret om i Vækstforums seneste møder i 2013, har Overvågningsudvalget besluttet, at alle Mål 2 programmers midler skulle være disponeret senest 1. april 2014, jfr. samtidig sag Økonomioversigt, vedrørende ændret deadline. I modsat fald skulle udisponerede tilskudsmidler samles i en central national pulje. Med baggrund i ovenstående blev administrationen bemyndiget til at omfordele og indstille eventuelle tilbageløbsmidler til Erhvervsstyrelsen i relation til allerede godkendte projekter og til eventuelle nye jævnfør Vækstforums dagsorden af 9. december 2013, punkt 9, Økonomioversigt. Administrationen har indstillet bevillinger til følgende projekter: Socialfonden Vindmølletekniker fremtidens arbejdsplads /udvikling og afprøvning ny særlig tilrettelagt uddannelse for ledige i relation til vindmøller. Aktør: Center for Erhvervsrettede Uddannelse Lolland- Falster/CELF (merbevilling ,- kr. tilført fra nedskrivning af tilskud til projektet Etnisk Erhvervsfremme i Region Sjælland pga. ændret aktiviteter, udtræden af partner m.v.) Sjællandske erhvervsskoler flere og nye praktikpladser - Aktør: Center for Erhvervsrettede Uddannelse Lolland-Falster/CELF m.fl. og Videnmedarbejdere i Region Sjælland Aktør: Roskilde Universitet (merbevilling på henholdsvis ,- kr. og ,- kr. fra nedskrivning af tilskud til projektet IMODUS /udvikling og afprøvning af nye tilrettelæggelser af undervisningen, med henblik på at flere drenge og mænd gennemfører en videregående uddannelse Aktør: University College Sjælland, pga. mindre aktivitets tilpasning) Den Ny Læringsplatform skabelse af en ny læringsplatform i forhold til de studerendes geografiske placering bl.a. via fjernundervisning. Aktør: VUC Storstrøm (merbevilling ,- kr. tilført fra nedskrivning af tilskud til projektet Opkvalificering af regionen til bæredygtigt byggeri Aktør: Selandia Center for Erhvervsrettet uddannelse pga. aktivitetsnedgang bl.a. ved mindre efterspørgsel af kurser fra virksomhederne)

18 Kompetencefabrikken løft af kompetenceniveauet i det brede erhvervsfremmesystem og øge netværksdannelsen imellem erhvervsfremmeaktørerne. Aktør: Væksthus Sjælland (merbevilling på ,- kr. tilført fra nedskrivning af tilskud til projektet GRO: Grønne Regionale Madoplevelser/fødevareprojektet om mad og måltider i Region Sjælland aktør Uddannelsescentret i Roskilde - pga. beregningstekniske forhold i relation til medfinansiering fra virksomhederne, efter gældende EU-regler) Balance i Kompetence- og jobudvikling (nyt projekt) udvikling, afprøvning af modeller m.v. i forbindelse med realkompetence afklaring i forhold til virksomhedernes jobbeskrivelser. Aktør: Selandia Center for Erhvervsrettet ( ,- kr. pga. nedskrivning af tilskud til projektet Medarbejder i verdensklasse - aktør Bisca A/S m.fl. - med baggrund i en mindre aktivitets ændring. Tilbageløb udgør mindre end 3% af den samlede bevilling) Administrationen har indstillet til afslag til følgende projekt: HORISONTEN arbejdsmarkedsorienteret og kunstfaglig STU (særlig tilrettelagt uddannelse) ved Paw Koch, Store Heddinge. Projektet formål er, at skabe synergier mellem udfordrede unges uddannelse og virksomheder på Stevns. Dette ville ske gennem værkstedsorganiseret arbejde henholdsvis på selve institutionen (det fremgik ikke, hvornår institutionen ville blive oprettet) og i arbejdspraktikker på lokale virksomheder. Erhvervsstyrelsen har tiltrådt sekretariatets indstilling om afslag, idet de oplyste aktiviteter og indsatser er ikke-additionelle, samt at det ansøgte tilskud kan relateres til et etablerings-/driftstilskuds lignende tilskud, som ikke er støtteberettiget. Regionalfonden Der er fra projektet Etablering af Logistik- og distributionscenter Holeby ved Martin Skibsted modtaget meddelelse om, at projektet forventes igangsat i mindre målestok og uden det tidligere bevilgede EU-tilskud på i alt ,- kr. Projektet omhandler nyetablering af et topmoderne logistik- og distributionscenter. Endvidere er der modtaget meddelelse fra projektet Tjek til vækst Sjælland aktør: Zealand Business College, vedrørende analyse af smv ers innovationspotentialer m.v., at projektet lukkes på grund væsentlige afvigelser fra de planlagte aktiviteter m.v. Det ikke forbrugte EU-tilskud udgør ,- kr. I forbindelse med gennemgang af samtlige aktiviteter og udgifter i samarbejdsprojektet Copenhagen Capacity, mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland, er der tilbageført ,- kr. af Region Sjællands andel af det samlede EU-tilskud. Det samlede tilbageløb på ,- kr. er blevet indstillet til et større virksomhedsetableringsprojekt på Lolland. Virksomheden løser opgaver inden for offshore. Etableringen af virksomheden forventes at give op til 200 nye arbejdspladser

19 Ovenstående (mer-) bevillinger er sket med baggrund i ikke forbrugte rammemidler samt tilbageløbsmidler og i mindre omfang tilbageløb fra slutregnskaber. Administrationen har anmodet Erhvervsstyrelsen om tilførsel af yderligere midler til rammen for Regionalfonden, såfremt der nationalt er uforbrugte midler, idet nogle af de igangværende Regionalfonds projekter også ville kunne tilføres merbevillinger på grund af øget aktiviteter m.v. De regionale støtterammer for Socialfonden og Regionalfonden er således stort set opbrugte ultimo marts måned Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Sagen forelægges til orientering. Bilag Ansøgning projekt HORISONTEN Ansøgning projekt Balance i kompetence- og jobudvikling Bilag til punkt nr. 10: - Ansøgningsskema Balance i kompetence og jobudvikling - Ansøgningsskema HORISONTEN

20 11. Gensidig orientering Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum orienteres om aktuelle emner. Sagsfremstilling Team Vækst Sjælland Team Vækst Sjælland har som formål at skabe flere vækstvirksomheder gennem elitetræningscentre og træningsforløb, som vil være for vækstvirksomheder, hvad Team Danmark er for topatleter. Der lægges op til, at de fem regioner går sammen om et fælles initiativ over tre år ( ). Ambitionen er at skabe et landsdækkende initiativ med stærk regional forankring. Der etableres 1-3 fagligt specialiserede elitetræningscentre i hver region baseret på regionale styrker. For Region Sjælland kunne det være: 1) Industriel symbiose, bioteknologisk produktion og genanvendelse2) bygge og anlæg i relation til Femern forbindelsen og 3) cleantech og biomasse. Tilvejebringelse af risikovillig kapital til virksomhederne i træningscentrene er væsentligt. Det vil ske ved at bygge på eksisterende regionale fonde eller ved at rejse privat kapital til en ny landsdækkende fond. Finansiering af initiativet vil blive tilvejebragt gennem bl.a. de nye EU strukturfondsprogrammer og fra private kilder, og ambitionen er at opbygge en forretningsmodel som på sigt kan køre uden offentlig finansiering. Vedlagt en præsentation af initiativet. Hovedstadsstrategi Regeringen har igangsat et arbejde med at udarbejde en Hovedstadsstrategi. Hovedstadsstrategien skal være med til at bidrage til at løfte væksten i Hovedstaden og dermed Danmark i konkurrence med andre metropoler om internationale investeringer. Det har ved forskellige lejligheder været fremhævet, at en hovedstadsstrategi i høj grad også handler om Region Sjælland, eftersom der er et sammenhængende arbejdsmarked, transportinfrastruktur osv. i Østdanmark. På administrativt niveau har Region Sjælland været inviteret til en indledende høring om Hovedstadsstrategien. Region Sjællands bidrag til Hovedstadsstrategien har først og fremmest været, at det er vigtigt, at vækstindsatsen i metropolregionen Copenhagen samtænkes. Således eksisterer der en gensidig afhængighed mellem de to regioner. Mere vækst kræver kritisk masse og et af problemerne har været, at man tidligere kun har tænkt "København" og ikke oplandet. Arbejdet med en Hovedstadsstrategi er stadig i gang. Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling

21 Sagen forelægges til orientering. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland Bilag til punkt nr. 11: - Præsentation Team Vækst

22 12. Eventuelt Vækstforum Sjælland Brevid:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet- afbud John Brædder, Borgmester

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17:00 Rådssalen, Regionshuset, Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17:00 Rådssalen, Regionshuset, Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17:00 Rådssalen, Regionshuset, Sorø Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet Mette

Læs mere

Referat Deltagere: - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud

Referat Deltagere: - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud Referat Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 7. februar 2017 kl. 10:00 Nordisk center for lokale Fødevarer, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 7. februar 2017 kl. 10:00 Nordisk Center for lokale Fødevarer, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 7. februar 2017 kl. 10:00 Nordisk Center for lokale Fødevarer, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 7. februar 2017 kl. 10:00 Nordisk Center for lokale Fødevarer, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet- afbud Ole Drost, Regionsrådet- afbud John Brædder,

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015 kl. 09:30 Kobæk Strand, Konferencecenter, Skælskør. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015 kl. 09:30 Kobæk Strand, Konferencecenter, Skælskør. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015 kl. 09:30 Kobæk Strand, Konferencecenter, Skælskør Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 16. maj 2012 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 16. maj 2012 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 16. maj 2012 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette Touborg,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

4. Statusevaluering af vækstaftalerne

4. Statusevaluering af vækstaftalerne Brevid 2883326 4. Statusevaluering af vækstaftalerne Åbent Vækstforum Sjælland 2792878 Brevid: Resume Vækstforum har på deres møde d. 9. december 2013 besluttet, at der skal foretages en ekstern evaluering

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset Referat Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-18:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Regionsrådssalen Regionshuset Birthe Friis Mortensen, Grethe Johnsen, Hinrich Jürgensen, Ib Kristensen,

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Frank Tonsberg, EUC NVS

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012 kl. 11:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012 kl. 11:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2012 kl. 11:00 Regionshuset, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette Touborg,

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 2. februar 2016 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 3. februar 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 3. februar 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 3. februar 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

FAKTA OM REGION SJÆLLAND

FAKTA OM REGION SJÆLLAND FAKTA OM REGION SJÆLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Sjælland Region Sjælland har i alt ca. 816.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse - Opgavebeskrivelse Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for opgaven...3 2. Programmets gennemførelsesaktører...4 3. Ansvar for strukturfondene i Danmark...5 4. Projekternes livscyklus...6 5. Administrative

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Hovedstaden REFERAT Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5507 F +45 2056 1269 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra Vækstforums møde den 16. november 2015 1. Velkomst v/

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-16.00 host Siemens, Ballerup Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden tirsdag den 26. februar 2013 kl.

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Jensen, Anette Keller og Steffen With Afdeling: Erhvervsudvikling og udviklingsområder E-mail: steffen.with@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631960

Læs mere

Referat af det 28. møde i Danmarks Vækstråd den 23. maj 2014

Referat af det 28. møde i Danmarks Vækstråd den 23. maj 2014 Referat af det 28. møde i Danmarks Vækstråd den 23. maj 2014 Til stede fra Danmarks Vækstråd: Formand Lars Nørby Johansen Vækstforumformand Bent Hansen, Region Midtjylland Vækstforumformand Ulla Astman,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K.

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl.

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet- afbud Ole Drost, Regionsrådet

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan.

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Til mødet i Vækstforum i december 2015 skal der gives en status på målsætningerne 4, 9

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. februar 2012 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. februar 2012 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. februar 2012 kl. 10:00 Regionshuset, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard Niels

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 26. august 2015 kl. 08.30 til 10.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere