Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:"

Transkript

1 Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune Mette Touborg, Lejre Kommune Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune Joy Mogensen, Roskilde Kommune Githa Nelander, Næstved Kommune Niels Hörup, Solrød Kommune Jane Strange Nielsen, Dansk Erhverv Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer Laila Krytz, DA Claus Engholm Jensen, LO John Larsen RAR Hanne Leth Andersen Videns- og uddannelsesinst. Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst. Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst. Henrik Nielsen, Tekniq, mf. Palle Svendsen, Dansk Erhverv Dorthe Hansen, Håndværksrådet Charlotte Frimer Petersen, Landbrug og Fødevarer Christina Cohr, FTF og Akademikerne Astrid Dahl, Viden- og uddannelsesinst. Camilla Wang Per Struwe, FTF og akademikerne Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank

2 Indholdsfortegnelse åbent møde 1. Godkendelse af dagsorden 3 2. Femern Innovation Region 4 3. Mødeplan Fremtidens Region Sjælland 8 5. Muligheder for finansielle instrumenter under 10 strukturfondene 6. Status for Team Vækst Danmark Orientering om Greater Copenhagen-samarbejdet Østdansk Turisme - udtrædelse af bestyrelsen Ændring af bevilling til Roskilde Kommune i 19 forbindelse med sygehusplan 10. Opfølgning og fremdrift på projekter Udvælgelseskriterier til annonceringsmateriale Annoncering efter ideer og ansøgninger Økonomioversigt Innovations- og fundraisingvejledning til mindre 32 virksomheder 15. Udvikling af praktikpladsordninger i SMV er i 37 Region Sjælland 16. Affaldshåndtering Gensidig orientering Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Sagsfremstilling Temaet for mødet i Vækstforum d. 2. september 2015 er innovationsindsatsen i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt tunnelen. I den anledning holdes mødet hos Contech Automatic. Contech Automatic, der har vundet opgaven med at udføre alle elinstallationer i Ny Strandholm Pumpestation ved Rødbyhavn, vil blandt andet fortælle om, hvad de gjorde for at vinde opgaven. Derudover vil Dorthe Mathiesen, centerchef, Teknologisk Institut holde oplæg om vækst, beskæftigelse og innovation i infrastrukturprojekter med fokus på innovation i offentlige anlægsinvesteringer. Mødet holdes i tidsrummet kl Adressen er: Aarhusvej 38, 4800 Nykøbing F Der er mulighed for at afholde formøder hos Contech Automatic fra kl Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

4 2. Femern Innovation Region Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum besluttede på deres møde d. 28. maj 2015, at de ønsker at følge Femern Bælt innovationsinitiativerne tæt. Med denne sag gives der et overblik over, hvilke initiativer der er igangsat, og hvilke der forventes igangsat. Sagsfremstilling I den regionale vækst- og udviklingsstrategi er der fokus på, at de store anlægsinvesteringer, der foretages i Region Sjælland de næste år, skal bruges til at skabe vækst. Det skal ske gennem flere tiltag. Konkret vil der i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt tunnelen etableres Femern Innovation Region (forkortet FIR), som skal være den regionale ramme for, at Femern byggeriet fører til øget iværksætteri og innovation. I den regionale vækst- og udviklingsstrategi, er der formuleret fire mål for FIR: Innovationsaktiviteter for virksomheder Øget innovationshøjde i 100 virksomheder i Region Sjælland Etablering af 10 nye specialiserede uddannelsestilbud i region Sjælland Etablering af nye Living Labs og testcentre, samt at åbne eksisterende op, så virksomhederne får adgang til disse. Det branchemæssige fokus for FIR er byggeri- og logistikområdet inklusiv specialiseringer inden for disse som bl.a. Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) og ventilation, logistiksystemer (både uden for og på byggepladser/havne) samt serviceområdet. Aktiviterne under FIR er delt i henholdsvis en national og en grænseoverskridende indsats. Den nationale indsats: I samarbejde med Forsknings- og innovationsstyrelsen etableres et nyt nationalt Innovationsnetværk Femern Bælt i perioden Målet er, at de mange innovationsaktiviteter omkring konstruktionen af den faste forbindelse kan bidrage til at tiltrække videninstitutioner, studerende og skabe nye konkurrencedygtige virksomheder i Femern Bælt korridoren. Målene for innovationsnetværket er: Innovationsnetværket vil tilbyde regionale og danske virksomheder adgang til innovationsaktiviteter, som udspringer af opførelsen af Femern Bælt forbindelsen. Innovationsnetværket består af fire eksisterende nationale innovationsnetværk (InnoBYG, Transportens Innovationsnetværk, Innovationsnetværk Service Platform og klyngeorganisationen CLEAN)

5 Via de fire nationale innovationsnetværk vil en række Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS er) medvirke med konkrete innovationsaktiviteter i og med virksomheder. Innovationsnetværket ledes af tænketanken DEA. Innovationsnetværket er finansieret af henholdsvis Vækstforum med 3,15 mio. kr. og Styrelsen for Forskning og Innovation med 3,0 mio. kr. Derudover er der reserveret en pulje på ca. 40 mio. kr. af Uddannelses- og Forskningsministeriet til, at GTS erne kan iværksætte aktiviteter rettet mod Femern Bælt byggeriet. Der arbejdes desuden for, at GTS erne også vil informere samt rådgive virksomhederne om mulighederne for anden offentlig finansiering, derunder bl.a. Innobooster-ordningen under Innovationsfonden. Samarbejdspartere i den nationale indsats: Styrelsen for Forsknings og Innovation, Femern A/S, DEA, det nationale Innovationsnetværk Femern Bælt og de fire deltagende innovationsnetværk under dette (Transportens Innovationsnetværk, CLEAN, Innobyg og Innovationsnetværk Service Platform), DTU, Væksthus Sjælland samt Femern Belt Development. Innovationsnetværket Femern Bælt får kontor i nær tilknytning til byggepladsen i Rødby. Den grænseoverskridende indsats: Indsatsen består af Interreg-projekt med arbejdstitlen Driving the Future of Fehmarn Belt, som er under formulering. Projektets formål er at sikre, at der fremover vil være endnu flere innovative og konkurrencedygtige virksomheder i den dansk-tyske Femern Bælt region (Region Sjælland og den nordøstlige del af Slesvig Holsten). Byggeriet af Femern forbindelsen er den konkrete løftestang for projektet. Med de Interreg midler, der forventes tilført projektet, er forventningen, at der kan tiltrækkes kompetencer og ressourcer, der kan skabe en grænseoverskridende innovationskultur samt varig vækst og blivende beskæftigelse. Under forudsætning af Interreg projektets endelige godkendelse i 2016 vil projektets aktiviteter være: Etablering af et Company Service Center som bl.a. omfatter én indgang for virksomhederne, som skal sikre nem adgang for 300 virksomheder i grænseregionen, Gennemførelse af konkrete netværks- og innovationsaktiviteter med virksomheder inden for byggeri og logistik, Etablering af et Fehmarn LAB, forstået som et eller flere faktiske testfaciliteter, hvor virksomheder og forskere kan gennemføre aktiviter rettet mod innovationsbehov afledt af Femern Bælt forbindelsen. Samarbejdsparter i den grænseoverskridende indsats: Der er endnu ikke indgået formelle samarbejdsaftaler, men projektet har modtaget interessetilkendegivelser om partnerskab fra både tyske og danske forskningsinstitutioner og erhvervsfremmeorganisationer samt det politiskadministrative niveau på tysk side (både delstat og kredsniveau). Sagen uddybes med et mundtligt oplæg på Vækstforums møde

6 Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

7 3. Mødeplan 2016 Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Der fremlægges forslag til mødeplan for Sagsfremstilling Vækstforums mødeplan for 2016: Dato Tid 2. februar maj Vækstforums Sjællands årlige vækstkonference samt evt. fællesmøde mellem Vækstforum Sjælland og Regionsråd maj Døgnseminar og Vækstforum møde 5. september december Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at mødeplanen for 2016 godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

8 4. Fremtidens Region Sjælland Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Fremtidens Region Sjælland er et uddannelses- og trafikafsnit, der forventes offentliggjort som et tillæg til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Med denne sag forelægges der oplæg til samarbejde om uddannelse og et forslag til opdatering af det eksisterende fælles trafikoplæg Sjælland baner vejen frem til drøftelse og kommentering. Sagsfremstilling Uddannelse Kommune Kontakt Udvalget (KKU, som udgøres af formanden for Regionsrådet og borgmestrene for de 17 kommuner i regionen) godkendte på deres møde d. 17. juni 2015 et supplement til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi indeholdende et princippapir for udbud og ændringer i uddannelsesstrukturen i Region Sjælland. Princippapiret hedder Fremtidens Region Sjælland og er vedlagt. Fremtidens Region Sjælland beskriver, hvad kommunerne og regionen i fællesskab vil samarbejde om i forhold til udbudsstrukturen og uddannelsesudviklingen for at hæve uddannelsesniveauet i regionen. Fokus i notatet er på igangsættelse af tiltag, som har til formål, at udbuddet af uddannelser i regionen skal matche efterspørgslen på arbejdskraft på det regionale arbejdsmarked. Notatet indeholder en række forslag til tiltag inden for fire af målsætningerne i Kompetenceparat Oplægget forelægges til drøftelse i Vækstforum, Regionsrådet og Kommune Kontakt Rådet. Transport En opdatering af det nuværende fælles infrastrukturoplæg Sjælland baner vejen frem indgår ligeledes i udarbejdelsen af den Regionale vækst- og udviklingsstrategi under afsnittet Fremtidens Region Sjælland. Forslag til teksten i et nyt ajourført Sjælland baner vejen frem vedlægges. Det gældende Sjælland baner vejen frem er fra 2011, og meget er sket siden da. En del af de foreslåede projekter er gennemført, nogle problemstillinger er ikke så aktuelle mere, og nye er dukket op. Afsnittene om ringforbindelse uden om København og afsnittet om højhastighedstog er udgået. I oplægget peges på, at det kommende superlyntogssystem afledt af Timemodellen mellem Østog Vestdanmark skal have stop i Ringsted ligesom, der også skal være stop i Region Sjælland, hvis der etableres en lignende togbetjening via en kommende fast Femern Bælt forbindelse - 8 -

9 Et forslag til teksten i et nyt ajourført Sjælland baner vejen frem blev ligeledes godkendt af KKU på deres møde d. 17. juni Forslaget forventes behandlet i Regionsrådet d. 24. september Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at 1. Vækstforum kommenterer og drøfter vedlagte udkast til Fremtidens Region Sjælland og Sjælland baner vejen frem herunder, hvordan Vækstforum bedst kan understøtte målsætningerne beskrevet heri. 2. Vækstforum med udgangspunkt i princippapiret Fremtidens Region Sjælland drøfter: 1) At uddannelsestilgængelighed er vigtig, men at det ikke må gå ud over kvaliteten og 2) Om de fire brancher beskrevet i ReVUS (fødevareerhvervet, bygge- og anlægsbranchen, logistik- og transportbranchen og bioøkonomi) bør fremgå tydeligere af samme princippappir. 3. Der tilføjes et også i princippapiret i afsnit 3, således at der kommer til at stå: Fokus for arbejdet er igangsættelse af tiltag, som har for øje, at udbuddet af uddannelser i regionen også skal matche efterspørgslen på arbejdskraft på det regionale arbejdsmarked. Sagen afgøres af Region Sjælland. Bilag til punkt nr. 4: - Fremtidens region Sjælland - Sjælland baner vejen frem - 9 -

10 5. Muligheder for finansielle instrumenter under strukturfondene Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume I EU-programperioden blev der etableret kapitalfonde i flere regioner. Der arbejdes på at åbne op for lignende muligheder i den nye programperiode Vækstforum skal tage stilling til, hvor mange midler der evt. skal anvendes, og hvordan de skærpede EU-krav kan imødekommes fx via tværregionale fonde. Sagsfremstilling Vækstforum Sjælland har i lighed med vækstfora i de andre regioner fokus på, at der skal være gode finansieringsmuligheder for vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV) og iværksættere. En ambition om at dække fejl i kapitalmarkedet har tidligere ansporet Vækstforum Sjælland til at medvirke til etableringen af de regionale investeringsfonde CAT Invest Zealand og Zealand Finance, hvortil EU-strukturfondsmidler har været anvendt. I EUstrukturfondsperioden er det i første omgang ikke muligt at etablere investeringsfonde. Dog er der en option i programmet, som kan udløses, hvis visse betingelser er opfyldt: Der skal foreligge en analyse, som viser, at der er markedsfejl på kapitalmarkedet, som gør, at visse virksomheder ikke kan opnå den risikovillige finansiering, de har brug for. Det finansielle instrument skal etableres med henblik på at understøtte bestemte EU-programmål og ligge i forlængelse af et projekt om screening/rådgivning af virksomheder inden for disse programmål: o Øge antal vækstvirksomheder o Forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i SMV er o Øge beskæftigelsen i nystartede virksomheder Der skal være tilstrækkelig kritisk masse dvs. der skal være tale om relativt store fonde evt. på tværs af regionsgrænser. På opdrag af de fem regioner har Deloitte udarbejdet en analyse af mindre virksomheders adgang til risikovillig kapital. Analysen konkluderer, at der på tre centrale områder er markedsfejl, der gør det særdeles svært for virksomheder med finansielt bæredygtige investeringsprojekter at opnå finansiering. Det drejer sig om: Videnbaserede og innovative opstartsvirksomheder, som har en vækstcase, men endnu ikke en historik eller kan stille sikkerhed nok til at få lån eller egenkapital. Mindre vækstvirksomheder, som mangler egenkapital og lånekapital, fordi deres eget kapitalgrundlag er for svagt

11 Iværksættere i tidlige faser i forsknings- og investeringstunge sektorer som biotek og energi, som er præget af store investeringsbeløb og høj risiko. Anbefalingen fra Deloitte er, at regioner/vækstfora ser på muligheder for en yderligere indsats på de to første grupper: Opstartsvirksomheder og mindre vækstvirksomheder. Anbefalingen er samtidig, at der bør sikres stor kritisk masse og derfor bør være højst et til to nye initiativer (fonde el.lign.) i Danmark. Analysen blev forelagt Vækstforum d. 3. februar Analysen har senere været forelagt Overvågningsudvalget for strukturfondene med indstilling fra vækstforumsekretariaterne om, at optionen i programmerne åbnes, så der kan anvendes finansielle instrumenter. I den videre proces skal det konkretiseres, hvordan instrumenterne kan anvendes med henblik på, at der kan forhandles en programændring med EU-Kommissionen. Det kræver: at hvert Vækstforum tager stilling til, om de vil anvende finansielle instrumenter at hvert Vækstforum i givet fald angiver, hvor mange midler de vil reservere til formålet at hvert Vækstforum tilkendegiver indenfor hvilke af de fastsatte programmål, de ønsker at anvende finansielle instrumenter at spørgsmålet om kritisk masse adresseres, herunder om der ønskes initiativer på tværs af regioner Vurdering af mulighederne Administrationen har sammen med sekretariaterne for Vækstforum Syddanmark og Vækstforum Midtjylland fremført interesse for at anvende strukturfondene til finansielle instrumenter. Fra Vækstforum Hovedstaden og Nordjylland er signalet foreløbig, at der ikke er ønske om at prioritere midler til formålet, men at de bakker principielt op om, at muligheden skal være tilstede. Med henblik på de videre forhandlinger mellem Erhvervsstyrelsen og EU- Kommissionen er der behov for et billede af, hvilken størrelsesorden nye fonde kunne have. For Region Sjælland må en dimensionering tage udgangspunkt i rammen for de tre programakser, hvor finansielle instrumenter kan indgå, jf. tabel 1: Tabel 1, Oversigt over mulighed for finansielle instrumenter i strukturfondene og rammer for Sjælland (mio. kr.) Regionalfond Regionalfond Socialfond I alt akse 2 vækstvirksomheder akse 3 energieffektivisering prioritet 1 iværksættere Ramme Sjælland Disponeret og investeringsplan Rest Totalt er der således ca. 165 mio. kr. af rammen for hele , som ikke er disponeret eller indgår i investeringsplanen. Heraf kunne omkring en

12 mio. kr., afsættes til finansielle instrumenter, således at der stadig er midler til almindelige projekter. Administrationen anbefaler således, at regionale initiativer og aktører samles om ét fælles initiativ, som gennemføres i et tværregionalt samarbejde for at leve op til kravene om kritisk masse, hvilket vurderes at være mindst 150 mio. kr. og gerne mere. Det svarer til 50 mio. kr. til hver af de regioner, der er interesserede i at være med pt. For Region Sjælland kan alle programmål/akser være relevante. Under akse 2 kan et finansielt instrument fx understøtte Team Vækst Danmark. Tilsvarende kunne der være et instrument vedr. energieffektivisering. Det kan overvejes at åbne for, at der kan etableres en samlet fond med tre underliggende investeringsafdelinger svarende til de tre akser i programmerne. Igangværende initiativer CAPNOVA står for fonden CAPNOVA Invest Zealand, som er etableret i 2010 med medfinansiering fra EU, regionen og staten. I alt 110 mio. kr. er hidtil investeret i virksomheder i regionen. CAPNOVA overvejer mulighederne i forhold til de nye EU-programmer og ser bl.a. på mulighederne for tværregionalt samarbejde i kraft af, at CAPNOVA har hjemsted både i Region Midtjylland og Region Sjælland. Væksthus Sjælland arbejder på at etablere en fond i forlængelse af Finance Zealand (mikrolånefonden), som blev igangsat med medfinansiering via Vækstforum. Der lægges op til en fond på minimum 100 mio. kr., og Væksthuset har modtaget positive tilsagn fra private investorer. Der lægges op til, at fonden skal operere i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Videre proces Erhvervsstyrelsen samler input fra vækstforaene og udarbejder oplæg til nødvendige programjusteringer. Herefter behandles sagen igen i Overvågningsudvalget i november Hvis Overvågningsudvalget godkender oplægget, går det videre til behandling i EU-kommissionen. I næste omgang, forudsat godkendelse i Kommissionen, skal der udarbejdes materiale som grundlag for en ansøgningsrunde med henblik på, at potentielle aktører kan søge om midler til finansielle instrumenter. Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at 1. Det tilkendegives, at Vækstforum Sjælland vil anvende muligheden for finansielle instrumenter i strukturfondsperioden Der reserveres en ramme i størrelsesordenen 50 mio. kr. til formålet. 3. Administrationen bemyndiges til at forhandle om den videre konkrete udformning af finansielle instrumenter med Erhvervsstyrelsen og

13 andre parter med henblik på (et) instrument(er) med tilstrækkelig kritisk masse fx en tværregional fond. 4. Der i forhandlingerne om finansielle instrumenter lægges vægt på, at der ved siden af lånekapital bør være mulighed for at anvende egenkapital. 5. Når de EU-programmæssige rammer for at anvende finansielle instrumenter er på plads, udarbejdes oplæg til ansøgningsmateriale til forelæggelse for Vækstforum. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 5: - Deloitte analyse af finansieringsmuligheder

14 6. Status for Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Region Sjælland har d. 1. juli iværksat en ansøgningsrunde med henblik på at finde en projektholder til Team Vækst Danmark. Denne skal primo 2016 igangsætte et EU-udbud for at finde den operatør, som skal drive projektet. I efteråret 2015 nedsættes en administrativ følgegruppe, som skal følge fremdriften i projektperioden Sagsfremstilling Vækstforum Sjælland besluttede d. 3. februar 2015 at igangsætte Team Vækst Danmark. I løbet af foråret 2015 har de øvrige Vækstfora ligeledes besluttet at igangsætte Team Vækst Danmark i deres respektive regioner. På den baggrund har de fem regioner i fællesskab, under Region Sjællands lead, igangsat et fælles tværregionalt samarbejde herom. Ansøgningsrunde - projektholder I efteråret 2015 skal der igangsættes et EU-udbud med henblik på at finde en operatør til at udføre opgaverne under Team Vækst Danmark. For at kunne igangsætte udbuddet skal der i henhold til EU-regler og Erhvervsstyrelsens administrative regelsæt - findes en projektholder, som skal udforme og igangsætte dette. Ansøgningsrunde for at finde en projektholder er iværksat 1. juli 2015 og har ansøgningsfrist d. 1. september. Annonceringen fremgår af Region Sjællands hjemmeside. Den eller de ansøgere, der får tilsagn i denne ansøgningsrunde, og dermed bliver projektholder(e), kan altså ikke selv påtage sig opgaven som operatør for Team Vækst Danmark, men skal udforme og sætte et EU-udbud i gang af operatørrollen. Administrativ følgegruppe Der vil i september 2015 blive nedsat en administrativ følgegruppe for Team Vækst Danmark på nationalt niveau bestående af de fem vækstforumsekretariater samt parterne i vækstfora. Gruppen skal følge fremdriften af initiativet i hele projektperioden , herunder opnåelse af resultater, engagement af etablerede erhvervsliv, kvalitet af indsatsen og forankring i alle regioner. Der lægges op til en gruppe med Tre erhvervsrepræsentanter To kommunale repræsentanter En repræsentant for Erhvervsstyrelsen En repræsentant fra hvert af de fem vækstforumsekretariater En repræsentant for sidstnævnte vælges som formand

15 På Forberedelsessekretariatets møde den 17. august 2015 fremkom DI og DE med et ønske om at besætte 2 af de 3 pladser, der er afsat til erhvervsrepræsentanter i den administrative følgegruppe. Endvidere fremkom lønmodtagersiden med et ønske om, at den administrative gruppe udvides med en plads til lønmodtagersiden. I forslaget til kommissorium for den administrative følgegruppe lægges op til, at gruppen anbefaler, hvem projektholderen skal vælge som operatør(er). Dette vil ske efter endt EU-udbud i foråret Derfor bør gruppen etableres allerede i september 2015 for at skabe det nødvendige ejerskab og indsigt i opgaven, samt mulighed for at rådgive tilsagnsmodtager(e). Vækstforums godkendelse af forudsætning Vækstforum Sjælland har formuleret følgende forudsætning for gennemførslen af Team Vækst Danmark i Region Sjælland: Indstillingen blev tiltrådt under forudsætning af, at der i ansøgnings- og udbudsprocessen skaffes opbakning fra mindst en af regionens større virksomheder. Det er indarbejdet i EU-udbudsmaterialet, at den/de kommende operatør(er) skal redegøre for, hvordan de vil sikre, at denne forudsætning bliver opfyldt. De, der byder på operatøropgaven, skal demonstrere deres opbakning i det etablerede erhvervsliv som en del af deres ansøgning. Det bliver et af flere udvælgelseskriterier. I forbindelse med valg af operatør for Team Vækst Danmark, vil der blive en kort høringsrunde i Vækstforum, som dermed har mulighed for at sikre sig, at forudsætningen bliver opfyldt. Vedlagt udkast til kommissorium for den administrative følgegruppe. Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at 1. Kommissorium for den administrative følgegruppe tiltrædes. 2. Forslag om høring af Vækstforum om godkendelse af forudsætning tiltrædes. 3. Status for Team Vækst Danmark tages til efterretning. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 6: - Udkast kommissorium adm. følgegruppe

16 7. Orientering om Greater Copenhagensamarbejdet Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Den 22. juni 2015 blev der holdt politisk topmøde for Greater Copenhagensamarbejdet. Endvidere blev der afholdt bestyrelsesmøde for Greater Copenhagen-samarbejdet, hvor de organisatoriske rammer for the Greater Copenhagen & Skåne Committee blev aftalt. Sagsfremstilling På det politiske topmøde for Greater Copenhagen-samarbejdet, der blev afholdt i Kristianstad, deltog 200 deltagere. Heriblandt sjællandske borgmestre samt en række embedsmænd og øvrige aktører fra regionen. I tillæg til bestyrelsesmøder i The Greater Copenhagen & Skåne Committee afholdes det næste større møde i Greater Copenhagen-samarbejdet i et samarbejde med Dansk Erhverv og Sydsvenska Handelskammer den 9. november Bestyrelsen for Greater Copenhagen-samarbejdet holdt møde samme dag. På mødet blev de overordnede organisatoriske rammer aftalt. Greater Copenhagen & Skåne Committee har til formål at skabe øget bæredygtig vækst og beskæftigelse. Bæredygtig vækst skal i denne forbindelse forstås som et bredt begreb, hvori bl.a. også økonomisk bæredygtighed indgår. Komitéen skal: Understøtte den fælles markedsføring af Greater Copenhagen. Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur. Understøtte tiltrækningen af investorer, virksomheder og talenter. Understøtte integrationen af arbejdsmarkedet i regionen og påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst. Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser. Samarbejdet under Greater Copenhagen & Skåne Committee skal danne grundlaget for en revitalisering af samarbejdet om udviklingen af den samlede region omkring Øresund. Et samarbejde som hidtil er sket gennem Øresundskomiteen. Fremtidig organisering af Greater Copenhagen & Skåne Committee Det er forventningen, at Øresundskomiteen fra årsskiftet overgår til den nye organisering i Greater Copenhagen & Skåne Committee. Ligeledes forventes det, at den årlige finansiering af Øresundskomiteen afløses af en årlig finansiering af Greater Copenhagen & Skåne Committee. Når organiseringen i løbet af kort tid er endeligt på plads, er det koordinationsgruppens forventning, at der vil komme et større fokus på at

17 skabe resultater af samarbejdet. Fra Region Sjællands synspunkt er følgende aspekter vigtige for det videre samarbejde: Dette er et vækstsamarbejde med fokus på vækst og skabelse af arbejdspladser. Initiativer med særlig sjællandsk interesse og/eller tovholderskab skal bakkes reelt op af de øvrige parter i Region Hovedstaden og Region Skåne. Sjællandske virksomheder, kommuner og andre aktører skal tage aktiv del i og nyde godt af resultaterne af de fælles initiativer, så som fælles investorportal, International House, ESS-indsatsen mv. Fordelingen af bestyrelsesposter og formandskab behandles på bestyrelsens møde den 28. august Vedlagt forslag til vedtægter for den nye organisation: The Greater Copenhagen & Skåne Committee. Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Sagen forelægges til orientering. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 7: - Udkast til vedtægter Greater Copenhagen & Skåne Committee

18 8. Østdansk Turisme - udtrædelse af bestyrelsen Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum Sjælland besluttede på deres møde den 3. september 2014 at opsige kontrakten vedrørende Vækstaftale 4 med Østdansk Turisme som leadpartner. Aftalen blev opsagt med ophør den 31. marts Jane Strange og Ole Drost er udpeget som repræsentanter for Region Sjælland i Østdansk Turismes bestyrelse. De ønsker nu at udtræde af bestyrelsen grundet opsigelsen. Sagsfremstilling Vedtægterne for Fonden for Østdansk Turisme fastlægger, at Regionsrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden for Østdansk Turisme. Hidtidig praksis har været, at 1 medlem vælges af Regionsrådet og 1 af Vækstforum (mhp. indtræden af en erhvervsrepræsentant). Ole Drost blev udpeget på Regionsrådets møde d. 9. januar 2014 til Østdansk Turismes bestyrelse. Jane Strange blev udpeget på Vækstforums møde d. 3. marts 2014 til Østdansk Turismes bestyrelse. Jane Strange og Ole Drost ønsker nu at udtræde af Østdansk Turismes bestyrelse, idet kontrakten med Østdansk Turisme er opsagt. Det indstilles, at der ikke udpeges nye medlemmer til bestyrelsen, idet turismeudviklingsopgaverne fremover vil være placeret i den nationale struktur, primært Dansk Kyst og Naturturisme. Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Jane Strange og Ole Drost udtræder af Østdansk Turismes bestyrelse. 2. Der ikke udpeges nye medlemmer, da ansvaret for turismeudviklingsopgaverne fremover vil være placeret i den nationale struktur, primært Dansk Kyst og Naturturisme. Sagen afgøres af Regionsrådet

19 9. Ændring af bevilling til Roskilde Kommune i forbindelse med sygehusplan Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum Sjælland og Regionsrådet bevilgede i mio. kr. til hhv. Roskilde og Næstved kommuner i forbindelse med beslutningen om den nye sygehusstruktur. Roskilde kommune har fortsat 4 mio. kr. tilbage i ubrugte midler. Der foreligges her forslag fra Roskilde Kommune til en omdisponering af de resterende midler. Sagsfremstilling Af den politiske aftale om fremtidens sygehusstruktur i Region Sjælland indgået den 10. marts 2010 fremgår det, at den regionale udvikling skal fastholdes og styrkes i Næstved og Roskilde. Derfor blev der reserveret 6 mio. kr. til hver af de to kommuner med henblik på, at kommunerne selv formulerede aktiviteter, som kunne sikre en bæredygtig vækst og udvikling på længere sigt. Regionsrådet/Vækstforum gav en bevilling på 6 mio. kr. i 2010 til forberedelse og realisering af projektet Risø Park. DTU, Regionen og Roskilde Kommune har i en årrække arbejdet for sikre, at rammer omkring planlægning, ejerforhold m.v. er afklaret, så realiseringen af Risø Park kan igangsættes. Da der fortsat udestår en afklaring vedrørende ejerforholdene, har det kun været muligt og hensigtsmæssigt for Roskilde Kommune at udnytte 2 mio. kr. Da bevillingen har ligget i 5 år, foreslås det derfor, at bevillingen ændres til andre formål. Roskilde Kommune påpeger, at man fortsat bakker 100% op om Risø Park projektet. Administrationen har været i dialog med Roskilde Kommune om anvendelsen af de resterende midler. Roskilde Kommune ønsker at få pengene frigivet til følgende formål: 1. Accelerationsforløb for iværksættere på erhvervsuddannelserne i Roskilde (aktivitet på Musicon) Projektet har til formål at skabe en ramme for elever på erhvervsuddannelserne, hvor de kan realisere deres virksomhedsideer og udvikles som iværksættere. Projektet vil bidrage til at illustrere mulighederne for at starte virksomhed med en erhvervsuddannelse som baggrund. Desuden vil positiv omtale markedsføre erhvervsskolerne, øge deres status og derigennem forøge tilgangen af elever. 2. RUC: Viden der virker Projektet er en videreudvikling, af det netop afsluttede Videnmedarbejdere i Region Sjælland. Formålet med projektet er at skabe vækst og udvikling i de eksisterende virksomheder og anspore både virksomheder og dimittender til at betragte hinanden som relevante med henblik på eventuel ansættelse

20 3. Roskilde-lampen Inspireret af forslag fra en arkitektkonkurrence afholdt i 2014/15 ønsker Roskilde Kommune nu at udvikle en unik Roskilde-lampe, der ved anvendelse af smart teknologi, kan belyse kulturstrøget på en højteknologisk og energiøkonomisk måde og samtidig være et vartegn for Roskilde kulturstrøg. Projektet vil blive tænkt sammen med Lysets Metropol, som er et Interreg-projekt i Øresundsregionen. Vedlagt er en uddybende beskrivelse af de tre aktiviteter. Til orientering kører Næstved kommunes projekt Ressource City, som planlagt. Eneste justering drejer sig om en mulig tilbagelevering af kr. Pt. afventes byrådets tilbagemelding med frist ultimo august. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at Roskildes ansøgning om den ændrede indsats godkendes således, at de resterende 4 mio. kr. til Roskilde Kommune anvendes til Accelerationsforløb for iværksættere på erhvervsuddannelserne i Roskilde, Viden der virker og Roskilde-lampen Sagen afgøres af Regionsrådet. Bilag til punkt nr. 9: - Accelerationsforløb Musicon - RUC - viden der virker - Roskildelampen

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder 24. november 2014 /RU Sag Indkaldelse af ansøgninger under den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler: Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K.

Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl. 14-16.00 i Finansrådet, København K. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 29. november 2012 kl.

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere