Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:"

Transkript

1 Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune Mette Touborg, Lejre Kommune Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune Joy Mogensen, Roskilde Kommune Githa Nelander, Næstved Kommune Niels Hörup, Solrød Kommune Jane Strange Nielsen, Dansk Erhverv Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer Laila Krytz, DA Claus Engholm Jensen, LO John Larsen RAR Hanne Leth Andersen Videns- og uddannelsesinst. Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst. Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst. Henrik Nielsen, Tekniq, mf. Palle Svendsen, Dansk Erhverv Dorthe Hansen, Håndværksrådet Charlotte Frimer Petersen, Landbrug og Fødevarer Christina Cohr, FTF og Akademikerne Astrid Dahl, Viden- og uddannelsesinst. Camilla Wang Per Struwe, FTF og akademikerne Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank

2 Indholdsfortegnelse åbent møde 1. Godkendelse af dagsorden 3 2. Femern Innovation Region 4 3. Mødeplan Fremtidens Region Sjælland 8 5. Muligheder for finansielle instrumenter under 10 strukturfondene 6. Status for Team Vækst Danmark Orientering om Greater Copenhagen-samarbejdet Østdansk Turisme - udtrædelse af bestyrelsen Ændring af bevilling til Roskilde Kommune i 19 forbindelse med sygehusplan 10. Opfølgning og fremdrift på projekter Udvælgelseskriterier til annonceringsmateriale Annoncering efter ideer og ansøgninger Økonomioversigt Innovations- og fundraisingvejledning til mindre 32 virksomheder 15. Udvikling af praktikpladsordninger i SMV er i 37 Region Sjælland 16. Affaldshåndtering Gensidig orientering Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Sagsfremstilling Temaet for mødet i Vækstforum d. 2. september 2015 er innovationsindsatsen i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt tunnelen. I den anledning holdes mødet hos Contech Automatic. Contech Automatic, der har vundet opgaven med at udføre alle elinstallationer i Ny Strandholm Pumpestation ved Rødbyhavn, vil blandt andet fortælle om, hvad de gjorde for at vinde opgaven. Derudover vil Dorthe Mathiesen, centerchef, Teknologisk Institut holde oplæg om vækst, beskæftigelse og innovation i infrastrukturprojekter med fokus på innovation i offentlige anlægsinvesteringer. Mødet holdes i tidsrummet kl Adressen er: Aarhusvej 38, 4800 Nykøbing F Der er mulighed for at afholde formøder hos Contech Automatic fra kl Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

4 2. Femern Innovation Region Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum besluttede på deres møde d. 28. maj 2015, at de ønsker at følge Femern Bælt innovationsinitiativerne tæt. Med denne sag gives der et overblik over, hvilke initiativer der er igangsat, og hvilke der forventes igangsat. Sagsfremstilling I den regionale vækst- og udviklingsstrategi er der fokus på, at de store anlægsinvesteringer, der foretages i Region Sjælland de næste år, skal bruges til at skabe vækst. Det skal ske gennem flere tiltag. Konkret vil der i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt tunnelen etableres Femern Innovation Region (forkortet FIR), som skal være den regionale ramme for, at Femern byggeriet fører til øget iværksætteri og innovation. I den regionale vækst- og udviklingsstrategi, er der formuleret fire mål for FIR: Innovationsaktiviteter for virksomheder Øget innovationshøjde i 100 virksomheder i Region Sjælland Etablering af 10 nye specialiserede uddannelsestilbud i region Sjælland Etablering af nye Living Labs og testcentre, samt at åbne eksisterende op, så virksomhederne får adgang til disse. Det branchemæssige fokus for FIR er byggeri- og logistikområdet inklusiv specialiseringer inden for disse som bl.a. Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) og ventilation, logistiksystemer (både uden for og på byggepladser/havne) samt serviceområdet. Aktiviterne under FIR er delt i henholdsvis en national og en grænseoverskridende indsats. Den nationale indsats: I samarbejde med Forsknings- og innovationsstyrelsen etableres et nyt nationalt Innovationsnetværk Femern Bælt i perioden Målet er, at de mange innovationsaktiviteter omkring konstruktionen af den faste forbindelse kan bidrage til at tiltrække videninstitutioner, studerende og skabe nye konkurrencedygtige virksomheder i Femern Bælt korridoren. Målene for innovationsnetværket er: Innovationsnetværket vil tilbyde regionale og danske virksomheder adgang til innovationsaktiviteter, som udspringer af opførelsen af Femern Bælt forbindelsen. Innovationsnetværket består af fire eksisterende nationale innovationsnetværk (InnoBYG, Transportens Innovationsnetværk, Innovationsnetværk Service Platform og klyngeorganisationen CLEAN)

5 Via de fire nationale innovationsnetværk vil en række Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS er) medvirke med konkrete innovationsaktiviteter i og med virksomheder. Innovationsnetværket ledes af tænketanken DEA. Innovationsnetværket er finansieret af henholdsvis Vækstforum med 3,15 mio. kr. og Styrelsen for Forskning og Innovation med 3,0 mio. kr. Derudover er der reserveret en pulje på ca. 40 mio. kr. af Uddannelses- og Forskningsministeriet til, at GTS erne kan iværksætte aktiviteter rettet mod Femern Bælt byggeriet. Der arbejdes desuden for, at GTS erne også vil informere samt rådgive virksomhederne om mulighederne for anden offentlig finansiering, derunder bl.a. Innobooster-ordningen under Innovationsfonden. Samarbejdspartere i den nationale indsats: Styrelsen for Forsknings og Innovation, Femern A/S, DEA, det nationale Innovationsnetværk Femern Bælt og de fire deltagende innovationsnetværk under dette (Transportens Innovationsnetværk, CLEAN, Innobyg og Innovationsnetværk Service Platform), DTU, Væksthus Sjælland samt Femern Belt Development. Innovationsnetværket Femern Bælt får kontor i nær tilknytning til byggepladsen i Rødby. Den grænseoverskridende indsats: Indsatsen består af Interreg-projekt med arbejdstitlen Driving the Future of Fehmarn Belt, som er under formulering. Projektets formål er at sikre, at der fremover vil være endnu flere innovative og konkurrencedygtige virksomheder i den dansk-tyske Femern Bælt region (Region Sjælland og den nordøstlige del af Slesvig Holsten). Byggeriet af Femern forbindelsen er den konkrete løftestang for projektet. Med de Interreg midler, der forventes tilført projektet, er forventningen, at der kan tiltrækkes kompetencer og ressourcer, der kan skabe en grænseoverskridende innovationskultur samt varig vækst og blivende beskæftigelse. Under forudsætning af Interreg projektets endelige godkendelse i 2016 vil projektets aktiviteter være: Etablering af et Company Service Center som bl.a. omfatter én indgang for virksomhederne, som skal sikre nem adgang for 300 virksomheder i grænseregionen, Gennemførelse af konkrete netværks- og innovationsaktiviteter med virksomheder inden for byggeri og logistik, Etablering af et Fehmarn LAB, forstået som et eller flere faktiske testfaciliteter, hvor virksomheder og forskere kan gennemføre aktiviter rettet mod innovationsbehov afledt af Femern Bælt forbindelsen. Samarbejdsparter i den grænseoverskridende indsats: Der er endnu ikke indgået formelle samarbejdsaftaler, men projektet har modtaget interessetilkendegivelser om partnerskab fra både tyske og danske forskningsinstitutioner og erhvervsfremmeorganisationer samt det politiskadministrative niveau på tysk side (både delstat og kredsniveau). Sagen uddybes med et mundtligt oplæg på Vækstforums møde

6 Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

7 3. Mødeplan 2016 Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Der fremlægges forslag til mødeplan for Sagsfremstilling Vækstforums mødeplan for 2016: Dato Tid 2. februar maj Vækstforums Sjællands årlige vækstkonference samt evt. fællesmøde mellem Vækstforum Sjælland og Regionsråd maj Døgnseminar og Vækstforum møde 5. september december Økonomi Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Indstilling Administrationen indstiller, at mødeplanen for 2016 godkendes. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland

8 4. Fremtidens Region Sjælland Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Fremtidens Region Sjælland er et uddannelses- og trafikafsnit, der forventes offentliggjort som et tillæg til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Med denne sag forelægges der oplæg til samarbejde om uddannelse og et forslag til opdatering af det eksisterende fælles trafikoplæg Sjælland baner vejen frem til drøftelse og kommentering. Sagsfremstilling Uddannelse Kommune Kontakt Udvalget (KKU, som udgøres af formanden for Regionsrådet og borgmestrene for de 17 kommuner i regionen) godkendte på deres møde d. 17. juni 2015 et supplement til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi indeholdende et princippapir for udbud og ændringer i uddannelsesstrukturen i Region Sjælland. Princippapiret hedder Fremtidens Region Sjælland og er vedlagt. Fremtidens Region Sjælland beskriver, hvad kommunerne og regionen i fællesskab vil samarbejde om i forhold til udbudsstrukturen og uddannelsesudviklingen for at hæve uddannelsesniveauet i regionen. Fokus i notatet er på igangsættelse af tiltag, som har til formål, at udbuddet af uddannelser i regionen skal matche efterspørgslen på arbejdskraft på det regionale arbejdsmarked. Notatet indeholder en række forslag til tiltag inden for fire af målsætningerne i Kompetenceparat Oplægget forelægges til drøftelse i Vækstforum, Regionsrådet og Kommune Kontakt Rådet. Transport En opdatering af det nuværende fælles infrastrukturoplæg Sjælland baner vejen frem indgår ligeledes i udarbejdelsen af den Regionale vækst- og udviklingsstrategi under afsnittet Fremtidens Region Sjælland. Forslag til teksten i et nyt ajourført Sjælland baner vejen frem vedlægges. Det gældende Sjælland baner vejen frem er fra 2011, og meget er sket siden da. En del af de foreslåede projekter er gennemført, nogle problemstillinger er ikke så aktuelle mere, og nye er dukket op. Afsnittene om ringforbindelse uden om København og afsnittet om højhastighedstog er udgået. I oplægget peges på, at det kommende superlyntogssystem afledt af Timemodellen mellem Østog Vestdanmark skal have stop i Ringsted ligesom, der også skal være stop i Region Sjælland, hvis der etableres en lignende togbetjening via en kommende fast Femern Bælt forbindelse - 8 -

9 Et forslag til teksten i et nyt ajourført Sjælland baner vejen frem blev ligeledes godkendt af KKU på deres møde d. 17. juni Forslaget forventes behandlet i Regionsrådet d. 24. september Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at 1. Vækstforum kommenterer og drøfter vedlagte udkast til Fremtidens Region Sjælland og Sjælland baner vejen frem herunder, hvordan Vækstforum bedst kan understøtte målsætningerne beskrevet heri. 2. Vækstforum med udgangspunkt i princippapiret Fremtidens Region Sjælland drøfter: 1) At uddannelsestilgængelighed er vigtig, men at det ikke må gå ud over kvaliteten og 2) Om de fire brancher beskrevet i ReVUS (fødevareerhvervet, bygge- og anlægsbranchen, logistik- og transportbranchen og bioøkonomi) bør fremgå tydeligere af samme princippappir. 3. Der tilføjes et også i princippapiret i afsnit 3, således at der kommer til at stå: Fokus for arbejdet er igangsættelse af tiltag, som har for øje, at udbuddet af uddannelser i regionen også skal matche efterspørgslen på arbejdskraft på det regionale arbejdsmarked. Sagen afgøres af Region Sjælland. Bilag til punkt nr. 4: - Fremtidens region Sjælland - Sjælland baner vejen frem - 9 -

10 5. Muligheder for finansielle instrumenter under strukturfondene Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume I EU-programperioden blev der etableret kapitalfonde i flere regioner. Der arbejdes på at åbne op for lignende muligheder i den nye programperiode Vækstforum skal tage stilling til, hvor mange midler der evt. skal anvendes, og hvordan de skærpede EU-krav kan imødekommes fx via tværregionale fonde. Sagsfremstilling Vækstforum Sjælland har i lighed med vækstfora i de andre regioner fokus på, at der skal være gode finansieringsmuligheder for vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV) og iværksættere. En ambition om at dække fejl i kapitalmarkedet har tidligere ansporet Vækstforum Sjælland til at medvirke til etableringen af de regionale investeringsfonde CAT Invest Zealand og Zealand Finance, hvortil EU-strukturfondsmidler har været anvendt. I EUstrukturfondsperioden er det i første omgang ikke muligt at etablere investeringsfonde. Dog er der en option i programmet, som kan udløses, hvis visse betingelser er opfyldt: Der skal foreligge en analyse, som viser, at der er markedsfejl på kapitalmarkedet, som gør, at visse virksomheder ikke kan opnå den risikovillige finansiering, de har brug for. Det finansielle instrument skal etableres med henblik på at understøtte bestemte EU-programmål og ligge i forlængelse af et projekt om screening/rådgivning af virksomheder inden for disse programmål: o Øge antal vækstvirksomheder o Forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i SMV er o Øge beskæftigelsen i nystartede virksomheder Der skal være tilstrækkelig kritisk masse dvs. der skal være tale om relativt store fonde evt. på tværs af regionsgrænser. På opdrag af de fem regioner har Deloitte udarbejdet en analyse af mindre virksomheders adgang til risikovillig kapital. Analysen konkluderer, at der på tre centrale områder er markedsfejl, der gør det særdeles svært for virksomheder med finansielt bæredygtige investeringsprojekter at opnå finansiering. Det drejer sig om: Videnbaserede og innovative opstartsvirksomheder, som har en vækstcase, men endnu ikke en historik eller kan stille sikkerhed nok til at få lån eller egenkapital. Mindre vækstvirksomheder, som mangler egenkapital og lånekapital, fordi deres eget kapitalgrundlag er for svagt

11 Iværksættere i tidlige faser i forsknings- og investeringstunge sektorer som biotek og energi, som er præget af store investeringsbeløb og høj risiko. Anbefalingen fra Deloitte er, at regioner/vækstfora ser på muligheder for en yderligere indsats på de to første grupper: Opstartsvirksomheder og mindre vækstvirksomheder. Anbefalingen er samtidig, at der bør sikres stor kritisk masse og derfor bør være højst et til to nye initiativer (fonde el.lign.) i Danmark. Analysen blev forelagt Vækstforum d. 3. februar Analysen har senere været forelagt Overvågningsudvalget for strukturfondene med indstilling fra vækstforumsekretariaterne om, at optionen i programmerne åbnes, så der kan anvendes finansielle instrumenter. I den videre proces skal det konkretiseres, hvordan instrumenterne kan anvendes med henblik på, at der kan forhandles en programændring med EU-Kommissionen. Det kræver: at hvert Vækstforum tager stilling til, om de vil anvende finansielle instrumenter at hvert Vækstforum i givet fald angiver, hvor mange midler de vil reservere til formålet at hvert Vækstforum tilkendegiver indenfor hvilke af de fastsatte programmål, de ønsker at anvende finansielle instrumenter at spørgsmålet om kritisk masse adresseres, herunder om der ønskes initiativer på tværs af regioner Vurdering af mulighederne Administrationen har sammen med sekretariaterne for Vækstforum Syddanmark og Vækstforum Midtjylland fremført interesse for at anvende strukturfondene til finansielle instrumenter. Fra Vækstforum Hovedstaden og Nordjylland er signalet foreløbig, at der ikke er ønske om at prioritere midler til formålet, men at de bakker principielt op om, at muligheden skal være tilstede. Med henblik på de videre forhandlinger mellem Erhvervsstyrelsen og EU- Kommissionen er der behov for et billede af, hvilken størrelsesorden nye fonde kunne have. For Region Sjælland må en dimensionering tage udgangspunkt i rammen for de tre programakser, hvor finansielle instrumenter kan indgå, jf. tabel 1: Tabel 1, Oversigt over mulighed for finansielle instrumenter i strukturfondene og rammer for Sjælland (mio. kr.) Regionalfond Regionalfond Socialfond I alt akse 2 vækstvirksomheder akse 3 energieffektivisering prioritet 1 iværksættere Ramme Sjælland Disponeret og investeringsplan Rest Totalt er der således ca. 165 mio. kr. af rammen for hele , som ikke er disponeret eller indgår i investeringsplanen. Heraf kunne omkring en

12 mio. kr., afsættes til finansielle instrumenter, således at der stadig er midler til almindelige projekter. Administrationen anbefaler således, at regionale initiativer og aktører samles om ét fælles initiativ, som gennemføres i et tværregionalt samarbejde for at leve op til kravene om kritisk masse, hvilket vurderes at være mindst 150 mio. kr. og gerne mere. Det svarer til 50 mio. kr. til hver af de regioner, der er interesserede i at være med pt. For Region Sjælland kan alle programmål/akser være relevante. Under akse 2 kan et finansielt instrument fx understøtte Team Vækst Danmark. Tilsvarende kunne der være et instrument vedr. energieffektivisering. Det kan overvejes at åbne for, at der kan etableres en samlet fond med tre underliggende investeringsafdelinger svarende til de tre akser i programmerne. Igangværende initiativer CAPNOVA står for fonden CAPNOVA Invest Zealand, som er etableret i 2010 med medfinansiering fra EU, regionen og staten. I alt 110 mio. kr. er hidtil investeret i virksomheder i regionen. CAPNOVA overvejer mulighederne i forhold til de nye EU-programmer og ser bl.a. på mulighederne for tværregionalt samarbejde i kraft af, at CAPNOVA har hjemsted både i Region Midtjylland og Region Sjælland. Væksthus Sjælland arbejder på at etablere en fond i forlængelse af Finance Zealand (mikrolånefonden), som blev igangsat med medfinansiering via Vækstforum. Der lægges op til en fond på minimum 100 mio. kr., og Væksthuset har modtaget positive tilsagn fra private investorer. Der lægges op til, at fonden skal operere i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Videre proces Erhvervsstyrelsen samler input fra vækstforaene og udarbejder oplæg til nødvendige programjusteringer. Herefter behandles sagen igen i Overvågningsudvalget i november Hvis Overvågningsudvalget godkender oplægget, går det videre til behandling i EU-kommissionen. I næste omgang, forudsat godkendelse i Kommissionen, skal der udarbejdes materiale som grundlag for en ansøgningsrunde med henblik på, at potentielle aktører kan søge om midler til finansielle instrumenter. Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at 1. Det tilkendegives, at Vækstforum Sjælland vil anvende muligheden for finansielle instrumenter i strukturfondsperioden Der reserveres en ramme i størrelsesordenen 50 mio. kr. til formålet. 3. Administrationen bemyndiges til at forhandle om den videre konkrete udformning af finansielle instrumenter med Erhvervsstyrelsen og

13 andre parter med henblik på (et) instrument(er) med tilstrækkelig kritisk masse fx en tværregional fond. 4. Der i forhandlingerne om finansielle instrumenter lægges vægt på, at der ved siden af lånekapital bør være mulighed for at anvende egenkapital. 5. Når de EU-programmæssige rammer for at anvende finansielle instrumenter er på plads, udarbejdes oplæg til ansøgningsmateriale til forelæggelse for Vækstforum. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 5: - Deloitte analyse af finansieringsmuligheder

14 6. Status for Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Region Sjælland har d. 1. juli iværksat en ansøgningsrunde med henblik på at finde en projektholder til Team Vækst Danmark. Denne skal primo 2016 igangsætte et EU-udbud for at finde den operatør, som skal drive projektet. I efteråret 2015 nedsættes en administrativ følgegruppe, som skal følge fremdriften i projektperioden Sagsfremstilling Vækstforum Sjælland besluttede d. 3. februar 2015 at igangsætte Team Vækst Danmark. I løbet af foråret 2015 har de øvrige Vækstfora ligeledes besluttet at igangsætte Team Vækst Danmark i deres respektive regioner. På den baggrund har de fem regioner i fællesskab, under Region Sjællands lead, igangsat et fælles tværregionalt samarbejde herom. Ansøgningsrunde - projektholder I efteråret 2015 skal der igangsættes et EU-udbud med henblik på at finde en operatør til at udføre opgaverne under Team Vækst Danmark. For at kunne igangsætte udbuddet skal der i henhold til EU-regler og Erhvervsstyrelsens administrative regelsæt - findes en projektholder, som skal udforme og igangsætte dette. Ansøgningsrunde for at finde en projektholder er iværksat 1. juli 2015 og har ansøgningsfrist d. 1. september. Annonceringen fremgår af Region Sjællands hjemmeside. Den eller de ansøgere, der får tilsagn i denne ansøgningsrunde, og dermed bliver projektholder(e), kan altså ikke selv påtage sig opgaven som operatør for Team Vækst Danmark, men skal udforme og sætte et EU-udbud i gang af operatørrollen. Administrativ følgegruppe Der vil i september 2015 blive nedsat en administrativ følgegruppe for Team Vækst Danmark på nationalt niveau bestående af de fem vækstforumsekretariater samt parterne i vækstfora. Gruppen skal følge fremdriften af initiativet i hele projektperioden , herunder opnåelse af resultater, engagement af etablerede erhvervsliv, kvalitet af indsatsen og forankring i alle regioner. Der lægges op til en gruppe med Tre erhvervsrepræsentanter To kommunale repræsentanter En repræsentant for Erhvervsstyrelsen En repræsentant fra hvert af de fem vækstforumsekretariater En repræsentant for sidstnævnte vælges som formand

15 På Forberedelsessekretariatets møde den 17. august 2015 fremkom DI og DE med et ønske om at besætte 2 af de 3 pladser, der er afsat til erhvervsrepræsentanter i den administrative følgegruppe. Endvidere fremkom lønmodtagersiden med et ønske om, at den administrative gruppe udvides med en plads til lønmodtagersiden. I forslaget til kommissorium for den administrative følgegruppe lægges op til, at gruppen anbefaler, hvem projektholderen skal vælge som operatør(er). Dette vil ske efter endt EU-udbud i foråret Derfor bør gruppen etableres allerede i september 2015 for at skabe det nødvendige ejerskab og indsigt i opgaven, samt mulighed for at rådgive tilsagnsmodtager(e). Vækstforums godkendelse af forudsætning Vækstforum Sjælland har formuleret følgende forudsætning for gennemførslen af Team Vækst Danmark i Region Sjælland: Indstillingen blev tiltrådt under forudsætning af, at der i ansøgnings- og udbudsprocessen skaffes opbakning fra mindst en af regionens større virksomheder. Det er indarbejdet i EU-udbudsmaterialet, at den/de kommende operatør(er) skal redegøre for, hvordan de vil sikre, at denne forudsætning bliver opfyldt. De, der byder på operatøropgaven, skal demonstrere deres opbakning i det etablerede erhvervsliv som en del af deres ansøgning. Det bliver et af flere udvælgelseskriterier. I forbindelse med valg af operatør for Team Vækst Danmark, vil der blive en kort høringsrunde i Vækstforum, som dermed har mulighed for at sikre sig, at forudsætningen bliver opfyldt. Vedlagt udkast til kommissorium for den administrative følgegruppe. Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at 1. Kommissorium for den administrative følgegruppe tiltrædes. 2. Forslag om høring af Vækstforum om godkendelse af forudsætning tiltrædes. 3. Status for Team Vækst Danmark tages til efterretning. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 6: - Udkast kommissorium adm. følgegruppe

16 7. Orientering om Greater Copenhagensamarbejdet Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Den 22. juni 2015 blev der holdt politisk topmøde for Greater Copenhagensamarbejdet. Endvidere blev der afholdt bestyrelsesmøde for Greater Copenhagen-samarbejdet, hvor de organisatoriske rammer for the Greater Copenhagen & Skåne Committee blev aftalt. Sagsfremstilling På det politiske topmøde for Greater Copenhagen-samarbejdet, der blev afholdt i Kristianstad, deltog 200 deltagere. Heriblandt sjællandske borgmestre samt en række embedsmænd og øvrige aktører fra regionen. I tillæg til bestyrelsesmøder i The Greater Copenhagen & Skåne Committee afholdes det næste større møde i Greater Copenhagen-samarbejdet i et samarbejde med Dansk Erhverv og Sydsvenska Handelskammer den 9. november Bestyrelsen for Greater Copenhagen-samarbejdet holdt møde samme dag. På mødet blev de overordnede organisatoriske rammer aftalt. Greater Copenhagen & Skåne Committee har til formål at skabe øget bæredygtig vækst og beskæftigelse. Bæredygtig vækst skal i denne forbindelse forstås som et bredt begreb, hvori bl.a. også økonomisk bæredygtighed indgår. Komitéen skal: Understøtte den fælles markedsføring af Greater Copenhagen. Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur. Understøtte tiltrækningen af investorer, virksomheder og talenter. Understøtte integrationen af arbejdsmarkedet i regionen og påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst. Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser. Samarbejdet under Greater Copenhagen & Skåne Committee skal danne grundlaget for en revitalisering af samarbejdet om udviklingen af den samlede region omkring Øresund. Et samarbejde som hidtil er sket gennem Øresundskomiteen. Fremtidig organisering af Greater Copenhagen & Skåne Committee Det er forventningen, at Øresundskomiteen fra årsskiftet overgår til den nye organisering i Greater Copenhagen & Skåne Committee. Ligeledes forventes det, at den årlige finansiering af Øresundskomiteen afløses af en årlig finansiering af Greater Copenhagen & Skåne Committee. Når organiseringen i løbet af kort tid er endeligt på plads, er det koordinationsgruppens forventning, at der vil komme et større fokus på at

17 skabe resultater af samarbejdet. Fra Region Sjællands synspunkt er følgende aspekter vigtige for det videre samarbejde: Dette er et vækstsamarbejde med fokus på vækst og skabelse af arbejdspladser. Initiativer med særlig sjællandsk interesse og/eller tovholderskab skal bakkes reelt op af de øvrige parter i Region Hovedstaden og Region Skåne. Sjællandske virksomheder, kommuner og andre aktører skal tage aktiv del i og nyde godt af resultaterne af de fælles initiativer, så som fælles investorportal, International House, ESS-indsatsen mv. Fordelingen af bestyrelsesposter og formandskab behandles på bestyrelsens møde den 28. august Vedlagt forslag til vedtægter for den nye organisation: The Greater Copenhagen & Skåne Committee. Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Sagen forelægges til orientering. Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland. Bilag til punkt nr. 7: - Udkast til vedtægter Greater Copenhagen & Skåne Committee

18 8. Østdansk Turisme - udtrædelse af bestyrelsen Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum Sjælland besluttede på deres møde den 3. september 2014 at opsige kontrakten vedrørende Vækstaftale 4 med Østdansk Turisme som leadpartner. Aftalen blev opsagt med ophør den 31. marts Jane Strange og Ole Drost er udpeget som repræsentanter for Region Sjælland i Østdansk Turismes bestyrelse. De ønsker nu at udtræde af bestyrelsen grundet opsigelsen. Sagsfremstilling Vedtægterne for Fonden for Østdansk Turisme fastlægger, at Regionsrådet udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden for Østdansk Turisme. Hidtidig praksis har været, at 1 medlem vælges af Regionsrådet og 1 af Vækstforum (mhp. indtræden af en erhvervsrepræsentant). Ole Drost blev udpeget på Regionsrådets møde d. 9. januar 2014 til Østdansk Turismes bestyrelse. Jane Strange blev udpeget på Vækstforums møde d. 3. marts 2014 til Østdansk Turismes bestyrelse. Jane Strange og Ole Drost ønsker nu at udtræde af Østdansk Turismes bestyrelse, idet kontrakten med Østdansk Turisme er opsagt. Det indstilles, at der ikke udpeges nye medlemmer til bestyrelsen, idet turismeudviklingsopgaverne fremover vil være placeret i den nationale struktur, primært Dansk Kyst og Naturturisme. Økonomi Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Jane Strange og Ole Drost udtræder af Østdansk Turismes bestyrelse. 2. Der ikke udpeges nye medlemmer, da ansvaret for turismeudviklingsopgaverne fremover vil være placeret i den nationale struktur, primært Dansk Kyst og Naturturisme. Sagen afgøres af Regionsrådet

19 9. Ændring af bevilling til Roskilde Kommune i forbindelse med sygehusplan Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: Resume Vækstforum Sjælland og Regionsrådet bevilgede i mio. kr. til hhv. Roskilde og Næstved kommuner i forbindelse med beslutningen om den nye sygehusstruktur. Roskilde kommune har fortsat 4 mio. kr. tilbage i ubrugte midler. Der foreligges her forslag fra Roskilde Kommune til en omdisponering af de resterende midler. Sagsfremstilling Af den politiske aftale om fremtidens sygehusstruktur i Region Sjælland indgået den 10. marts 2010 fremgår det, at den regionale udvikling skal fastholdes og styrkes i Næstved og Roskilde. Derfor blev der reserveret 6 mio. kr. til hver af de to kommuner med henblik på, at kommunerne selv formulerede aktiviteter, som kunne sikre en bæredygtig vækst og udvikling på længere sigt. Regionsrådet/Vækstforum gav en bevilling på 6 mio. kr. i 2010 til forberedelse og realisering af projektet Risø Park. DTU, Regionen og Roskilde Kommune har i en årrække arbejdet for sikre, at rammer omkring planlægning, ejerforhold m.v. er afklaret, så realiseringen af Risø Park kan igangsættes. Da der fortsat udestår en afklaring vedrørende ejerforholdene, har det kun været muligt og hensigtsmæssigt for Roskilde Kommune at udnytte 2 mio. kr. Da bevillingen har ligget i 5 år, foreslås det derfor, at bevillingen ændres til andre formål. Roskilde Kommune påpeger, at man fortsat bakker 100% op om Risø Park projektet. Administrationen har været i dialog med Roskilde Kommune om anvendelsen af de resterende midler. Roskilde Kommune ønsker at få pengene frigivet til følgende formål: 1. Accelerationsforløb for iværksættere på erhvervsuddannelserne i Roskilde (aktivitet på Musicon) Projektet har til formål at skabe en ramme for elever på erhvervsuddannelserne, hvor de kan realisere deres virksomhedsideer og udvikles som iværksættere. Projektet vil bidrage til at illustrere mulighederne for at starte virksomhed med en erhvervsuddannelse som baggrund. Desuden vil positiv omtale markedsføre erhvervsskolerne, øge deres status og derigennem forøge tilgangen af elever. 2. RUC: Viden der virker Projektet er en videreudvikling, af det netop afsluttede Videnmedarbejdere i Region Sjælland. Formålet med projektet er at skabe vækst og udvikling i de eksisterende virksomheder og anspore både virksomheder og dimittender til at betragte hinanden som relevante med henblik på eventuel ansættelse

20 3. Roskilde-lampen Inspireret af forslag fra en arkitektkonkurrence afholdt i 2014/15 ønsker Roskilde Kommune nu at udvikle en unik Roskilde-lampe, der ved anvendelse af smart teknologi, kan belyse kulturstrøget på en højteknologisk og energiøkonomisk måde og samtidig være et vartegn for Roskilde kulturstrøg. Projektet vil blive tænkt sammen med Lysets Metropol, som er et Interreg-projekt i Øresundsregionen. Vedlagt er en uddybende beskrivelse af de tre aktiviteter. Til orientering kører Næstved kommunes projekt Ressource City, som planlagt. Eneste justering drejer sig om en mulig tilbagelevering af kr. Pt. afventes byrådets tilbagemelding med frist ultimo august. Indstilling Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at Roskildes ansøgning om den ændrede indsats godkendes således, at de resterende 4 mio. kr. til Roskilde Kommune anvendes til Accelerationsforløb for iværksættere på erhvervsuddannelserne i Roskilde, Viden der virker og Roskilde-lampen Sagen afgøres af Regionsrådet. Bilag til punkt nr. 9: - Accelerationsforløb Musicon - RUC - viden der virker - Roskildelampen

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Referat Deltagere: - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud

Referat Deltagere: - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud - afbud Referat Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 7. februar 2017 kl. 10:00 Nordisk center for lokale Fødevarer, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 7. februar 2017 kl. 10:00 Nordisk Center for lokale Fødevarer, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 7. februar 2017 kl. 10:00 Nordisk Center for lokale Fødevarer, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 7. februar 2017 kl. 10:00 Nordisk Center for lokale Fødevarer, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand.

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. ANNONCERING EFTER IDEER Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. Rammesætning Inden for investeringsplanens fokusområde logistik- og transportklynge

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 19. juni 2013 kl. 18:00 Regionshuset, Rådssalen, Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

4. Statusevaluering af vækstaftalerne

4. Statusevaluering af vækstaftalerne Brevid 2883326 4. Statusevaluering af vækstaftalerne Åbent Vækstforum Sjælland 2792878 Brevid: Resume Vækstforum har på deres møde d. 9. december 2013 besluttet, at der skal foretages en ekstern evaluering

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan.

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Til mødet i Vækstforum i december 2015 skal der gives en status på målsætningerne 4, 9

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 3. september 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Referat fra. Skriftlig høring. Bornholms Vækstforum

Referat fra. Skriftlig høring. Bornholms Vækstforum Referat fra Skriftlig høring Høring i med svartfrist den 27. februar 2017, kl. 12:00 kl. 12:00 Side 2 af 6 Medlemmer: Bente Johansen Christian Faurholdt Jeppesen Erik Lund Hansen Gabriella Jantzen Henrik

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 23. juni 2016 kl. 14:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet- afbud John Brædder, Borgmester

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder:

Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, og der indkaldes ansøgninger inden for to geografiske områder: Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Susanne Gren Svendsen Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding E-mail: sgs@rsyd.dk Journal nr.: 15/5639 Telefon: 7663 2009 Dato: 30. juni 2015 Indkaldelse af ansøgninger

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 9. december 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet- afbud Ole Drost, Regionsrådet

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015 kl. 09:30 Kobæk Strand, Konferencecenter, Skælskør. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015 kl. 09:30 Kobæk Strand, Konferencecenter, Skælskør. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 28. maj 2015 kl. 09:30 Kobæk Strand, Konferencecenter, Skælskør Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

8. Tilskudssager ved annoncering: Biomassebaseret innovation

8. Tilskudssager ved annoncering: Biomassebaseret innovation 8. Tilskudssager ved annoncering: Biomassebaseret innovation Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3091521 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte en

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 3. februar 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 3. februar 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 3. februar 2015 kl. 10:00 Rådssalen, Regionshuset i Sorø Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet- afbud Ole Drost, Regionsrådet- afbud John Brædder,

Læs mere

Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet; Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet; Social inklusion; forbedring af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet

Læs mere

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse - Opgavebeskrivelse Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for opgaven...3 2. Programmets gennemførelsesaktører...4 3. Ansvar for strukturfondene i Danmark...5 4. Projekternes livscyklus...6 5. Administrative

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 19. maj 2016 kl. 10:00. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 19. maj 2016 kl. 10:00. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 19. maj 2016 kl. 10:00 Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester Guldborgsund

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 24. juni 2014 kl. 17:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere