Lokalplan Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde"

Transkript

1 Lokalplan Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006

2 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund og formål 3 Bestemmelser 4 1 Formål 4 2 Område 5 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 5 5 Veje, stier og parkering 6 6 Ledningsanlæg 7 7 Bebyggelsens omfang og placering 7 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 10 9 Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Bevaring af bebyggelse Ophævelse af lokalplan Grundejerforening Servitutter Påtaleret 13 Vedtagelsespåtegning 14 Retsvirkninger 15 Redegørelse 16 Eksisterende forhold 16 Lokalplanens indhold 16 Forhold til øvrig planlægning for området 17 Regionplan Kommuneplan Tilladelser m.v. fra andre myndigheder 20 Øvrige forhold 20

3 Indledning Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdets beliggenhed 2

4 Lokalplanen omfatter området mellem Kolding Å, Buen, Østerbrogade og Skamlingvejen. Området vil få vejadgang fra Buen. Det omfatter i alt cirka 2,8 ha erhvervsområde, som i dag anvendes til trælasthandel. Området er omfattet af funktionsområde 00 den centrale bydel i rammedelen i Kommuneplan Det er den nordlige del af enkeltområde 0036 Buen - Inderhavn. Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet for at kunne imødekomme ønske om at opføre bygninger til universitet og forskerpark, således at der kan udvikles et spændende studiemiljø. Det er hensigten at skabe forbindelse til IBC International Business College og Designskolen, som ligger på begge sider af området. Samtidig vil der blive mulighed for at etablere kontor og forskningsbaserede virksomheder i området, hvorved der skabes en tæt kontakt mellem offentlig og privat innovation. Bebyggelse og anlæg skal etableres, så de friholder et samlet fælles opholdsareal fra Kolding Å og mod syd op igennem midten af området. Bygningskroppene skal samtidig danne en skærm mod støj fra Østerbrogade. Vejadgang til området skal ske fra Buen, og der skal sikres stiforbindelse langs Kolding Å og fra Ågade til Åparken beliggende øst for Østerbrogade. Det eksisterende grønne område langs Kolding Å skal fastholdes. Det er en vigtig naturlokalitet i bydelen. 3

5 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2: 1 Formål Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til centerformål med hovedvægten på uddannelse at sikre bebyggelsen opføres som en samlet bebyggelse med fælles arkitektonisk udtryk og materiale- og farveholdning at sikre et fælles opholdsareal at sikre området tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt beliggende parkeringsareal, herunder mulighed for et parkeringshus at etablering af et grønt område bliver mulig at ny bebyggelse harmonerer med den omkringliggende bebyggelse at området bliver udformet, så der ved placering af bebyggelse og udformning af friarealer bliver sikre trafikforhold og gode opholdsmuligheder udendørs Kortbilag 1 Matrikelkort med afgrænsning af lokalplanområdet 4

6 2 Område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Buen, mod nord af Kolding Å, mod øst af Østerbrogade og mod syd af Skamlingvejen. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene med følgende matrikelnumre: 211, 335, 342 samt dele af umatrikuleret vejareal 7000ao, 7000ci, 7000ck, 7000d Kolding Markjorder, 1. afdeling. og alle parceller, der efter den 25. november 2005 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til centerformål. Den tilladelige anvendelse er detailhandel, restauranter, offentlig service såsom uddannelsesinstitutioner og administration og privat service som kontorer og forskningsbaseret virksomheder uden produktionsfaciliteter. Mindst halvdelen af etagearealet skal anvendes til uddannelsesformål og administration af disse. 3.2 Der må maksimalt etableres 1200 m 2 bruttoetageareal til butiksformål. Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 300 m Inden for området kan tillades opført transformerstation til områdets forsyning. Der kan tillades opstilling af en varmecentral, men kun midlertidigt, indtil området får permanent tilslutning til kollektiv varmeforsyning. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning og sammenlægning af ejendomme eller arealer til lokalplanens gennemførelse må finde sted. 5

7 Kortbilag 2 Vej- og parkeringsforhold 5 Veje, stier og parkering 5.1 Der udlægges et nyt vejareal, som vist på kortbilag 2. Vejen udlægges i en bredde af 10 meter. Stierne udlægges i en bredde af 5 meter. Stier anlægges i øvrigt med belægning velegnet for kørestolsbrugere og gangbesværede og udføres med ledelinier velegnede for blinde og svagtseende. 6

8 5.2 Den eksisterende sti langs Kolding Å fastholdes. 5.3 Der udlægges et færdselsareal til bløde trafikanter, som vist på kortbilag Der skal udlægges parkering som samlede arealer, syd for det på kortbilag 2 viste færdselsareal til bløde trafikanter. 5.5 Der skal udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal, parkering kan etableres som parkeringshus. 5.6 Der skal etableres en forsyningsvej til eksisterende sparrebassin, med en frihøjde på 4 meter. 6 Ledningsanlæg 6.1 El-ledninger må kun fremføres som jordkabler. 6.2 Der skal afgives plads til nødvendige transformerstationer til lokalplanområdets forsyning. 6.3 Der skal være etableret fælles TV- og radioantenneanlæg for området, eller området skal tilknyttes eksisterende fællesantenneanlæg. 6.4 Ved offentlige kloakker og private, fælles kloakker skal bebyggelse opføres i en afstand af mindst 2 meter fra den enkelte kloaklednings midtlinie. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 3 viste byggefelter. 7.2 Bebyggelse mod Østerbrogade skal placeres inden for byggefeltet og op mod udgangslinien, som vist på kortbilag 3, med respekt for de på kortbilag 2 viste vejbyggelinier 5.1 7

9 7.3 Grønt område langs Kolding Å, vist på kortbilag 3, skal friholdes for bebyggelse. 7.4 Tage må maksimalt have en hældning på 10 grader. 7.5 Bebyggelsesprocenten i lokalplanområdet under et må ikke overstige 120. Bebyggelsen skal opføres i varierende højder fra 1-10 etager, med en gennemsnitlig etagehøjde på maksimalt 3,5 meter og en maksimal bygningshøjde på 35 meter. Bebyggelsen må ikke opføres højere end de på kortbilag 3 angivne etageantal. Enkelte bygningsdele kan dog overskride dette antal med op til 2 etager, dog maksimalt op til 5 etager. 7.6 På 1 og 2 etages bygninger tillades etableret tagterrasser. Kortbilag 3 Byggefelter 8

10 Kortbilag 4 Fælles opholdsareal og illustration af bygningskroppe 7.7 Der udlægges et fælles opholdareal med en principiel beliggenhed, som vist på kortbilag 4. Arealet skal friholdes for bebyggelse. 7.8 Bebyggelsens primære opholdsarealer skal placeres med sikkerhed for, at støjniveauet ikke overstiger grænseværdien er 55 db(a) i forhold til vejstøj. 9

11 7.9 Anlæg til opsamling og opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer skal være del af områdets bebyggelse og fællesanlæg og skal placeres i tilknytning til bebyggelsen. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Tage og facader i området skal være ensartede i materiale- og farvesammensætning. 8.2 Til udvendige bygningssider skal anvendes uglaseret tegl, beton, stål og/eller glas. Vandskuret mur kan tillades, et allerede etableret, ensartet præg skal respekteres. 8.3 Til tagflader skal anvendes tagpap med listedækning, forpatineret zink eller tagvegetation. 8.4 Skiltning kan kun tillades i form af virksomheders navneskiltning på bygninger. Skilte skal tilpasses bygningens størrelse og karakter, så gesimser, bånd, indfatninger, pilastre og lignende arkitektoniske elementer friholdes. Skilte for flere virksomheder på én og samme facade skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. Skiltning tillades kun opsat på facade ud for den etage, hvortil publikum har direkte adgang fra det fri. 8.5 Ved butikker i stueplan skal mindst halvdelen af facadelængden udformes til udstillingsbrug med ikke afblændet glas. Indgangsparti udformet med glas kan medregnes som udstilling. 8.6 Markiser kan tillades opsat i overensstemmelse med bygningens arkitektur - med detaljer som gesimser, vinduesbånd, indfatninger og lignende. Faste baldakiner kan ikke tillades. 8.7 Inden for området eller på de enkelte parceller må der ikke etableres synlige sender- og modtagerantenner. 10

12 9 Ubebyggede arealer 9.1 Arealer, vist på kortbilag 4, skal udlægges til fælles opholdsareal. Arealerne skal friholdes for bygge- og anlægsaktivitet. 9.2 Opholdsarealer skal mindst svare til 25 procent af etagearealet, heraf skal mindst 15 procent være primært opholdsareal. 9.3 Ubebyggede arealer må kun anvendes som parkeringsplads, gårdsplads, terrasse, opholdsareal, sparrebassin og affaldsø. Arealerne skal beplantes eller befæstes. Areal til affaldsø skal være befæstet. 9.4 Der kan tillades etableret ensartede midlertidige støjbeskyttelsesforanstaltninger i form af glasafskærmning eller af tilplantede skærme. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der for den pågældende bebyggelse er etableret sti- og vejadgang fælles opholds- og parkeringsarealer fællesantenneanlæg eller tilslutning til fællesantenneanlæg og anlæg til opbevaring af affald, herunder brændbart affald og genbrugsmaterialer eller der er skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med byggeriets færdiggørelse gennem stillelse af anfordringsgaranti til kommunen Ny bebyggelse skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før tilslutning har fundet sted Før ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret de i 7,8 og 9.4 nævnte afskærmningsforanstaltninger, eller der skal være skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med byggeriet gennem stillelse af anfordringsgaranti til kommunen. 11 Bevaring af bebyggelse Ingen bestemmelser. 11

13 12 Ophævelse af lokalplan Lokalplan Kolding Åpark ophæves for ejendommene, der er nævnt i 2.1: matrikelnummer 335 Kolding Markjorder, 1. afdeling, samt alle parceller, der efter den 25. november 2005 udstykkes fra nævnte ejendom. Lokalplan blev vedtaget af Kolding Byråd den 3. juni Grundejerforening 13.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af bebyggede og ibrugtagne ejendomme inden for lokalplanens område, medmindre der kun findes en ejendom. Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger Indkaldelse til et orienterende møde om grundejerforening skal ske på udstykkerens foranstaltning, senest når en tredjedel af grundene er bebyggede og ibrugtagne. På mødet vælges en arbejdsgruppe, som skal forestå udarbejdelse af forslag til vedtægter samt afholdelse af stiftende generalforsamling senest 3 måneder efter Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage de vedtægter, der er nødvendige. Udgangspunktet er en standardvedtægt, der er udarbejdet af Kolding Kommune. Foreningens vedtægt skal godkendes af Byrådet. Senere ændringer og tilføjelser skal også godkendes af Byrådet Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen har ret og pligt til at tage skøde på og drive og vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i 7.3 og 7.7. Grundejerforeningen har også ret og pligt til at tage skøde på vej- og stiarealer, som Kolding Kommune ikke optager som offentlige. Tilskødning skal ske for grundejerforeningens regning, når fællesarealer og fællesanlæg er anlagt. Der kan eventuelt være etaper. Vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesanlæg overgår til grundejerforeningen, når de er anlagt, eventuelt i etaper. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen må ikke være afhængig af partipolitiske interesser. 12

14 14 Servitutter Ingen bestemmelser. 15 Påtaleret Kolding Byråd er påtaleberettiget om overholdelse af lokalplanen. 13

15 Vedtagelsespåtegning Lokalplanforslaget er vedtaget endeligt. (Sagsemne: ) KOLDING BYRÅD, den 11. september 2006 Per Bødker Andersen Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Kolding Ugeavis den 20. september

16 Retsvirkninger Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker eller blot ønsker om at gøre tingene på en anden måde i fremtiden i et lokalsamfund. Blandt andet før gennemførelse af byfornyelse, større bygge- og anlægsarbejder og nedrivninger skal planlægningsarbejdet føre til fremlæggelse af et forslag til lokalplan. I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om anvendelse udstykning vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelse og materialer sikring af resultater efter byfornyelse bevaring af bygninger fællesanlæg Alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Hvor forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke strider mod principperne i planen. Større afvigelser kræver ny lokalplan. Byrådet kan ekspropriere privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når det har væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. (Planlovens 47).

17 Redegørelse Eksisterende forhold Området er centralt placeret i Kolding by. Mod nord afgrænses området af Kolding Å og på de tre andre sider afgrænses området af veje, nemlig Østerbrogade, Skamlingvejen og Buen. På området drives der i dag en større trælasthandel, Grønborg. Bebyggelsen består af 4 store lagerbygninger med en butik og en kontorbygning. Mod Kolding Å er der et grønt areal med beplantning i form af enkeltstående træer og buske. Lokalplanens indhold Området skal i bebygget stand udgøre en helhed med et fælles opholdsareal i midten. Lokalplanen sikrer mulighed for opførelse af kontor- og undervisninglokaler mellem det eksisterende undervisningsområde med IBC International Business College, Designskolen og Åparken. Bygningsanlæggene skal have en sluttet udformning mod Østerbrogade og et parkeringshus mod Skamlingvejen, så bygningskroppene kan udgør en støjskærm mod trafikstøj. Bygningshøjderne er fastlagt således, at de stiger ind imod Skamlingvejen, hvor terrænet stiger kraftigt. Bygningerne tillades frit udformet, under indtryk af den anvendelse bebyggelsen indrettes til. Der skal være vejadgang fra Buen, hvor der bliver etableret et kiss- and ride anlæg. Sammen med bestemmelser om placering af bygninger og parkeringsanlæg er det med til at sikre hensigtsmæssige bebyggelses- og adgangsforhold. Trafik Adgangen til området bliver fra den sydlige del af Buen, hvor der udlægges areal til et kiss and ride anlæg. Parkering kan etableres både på terræn og i parkeringshus. Lokalplanen udlægger en bred fællessti, som via en tunnel under Østerbrogade kan give området en sammenhæng med en kommende bebyggelse i Åparken. Der udlægges også en sti langs Kolding Å, som får forbindelse med stianlæg videre mod øst via en lysregulering ved Østerbrogade til lystbådehavnen. Buen påregnes nedprioriteret til busgade på strækning mellem Ågade og Kolding Å. Bebyggelsens fremtræden Ny bebyggelse i området skal fremtræde med flad eller ensidig taghældning og mur af vandskuret eller gladpudset mur, beton, stål og eller glas. Grønne områder Lokalplanen udlægger et område langs Kolding Å til grønt område.

18 Økologi i planlægning og byggeri Lokalplanen fastlægger kun forhold af planmæssig karakter, i henhold til planloven. Natur- og miljøhensyn er søgt fremmet i bestemmelser omfattende terrænet, beplantning og krav til placering af bebyggelse. En særlig byøkologisk indsats må gøres i forbindelse med realisering af det enkelte bygge- og anlægsarbejde, herunder ved projektering og byggesagsbehandling. Retningslinier fremgår af publikationen Økologi i planlægning og byggeri, Kolding Kommune Miljøvurdering Der er foretaget screening af lokalplanens område, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) 3, stk. 1, nr. 3 og 4, stk. 2. Screeningen viser, at de sandsynlige indvirkninger planen har på miljøforholdene i området samlet set ikke er så væsentlige, at planen skal miljøvurderes. Screeningen har været sendt i høring hos Vejle Amt som anden myndighed, hvis område er berørt, jf. miljøvurderingslovens 4, stk. 3. Vejle Amt vurderer ligeledes, at lokalplanen ikke kræver miljøvurdering. Agenda 21 naturmiljøvurdering Naturmiljøvurderingen viser, at denne plan kan gennemføres under hensyntagen til områdets natur- og miljøinteresser. Natur- og miljøhensynene er tilgodeset i denne plan ved, at: Det grønne område i lokalplanområdets nordlige del fastholdes som grønt område og friholdes for bebyggelse, Det grønne områder forbliver del af udlagt spredningskorridor langs Kolding Å. Naturmiljøvurderingen viser dog også, at området samlet set ikke tilføres væsentlig mere natur. Derved vurderes det, at lokalplanen forholder sig neutralt til Kolding Kommunes Agenda 21 mål på naturområdet, såsom at lokalplanlægning skal sikre forbedring af planter og dyrs livsvilkår. Forhold til øvrig planlægning for området Regionplan Kystnærhed Området ligger inden for en afstand af 3 km fra kysten. Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse med etagebyggeri fra 1 op til 10 etager, lavest mod Kolding Å og stigende ind imod Skamlingvejen. Området ligger delvis bag havnens siloanlæg med højder på op til 56 meter. Lokalplanens visuelle påvirkning af kystlandskabets karakter skønnes derfor ikke at være væsentlig. 17

19 Den maksimale bygningshøjde set fra sejlrenden er markeret med rødt Grundvand Lokalplanens område ligger i Regionplan for Vejle Amt i område uden drikkevandsinteresse. Miljøforhold Det er skønnet, at opførelse af ny bebyggelse kan ske med overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj for primære udendørs opholdsarealer ved etablering af afskærmende foranstaltninger i form af bygninger mod Østerbrogade og Skamlingvejen eller midlertidige glasskærme. På dele af området er der registreret jordforurening med kemikalieaffald. Miljøkonsekvenszone, Kolding Havn Kolding Havn er industriområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Omkring havnen er der i henhold til regionplanens retningslinie for særlig erhvervsområde udlagt en 300 meter konsekvenszone fra Kolding Havn, der skal friholdes for forureningsfølsom anvendelse, indtil der er foretaget undersøgelser, som dokumenterer, at miljøforholdene er acceptable i området. Miljøkonsekvenszonen er søgt tilgodeset ved at fastlægge, at der ikke tillades opført boliger i lokalplanområdet, hvorved særlig støjfølsom anvendelse undgås. Det forudsættes, at etableringen af uddannelses- og erhvervsarealer ikke vil medføre miljøkonflikter. Kommuneplan Hovedstruktur Det er et mål, at uddannelsesniveauet skal hæves blandt andet ved, at Kolding udvikles som universitetsby. Der skal udvikles et større uddannelsescenter i midtbyen, hvor flere uddannelser samles i et spændende studiemiljø. Der udpeges arealer, hvor der er mulighed for tæt kontakt mellem uddannelser, videnserhverv samt forsknings- og innovationsmiljøer. Lokalplanområdet ligger i det cen- 18

20 trale Kolding, og grænser op til IBC International Business College og Design skole. Området rummer desuden mulighed for etablering af videnserhverv. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med hovedstrukturens intentioner om Koldings udvikling frem til år Rammedel Området er del af rammedelens funktionsområde 00 den centrale Bydel. Her er lokalplanområdet udlagt som centerområde med bestemmelserne anvendes til butikker mindre end 3000 m 2 for daglivarebutikker og 1000 m 2 for udvalgsvarebutikker, boliger, liberale erhverv, offentlig og privat service. Håndværks- og reparationsvirksomhed kun som allerede tilladt eller i lokaler oprindeligt opført til formålet, bebyggelsesprocent højst 90 bygningshøjde indtil 2½ etage/11 meter opholdsareal mindst en fjerdedel af etagearealet: Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinierne for lokalplanlægningen, bortset fra bestemmelserne om bebyggelsesprocenten. og bygningshøjde. I lokalplanen er bebyggelsesprocenten tilladt til 120 og bygningshøjden til 10 etager og 35 meter. Hjemmel findes i tillæg 50 til Kommuneplan Særlige bestemmelser i rammedelen for det enkeltområde, som lokalplanområdet er en del af Buen - Inderhavnen - rummer bestemmelserne: Området skal som sekundært cityområde fortrinsvis benyttes til offentlig og privat service, - herunder uddannelse og erhverv inden for IT Detailhandel kan etableres efter en nærmere vurdering af placering og indpasning. Der kan etableres små erhverv i det omfang det ikke er til gene for omgivelserne Sluttet bebyggelse i gadelinie. En samlet plan for områder henholdsvis nord og syd for åen kan dog åbne mulighed for fritliggende bebyggelse Østerbrogade, Skamlingvejen og Jens Holms Vej udlægges som primære trafikveje med cykelstier, Buen som sekundære trafikvej Fjernvarmeområde med tilslutningspligt Lokalplanen er i overensstemmelse med bestemmelserne, bortset fra bestemmelsen om sluttet bebyggelse i gadelinie, og om Buen som sekundær trafikvej. I forbindelse med lokalplanen tænkes Buen nedklassificeret til busgade. Hjemmel findes i tillæg nr. 50 til kommuneplan Zonestatus Lokalplanens område har status af byzone. Spildevandsplan Lokalplanområdet er udlagt til separat kloakering. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem. Vandforsyning Lokalplanområdet hører under Kolding Kommunale vandværks vandforsyning. 19

21 Varmeplan 2002 Lokalplanområdet er i planen udlagt til kollektiv varmeforsyning. Tilladelser m.v. fra andre myndigheder Jordforureningsloven Det er en forudsætning for lokalplanens gennemførelse, at Vejle Amt meddeler tilladelse efter jordforureningsloven til ændret arealanvendelse. Vejanlæg m.m. Tilladelse til etablering af vejanlæg, vejadgang med mere kan forudsætte politiets godkendelse. VVM Efter planlovens 6c må anlæg, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinier i regionplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet), og før anlægget herefter har modtaget regionplanmyndighedens tilladelse. På samlebekendtgørelsens bilag 2 er opført de typer af anlæg, som kræver, at der foretages en vurdering (screening) af, om anlægget kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Der skal udarbejdes VVM-redegørelse, hvis det vurderes, at anlægget på grund af sin art, dimension eller placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser er opført på bilag 2. Efter Vejledning om VVM pligt vil større institutioner som universiteter indgå i denne kategori. Øvrige forhold Ledningsanlæg Ved godkendelse af ledningsarbejder kan det blive krævet, at ledningsanlæg overalt skal registreres i den udstrækning, de er til brug for mere end én forbruger. På ejendomme med flere selvstændige forbrugere skal der registreres frem til sokkel af bygning. Registrering omfattende tracepunkter og bygværker skal ske i landskoordinatsystemet. Anlæg, hvis ledninger eller byggelinier fører over matrikuleret ejendom og er til brug for flere forbrugere eller for andre end ejendommens ejer, skal yderligere sikres ved tinglysning. Hvis det af tekniske/ økonomiske grunde viser sig nødvendigt at etablere ledninger til kloak, vand, fjernvarme, el, gas, telefon, fællesantenne over parcellerne, er parcelejerne efter anden lovgivning pligtige til uden vederlag at tåle dette, i det omfang det kan ske uden indskrænkning i grundenes mulighed for opførelse af bebyggelse efter de angivne retningslinier. 20

22 Byggeriets omfang og placering Ved godkendelse af byggeri kan det blive krævet, at afsætning af al bebyggelse skal opmåles ved facade. Opmåling og registrering skal ske i landskoordinatsystemet. Arkæologiske og fossile fund Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende), geologiske genstande og genstande af fossil karakter (botaniske eller zoologiske, som knogler af dyr og lignende) er omfattet af museumslovens kapitel 8 om sikring af kultur- og naturarven. Kolding Kommune skal anmelde bygge- og anlægstilladelser til Museet på Koldinghus. Samtidig skal bygherren oplyses om museumslovens om forhåndsvurdering, eventuel forundersøgelse m.v. og afholdelse af udgifter hertil. Bygherrer skal være opmærksomme på arkæologiske og fossile fund. Hvis der under anlægsarbejde træffes på fortidsminder, andre kulturhistoriske anlæg eller findes usædvanlige naturhistoriske genstande, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museet på Koldinghus skal underrettes. Haderslev Museum har for Museet på Koldinghus foretaget en arkivalsk kontrol af lokalplanens område. Museet vurderer: "Der er ikke større risiko for, at der i lokalplanens område findes væsentlige bevaringsværdier i form af jordfaste fortidsminder eller fossile fund, der vil skulle undersøges inden byggeriet." 21

23

- et uddannelses- og vidensområde

- et uddannelses- og vidensområde An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e 0036-41 Lokalplan

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere