Direkte investeringer Ultimo 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direkte investeringer Ultimo 2013"

Transkript

1 Direkte investeringer Ultimo oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående direkte investeringer faldt. Det gennemsnitlige afkast af både de udad- og indadgående investeringer steg og var henholdsvis 8,1 og 7,3 pct. i 213. Nye retningslinjer for at opgøre de årlige direkte investeringer De årlige direkte investeringer viser værdien af henholdsvis de indadgående og udadgående direkte investeringer. Hidtil har opgørelsen været baseret på et bruttoprincip, men som følge af nye retningslinjer fra OECD og IMF opgøres tallene nu netto efter det nye retningsprincip kaldet "directional principle". Retningsprincippet indebærer, at koncerninterne mellemværender nettoficeres. Hvis en dansk modervirksomhed eksempelvis yder lån på 1 mia. kr. til en udenlandsk dattervirksomhed, og datteren samtidig afgiver 4 mia. kr. til moderen, vil det efter retningsprincippet udmønte sig i en udadgående direkte investering på 6 mia. kr. Tidligere ville det have indgået i beregningerne som en udadgående investering på 1 mia. kr. og en indadgående investering på 4 mia. kr. Overordnet set kommer der derfor et niveauskifte i investeringerne som følge af nettoficeringen. Ud over det ændrede beregningsprincip ændres kategoriseringen af investeringsforeningsforeninger og filialer, så de ikke længere indgår under direkte investeringer. EFFEKTEN AF NYT BEREGNINGSPRINCIP Direkte investeringer værdi ved forskellige opgørelsesmetoder Figur 1 Den nye opgørelse af direkte investeringer efter retningsprincippet har medført et niveauskifte i opgørelsen af indadgående og udadgående direkte investeringer, jf. figur 1. De udadgående reduceres med 27 mia. kr. ultimo 213, mens de indadgående reduceres med 259 mia. kr. Hovedparten af ændringerne skyldes, at investeringerne nu opgøres netto, jf. boksen ovenfor Retningsprincip - udadgående Retningsprincip - indadgående Bruttoprincip - udadgående Bruttoprincip - indadgående Tidligere - udadgående Tidligere indadgående Danmarks Nationalbank Havnegade 5 DK-193 København K ISSN-Online:

2 Direkte investeringer retningsprincippet Figur 2 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER, MENS UDLANDETS DIREKTE INVESTERINGER I DANMARK FALDER Danske direkte investeringer i udlandet steg i 213 og udgjorde 1.59 mia. kr. ved årets udgang. De indadgående direkte investeringer er derimod faldet efter at have ligget nogenlunde konstant de seneste to år og udgør 487 mia. kr Egenkapital mv. - danske i udlandet Egenkapital mv. - udenlandske i Danmark Koncernlån mv. - danske i udlandet Koncernlån mv. - udenlandske i Danmark Nettoficering af mellemværende med søsterselskaber indregnes fra 213, hvilket medfører et yderligere niveauskifte i 213. Faldet i de indadgående direkte investeringer kan bl.a. tilskrives TDC og Matas, hvor kapitalfondene bag har reduceret deres ejerandel til under 1 pct. Dermed indgår investeringerne ikke længere i opgørelsen af direkte investeringer. Direkte investeringer bruttoprincippet efter omkategoriseringer Figur 3 I figur 2 og 3 vises de direkte investeringer opdelt på egenkapitalinvesteringer og koncernlån efter henholdsvis retningsprincippet og bruttoprincippet. Koncernlån reduceres væsentligt ved retningsprincippet, hvilket er den primære årsag til niveauforskellen mellem de to opgørelsesmetoder Egenkapital mv. - danske i udlandet Egenkapital mv. - udenlandske i Danmark Koncernlån mv. - danske i udlandet Koncernlån mv. - udenlandske i Danmark Danske direkte investeringer i udlandet fordelt på største investeringslande 2 1 Figur 4 FLEST INVESTERINGER I SVERIGE Sverige er fortsat det største investeringsland for danske virksomheder. Men rækkefølgen af de efterfølgende lande har ændret sig som følge af retningsprincippet, og et enkelt land er blevet skiftet ud. Hongkong er således det 8. største investeringsland og har overtaget pladsen i top 1 fra Finland, som nu er det 11. største. - Sverige Storbritannien Holland USA Tyskland Singapore Norge Hongkong Schweiz Frankrig Egenkapital 212 Koncernlån mv. 212 Egenkapital 213 Koncernlån mv. 213 De største ændringer i landefordelingen af danske investeringer i udlandet fra 212 til 213 er sket i Sverige og USA. De samlede investeringer i Sverige er således faldet med 12 mia. kr. Det dækker dog over en stigning i overførsler af egenkapital og et noget større fald i koncernlån fra danske virksomheder. Investeringerne i USA er derimod øget med 14 mia. kr. siden 212 som følge af både øgede egenkapitalinvesteringer og stigende koncernlån.

3 Direkte investeringer BRIK-lande Figur DANSKE INVESTERINGER I BRIK-LANDE FIREDOBLET SIDEN 4 De udadgående direkte investeringer i de fire BRIKlande (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) er steget fra 11 mia. kr. i 4 til 45 mia. kr. i ; halvdelen er investeret i Kina. Investeringerne er vokset i alle årene bortset fra 211, hvor en reduktion af koncernlån på 2 mia. kr. og kursfald på egenkapitalinvesteringer betød, at de samlede investeringer faldt Egenkapital mv. - danske i BRIK Egenkapital mv. - BRIK i Danmark Koncernlån mv. - danske i BRIK Koncernlån mv. - BRIK i Danmark BRIK-lande: Brasilien, Rusland, Indien og Kina. De udadgående koncernlån er mere end halveret siden toppen i 21, men faldet opvejes af øgede egenkapitalinvesteringer de seneste år. Til trods for at investeringer i BRIK-landene er firedoblet siden 4, udgør investeringerne kun ca. 4 pct. af de samlede udadgående direkte investeringer i 213. Afkastgraden på investeringerne i BRIK-landene har i gennemsnit de seneste ni år været på 11,9 pct. og var i 213 på 1,3 pct. Det er i gennemsnit 1,9 pct. højere for hele perioden end for de danske direkte investeringer i verden som helhed, jf. tabel 1. De indadgående direkte investeringer fra BRIKlandene er i samme periode faldet fra 2 mia. kr. i 4 til,5 mia. kr. i 213. Det skal dog bemærkes, at opgørelsen baseres på den direkte udenlandske ejer, hvorfor investeringer i Danmark fra BRIK-lande, der går gennem andre lande, ikke er medregnet som en "BRIK-lands-investering". Udenlandske direkte investeringer i Danmark fordelt på største investorlande Figur 6 SVERIGE OGSÅ STØRSTE INVESTORLAND I DANMARK Størsteparten af udlandets investeringer i Danmark kommer fortsat fra Sverige, bl.a. som følge af det svenske ejerskab af Nordea Bank Danmark. De 1 største investorlande står for over 9 pct. af de samlede direkte investeringer i Danmark Sverige Holland Luxembourg Japan Norge Tyskland Storbritannien Frankrig Irland Schweiz Som følge af retningsprincippet er Irland nu blandt de 1 største investorlande, hvorimod USA ryger ned på plads 14. Egenkapital 212 Egenkapital 213 Koncernlån mv. 212 Koncernlån mv Carlsbergs direkte investeringer i Rusland er ikke inkluderet, da statistikken opgøres på første modpartsland, og Carlsbergs investeringer i Rusland er ejet via Sverige.

4 Danske direkte investeringer i udlandet fordelt på største investorbrancher Mia kr. 3 Figur 7 Samlet set faldt de udenlandske direkte investeringer i Danmark i 213, og 8 ud af de 1 største investorlande har reduceret deres investeringer i Danmark. Undtaget er investeringer fra Japan og Irland, som er øget i 213. Japanske virksomheder har øget deres egenkapitalinvesteringer, mens irske virksomheder har øget deres koncernlån til danske virksomheder INDUSTRIVIRKSOMHEDER STÅR FORTSAT FOR STØRSTEPARTEN AF DE DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET - Industri Finansiering Handel og transport mv Erhvervsservice Forsyning Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Danske industrivirksomheders direkte investeringer i udlandet Figur 8 Danske industrivirksomheder står for 27 pct. af de danske investeringer i udlandet, og dermed er de fortsat den største enkeltbranche. Hovedparten af investeringerne inden for industri er foretaget af føde-, drikke- og tobaksvareindustrien. Den markante stigning i 8 skyldes Carlsbergs overtagelse af Scottish & Newcastle sammen med Heineken Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Olie-, kemisk og plastindustri Øvrige industri Medicinalindustri Metal- og maskinindustri Afkast af direkte investeringer Tabel 1 Danske investeringer i udlandet Udenlandske investeringer i Danmark Handels- og transportbranchen voksede i 213 til 17,6 pct. af de samlede investeringer. Det er søtransport, der står for hovedparten af investeringerne. For de udenlandske direkte investeringer i Danmark udgør finansieringsvirksomheder 45,3 pct. af de samlede investeringer. Finansieringsvirksomheder omfatter bl.a. udenlandske investeringer i danske kreditinstitutter, men størsteparten er investeringer i holdingselskaber. En stor del af holdingselskaberne fungerer som administrative enheder for investeringer i andre b rancher. Pct. Pct. 5 49,3 11,8 37,2 11,1 6 57,6 12, 38,2 9,9 7 63,3 12,1 44,6 1,5 8 6, 1,9 29,3 7, 9 49,4 8,2 24,2 5, ,1 9,6 37,8 8, ,9 9, 33,5 7, ,3 7,9 24,9 5, ,7 8,1 34,2 7,3 OVERSKUD PÅ UDADGÅENDE INVESTERINGER SÆTTER REKORD Overskuddet af danske direkte investeringer i udlandet steg i 213 til 74 mia. kr., hvilket er det hidtil største. Det store overskud skal ses i lyset af de stigende danske investeringer i udlandet. Ses der i stedet på afkastgraden, er der en lille stigning i forhold til 212, men afkastet er fortsat på et lavere niveau end i perioden Afkastgraderne er opgjort ekskl. gennemløbsinvesteringer som overskuddet i procent af årets gennemsnitlige beholdning af egenkapital. Overskuddet af de udenlandske investeringer i Danmark steg til 34 mia. kr. i 213, mens afkastgraden var 7,3 pct. mod 5,3 pct. i 212.

5 YDERLIGERE INFORMATION Revisionsnote I overensstemmelse med Nationalbankens revisionspolitik er der ved denne offentliggørelse gennemført ordinær revision af 211 og 212. Ud over nye principper betyder revisionen, at danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark er revideret ned med henholdsvis 9 og 7 mia. kr. i 211 og 23 og 13 mia. kr. i 212. Kontaktpersoner: Sanne Veje Klausen, , Lasse Nørgaard Vogelius, ,

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE Erik Haller Pedersen, Peter Beck Nellemann og Jakob Feveile Adolfsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Hovedtemaet for artiklen er forholdet mellem dansk

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Investeringspakke. Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark

Investeringspakke. Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark Investeringspakke Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark 1 Danmark befinder sig i en investeringskrise Udenlandske virksomheder går i stigende grad uden om Danmark,

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere