Årsrapport Kirkeministeriets It-Kontor. for. Rådhusstræde 2, 1466 København K CVR nr April Dnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009. Kirkeministeriets It-Kontor. for. Rådhusstræde 2, 1466 København K CVR nr. 2720 6808. April 2010. Dnr. 48495-10"

Transkript

1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets It-Kontor Rådhusstræde 2, 1466 København K CVR nr April 2010 Dnr

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Beretning Præsentation af It-Kontoret It-strategi Årets økonomiske resultat Årets faglige resultater Personregistreringen Folkekirkens og Kirkeministeriets it-anvendelse It-governance It-Kontorets personale Produktionsresultater Opgørelse af systemernes tilgængelighed Forventninger til det kommende år Økonomiske rammer Eksterne påvirkninger 13 3 Målrapportering Skematisk oversigt Driftsmål Udviklingsmål Kvalitetsmål 16 4 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse It-Kontorets balance Bevillingsregnskab Bevillingsafregning 21 5 Påtegning af det samlede regnskab 22 6 Bilag til regnskabet Noter til bevillingsregnskabet og resultatopgørelsen Noter til balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Egenkapital 25 It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

3 6.2.4 Egenkapitalforklaring Hensættelser Langfristede gældsposter og lån i stiftsmidlerne Kortfristede gældsposter Eventualforpligtelser 27 It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

4 1 Indledning I henhold til 2, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden aflægger It-Kontoret nærværende årsrapport. It-Kontorets årsrapport indgår i henhold til bekendtgørelsens 16 i det konsoliderede regnskab for fællesfonden. Årsrapporten affattes i henhold til gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse nr af 19. december Årsrapporten er sat op med visse lokale tilpasninger efter Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 18. december 2009 og indeholder følgende elementer: - Beretning. - Regnskab. - Resultatopgørelse og balance samt noter - Bevillingsregnskab - Påtegning - Bilag It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

5 2 Beretning Omfanget af it-aktiviteterne fastlægges i et samvirke mellem den af kirkeministeren nedsatte it-styregruppe og budgetfølgegruppen. It-Kontoret fungerer som it-styregruppens sekretariat og udarbejder oplæg til it-strategi, handlings- og aktivitetsplaner, som tilsammen med it-budgettet udgør grundlaget for det aktivitetsniveau, it-styregruppen via budgetfølgegruppen indstiller til ministerens godkendelse. It-regnskabet indgår i fællesfondens regnskab. 2.1 Præsentation af It-Kontoret It-Kontoret er folkekirkens og Kirkeministeriet fælles it-enhed. It-Kontoret er organisatorisk placeret som en del af Kirkeministeriets It- og Personaleafdeling. Ved udgangen af 2009 beskæftigede It-Kontoret 34 medarbejdere. It-Kontorets opgave er at servicere folkekirkens mere end institutioner og Kirkeministeriet med it-ydelser. Institutionerne er tilknyttet Kirkenettet, som er betegnelsen for det fælles netværk med dets ca pc-arbejdspladser på ca adresser. De brugere, præster, kirkefunktionærer og administrative medarbejdere i provstier, stifter og ministerium er tilknyttet det lukkede Kirkenet. Herudover betjenes menighedsrådene og deres medlemmer - via It-Skrivebordet - i et samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd. It-Kontorets mission: Det er en ambition, at Kirkenettet, der er Kirkeministeriet og folkekirkens fælles it-netværk, gennem anskaffelse og drift af løsninger til kommunikation, sagsbehandling og videndeling, opleves som et nyttigt redskab, der understøtter Kirkeministeriet og folkekirken i at løse deres opgaver It-strategi It-Kontorets virke består i servicering af Kirkeministeriet og folkekirken med it-ydelser. Opgaverne består i servicering af Kirkenettet, herunder aktiviteter der har at gøre med digitalisering og anvendelse af informationsteknologi i folkekirken og ministeriet. For it-området er der siden 1985 udarbejdet en itstrategi, hvori de overordnede retningslinjer er fastlagt. It-strategien følger den struktur, der er anbefalet af Statens It-Råd. It-Strategi , der er den 7. i rækken, er tilgængelig på It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

6 2.2 Årets økonomiske resultat It-Kontorets bevilling for 2009 er på 92,519 mio. kr. Med et samlet forbrug på 106,1 mio. kr. og indtægter på 111,8 mio. kr. er årets driftsresultat 5,9 mio. kr. inklusive nettorenteudgifter på ca. 200 tkr. Økonomisk set er resultatet tilfredsstillende har været præget af omfattende ændringer i infrastrukturen, hvor intranet og It- Skrivebord er under omlægning til en ny værktøjsplatform baseret på Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS), og hvor ministeriets og folkekirkens ESDH omlægges til ét fælles system. Omlægningen, der introducerer en serviceorienteret arkitektur (SOA) i Kirkenettet, er stadig igangværende. Den tekniske kompleksitet og ESDH-leverandørens manglende evne til at færdiggøre sin leverance er den væsentligste årsag til, at Kirkeministeriets og folkekirkens intranet samt Kirkeårsportalen endnu ikke er sat i drift. Dette er ikke tilfredsstillende. Tabel 2.1. Tabel 2.1 It-Kontorets økonomiske hovedtal 2009 (t. kr.) Ordinære driftsindtægter (konto 10-13) Ordinære driftsomkostninger (konto ) heraf personaleomkostninger (konto 18) Andre driftsposter, netto (konto 21,33,42,43,44 & 46) -116 Finansielle poster, netto (konto 25-27) -149 Ekstraordinære poster, netto (konto 28-29) 0 Årets resultat Balancen er i forhold til 2008 forøget med ca. 6 mio. kr. Den væsentligste forskydning skyldes en forøgelse af egenkapitalen svarende til årets mindreforbrug. Tabel 2.2. It-Kontorets balance (t. kr.) Anlægsaktiver i alt Heraf immaterielle anlægsak tiver Heraf materielle anlægsak tiver Heraf finansielle anlægsak tiver 0 Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser 0 Øvrige forpligtelser Passiver i alt It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

7 Tabel 2.3. It-Kontorets administrerede udgifter og indtægter 2009 (t. kr.) Delregnskab Bevillingstyper Budget Regnskab Afvigelse Note 4. Folkekirkens It Driftsbevilling Total Årets faglige resultater De faglige resultater opdeles i en kort beskrivelse af de væsentligste projekter (afsnit ) samt en opgørelse af nøgletal og driftsorienterede produktionsresultater (afsnit ). De væsentligste projekter: Personregistreringen Der har i 2009 været arbejdet med: - Ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald - Forberedelse til ændring af regelsæt vedrørende personregistreringen i Sønderjylland Folkekirkens og Kirkeministeriets it-anvendelse Der har i 2009 været arbejdet med flere større projekter: - reprogrammering af Personregistret og Den elektroniske Kirkebog, der udføres i et samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-Kontor - anskaffelse og implementering af nyt KIS (Kirkenettets Informationssystem) - fortsat implementering af ESDH til stiftsadministrationerne og Kirkeministeriet - udvikling af services til FLØS (løn) og økonomistyring - etablering af den nødvendige infrastruktur til afvikling af MOSS - implementering af et nyt It-Skrivebord, som er finansieret af Landsforeningen af Menighedsråd, inkluderer en web-baseret adgang til ESDH-systemet for menighedsrådene samt analyse og behovsopgørelse til Kirkeministeriets og folkekirkens intranet - behovsopgørelse og forberedelse af udbud vedrørende KAS (System til kapitalforvaltning og forvaltning af gravstedsaftaler) som finansieres af stiftsmidlerne It-governance Styring af it-området, som omfatter standardisering, metoder og kvalitet, kompetenceudvikling, it-sikkerhed og økonomistyring m.m. De vigtigste aktiviteter i 2009 er: - indkøring af en ny driftsleverandør for den outsourcede del af Kirkenettet - indkøring af styringsværktøjer i projektsekretariatet (projektportal) og i brugerservice (helpdesksystem) It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

8 Antal pc-arbejdspladser Antal it-medarbejdere - implementering af system-, dataejere samt forberedelse af risikoanalyse - omlægning af Kirkenettets ADSL-linjer til Mybase med trådløs access og understøttelse af ip-telefoni - implementering af system (SCCM) til styring og distribution af klientsoftware - etablering og indkøring af et system til opfølgning på system og it-aktivers tilgængelighed. Nøgletal og driftsresultater: Finansministeriet gjorde i 2008 op, at der er en snæver sammenhæng mellem en itorganisations effektivitet og det antal arbejdspladser, der serviceres af itmedarbejderne. Undersøgelsen fokuserer på, hvor mange pc-arbejdspladser der serviceres pr. it-medarbejder. Opgørelsen viser, at de mest effektive medarbejdere servicerede 116 arbejdspladser pr. it-medarbejder. It-Kontoret, der ikke deltog i undersøgelsen, havde på det tidspunkt 3267 arbejdspladser og 27,9 årsværk, hvilket - med 117 arbejdspladser pr. medarbejder placerer folkekirkens it helt i toppen, sammenlignet med de undersøgte ministerområder. I nedenstående tabel er årsværksratioen (forholdet mellem arbejdspladser og itmedarbejdere) afbilledet for perioden 2005 til Det bemærkes, at It-Kontoret holder sig på et meget gunstigt forhold - selv til trods for, at der i 2008 blev insourcet konsulentopgaver svarende til 5 årsværk. produktion pr. medarbejder medarb. pc'er It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

9 - hvor tallene i parentes angiver ratioen uden de 5 ekstra medarbejdere, der i sig selv har medført en væsentlig besparelse på "konsulentkontoen" It-Kontorets personale Personaleforbruget har været på 32,5 årsværk som gennemsnit for hele året: Antal årsværk pr. år Årsværk i alt 21,7 24,4 27,9 32,2 32,5 der ultimo året fordeler sig på aktivitetsområderne som vist i nedenstående tabel: Antal ansatte pr. 31. december PC-support & Brugeradministration 7,0 7,4 6,4 8,4 8,4 Personsupport 3,0 5,0 5,0 3,5 3,5 Leverancer & Bogholderi 2,0 3,0 3,0 3,0 2,5 Projektsekretariat 1,9 1,9 2,9 5,4 6,9 Infrastruktur (Drift, klient m.m.) 4,9 5,6 7,1 7,1 7,1 Udvikling & Integration 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 It-Sikkerhed - 0,5 1,0 1,0 1,0 Administration & Ledelse 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Ultimo i alt: 22,8 27,4 29,4 32,4 33, Produktionsresultater Kirkenettets nøgletal: Antal pc-arbejdspladser Antal installationssteder Antal brugere heraf personregisterførere Antal henvendelser til Brugerservice *) - heraf vedr. pc-support *) - heraf vedr. personregistrering *) - heraf vedr. leverancer m.m *) Med virkning fra 2009 opgøres alle henvendelser, herunder henvendelser vedrørende leverancer og generelle spørgsmål. Indtil 2009 har opgørelsen kun omfattet de sager, der blev oprettet i Helpdesk-systemet. It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

10 I Brugerservice (pc-support og Personsupport) er der sat mål for ventetiden ved telefoniske henvendelser og for ekspeditionstiden på afhjælpning af de problemer, brugerne melder ind. Det er målsætningen, at ingen skal vente ved telefonen i mere end 60 sekunder (i gennemsnit). 45 % af opkaldene ligger imidlertid i tidsrummet fra kl til 13.00, hvorfor der i dette tidsrum må tåles en lidt længere ventetid - op til 90 sek. Den acceptable ventetid er beregnet ud fra hensyn om, hvor meget arbejdstid man i alt "spilder" lokalt (= for lang ventid) afvejet mod omkostningen ved at øge bemandingen i It-Kontoret ("for kort ventetid" = for høj pris). 24% 45% 31% Ventetider opgøres dagligt for de relevante tidsrum og offentliggøres månedsvis på It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

11 For 2009 er det samlede "ventetidsresultat": Mål (sek.) 60 Mål (sek.) 90 Mål (sek.) 60 08:30-10:30 10:30-13:00 13:00-16:00 Ialt Gns. tid Gns. tid Gns. tid Måned Antal i sek. Antal i sek. Antal i sek. Antal Total Ialt Gns Heraf fremgår, at den gennemsnitlige ventetid for både Pc- og Personsupport samlet set ligger under de fastsatte grænser. Tilsvarende er der sat mål for ekspeditionstiden: 70 % af henvendelserne skal være løst inden for 1 time, 85 % inden for 24 timer, medens 95 % skal være løst i løbet af 3 dage. Også her fremgår det, at løsningstiden lever op til de fastsatte mål: Måned Sager Mål 70% Mål 85% Mål 95% < 1 time < 24 timer < 72 timer > 72 timer Ialt Gns % 95% 96% 4% Opgørelse af systemernes tilgængelighed Tilgængeligheden for systemerne opgøres dagligt og offentliggøres månedsvist. De nye driftsaftaler, der trådte i kraft i udgangen af november 2008 og omfatter e-post, internet og ESDH og fra 2009 også intranetsystemer - dvs. alle de it-aktiver, der understøtter de vigtigste forretningsprocesser, er med hensyn til driften af infrastrukturen (servere og dataforbindelser) baseret på 24*7. dvs. en aftalt tilgængelighed på 99 % alle ugens dage i alle døgnets timer. I praksis er den samlede tilgængelighed pr. system 1 dog afhængig af det "svageste led". Hvis eksempelvis 9 af 10 aktiver er funktionelle i 100 % af driftstiden, og ét aktiv kun er tilgængeligt i 90 % af driftstiden, så er systemtilgængeligheden kun 90 %. Den garanterede tilgængelighed for hovedparten af applikationsprodukterne er 99 % i en driftstid, som er mandag til fredag fra kl til kl Aftalt tilgængelighed I henhold til den gennemførte risikovurdering er det aftalt, at It-Kontoret skal levere en tilgængelighed på 99 % fra mandag til fredag fra kl til kl Ved et system forstås en forretningsproces. Eksempelvis ESDH, som består af it-aktiverne: ESDHapplikationen, ESDH-databasen, datalinjer, servere, m. fl. It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

12 Den aftalte tilgængelighed indebærer, at It-Kontoret i 2009 har været forpligtet til at levere en tilgængelighed på mindst 99 % af 253 arbejdsdage (fra kl til kl ). driftstid i alt (253 dg) timer minimumsleverance (99 %) timer maksimal utilgængelighed (1 %) 23 timer For 2009 er driftsresultatet opgjort til 99,6 % for samtlige systemer - men opgjort som 24*7-mål, der er It-Kontorets interne målsætning - dvs. alle ugens dage i samtlige timer (8.760 timer). 100,0 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0 Alle services, pr. måned JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Det bemærkes, at de utilfredsstillende resultater i januar og februar skyldes, at TDC, som leverer datakommunikation (MPLS og fibre) til kirkekontorer og stifter, ministerium m. fl., var 3 uger om at lokalisere en fejl, som påvirkede brugere i kirkekontorer og på hjemmearbejdspladser. I den pågældende periode var der ingen forringelser af borgerrettede services, ligesom stifterne og Kirkeministeriet (på nær disses hjemmearbejdspladser) var upåvirket. Driftsresultat for de enkelte områder: 100,0 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0 e-post, SMS og Internet JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ,0 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0 Personregistrering og Borgerservices JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2009 It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

13 Sagbehandlersystemer Intranet services 100,0 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ,0 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2009 Internet Services Fil- og print 100,0 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ,0 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2009 Telefonsystemer Sikkerheds,- og hjælpesystemer 100,0 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC ,0 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Forventninger til det kommende år Økonomiske rammer Driftsbevillingen for 2010 er på tkr. Der er et forventet videresalg på tkr. og dermed en samlet udgiftsramme på tkr. (inklusive folkekirken.dk samt den fortsatte afskrivning på valgsystemet) Eksterne påvirkninger Edag3 og herunder NemId, NemLogin, NemSMS samt Dokumentboks er projekter, som folkekirkens it er forpligtet på at implementere. Da der er tale om stor kompleksitet og en vis forsinkelse, kan der være en vis risiko for forsinkelse i forhold til implementeringen i Kirkenettet og eventuelt også merudgifter som følge heraf. It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

14 3 Målrapportering It-Kontoret har som andre af fællesfondens institutioner indgået en resultataftale for Resultataftalen fastsætter: Driftsmål, som primært handler om systemernes tilgængelighed. Udviklingsmål, som omhandler implementeringen af ESDH-systemet. Kvalitetsmål, som handler om brugernes tilfredshed med serviceringen i brugerservice. 3.1 Skematisk oversigt Driftsmål Mål Drift og servicering af it-aktiverne skal leve op til SLA. Resultatkrav og målepunkter Tilgængeligheden til de 10 væsentligste itprocesser, der er oplistet i risikoanalysen, skal leve op til driftsmålene. Måling: Driftsresultatet - tilgængeligheden - offentliggøres månedligt for hvert af de 10 aktiver. Såfremt 90 % af målingerne lever op til SLA en, er målet opfyldt. Hvis 80 % af målingerne lever op til SLA en, er målet delvist opfyldt. Hvis mindre end 80 % af målingerne lever op til SLA en, er målet ikke opfyldt. Driftsresultaterne er gennemgået i afsnit og er alle opfyldt. It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

15 3.1.2 Udviklingsmål Mål ESDH-systemet skal være færdigimplementeret i løbet af 1. halvår Resultatkrav og målepunkter ESDH-systemet i Kirkeministeriet og stifterne implementeres og sættes i drift i løbet af januar og februar Med udgangen af 1 halvår skal implementeringen være afsluttet og evalueret. Intranettet skal være Moderniseringen af intranettet, der formidler moderniseret senest informationer og nyheder internt i ministeriet og fra med udgangen af ministeriet og ud til folkekirkens institutioner og medarbejdere, skal være moderniseret og klar til brug for ministeriets brugere (redaktører) senest den 1. oktober Stifternes brugere (redaktører) skal tilsvarende kunne formidle nyheder og informationer fra den 1. december måling, ESDH: Som afslutning på ESDH-implementeringen gennemføres 2 evalueringer. Evalueringerne tilrettelægges således, at de udtrykker, hvorvidt projektet som helhed har været gennemført: meget tilfredsstillende, tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. Brugerevalueringen fokuserer på processen med hensyn til uddannelse, information samt brugerstøtte undervejs i processen. Ledelsesevalueringen fokuserer på projektet i henseende til de af ledelsesgruppen opstillede succeskriterier - visionen. Målet er opfyldt, såfremt evalueringen vurderer projektet til at være tilfredsstillende. Målet er ikke opfyldt, såfremt det ved evalueringen fremgår, at projektet anses som ikke tilfredsstillende. måling, intranet: Såfremt Kirkeministeriets og stifternes redaktører kan påbegynde brugen til tiden, anses målet for at være opfyldt. Forsinkes ibrugtagningen 1 måned, anses målet for at være delvist opfyldt. Forsinkes ibrugtagningen med mere end 1 måned, anses målet for ikke at være opfyldt. Udviklingsmålene vedrørende intranettet er i december aftalt udsat på grund af forhold, som ligger uden for It-Kontorets ansvar, og indgår derfor ikke. Udviklingsmålene vedrørende ESDH-systemet er som følge af leverandørens forsinkelser ikke opfyldt. It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

16 3.1.3 Kvalitetsmål Mål Brugerne skal være tilfredse med betjeningen i Brugerservice Resultatkrav og målepunkter Blandt brugerne på kirkekontorerne gennemføres en brugertilfredshedsmåling, der skal konstatere, hvorvidt brugerne er tilfredse med den hjælp, de modtager. Der fokuseres på, om hjælpen løste problemet på en tilfredsstillende måde, henholdsvis om ventetiden på løsning lå inden for den aftalte SLA. måling: Såfremt 80 % af brugerne giver en karakter på 75 % af det opnåelige, er målet opfyldt. Hvis mere end 60 % giver en karakter, jfr. ovenstående, er målet delvist opfyldt. Hvis mindre end 60 % giver karakteren, jfr. ovenstående, er målet ikke opfyldt. Der er gennemført tilfredshedsundersøgelser vedrørende Leverancer af udstyr, Udskiftning af udstyr, Pc-support og Personsupport. Resultatet af undersøgelsen, der er offentliggjort på viser at på alle 4 områder udtrykker mere end 80 % af respondenterne en tilfredshed, der ligger over 75 % af det opnåelige, hvormed resultatkravet er opfyldt. It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

17 4 Regnskab 4.1 Anvendt regnskabspraksis Lov om folkekirkens økonomi Ifølge 17, stk. 1 i lov om folkekirkens økonomi aflægger Kirkeministeren regnskab for fællesfonden. Kirkeministeren kan ifølge 17, stk. 3 i samme lov bede stiftsøvrighederne, det administrative fællesskab samt de institutioner, der helt eller delvist finansieres af fællesfonden, om at tilvejebringe de oplysninger og det regnskabsmæssige materiale, som er nødvendigt for at aflægge fællesfondens regnskab. Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen for fællesfonden Krav til regnskabsmæssigt materiale er beskrevet i bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden. Kapitel 7 om aflæggelse af regnskab i bekendtgørelsen fastsætter de generelle krav til regnskabsaflæggelsen, konsolidering og revision. Årsregnskaberne udarbejdes under hensyntagen til tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb m.v., så regnskabet giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende år samt af aktiver og passiver ved årets udløb. Fællesfondens regnskab er aflagt i henhold til de statslige regler for omkostningsbaserede regnskaber, jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning med de undtagelser, der følger af fællesfondens særlige karakter. Regnskab Institutionens beholdninger af aktiver omfatter bygninger, inventar, maskiner m.v. Udstyr og inventar optages under aktiver i regnskabet i henhold til de af Økonomistyrelsen udfærdigede værdiansættelsesprincipper. Immaterielle og materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Arbejdspladsudstyr (pc er, skærme, printere inklusive serviceordninger og evt. operativsystem) bunkes og afskrives efter saldometoden med 50 %. Pc'er udskiftes som hovedregel efter 4 år. Økonomistyrelsen har i starten af 2010 udmeldt nye regler vedrørende afskrivning af udstyr med en anskaffelsespris under kr. It-Kontoret har besluttet at vælge en regnskabspraksis, hvor udstyr med en anskaffelsespris under kr. fortsat bunkes. Men fremtidigt, i overensstemmelse med Økonomistyrelsens vejledning, således, at anskaffelserne kvartalsvist samles op i en bunke, der herefter afskrives lineært over 3 år. De nye regler påvirker ikke regnskabet vedrørende It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

18 Servere og andet udstyr inklusive serviceordninger og operativsystemer m.m., der er en del af udstyret og med en samlet kostpris på kr. eller derover, afskrives lineært over 3 år. Servere udskiftes som hovedregel efter ca. 3 års drift. Standardprogrammel afskrives over 3 år. Fagsystemer, som udvikles ved tilretning af rammesystemer, eller som specialudvikles, afskrives lineært over 5 til 8 år. Kontor og av-udstyr, der har en levetid over 1 år, afskrives lineært over 3 år. Fællesfondens egenkapital udgøres af egenkapitalen primo 2009 reguleret med årets resultat samt forskydninger i balancen. Gældsforpligtelser omfatter skyldige feriepengeforpligtelser, skyldigt over-/merarbejde og evt. forpligtelser i forbindelse med åremålsansættelse. It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

19 4.2 Resultatopgørelse Forklarende noter til resultatopgørelsen er inkluderet som bilag 6.1 til årsrapporten. Tabel 4.1. Resultatopgørelse for It-Kontoret Det bemærkes, at der under personaleomkostninger (18XX) er medtaget et beløb på tkr. 500 som vedrører undervisere ved Folkekirkens edb-uddannelse (FEU) samt lønudgifter vedrørende folkekirken.dk, der udgør 600 tkr. Udgiften vedrørende FEU refunderes af kursusleverandøren og indgår ikke i It- Kontorets lønbudget. Desuden indgår lønudgifter på 600 tkr., som indgår i bevillingen til folkekirken.dk Se også tabel 4.4, Bevillingsafregning. Regnskab Regnskab Budget Note Konto Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 10XX Bevilling, Landskirkeskat XX Salg af varer og tjenesteydelser Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger 161X Husleje X Andre forbrugsomk. 0 0 Forbrugsomkostninger i alt Personale omkostninger 180X-182X Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomk XX Personaleomkostninger i alt XX Af- og nedskrivninger XX, 22XX Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter 21XX Andre driftsindtægter XX-33XX Overførselsindtægter XX-43XX Overførselsudgifter XX Pensioner, fratrådt personale XX Udlignings- og generelt tilskud Resultat før finansielle poster Finansielle poster 25XX Finansielle indtægter XX Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 28XX Ekstraordinære indtægter XX Ekstraordinære omkostninger Årets resultat It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

20 4.3 It-Kontorets balance Tabel 4.2a - Aktiver Note Aktiver (t. kr.) Konti Primo 2009 Ultimo Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter under opførelse 505X Færdiggjorte udviklingsprojekter 501X Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 513X 0 0 Inventar og it-udstyr 517X-518X Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Udlån 54XX 0 0 Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger 60XX 59 0 Tilgodehavender 61XX Værdipapirer 0 0 Likvide beholdninger 63XX Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Tabel 4.2b - Passiver Note Passiver (t. kr.) Konti Primo 2009 Ultimo Egenkapital i alt 74XX Hensættelser 76-77XX Langfristede gældsposter Prioritetsgæld 84-85XX 0 0 Anden langfristet gæld 84-85XX Langfristede gældsposter i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteyd. 95XX Anden kortfristet gæld 97XX Skyldige feriepenge 94XX Periodeafgrænsningsposter 96XX Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Forklarende noter til balanceposter er inkluderet som bilag 6.2 til årsrapporten. It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

21 4.4 Bevillingsregnskab De for institutionen relevante delregnskaber er inkluderet i nedenstående tabel 4.3. Tabel 4.3. Bevillingsregnskabet i t. kr. Regnskab Budget Regnskab Periodens Forbrug Forskel i % Generel virksomhed (81-86) folkekirken.dk (87) Total Forklarende noter til bevillingsregnskabet er inkluderet som bilag 6.1 til årsrapporten. Ved udgangen af 2009 var en række større opgaver endnu ikke afsluttet. Ved regnskabsaflæggelsen er NemId til Personregistrering.dk leveret, Smartworker/Præsteportal er stort set færdigleveret, og endelig er Intranet og analysen vedrørende borgerservices stadig igangværende. Igangværende arbejder tkr. Smartworker og Præsteportal Intranet Analyse, Borgerservices NemId 800 I alt Bevillingsafregning I henhold til gældende bekendtgørelse er der videreførelsesadgang for bevillinger udbetalt til delregnskab 4, It-Kontoret. Samlet videreføres der bevilling for t.kr. Fordelingen fremgår af tabel 4.4. Tabel 4.4a Bevillingsafregning ( t.kr.) 2009 Delregnskab formål Bevilling inkl. TB Regnskab Årets resultat Bortfald Resultat til viderefør else Overført fra tidligere år Overført fra lønsum til øvrig drift Akkumul eret til viderefør else Lønsum, It-Kontor Lønsum, Lærere Øvrig drift I alt Lønsum, fk.dk Øvrig drift I alt Lønsum Øvrig drift I alt It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

22 5 Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter det delregnskab i fællesfonden, som It-Kontoret er ansvarlig for. Herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen for 2009 og i øvrigt som beskrevet i Controllermappen jf. Kirkeministeriets vejledning af 22. december Fremlæggelse Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen for fællesfonden m.v. Påtegning Det tilkendegives hermed, at: - årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at opstillingen og rapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, - de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at - der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, som er omfattet af årsrapporten. København den 15. april 2010 Torben Stærgaard Kontorchef It-Kontoret, årsrapport 2009, Dnr

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2006 for fællesfonden. Kirkeministeriet 2007 dok. nr. 324922

Årsrapport 2006 for fællesfonden. Kirkeministeriet 2007 dok. nr. 324922 Årsrapport 2006 for fællesfonden Kirkeministeriet 2007 dok. nr. 324922 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 1504 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 14. december 2006 udarbejdes

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Årsrapport 2012 for Århus Stift

Årsrapport 2012 for Århus Stift Årsrapport 2012 for Århus Stift Marts 2013 dok. nr. xxxxxx 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af virksomheden... 3 2.2 Årets økonomiske resultat... 5 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2009 for Ribe Stift

Årsrapport 2009 for Ribe Stift Årsrapport 2009 for Ribe Stift Marts 2010 dok. nr. 18298-10 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 173 af 29. januar 2010 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en konsolideret

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hørsholm Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode 7451 CVR-nr. 66984915 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Frederikssund Kommune Myndighedskode 7458 CVR-nr. 16660019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616 ÅRSREGNSKAB for Ravsted Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9060 CVR-nr. 31189616 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode 8089. CVR-nr. 26359228

ÅRSREGNSKAB 2013. for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd. i Odder Provsti. i Odder Kommune. Myndighedskode 8089. CVR-nr. 26359228 ÅRSREGNSKAB for Saksild-Nølev Sognes Menighedsråd i Odder Provsti i Odder Kommune Myndighedskode 8089 CVR-nr. 26359228 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Balslev Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7834 CVR-nr. 15695412 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nøvling Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8795. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nøvling Sogns Menighedsråd. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 8795. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nøvling Sogns Menighedsråd i Herning Nordre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 8795 CVR-nr. 37692816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere