Finansielt regnskab for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015"

Transkript

1 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts

2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets departement 2.2 Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Redegørelse for reservation Udgiftsbaserede hovedkonti 7 3. Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Udnyttelse af låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet 12 Bilag 13 Note 1. Immaterielle anlægsaktiver 13 Note 2. Materielle anlægsaktiver 13 Note 3. Hensatte forpligtelser 13 2

3 1. Påtegning Det finansielle regnskab omfatter den hovedkonto på finansloven for 2014, som Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, CVR nr: er ansvarlig for: Departement, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed: 1. at det finansielle regnskab er rigtigt, dvs. at det finansielle regnskab ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser. 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af det finansielle regnskab. 3

4 2. Beretning 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets departement Klima-, Energi- og Bygningsministeriet arbejder for at sikre ansvarlig vækst og et optimalt udbytte af fælles samfundsværdier. Hver dag baner vi vejen for en effektiv og stabil energiforsyning til danskerne. Gennem vores viden om den danske og grønlandske undergrund bidrager vi til en klog udnyttelse af råstoffer. Vores viden om vejr, hav og klima hjælper danskerne med at beskytte vores samfund mod ekstremt vejr og klimaforandringer. Og gennem vores arbejde med den danske bygningsmasse forsyner vi danskerne med gode rammer for hverdagen. Klima- Energi-, og Bygningsministeriet blev oprettet den 23. november 2007 og udvidet i oktober 2011 til også at være ministerium for bygninger. Ministeriet består af departementet, Bygningsstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Energistyrelsen, Energitilsynet og Energiklagenævnet. Ministeriet ejer Energinet.dk, og fra 2015 blev det nyoprettede Klimaråd også en del af koncernen. Departementet yder ministeren faglig og politisk rådgivning og udvikler den nationale klima- energi-, og byggepolitik. Departementet forhandler og behandler internationale aftaler og love og koordinerer på tværs af koncernen. Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Mio. kr. Bevilling Regnskab Drift Udgifter 87,5 91,3 Indtægter 0,0 0,6 4

5 2.2 Årets faglige resultater Klima- Energi- og Bygningsministeriet har i kalenderåret 2014 haft et lovprogram med i alt 8 love og ændringslove. Folketinget vedtog blandt andet lovgivning vedrørende: Lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet, miljøskadeloven og lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, biobrændstofloven og lov om fremme af besparelser i energiforbruget. Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love. Ændring af byggeloven. Forslag til lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger. Ændring af elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. Energipolitisk redegørelse. Klima- Energi- og Bygningsministeriet har endvidere besvaret et antal spørgsmål fra Folketingets udvalg som i kalenderåret 2014 udgjorde 376 spørgsmål. Klima- Energi- og Bygningsministeriet har derudover bl.a. opnået følgende resultater: Afholdelse af IPCC konference. Deltagelse i COP20. Igangsættelse af den 7 udbudsrunde af olie- og gaslincenser i Nordsøen. Markant reduktion af PSO i årene via Vækstpakke Udmøntning af den grønne pulje. Opstart af Klimarådet. Udarbejdelse af byggepolitisk strategi. Elreguleringsudvalget afleverede deres endelige anbefalinger. Offentliggørelse af Energiaftalens analyser om fremtidens energisystemer. Udbyggelse af samarbejde med Kina på energiområdet. Samarbejdsaftale med Grønlands Selvstyre om rådgivning indenfor råstofområdet. For yderligere oplysninger om årets faglige resultater henvises til den energipolitiske redegørelse og den klimapolitiske redegørelse samt institutionernes årsrapporter. 5

6 2.3 Årets økonomiske resultat Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal* Hovedtal - Hovedkonto Resultatopgørelse, mio. kr. Ordinære driftsindtægter -94,1-93,8-87,7 - heraf indtægtsført bevilling -93,9-93,6-87,5 - heraf eksterne indtægter 0,0-0,2-0,2 - heraf øvrige indtægter -0,2-0,2 0,0 Ordinære driftsomkostninger 100,1 90,7 84,8 - heraf løn 63,2 57,6 54,1 - heraf afskrivninger 0,7 0,4 0,2 - heraf øvrige omkostninger 36,2 32,7 30,5 Resultat af ordinær drift 6,0-3,1-2,9 - Andre driftsindtægter -0,4 0,0-0,4 - Andre driftsomkostninger 4,7 5,6 6,4 Resultat før finansielle poster 10,3 2,5 3,2 - Resultat for finansielle poster -0,1 0,0 0,0 Årets resultat 10,2 2,5 3,2 Balance Anlægsaktiver (eks. likvider) 0,3 0,7 0,8 Omsætningsaktiver (eks. likvider) 8,8 4,3 3,3 Egenkapital 39,4 37,0 33,8 Langfristet gæld 0,7 0,7 0,7 Kortfristet gæld 27,8 20,9 16,7 Låneramme 4,5 4,5 4,5 Træk på låneramme (FF4) 0,3 0,7 0,7 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 7,0% 16,1% 16,7% Negativ udsvingsrate 17, , ,1 Overskudsgrad -10,8% -2,6% -3,7% Bevillingsandel 99,7% 99,7% 99,8% Personaleoplysninger Antal årsværk ** 105,0 95,0 88,5 Årsværkspris 0,601 0,603 0,608 Lønomkostningsandel 67,0% 60% 60% Lønsumsloft 63,2 61,9 52,4 Lønforbrug 63,0 57,3 53,8 * De enkelte saldi og summer i tabel 2 og i de kommende tabeller er retvisende, men som følge af afrunding kan sumtal i regnskabet afvige. ** Faldet i årsværk fra 2013 til 2014 skyldes hovedsagligt flytning af kontoret Grøn Vækst og Energi til Energistyrelsen. 6

7 Af tabel 2 fremgår det, at departementet i 2014 i forhold til finanslovsbevillingen har haft et merforbrug på 3,2 mio. kr. 2.4 Opgaver og ressourcer Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Opgave (beløb i mio. kr.) Indtægtsført bevilling* Indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Generel ledelse og administration 47, ,8 1. Klimapolitik 17, ,6 2. Energipolitik 11,8 0,6 12,3-0,4 3. Byggepolitik 10, ,4 I alt 87,5 0,6 91,3-3,2 * Den indtægtsførte bevilling er fordelt manuelt på opgaver. 2.5 Redegørelse for reservation Departementet havde primo 2014 reserverede midler på 0,0 mio. kr. Idet der ikke er reserveret midler i løbet af 2014, har departementet ultimo 2014 ingen reserverede midler. 2.6 Udgiftsbaserede hovedkonti Departementet er ikke regnskabsansvarlig for udgiftsbaserede hovedkonti. 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år og følger Finansministeriets regnskabsbekendtgørelse og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets økonomisk administrative vejledning. Principperne for omkostningsbaseret regnskabsaflæggelse er fulgt i året for resultatopgørelse og balance, og regnskabstallene er baseret på udtræk fra SKS. 3.2 Resultatopgørelse I resultatopgørelsen anvendes samme fortegn som i uddata fra SKS således, at minus er indtægter og overskud, mens plus er udgifter og underskud. Det oplyste budget for 2015 er finanslovbevillingen opgjort på standardkontoniveau. 7

8 Tabel 4: Resultatopgørelse Note Resultatopgørelse (mio. kr.) R2013 R2014 FL2015 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -93,6-87,5-90,7 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling, i alt -93,6-87,5-90,7 Salg af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 0,0 Tilskud til egen drift -0,2-0,2 0,0 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter, i alt -93,8-87,7-90,7 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 10,5 7,6 6,2 Forbrugsomkostninger i alt 10,5 7,6 6,2 Personaleomkostninger Lønninger 53,1 48,8 50,2 Pension 8,2 7,4 7,6 Lønrefusion -4,2-2,1-2,2 Andre personaleomkostninger 0,6 0,0 0,0 Personaleomkostninger i alt 57,6 54,1 55,6 Af- og nedskrivninger 0,4 0,2 0,0 Andre ordinære driftsomkostninger 22,3 22,9 28,9 Ordinære driftsomkostninger i alt 90,7 84,8 91,4 Resultat af ordinær drift -3,1-2,9 0,7 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,0-0,4-0,7 Andre driftsomkostninger 5,6 6,4 0,0 Resultat før finansielle poster 2,5 3,2 0,0 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 2,5 3,2 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 2,5 3,2 0,0 8

9 Tabel 5: Resultatetdisponering Note Resultatdisponering (mio. kr.) Disponeret til bortfald 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud 3,2 9

10 3.3 Balancen Tabel 6: Balancen Note Aktiver (mio. kr.) R2013 R2014 Note Passiver (mio. kr.) R2013 R2014 Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 0 0 Reguleret egenkapital (Start-kapital) 2,088 2,088 Erhvervede koncessioner, patenter Opskrivninger 0 0 m.v. 0 0 Reserveret egenkapital 0 0 Bortfald af årets resultat 0 0 Immaterielle anlægsaktiver, i alt 0 0 Udbytte til staten 0 0 Overført overskud 34,884 31,677 2 Materielle anlægsaktiver Egenkapital, i alt 36,972 33,765 Grunde, arealer og bygninger 0 0 Infrastruktur 0 0 Hensatte forpligtigelser 1,364 1,080 Transportmateriel 0,725 0,573 Produktionsanlæg og maskiner 0 0,178 Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr 0 0 FF4 Langfristet gæld 0,764 0,658 Igangværende arbejder for egen regning 0 0 Donationer 0 0 Materielle anlægsaktiver, i alt 0,725 0,750 Prioritets gæld 0 0 Anden langfristet gæld 0 0 Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 2,088 2,088 Langfristet gæld i alt 0,764 0,658 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0 0 Finansielle anlægsaktiver, i alt 2,088 2,088 Kortfristede gældsposter Anlægsaktiver, i alt 2,814 2,838 Leverandører af varer og tjenesteydelser 8,332 5,840 Omsætningsaktiver Anden kortfristet gæld 4,236* 2,306 Varebeholdninger 0 0 Skyldige feriepenge 8,332* 8,468 Tilgodehavender 4,116 2,563 Reserveret bevilling 0 0 Periodeafgrænsningsposter 0,210 0,693 Igangværende arbejder for fremmed regning -0,011 0,108 Likvide beholdninger Periodeafgrænsningsposter 0 0 FF5 uforrentet konto 20,108 17,926 Kortfristet gæld i alt 20,888 16,723 FF7 Finansieringskonto 32,741 28,206 Andre likvider 0 0 Likvide beholdninger, i alt 52,849 46,132 Omsætningsaktiver, i alt 57,175 49,388 Gæld, i alt 21,651 17,381 Aktiver, i alt 59,988 52,226 Passiver, i alt 59,988 52,226 * Der er en difference mellem ultimo 2013 og primo 2014 for disse poster, da der er foretaget en primokorrektion. Der er i nærværende regnskab angivet tallene for primo

11 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 7: Sammensætning af egenkapital Egenkapital primo R-året (mio. kr.) R2013 R2014 Reguleret egenkapital, primo 2,1 2,1 + Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 Reguleret egenkapital, ultimo 2,1 2,1 Opskrivninger primo 0,0 0,0 + Ændring i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger 0,0 0,0 Reserveret egenkapital, primo 0,0 0,0 + Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo 37,4 34,9 + Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 + Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 + Overført fra årets resultat -2,5-3,2 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 34,9 31,7 Egenkapital ultimo R-året 37,0 33,8 Departementets egenkapital består langt overvejende af overført overskud. Departementet har haft et mindre merforbrug i 2014, hvorfor opsparingen er reduceret med 3,2 mio. kr. Departementet har derfor ultimo 2014 et overført overskud på 31,7 mio. kr. 3.5 Udnyttelse af låneramme Tabel 8: Udnyttelse af lånerammen Udnyttelse af låneramme (mio. kr.) 2014 Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0,8 Låneramme 4,5 Udnyttelsesgrad i pct. 16,7% Lånerammen er ikke overskredet på noget tidspunkt i løbet af året. 11

12 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 9: Anvendelse af akkumuleret lønopsparing Hovedkonto mio. kr. Lønsumsloft FL 58,2 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 52,4 Lønforbrug under lønsumsloft 53,8 Difference (mindreforbrug) -1,4 Akk. opsparing ult ,2 Akk. opsparing ult ,8 Departementet har brugt 1,4 mio. kr. mere end lønsumsloftet. Derfor er der i 2014 forbrugt 1,4 mio. kr. af lønsumsopsparingen, som ultimo 2014 er på 24,8 mio. kr. 3.7 Bevillingsregnskabet Tabel 10: Bevillingsregnskab Bevilling (mio. kr.) Regnskab Budget (FL + TB) Regnskab Budget (FL) Nettoudgiftsbevilling 93,6 87,5 87,5 90,7 Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,2 0,0 0,6 0,7 Udgifter 96,3 87,5 91,3 91,4 Årets resultat 2,5 0,0 3,2 0,0 12

13 Bilag Note 1. Immaterielle anlægsaktiver Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, mv. Udviklings projekter under opførsel Immaterielle anlægsudgifter (mio. kr.) I alt Kostpris pr. 1/ ,180 1,513 0,0 1,692 Årets tilgang 0,0 0,0-0,180-0,180 Årets afgang 0,0-0,553 0,180-0,373 Kostpris pr. 31/ ,180 0,960 0,0 1,140 Akkumulerede afskrivninger -0,096-0,960 0,0-1,056 Akkumulerede nedskrivninger -0,084 0,0 0,0-0,084 Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. -0,180-0,960 0,0-1,140 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ ,0 0,0 0,0 0,0 Årets afskrivninger 0,0 0,503 0,0 0,503 Årets nedskrivninger 0,0 0,050 0,0 0,050 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,553 0,0 0,553 Note 2. Materielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Materielle anlægsudgifter (mio. kr.) Transportmateriel Bygninger Itudstyr Inventar I alt Kostpris pr. 1/ ,236 0,852 0,076 0,663 2,827 Primokorrektioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets tilgang 0,0 0,544 0,204 0,0 0,748 Årets afgang -1,236-0,631-0,078-0,044-1,989 Kostpris pr. 31/ ,0 0,765 0,202 0,619 1,586 Akkumulerede afskrivninger 0,0-0,193-0,024-0,619-0,836 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 0,0-0,193-0,024-0,619-0,836 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ ,0 0,573 0,178 0,0 0,750 Årets afskrivninger 1,236-0,066 0,052 0,044 1,265 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 1,236-0,066 0,052 0,044 1,265 Note 3: Hensatte forpligtelser Mio. kr Resultateffekt Åremålshensættelser 1,4 1,1-0,3 13

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark ÅRSRAPPORT 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark Udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København

Læs mere

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt 0 rj 0 - (Ji z T. Indhold I. Påtegning afdet samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2. I. Præsentation afvirksomheden 4 2.2. Virksomhedens omfang 5 2.3. Årets faglige resultater 5 2.4. Årets økonomiske resultat

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

2013 nye veje for vandet

2013 nye veje for vandet 2013 nye veje for vandet Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr. 2013 2012 2011 2010 2009 Hovedtal Nettoomsætning 129.254 139.586 135.731 127.897 26.705 Bruttoresultat 19.455 19.700 17.472 3.669

Læs mere