CVR-nr Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien, Egedal Kommune Anmeldt tilsyn Den 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR-nr Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien, Egedal Kommune Anmeldt tilsyn Den 24."

Transkript

1 CVR-nr Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien, Egedal Kommune Anmeldt tilsyn Den 24. september 2010

2 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Brugerrepræsentanter...3 Indledning... 4 Program...4 Konklusion... 5 Tilbuddets kvalitetsområder...5 Tilbuddets udviklingsområder...5 Forhold vedrørende brugerne af det sociale tilbud... 5 Visitation...5 Handleplaner...6 Magtanvendelser...6 Klager...7 Kerneydelse...7 Medicin & anden behandling....7 Hygiejne, kost & motion...8 Rygning, alkohol & misbrug...8 Økonomi...8 Brugerindflydelse...9 Fysiske rammer...9 Internt samarbejde Bosted System Andet Andre relevante forhold Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg af 11

3 Formalia Dette anmeldte tilsyn i boligfællesskaberne Skovbo, Dambo og Bakkehuset er udført af eksterne konsulenter Jørgen Nielsen og Gitte Weitling den 24. september Ledelsesrepræsentanter Teamleder Helle Dolleris Medarbejderrepræsentanter Plejer Margit Hørup, Skovbo Socialpædagog Rikko Skjoldborg Krog, Skovbo Ergoterapeut Rosemarie Munch Rasmussen, Dambo Socialpædagog Iben Murmann, Dambo Socialpædagog Jette Hall, Bakkehuset Ergoterapeut Karen Johansen, Bakkehuset Alle medarbejdere var orienteret om tilsynet. Lederen havde udpeget medarbejderne med henblik på så bred en repræsentation af organisationen som muligt og i forhold til, hvem der var på arbejde. De tre boligfællesskaber var således repræsenteret ligesom der deltog en nyansat medarbejder og en medarbejder, som har været i organisationen i flere år. Brugerrepræsentanter Kvinde, 48 år, Skovbo Kvinde, 62 år, Skovbo Mand, 47 år, Skovbo Mand, 44 år, Skovbo Mand, 57 år, Dambo Mand, 62 år, Dambo Kvinde, 71 år, Dambo Kvinde, 51 år, Bakkehuset Kvinde, 48 år, Bakkehuset Kvinde, 21 år, Bakkehuset Mand, 52 år, Bakkehuset 3 af 11

4 Alle beboerne var orienteret om tilsynet og havde fået mulighed for at deltage. Beboerne deltog efter eget ønske. Indledning Boligfællesskaberne er opført i henhold til Lov om Almene Boliger, og rummer i alt 23 boliger, som kommunen har anvisningsret overfor. Lejlighederne fordeler sig med otte lejligheder i Skovbo, seks lejligheder i Dambo og ni lejligheder i Bakkehuset, hvor to af lejlighederne er tre rums lejligheder. Beboerne har selvstændige lejekontrakter, men fire af boligerne er godkendte som midlertidige boliger i henhold til Lov om Social Service 107. Indsatsen ydes i henhold til Lov om Social Service 85, og varierer i omfang og indhold svarende til beboernes individuelle behov. Der bor aktuelt ni kvinder og tretten mænd mellem 21 og 71 år i boligfællesskaberne. Der er tilknyttet nattevagt i Skovbo, som deles med et nærliggende bofællesskab for udviklingshæmmede. Målgruppen er voksne borgere fra 18 år med væsentligt nedsat psykisk funktionsniveau på grund af sindslidelse, og som har behov for en socialpædagogisk indsats, omsorg og støtte, som ligger midt imellem indsatsen i de regionale socialpsykiatriske døgntilbud og indsatsen i Socialpsykiatriens bostøtte i eget hjem. Beboerne skal kunne profitere både af et socialt fællesskab og et selvstændigt privatliv. Boligfællesskaberne i Egedal Kommune er organiseret under Socialpsykiatrien. Administrationen er placeret særskilt i Egehuset, som også fungerer som aktivitets- og værested for målgruppen. Tilsynet havde forberedt sig på baggrund af materiale fra det anmeldte tilsyn den 13. november 2009, opdaterede oversigter over beboere og personale, en oversigt over møder og undervisning samt en skrivelse om den interne struktur. Derudover havde konsulenterne orienteret sig på Tilbudsportalen og kommunens hjemmeside. Under tilsynsbesøget fik konsulenterne udleveret kopi af Klagevejledning i Socialpsykiatrien. Program Kl Velkomst, interview og dialog med teamleder. Kl Interview og dialog med medarbejdere. Kl Frokost Kl Rundvisning, interview og dialog med beboere i de tre boligfællesskaber. Kl Opsamling og afrunding med teamleder. 4 af 11

5 Konklusion Tilbuddets kvalitetsområder Tilsynet vurderer, at regelsættet vedrørende magtanvendelse er kendt af medarbejderne og metoder til konflikthåndtering er kendte og anvendes. Det er tilsynets opfattelse, at de anvendte metoder omkring kerneydelsen er relevante i forhold til målgruppen og indsatsen. Beboerne giver udtryk for, at medarbejderne har en respektfuld og anerkendende tilgang og at de giver konstruktiv støtte og vejledning i hverdagen. Medarbejderne er fagligt velkvalificerede, de er engagerede og har god forståelse for konkret anvendelse af de indlærte metoder. Tilbuddets udviklingsområder Tilsynet finder, at boligfællesskaberne i Socialpsykiatrien i Egedal kommune aktuelt er inde i en god udvikling med fokus på indsatsen og finder ikke anledning til at fremhæve specifikke udviklingsområder. Forhold vedrørende brugerne af det sociale tilbud Visitation Visitationen foregår i et samarbejde mellem lederen af bostøtteteamet og teamlederen for boligfællesskaberne. En grundig forberedelse vægtes og tager udgangspunkt i relevante beskrivelser og udredninger af borgeren og en handleplan i henhold til Lov om Social Service 141. Der stilles som udgangspunkt krav om, at der ved visitationen skal foreligge en handleplan således, at indsatsen kan afstemmes i forhold hertil, men i enkelte sager foreligger denne ikke. Dette drøftes med kommunal rådgiver og det forventes, at de manglende handleplaner snarest vil foreligge. Det er den kommunale rådgivers opgave at vurdere borgerens behov for støtte i boligfællesskabet. Der revisiteres hvert halve år i forhold til tildelingen af timer i indsatsen. Borgeren inddrages i visitationen og er ofte kendt i Socialpsykiatrien i forvejen. Beboerne i boligfællesskaberne inddrages ikke i vurderingen af, hvilken borger, der skal flytte ind i boligfællesskabet. Enkelte af beboerne giver udtryk for, at det ville være rart, hvis de kunne være med til at bestemme, hvem der skal flytte ind i boligfællesskabet, da de bor tæt på hinanden og også gerne vil indgå i en form for fællesskab. Ledelsesmæssigt er det dog en klar holdning, at beboerne ikke skal medinddrages ved indvisitering af en ny beboer. Teamlederen oplyser, at de efterhånden er blevet gode til at visitere således, at de borgere, der indskrives i boligfællesskaberne, matcher målgruppen. Så vidt det er muligt tages der hensyn til boligfællesskabets nuværende beboere, men der kan være si- 5 af 11

6 tuationer, hvor de er nødt til modtage en beboer uagtet, at denne måske ikke helt matcher den aktuelle beboergruppe. Handleplaner Der skelnes mellem to typer af handleplaner, dels den personlige handleplan, som udarbejdes sammen med beboeren, dels den pædagogiske handleplan, som beskriver medarbejderens arbejdsindsats i forhold til beboeren. Enkelte af beboerne har ikke en personlig handleplan,da de enten ikke ønsker det eller ikke har forståelse for formålet med en handleplan. Der foreligger altid en pædagogisk handleplan og ofte er beboeren bekendt med indholdet i planen. Beboerne er bekendt med, at de har en handleplan, og flere af dem giver udtryk for, at det er et godt arbejdsredskab, selv om det ind imellem kan være svært at blive konfronteret med udviklingspunkterne, og hvad der skal arbejdes med. Der er dog enighed om, at medarbejderne er meget respektfulde i deres tilgang til beboernes udviklingspunkter, og at de støttes i at opnå de stillede mål gennem flere delmål. Handleplanen evalueres løbende i forhold til mål og delmål og hvilke metoder til opnåelse af målene, som er mest hensigtsmæssige. Handleplanen indgår i revisiteringen til bostøttetimer. Enkelte beboere giver udtryk for, at de ikke ønsker støttetimer og fravælger det. Det er dog en betingelse for fortsat ophold i boligfællesskaberne, at beboeren har behov for støttetimer. Hvis det ikke er tilfældet, vurderer ledelsen sammen med beboeren og den kommunale rådgiver, muligheden for en udskrivning til en mere selvstændig boform. Indsatsen omkring den enkelte beboer drøftes løbende på gruppemøder således, at der i medarbejdergruppen er enighed om metodevalg og eventuelle justeringer i forhold til de delmål, der aktuelt arbejdes med. Magtanvendelser Der har ikke været foretaget magtanvendelser siden tilsynsbesøget d. 13. november En gang årligt tages temaet magtanvendelse op i medarbejdergruppen og regler og procedurer gennemgås. Regelsættet er kendt af medarbejderne og alle ved, hvor skemaerne til indberetning af magtanvendelse findes. Teamlederen oplyser, at trusler og krænkelser mod medarbejderne tages alvorligt. Der tales åbent i medarbejdergruppen, hvis en medarbejder har følt sig krænket eller truet og medarbejderne tør sige, når de bliver bange for en beboer. Der er udarbejdet et skema til indberetning af trusler og krænkelser mod medarbejderne, og dette er placeret i medarbejderens personalemappe. Det er sjældent, at der forekommer trusler eller krænkelser mod medarbejderne, og der er således kun registreret to til tre hændelser inden for de sidste par år. Tilsynet vurderer, at der er fokus på den pædagogiske tilgang for at undgå magtanvendelser, regelsættet er kendt af medarbejderne og metoder til konflikthåndtering er kendte og anvendes. 6 af 11

7 Klager Teamlederen fortæller, at der ikke har været klager over medarbejderne i boligfællesskaberne siden sidste tilsyn i 2009, men der forekommer jævnligt klager beboerne imellem, hvilket altid tages op af medarbejderne og ledelsen. Beboerne giver udtryk for, at medarbejderne og ledelsen altid tager deres klager alvorligt og indgår relevant i løsningen af problemerne. Siden sidste tilsynsbesøg er der udarbejdet en klagevejledning, som gælder for hele Socialpsykiatrien. Beboerne er for de flestes vedkommende bekendt med vejledningen og klagemulighederne og i to af boligfællesskaberne bemærkede tilsynet, at klagevejledningen var at finde på opslagstavlen. Klagevejledningen er behandlet og godkendt i brugerrådet. Kerneydelse Tilgangen til beboerne er respektfuld og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, særlige behov og forudsætninger. Beboerne inddrages i eget liv og støttes, hvor det findes nødvendigt, og de ting de selv er stand til klare, blander medarbejderne sig ikke i. Kerneydelsen leveres på to niveauer, hvor der dels ydes bostøtte på det personlige plan, og hvor handleplanen danner udgangspunkt for støtten, dels støtte til at indgå i fællesskaber såvel internt i boligfællesskabet som eksternt i forhold til aktiviteter og netværk. De anvendte metoder i indsatsen er inspireret af motivationsteorier og suppleres med elementer fra andre relevante metoder. Tilgangen er narrativ og der arbejdes bevidst med livshistorier som en del af indsatsen. Medarbejderne fortæller, at der i det ene boligfællesskab er etableret en gruppe, som sammen med personalet arbejder med livshistorier, og at beboerne oplever, at de hver især har mange positive oplevelser med sig, som de gerne fortæller om. Medarbejderne har fokus på at styrke fællesskabet, da det er deres erfaring at fællesskabet er med til at skabe tryghed. Dette gøres under hensyntagen til, at nogle beboere ikke ønsker fællesskabet eller i perioder har vanskeligt ved at magte det. Flere af medarbejderne har modtaget uddannelse i øreakupunktur - National Acupuncture Detoxification Association (NADA) og er optaget af, hvordan metoden bedst implementeres og anvendes i boligfællesskaberne. Effekten af metoden er blandt andet, at angst minimeres, den giver ro til den enkelte og beboeren opnår en bedre søvn. En del af beboerne har været skeptiske overfor metoden, men medarbejderne oplyser, at der nu er venteliste til behandlingerne, da flere oplever, at NADA metoden har god effekt. Det er tilsynets opfattelse, at de anvendte metoder er anvendelige og relevante i forhold til målgruppen og indsatsen, og at medarbejderne forholder sig individuelt til metodernes anvendelighed i samarbejde med den enkelte beboer. Medicin & anden behandling. Medarbejderne i boligfællesskaberne har ikke noget at gøre med beboernes medicin, da den enten varetages af den kommunale hjemmepleje eller beboeren selv. Beboerne i Dambo og Bakkehuset opbevarer selv deres medicin, medens den på Skovbo opbeva- 7 af 11

8 res i et aflåst skab på personalekontoret ifølge aftale med beboerne og hjemmeplejen. Medarbejderne er opmærksomme på at minde beboerne om medicintagning, hvis beboeren har brug for det. Medarbejderne oplyser, at de er opmærksomme på eventuelle bivirkninger af medicinen, så de kan støtte beboeren ved kontakt til distriktspsykiatrien. Boligfællesskaberne har haft besøg af en overlæge fra distriktspsykiatrien for Ballerup, Egedal og Herlev (BEH), som har orienteret medarbejdergruppen om de mest almindelige bivirkninger ved de gængse psykofarmica, som anvendes af beboerne. Hygiejne, kost & motion Der er fællesspisning en gang ugentligt i hvert af boligfællesskaberne. Beboerne planlægger, køber ind og tilbereder maden, og de medarbejdere, som er på arbejde, deltager i fællesspisningen. Medarbejderne oplyser, at de ind imellem sætter sund kost på dagsordenen til møderne med beboerne, men det er ikke det der interesserer beboerne mest. Det er ikke noget krav, at beboerne deltager i fællesspisning, og det er meget forskelligt, hvor mange der deltager. De andre af ugens dage sørger beboeren selv for maden og nogle af beboerne spiser jævnligt sammen. Medarbejderne forsøger jævnligt at motivere beboerne til motion for eksempel i form af fælles gåture. Det er dog vanskeligt at motivere beboerne til deltagelse. Medarbejderne er opmærksomme på vigtigheden af sund kost og motion, men de er samtidig bevidste om beboernes selvbestemmelsesret. Rygning, alkohol & misbrug Boligfællesskaberne har vedtaget politikker og regler for rygning og alkohol, som er kendt af beboerne og medarbejderne. Reglerne respekteres og giver sjældent anledning til problemer. Misbrug af euforiserende stoffer, misbrug af mad eller ludomani forekommer i boligfællesskaberne. Medarbejderne fortæller, at det er vigtigt, at misbruget italesættes med beboeren, og at beboeren anerkender misbruget i stedet for at skjule det. Der støttes på forskellig vis op omkring de beboere, som har et misbrug, og det aftales individuelt, hvordan støtten skal være. Medarbejderne er opmærksomme på muligheden for beskikkelse af for eksempel økonomisk værge. Økonomi De fleste af beboerne modtager førtidspension og har egne huslejekontrakter, betaler husleje og modtager boligydelse. De betaler selv for udgifter forbundet med lejligheden samt udgifter til kost og aktiviteter. Beboerne giver udtryk for, at deres rådighedsbeløb er meget forskelligt afhængigt af hvilken pension de modtager, og hvornår denne er bevilget. De beboere, som har ophold i boligfællesskaberne i henhold til Lov om Social Service 107 modtager kontanthjælp eller aktiveringsydelse. For de beboere, som har behov for det og ønsker det, er medarbejderne behjælpelig med rådgivning og vejledning vedrørende økonomien. De indgår dog aldrig i administration af en beboers penge. 8 af 11

9 Brugerindflydelse Beboerne, som tilsynet talte med, gav udtryk for tilfredshed med at bo i boligfællesskaberne. De er trygge i boligerne og beskriver samarbejdet med medarbejderne som positivt og anerkendende. De gav flere eksempler på, hvordan medarbejderne giver konstruktiv støtte og vejledning i hverdagen. Flere af beboerne nævnte handleplanen som et vigtigt redskab i forhold til medarbejdernes støtte omkring udviklingspunkter. Beboerne fortæller, at medarbejderne er respektfulde i deres tilgang. Nogle beboere ønsker ikke fællesskabet og opholder sig næsten udelukkende i deres egen bolig. Medarbejderne er ihærdige i forhold til at motivere beboerne til i et vist omfang at deltage i fællesskabet, men accepterer også, hvis beboeren ikke ønsker det. Beboerne oplever, at de i høj grad har indflydelse på eget liv og på hverdagen i boligfællesskaberne. I de to boligfællesskaber holdes der husmøde en gang månedligt og i det tredje boligfællesskab hver sjette uge og der deltager medarbejdere i husmødet. På husmøderne drøftes og planlægges forhold, som er relevante i forhold til fællesskabet, gøremål og aktiviteter. Såvel medarbejdere som beboere fortæller, at det kan være svært at finde indhold til husmøderne, og at det er vanskeligt at få alle beboere i boligfællesskabet til at deltage. Enkelte af beboerne gav udtryk for, at de gerne vil have indflydelse på, hvilke nye beboere der skal flytte ind i boligfællesskabet. De vil også gerne have indflydelse på, hvilke medarbejdere, der ansættes. Beboerne er dog bekendt med begrundelsen for, at dette ikke er muligt, og ledelsen fastholder, at brugerrepræsentanter ikke kan deltage i ansættelsesudvalg, da de ikke er i et ansættelsesforhold og dermed ikke kan pålægges tavshedspligt. Socialpsykiatrien i Egedal Kommune har et Brugerråd, som er oprettet i henhold til Lov om Social Service 16 og boligfællesskaberne er repræsenteret i rådet med en beboer fra hver af boligfællesskaberne. Beboerne fortæller, at de er tilfredse med deres kontaktperson. De fortæller endvidere, at de har mulighed for at få tildelt en anden kontaktperson, hvis samarbejdet ikke fungerer. På opslagstavlen i det ene boligfællesskab hang en oversigt over, hvilke medarbejdere der er på arbejde den kommende uge. Beboerne beskriver vigtigheden af denne information, da de så har mulighed for at vurdere, hvornår eventuelle problemstillinger kan drøftes med kontaktpersonen. Tidligere var der alene ansat kvindelige medarbejdere, hvilket beboerne fandt utilstrækkeligt og de ønskede, at der også blev ansat mandlige medarbejdere, hvilket nu er sket. Fysiske rammer Boligfællesskaberne består af tre bebyggelser: Dambo, Bakkehuset og Skovbo, som er placeret i henholdsvis Stenløse, Veksø og Ølstykke. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er velegnede til formålet og at de giver beboerne mulighed for såvel selvstændighed som fællesskab. 9 af 11

10 Internt samarbejde Ved tilsynets gennemførelse var der ansat 11 medarbejdere i de tre boligfællesskaber en teamleder, seks socialpædagoger, to ergoterapeuter, en plejer og en social- og sundhedsassistent. Medarbejderne er opdelt i tre teams, som er tilknyttet de tre boligfællesskaber, og de indgår desuden i det udgående bostøtteteam. En af medarbejderne har en brugerbaggrund, og teamlederen fortæller, at brugerbaggrund i sig selv ikke er en kvalifikation, men at medarbejderens faglige baggrund skal være i orden. Siden tilsynsbesøget i november 2009 er en medarbejder ophørt, og en medarbejder er flyttet til andre arbejdsopgaver. Der er ansat to nye medarbejdere. Teamlederen vurderer, at medarbejdergruppen er stabil. Det er medarbejdernes og ledelsens opfattelse, at den tværfaglige sammensætning af medarbejdergruppen er en styrke for indsatsen i boligfællesskaberne. Det er ligeledes positivt, at der nu er ansat mandlige medarbejdere, da det giver muligheder for andre typer samværsformer især i forhold til de mandlige beboere. Der er ikke en egentlig rotationsordning mellem medarbejderne i de tre boligfællesskaber, men medarbejderne hjælper hinanden ved behov. Eksempelvis har en medarbejder fra et af boligfællesskaberne samtaler med en beboer i et andet boligfællesskab, end det denne primært er tilknyttet. Medarbejdergruppen er sammen til faglig sparring, supervision og undervisning. Der har tidligere været etableret metodestudiegrupper, men disse er midlertidigt nedlagt, da medarbejdergruppen har brug for møder, hvor beboernes handleplaner kan drøftes. Der afholdes supervision med en ekstern supervisor otte gange årligt og medarbejderne benytter sig herudover af faglig sparring fra kollegaer. Der anvendes ikke en nedskrevet metode til faglig sparring, men der anvendes elementer fra supervisionen. Medarbejderne deltager i såvel individuelle eksterne kurser som i kurser, som afholdes internt for hele medarbejdergruppen. Medarbejderne giver udtryk for, at de til fulde får opfyldt deres ønsker om kompetenceudvikling, og de fortæller endvidere, at de nu har brug for en periode uden kurser således, at de kan få mulighed for at arbejde med de indlærte metoder og blive fortrolige med dem. En medarbejder har ansvaret for, at alt kursusmateriale samles i en metodemappe, som forefindes på medarbejderkontoret i hvert af de tre boligfællesskaber. Såvel teamleder som medarbejdere giver eksempler på forskellige emner, som løbende drøftes i medarbejdergruppen. For eksempel drøftes snitfladerne mellem den professionelle og private ageren i forhold til beboerne, hvor der kan være individuelle grænser, men hvor det er vigtigt at der i medarbejdergruppen er en fællesnævner, eller hvordan niveauet for medarbejdernes ansvar for at inddrage beboerne i fællesskabet skal være. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne modtager relevant opkvalificering og at opkvalificeringen er målrettet boligfællesskabernes målgruppe. Tilsynet vurderer endvidere, at medarbejdergruppen er fagligt velkvalificeret, de er engagerede og har god forståelse for konkret anvendelse af de indlærte metoder til gavn for beboerne. Bosted System Det er planen, at alle personlige og pædagogiske handleplaner på sigt skal skrives i Bosted Systemet. Enkelte af medarbejderne giver udtryk for, at det er vanskeligt at vænne sig til Bosteds Systemet, og at især teknikken volder vanskeligheder. Ledelsen er opmærksom på vanskelighederne, og der er derfor fortsat accept af, at ikke alle 10 af 11

11 handleplaner endnu skrives ind i det elektroniske system. Bosted Systemet er implementeret i forhold til daglig brug og fungerer som sådant fint. Medarbejderne giver udtryk for, at systemet er med til at holde den enkelte orienteret om, hvad der sker og er med til, at der holdes fokus på opgaven omkring den enkelte beboer. Andet Andre relevante forhold I hvert af de tre boligfællesskaber tilsynet besøgte var det oplevelsen, at beboerne var godt orienterede om besøget, og at de beboere, som deltog i dialogen med tilsynet, var trygge ved situationen. Der var alle steder en god og respektfuld kontakt mellem medarbejderne, teamlederen og beboerne. Boligfællesskaberne fremstod hyggelige og hjemlige med hver deres personlige præg i fællesområderne. Fire af boligfællesskabernes lejligheder er nu godkendt som midlertidige boliger i henhold til Lov om Social Service 107, hvilket har betydet, at der er sket ændringer i målgruppen. Et eksempel er, at disse beboere ofte ikke er tilkendt førtidspension og er tilknyttet kommunens jobcenter. For medarbejdergruppen betyder det blandt andet, at der skal samarbejdes med flere af kommunens afdelinger, ligesom den individuelle støtte for eksempel kan handle om motivation til deltagelse i jobtræningsprojekter eller arbejdspraktikker. Det er planen, at flere af boligerne i boligfællesskabet skal ændres til midlertidige boliger i henhold til Lov om Social Service 107, da det vil være med til at skabe bedre muligheder for udskiftning i beboergruppen. Der er en tendens til, at beboerne bliver boende i boligfællesskaberne, selv om de ikke længere har brug for de støtteforanstaltninger, som er en betingelse for at bo i boligfællesskaberne. Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne er opmærksomme på forskellene mellem beboere i midlertidige botilbud og beboere med lejekontrakt og de mulige effekter, det kan have på den samlede beboergruppe. Ved at have fokus på fællesskabets betydning understøtter medarbejdergruppen, at der i beboergruppen skabes forståelse for forskellene og accept af forskellighederne. 11 af 11

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

CVR-nr Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Anmeldt tilsyn Den 12. oktober 2012

CVR-nr Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Anmeldt tilsyn Den 12. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Anmeldt tilsyn Den 12. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien og Botilbud Broen Anmeldt tilsyn Den 15. maj 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien og Botilbud Broen Anmeldt tilsyn Den 15. maj 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien og Botilbud Broen Anmeldt tilsyn Den 15. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

CVR-nr Botilbud Christiansro Anmeldt tilsyn Den 4. juni 2013

CVR-nr Botilbud Christiansro Anmeldt tilsyn Den 4. juni 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Christiansro Anmeldt tilsyn Den 4. juni 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade Anmeldt tilsyn Den 5. Marts 2009 Dette anmeldte tilsyn på Den Blå Ambassade, Damtoften 6 A-B, 5600 Faaborg blev udført af

Læs mere

CVR-nr BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012

CVR-nr BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboer/brugerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

CVR-nr Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest

CVR-nr Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bofamiko Bofællesskabet Klokkebo Distrikt vest Uanmeldt tilsyn Den 23. Marts 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Bofællesskabet Klokkebo, Stålbjergvej 43, 5672

Læs mere

CVR-nr Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade

CVR-nr Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade Uanmeldt tilsyn Den 21. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Den Blå Ambassade, Damtoften 6 A-B, 5600 Faaborg blev

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

CVR-nr Botilbuddet Tornskov Anmeldt tilsyn Den 25. oktober 2012

CVR-nr Botilbuddet Tornskov Anmeldt tilsyn Den 25. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Tornskov Anmeldt tilsyn Den 25. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

CVR-nr Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012

CVR-nr Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Montagen Uanmeldt tilsyn Den 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Brugerrepræsentanter...3

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Vækststedet og Savværket Tilbudstype: Aktivitets og samværstilbud jf. SEL. 104. Åbent i dagtimerne og

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedshuset Sønderborg Anmeldt tilsyn Den 5. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedshuset Sønderborg Anmeldt tilsyn Den 5. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedshuset Sønderborg Anmeldt tilsyn Den 5. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Solskrænten Anmeldt tilsyn Den 10. maj 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Fonden Familiekollektivet Nøddebo Uanmeldt tilsyn Den 15. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Fonden Familiekollektivet Nøddebo Uanmeldt tilsyn Den 15. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Fonden Familiekollektivet Nøddebo Uanmeldt tilsyn Den 15. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Fonden KærBo Uanmeldt tilsyn Den 19. juni 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Fonden KærBo Uanmeldt tilsyn Den 19. juni 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Fonden KærBo Uanmeldt tilsyn Den 19. juni 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Elmbjergvej og Værestedet Langesøgården Anmeldt tilsyn Den 8. maj 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Elmbjergvej og Værestedet Langesøgården Anmeldt tilsyn Den 8. maj 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Elmbjergvej og Værestedet Langesøgården Anmeldt tilsyn Den 8. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 6. juni 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 6. juni 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 6. juni 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Teglgårdsparken den 8. november 2007

Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Teglgårdsparken den 8. november 2007 Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Jette V.Pedersen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 18.januar 2008 Journal nr.: 07/4883 Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Teglgårdsparken den 8. november

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune Torsdag den 19. maj 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Trækbanen. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 18. februar vedrørende anmeldt tilsyn på Det Blå Hus i Brønderslev kommune. Tilsynet er udført

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Torsdag den 30. december 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Anmeldt tilsyn Den 14. april 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Anmeldt tilsyn Den 14. april 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Anmeldt tilsyn Den 14. april 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Bofamiko Bofællesskabet Kernehuset

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Bofamiko Bofællesskabet Kernehuset www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Bofamiko Bofællesskabet Kernehuset Anmeldt tilsyn Den 17. Marts 2009 Dette anmeldte tilsyn på Bofamiko, Kernehuset, Hvidkærparken 3, 5792 Årslev blev udført af

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Marielund Tilbudstype: 108 dag-og døgntilbud, til voksne mennesker med en psykiatrisk lidelse. Der er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Psykiatrisk bostøtte. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Psykiatrisk bostøtte Lov om social service 85 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Socialpsykiatrisk bostøtte...1 Ydelsens omfang...1 Hvordan træffes afgørelsen om hjælpen...2

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

CVR-nr Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 1. oktober 2010

CVR-nr Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 1. oktober 2010 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 1. oktober 2010 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Brugerrepræsentanter...3

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Åhaven botilbud og udslusningsenhederne Ndr. Ringvej, Fynsvej og Stemmegaflen. Tilbudstype/typer/form:

Læs mere