Bemærkninger til lovforslaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til lovforslaget"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 43 Folketinget Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest for kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år, ophævelse af flaskehalsbevillingen m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr. 431 af 28. april 2010 og senest ved 4 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 13, stk. 3, 2. pkt., udgår»er under 30 år og«. 2. I 51, stk. 1, ændres» 28, stk. 3«til:» 28, stk. 2«. 3. I 51, stk. 1, nr. 3, ændres» 64, stk. 4«til:» 64, stk. 3«. 2 I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. 24, stk. 2, ophæves. Stk. 3 bliver herefter stk I 34, stk. 2, nr. 4, 38, stk. 2, nr. 4, 45, stk. 1, nr. 3, og 52, stk. 2, nr. 4, ændres»funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd«til:»FTF«. 4. I 34, stk. 2, nr. 8, 38, stk. 2, nr. 8, 45, stk. 1, nr. 5, og 52, stk. 2, nr. 5, ændres»de Samvirkende Invalideorganisationer«til:»Danske Handicaporganisationer« ophæves. 6. I 66, stk. 2, ændres»lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel«til:»lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«7. 70, stk. 1, nr. 4, ophæves. 3 Loven træder i kraft den 1. januar De hidtil gældende regler finder fortsat anvendelse ved aflæggelse af regnskab, revision og endelig udbetaling af tilskud for 2010 fra den særlig statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft, jf. 42 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 3. I 34, stk. 2, nr. 6, og 38, stk. 2, nr. 6, ændres»ledernes Hovedorganisation«til:»Lederne«. Beskæftigelsesmin. BE004352

2 2 Indholdsfortegnelse Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1 Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest for personer over 30 år 2.2 Ophævelse af flaskehalsbevillingen 2.3 Forskellige konsekvensændringer 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1 Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest for personer over 30 år 3.2 Ophævelse af flaskehalsbevillingen 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen»stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed«mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og medlem af Folketinget Per Ørum Jørgensen den 27. maj I februar 2010 var der godt langtidsledige, og langtidsledigheden var hermed mere end fordoblet, siden den begyndte at stige sidste år. Derudover forventes det, at der vil komme flere langtidsledige i løbet af Med aftalen tages der en række initiativer for at bekæmpe langtidsledigheden. Lovforslaget indeholder den udmøntning af aftalen, som kræver ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Det drejer sig om følgende elementer: Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest for kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år Ophævelse af flaskehalsbevillingen Derudover indeholder lovforslaget elementer, som ikke er omfattet af aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed. Derudover udmøntes dele af aftalen administrativt. Dette gælder pligten for dagpengemodtagere og kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, og som ikke har en ungdomsuddannelse til at deltage i læse- og skrivetest, samt sanktion for dagpengemodtageres manglende deltagelse i læse- og skrivetest. 2. Lovforslagets indhold 2.1 Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest for personer over 30 år Efter gældende regler er det en betingelse for at modtage kontant- og starthjælp, at ansøgeren udnytter sine arbejdsmuligheder aktivt. Hvis en person uden rimelig grund udebliver eller ikke deltager aktivt i et tilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, skal der foretages fradrag i hjælpen efter 36 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år uden rimelig grund udebliver eller ikke deltager i en læse- og skrivetest, sanktioneres de efter 36. Læse-, skrive og regneproblemer må ikke være en barriere for job og uddannelse. Erfaringen viser, at flere ledige kan have behov for at få et løft i deres evner til fx at læse, skrive og regne. I forbindelse med aftalen om»flere unge i uddannelse og job«er det i foråret 2010 indført, at unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse- og skrivetestes. Som led i aftalen om bekæmpelse af langtidsledighed er det aftalt, at også personer, der er fyldt 30 år, skal læseog skrivetestes. Pligten til at deltage i læse- og skrivetesten udmøntes administrativt, som følge af den eksisterende hjemmel, som fremgår af 21, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det foreslås, at manglende deltagelse i læse- og skrivetesten for kontant- og starthjælpsmodtagere, der fyldt 30 år, skal kunne sanktioneres på samme måde som for unge under 30 år. Det sker, hvis personen udebliver fra

3 3 eller ikke deltager i testen, og der ikke er en rimelig grund til dette, jf. lov om aktiv socialpolitik 13, stk. 4 og 5. Det foreslås, at personen får foretaget fradrag i kontant- eller starthjælpen med en dagssats efter 35, stk. 3, og 36 i loven. Der henvises vedrørende sanktioner til kontant- og starthjælpsmodtagere til lovforslagets 1, nr Ophævelse af flaskehalsbevillingen Efter gældende regler i 42 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats kan det regionale beskæftigelsesråd inden for rammerne af en særlig statslig bevilling iværksætte initiativer, der skal forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. Beskæftigelsesministeren har hjemmel i lovens 42 og 70, stk. 1, nr. 4 til at fastsætte nærmere regler for anvendelsen af bevillingen og for regnskab, revision, tilsyn m.v. for de statslige tilskud, der ydes til kommunerne. Disse hjemler er udnyttet til at udstede en bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse), efter hvilken beskæftigelsesregionerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen siden 1. januar 2007 har administreret ordningen. Det foreslås som led i udmøntning af aftale om bekæmpelse af langtidsledighed, at flaskehalsbevillingen omprioriteres til finansiering af initiativerne i aftalen og dermed bortfalder fra 1. januar Det foreslås derfor, at de nævnte paragraffer i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats ophæves. 32,2 mio. kr. (2010-niveau) ud af den samlede flaskehalsbevilling for 2011 på 187, 2 mio. kr., er afsat på finansloven 2008 som led i udmøntningen af et initiativ vedrørende en styrket indsats mod længerevarende ledighed. Dette initiativ indgår i trepartsaftalerne fra sommeren 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF. I og med flaskehalsbevilling nu foreslås ophævet, vil regeringen drøfte anvendelsen af de 32,2 mio. kr. med partierne og organisationerne bag trepartsaftalerne fra Der henvises til uddybning under de økonomiske bemærkninger. Der henvises til lovforslaget 2, nr. 5 og Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1 Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest for personer over 30 år Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, og som ikke har en ungdomsuddannelse, vil efter behov skulle gennemføre»den vejledende læsetest for Voksne«/»VLV-testen«. Udeblivelse uden rimelig grund fra læse- og skrivetesten sanktioneres på samme måde som de gældende regler på kontanthjælps- og dagpengeområdet om udeblivelse fra henholdsvis en beskæftigelsesfremmende foranstaltning eller en aktivitet under kontaktforløbet. De økonomiske konsekvenser som følge af sanktioner vurderes at være ubetydelige. Initiativet skønnes at medføre en årlig merudgift til administrative udgifter i forbindelse med afholdelse af testen på 12,3 mio. kr. i 2011 og årligt de efterfølgende år. Mio. kr., 2011-priser Stat 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommuner 12,3 12,3 12,3 12,3 I alt 12,3 12,3 12,3 12,3 3.2 Ophævelse af flaskehalsbevillingen Der er på finansloven for 2010 afsat en statslig flaskehalsbevilling på 187,2 mio. kr. i 2011, 160,3 mio. kr. i 2012 og 158,1 mio. kr. i Bevillingen udbetales efter gældende regler som tilskud til kommunerne, der dermed får en tilsvarende indtægt. Som følge af lovforslaget bortfalder bevillingen, og dermed som udgangspunkt både den statslige udgift og den kommunale indtægt. Det følger af aftalen»stærkere ud af krisen Bekæmpelse af langtidsledighed«, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og medlem af Folketinget Per Ørum Jørgensen den 27. maj 2010, at 100,0 mio. kr. af flaskehalsbevillingen årligt omprioriteres til medfinansiering af de aftalte initiativer målrettet bekæmpelse af langtidsledigheden. Ud af den samlede bevilling i 2011 på 187,2 mio. kr. er 32,2 mio. kr. (2010-niveau) afsat på finansloven 2008 som led i udmøntningen af et initiativ vedrørende en styrket indsats mod længerevarende ledighed. Initiativet indgår i trepartsaftalerne fra sommeren 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF, som indgår i kvalitetsreformen og finansieres med midler fra kvalitetspuljen. I og med flaskehalsbevilling nu foreslås ophævet, vil regeringen drøfte anvendelsen af de 32,2 mio. kr. med

4 4 partierne og organisationerne bag trepartsaftalerne fra Det efterlader en bevilling på 155,0 mio. kr. i 2011, der omprioriteres i forbindelse med udmøntningen af aftalen»stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed. De kommunale mindreindtægter som følge af ophævelsen af flaskehalsbevillingen udgør 55,0 mio. kr. i 2011, 60,3 mio. kr. i 2012 og 58,1 mio. kr. i 2013 og Kommunerne vil blive kompenseret for disse mindreindtægter via budgetgarantien for så vidt angår de ikke-forsikrede ledige og via det særlige beskæftigelsestilskud for så vidt angår de forsikrede ledige. På baggrund af fordelingen af tilskuddet fra flaskehalsbevillingen i 2008 lægges det til grund, at merudgifterne til de forsikrede ledige udgør 13,4 pct. svarende til 7,4 mio. kr. i 2011, 8,1 mio. kr. i 2012 og 7,8 mio. kr. i 2013 og Udgifterne til de ikke-forsikrede målgrupper udgør de resterende hhv. 47,6 mio. kr. i 2011, 52,2 mio. kr. i 2012 og 50,3 mio. kr. i 2013 og Udmøntningen vil finde sted på ændringsforslag til finansloven for Eventuelt uforbrugt bevilling efter reguleringen af det endelige tilskud fra flaskehalsbevillingen 2010 vil bortfalde ved bevillingsafregningen Tabel 1. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om ophævelse og omprioritering af flaskehalsbevillingen Mio. kr Kommuner 55,0 60,3 58,1 58,1 Mindreindtægter ved ophævel-55,se 60,3 58,1 58,1 af flaskehalsbevillingen - Heraf beskæftigelsestilskud 7,4 8,1 7,8 7,8 (forsikrede ledige) - Heraf budgetgaranti (ikkeforsikrede 47,6 52,2 50,3 50,3 ledige) Staten -55,0-60,3-58,1-58,1 - Mindreudgifter ved ophævel--155,se -160,3-158,1-158,1 af flaskehalsbevillingen - Merudgifter til finansiering af100,0 100,0 100,0 100,0 initiativer rettet mod bekæmpelse af langtidsledighed I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 De økonomiske konsekvenser for kommunerne skal forhandles med de kommunale parter. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ingen konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Forslaget har været sendt til høring hos: Ankestyrelsen, ATP, Beskæftigelsesrådet, Business Danmark, Center for Ligebehandling af Handicappede, Danmarks Frie Fagforening, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af statsforvaltningsjurister, Frie Funktionærer, Jobrådgivernes Brancheforening, Kommunernes Landsforening, Kooperationen, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere, Rigsrevisionen, Rådet for frivilligt Socialt arbejde, Rådet for Socialt Udsatte, Statsforvaltningerne og Sundhedskartellet. 9. Sammenfattende skema

5 5 Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindreudgifter Stat: 2011: 155,0 mio. kr. 2012: 160,3 mio. kr. 2013: 158,1 mio. kr. 2014: 158,1 mio. kr. Kommuner: Stat: Negative konsekvenser/ merudgifter Stat: 2011: 100,0 mio. kr. 2012: 100,0 mio. kr. 2013: 100,0 mio. kr. 2014: 100,0 mio. kr. Kommuner: 2011: 55,0 mio. kr. 2012: 60,3 mio. kr. 2013: 58,1 mio. kr. 2014: 58,1 mio. kr. Stat: Kommuner: Kommuner: 2011: 12,3 mio. kr. 2012: 12,3 mio. kr. 2013: 12,3 mio. kr. 2014: 12,3 mio. kr. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Efter gældende regler kan unge under 30 år få en sanktion, hvis de ikke deltager i en læse- og skrivetest, som jobcenteret har vurderet, at den unge har behov for. Det foreslås at ændre 13, stk. 3, 2. pkt., således, at alle kontant- og starthjælpsmodtagere, som ikke har en ungdomsuddannelse, sanktioneres for manglende deltagelse i en læse- og skrivetest, hvis jobcentret vurderer, at den pågældende har behov for dette. Herved udvides pligten til at deltage i læse- og skrivetest til også at gælde personer, der er fyldt 30 år. Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal dermed efter behov gennemføre»den vejledende læsetest for Voksne«/»VLV-testen«. Baggrunden herfor er de gældende regler, om at unge under 30 år skal læse- og skrivetestes, der er fastsat med hjemmel i 21, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Med denne hjemmel kan Beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om det individuelle kontaktforløb, herunder regler om, at personer i forbindelse med det individuelle kontaktforløb skal deltage i bestemte beskæftigelses- og/eller uddannelsesfremmende aktiviteter. Denne hjemmel vil blive anvendt til at fastsætte tilsvarende regler om, at dagpengemodtagere og kontantog starthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse- og skrivetestes, hvis jobcenteret vurderer, at de har behov for det. Dette udmøntes administrativt. På baggrund af forslaget til ændring af 13, stk. 3, 2. pkt., får den gældende 36, stk. 1 om fradrag i kontantog starthjælp samme virkning for alle kontant- og starthjælpsmodtagere, som ikke deltager i en læse- og

6 6 skrivetest, hvis jobcenteret har vurderet, at der er behov for dette. Der kan alene foretages fradrag i hjælpen for den dag, hvor læse og skrivetesten skulle finde sted, med en gennemsnitsdagssats efter 35, stk. 3. Hvis en person udebliver flere gange fra testen, sanktioneres personen hver gang med et fradrag efter 35, stk. 3, og 36. Kommunen skal forud for læse- og skrivetesten skriftligt vejlede personen om, at manglende deltagelse i læseog skrivetesten kan medføre fradrag i hjælpen med en dagssats, jf. 35, stk. 1. Før kommunen træffer afgørelse om sanktion, skal kommunen endvidere vurdere, om pågældende havde en rimelig grund til ikke at deltage i testen, jf. 13, stk. 4 og 5. Efter gældende regler kan dagpengemodtagere sanktioneres, hvis de udebliver fra jobsamtaler eller henvisnings-, cv- eller rådighedssamtaler, eller fra en aktivitet, som har et konkret beskæftigelses- eller uddannelsesfremmende sigte. Det fremgår af 63 a, stk. 1-3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Efter gældende regler i 63 a, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er der hjemmel til at fastsætte nærmere regler herom. Med denne hjemmel er der fastsat regler i bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed om, at unge under 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, sanktioneres, hvis de udebliver eller ikke deltager i en læse- og skrivetest, som jobcenteret vurderer, at personen har behov for. Manglende deltagelse i læse- og skrivetesten for dagpengemodtagere, der fyldt 30 år, skal kunne sanktioneres på samme måde som for unge under 30 år. Derfor vil den gældende hjemmel i 63 a, stk. 4, i arbejdsløshedsforsikringsloven, ligeledes anvendes til at fastsætte regler om, at personer, der er fyldt 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som udebliver fra læse- og skrivetests, sanktioneres på samme måde som unge under 30 år. Udeblivelserne vil således blive sanktioneret i overensstemmelse med de gældende regler på arbejdsløshedsdagpengeområdet. Dette udmøntes administrativt. Der henvises til de almindelige bemærkninger i pkt Til nr. 2 Der er tale om en redaktionel ændring som følge af 28, stk. 3 blev til 28, stk. 2 ved lov nr. 479 af 12. juni 2009 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. Det foreslås, at henvisningen i 51, stk. 1, ændres fra 28, stk. 3 til 28, stk. 2. Til nr. 3 Der er tale om en redaktionel ændring som følge af 64, stk. 4 blev til 64, stk. 3 ved lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Det foreslås, at henvisningen i 51, stk. 1, nr. 3, ændres fra 64, stk. 4 til 64, stk. 3. Til nr. 1 Til 2 Det foreslås, at 24, stk. 2 ophæves, idet bestemmelsen er overflødig, da bestemmelsens indhold allerede er omfattet af 24, stk. 1. Der er tale om en redaktionel ændring som følge af lov nr. 483 af 12. juni 2009 om ændring af om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Til nr. 2 Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd har ændret navn til FTF Til nr. 3 Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at Ledernes Hovedorganisation har ændret navn til Lederne. Til nr. 4 Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at De Samvirkende Invalideorganisationer har ændret navn til Danske Handicaporganisationer. Til nr.5 Efter gældende regler kan det regionale beskæftigelsesråd inden for rammerne af en særlig statslig bevilling iværksætte initiativer, der skal forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen af bevillingen, og om regnskab, revision, tilsyn m.v. for de statslige tilskud, der ydes til kommunerne. Det foreslås, at bestemmelserne om flaskehalsbevillingen ophæves som led i udmøntningen af aftalen om

7 7»Stærkere ud af krisen- Bekæmpelse af langtidsledighed«. Der henvises til almindelige bemærkninger i pkt Til nr. 6 Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel d. 3. juli 2006 blev afløst af henholdsvis lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Reglerne om sygedagpenge blev samlet i sygedagpengeloven, mens reglerne om barseldagpenge blev samlet i barselloven. Til nr. 7 Efter gældende regler fordeles de statslige bevillinger bl.a. med en særskilt bevilling til at forebygge og afhjælpe manglen på arbejdskraft. Det foreslås, at bestemmelserne om flaskehalsbevillingen ophæves som led i udmøntningen af aftalen om»stærkere ud af krisen- Bekæmpelse af langtidsledighed«. Der henvises til almindelige bemærkninger i pkt Pligten til at deltage i læse- og skrivetest for kontant-, starthjælps- og dagpengemodtagere over 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, samt sanktioner for manglende deltagelse i læse- og skrivetest for dagpengemodtagere vil blive udmøntet administrativt og træder i kraft samme dato. Til 4 I stk. 1 foreslås det, at aflæggelse af regnskab, revision og endelig udbetaling af tilskud fra flaskehalsbevillingen for 2010, som sker efter lovens ikrafttræden, skal foregå efter de hidtil gældende regler. Reglerne fremgår af bekendtgørelse 1407 af 16. december 2009 om anvendelse, fordeling, udbetaling m.v. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse), som er udstedt med hjemmel i lov ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 42 og 70, stk. 1, nr. 4, som foreslås ophævet i 2, nr. 5 og 7. Den endelige opgørelse af flaskehalsbevillingen for 2010 vil først finde sted efter den kommunale restafregning for regnskabsåret 2010 den 1. juli 2011 og forventes at være tilendebragt inden udgangen af Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2011.

8 8 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr. 431 af 28. april 2010 og senest ved 4 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, foretages følgende ændringer: Bilag Stk. 2.[ ] Stk. 3.Det er en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren og dennes ægtefælle tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis ansøgeren er under 30 år og ikke har en ungdomsuddannelse, er det endvidere en betingelse for at få hjælp, at personen deltager i en læse- og skrivetest, hvis jobcenteret vurderer, at der er behov for det. For ansøgere, der modtager hjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller stk. 12, nr. 3 eller 4, og som ikke forsørger eget barn i hjemmet, er det endvidere en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren medvirker ved beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i form af aktiviteter pålagt efter 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. [Stk er ikke medtaget] 51.Forudsat at revalideringen sker i overensstemmelse med en fastlagt jobplan, jf. 27 og 28, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager revalidenden hjælp i form af 1) revalideringsydelse efter 52, 2) mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn eller 3) mindste overenskomstmæssige løn eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde, hvor der foreligger særlige forhold, herunder f.eks. at revalidenden er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn, jf. 64, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. [Stk. 2-4 er ikke medtaget] 1.I 13, stk. 3, 2. pkt., ændres»hvis ansøgeren er under 30 år og«til:»hvis ansøgeren«. 2.I 51, stk. 1, ændres» 28, stk. 3«til:» 28, stk. 2«. 3.I 51, stk. 1, nr. 3, ændres» 64, stk. 4,«til:» 64, stk. 3.«

9 9 24.Kommunen skal årligt udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Resultatrevisionen skal drøftes med beskæftigelsesregionen forud for forelæggelsen for kommunalbestyrelsen. Forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandler kommunalbestyrelsen resultatrevisionen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger i et møde. Stk. 2.Resultatrevisionen forelægges kommunalbestyrelsen med det lokale beskæftigelsesråds bemærkninger forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år. [Stk. 3 er ikke medtaget] 2 I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 foretages følgende ændringer: 1. 24, stk. 2, ophæves 34.Beskæftigelsesrådet består af en formand og 25 andre medlemmer. Stk. 2.Beskæftigelsesministeren udpeger, bortset fra formanden, medlemmerne af Beskæftigelsesrådet efter indstilling fra de i rådet repræsenterede organisationer og myndigheder således: 1) 8 fra Dansk Arbejdsgiverforening, 2) 8 fra Landsorganisationen i Danmark, 3) 1 fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, 4) 1 fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, 2.I 34, stk. 2, nr. 4, 38, stk. 2, nr. 4, 45, stk. 1, nr. 3, og 52, stk. 2, nr. 4, ændres»funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd«til:»FTF«. 5) 1 fra Akademikernes Centralorganisation, 6) 1 fra Ledernes Hovedorganisation, 3.I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres»ledernes Hovedorganisation«til:»Lederne«. 7) 4 fra KL (Kommunernes Landsforening) og 8) 1 fra De Samvirkende Invalideorganisationer. 4.I 34, stk. 2, nr. 8, 38, stk. 2, nr. 8, 45, stk. 1, nr. 5, og 52, stk. 2, nr. 5, ændres»de Samvirkende Invalideorganisationer«til:»Danske Handicaporganisationer«.

10 10 Stk. 3.Beskæftigelsesministeren udpeger på samme måde en suppleant for hver af de i rådet repræsenterede organisationer og myndigheder, dog således, at der udpeges to suppleanter for organisationer med flere end tre pladser. Under et medlems midlertidige forfald indtræder en suppleant i medlemmets sted. I perioder, hvor en suppleant ikke er indtrådt i et medlems sted, kan suppleanten deltage i rådets møder uden stemmeret. Stk. 4.Beskæftigelsesministeren udpeger rådets formand og en suppleant for denne efter indstilling fra rådets medlemmer. Stk. 5.Der tilforordnes rådet tre repræsentanter for Beskæftigelsesministeriet, to repræsentanter for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, en repræsentant for Finansministeriet, en repræsentant for Socialministeriet og en repræsentant for Undervisningsministeriet. Stk. 6.Medlemmerne, herunder formanden, suppleanterne samt de tilforordnede udpeges for 4 år ad gangen. Beskæftigelsesrådets funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb. Stk. 7.Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 8.Beskæftigelsesministeren drager omsorg for at varetage rådets sekretariatsforretninger. 38.Det regionale beskæftigelsesråd består af en formand og 21 andre medlemmer, dog 42 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren udpeger, bortset fra formanden, medlemmerne af rådet efter indstilling fra de i rådet repræsenterede organisationer og myndigheder således: 1) 5 fra Dansk Arbejdsgiverforening, dog 10 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland, 2) 5 fra Landsorganisationen i Danmark, dog 10 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland,

11 11 3) 1 fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, dog 2 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland, 4) 1 fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, dog 2 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland, 5) 1 fra Akademikernes Centralorganisation, dog 2 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland, 6) 1 fra Ledernes Hovedorganisation, dog 2 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland, 7) 5 fra kommunerne beliggende i beskæftigelsesregionen i forening, dog 10 fra kommunerne beliggende i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland i forening, 8) 1 fra De Samvirkende Invalideorganisationer, dog 2 i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland, og 9) 1 fra regionsrådet, dog 1 fra hver af de to regionsråd i beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland. Stk [ikke medtaget] 42.Det regionale beskæftigelsesråd kan inden for rammerne af en særlig statslig bevilling iværksætte initiativer, der skal forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. Regionsdirektøren udfører rådets beslutning om anvendelsen af bevillingen og varetager administration og regnskab m.v. Stk. 2.Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsen af midler til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft ophæves. 45.Det lokale beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen: 1) op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening, 2) op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark, 3) 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,

12 12 4) 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation, 5) op til 2 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer, 6) 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger, 7) 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og 8) op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening. Stk [ikke medtaget] 52.I hver region nedsættes et beskæftigelsesankenævn. Direktøren for statsforvaltningen er formand for nævnet. Regionsdirektøren eller dennes stedfortræder er fast medlem af nævnet. Stk. 2.Beskæftigelsesankenævnet består i øvrigt af 6 medlemmer. Beskæftigelsesministeren udpeger medlemmerne og stedfortrædere for hvert medlem således: 1) 1 efter indstilling fra kommunerne i regionen i forening, 2) 2 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening, 3) 1 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark, 4) 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd og Akademikernes Centralorganisation i forening og 5) 1 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer. [Stk. 3-6 er ikke medtaget] 66. Stk. 2.Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om den i nævnte indberetning og udveksling af data, den i 65 nævnte anvendelse af fælles standarder og it-servicer og den i 67 a nævnte datagenopretning, herunder om, hvordan offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører skal levere oplysninger til Beskæfti- 6.I 66, stk. 2, ændres»lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel«til:»lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel«

13 13 gelsesministeriets it-systemer om virksomheder og personer, som er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og den øvrige arbejdsmarkedsrettede lovgivning. 70.De statslige bevillinger fordeles på følgende måde: 1) En bevilling til driften af statens opgaver efter 5-12 a. 2) En bevilling til den statslige beskæftigelsesindsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 3) En særskilt bevilling til indsatsen i forbindelse med større virksomhedslukninger. 4) En særskilt bevilling til at forebygge og afhjælpe mangelen på arbejdskraft. Stk. 2.Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere retningslinjer for fordeling og anvendelse af bevillingerne. En mindre del af bevillingstildelingen kan gøres resultatafhængig. Stk. 3.Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for regnskab, revision, tilsyn m.v. for statslige tilskud, der ydes til kommunerne fra de i stk.1 nævnte bevillinger stk. 1, nr. 4, ophæves. 3 Loven træder i kraft den 1. januar De hidtil gældende regler finder fortsat anvendelse ved aflæggelse af regnskab, revision og endelig udbetaling af tilskud for 2010 fra den særlig statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft, jf. 42 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Afsnit I Kapitel 1 Afsnit II Kapitel 2 Afsnit III Kapitel 3 Afsnit IV Kapitel 4 Afsnit V Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Afsnit VI Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne.

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne. Til sfn@star.dk, flf@star.dk, star@star.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. Sofia Franzén og Flemming Frandsen Njalsgade 72A 2300 København S Sagsnr.: 3849.4 AMH Direkte tlf.nr.: 3347 0624

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1 Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere