Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed"

Transkript

1 AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe langtidsledigheden. Det sker med i alt 7 initiativer til knap ½ milliard kroner i de kommende år. Der er enighed om, at bruge cirka 270 mio. kroner på uddannelse og kompetenceløft. Flere ledige får mulighed for et ekstra kompetenceløft via jobrettede uddannelsesforløb. Derudover får godt flere ledige helt konkret mulighed for at få de grundlæggende regne-, læse- og stavefærdigheder, de aldrig fik i skolen. Der er enighed om at bruge godt 210 mio. kr. på en styrket virksomhedsrettet indsats for den enkelte ledige. Der var godt langtidsledige i februar Langtidsledigheden er dermed mere end fordoblet siden den begyndte at stige sidste år, og der vil komme flere langtidsledige i løbet af Initiativer Jobrettet uddannelse til langtidsledige Screeninger af lediges skolekundskaber og flere læse-, skrive- og regnekurser Læse- skrive- og regneproblemer må ikke være en barriere for job og uddannelse. Erfaringen viser, at flere ledige kan have behov for at få et løft i deres evner til fx at læse, skrive og regne. Der er enighed om, at alle dagpenge-, start- og kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der henvender sig i jobcentret, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læseog skrivetestes, hvis de har behov for det. Initiativet er permanent. Det samme gælder allerede for unge under 30 år. Hvis læse- og skrivetesten viser, at den ledige har behov for at forbedre sine læseog skrivekundskaber, skal jobcentrene sikres gode rammer for at tilbyde vedkommende et læse- og skrivekursus. Jobcentrene skal ligeledes have gode muligheder for at tilbyde den ledige et opkvalificerende regnekursus. Der er derfor enighed om, at der afsættes en pulje til finansiering af læse-, skrive- og regnekurser for dagpenge-, start- og kontanthjælpsmodtagere over 30 år over en periode på knap 3½ år. Regional pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed Der kan være behov for at understøtte den jobrettede opkvalificering af de langtidsledige. Der er derfor enighed om at oprette en regional pulje, som kan benyttes til finansiering af udgifter i jobcentrene til en beskæftigelsesindsats, der enten er målrettet de langtidsledige og/eller dagpenge, start- og kontanthjælpsmodtagere, hvor

2 regionen vurderer, at der kan være en særlig risiko for langtidsledighed. Indsatsen skal være målrettet områder med gode jobmuligheder. De Regionale Beskæftigelsesråd skal inddrages i udmøntningen af puljen. Initiativet er permanent. Ministeren vil i et brev til formændene for De Regionale Beskæftigelsesråd opfordre dem til at gå i dialog med De Lokale Beskæftigelsesråd og kommunernes økonomiudvalg/beskæftigelsesudvalg om den regionale pulje og en øget brug af mulighederne for virksomhedsrettede aktive tilbud og de mange kombinationsmuligheder, jf. nedenfor. Erklæring om efteruddannelse ved forlængelse af arbejdsfordelinger Arbejdsfordelingsordningen kan i en afgrænset periode være en god mulighed for, at virksomhederne undgår fyringer, og at de ansatte beholder jobbet. Der er dog fare for, at de ansatte i en længere periode fastholdes i deltidsbeskæftigelse med usikkerhed om fremtidigt jobsigte. Som et alternativ til arbejdsfordelingsordningen kan både virksomheder og medarbejdere få nytte af i højere grad at benytte mulighederne for efteruddannelse af medarbejderne. Der er derfor enighed om, at Det Regionale Beskæftigelsesråd fremover alene skal kunne bevilge en forlængelse af en arbejdsfordeling, hvis der foreligger en skriftlig erklæring fra virksomhedens ledelse og en repræsentant for medarbejderne om, at mulighederne for efteruddannelse er drøftet. Bedre overblik over jobrettede kurser Der er behov for et bedre overblik over mulighederne for målrettet opkvalificering. Der er enighed om, at beskæftigelsesregionerne på baggrund af Arbejdsmarkedsbalancen skal udarbejde et katalog over relevante kurser inden for forskellige udvalgte brancheområder. Det standardiserede katalog skal udvikles af beskæftigelsesregionerne i et samarbejde med uddannelsesudbydere, relevante jobcentre samt a- kasser og brancheorganisationer. 2. Initiativer Aktive tilbud ude på arbejdspladserne Ekstra støtte til mentorer og virksomhedsnetværk Den mest effektive hjælp til langtidsledige findes ude på landets arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at de virksomheder og de mennesker, som er med til at hjælpe langtidsledige videre, får den støtte og opbakning, de har brug for. Beskæftigelsesministeren vil derfor opfordre De Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) til i 2011 at give de virksomheder, som gør en ekstra indsats for at hjælpe langtidsledige tilbage i job en ekstra økonomisk opbakning til mentornetværk og mentorhjælp samt til at lave en handlingsplan. Kompetenceafklaring af ledige Kompetenceafklaring er afgørende for den enkelte for at finde ud af hvad, der skal til for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. For at understøtte jobcentrene i deres arbejde med at kompetenceafklare de ledige er der enighed om, at Beskæftigelsesministeriet introducerer et kompetenceafklaringsredskab, som alle landets jobcentre, a-kasser og andre aktører frit kan benytte. 2

3 Mere virksomhedsrettet og tættere kontakt med langtidsledige De langtidsledige har krav på en virksomhedsrettet indsats. Det er ofte den hurtigste vej i job for mange. En tæt kontakt til langtidsledige i kombination et bedre virksomhedssamarbejde i jobcentrene vil sikre, at flere langtidsledige hurtigere kommer ud på virksomhederne i job og i virksomhedsrettede forløb. Der er derfor enighed om at afsætte ekstra midler til at ansætte flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til at sikre en tættere kontakt med de langtidsledige ved hjælp af flere jobsamtaler. Den tættere kontakt med de langtidsledige skal række udover de nuværende minimumskrav i lovgivningen. Virksomhedskonsulenterne skal holde tæt kontakt med ledige, herunder når de er i forløb på virksomhederne. Virksomhedskonsulenten skal styrke servicen til virksomhederne, fx ved at fungere som én indgang, når virksomhederne skal i kontakt med jobcentret. Virksomhedskonsulenterne skal understøtte en ubureaukratisk dialog mellem virksomheder og jobcentre. Virksomhedskonsulenterne skal også fremme mulighederne for eksempelvis virksomhedspraktik på et virksomhedscenter og opkvalificeringsjob. Den nye virksomhedsrettede indsats evalueres primo 2013 for at sikre, at kommunerne også herefter målrettet arbejder med den virksomhedsrettede indsats. I evalueringen vurderes det, hvordan finansiering af kommunernes beskæftigelsesindsats kan fremme dette. Resultatet af evalueringen drøftes i forligskredsen. For at bakke op om indsatsen vil der blive lavet informationsmateriale til jobcentrene, der sammenfatter de nye muligheder for virksomhedsrettet indsats og de forskellige kombinationsmuligheder, hvor en ledig både får et tilbud på en virksomhed og opkvalificeres. Det kunne fx være ved brug af opkvalificeringsjob eller virksomhedspraktik i fx virksomhedscentre, der kombineres med uddannelse. Informationsmaterialet vil også omfatte ungeaftalen og anden ny lovgivning m.v. Der er enighed om, at beskæftigelsesministeren sender et brev, hvori ministeren opfordrer borgmestrene til i højere grad at bruge både de eksisterende muligheder for at give de ledige en virksomhedsrettet aktiv indsats (herunder også kombinationsmulighederne) og de nye muligheder, som denne aftale åbner op for. 3

4 Appendiks Ad 1. Initiativer Jobrettet uddannelse til langtidsledige Screeninger af lediges skolekundskaber og pulje til flere læse-, skrive- og regnekurser Screeninger af lediges skolekundskaber Personer på dagpenge, kontant- og starthjælp over 30 år uden en ungdomsuddannelse skal gennemføre Den vejledende læsetest for Voksne / VLV-testen, hvis jobcentret vurderer, at de har behov for det. De samme regler skal gælde, som for unge under 30 år. VLV-testen kan gennemføres på nettet. Initiativet er permanent og igangsættes 1. januar Merudgifterne i forbindelse med gennemførelsen af læse- og skrivetesten skønnes at udgøre 12 mio. kr. årligt. Pulje til flere læse-, skrive- og regnekurser Læse- skrive- og regneproblemer må ikke være en barriere for job og uddannelse. Der oprettes en pulje på 10 mio. kr. i 2010 og 25 mio. kr. årligt i Der afsættes således i alt 85 mio. kr., der kan finansiere læse-, skrive- og regnekurser til kontanthjælps-, starthjælps- og dagpengemodtagere over 30 år, som efter jobcentrets vurdering har behov for et løft i de almene kvalifikationer. Puljen øremærkes til kurserne FVU-læsning og FVU-matematik. FVU er den forberedende voksenundervisning. Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i den kommunale kontoplan, og vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb. Puljen administreres af beskæftigelsesregionerne. Midlerne kan anvendes af jobcentrene fra 1. august Regionale midler til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed Der afsættes en pulje på 20 mio. kr. i 2010, 2011 og Herefter hæves puljen til 30 mio. kr. i Fra 2014 og frem hæves puljen til 40 mio. kr. årligt og gøres permanent. Puljen administreres af beskæftigelsesregionerne. Puljen kan benyttes til finansiering af udgifter i jobcentrene til en beskæftigelsesindsats, der er målrettet de langtidsledige og/eller ledige, hvor regionen vurderer, at der kan være en særlig risiko for langtidsledighed. Ledige omfatter alle personer på dagpenge og kontant- eller starthjælp. Indsatsen skal være målrettet områder med gode jobmuligheder. Pengene i puljen fordeles forholdsmæssigt mellem de fire beskæftigelsesregioner. Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i den kommunale kontoplan, og vil dermed ikke påvirke kommunernes rådighedsbeløb. Midlerne kan anvendes af jobcentrene fra 1. august Ministeren vil i et brev til formændene for De Regionale Beskæftigelsesråd opfordre dem til at gå i dialog med De Lokale Beskæftigelsesråd og kommunernes økonomiudvalg/beskæftigelsesudvalg om den regionale pulje og en øget brug af 4

5 mulighederne for virksomhedsrettede aktive tilbud og de mange kombinationsmuligheder, jf. nedenfor. Erklæring om efteruddannelse ved forlængelse af arbejdsfordelinger Der er fare for, at personer på arbejdsfordeling i en længere periode fastholdes i deltidsbeskæftigelse med usikkerhed om fremtidigt jobsigte. Derfor skal Det Regionale Beskæftigelsesråd alene kunne bevilge en forlængelse af en arbejdsfordeling, hvis der i forbindelse med ansøgning og forlængelse foreligger en skriftlig erklæring fra virksomhedens ledelse og en repræsentant for medarbejderne om, at muligheder for efteruddannelse, fx via VEU-systemet, er drøftet, herunder muligheden for efteruddannelse som alternativ til arbejdsfordeling. Erklæringen integreres i de eksisterende papirgange. Initiativet træder i kraft 1. august Bedre overblik over jobrettede kurser Beskæftigelsesregionerne udarbejder på baggrund af Arbejdsmarkedsbalancen et katalog over relevante kurser inden for forskellige udvalgte brancheområder. Kataloget udvikles af beskæftigelsesregionerne i et samarbejde med uddannelsesudbydere, relevante jobcentre samt a-kasser og brancheorganisationer. Kataloget skal omfatte kurser, der sigter mod områder med gode jobmuligheder. Kataloget skal indeholde relevant information om kursernes indhold, jobsigte, adresser på de pågældende uddannelsesinstitutioner og kursernes varighed. Kataloget skal tilgå jobcentret til brug for planlægningen af den aktive indsats og konkrete sagsbehandling. Sigtet er at IT-understøtte kataloget og gøre det tilgængeligt i de kommunale sagsbehandlingssystemer. Sagsbehandlerne i jobcentrene skal have bedre viden om arbejdsmarkedet og gode jobmuligheder. Det skal derfor sikres, at alle sagsbehandlere i jobcentret i kontakten med ledige fx i forbindelse med jobsamtaler, jobplaner mv. skal have direkte adgang til viden om, hvor der er gode jobmuligheder via egne itsystemer. Oplysninger om Arbejdsmarkedsbalancen skal integreres i de kommunale IT-systemer. Ad 2. Initiativer Aktive tilbud ude på arbejdspladserne Ekstra støtte til mentorer og virksomhedsnetværk Ministeren vil opfordre De Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) til at: Lave en handlingsplan for 2011 om en særlig støtte til virksomhedsmentorer. Afsætte penge i 2011 til jobcenterkoordinatorer af mentornetværk og til drift af netværksmøderne samt kurser til virksomhedsmentorerne Kompetenceafklaring af ledige Kompetenceafklaring er afgørende for den enkeltes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Kompetenceafklaringen skal understøttes med et webbaseret redskab, der kan benyttes frit af alle landets jobcentre, a-kasser og andre aktører. Kompetenceafklaringsredskabet skal sikre, at uddannelsesbehov, faglige og personlige styrker samt jobønsker bliver afklaret blandt modtagere af dagpenge, kontant- og starthjælp. 5

6 Der afsættes 3 mio. kr. i 2010 til at udvikle kompetenceafklaringsredskabet. Mere virksomhedsrettet og tættere kontakt med langtidsledige Et større fokus på den virksomhedsrettede indsats i jobcentret med en tættere kontakt til de langtidsledige og et bedre virksomhedssamarbejde vil forbedre jobcentrenes muligheder for at hjælpe langtidsledige ud i job og i aktive tilbud på en rigtig arbejdsplads. Der er derfor enighed om følgende: Jobcentrene får en vitaminindsprøjtning i form af en pulje på 20 mio. kr. i 2010, 68 mio. kr. i 2011, 68 mio. kr og 48 mio. kr Midlerne skal bruges til at ansætte flere virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og de svageste kontanthjælpsmodtagere ud i virksomhedsrettet aktivering ved at: o o sikre en bedre service til virksomhederne, og at holde en tættere kontakt med de langtidsledige for at hjælpe flere ledige ud på landets arbejdspladser. Den tættere kontakt med de langtidsledige skal række udover de nuværende minimumskrav i lovgivningen. Pengene fordeles forholdsmæssigt til jobcentrene på baggrund af jobcentrenes relative andel af dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Kommunerne skal kontere det udbetalte tilskud som en indtægt på konto Administration vedrørende jobcentre i den kommunale kontoplan med henblik på at sikre, at de ekstra tilskud reelt anvendes i jobcentrene. Uforbrugte midler i et år kan videreføres til næste år. Hvis midlerne ikke er opbrugt i forsøgsperioden, kan midlerne overføres til det efterfølgende år. I 2011 og 2012 udarbejdes de overordnede mål for indsatsen og konkrete resultatkrav årligt som tillæg til beskæftigelsesplanen, og disse afrapporteres årligt i tilknytning til resultatrevisionen. Kommunen skal i tillægget gøre rede for, hvordan de vil anvende bevillingen, herunder tilrettelægge indsatsen i bevillingsperioden i form af tættere kontakt til de ledige og bedre service til virksomhederne. Indsatsen starter d. 15. september Den nye virksomhedsrettede indsats evalueres primo 2013 for at sikre, at kommunerne også herefter målrettet arbejder med den virksomhedsrettede indsats. I evalueringen vurderes det, hvordan finansiering af kommunernes beskæftigelsesindsats kan fremme dette. Resultatet af evalueringen drøftes i forligskredsen. For at bakke op om indsatsen vil der blive lavet informationsmateriale til jobcentrene, der sammenfatter de nye muligheder for virksomhedsrettet indsats og de forskellige kombinationsmuligheder, hvor en ledig både får et tilbud på en virksomhed og opkvalificeres. Det kunne fx være ved brug af opkvalificeringsjob eller virksomhedspraktik i fx virksomhedscentre, der kombineres med uddannelse. Informationsmaterialet vil også omfatte ungeaftalen og anden ny lovgivning m.v. Der er enighed om, at beskæftigelsesministeren sender et brev, hvori ministeren opfordrer borgmestrene til i højere grad at bruge både de eksisterende muligheder for at give de ledige en virksomhedsrettet aktiv indsats (herunder også kombinationsmulighederne) og de nye muligheder, som denne aftale åbner op for. 6

7 Finansiering af initiativerne De samlede udgifter til de 7 initiativer skønnes at udgøre knap ½ mia.kr. over perioden medio 2010 til ultimo 2014 og godt 50 mio. kr. årligt fra 2015 og frem. Initiativerne finansieres af uforbrugt bevilling til aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige fra 2009 og ved en omprioritering af flaskehalsbevillingen, der hermed bortfalder fra Der anvendes 125 mio. kr. af den uforbrugte bevilling til aktivering af forsikrede ledige i 2009, som kommunerne har tilbagebetalt til staten i forbindelse med den årlige restafregning. Forslaget om at omprioritere flaskehalsindsatsen vil fra 2011 og frem frigive 100 mio. kr. årligt. Initiativerne er således fuldt finansieret. Puljen til flere opkvalificerende læse-, skrive og regnekurser samt forslaget om en særlig pulje til jobrettet opkvalificering udmøntes via beskæftigelsesregionerne. Lancering og implementering af aftalen Beskæftigelsesregionerne vil via deres dialog med de kommunale jobcentre understøtte formidling af initiativerne i aftalen og intentionen bag aftalen om at sikre bedre og mere målrettede aktive tilbud for langtidsledige. Der afsættes i alt 11 mio. kr. til lancering, it-understøttelse og evaluering af pakken. Evalueringens resultater vil indgå i overvejelser om evt. videreførelse og omprioritering af pakkens initiativer. Forligskredsen indkaldes til et statusmøde ultimo Forligskredsen indkaldes endvidere, når initiativerne er evalueret primo

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN?

HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN? HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN? THOMAS BREDGAARD, HANS HENRIK JØRGENSEN, RASMUS MADSEN, MARIA RYE DAHL & CHARLOTTE HANSEN SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Indhold 1. Sammenfatning og konklusioner...

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere