Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 90 Folketinget Fremsat den 14. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent) 1 I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 23. juni 2017, foretages følgende ændringer: 1. I 24 a, stk. 6, ændres»i perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 kan en person, der er omfattet af stk. 1, i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse«til:»en person, der er omfattet af stk. 1, kan i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse«. jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vælge«til:»en person, der er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan vælge« c, stk. 1, 3. pkt., ophæves. 2 Loven træder i kraft den 1. januar I 24 b, stk. 1, ændres»i perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 kan en person, der er i Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/06880 BE007391

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Formålet med lovforslaget er at gøre den ordning, som i perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 giver ret til sygedagpenge til personer med en livstruende, alvorlig sygdom, permanent. Den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), indgik den 18. december 2013 forlig med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om en reform af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. Med reformen, som blev udmøntet ved lov nr. 720 af 25. juni 2014, blev den gældende forlængelsesregel i 27, stk. 1, nr. 5, i lov om sygedagpenge ændret, idet forlængelsesmuligheden ikke skulle være begrænset til personer med en livstruende sygdom i terminalfasen, men også omfatte personer, der har en livstruende, alvorlig sygdom i tidligere sygdomsfaser, dvs. personer, for hvem man ikke har klarhed over, hvilket forløb sygdommen vil få. Partierne bag sygedagpengereformen gennemførte ved 4, nr. 1, i lov nr af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) en ændring af reglerne. Ved ændringen blev 24 a indsat i lov om sygedagpenge. 24 a betyder, at personer, der bliver syge igen efter en kortere periode som raskmeldte, og som på første nye sygedag allerede har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder og dermed er omfattet af lovens tidsbegrænsning for sygedagpenge får ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis de opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen. Partierne bag reformen besluttede den 10. marts 2015 at udvide muligheden for, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan få ret til sygedagpenge fremfor et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Dette skete ved at indføre en midlertidig ordning med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom. Den midlertidige ordning løber fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december Den midlertidige ordning blev gennemført ved en ændring i lov om sygedagpenge ved 1, nr. 5-7, i lov nr af 29. december 2015 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.). Ved ændringen blev 24 a, stk. 6 og 7, indsat i lov om sygedagpenge. Ændringen betyder, at en person, som får en livstruende, alvorlig sygdom, og som opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen, får ret til sygedagpenge fra kommunen, uanset om personen på første fraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen, fordi personen allerede har modtaget sygedagpenge i en periode på mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder. Ved ændringen blev endvidere indsat 24 b og 24 c i lov om sygedagpenge. 24 b sikrer også som en midlertidig ordning at en person, der er overgået til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som under jobafklaringsforløbet får en livstruende, alvorlig sygdom, får ret til sygedagpenge fra kommunen. 24 c regulerer ophøret af sygedagpenge, når personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom, eller ved ophøret af den midlertidige ordning pr. 31. december Det er i begge tilfælde en betingelse, at personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen. Det er endvidere en betingelse, at en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. Det foreslås ved dette lovforslag, at reglerne i 24 a, stk. 6, og 24 b, stk. 1, ændres fra at være en midlertidig ordning, der gælder i perioden 1. januar december 2017, til en permanent ordning, og at reglerne om ophør af sygedagpenge ved ophøret af den midlertidige ordning ligeledes ændres. Derudover foretages ingen andre ændringer i retten til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret Midlertidig ordning med ret til sygedagpenge for personer, som på første sygefraværsdag er omfattet af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, og som har en livstruende, alvorlig sygdom Efter gældende regler ophører udbetalingen af sygedagpenge efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, jf. 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Det betyder, at en person, der på første fraværsdag er omfattet af denne tidsbegrænsning, ikke er berettiget til sygedagpenge fra kommunen, uanset at den pågældende opfylder lovens beskæftigelseskrav og øvrige betingelser. Efter 24 a, stk. 1, i lov om sygedagpenge, har en sådan person ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved 1, nr. 5, i lov nr af 29. december 2015 blev der indført en midlertidig ordning, således at personer, der har en livstruende, alvorlig sygdom, og som ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis de havde været fri af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, kunne få sygedagpenge. Det fremgår således af 24 a, stk. 6, i lov om sygedagpenge, at i perioden fra den 1. januar 2016 til og med den

3 3 31. december 2017 kan en person, der er omfattet af lovens 24 a, stk. 1, i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse vælge at modtage sygedagpenge, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. Kommunens afgørelse om ret til sygedagpenge i disse tilfælde forudsætter, at der er en konkret, individuel lægelig dokumentation for, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Sædvanligvis i form af en statusattest fra den praktiserende læge eller anden behandlende læge. En kommunalt ansat lægekonsulent kan ikke foretage denne vurdering. Udtrykket livstruende, alvorlig sygdom er indsat i lov om sygedagpenge ved 1, nr. 27, i lov nr. 720 af 25. juni 2014, som udmønter sygedagpengereformen. Den dagældende forlængelsesregel i 27, stk. 1, nr. 5, gav ret til forlængelse af perioden med udbetaling af sygedagpenge, når den sygemeldte havde en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder ansås for udtømte. Bestemmelsen blev udvidet til at omfatte personer, hvor en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Intentionen med ændringen var, at forlængelsesmuligheden ikke kun som tidligere skal være begrænset til personer med en livstruende sygdom i terminalfasen, men også omfatte personer, der har en livstruende, alvorlig sygdom i tidligere sygdomsfaser. Det vil sige også personer, for hvem man ikke har klarhed over, hvilket forløb sygdommen vil få. Som det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 720 af 25. juni 2014, skal kommunens afgørelse om forlængelse af sygedagpengeudbetalingen som følge af en livstruende, alvorlig sygdom ske på baggrund af en konkret, individuel lægelig vurdering af, om der foreligger en livstruende, alvorlig sygdom. Sædvanligvis i form af en statusattest fra den praktiserende læge eller anden behandlende læge. En kommunalt ansat lægekonsulent kan ikke foretage denne vurdering. Som eksempel på diagnoser og sygdomme, der kan betragtes som sygdomme med livstruende og alvorligt forløb, kan nævnes sygdomstilfælde som kræft, Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og sværere psykoser. Der henvises til Folketingstidende , A, L 194 som fremsat, side 58. I principafgørelse har Ankestyrelsen slået fast, at det er en forudsætning for forlængelse efter sygedagpengelovens 27, stk. 1, nr. 5, at borgeren aktuelt har en sygdom, der er livstruende og alvorlig. Bestemmelsen finder derfor ikke anvendelse i tilfælde, hvor en borger har en alvorlig lidelse, som medfører, at borgeren fremtidigt har en øget risiko for at få en livstruende sygdom. I principafgørelse har Ankestyrelsen slået fast, at kommunens afgørelse om forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge som følge af en livstruende, alvorlig sygdom skal ske på baggrund af en konkret, individuel lægelig vurdering, som ikke udelukkende baserer sig på en diagnose. I tilfælde af alvorlig sygdom med et fremadskridende forløb, som over en årrække kan eller vil få et dødeligt udfald, kan der ikke ske forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge, hvis sygdommen er på et sådant tidligt stadie, at den ikke kan anses som livstruende. Ligeledes kan der ikke ske forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge i tilfælde, hvor den sygemeldte ikke aktuelt er ramt af en livstruende, alvorlig sygdom, men hvor der er risiko for tilbagefald af en livstruende, alvorlig sygdom. Retten til sygedagpenge for lønmodtagere, som er omfattet af den midlertidige ordning, jf. 24 a, stk. 6, indtræder efter reglerne i 33 i lov om sygedagpenge om, hvornår en lønmodtager har ret til sygedagpenge fra kommunen. For selvstændige erhvervsdrivende indtræder retten til sygedagpenge fra første fraværsdag, jf. den gældende 24 a, stk. 7, i lov om sygedagpenge Midlertidig ordning med ret til sygedagpenge for personer, som er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som får en livstruende, alvorlig sygdom Ved 1, nr. 6, i lov nr af 29. december 2015 blev der indført en midlertidig ordning, således at personer, som er i et jobafklaringsforløb, og som får en livstruende, alvorlig sygdom, har ret til at vælge at overgå til at modtage sygedagpenge, hvis personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen. Det fremgår således af 24 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge, at en person med en livstruende, alvorlig sygdom, der er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 kan vælge at overgå til at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom, og personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge, jf. 32, 34 eller 42, på det tidspunkt, hvor det vurderes, at uarbejdsdygtigheden, jf. 7, skyldes en livstruende, alvorlig sygdom. Opfyldelse af beskæftigelseskravet vil f.eks. kunne ske, hvis personen såfremt personen ikke var uarbejdsdygtig på grund af sygdom ville være berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge fra arbejdsløshedskassen, jf. 32, stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge. Endvidere vil en person, som fortsat er i ansættelse og modtager løn under jobafklaringsforløbet, kunne opfylde beskæftigelseskravet i lovens 32, stk. 1, nr. 1, og en person ansat i fleksjob vil kunne opfylde beskæftigelseskravet i lovens 32, stk. 1, nr. 6. Ud over betingelsen om, at beskæftigelseskravet skal være opfyldt, er det et helt grundlæggende krav, at personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. 7 i lov om sygedagpenge. Det fremgår af de gældende regler i 24 b, stk. 2, i lov om sygedagpenge, at en person har ret til sygedagpenge fra kommunen fra det tidspunkt, hvor personen af en praktiserende eller anden behandlende læge vurderes at have en livstruende, alvorlig sygdom. Dette gælder såvel for lønmodtagere som for selvstændige erhvervsdrivende. Det er en betingelse, at personen anmoder om sygedagpenge senest 8 uger efter lægen har vurderet, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. Hvis personen indgiver anmodningen

4 4 senere, bliver der først ret til sygedagpenge fra den dag, hvor personen indgiver sin anmodning Ophør af retten til sygedagpenge, når personer, der er omfattet af den midlertidige ordning, ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom Efter de gældende regler skal kommunen træffe afgørelse om ophør af udbetalingen af sygedagpenge til en person, der er omfattet af den midlertidige ordning, når en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom, jf. 24 c, stk. 1, 1. pkt., i lov om sygedagpenge. Den sygemeldte har ved fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, der nu ikke længere er livstruende og alvorlig, ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. 24 c, stk. 1, 2. pkt., i lov om sygedagpenge. Dermed er personen i tilfælde af fortsat uarbejdsdygtighed sikret det samme forsørgelsesgrundlag som en person, der ikke havde en livstruende, alvorlig sygdom på første nye sygedag, eller efter overgangen til jobafklaringsforløb. Det fremgår ligeledes af de gældende regler, at når den midlertidige ordning udløber den 31. december 2017, skal personer, som er omfattet af den midlertidige ordning, overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. 24 c, stk. 1, 3 pkt., i lov om sygedagpenge. Derved er det sikret, at formålet med den midlertidige ordning imødekommes, og at personen stilles ydelsesmæssigt som før indførelsen af den midlertidige ordning Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det fremgår af kommunernes registreringer, at der i 2016 var knap 50 personer, som var omfattet af den midlertidige ordning med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom. Partierne bag sygedagpengereformen ønsker at ordningen videreføres. Derfor foreslås det, at ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent. Det foreslås således, at de nugældende regler i sygedagpengelovens 24 a, stk. 6, om at en person, der har en livstruende, alvorlig sygdom, og som ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis personen havde været fri af tidsbegrænsningen i lovens 24, stk. 1, kan vælge at modtage sygedagpenge i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, gøres permanente. Det er fortsat et krav, at en læge har vurderet, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. Det foreslås endvidere, at de nugældende regler i sygedagpengelovens 24 b, stk. 1, hvorefter en person, der er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan vælge at overgå til at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom, og personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge, jf. 32, 34 eller 42, på det tidspunkt, hvor det vurderes, at uarbejdsdygtigheden, jf. 7 i lov om sygedagpenge, skyldes en livstruende, alvorlig sygdom, gøres permanente. Som en konsekvens af at gøre den midlertidige ordning permanent, mister 24 c, stk. 1, 3. pkt., sit indhold. Derfor foreslås det, at 24 c, stk. 1, 3. pkt., ophæves. Det foreslås, at ordningen gøres permanent fra tidspunktet for udløbet af den midlertidige ordning den 31. december Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget indebærer, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom ved en ny sygemelding på et tidspunkt, hvor de er omfattet af sygedagpengelovens tidsbegrænsning, får ret til sygedagpenge i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Endvidere indebærer forslaget, at personer, som er i et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og som får en livstruende, alvorlig sygdom, får ret til at overgå til sygedagpenge, hvis beskæftigelseskravet er opfyldt. Det skønnes ud fra de kommunale registreringer over antallet af personer, som i 2016 har været omfattet af den midlertidige ordning, at ca. 50 berørte personer årligt vil blive omfattet af forslaget. Forslaget indebærer øgede offentlige udgifter til sygedagpenge, men samtidig mindskede udgifter til ressourceforløbsydelse. Forslaget indebærer yderligere marginale merudgifter til drift, herunder udgifter til indhentning af lægeerklæringer. I nedenstående tabel ses de samlede direkte økonomiske konsekvenser af lovforslaget i Den skitserede løsning skønnes at indebære merudgifter på ca. 0,9 mio. kr. i 2018 og fremover, jf. tabel 1. Det skønnes, at merudgiften til staten udgør 0,2 mio. kr. i 2018 og fremover, mens merudgiften til kommunerne skønnes at udgøre 0,7 mio. kr. i 2018 og fremover. Der skønnes ingen udgifter til regionerne. De samlede nettoudgifter indeholder offentlige merudgifter til sygedagpenge på 4,6 mio. kr. samt administration i forbindelse med revurdering og lægeerklæringer. De administrative konsekvenser forventes dog at være marginale og dermed falde under bagatelgrænsen for administrative udgifter. De samlede nettoudgifter indeholder endvidere offentlige mindreudgifter på 3,6 mio. kr. til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Tabel 1. Offentlige udgifter i forbindelse med lovforslaget før skat og tilbageløb opgjort på henholdsvis statslige og kommunale udgifter Mio. kr priser

5 5 I alt 0,9 0,9 0,9 0,9 Heraf -Stat 0,2 0,2 0,2 0,2 Sygedagpenge (20 pct. refusion) 0,9 0,9 0,9 0,9 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (20 pct.refusion) -0,7-0,7-0,7-0,7 -Kommuner 0,7 0,7 0,7 0,7 Udgifter til sygedagpenge (Øvrige indkomstoverførsler) 3,6 3,6 3,6 3,6 Udgifter til ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb (BG) -2,9-2,9-2,9-2,9 Tabel 2 giver en oversigt over de samlede udgifter til lovforslaget, når der er taget højde for skatter og tilbageløb. Det skitserede forslag forventes at medføre merudgifter på 0,4 mio. kr. efter skat og tilbageløb i 2018 og frem. Tabel 2. Offentlige udgifter i forbindelse med lovforslaget efter skat og tilbageløb Mio. kr priser I alt 0,4 0,4 0,4 0,4 Merudgifter til ydelse efter skat og tilbageløb via afgiftssystemet 0,4 04 0,4 0,4 Merudgifter til drift 0,0 0,0 0,0 0,0 De offentlige merudgifter på 0,9 mio. kr. i 2018 og fremover finansieres ved midler fra satspuljeforhandlingerne for De økonomiske konsekvenser af lovforslaget vil blive forhandlet med KL. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Der vil være meget begrænsede positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet som følge af, at arbejdsgivere, der udbetaler løn under sygdom til en sygemeldt medarbejder, der overgår fra jobafklaringsforløb til sygedagpenge, vil modtage refusion svarende til sygedagpenge i stedet for den mindre ydelse i jobafklaringsforløb. Der vil være meget begrænsede økonomiske konsekvenser til finansiering af ATP for private arbejdsgivere. Der vil være meget begrænsede administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslaget har i perioden fra den 11. september 2017 til og med den 9. oktober 2017 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Ankestyrelsen, Arbejdsløshedskassen for Selvstændige (ASE), Arbejdsmarkedets Tillægspension, BDO Kommunernes Revision, Business Danmark, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Advokater, Danske A-kasser, Danske Patienter, Danske Seniorer, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Det Faglige Hus, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Forhandlingsfællesskabet, Forsikring & Pension, Fredensborg kommune, Fredericia Kommune, Frie Funktionærer, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, Gentofte kommune, Gladsaxe kommune, Institut for Menneskerettigheder, Jobrådgivernes Brancheforening, KL, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af fleks- og skånejobbere, Landsforeningen for førtidspensionister, Lægeforeningen, Odense kommune, Odsherred kommune, Pension Danmark, Producentforeningen, Rigsrevisionen, Vejle kommune, Vesthimmerland kommune, Viborg kommune og Ældre Sagen. Et udkast til lovforslaget har i perioden fra den 11. oktober 2017 til og med den 23. oktober 2017 været sendt i høring hos Beskæftigelsesrådet. 9. Sammenfattende skema

6 6 Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindreudgifter Staten: -0,7 mio. kr. årligt fra Regionerne: Ingen Kommuner: -2,9 mio. kr. årligt fra Negative konsekvenser/merudgifter Staten: 0,9 mio. kr. årligt fra Regionerne: Ingen Kommuner: 3,6 mio. kr. årligt fra Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Staten: Ingen Regionerne: Ingen Kommunerne: Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. Der vil være meget begrænsede positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet som følge af, at arbejdsgivere, der udbetaler løn under sygdom til en sygemeldt medarbejder, der overgår fra jobafklaringsforløb til sygedagpenge, vil modtage refusion svarende til sygedagpenge i stedet for den mindre ydelse i jobafklaringsforløb. Der vil være meget begrænsede administrative konsekvenser for erhvervslivet. Ingen Der vil være meget begrænsede økonomiske konsekvenser til finansiering af ATP for private arbejdsgivere. Administrative konsekvenser Ingen for erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen for borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Overimplementering af EUretlige minimumsforpligtel- JA ser (sæt X) NEJ X Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Efter gældende regler ophører udbetalingen af sygedagpenge efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, jf. 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge. En person, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis personen havde været fri af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, har efter 24 a, stk. 1, ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 24 a i lov om sygedagpenge omfatter personer, der på første sygefraværsdag opfylder betingelserne i lov om sygedagpenge for ret til sygedagpenge fra kommunen, herunder et af beskæftigelseskravene i lovens kapitel 11 for så vidt angår lønmodtagere og kapitel 14 for så vidt angår selvstændige erhvervsdrivende. Det fremgår af de nuværende regler i 24 a, stk. 6, i lov om sygedagpenge, at en person, der er omfattet af 24 a, stk. 1, i perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 kan vælge at modtage sygedagpenge i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. Kommunens afgørelse om ret til sygedagpenge i disse tilfælde forudsætter, at der er en konkret, individuel lægelig dokumentation for, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom, sædvanligvis i form af en statusattest fra den praktiserende læge eller anden behandlende læge. En kommunalt ansat lægekonsulent kan ikke foretage denne vurdering. Det foreslås at ændre 24 a, stk. 6, således at en person, der er omfattet af 24 a, stk. 1, kan vælge at modtage sygedagpenge i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. Forslaget til ændringen er alene udtryk for, at ordningen fremover ikke er midlertidig. Reglens indhold ændres ikke, ud over at ordningen gøres permanent. En person, der på

7 7 første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis personen havde været fri af tidsbegrænsningen i 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, vil på samme måde som efter den midlertidige ordning have ret til at modtage sygedagpenge i det tidsrum, sygdommen er livstruende og alvorlig. Det er fortsat den praktiserende læge eller anden behandlende læge, der skal foretage vurderingen af, om der er tale om livstruende, alvorlig sygdom. En kommunalt ansat lægekonsulent kan ikke foretage denne vurdering. Personen har fortsat ret til at vælge mellem at modtage sygedagpenge fra kommunen eller et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. For en person, der er på deltid og dermed f.eks. kun ville have ret til sygedagpenge for 25 timer pr. uge kan det være en fordel at vælge et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, idet ressourceforløbsydelsen ikke beregnes i forhold til den tidligere ansættelse. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt Til nr. 2 Efter gældende regler i 24 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge, kan en person, der er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 vælge at overgå til at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom, og personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge, jf. 32, 34 eller 42, i lov om sygedagpenge, på det tidspunkt, hvor det vurderes, at uarbejdsdygtigheden, jf. lovens 7, skyldes en livstruende, alvorlig sygdom. Det foreslås at ændre 24 b, stk. 1, således at en person, der er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan vælge at overgå til at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom, og personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge, jf. 32, 34 eller 42, i lov om sygedagpenge, på det tidspunkt, hvor det vurderes, at uarbejdsdygtigheden, jf. lovens 7, skyldes en livstruende, alvorlig sygdom. Forslaget til ændringen er alene udtryk for, at ordningen fremover ikke er midlertidig. Reglens indhold ændres ikke, ud over at ordningen gøres permanent. Retten til sygedagpenge fra kommunen forudsætter stadig, at de grundlæggende betingelser i lov om sygedagpenge er opfyldt. Det betyder blandt andet, at personen skal være uarbejdsdygtig, og at beskæftigelseskravet i lovens 32, 34 eller 42 skal være opfyldt. Det er en betingelse, at beskæftigelseskravet er opfyldt på det tidspunkt, hvor en læge vurderer, at uarbejdsdygtigheden skyldes en livstruende, alvorlig sygdom. Hermed forstås på det tidligste tidspunkt, hvor det lægeligt dokumenteres, at uarbejdsdygtigheden skyldes en livstruende, alvorlig sygdom. Som udgangspunkt kan kommunen således lægge den foreliggende lægeerklæring til grund, medmindre kommunen får oplysninger om, at uarbejdsdygtighed på grund af livstruende, alvorlig sygdom er lægeligt dokumenteret tidligere, som f.eks. i en sygehusjournal. Opfyldelse af beskæftigelseskravet vil f.eks. kunne ske, hvis personen såfremt personen ikke var uarbejdsdygtig på grund af sygdom ville være berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge fra arbejdsløshedskassen, jf. 32, stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge. Endvidere vil en person, som fortsat er i ansættelse og modtager løn under jobafklaringsforløbet, kunne opfylde beskæftigelseskravet i 32, stk. 1, nr. 1, i lov om sygedagpenge, og en person ansat i fleksjob vil kunne opfylde beskæftigelseskravet i 32, stk. 1, nr. 6, i lov om sygedagpenge. Kommunens afgørelse om ret til sygedagpenge i disse tilfælde forudsætter desuden, at der er en konkret, individuel lægelig dokumentation for, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom, sædvanligvis i form af en statusattest fra den praktiserende læge eller anden behandlende læge. En kommunalt ansat lægekonsulent kan ikke foretage denne vurdering. Det er alene personer, som er i et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er omfattet af 24 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Personer, der opfylder betingelserne i 24 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge kan vælge, om de vil fortsætte med at få udbetalt ressourceforløbsydelse under jobafklaring, eller overgå til sygedagpenge. Ressourceforløbsydelsen vil i få tilfælde kunne være højere end sygedagpengene. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis en person før den sygemelding, der gik forud for jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse, var beskæftiget på nedsat tid. En sådan person vil ved overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse være berettiget til fuld ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløbet, jf. kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt Til nr. 3 Efter de gældende regler i 24 c, stk. 1, i lov om sygedagpenge, skal kommunen, når personen efter en lægelig vurdering ikke længere er livstruende, alvorligt syg, træffe afgørelse om ophør af sygedagpengene. Som ved andre afgørelser efter lov om sygedagpenge skal reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forvaltningsloven om f.eks. tilstrækkelig oplysning af sagen, om partshøring, eller om en helhedsvurdering ved ophør af en erhvervsrettet foranstaltning, iagttages. Udbetalingen af sygedagpenge kan ikke forlænges efter forlængelsesreglerne i 27 i lov om sygedagpenge, men hvis personen fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom som ikke er livstruende og alvorlig har personen ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Personen er dermed i tilfælde af fortsat uarbejdsdygtighed sikret

8 8 det samme forsørgelsesgrundlag, som en person, der ikke blev livstruende, alvorligt syg under sit jobafklaringsforløb. Efter de gældende regler er der alene tale om en midlertidig ordning for ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom, som udløber den 31. december Derfor gælder efter 24 c, stk. 1, 3. pkt., at sygemeldte, der som følge af den midlertidig ordning i 24 a, stk. 6, eller 24 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge modtager sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, fra den 1. januar 2018 overgår til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Da dette lovforslag gør den midlertidige ordning permanent, mister 24 c, stk. 1, 3. pkt., sit indhold. Derfor foreslås det, at 24 c, stk. 1, 3. pkt. ophæves. Personer, der har en livstruende, alvorlig sygdom, vil efter lovforslagets vedtagelse og ikrafttræden have ret til at vælge at modtage sygedagpenge i den tid, sygdommen er livstruende og alvorlig. Når sygdommen af en læge ikke længere vurderes som livstruende og alvorlig, har personen ved fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. 24 c, stk. 1. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Derved sikres, at ordningen gøres permanent ved udløbet af den midlertidige ordning. Loven kommer ikke til at gælde for Færøerne og Grønland, idet lov om sygedagpenge ikke gælder for Færøerne og Grønland, jf. lovens 83.

9 9 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 23. juni 2017, foretages følgende ændringer: 24 a... Stk Stk. 6. I perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 kan en person, der er omfattet af stk. 1, i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse vælge at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom. 1. I 24 a, stk. 6, ændres»i perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 kan en person, der er omfattet af stk. 1, i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse«til:»en person, der er omfattet af stk. 1, kan i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse«. Stk b. I perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 kan en person, der er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vælge at overgå til at modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis en læge vurderer, at personen har en livstruende, alvorlig sygdom og personen opfylder beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge, jf. 32, 34 eller 42, på det tidspunkt, hvor det vurderes, at uarbejdsdygtigheden, jf. 7, skyldes en livstruende, alvorlig sygdom. 2. I 24 b, stk. 1, ændres»i perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 kan en person, der er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vælge«til:»en person, der er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan vælge«. Stk c. Kommunen træffer afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge efter 24 a, stk. 6, eller 24 b, stk. 1, når en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom. Den sygemeldte har ved fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, der ikke er livstruende og alvorlig, ret til at få et job c, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

10 10 afklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det samme gælder for personer, der efter den 31. december 2017 fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom. Stk Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 Kbh S Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 21

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag. til

Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag. til Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 55 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2015-16 Fremsat den 11. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 2015, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag. til. I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 2015, foretages følgende ændringer: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december Forslag. til

2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december Forslag. til 2015/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/06574 Fremsat den

Læs mere

2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til

2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til 2014/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002764 Fremsat

Læs mere

Fremsat den 27. februar 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 27. februar 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2018-19 Fremsat den 27. februar 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2012-13 Fremsat den 26. oktober af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Nedsættelse af varighedskrav

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste

Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 21 74 00 E star@star.dk www.star.dk Høring vedr. forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Der er modtaget høringssvar fra følgende af de hørte organisationer:

Der er modtaget høringssvar fra følgende af de hørte organisationer: Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 199 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom KEN nr 10017 af 14/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3312-24409 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0024339 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension Fremsat den dato/måned/årstal af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (Præcisering af regler om ressourceforløb

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2017-18 Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 55 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2010/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0010611 Fremsat den 6. oktober 2010 af

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)

2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj Forslag. til. (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger) 2018/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2018-4014 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslag nr. L 162 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslag nr. L 162 Folketinget Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 182 Folketinget Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 182 Folketinget Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov

Læs mere

Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015

Til a-kasser, kommuner mfl. Skrivelse om sygedagpengereformen 5. januar 2015 Til a-kasser, kommuner mfl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S T +45 33 96 36 00 E star@star.dk www.star.dk Dato: 19. december 2014. Skrivelse om sygedagpengereformen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2011/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 061.77K.271

Læs mere

UDKAST. Tillæg til: Forslag. til

UDKAST. Tillæg til: Forslag. til UDKAST Sagsnr. 2017-1265 Doknr. 453394 Dato 13-03-2017 Tillæg til: Forslag til Lov om frikommunenetværk Kapitel 9 Ophævelse af lov om frikommuner m.v. og forlængelse af udvalgte frikommuneforsøg 2012 2015

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel Den 23. juli 2018 Version 7 U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt

Læs mere

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne.

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne. Til sfn@star.dk, flf@star.dk, star@star.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. Sofia Franzén og Flemming Frandsen Njalsgade 72A 2300 København S Sagsnr.: 3849.4 AMH Direkte tlf.nr.: 3347 0624

Læs mere

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014

REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 REFORMERNE OG RETSSIKKERHEDEN FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSIONSREFORMEN 2013 SYGEDAGPENGEREFORMEN 2014 DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE 2015 JOHN KLAUSEN, LEKTOR, PH.D. Reformerne og retssikkerheden Retssikkerhed

Læs mere