Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen"

Transkript

1 n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne. Fra forskellige sider er bankerne blevet beskyldt for ikke at stille tilstrækkeligt med kapital til rådighed for virksomhederne. Faktum er imidlertid, at den økonomiske afmatning har ramt efterspørgslen efter finansiering hårdt. I denne analyse understøtter beregninger, at bankernes erhvervsudlån vil stige, når efterspørgslen igen er på vej op. Det nuværende fald i bankernes udlån er derfor et resultat af en lav efterspørgsel og ikke, at bankerne holder igen. Resultaterne viser, at bankernes erhvervsudlån følger virksomhedernes forventninger ca. 3 til 7 måneder senere. Er de positive, stiger udlånet, er de negative, falder udlånet. En forklaring på dette lag kan være, at et opsving skal have vist sig holdbart, før end virksomhederne vil låne flere penge til drift og ekspansion. En anden forklaring kan være, at virksomheder i starten af et opsving typisk bruger egen opsparing eller tilbageholdt overskud til at finansiere driften, og først senere i forløbet låner penge til yderligere investeringer. Kontakt Niels Storm Stenbæk Direkte Vores beregninger viser desuden, at udlånet til industrien øges hurtigere end til servicevirksomhederne efter, at efterspørgslen stiger. Det kan skyldes, at Danmark er en lille åben økonomi, der er meget afhængig af eksport, hvormed en opgang slår stærkere igennem for industrien, hvis den økonomiske afmatning har været global. Relationen mellem udlånsvækst og konjunkturen Udviklingen i bankernes udlån til virksomheder følger i store træk udviklingen i virksomhedernes forventninger til fremtiden, målt ved konjunkturindikatorer, jf. figur 1. Man aner en tendens til, at den økonomiske afmatning slår igennem i konjunkturindikatorerne før udlånsvæksten. Indikatorerne er stadig negative i oktober 29 (når der er taget højde for sæsonudsving), men er mindre negative end før. Den samme vending i udlånsvæksten ses endnu ikke. Men som analysen herunder vil vise ved hjælp af beregninger, er det et helt naturligt træk, og bankernes udlån må forventes at stige, når opsvinget er holdbart.

2 Figur 1: Bankernes udlånsvækst lidt "forsinket" ift. konjunkturen Side År-til-år vækst, pct Industri (højre akse) Serviceerhverv (højre akse) Nettotal Udlånsvækst M1 25M4 25M7 25M1 26M1 26M4 26M7 26M1 27M1 27M4 27M7 27M1 28M1 28M4 28M7 28M1 29M1 29M4 29M7 29M1-35 Anm.: Bankernes erhvervsudlån og konjunkturindikatorer for virksomhederne. Udlånet er deflateret med forbrugerprisindekset. Konjunkturindikatoren er baseret på forventninger til produktionen de kommende tre måneder samt en vurdering af ordrebeholdning og færdigvarelagre, og er sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken og Finansrådets beregninger. Herunder foretages en empirisk betragtning af virksomhedernes forventninger og bankernes udlån til virksomhederne. Fordi år-til-år væksten i udlånet (som vist i figur 1) dækker over udviklingen over et år, relateres konjunkturindikatorerne (der fortæller om forventningerne til de kommende tre måneder i forhold til de seneste tre, jf. boks i appendiks) til bankens månedlige vækst i udlånet i forhold til et simpelt gennemsnit af de seneste tre måneder. Alle serier er ikke-sæsonkorrigeret. Ideen er, at hvis forventningerne stiger kraftigt, vil det slå igennem på bankudlånet på kort eller mellemlang sigt. Figur 2 viser, at korrelationen mellem vækst i bankernes udlån til virksomheder og ændringer i konjunkturindikatorerne. Figuren til venstre er baseret på de månedlige år-til-år vækstrater og figuren til højre månedsvæksten i forhold til udlånet de seneste 3 måneder. Målt på begge vækstdefinitioner ses det, at udlånet "lagger efterspørgslen". En korrelationsanalyse viser således, at den stærkeste sammenhæng mellem bankudlån og virksomhedernes forventninger (og dermed efterspørgsel efter finansiering til drift eller nye investeringsprojekter) er mere end 3 måneder efter, at forventningerne er ændret. Det vil med andre ord sige, at virksomhedernes forventninger skal stige (falde), før bankernes erhvervsudlån begynder at stige (falde) 1. En forklaring kan være, at opsvinget skal vise sig at være holdbart, førend bankudlånet følger med. En anden forklaring er, at virksomheder i starten af 1 Den statistiske signifikans af korrelationskoefficienterne er desuden klart stærkere for lags end for leads.

3 et opsving typisk bruger egen opsparing eller tilbageholdt overskud til at finansiere driften, og først senere i forløbet låner penge til yderligere investeringer. Modsat gælder det, at hvis økonomien går ned ad bakke, tilbagebetaler virksomheden ikke banklånet her og nu. Men det søger formodentlig heller ikke om et nyt lån ved udløb, hvis lånet er tidsbegrænset, og virksomheden ikke står over for gode økonomiske udsigter og dermed et behov for finansiering. Endelig kan det spille ind, at forbedrede forventninger til fremtiden ikke øjeblikkeligt udmønter sig i en låneansøgning. Side 3 Figur 2: Først stiger efterspørglsen, så følger bankernes udlån Bankudlån år-til-år månedsvækst Bankudlån månedsvækst ift. seneste 3 måneder 1 1 Industri Serviceerhverv Industri Serviceerhverv 8 8 Korrelation, pct Korrelation, pct Udlån "leader efterspørgsel" Udlån "lagger efterspørgsel" Udlån "leader efterspørgsel" Udlån "lagger efterspørgsel" -2-2 Anm: Korrelationskoefficienter mellem bankernes erhvervsudlån i måned t og leads og lags på Konjunkturindikatorerne (dvs. hhv. t+j og t-j). Venstre figur baseret på sæsonkorrigerede serier, den højre ikke. Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken og Finansrådets beregninger. Det ses desuden, at gennemslaget umiddelbart virker stærkere for service end for industrivirksomheder. En regressionsanalyse senere hen (hvor der tages højde for flere faktorer, og ikke blot en bilateral relation) viser dog, at det formentligt forholder sig omvendt. Relationen mellem udlån og forventninger/efterspørgsel testes derfor i en mere teoretisk ramme. Der opstilles en model, hvor væksten i bankernes erhvervsudlån relateres til renten (dvs. prisen på udlån) og konjunkturindikatorerne for industri og erhverv, se boks 1. Sidstnævnte fungerer således tilnærmelsesvis som indikatorer for virksomhedernes efterspørgsel efter finansiering. Boks 1: Modellen til bestemmelse af udviklingen i bankernes erhvervsudlån

4 Til at forklare vækstraterne i bankernes erhvervsudlån modelleres følgende relation: Side 4 j= 4 j= 9 j= 9 U = α + β U + β r + β I + β I + ε t U t 1 r, j t j i, j industri, t j s, j serviceerhverv, t j t j= j= j= U er bankernes udlån til ikke-finansielle virksomheder (fra MFI-statistikken) deflateret med forbrugerprisindekset i måned t. r er bankens udlånsrente på nye forretninger til virksomheder givet ved et 3-måneders glidende gennemsnit. I er konjunkturindikatoren for industrien og for serviceerhverv. Indikatoren er defineret som en ændring i forhold til nuværende periode. Konkret dækker indikatoren over oplysninger om færdigvarelagre og samlet ordrebeholdning ultimo måneden før samt virksomhedernes produktionsforventninger til de kommende 3 måneder og er vægtet med beskæftigelsen, se også boks i appendiks. Er tallet positivt, mener en overvægt dermed, at konjunkturen ser bedre ud i de kommende tre måneder. angiver ændringen fra måned t i forhold til et gennemsnit af de seneste 3 måneder. Alle serier er ikke-sæsonkorrigeret. Der beregnes på observationer for perioden januar 25 frem til oktober 29, svarende til nogle og 5 observationer. Perioden dækker dermed både en positiv og negativ konjunkturperiode. Relationen estimeres med Ordinary Least Squares og robuste standardafvigelser. Der bruges en generel-to-specifik estimationstilgang, hvor den afsluttende relation udelukkende er givet ved signifikant forklarende variable. Resultater på baggrund af modellen beskrevet i boks 1 ses i boks 2. Der opnås de forventede fortegn. Med andre ord vil en højere rente sænke udlånet, og har udlånsvæksten været positiv i den forudgående måned, er den det generelt også i nuværende. De interessante koefficienter er imidlertid på konjunkturindikatorerne. De er statistisk signifikante og positive. Der er kun et lag med for begge indikatorer i den endelige model. For industriens konjunkturindikator er det lagget 3 måneder og for servicevirksomhed er det lagget 7 måneder. Det betyder, at når forventningerne øges og dermed efterspørgslen efter finansiering til drift eller investeringer vokser (givet ved en stigning i konjunkturindikatorne), så vil bankudlånet øges signifikant mellem 3 og 7 måneder efter. Som det fremgik oven for, kan en forklaring på dette lag være, at et opsving skal have bidt sig fast (være holdbart), før end virksomhederne vil låne flere penge til drift og ekspansion. En anden forklaring var, at virksomheder i starten af et opsving typisk bruger egen opsparing eller tilbageholdt overskud til at finansiere driften. Gennemslaget på vækst i udlån fra bankerne er således hurtigere for industriens forventninger. En forklaring er, at industrien hurtigere påvirkes af et globalt opsving. Dvs., hvis en krise er en international krise, vil eksporten stige, før end der kommer gang i den indenlandske efterspørgsel, som er relativt mere orienteret mod serviceerhverv. En anden forklaring

5 kunne være, at industrivirksomheder typisk har bedre mulighed for at stille sikkerhed, hvorfor udlånet til disse øges førend til servicevirksomhederne. Side 5 Den faktiske udvikling i bankernes erhvervsudlån er fint i trit med, hvad konjunkturen tilsiger. Som det fremgår af figur 3, ligger modellens estimerede vækstrater tæt op af de faktiske vækstrater 2. Der er således ikke noget overraskende i, at bankernes udlån til virksomheder er faldet, når blot det er forklaret med de dårligere konjunkturudsigter og dermed lavere efterspørgsel efter banklån. Det nuværende fald i bankernes udlån er derfor et resultat af en lav efterspørgsel og ikke, at bankerne holder igen. Figur 3: Modelberegnede vækstrater svarer nøje til de faktiske Månedsvækst ift. 3 forudgående måneder, pct M8 25M1 Faktisk Modelberegnet 25M12 26M2 26M4 26M6 26M8 26M1 26M12 27M2 27M4 27M6 27M8 27M1 27M12 28M2 28M4 28M6 28M8 28M1 28M12 29M2 29M4 29M6 29M8 29M1 Anm: Fittede værdier baseret på modellen beskrevet i boks 1. Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken og Finansrådets beregninger. Boks 2: Modelresultater Her ses delresultater og tests fra modellen beskrevet i boks 1. Påvirker væksten i udlån Væksten i forudgående måned + Renten - (,1) Konjunktur industri + (3) Konjunktur serviceerhverv + (7) Fortegn (og signifikante lags) Af modeltests fremgår det, at forklaringsgraden er,82, dvs. ca. 82 pct. af variationen i udlånsvæksten kan forklares af væksten i forudgående periode, renten og virksomhedernes forventninger til fremtiden. Linear regression Number of obs = 51 F( 5, 46) = Modellens forklaringsgrad er ca. 82 pct.

6 Prob > F =. R-squared =.8174 Root MSE = Side 6 Herunder fremgår et test for om summen på rentekoefficienter er forskellig fra nul. Som det fremgår, har renten det forventede fortegn, men er ikke statistisk signifikant forskellig fra nul. r3 + L.r3 = Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] Appendiks Konjunkturindikatorerne På grundlag af oplysninger om færdigvarelagre og samlet ordrebeholdning ultimo måneden før samt virksomhedernes produktionsforventninger til de kommende 3 måneder beregnes en sammensat konjunkturindikator, der sammenfatter forventningerne til de kommende 3 måneder i et udtryk. Værdien af indikatoren fremkommer som et simpelt gennemsnit af nettotallene for de nævnte indikatorer. For færdigvarelagres vedkommende indgår nettotallet dog med negativt fortegn, idet voksende færdigvarelagre antages at indvirke negativt på den fremtidige produktionsaktivitet. De enkelte virksomheders svar indgår primært med en vægt, som svarer til antallet af beskæftigede i virksomhederne. De sammenvejede tal fra virksomhederne offentliggøres i form af relative tal, fx 35 pct. større, 5 pct. uændret og 15 pct. mindre for produktionen i den netop afsluttede 3-måneders periode sammenlignet med produktionen i den foregående 3- måneders periode. Dette betyder, at virksomheder repræsenterende 35 pct. af de beskæftigede har svaret større produktion, hvorimod virksomheder repræsenterende 15 pct. af de beskæftigede har svaret mindre produktion. Forskellen mellem procenttallet for større og for mindre benævnes nettotal. Ved aflæsning af tallene for fx produktion skal man være opmærksom på, at nettotallene ikke siger noget direkte om den forventede absolutte vækst eller tilbagegang. En forventet stigning i produktionen i investeringsgode-industrien med et nettotal på 2 pct. er således ikke et udtryk for en forventet vækst i produktionen på 2 pct. I stedet henviser tallet til, at der forventes en fremgang i produktionen (netto) i virksomheder, der repræsenterer 2 pct. af den samlede beskæftigelse i sektoren. De virksomheder, der venter stigende produktion, kan reelt stå over for at skulle udvide produktionen lige fra ganske lidt til meget betydeligt.

7 Side 7

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Konjunkturbarometre som prognoseværktøj

Konjunkturbarometre som prognoseværktøj 73 Konjunkturbarometre som prognoseværktøj Jonas Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske aktivitet opgøres mest udførligt i nationalregnskabet, men det offentliggøres først

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal Del 2 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2011, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

Kredit og konjunkturer

Kredit og konjunkturer 43 Kredit og konjunkturer Kim Abildgren, Økonomisk Afdeling, og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Der er en tæt sammenhæng mellem konjunkturer og bankernes udlån. Efterspørgslen

Læs mere

Lavere omsætning på det danske pengemarked

Lavere omsætning på det danske pengemarked 75 Lavere omsætning på det danske pengemarked Palle Bach Mindested, Martin Wagner Toftdahl, Bank- og Markedsafdelingen og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Aktiviteten i pengemarkedet

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Danske kreditinstitutters finansielle

Danske kreditinstitutters finansielle Danske kreditinstitutters finansielle integration i EU Nyt kapitel Resumé og konklusioner Styrket finansiel integration i EU kan samlet set være forbundet med samfundsmæssige gevinster, også for Danmark.

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere