September Professionsbachelor i Export and Technology Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September Professionsbachelor i Export and Technology Management"

Transkript

1 September 2015 Professionsbachelor i Export and Technology Management

2 Indhold 1. Uddannelsens kerneområder og ECTS-omfang Kerneområdet Kommunikation og kulturforståelse Kerneområdet Produktudvikling, produktion og innovation Kerneområdet Handel og marketing Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer inden for uddannelsens kerneområder Obligatorisk uddannelseselement 1: Virksomhedens forretningsgrundlag og teknologiske basis Obligatorisk uddannelseselement 2: Markedsforståelse Obligatorisk uddannelseselement 3: Planlægning af markedsindsats Obligatorisk uddannelseselement 4: Markeds- og kundekontakt Obligatorisk uddannelseselement 5: Den sælgende organisation Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer Praktik Valgfri studieelementer Bachelorprojektet Krav til bachelorprojektet Indhold af projektrapport Aflevering Formulerings- og staveevne Læringsmål Bedømmelse Oversigt over prøver Merit Dispensation Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Tidsmæssig placering af prøverne Rammer og kriterier for uddannelsens prøver Studiestartsprøven Side 2 af 41

3 13. Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 1: Virksomhedens forretningsgrundlag og teknologiske basis Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 2: Markedsforståelse Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 3: Planlægning af markedsindsats Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 4: Markeds- og kundekontakt Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 5: Den sælgende organisation Praktik Valgfri uddannelseselementer Professionsbachelorprojektet Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet Anvendte undervisningsformer Merit for de valgfri uddannelseselementer Deltagelsespligt Kriterier for vurdering af studieaktivitet Fremmedsprog Eksamenssprog Syge- og omprøver Sygeprøve Omprøver Hjælpemidler Særlige prøvevilkår Eksamenssnyd Brug af egne og andres arbejde plagiat Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven Processen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering Klager over prøver og anke af afgørelser Klager over prøver Klage over eksaminationsgrundlaget mv., prøveforløbet og bedømmelsen Anke Klage over retlige forhold Dispensation Denne studieordning udgør den fælles og den institutionelle del af studieordningen for Professionsbachelor i Export and Technology Management (Bachelor of Export and Technology Management). BEK nr. 815 af 02/07/2015. Link til bekendtgørelsen: Side 3 af 41

4 1. Uddannelsens kerneområder og ECTS-omfang Uddannelsen indeholder følgende kerneområder: 1. Kommunikation og kulturforståelse (35 ECTS) 2. Produktudvikling, produktion og innovation (55 ECTS) 3. Handel og marketing (60 ECTS) 1.1 Kerneområdet Kommunikation og kulturforståelse Indhold Kerneområdet skal medvirke til at den studerende udvikler kompetencer i forhold til at planlægge og gennemføre kommunikation inden for forskellige kulturer, såvel forretningskulturer som nationale kulturer. Endvidere skal kerneområdet medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer i at kommunikere på engelsk i eksportrelaterede sammenhænge. ECTS-omfang 35 ECTS Læringsmål Viden Den studerende har viden om: Forhandlingsteknik Forretningskultur og kommunikation, herunder inden for andre sprogområder Færdigheder Den uddannede kan: Anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information om virksomheders kundegrundlag på eksportmarkedet Udvikle eksportvirksomheders serviceorganisation kommunikativt Kommunikere på engelsk i eksportrelaterede sammenhænge Dokumentere, formulere og formidle tekniske problemstillinger og løsninger til fagfæller og kunder Kompetencer Den uddannede kan: Selvstændigt håndtere industrivirksomheders kommunikationsopgaver både internt i virksomheden og i udlandet Udvise kulturel indlevelsesevne i forbindelse med eksportopgaven Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder i tilknytning til eksportmarkedet Side 4 af 41

5 1.2 Kerneområdet Produktudvikling, produktion og innovation Indhold Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer i forhold til metodisk at planlægge og gennemføre produktudviklingsforløb ud fra markedets behov og eksportvirksomhedens muligheder. ECTS-omfang 55 ECTS Læringsmål Viden Den studerende har viden om: Anvendt praksis i eksportvirksomheder inden for de tekniske fagområder Anvendte teorier og metoder inden for produktionsprocesser, produktudvikling og innovation og kan reflektere herover Centrale brancher som jern- og metalindustrien, plastindustrien, it- og elektronikbranchen samt møbelindustrien ud fra et teknisk perspektiv Færdigheder Den uddannede kan: Vurdere teoretiske og praksisnære eksportrelaterede problemstillinger samt udvælge løsninger og handlinger Dokumentere, formulere og formidle tekniske problemstillinger og løsninger til fagfæller og kunder Udvikle løsninger i samarbejde med kunden og teknisk afdeling i egen virksomhed Kompetencer Den uddannede kan: Selvstændigt håndtere industrivirksomhedens opgaver i forhold til eksport både internt i virksomheden og i udlandet Håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for produktion i relation til udenlandske kunder Selvstændigt indgå i samarbejde med teknisk personale internt i virksomheden og i udlandet Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder i tilknytning til eksportmarkedet 1.3 Kerneområdet Handel og marketing Indhold Kerneområdet skal medvirke til at den studerende udvikler kompetencer i forhold til at drive en eksportvirksomhed ud fra et økonomisk, logistisk og markedsføringsmæssigt perspektiv. ECTS-omfang 60 ECTS Side 5 af 41

6 Læringsmål Viden Den studerende har viden om: Anvendt praksis i eksportvirksomheder inden for de merkantile fagområder Anvendte teorier og metoder inden for eksportrelaterede dele af økonomi, markedsføring, supply chain management, jura samt udenrigshandel primært inden for business to business Projektledelse Centrale brancher som jern- og metalindustrien, plastindustrien, it- og elektronikbranchen samt møbelindustrien ud fra et merkantilt perspektiv Færdigheder Den uddannede kan: Anvende analyseresultater til at udvikle virksomheders eksportmarkeder gennem tilpasning til kundens behov Udvikle eksportvirksomhedens serviceorganisation Vurdere teoretiske og praksisnære eksportrelaterede problemstillinger samt udvælge løsninger og handlinger Kompetencer Den uddannede kan: Selvstændigt håndtere industrivirksomhedens opgaver i forhold til eksport både internt i virksomheden og i udlandet Håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for afsætning i relation til udenlandske kunder Selvstændigt indgå i samarbejde med merkantilt personale internt i virksomheden og i udlandet Indgå i ledelsesmæssige funktioner i relation til virksomhedens eksport Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder i tilknytning til eksportmarkedet 2. Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer inden for uddannelsens kerneområder Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer er: 1: Virksomhedens forretningsgrundlag og teknologiske basis (30 ECTS) 2: Markedsforståelse (30 ECTS) 3: Planlægning af markedsindsatsen (30 ECTS) 4: Markeds- og kundekontakt (30 ECTS) 5: Den sælgende organisation (30 ECTS) Side 6 af 41

7 2.1 Obligatorisk uddannelseselement 1: Virksomhedens forretningsgrundlag og teknologiske basis Indhold Dette første obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende opnår forståelse for virksomhedens indre sammenhænge som fundament for virksomhedens forretningsgrundlag. Med udgangspunkt i flere fagområder fokuseres der på, at den studerende opnår kendskab til jern- og metalindustriens forhold på det danske marked og globalt. Den studerende skal kunne analysere virksomhedens overordnede strategier som platform for udvikling og fastholdelse af virksomhedens konkurrenceevne. Uddannelseselementet skal introducere den studerende til logistik, koncept- og produktudvikling, analyse af produktporteføljen og deltagelse i en videreudvikling af denne på baggrund af overordnede teknologiske kompetencer. Den studerende skal kunne arbejde bevidst metodisk ud fra en forståelse af sammenhængen mellem viden, metode og resultat. Den studerende opbygger et operationelt engelsk knyttet til semesterets brancheområde og evne til at præsentere et budskab mundtligt og skriftligt, fagligt og personligt. ECTS-omfang 30 ECTS, heraf 4 ECTS fra kerneområde 1. Kommunikation og kulturforståelse 14 ECTS fra kerneområde 2. Produktudvikling, produktion og innovation 12 ECTS fra kerneområde 3. Handel og marketing Læringsmål Viden Den studerende har viden om: Vilkårene i jern- og metalindustrien i Danmark og globalt Virksomhedens interne forbindelse og den nyeste viden om teorier i forbindelse med virksomhedens forretningsgrundlag Færdigheder Den studerende kan: Analysere virksomhedens overordnede strategier som grundlag for udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens konkurrenceevne Kommunikere på engelsk inden for semesterets emne Analysere og videreudvikle virksomhedens produktportefølje med en virksomhed inden for jern- og metalindustrien i fokus Kompetencer Den studerende kan: Arbejde projektorienteret med innovative, teknologiske og logistiske emner Uafhængigt udvælge og anvende relevante studiemetoder Side 7 af 41

8 Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS. Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 2.2 Obligatorisk uddannelseselement 2: Markedsforståelse Indhold Det andet obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende opnår forståelse for virksomhedens placering på den globale markedsplads, markedernes betydning i forsyningskæden og indsigt i specifikke markedsforhold, som har indflydelse på koncept- og produktudviklingen i virksomheden. Den studerende skal tilegne sig en helhedsopfattelse af virksomhedens strategiske situation, dens muligheder og grundlag for at igangsætte internationale markedsføringsaktiviteter og udnytte produktudviklingsmuligheder. Den studerende skal endvidere kunne træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag, herunder kritisk kunne vurdere gyldighed og pålidelighed af data og information. Med udgangspunkt i flere fagområder fokuseres der på, at den studerende opnår kendskab til plastindustriens forhold på det danske marked og globalt. Den studerende opbygger et operationelt engelsk knyttet til semesterets brancheområde og evne til at præsentere et budskab mundtligt og skriftligt, fagligt og personligt. ECTS-omfang 30 ECTS, heraf 7 ECTS fra kerneområde 1. Kommunikation og kulturforståelse 12 ECTS fra kerneområde 2. Produktudvikling, produktion og innovation 11 ECTS fra kerneområde 3. Handel og marketing Læringsmål Viden Den studerende har viden om: Vilkårene i plastindustrien på det danske marked og globalt De markedsrelaterede vilkår, der påvirker virksomhedens globale salgsmuligheder og -trusler Færdigheder Den studerende kan: Beskrive, analysere og evaluere virksomhedens eksterne relationer og forhold til samarbejdspartnere Opnå kommunikative kompetencer, der bidrager til en effektiv intern og ekstern kommunikation Opnå et generelt overblik over virksomhedens strategiske situation, dens muligheder og grundlag for at starte internationale markedsføringsaktiviteter og udnytte produktudviklingsmuligheder Side 8 af 41

9 Opnå en indsigt i specifikke markedsforhold, der påvirker virksomhedens koncept- og produktudvikling Kompetencer Den studerende kan: Kommunikere på engelsk inden for semesterets emne Udvælge og videreformidle relevante informationer fra markedet til modtagere i virksomheden samt fungere som innovator mellem kunden og virksomheden ved at påpege muligheder Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS. Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 2.3 Obligatorisk uddannelseselement 3: Planlægning af markedsindsats Indhold Det tredje obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende kvalificerer sig til at forestå udviklingen af virksomheders internationale strategier. Endvidere skal uddannelseselementet understøtte den studerende i at opstille mål samt vurdere teknologiske og kommercielle konsekvenser og muligheder. Med udgangspunkt i flere fagområder fokuseres der på, at den studerende opnår kendskab til it- og elektronikbranchens forhold på det danske og internationale marked. Den studerende opbygger et operationelt engelsk knyttet til semesterets brancheområde og evne til at præsentere et budskab mundtligt og skriftligt, fagligt og personligt. Metodisk bygger dette tredje obligatoriske uddannelseselement videre på de to foregående. ECTS-omfang 30 ECTS, heraf 5 ECTS fra kerneområde 1. Kommunikation og kulturforståelse 12 ECTS fra kerneområde 2. Produktudvikling, produktion og innovation 13 ECTS fra kerneområde 3. Handel og marketing Læringsmål Viden Den studerende har viden om: Vilkårene for it- og elektronikbranchen på det danske marked og globalt med fokus på forskellige emner Virksomheders globaliserings- og internationaliseringsstrategier Side 9 af 41

10 Færdigheder Den studerende kan: Arbejde med åbne problemstillinger og inkludere relevante emner i analyser og evalueringer Evaluere de teknologiske og kommercielle konsekvenser af alternative strategier for adgang til markedet Kompetencer Den studerende kan: Kommunikere på engelsk inden for semesterets emne Opstille mål og strategier ud fra en analyse af virksomhedens netværk i henhold til virksomhedens globaliserings- og internationaliseringsstrategier Lave en handlingsplan for markedsføringsindsatsen Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS. Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 2.4 Obligatorisk uddannelseselement 4: Markeds- og kundekontakt Indhold Det fjerde obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende kvalificerer sig til på et stadigt højere niveau end de foregående uddannelseselementer og til at opstille handlingsplaner for såvel produktions- som merkantile afdelinger i forhold til eksportmarkeder. Endvidere skal den studerende opøve kompetence i at kommunikere fagligt i flere forretningsmæssige såvel som internationale kulturer. Med udgangspunkt i flere fagområder fokuseres der på, at den studerende opnår kompetence til at arbejde inden for træ- og møbelindustrien forhold på det danske og internationale marked. Den studerende opbygger et operationelt engelsk knyttet til semesterets brancheområde og evne til at præsentere et budskab mundtligt og skriftligt, fagligt og personligt. Endvidere opbygger den studerende et godt kendskab til et andet sprogområde ud over engelsk. Metodisk bygger dette fjerde obligatoriske uddannelseselement videre på de tre foregående. ECTS-omfang 30 ECTS, heraf 10 ECTS fra kerneområde 1. Kommunikation og kulturforståelse 11 ECTS fra kerneområde 2. Produktudvikling, produktion og innovation 9 ECTS fra kerneområde 3. Handel og marketing Side 10 af 41

11 Læringsmål Viden Den studerende har viden om: Vilkårene for træ- og møbelindustrien på det danske marked og globalt med fokus på forskellige emner Færdigheder Den studerende kan: Opstille handlingsplaner for træ- og møbelindustriernes internationale handel Kommunikere på engelsk inden for træ- og møbelindustriens område Kompetencer Den studerende kan: Med træ- og møbelindustrien i fokus identificere og reflektere over relevante emner for virksomheder på danske og internationale markeder Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS. Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 2.5 Obligatorisk uddannelseselement 5: Den sælgende organisation Indhold Det femte obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende kvalificerer sig på et stadigt højere niveau end de foregående uddannelseselementer. Uddannelseselementet skal kvalificere den studerende til at planlægge og gennemføre salgsaktiviteter på et fremmed marked. Uddannelseselementet skal understøtte den studerende i at opøve innovative kompetencer og agere entreprenant, herunder udvikle en forretningsplan til et eksportmarked. Endvidere skal uddannelseselementet understøtte den studerende i at opnå kompetencer til selv at tilegne sig ny viden inden for relevante fagområder. Den studerende opbygger et operationelt engelsk knyttet til semesterets brancheområde og evne til at præsentere et budskab mundtligt og skriftligt, fagligt og personligt. Metodisk bygger dette femte obligatoriske uddannelseselement videre på de to foregående. ECTS-omfang 30 ECTS, heraf 9 ECTS fra kerneområde 1. Kommunikation og kulturforståelse 6 ECTS fra kerneområde 2. Produktudvikling, produktion og innovation 15 ECTS fra kerneområde 3. Handel og marketing Side 11 af 41

12 Læringsmål Viden Den studerende har viden om: Forretningskultur og kommunikation, herunder inden for andre sprogområder Færdigheder Den studerende kan: Anvende virksomhedens kompetencer inden for kvalitetskontrol og miljøstyring i relation til det personlige bidrag til salg Uafhængigt planlægge og fuldføre et salg i et fremmedsproget område ved at anvende sin viden om sprogområdet, herunder normer og forretningskultur. Dette skal i praksis dog ske på engelsk, men kan handle om et hvilket som helst, relevant sprogområde. Kompetencer Den studerende kan: Uafhængigt opnå og anvende ny viden inden for relevante emner Evaluere emner i relation til virksomhedens etablering samt begrunde og udvælge relevante løsningsforslag Bedømmelse Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og har et omfang af 30 ECTS. Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 3. Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer De fem obligatoriske uddannelseselementer afsluttes hver med én prøve. Se oversigt over alle uddannelsens prøver i afsnittet Oversigt over prøver. Oversigt over ECTS-sammenhængen mellem kerneområderne og de obligatoriske uddannelseselementer: Side 12 af 41

13 Obligatoriske uddannelseselementer Kerneområder 1: Virksomhedens forretningsgrundlag 2: Markedsforståelse 3: Planlægning 4: Markeds- og 5: Den sælgende organisation af markedsindsatsen kundekontakt og teknologiske basis 1: Kommunikation og kulturforståelse (25 ECTS) 4 ECTS 7 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 9 ECTS 35 ECTS 2: Produktudvikling, produktion og innovation (60 ECTS) 14 ECTS 12 ECTS 12 ECTS 11 ECTS 6 ECTS 55 ECTS 3: Handel og marketing (65 ECTS) 12 ECTS 11 ECTS 13 ECTS 9 ECTS 15 ECTS 60 ECTS I alt 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS I alt 150 ECTS 4. Praktik I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerendes afsluttede professionsbachelorprojekt. Læringsmål Viden Den studerende har viden om: Udvikling baseret på en virksomheds praksis Færdigheder Den studerende kan: Reflektere over praksis og sammenligne praksis og teori Deltage i en eksportvirksomheds opgaver Beskrive, formulere og formidle tekniske problemstillinger og løsninger til kunden Uafhængigt samarbejde med faglige udviklingsafdelinger på tværs af organisationen Udvikle løsninger i samarbejde med kunden og den tekniske afdeling i virksomheden Kompetencer Den studerende kan: Evaluere sine færdigheder op imod virksomhedens praksis og derudfra reflektere over og evaluere hvilke læringsområder, den studerende kunne drage nytte af i løbet af specialiseringen Uafhængigt samarbejde med virksomhedens medarbejdere (både på tekniske og merkantile områder) i Danmark og i udlandet Side 13 af 41

14 Side 14 af 41

15 ECTS-omfang 30 ECTS Bedømmelse og læringsmål for prøven Praktikken afsluttes med én prøve. Prøven er intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Læringsmål for uddannelseselementerne er identiske med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 5. Valgfri studieelementer Valgfri studieelementer med et omfang af 15 ECTS fremgår af den institutionelle del af studieordningen. 6. Bachelorprojektet Bachelorprojektet skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået. Læringsmålene for bachelorprojektet er fastlagt i Bilag 1 til Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (uddannelsesbekendtgørelsen). Bachelorprojektet har et omfang af 15 ECTS. 6.1 Krav til bachelorprojektet Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. 6.2 Indhold af projektrapport Formkrav til det skriftlige projekt Projektrapporten skal indeholde: Forside med titel, uddannelsens navn, studiested, dato, semester, klassebetegnelse, projektets navn, vejleders navn, projektdeltager(e)s navn, rapportens omfang målt i normalsider af tegn med mellemrum inkl. fodnoter, modeller og billeder 1. Det er kun selve opgavens omfang, der tælles, da forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag er uden for bedømmelse. Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering 1. Angives som fx: Vægt: 33,7/80880 Side 15 af 41

16 6.3 Aflevering Metode og teori Analyse og problemløsning Konklusion Evt. perspektivering Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Projektrapport skal udgøre mindst 25 og højst 30 normalsider (1 normalside er tegn med mellemrum) plus maksimalt 20 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusive bilag. Det vil sige, at en gruppe med to gruppemedlemmer afleverer mindst 45 og højst 50 sider. 6.4 Formulerings- og staveevne Grundlaget for bedømmelsen er den studerendes individuelle præstation. Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, dog vægter det faglige indhold tungest. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. 6.5 Læringsmål Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en eksportbachelor skal opnå i uddannelsen, jf. bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen. Viden Den uddannede har viden om: 1) Anvendt praksis i eksportvirksomheder inden for de tekniske og merkantile fagområder 2) Anvendte teorier og metoder inden for eksportrelaterede dele af økonomi, markedsføring, supply chain management, jura samt udenrigshandel primært inden for business to business 3) Anvendte teorier og metoder inden for produktionsprocesser, produktudvikling og innovation og kan reflektere herover 4) Projektledelse og forhandlingsteknik 5) Forretningskultur og kommunikation 6) Centrale brancher som jern- og metalindustrien, plastindustrien, it- og elektronikbranchen samt møbelindustrien. Side 16 af 41

17 Færdigheder Den uddannede kan: 1) Anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information om virksomheders kundegrundlag på eksportmarkedet samt anvende analyseresultaterne til at udvikle virksomheders eksportmarkeder gennem tilpasning til kundens behov 2) Udvikle eksportvirksomhedens serviceorganisation 3) Kommunikere på engelsk i eksportrelaterede sammenhænge 4) Vurdere teoretiske og praksisnære eksportrelaterede problemstillinger samt udvælge løsninger og handlinger 5) Dokumentere, formulere og formidle tekniske problemstillinger og løsninger til fagfæller og kunder 6) Udvikle løsninger i samarbejde med kunden og virksomhedens tekniske afdeling Kompetencer Den uddannede kan: 1) Selvstændigt håndtere industrivirksomheders opgaver i forhold til eksport både internt i virksomheden og i udlandet 2) Håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for produktion og afsætning i relation til udenlandske kunder 3) Selvstændigt indgå i samarbejde med teknisk og merkantilt personale internt i virksomheden og i udlandet 4) Indgå i ledelsesmæssige funktioner i relation til virksomhedens eksport 5) Udvise kulturel indlevelsesevne i forbindelse med eksportopgaven 6) Identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden og færdigheder i tilknytning til eksportområdet 6.6 Bedømmelse Prøven er eksternt bedømt og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøven består af en projektrapport, en præsentation og en eksamination. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. Side 17 af 41

18 7. Oversigt over prøver Oversigt over alle uddannelsens prøver og de tidsmæssige placeringer Tidsmæssig Prøve 210 ECTS fordelt Bedømmelse placering på prøverne 1. semester Evt. studiestartsprøve 2 - Bestået/ikke bestået 1. semester Semesterprojekt 30 7-trinsskala 2. semester Semesterprojekt 30 7-trinsskala 3. semester Semesterprojekt 30 7-trinsskala 4. semester Individuel skriftlig opgave 30 7-trinsskala 5. semester Semesterprojekt 30 7-trinsskala 6. semester Praktikprøve 30 7-trinsskala 7. semester Prøve i valgfri uddannelseselement(er) 15 7-trinsskala 7.semester Bachelorprojekt 15 7-trinsskala 8. Merit Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på baggrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. Forhåndsmerit Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 9. Dispensation Institutionerne kan dispensere fra reglerne i denne fælles del af studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. 2. Studiestartsprøven er beskrevet i den institutionelle studieordning, hvis der er krav om beståelse af en sådan. 3. Valgfri uddannelseselementer med tilhørende prøve(r) er beskrevet i den institutionelle studieordning. Side 18 af 41

19 10. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Denne fælles del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2015 og har virkning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen, og for alle prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Den fælles del af studieordningen fra september 2014 ophæves med virkning fra den 31. august Dog skal prøver, som er påbegyndt før den 1. september 2015, afsluttes efter denne fælles del af studieordningen senest 31. august Tidsmæssig placering af prøverne Oversigt over alle prøverne og de tidsmæssige placeringer Tidsmæssig placering Prøve 210 ECTS fordelt på prøverne Intern/ekstern Bedømmelse 1. semester 1. Studiestartsprøve - Intern Bestået/Ikke bestået. 1. semester 2. Obligatoriske uddannelseselement 30 ECTS Intern 7-trinsskala 1: Virksomhedens forretningsgrundlag og teknologiske basis 2. semester 3. Obligatorisk uddannelseselement 2: 30 ECTS Ekstern 7-trinsskala Markedsforståelse 3. semester 4. Obligatorisk uddannelseselement 3: 30 ECTS Ekstern 7-trinsskala Planlægning af markedsindsatsen 4. semester 5. Obligatorisk uddannelseselement 4: 30 ECTS Intern 7-trinsskala Markeds- og kundekontakt 5. semester 6. Obligatorisk uddannelseselement 5: 30 ECTS Ekstern 7-trinsskala Den sælgende organisation 6. semester 7. Praktikprøve 30 ECTS Intern 7-trinsskala 7. semester 8. Valgfagsprøve(r) 15 ECTS Intern 7-trinsskala 7. semester 9. Professionsbachelorprojekt 15 ECTS Ekstern 7-trinsskala Oplysning om tid og sted for prøverne findes på ecampus 1. årsprøven dvs. prøverne 2 og 3, der afslutter de obligatoriske uddannelseselementer 1: Virksomhedens forretningsgrundlag og teknologiske basis og 2: Markedsforståelse, skal være afsluttet inden udgangen af 2. studieår. 12. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver 12.1 Studiestartsprøven Prøvens form og tilrettelæggelse Prøven er en individuel, intern bedømt mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig rapport. Side 19 af 41

20 Prøvens indhold og formkrav Prøvens indhold tager udgangspunkt i undervisningen og aktiviteterne, som er afviklet i perioden fra studiestart og frem til prøvens afholdelse, samt den afleverede rapport, og skal klarlægge, om den studerende reelt er begyndt på uddannelsen. Det er en forudsætning for deltagelse i prøven, at den studerende fire hverdage inden prøvens afholdelse afleverer en skriftlig redegørelse for de afholdte aktiviteter med en refleksion over egen læreproces i forhold til disse. Endvidere skal redegørelsen indeholde en refleksion over, hvordan den studerende fremad ser sin egen indsats i forhold til at nå i mål med uddannelsens mål såvel som den studerendes individuelle mål, herunder studieparathed. Der afleveres 3-4 normalsider (en normalside er tegn med mellemrum). Den studerende disponerer selv opgaven. Forsiden af opgaven skal indeholde dato for aflevering, navn på uddannelse, navn på den studerende, studienummer, holdbetegnelse og opgavens omfang i normalsider a tegn med mellemrum. Ikke rettidig aflevering opgaven eller manglende opfyldelse af formkrav, betyder, at den studerende har brugt et prøveforsøg, og har således kun ét tilbage. For deltagelse i omprøven, skal opgaven afleveres som anført ovenfor. Den mundtlige del af prøven tager udgangspunkt i den skriftlige refleksion og er en samtale mellem undervisere og den enkelte studerende. Den studerendes viden om de forskellige faglige elementer, (som ikke er en del af læringsmålene for uddannelsen og derfor udprøves senere), brug af uddannelsens forskellige it-systemer og kendskab til relevant personale/kontaktpersoner efterprøves. Endelig er det ved prøven op til den studerende at dokumentere sin konkrete studieaktivitet fx via deltagelse i undervisningen, aflevering af opgaver (mandatory assignments - såvel som øvelsesopgaver) med et hæderligt indhold, anskaffelse af lærebøger etc. Tidsmæssig placering Studiestartprøven afholdes senest to måneder efter uddannelsens start. Omprøve afholdes senest tre måneder efter studiestart. Nærmere oplysning om tid og sted findes overordnet i semesterbeskrivelsen og annonceres præcist på ecampus. Bedømmelsesform Bestået/Ikke bestået. Anvendelse af hjælpemidler Til den mundtlige del af prøven er ingen hjælpemidler tilladt. Prøvens sprog Prøven afholdes på samme sprog som undervisningen. Side 20 af 41

21 Prøvens ECTS Prøven er ikke tillagt ECTS, og prøven optræder ikke på eksamensbeviset. Bedømmelseskriterier Prøven vurderes bestået/ikke bestået ud fra en samlet vurdering af den studerendes rapport og eksamination, som tilsammen skal modsvare beskrivelsen under Prøvens indhold og formkrav herover. Er prøven ikke bestået, har den studerende mulighed for at deltage i en omprøve, der afholdes senest tre måneder efter uddannelsens start. Den studerende har således i alt to prøveforsøg. Hvis prøven ikke bestås Hvis den studerende ikke består prøven ved omprøven, udskrives den studerende af uddannelsen, jf. bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen). Klage Den studerende kan ikke klage over prøven. Dispensation Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 13. Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 1: Virksomhedens forretningsgrundlag og teknologiske basis Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Opfyldelse af deltagelsespligt i Mandatory Assignment 1 Opfyldelse af deltagelsespligt i Mandatory Assignment 2 Opfyldelse af deltagelsespligt i Mandatory Assignment 3 Ikke-opfyldelse af blot én eller flere forudsætningskrav betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et eksamensforsøg. De obligatoriske aktiviteter med deltagelsespligt til denne eksamen fremgår af studieordningens bilag a) samt semesterplanen, som findes på ecampus. Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som prøvegrundlag, skal: Opfylde formkravene, Være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen, som findes på ecampus Manglende opfyldelse af formkrav eller for sen aflevering betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et eksamensforsøg. Side 21 af 41

22 Formkrav til det skriftlige projekt Projektrapporten skal indeholde: Forside med titel, uddannelsens navn, studiested, dato, semester, klassebetegnelse, projektets navn, vejleders navn, projektdeltager(e)s navn, rapportens omfang målt i normalsider a tegn med mellemrum inkl. fodnoter, modeller og billeder 4. Det er kun selve opgaven, der bedømmes, da forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag er uden for bedømmelse Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering Metode og teori Analyse og problemløsning Konklusion Evt. perspektivering Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Der afleveres pr. gruppe mindst 20 og højst 25 normalsider a tegn med mellemrum. Prøvens tilrettelæggelse og forløb Prøven er internt bedømt og er en kombination af en mundtlig og en skriftlig gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Gruppen må højst være på fem studerende. Prøvens omfang er 30 ECTS 4. Individuel præsentation af projekt: 10 minutter 5. Individuel eksamination med udgangspunkt i projekt og semesterpensum: 15 minutter 6. Votering og meddelelse af karakterer: 5 minutter Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement 1 5 : Virksomhedens forretningsgrundlag og teknologiske basis. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 1. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på ecampus. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 5 Angives som fx: Vægt: 33,7/80880 Side 22 af 41

23 Prøvens sprog Engelsk 14. Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 2: Markedsforståelse Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Opfyldelse af deltagelsespligt i Mandatory Assignment 4 Opfyldelse af deltagelsespligt i Mandatory Assignment 5 Ikke-opfyldelse af blot én eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et eksamensforsøg. De obligatoriske aktiviteter med deltagelsespligt til denne eksamen fremgår af studieordningens bilag a) samt semesterplanen, som findes på ecampus. Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som prøvegrundlag, skal: Opfylde formkravene Være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen, som findes på ecampus Manglende opfyldelse af formkrav eller for sen aflevering betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et eksamensforsøg. Formkrav til det skriftlige projekt Projektrapporten skal indeholde Forside med titel, uddannelsens navn, studiested, dato, semester, klassebetegnelse, projektets navn, vejleders navn, projektdeltager(e)s navn, rapportens omfang målt i normalsider a tegn med mellemrum inkl. fodnoter, modeller og billeder Det er kun selve opgaven, der bedømmes, da forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag er uden for bedømmelse Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering Metode og teori Analyse og problemløsning Konklusion Evt. perspektivering Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Der afleveres pr. gruppe mindst 20 og højst 25 normalsider a tegn med mellemrum. Prøvens tilrettelæggelse og forløb Prøven er eksternt bedømt og er en kombination af en mundtlig og en skriftlig gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Gruppen må højst være på fem studerende. Side 23 af 41

24 Prøvens omfang er 30 ECTS 1. Individuel præsentation af projekt: 10 minutter 2. Individuel eksamination med udgangspunkt i projekt og semesterpensum: 15 minutter 3. Votering og meddelelse af karakterer: 5 minutter Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement 2: Markedsforståelse. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på ecampus. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Prøvens sprog Engelsk 15. Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 3: Planlægning af markedsindsats Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Opfyldelse af deltagelsespligt i Mandatory Assignment 6 Opfyldelse af deltagelsespligt i Mandatory Assignment 7 Ikke-opfyldelse af blot én eller flere forudsætningskrav betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et eksamensforsøg. De obligatoriske aktiviteter med deltagelsespligt til denne eksamen fremgår af studieordningens bilag a) samt semesterplanen, som findes på ecampus. Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som prøvegrundlag, skal: Opfylde formkravene Være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen, som findes på ecampus Manglende opfyldelse af formkrav eller for sen aflevering betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et eksamensforsøg. Side 24 af 41

25 Formkrav til det skriftlige projekt Projektrapporten skal indeholde Forside med titel, uddannelsens navn, studiested, dato, semester, klassebetegnelse, projektets navn, vejleders navn, projektdeltager(e)s navn, rapportens omfang målt i normalsider a tegn med mellemrum inkl. fodnoter, modeller og billeder 6. Det er kun selve opgaven, der bedømmes, da forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag er uden for bedømmelse Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering Metode og teori Analyse og problemløsning Konklusion Evt. perspektivering Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Der afleveres pr. gruppe mindst 30 og højst 35 normalsider a tegn med mellemrum. Prøvens tilrettelæggelse og forløb Prøven er internt bedømt og er en kombination af en mundtlig og en skriftlig gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Gruppen må højst være på fem studerende. Prøvens omfang er 30 ECTS 1. Individuel præsentation af projekt: 10 minutter 2. Individuel eksamination med udgangspunkt i projekt og semesterpensum: 15 minutter 3. Votering og meddelelse af karakterer: 5 minutter Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement 3: Planlægning af markedsindsats. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på ecampus. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 6. Angives som fx: Vægt: 33,7/80880 Side 25 af 41

26 Prøvens sprog Engelsk 16. Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 4: Markeds- og kundekontakt Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Opfyldelse af deltagelsespligt i Mandatory Assignment 8 Opfyldelse af deltagelsespligt i Mandatory Assignment 9 Ikke-opfyldelse af blot én eller flere forudsætningskrav betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et eksamensforsøg. De obligatoriske aktiviteter med deltagelsespligt til denne eksamen fremgår af studieordningens bilag a) samt semesterplanen, som findes på ecampus. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en individuel, internt bedømt skriftlig og mundtlig ekstern eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. Den skriftlige del er en 48 timers tag-med-hjem-opgave, som løses individuelt på baggrund af et caseoplæg på engelsk. Den studerende skal besvare den stillede opgave i løbet af 48 timer. På baggrund af den skriftlige del skal den studerende forberede et mundtlig forsvar af den løsning, der er afleveret. Den mundtlige del har en varighed på 30 min. Prøven afholdes som et rollespil, hvor den studerende skal demonstrere færdigheder i at præsentere, argumentere og diskutere dennes ideer med casevirksomhedens ledelse. Bedømmeren agerer casevirksomhedens ledelse under prøven-. Den mundtlige prøve indledes med en præsentation af de vigtigste konklusioner og foreslåede aktiviteter fra det skriftlige projekt. Præsentationen foregår på engelsk og har en varighed på maks. 10 minutter. I forbindelse med præsentationen, vil der ikke blive stillet spørgsmål. Det forventes, at de studerende disponerer præsentationen i forhold til vægtningen og prioriteringen af casens spørgsmål, samt at tiden ikke overskrides. Efter præsentationen vil de interne og eksterne eksaminatorer spille rollen som casevirksomhedens bestyrelse og stille spørgsmål til de foreslåede aktiviteter og løsninger. Spørgsmålene kan stilles i hele fjerde semesters pensum, også i emner, der ikke indgår i det skriftlige projekt. Prøvens omfang er 30 ECTS. Der gives én samlet karakter efter 7-trins skalaen, og karakteren påføres eksamensbeviset. Den skriftlige og mundtlige del tildeles lige stor vægt, og præstationen vurderes samlet ud fra en helhedsbedømmelse. Formkrav til det skriftlige projekt Side 26 af 41

27 Forside og titelblad Indholdsfortegnelse Introduktion til besvarelsen Baggrund, teori, metode, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af eventuel empiri, til besvarelse af problemformuleringen Konklusion Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Projektet skal inkludere et metodeafsnit baseret på de udleverede spørgsmål til casen, men ikke en problemformulering. Eksamensprojektet må maksimalt have et omfang af 10 normalsider a tegn med mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med i det krævede antal sider. Bilaget må ikke overskride 5 sider. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Manglende opfyldelse af formkrav eller for sen aflevering betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et eksamensforsøg. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement 4: Markeds- og kundekontakt. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes i semesterplanen på ecampus. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Prøvens sprog Engelsk 17. Prøven i det obligatoriske uddannelseselement 5: Den sælgende organisation Forudsætninger for at gå til prøven, herunder deltagelsespligt Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Opfyldelse af deltagelsespligten i Mandatory Assignment 10 Side 27 af 41

28 Ikke-opfyldelse af blot én eller flere forudsætningsningkrav betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et eksamensforsøg. De obligatoriske aktiviteter med deltagelsespligt til denne eksamen fremgår af studieordningens bilag a) samt semesterplanen, som findes på ecampus. Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som prøvegrundlag, skal: Opfylde formkravene Være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen, som findes på ecampus Manglende opfyldelse af formkrav eller for sen aflevering betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og at der er brugt et eksamensforsøg. Formkrav til det skriftlige projekt Projektrapporten skal indeholde Forside med titel, uddannelsens navn, studiested, dato, semester, klassebetegnelse, projektets navn, vejleders navn, projektdeltager(e)s navn, rapportens omfang målt i normalsider a tegn med mellemrum inkl. fodnoter, modeller og billeder 7. Det er kun selve opgaven, der bedømmes, da forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag er uden for bedømmelse Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering Metode og teori Analyse og problemløsning Konklusion Evt. perspektivering Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Der afleveres pr. gruppe mindst 20 og højst 25 normalsider a tegn med mellemrum. Prøvens tilrettelæggelse og forløb Prøven er eksternt bedømt og er en kombination af en mundtlig og skriftlig gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. Gruppen må højst være på fem studerende. Prøvens omfang er 30 ECTS. 1. Individuel præsentation af projekt: 10 minutter 2. Individuel eksamination med udgangspunkt i projekt og semesterpensum: 15 minutter 3. Votering og meddelelse af karakterer: 5 minutter Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. 7. Angives som fx: Vægt: 33,7/80880 Side 28 af 41

29 Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement 5: Den sælgende organisation. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 5. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på ecampus. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Prøvens sprog Engelsk 18. Praktik Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Sammenhængen mellem den teoretiske undervisning og praktikken er udgangspunktet for den studerendes mål for praktikken. Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken, se den fælles del af studieordningen, fastlægger den studerende og vejlederen/kontaktpersonen i fællesskab konkrete mål for den studerendes praktikperiode. Målene noteres skriftligt og placeres i den studerendes studiejournal. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede bachelor må forventes at møde i sit første job. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerendes afsluttende eksamensprojekt. Forudsætninger for at gå til prøven Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Ugentligt ajourført praktikdagbog, jf. beskrivelsen i praktikmanualen, som forefindes på ecampus Det skriftlige projekt, som sammen med praktikdagbogen udgør såvel bedømmelses- som prøvegrundlag, skal opfylde formkravene, jf. nedenfor Det skriftlige projekt skal afleveres rettidigt, jf. eksamensplanen, som findes på ecampus Side 29 af 41

September Professionsbachelor i Export and Technology Management

September Professionsbachelor i Export and Technology Management September 2017 Professionsbachelor i Export and Technology Management Indhold Fælles del af studieordningen... 4 1. Uddannelsens kerneområder og ECTS-omfang... 4 1.1 Kerneområdet Kommunikation og kulturforståelse...

Læs mere

September Professionsbachelor i Export and Technology Management

September Professionsbachelor i Export and Technology Management September 2016 Professionsbachelor i Export and Technology Management Indhold Fælles del af studieordningen... 4 1. Uddannelsens kerneområder og ECTS-omfang... 4 1.1 Kerneområdet Kommunikation og kulturforståelse...

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...0 2. Tidsmæssig placering af prøverne...1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans - Institutionsdel Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 1. september 2016 Side 0 af 31 Indhold Institutionsdel

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker

Institutionsdel Studieordning Datamatiker Institutionsdel Studieordning Datamatiker 2016 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science September 2016 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.1 Revideret september 2015 1. Indholdsfortegnelse Institutionsdel... 1 2. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen

Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen MULTIMEDIEDESIGNER Skabelon Institutionel del Studieordning for multimediedesigner Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1/24 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2016 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Stud. Institutionsdel

Stud. Institutionsdel Stud dieordning Produktudvikling og teknisk integration Institutionsdel 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Professionsbachelor i Webudvikling. Studieordning 2015

Professionsbachelor i Webudvikling. Studieordning 2015 Professionsbachelor i Webudvikling Studieordning 2015 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur... 1 2 Uddannelsens kerneområder... 1 2.1 Kerneområdet Webudvikling (brobygning), Backend programmering...

Læs mere

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Stud. Institutionsdel

Stud. Institutionsdel Stud dieordning Produktionsteknolog Institutionsdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Multimediedesigner. Studieordning 2016

Multimediedesigner. Studieordning 2016 Multimediedesigner Studieordning 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur... 1 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 1 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 2 2 Uddannelsens

Læs mere

Digital Konceptudvikling

Digital Konceptudvikling Digital Konceptudvikling Studieordning_Institutionel del September 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tidsmæssig placering af prøverne... 3 Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2017 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret december 2014 Side 0 af 30

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Multimediedesignuddannelsen 2

Multimediedesignuddannelsen 2 1 Multimediedesignuddannelsen 2 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.0 Revideret 20.august 2014 Side 0 af 18 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2014 Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL... 3 Uddannelsens

Læs mere

Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen

Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen MULTIMEDIEDESIGNER Skabelon - Institutionel del - Studieordning for multimediedesigner Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen I B A K o l d i n g Å l e g å d e n 2-4 6 0 0 0 K

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel IT-teknolog IT Network and Electronics Technology Revideret August 2014 0 Indhold 1. Studieordningens rammer...2 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...2 1.2

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2016 Autoteknolog AP Degree in Automotive Technology Version 1.5 Revideret 21. august 2015 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN 2017

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN 2017 Studieordning Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN 2017 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 4 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 5 2.0.1 Forudsætninger for at gå til

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning Laborantuddannelsen. Institutionel del

Studieordning Laborantuddannelsen. Institutionel del Studieordning Laborantuddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 3.1 Studiestartsprøven

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning for uddannelse i Energiteknologi (Energiteknolog AK) Version: 2015. Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog AK

Studieordning for uddannelse i Energiteknologi (Energiteknolog AK) Version: 2015. Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog AK Studieordning for uddannelse i Energiteknologi (Energiteknolog AK) Version: 2015 Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog AK August 2015 1. Udbydende institutioners adresser University College

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del. Årgang

Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del. Årgang Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del Årgang 2016-2018 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 TIDSMÆSSIG PLACERING AF PRØVERNE... 2 3 5. SEMESTERPRØVE... 2 4 6. SEMESTERPRØVE... 3 5 PRØVEN I

Læs mere

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Studieordning Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. af prøverne... 3 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 2.1. Prøven i

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del. Studies

Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del. Studies Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del Studies Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Uddannelsens struktur...

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Institutionsdel (AK) AP Graduate in Financial Controlling Version 1 Revideret august 2016 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens rammer... 1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieordning for IT teknologuddannelsen AK

Studieordning for IT teknologuddannelsen AK Studieordning for IT teknologuddannelsen AK Institutionsdel Gældende fra 1. september 2014 IT teknolog Kontaktperson Jørn Vesterdal, Uddannelseschef jove@eal.dk Revideret d. 15. oktober 2015 Indhold 1.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN 2015-2017 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1.0 01.09.2015

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Studieordning Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 4 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN

Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere