TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599"

Transkript

1 Center for Særlig Social Indsats 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Center for Job og Oplevelse (CFJOO) Afd.: Værkstedet Ellehammersvej 6, 3000 Helsingør Leder: Karsten Grubert Daglig leder: Philip Jones Birthe Bringsjord, og Elsa Undén Hende, Seneste tilsyn 14. november 2012 Indledning Konklusion Opmærksomhed Tilsynet sker på baggrund af kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med sociale tilbud i kommunen efter Retssikkerhedsloven 16. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddet og den måde, opgaverne udføres på. Tilsynet er varslet pr. mail 18. november Der orienteres om, at tilsynet vil indeholde et interview med personale og medarbejdere, der må være interesserede, samt en afrunding med lederen. Vurderingen er baseret på oplysningerne på 26. februar 2015 hjemmeside, og tilsynet er et øjebliksbillede af tilbuddet pr. 5. marts Efter tilsynet vil tilsynsrapporten blive fremsendt tilbuddet. De interviewede har mulighed for at kommentere rapporten. Eventuelle faktuelle fejl rettes, og øvrige kommentarer indskrives til sidst i tilsynsrapporten. Det er lederens ansvar at gøre tilsynsrapporten tilgængelig for medarbejderne og andre relevante personer, samt at tilsynsrapporten offentliggøres en på eventuel hjemmeside. Tilbudsportalens stamoplysninger skal opdateres med den nye tilsynsrapport. Organisationsændringer påvirker såvel medarbejderne som personaler, og det at blive lagt ind under CFJOO er en stor ændring af hverdagen. Det er forskelligt, hvor hurtigt mennesker tager ændringer til sig, og der forestår fortsat et arbejde med at hjælpe personalet fra Værkstedet på Ellehammersvej på plads i organisationen. Medarbejderne har tilsyneladende hurtigere taget ændringerne til sig og kan se nogle fordel i et større udbud af værksteder, som de gerne vil benytte. Tilsynet finder det vigtigt, at personalet understøttes i at benytte

2 spunkter Bosted i en sådan grad at det bliver et naturligt arbejdsredskab i dagligdagen. Hjælpe personalet på plads i den nye organisation, så omstillingen fra socialpsykiatrisk værksted til en mere ren arbejdsplads kan ske uden at den socialpsykiatriske identitet mistes/tabes. Påbud Ved påbud skal tilbuddet inden for 4 uger afgive en redegørelse til Helsingør Kommune om, hvordan tilbuddet vil tage hånd om påbuddet. Ingen Oplysninger om tilbuddet Værkstedet Ellehammersvej er et socialpsykiatrisk tilbud efter Serviceloven 103; værkstedet tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere, som på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på det ordinære arbejdsmarked. Værkstedet Ellehammervej er en afdeling af Center for Job og Oplevelse og er målrettet borgere med sindslidelser; borgerne benævnes medarbejdere. Medarbejderne har et meget forskelligt funktionsniveau, men har alle behov for støtte for at kunne arbejde. Medarbejderne er alle i aldersgruppen år og kan lide af angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse eller demens Anvendte tilsynsmetoder Udtræk fra Tilbudsportalen Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 103 Samtale med 21 medarbejdere Samtale med 3 personaler Afrunding af besøget med leder. Samtale med medarbejderne Arbejde Der var mødt mange medarbejdere op, som gerne ville deltage i tilsynet, og flere stødte til under samtalen, så der i alt deltog 21 meget flot fremmøde. Samtalen indledtes med, at Tilsynet kort fortalte, hvad et tilsyn er, og hvorfor vi kommer der. Tilsynsrapporten kommer til gennemsyn inden for ca. 14 dage, og der er mulighed for at rette faktuelle fejl og få kommentarer indskrevet sidst i rapporten. Dernæst fortalte medarbejderne om nogle af de forskellige arbejdsopgaver: raw-plugs, fugedyser, ledningsskift, købe ind og lave mad hver onsdag, køkkenarbejde m.v.. 2 / 8

3 En medarbejder havde efterlyst muligheden for produktion af puslespil, men havde fået at vide, at der ikke ville være tilstrækkelig arbejdskraft til denne opgave på værkstedet. Andre medarbejdere ville gerne i praktik på afdelingen på Gydevej i eks. grafisk værksted, det kreative værksted (hvor man vil kunne male og lave keramik) eller værkstedet med tv-spot. Medarbejderne kunne forestille sig at være et par dage om ugen på Gydevej og et par dage på Ellehammersvej. En medarbejder udtrykte bekymring for, om Ellehammersvej ville lukke. Socialt Medarbejderne er glade for Ellehammersvej og giver udtryk for: Det at skulle på arbejde hver dag, får hverdagslivet til at hænge sammen Det er rart at skulle på arbejde og bruge sig selv Det er godt ikke kun at have fritid Man undgår indlæggelser ved at komme på arbejde De bliver hjulpet og guidet godt i deres liv Alle udvikler sig ved at være blandt andre Dejligt at en af medarbejderne hjælper de andre med E-boks, computer og telefon. En medarbejder vil gerne lave en hjemmeside til Ellehammervej, ligesom han gerne vil være med til at reklamere for Ellehammersvej, så de kan få flere arbejdsopgaver. Medarbejderne finder, at de generelt kommer godt ud af det med hinanden; - selvfølgelig kan der være uoverensstemmelser, men det klarer de indbyrdes. De hjælper hinanden, men personalet hjælper også. Nogle medarbejdere ses uden for arbejdstid, hvor de eksempelvis kan gå på Hillerød Kræmmermarked sammen, nogle spiser sammen en gang i mellem, og andre mødes tilfældigt og taler sammen. I dag arbejder de og tjener 15 kr. i timen, hvilket er mere end tidligere. Nogle oplever, at personalet er stresset og kunne ønske sig flere medarbejdertimer, som de tidligere havde. Der er også flere, som er kede af, at værkstedet er lukket de tre dage op til påske og mellem jul og nytår, da tiden godt kan være lang. Afslutningsvis fortæller medarbejderne, at de har nogle flotte fester, f.eks. til påske, høst og sommer. Der er rigtig god mad, og personalet gør meget ud af festerne. Dette sætter de alle stor pris på. 3 / 8

4 Samtale med 3 personaler. Målgruppen Kompetencer Pædagogiske metoder Bosted Personalet oplyser, at de generelt har et stort fremmøde på Ellehammersvej, og det ville de ikke have, hvis tilbuddet ikke var det rigtige. De finder således, at tilbuddet på Ellehammersvej er det rigtige til den nuværende målgruppe, som er ret bred. Efter at Værkstedet på Ellehammersvej er blevet nedlagt som selvstændigt tilbud og i stedet for er kommet ind under CFJOO, er vægten på selve arbejdet øget, og dermed er muligheden for at støtte medarbejderne socialt og i de problemstillinger, som de har behov for, mindsket. Fokus har således flyttet sig noget fra de sociale udfordringer over til det praktiske arbejde. Personalet må ikke længere udføre jeg-støttende samtaler. Der udføres ikke gruppebaseret socialpædagogisk støtte på Ellehammersvej. Der er flere opgaver end tidligere, og de er mere specialiserede og dermed tidskrævende. Personalet finder det svært at udtale sig om, hvorvidt de har de fornødne kompetencer, idet tilbuddet er under forandring. Personalet har de fornødne kompetencer i.f.t. psykiatri, men mangler nok noget i forhold til de mere praktiske og faglige opgaver. Medarbejderne kan i dag komme i praktik på de øvrige værksteder under CFJOO, og derfor finder de det ikke hensigtsmæssigt, at der nu skal oprettes såvel et grafisk værksted som et tv-værksted på Ellehammersvej, idet begge typer værksted jo i forvejen eksisterer under CFJOO. I forhold til praktikophold ved personalet, at der er nogle økonomiske udfordringer, idet Ellehammersvej er rammefinansieret hvorimod CFJOO er takstfinansieret, men dette arbejdes der på. En personale er i gang med en narretiv uddannelse, men generelt arbejder personalet på Ellehammervej ud fra recovery; fokus er på, hvad den enkelte medarbejder kan, fremfor hvad medarbejderen ikke kan. Samtalerne med borgerne fungerer bedre ved arbejdsbordet, frem for hvis de afholdes som mus-samtaler. Den tidligere leder udførte en del andet end lederarbejde, og det kan personalet mærke. Der har generelt været en omfordeling af arbejdsopgaver, som har betydet, at personalet har fået flere administrative opgaver. Der har været nogle tekniske udfordringer med at medarbejderne fra Ellehammersvej skulle overføres til CFJOO, men dette skulle være på plads nu. Hidtil har personalet ikke benyttet Bosted så meget, men arbejder nu på at finde en måde at dokumentere på. De forsøger i fælleskab at ensarte brugen af Bosted. Eksempel: Når der skal udarbejdes en status, er det som regel en personale, der er ansvarlig, 4 / 8

5 men de øvrige personaler inddrages. På den måde sikres, at alle bidrager. Det kan være lidt tungt at arbejde i Bosted (hvis man laver en fejl, og derefter skal omplacere denne), men Bosted skal være et redskab for alle. Personalet kunne godt ønske sig, at rådgiverne kunne gå ind i Bosted og se, hvad de skriver, men dette kan ikke lade sig gøre. Personalets indtryk Personalet føler sig underbemandet og synes, det virker, som de har mistet kontakten til socialpsykiatrien. Det er lidt, som psykiatrien bliver glemt. De vil rigtig gerne være loyale over for CFJOO, men oplever, at medarbejderne skal indordne sig og derved kommer i klemme. Som eksempel nævnes, at tidligere har værkstedet altid været åbent ved højtider (påsken og mellem jul og nytår), men det er nu ændret. Medarbejderne indenfor socialpsykiatrien er generelt mere alene og ensomme, i modsætning til handicapområdet, hvor de pårørende i langt højere grad er synlige. Personalet har en bekymring for, at de ikke bliver repræsenteret i Medudvalget og måske glemt i den store organisation. Afrunding med daglig leder Sammen med afdelingsleder Philip Jones afrundes dagen: Tilsynet giver udtryk for, at selve tilsynet har forløbet rigtig fint. Der har været et stort fremmøde af medarbejdere, hvoraf de fleste deltog i drøftelserne andre lyttede. Personalet deltog ligeledes aktivt og fortalte om både de lette, men også de svære ting. Medarbejderne er glade for at komme på Ellehammersvej og flere gav udtryk for, at de godt kunne tænke sig at komme til Gydevej, hvor der er flere muligheder. Nogle er lidt bekymrede for en mulig lukning. Vil gerne deltage i udarbejdelse af en hjemmeside/reklamer m.h.p. at forsøge at få flere arbejdsopgaver til værkstedet. Kommentarer til Personalet udtrykker bekymring for, at psykiatrien forsvinder efter sammenlægningen, idet den kun udgør ca. 20 % af CFJOO, og i den forbindelse finder de det vigtigt, at Ellehammersvej bliver repræsenteret i Med-udvalget. Personalet finder, at omstillingen fra socialpsykiatrisk værksted til en mere ren arbejdsplads er lidt svær. De har svært ved at se behovet for at oprette både et grafisk værksted og et tv-værksted på Ellehammersvej, da flere af borgerne faktisk gerne vil til Gydevej. Endelig vil de gerne dokumentere i Bosted, men synes det er svært at finde tid, da alle har mere administrativt arbejde. Kommentarer fra personalet: 5 / 8

6 tilsynsrapporten Under målgruppen står der; Der udføreres ikke gruppebaseret socialpædagogiskstøtte på Ellehammersvej Vores kommentar lyder; Værkstedet yder ikke længere paragraf 85 støtte, men en stor del af vores måde at arbejde på, både før og nu, er netop gruppebaseret. Feks. Støtter vi op omkring udvikling og bevarelse af; sociale færdigheder, det at være en del af samfundet, venskabs og netværksopbygning, gennem de samtaleemner vi bringer i spil i vores fælles pauser. Ligesom vi i de samtaler der foregår i grupperne omkring arbejdsbordene og det fælles 3. altid har for øje i det omfang tavshedspligten tillader det, at inddrage de omkringværendes viden, erfaringer og gode råd i forhold til de vidt favnende temaer der bringes i spil ex. Kviklån, angst, misbrug, kæledyr, madvaner, mm. Under personalets indtryk nævnes; Personalet har en bekymring for at de ikke bliver repræsenteret i Medudvalget- og måske glemt i den store organisation og senere i afrundingen med den daglige leder står der; Personalet udtrykker bekymring for, at psykiatrien forsvinder efter sammenlægningen, idet den kun udgør ca. 20 % af CFJOO, og i den forbindelse finder de det vigtigt at Ellehammersvej bliver repræsenteret i Med udvalget. Vi syntes at måden udsagnene er kædet sammen på kan give anledning til misforståelser da de egentligt drejer sig om 2 ting; Dels Personalets repræsentation i A-med. som går på ; at vi syntes at den måde representanterne bliver fordelt efter, i for høj grad fokusere på det fysiske arbejde ( i vores tilfælde det at arbejde på et værksted) frem for på den mentale del (at samarbejde med psykisk sårbare og misbrugere) som vi syntes klart er den mest udfordrende del af vores arbejdsmiljø. Kommentaren omkring medarbejderne på Ellehammersveje der representerer ca. 20 % af bogerene på hele centeret handler om, at vi kunne efterlyser at tilpasningen af cfjoo i højere grad gik begge veje i forhold til denne nye borgergruppe og deres nogen gange anderledes problemstillinger og behov. Vores sidste kommentar går på rapportens sidste udsagn; Endelig vil de gerne dokumentere i Bosted, men syntes at det er svært at finde tid, da alle har mere administrativt arbejde. hvortil vi vil tilføje at det ikke kun drejer sig om mere administrativt arbejde men generelt færre hænder og hoveder til at udføre div. arbejdsopgaver. Kommentarer fra borgere Der er kommet en kommentar fra en medarbejderne under socialt, der gerne vil præcisere; at det er muligt at arbejde og optjene løn i tidsrummet mandag til torsdag fra 8. til15.15 og fredag fra men at værkstedet er åbent fra kl alle dagene. Kommentar fra ledelsen: 6 / 8

7 Ledelsen har gennemgået en omfattende dialog runde med Ellehammersvejs samarbejdspartnere, herunder SSI og Jobcenter. Samtlige samarbejdsparter har peget hen imod behovet for udvikling af Ellehammervejs beskæftigelsestilbud. SSI oplyser, at der er en del borgere, især blandt de unge, som ikke ønsker visitation til Ellehammersvejs nuværende pakke- og montage produktionsaktiviteter. Alle parter peger hen imod beskæftigelsesmuligheder indenfor IT- og medieområder. Det er derfor besluttet at oprette et grafisk/medie tilbud på Ellehammersvej. Personalets kommentar vedr. henvisning af Ellehammersvejs medarbejdere til Gydevej giver kun mening der, hvor der er tale om en enkelt medarbejder eller 2. Muligheden for Ellehammersvejs medarbejdere at deltage, efter egne ønsker, i aktiviteter på Cfjoo s øvrige værksteder, praktisere allerede. Der er ikke fysisk plads nok til at udvide værkstedet på Gydevej til at kunne rumme det antal medarbejdere, som tænkes beskæftigede i et lignende tilbud på Ellehammersvej. Centerets nuværende grafiskværksted har til gengæld arbejdsopgaver nok til, at Ellehammersvej har mulighed for at starte produktion inden for meget kort tid, uden at bruge for megen tid, eller økonomi, på at skaffe opgaver hos private virksomheder. Der implementeres et meget tæt samarbejde mellem de to grafiske værksteder samt centerets medieværksted, herunder TV-spot, og der er allerede udviklet ideer til, hvordan behovet på det socialpsykiatriskeområde kan tilgodeses i samarbejde med de øvrige værksteder på Cfjoo. Personalet udtrykker bekymring for, at psykiatrien forsvinder efter sammenlægningen, idet den kun udgør ca. 20 % af CFJOO, og i den forbindelse finder de det vigtigt, at Ellehammersvej bliver repræsenteret i Med-udvalget. For at sikre, at der er ledelsesmæssig fokus på behovet på det social psykiatriske område, på Ellehammersvej, er den tilknyttet funktionsleder ikke den sammen leder som varetager opgaverne på Cfjoo s øvrige værksteder. Den nuværende funktionsleder har erfaringer med værkstedstilbud for borgere, længest væk fra arbejdsmarkedet, herunder borger med psykiske lidelser, fra sin tidligere stilling i en af nabokommunens Jobcentre. Det kan ledelsesmæssigt bekræftes, at indsatsen på Ellehammersvej, ud af en positiv intention, omfatter opgaver som ikke nødvendigvis længere hører til på dette beskyttede beskæftigelsestilbud. Der er pt. sat fokus på, hvilke opgaver hører til på værkstedet Ellehammersvej og hvilke hører til andet steds hen. SSI har fx besluttet at 85- bostøtte fremadrettet forgår på Springvandet og Ellehammersvejs personale har en opgave i at støtte relevante medarbejder i at komme i kontakt med deres respektive sagsbehandler med henblik på indstilling til visitation til Springvandet. Værkstedet er pt. i gang med 7 / 8

8 at drøfte enkelte sager/situationer med ledelsen for at afgøre, hvor opgaven hører til og hvordan værkstedet kan sikre sig på, at opgaver, som ikke hører til på værkstedet kan videregives til den relevante således at borgeren støttes bedst muligt i processen. Der er pt. 2 personale på Ellehammersvej repræsenteret i MEDudvalget, den ene som personalerepræsentant og den anden som sikkerhedsrepræsentant, derfor er kommentaren om manglende inddragelse i MED pt. uforstået fra ledelsens side. Der har været tale om at effektivisere sammensætning af MEDudvalget, efter gældende regler og aftaler, hvor et af forslagene har været at Ellehammersvej kan blive repræsenteret af repræsentanter fra de øvrige værksteder på Cfjoo. Dette forslag er set i lyset af, at Ellehammersvej er nu et værksted i Cfjoo, på lige fod med de øvrige værksteder. Skulle dette være tilfælde bliver der selvfølgelig stillet krav til Ellehammersvejs repræsentant, at repræsentanten holder sig ajour med behøvet herfra samt viser en interesse for personalets arbejdssituation og vilkår. Personale situationen ved tilsynets gennemførelse: 2 fastansatte værkstedspersonaler og en vikar som er ansat frem til slutningen af marts. Ved vikariatets ophør ansættes der en pædagog/grafiker vikar frem til slutning af året. Beslutning om, at ansætte i en ny vikar begrundes i ønsker om fleksibilitet i den kommende forandringsproces, skulle det evt. viser sig at være relevante at implementere alternative beskæftigelsesaktiviteter. Den ny vikars primær opgaver er implementering af et grafisk/medie tilbud på værkstedet, efter overensstemmelse med de ønsker værkstedets samarbejdspartnere og SSI har givet udtryk for. Set i lyset af den nuværende personalesituation, hvor der blandt andet starter en ny vikar, en ny ledelsesstruktur og stil, samtidig med at der implementeres en forandringsproces på værkstedet medfører dette en forventet usikkerhed i personalegruppen. For at støtte op omkring det afholdes, så vidt som muligt, ugentlig personalemøder, jævnlig team- og afdelingsmøder, med resten af cfjoo og kontakten til ledelsen, når de ikke er fysiske til stede, altid er muligt ved telefon eller . 8 / 8

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og socialfagligt team Dato den 5. november 2013 Acadre nr.: 13/23504 TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Tilbuddets navn Botilbuddet Gefion og Domus

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Præsentation af projekt Glad Mad

Præsentation af projekt Glad Mad 3. maj 2010 Denne evaluering er udarbejdet af projektkonsulent Selena Forchhammer Thønnings og projektmedarbejder Kristine Pedersen, fra Videns-og Formidlingsenheden (VIFO), Kommunikationscentret i Hillerød

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. JAC Vestegnen. Anmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Brøndby Kommune Tilsynsrapport Brøndby Kommune JAC Vestegnen Anmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere