Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår"

Transkript

1 B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions (herefter kaldet Subscriptions) er en løsning, hvor virksomhedens forbrugerkunder kan indgå aftale med din virksomhed om at gennemføre fremtidige tilbagvendende betalinger (fx en abonnementsaftale eller løbende aftale) med MobilePay i et løbende aftaleforhold. Der skal være indgået en særskilt og klar aftale herom mellem din kunde og dig. Betalingerne kan alene vedrøre et bestemt aftaleforhold. Derudover vil virksomheden få mulighed for at kunne modtage betaling for enkeltstående køb med MobilePay, såfremt virksomhedens kunder har tilmeldt en betalingsaftale fra virksomheden til deres MobilePay. For at få adgang til MobilePay Subscriptions skal virksomheden have indgået en aftale om tilslutning til MobilePay samt have en konto i Danske Bank eller en bank, der har en aftale med Dansk Bank om distribution af MobilePay. Ud over disse betingelser gælder følgende: Almindelige forretningsbetingelser Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår A1. Ændring af betingelser Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre betingelserne. Virksomheden vil blive orienteret om ændringerne pr. brev eller ved elektronisk meddelelse, for eksempel mail. A2. Erhvervsmæssig brug mv. A2.1. Erhvervsmæssig brug MobilePay Subscriptions må kun bruges i erhvervsmæssig sammenhæng. De oplysninger, virksomheden får adgang til, er kun til virksomhedens eget brug. Det er ikke tilladt at give oplysningerne videre til andre. Virksomheden må ikke foretage pengeoverførsler, udbetale kontanter eller overføre penge fra MobilePay til løsninger, der kan fungere som betalingsinstrument eller Side 1 af 7 betalingssurrogat. Virksomheden må dog fortage tilbagebetaling, jfr. punkt B3.8. MobilePay Subscriptions må ikke bruges til ulovlige aktiviteter eller ulovlige formål. MobilePay til virksomheder må heller ikke bruges til aktiviteter og formål, der efter vores opfattelse er moralsk eller etisk angribelige eller kan skade MobilePays image og brand. Vi forbeholder os ret til at spærre virksomhedens adgang til MobilePay Subscriptions, hvis virksomheden ikke overholder kravene. Derudover vil vi vurdere virksomhedens ønskede brug af MobilePay Subscriptions, inden aftalen indgås, og vi kan på baggrund af vurderingen afvise at indgå aftalen. Vi er berettiget til at foretage en løbende vurdering af virksomhedens økonomi. A2.2. Brug af MobilePay varemærker mv.

2 MobilePay er et varemærke registreret af Danske Bank A/S. Vi giver virksomheden ret til at bruge MobilePay, tilhørende teknologi brugt i MobilePay, den hertil knyttede fortrolige knowhow samt varemærkerne associeret hermed (i det følgende tilsammen benævnt som MobilePay ) i Danmark og i relation til MobilePay løsninger og services, så længe virksomheden opfylder aftalte vilkår og som godkendt af os. MobilePay er vores ejendom og må alene bruges af virksomheden efter vores angivne betingelser og retningslinjer. Virksomheden kan ikke overdrage retten til at bruge MobilePay til en tredjepart. Virksomheden skal søge vores forudgående skriftlige samtykke i alle anliggender vedrørende marketing, reklamer og promotion for MobilePay, og må ikke uden vores samtykke offentliggøre lancering af MobilePay eller dermed forbundne løsninger og services. A3. Opkrævning af gebyrer hos virksomhedens kunder mv. Virksomheden er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning for opkrævning af gebyrer hos sine kunder for brug af MobilePay. Der er fastsat en daglig beløbsgrænse for, hvor meget den enkelte MobilePay-bruger maksimalt kan overføre med MobilePay. Se aktuelle beløbsgrænser på mobilepay.dk. Når en MobilePay-bruger betaler med MobilePay, kan oplysninger om bl.a. købsdato, købsbeløb samt virksomhedens navn og adresse fremgå på MobilePay-brugerens kontoudtog. A4. Ansvar for ansattes brug mv. Virksomheden er forpligtet til at sikre, at de ansatte i virksomheden, der bruger MobilePay Subscriptions, er informeret om betingelserne. Virksomheden har ansvaret for de ansattes brug af MobilePay Subscriptions. A5. Priser Vi kan til enhver tid ændre priserne med 30 dages varsel. Virksomheden vil blive orienteret om ændringerne pr. brev eller ved elektronisk meddelelse, for eksempel mail. Vi debiterer afgifter og gebyrer på den opsamlingskonto, virksomheden får tilknyttet ved oprettelsen. Reglerne for prisændringer er i øvrigt beskrevet i vores Almindelige forretningsbetingelser. Vi har ret til at samle og debitere gebyrer senere end en måned efter, at den transaktion, der skal betales gebyr for, er gennemført. Vi har ret til at kræve gebyr for levering af supplerende oplysninger/hyppigere oplysninger end aftalt, da aftalen om MobilePay til virksomheder blev indgået. Vi kan tage gebyrer for de overførsler, som virksomheden foretager fra en konto, ligesom vi kan tage gebyrer for at sende oplysninger til virksomheden om de betalinger, som er gennemført. Priserne for MobilePay Subscriptions er opgivet uden moms. Hvis MobilePay til Subscriptions er momspligtig på det tidspunkt, hvor virksomheden indgår en aftale om MobilePay Subscriptions med os, er vi berettiget til at lægge moms til priserne. Det Side 2 af 7

3 gælder også, hvis løsningen senere bliver momspligtig. Vi må opkræve virksomheden for eventuel moms betalt af os på ydelser, som allerede er leveret til eller betalt af virksomheden. Det gældende momsbeløb eller den gældende momssats vil kunne ses i den gældende prisoversigt for MobilePay til virksomheder på mobilepay.dk. A6. Ansvar Det er virksomhedens ansvar at overholde de lovregler, der til enhver tid gælder for handel med virksomhedens varer eller tjenesteydelser, herunder også behandling af information om MobilePay-brugere, som virksomheden måtte komme i besiddelse af. Det gælder blandt andet reglerne om informationspligt, markedsføring og behandling af personoplysninger. Hvis virksomheden ikke overholder disse forpligtelser, betragter vi det som misligholdelse af virksomhedens aftale om MobilePay Subscriptions. Vi informerer ikke om gældende retsregler på dette område. Vi er ikke ansvarlige for virksomhedens tab som følge af virksomhedens kunders eller andres uberettigede brug af kundernes adgang til MobilePay virksomhedens tab som følge af andres uberettigede brug af virksomhedens adgang til MobilePay til virksomheder indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste og rentetab øvrige tab, som skyldes omstændigheder uden for bankens kontrol, herunder tekniske nedbrud, forstyrrelser ved datatransmission eller drift af netværk. Bemærk, at der kan gælde yderligere ansvarsbestemmelser for de enkelte løsninger og services. A7. Misligholdelse Ved misligholdelse forstås blandt andet at virksomheden ikke overholder sine betalingsforpligtelser ifølge aftalen for eksempel ved returbetaling mv. virksomheden standser sine betalinger virksomheden indleder rekonstruktionsbehandling virksomheden erklæres konkurs eller undergives anden form for insolvensbehandling virksomheden udsættes for udlæg eller arrest virksomheden ikke overholder de lovregler, der gælder for salg af virksomhedens varer og tjenesteydelser virksomheden ikke med det samme opfylder krav, der følger af indsigelser fra virksomhedens kunder vedrørende varer eller tjenesteydelser Vi modtager gentagne indsigelser fra virksomhedens kunder virksomheden ikke i øvrigt overholder betingelserne for MobilePay til virksomheder A8. Opsigelse A8.1. Virksomhedens opsigelse Virksomheden kan skriftligt opsige aftalen uden varsel. Opsigelsen vil dog ikke have virkning for eventuelle krav fra os mod virksomheden som følge af indsigelser fra virksomhedens kunder. Betalt Side 3 af 7

4 abonnementsafgift og eventuelle forudbetalte gebyrer betales ikke tilbage. A8.2. Danske Banks opsigelse Vi kan skriftligt opsige aftalen med 30 dages varsel. I tilfælde af misligholdelse af aftalen har vi dog ret til at ophæve den uden varsel. A9. Meddelelse om adresseskift og overdragelse af rettigheder Virksomheden har pligt til skriftligt at give os besked, hvis virksomheden ændrer adresse eller mailadresse. Virksomheden må ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser, der vedrører MobilePay til virksomheder uden vores skriftlige samtykke. Virksomheden kan ikke overdrage aftalen. A10. Kontakt og hjælp MobilePays Support kan hjælpe med MobilePay til virksomheder. Telefonnummeret ses på mobilepay.dk. A11. Lovvalg og værneting Betingelser for MobilePay til virksomheder og tvister, som udspringer af betingelserne, er underlagt dansk ret og værneting. Afsnit B MobilePay Subscriptions Bemærk, at A8.2 ikke gælder for MobilePay Subscriptions. I stedet gælder at aftalen om MobilePay Subscription kan opsiges med 2 måneders varsel. I tilfælde af misligholdelse af aftalen har vi dog ret til at ophæve aftalen uden varsel. B2. Implementering af MobilePay Subscriptions Det er virksomhedens ansvar at sikre, at MobilePay Subscriptions er implementeret korrekt i virksomhedens system og efter Danske Banks regler og anvisninger. De findes på mobilepay.dk. Test af løsningen skal desuden ske ud fra proceduren beskrevet på mobilepay.dk. B3 Brug af MobilePay Subscriptions B.3.1 Kun til indgåede betalingsaftaler Virksomheden kan kun fremsende tilbagevendende betalingsanmodninger, hvis virksomheden og kunden har indgået aftale om det, og kunden har tilknyttet betalingsaftalen til sin MobilePay. MobilePay Subscriptions må ikke bruges til fremsendelse af opkrævninger, der vedrører inddrivelse af gæld (inkasso). Der fastsættes ved oprettelsen af aftalen imellem virksomheden og MobilePay et maksimumbeløb, som virksomheden kan fremsende opkrævninger på. Såfremt virksomheden benytter en app, må virksomheden ikke initiere godkendelser af abonnementsbetalinger direkte fra apps (applikationer til smatphones). Såfemt virksomheden modtager betaling med MobilePay for enkeltstående køb, og købet foretages i virksomhedens app, skal det købte (varer og tjenesteydelser) være beregnet til forbrug uden for app en. Side 4 af 7

5 Det er virksomhedens ansvar at overholde de regler og betingelser, der til enhver tid gælder for dens app og salg herigennem. Det gælder for eksempel de regler, som Apple, Google og Microsoft opstiller for udvikling og brug af virksomhedens app. Hvis virksomheden ikke overholder ovenstående, betragtes det som væsentlig misligholdelse. Virksomheden har pligt til at holde Danske Bank skadesløs for ethvert krav, banken måtte blive mødt med og ethvert tab, banken måtte lide som følge af virksomhedens manglende overholdelse heraf. B3.2 Priser Priserne for MobilePay Subscriptions fremgår af Priser for MobilePay Subscriptions. Banken kan til enhver tid ændre priser for MobilePay Subscriptions med 30 dages varsel. I øvrigt henvises til punkt A5 om Priser. B3.3. Krav om tydelig information Virksomheden skal sikre, at det klart og tydeligt fremgår, at kunderne kan betale med MobilePay. Virksomheden skal sikre, at MobilePay står skrevet korrekt, og at kun officielle logoer fra Danske Bank bruges. Logoer kan downloades via mobilepay.dk. Ved opsigelse eller ophør af aftalen om MobilePay Subscriptions, uanset af hvilken årsag, skal virksomheden fjerne MobilePay-anvisninger og logoer fra virksomhedens hjemmesider eller butikker. B3.4 Anmodning om betaling med MobilePay B3.4.1Tilbagevendende betalingsopkrævninger Når virksomheden har indgået en betalingsaftale med sin kunde, og når kunden har godkendt tilknytningen til sin MobilePay, vil virksomheden kunne fremsende de tilbagevendende opkrævninger til sin kunde til betaling med MobilePay. Virksomheden skal advisere sin kunde om opkrævningen i henhold til gældende lovgivning. MobilePay er ikke ansvarlig for advisering til virksomhedens kunder. Beløbet for den tilbagvendede betaling overføres, på den betalingsdag virksomheden har aftalt med sin kunde, forudsat der er dækning for beløbet. MobilePay skal kende beløb og betalingsdag min. 8 dage inden betalingsdag. B3.4.2 Enkeltstående betalinger Virksomheden skal oplyse kunden om det endelige købsbeløb, inden kunden anmodes om at betale med MobilePay. Ved enkeltstående betalinger reserveres beløbet for købet og gennemføres først, når MobilePay informeres om, at varen er leveret i henhold til gældende lovgivning på området. Virksomheden er forpligtet til at informere kunden om reservationen i henhold til gældende lovgivning, vejledninger mv. Virksomheden er forpligtet til at sikre, at kunden er gjort opmærksom herpå. Virksomheden er også forpligtet til at annullere reservationen, såfremt købet ikke gennemføres eller afbrydes. Virksomheden vil have mulighed for at tilbageføre betalinger eller dele af betalinger. Dette gælder både enkeltstående betalinger samt tilbagevendende opkrævninger. B3.5 Kundens betaling, både ved tilbagevendende og enkeltstående betalinger Straks efter en MobilePay betaling er gennemført, kan kunden se i sin MobilePay, at beløbet er betalt. Overførslen sker kun, hvis betalingen autoriseres, og MobilePay ikke er spærret. Læs mere på mobilepay.dk. Side 5 af 7

6 B3.6 Bekræftelse til kunden på overførslen Når kunden har betalt en tilbagevendende betaling eller en enkeltstående betaling med MobilePay, får kunden en bekræftelse på overførslen i MobilePay. Hvis kunden får brug for at finde bekræftelsen på et senere tidspunkt, kan den ses under Aktiviteter i MobilePay. Der er alene tale om en bekræftelse for overførslen. B3.7 Virksomhedens firmalogo, billeder og information omkring virksomheden Virksomheden vil få uploadet sit logo i MobilePay, så logoet vises på MobilePaybrugernes kvitteringer, betalingsaftaler mv. i MobilePay. Ligeledes kan virksomheden få udstillet information omkring virksomheden i form af billede og tekst med henvisning (link) til virksomhedens hjemmeside. Danske Bank forbeholder sig ret til at spærre virksomhedens adgang til MobilePay Subscriptions, hvis virksomheden benytter logoer, billede eller tekst, som Danske Bank anser for moralsk eller etisk angribelige, eller som kan skade Danske Banks eller MobilePays image og brand. B3.8.Tilbageførsel af betaling Virksomheden kan tilbageføre det beløb, som kunden har betalt med MobilePay, hvis kunden for eksempel fortryder sit køb. Funktionen er tilgængelig, hvis virksomheden har integreret med vores MobilePay Subscriptions API er. Virksomheden kan maksimalt tilbageføre det beløb, som kunden har betalt. Virksomheden må ikke opkræve kunden et gebyr for tilbageførslen. B4 Indsigelse mod en betaling Hvis en af virksomhedens kunder retter krav mod Danske Bank som følge af en indsigelse, der vedrører en købt vare eller tjenesteydelse, der er betalt under en MobilePay Subscriptions ordning, vil banken henvise kunden til at rette kravet mod virksomheden. Hvis en af virksomhedens kunder retter henvendelse til Danske Bank om tilbageførsel i henhold til betalingstjenestelovens regler herom, vil Danske Bank behandle sagen efter de gældende lovregler. Virksomheden har pligt til at holde Danske Bank skadesløs for alle krav, der følger af en eventuel indsigelse fra kunden. B5 Ansvar Det er virksomhedens ansvar at overholde de lovregler, vejledninger mv., der til enhver tid gælder for handel med virksomhedens varer eller tjenesteydelser, herunder for de betalingsanmodningsaftaler om tilbagevendende betalinger, der indgås med virksomhedens kunder og fremsendes til betaling med MobilePay Subscriptions. Det gælder blandt andet reglerne om informationsog adviseringspligt, markedsføring og behandling af personoplysninger samt Forbrugerombudsmandens til enhver tid gældende vejledninger for betalinger iværksat af betalingsmodtagere. Hvis virksomheden ikke overholder dette, betragter vi det som væsentlig misligholdelse af virksomhedens aftale om MobilePay Subscriptions med Danske Bank. Vi informerer ikke om gældende retsregler mv. på disse områder. Side 6 af 7

7 Det er virksomhedens ansvar at sikre, at der alene iværksættes fremtidige betalinger for MobilePay brugere, der har accepteret, at virksomheden fremsender sådanne, jf. også punkt B3.1. B6 Registrering og beskyttelse af oplysninger Når virksomheden bruger MobilePay Subscriptions, accepterer den, at vi registrerer beløbene og datoerne for transaktionerne. Oplysningerne opbevares hos Danske Bank og bruges til bogføring og ved korrektion af eventuelle fejl. Vi videregiver i øvrigt kun oplysningerne, hvor lovgivningen kræver det eller ved retssager. Vi opbevarer oplysningerne i det år, de registreres, og i de følgende fem år. Side 7 af 7

Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales

Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R - F O R K U N D E R M E D B U S I N E S S O N L I N E (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY SUBSCRIPTIONS TIL VIRKSOMHEDER MED KONTO I DANSKE BANK

BETINGELSER FOR MOBILEPAY SUBSCRIPTIONS TIL VIRKSOMHEDER MED KONTO I DANSKE BANK BETINGELSER FOR MOBILEPAY SUBSCRIPTIONS TIL VIRKSOMHEDER MED KONTO I DANSKE BANK Gældende fra 1. januar 2018 MobilePay Subscriptions (i det følgende kaldet Løsningen ) er en løsning, hvor en virksomheds

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R F O R K U N D E R M E D EN M O D T A G E R K O N T O I A N D E N B A N K

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R F O R K U N D E R M E D EN M O D T A G E R K O N T O I A N D E N B A N K B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R F O R K U N D E R M E D EN M O D T A G E R K O N T O I A N D E N B A N K Gældende fra den 10. april 2017 MobilePay til virksomheder

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY INVOICE

BETINGELSER FOR MOBILEPAY INVOICE BETINGELSER FOR MOBILEPAY INVOICE Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay Invoice (i det følgende kaldet "Løsningen") gør virksomheden i stand til at sende en faktura til brugere af MobilePay. For at

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY PAYOUT

BETINGELSER FOR MOBILEPAY PAYOUT BETINGELSER FOR MOBILEPAY PAYOUT Gældende fra den 1. januar 2018 Med MobilePay Payout (i det følgende kaldet Løsningen ) kan virksomheden foretage udbetalinger til brugere af MobilePay. For at få adgang

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S E R H V E R V S L Ø S N I N G E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S E R H V E R V S L Ø S N I N G E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S E R H V E R V S L Ø S N I N G E R Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePays erhvervsløsninger (herefter løsningen

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R F O R K U N D E R M E D E N M O D T A G E R K O N T O I A N D E N B A N K

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R F O R K U N D E R M E D E N M O D T A G E R K O N T O I A N D E N B A N K B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R F O R K U N D E R M E D E N M O D T A G E R K O N T O I A N D E N B A N K Gældende fra den 12. december 2016 MobilePay til virksomheder

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY INVOICE TIL VIRKSOMHEDER MED KONTO I DANSKE BANK

BETINGELSER FOR MOBILEPAY INVOICE TIL VIRKSOMHEDER MED KONTO I DANSKE BANK BETINGELSER FOR MOBILEPAY INVOICE TIL VIRKSOMHEDER MED KONTO I DANSKE BANK Gældende fra den 1. januar 2018 MobilePay Invoice (i det følgende kaldet "Løsningen") gør virksomheden i stand til at sende en

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAYS ERHVERVSLØSNINGER

BETINGELSER FOR MOBILEPAYS ERHVERVSLØSNINGER BETINGELSER FOR MOBILEPAYS ERHVERVSLØSNINGER Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePays erhvervsløsninger (i det følgende kaldet Løsningen ) er en betalingsløsning, som virksomheder kan bruge til at modtage

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY TIL VIRKSOMHEDER MED ADMINISTRATION I DANSKE BANK

BETINGELSER FOR MOBILEPAY TIL VIRKSOMHEDER MED ADMINISTRATION I DANSKE BANK BETINGELSER FOR MOBILEPAY TIL VIRKSOMHEDER MED ADMINISTRATION I DANSKE BANK Gældende fra den 1. januar 2018 MobilePay til virksomheder med administration i Danske Bank (i det følgende kaldet MobilePay

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R - F O R K U N D E R M E D B U S I N E S S O N L I N E

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R - F O R K U N D E R M E D B U S I N E S S O N L I N E B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R - F O R K U N D E R M E D B U S I N E S S O N L I N E Gældende fra den 12. december 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R Gældende fra den 12. december 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN Gældende fra den 1. januar 2018 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 3. juli 2014 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der kan downloades

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra den 21. marts 2014 MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Betingelser for Alka tank&tjen.

Betingelser for Alka tank&tjen. Betingelser for Alka tank&tjen. Forbrugere Gælder fra 25. oktober 2016 Indledning Alka tank&tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato:

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato: Tilslutningsaftale til SEPA Direct Debit - privatkunder Parter Kunde Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted Side 1 af 5 CPR-/CVR-nr. Indhold 1. Mellem Den

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere