Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog med tværgående effektiviseringsforslag"

Transkript

1 Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til ansvar at sørge for, at der til budget 2011 fremlægges tværgående effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 50 mio. kr. i I nærværende katalog er fem tværgående effektiviseringsforslag, som styregruppen har godkendt. Oversigt over tværgående effektiviseringsforslag inkl. potentiale Nr. Effektiviseringsforslag Anlægsinvestering Potentiale Kommunal befordring Bedre indkøbsaftaler Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen Overgang til behovsrengøring i kontorlokaler Færre it-udgifter i Københavns Kommune I alt * Der vil ske nogle tekniske korrektioner af forslag om kommunal befordring og indkøbsaftaler. Der er knyttet anlægsinvesteringer på i alt 5,2 mio. kr. til implementeringen af ovenstående forslag. Midlerne kommer fra den afsatte på anlægspulje på i alt 50 mio. kr. Økonomforvaltningen bemyndiges til frem mod budgetforslaget at foretage tekniske korrektioner i de forelagte tværgående effektiviseringsforslag. Potentialet i forslagene er fordelt på udvalgene som vist nedenfor. Oversigt over effektiviseringspotentialet fordelt på udvalg Udvalg Potentiale Revisionen Borgerrådgiveren Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt Side 1 af 16

2 Forslag nr. 1 Bevilling Styringsområde Kommunal befordring Sundhed (RD) Pleje, service og boliger for ældre (ES), Pleje, service og boliger for ældre (RD), Handicappede (ES) RD og ES Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Samlet bruttodriftsbesparelser Investerings- og/eller etableringsomkostninger Driftsomkostninger ved ny løsning Samlet bruttoudgifter Samlet nettoændring Personalemæssige konsekvenser Beskrivelse af forslaget Forslaget omhandler et fælles kommunalt udbud af kørsel. Der er igangsat et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at undersøge kørselsområdet på tværs af forvaltningerne for at skabe så gode vilkår som muligt for et fælles udbud. Økonomiforvaltningen deltager også i arbejdet. Arbejdet forventes at være færdigt, så der kan indgås nye aftaler på området med virkning fra 1. april De samlede kørselsudgifter i BUF, SOF og SUF er opgjort til ca. 93,2 mio. kr. Ansvaret for kørsel er i vid udstrækning decentraliseret i de 3 forvaltninger, og der vil være kørsel, der ikke indgår i beløbet, idet udgiften ikke er registreret på egentlige kørselskonti. I øjeblikket er det ikke hele kommunens kørsel, der er omfattet af aftaler. I SUF er alle institutioner dækket af kørselskontrakter gennem et fælles udbud, mens der kun delvist er kontrakter på institutionerne i BUF og SOF. Andre institutioner har indgået lokale aftaler med leverandører om kørslen. En del af den samlede kørsel i kommunen finder sted på forskellige tidspunkter af dagen. Der er en del kørsel til skoler og specialskoler i de tidlige morgentimer, mens brugere af daghjem og dagcentre kører i timerne efter skolekørslen. En bedre planlægning af den samlede kørsel, hvor kørsel til f.eks. genoptræning lægges udenfor spidsbelastningsperioderne kan gøre det langt mere attraktivt for leverandørerne at byde på kørselsopgaver, fordi de kan få flere timers kørsel på den enkelte dag. Det forventes derfor, at der kan opnås bedre priser ved et fælles samlet udbud af kørsel for kommunen. Dog forventes det, at den reelle besparelse i SUF vil være mindre end i BUF og SOF, da der allerede er gennemført et fælles udbud for kørsel i SUF. Forventningen er, at der kan spares ca. 5 % af kørselsudgiften på årsbasis, dog kun 2,5% i SUF, hvilket svarer til ca. 4,1 mio. kr. Hertil kommer øgede udgifter til koordination og ruteplanlægning på ca. 1 mio. kr. Nettobesparelsen på 3,1 mio. kr. ventes at indhentes ved bedre priser ved et fælles udbud, især på de institutioner, der ikke pt. er dækket af kontrakter for kørsel. Besparelsen er fordelt på de tre forvaltninger efter hhv. 5% (BUF og SOF) og 2,5% (SUF) af udgifterne til befordring. I forbindelse med udbuddet er der anslået udgifter svarende til 0,9 mio. kr. Udgifterne dækker projektledelse og -styring med et årsværk, konsulentbistand til juridisk vurdering af udbudsmateriale og ca. 150 timers faglig bistand i forbindelse med afholdelse af udbud. Etableringsudgifter og løbende udgifter er fordelt på de tre udvalg efter deres andel af de samlede Side 2 af 16

3 kørselsudgifter, indtil det evt. besluttes at lægge ansvaret for udbuddet i en forvaltning. Der er nedsat en styregruppe og arbejdsgrupper, som er ved at afdække om og hvordan en effektivisering kan opnås via et fælles kommunalt samarbejde, herunder om det er fornuftigt at etablere et samarbejde med Movia om koordinationen, og om Movia skal være samarbejdspartner i forbindelse med selve udbuddet. I givet fald vil et udbud blive gennemført i løbet af efteråret 2010 med forventet implementering 1. april Movia samarbejder allerede i dag med kommunerne i tidligere Frederiksborg og Københavns Amtskommune. Her er der begge steder gennemført udbud af kørsel. I øjeblikket er de ved at gennemføre et udbud for Ringsted kommune, hvorfra en del af erfaringerne kan være input i forhold til et kommende udbud for Københavns Kommune. Såfremt der træffes beslutning om, at der skal gennemføres et samlet udbud i 2010 og 2011 med henblik på at opnå en besparelse i 2011 og de følgende år, vil der blive et konkret forslag til gennemførelse af udbud af kørsel, herunder evt. indgåelse af aftale med Movia. Beløb i t. kr. (2011 PL) Udvalg Revisionen Borgerrådgiveren Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fordelingsnøgle Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner % % % Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Ingen væsentlige ændringer Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere Ingen væsentlige ændringer Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Samlet budget for området Det samlede kørselsbudget på de anførte områder udgør ca. 93,2 mio. kr. Side 3 af 16

4 Forslag nr. 2 Bevilling Styringsområde Bedre indkøbsaftaler Flere Rammebelagt drift Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Samlede bruttodriftsbesparelser Driftsomkostninger til indkøbsanalysesystem Samlet bruttoudgifter Samlet nettoændring Personalemæssige konsekvenser Baggrund Det vil altid være forbundet med mere tid, besvær og større omkostninger at "handle alene". Det er derfor vigtigt, at der sker en samordning af forvaltninger og institutionernes indkøb af varer og tjenesteydelser, fordi vi derved opnår de bedst mulige betingelser for kommunens samlede indkøb. Det er således, at jo større indkøb kommunen kan foretage hos den enkelte leverandør, jo større muligheder er der for at opnå store rabatter og bedre service. I praksis er det Koncernservice, der sørger for at koordinere indkøbene og til dette formål er der ansat professionelle indkøbere. Når forvaltningerne og institutionerne derfor køber gennem indkøbskontoret giver dette en række fordele som eksempelvis: Økonomi : Gunstige priser fordi storkundefordele og referenceværdi udnyttes. Miljø og politiske beslutninger: Indkøbene er i overensstemmelse med kommunens grønne indkøbspolitik og politiske beslutninger i øvrigt og tager derved hensyn til relevante miljø-, og arbejdsmiljøkrav og relevante politiske beslutninger. Tid: Administrative og ressourcemæssige lettelser i forbindelse med bestilling og betaling af standard forbrugsvarer. Fællesobligatoriske områder med besparelsespotentiale Københavns kommunes indkøbschefgruppe har gennemgået besparelsespotentialet på følgende udvalgte ydelsesområder, der omfattes af kommunens fællesobligatoriske rammeaftaler: Vikaraftale i det pædagogiske område Forbrugsartikler og rengøringsmidler Kontorartikler Flytning Beskæftigelsesmaterialer Enkeltelementerne i besparelserne er fordelt over tid og ydelser er som følger: Side 4 af 16

5 Ydelsesområde Besparelse i 2011 i tkr. Besparelse i 2012 i tkr. Besparelse i 2013 i tkr. Besparelse i 2014 i tkr. Vikaraftale i det pædagogiske område Forbrugsartikler og rengøringsmidler Kontorartikler Flytning Beskæftigelsesmaterialer I alt Kommunens udgifter på de berørte områder Kommunens forbrug af de ydelser, der handles på aftaler og som ligger til grund for besparelserne var i 2009 som følger: Kommunens samlede forbrug hos rammeaftaleleverandør i 2009 (t.kr.) Ydelse Vikarer på de pædagogiske område Forbrugsartikler og rengøringsmidler Kontorartikler Flytning Beskæftigelsesmaterialer Note: Opgjort på baggrund af den samlede handel mellem kommunen og kommunens leverandør på de omfattede ydelsesområder i løbet af år Besparelserne forekommer særdeles realistiske, da rammeaftaler, der ligger til grund for besparelserne er indgået. Besparelserne kan således realiseres i takt med forvaltninger og institutioner loyalt anvender kommunens fælle indkøbsaftaler. Fordelingsnøglen for besparelserne i kommunens forvaltninger er aftalt med kommunens indkøbschefer og er som vist nedenfor: Fordelingsnøgle Vikaraftale Forbrugsartikler Kontorartikler Flytning Beskæftigelsesmaterialer BIF - 0,6 % 8,0 % 5,0 % 0,1 % BUF 62,2 % 26,7 % 36,6 % 10,2 % 80,0 % KFF - 3,6 % 5,9 % 17,1 % 17,2 % SOF 37,5 % 17,8 % 16,7 % 15,4 % 1,7 % SUF 0,4 % 48,6 % 20,8 % 22,2 % 0,8 % TMF - 2,4 % 7,6 % 26,0 % 0,3 % ØKF - 0,2 % 4,4 % 4,1 % 0,0 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Note: Efter aftale med kommunens indkøbschefer er fordelingsnøglen beregnet på baggrund af den enkelte forvaltnings andel af den samlede handel mellem kommunen og kommunens leverandør på de omfattede ydelsesområder i løbet af år Information om samhandel er baseret på VANS-data. Ovenstående fordelingsnøgler udmøntes i nedenstående fordeling af besparelserne på udvalg. Side 5 af 16

6 Udvalg Fordelings-nøgle Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner Beløb i t. kr. (2011 PL) Revisionen Borgerrådgiveren Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Flere jf. ovenfor Kultur- og Fritidsudvalget Flere jf. ovenfor Børne- og Flere jf. ovenfor Ungdomsudvalget Sundheds- og Flere jf. ovenfor Omsorgsudvalget Socialudvalget Flere jf. ovenfor Teknik- og Miljøudvalget Flere jf. ovenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Flere jf. ovenfor I alt * Den faldende profil skyldes at visse af de aftaler, som besparelserne er beregnet på baggrund af ikke løber i samtlige 4 år. Det er Indkøbschefgruppens vurdering, at besparelserne kan realiseres uden personalemæssige konsekvenser som en del af det almindelige indkøbsarbejde i forbindelse med kommunens fælles indkøbsordning. Ydelsesområdet kontorartikler er der også effektiviseret på i budget I forbindelse med realiseringen af budget 2010 har kommunen opnået langt større besparelser end forventet, hvorfor Indkøbschefgruppen indstiller at niveauet for besparelser, der kan realiseres bliver opskrevet i forbindelse med budget Besparelser på kontorartikler, der fremgår af B2010 er modregnet i denne, der opskrives for kontorartikler, således at besparelsen IKKE tages to gange. Koncernservice vurderer, at der er behov for at afsætte kr. pr. år i driftsmidler til brug for et indkøbs-bi system. Indkøbs-BI systemet er anskaffet, implementeret og skal anvendes til opfølgning og controlling af indkøbsaftaler samt identifikation af fremtidige indkøbsbesparelser. Forudsætninger for, at et potentiale kan realiseres: Kommunens rammeaftaler på det pågældende ydelsesområde skal anvendes af kommunen. Der afsættes driftsmidler på til brug for opfølgning og controlling og udvikling af Københavns kommunes fælles indkøbsordning. Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Effektiv realisering af indkøbsbesparelser forudsætter ikke alene loyalitet og ledelsesmæssig opbakning overfor indgåede aftaler og beslutninger. Kommunens tidligere positive økonomiske erfaringer samt erfaringer fra andre organisationer har vist, at effektiv indhøstning af indkøbsbesparelser ofte forudsætter ændringer, eksempelvis: Ændring af brugerpålagte krav, som ikke er rationelle udfra en isoleret prisbetragtning Ændrede krav til produkt/kvalitet (eks. andre mærker/kvaliteter) Ændrede krav til leveringstider (eks. på ugebasis i stedet for hver dag) Ændrede krav til service og garanti (kan eks. tilkøbes efter behov) Samling af køb hos færre leverandører - loyalitet og opbakning til at konsolidere varegrupper hos få leverandører og dermed samle større volumen hos den enkelte leverandør Side 6 af 16

7 Standardisering af produkter (eks. mindre udvalg eller kun én variant) - loyalitet og opbakning til at standardisering og minimere varesortiment og erstatte mærkevareprodukter med billigere alternativer. Ændrede faktureringsvilkår (eks. samlefaktura, ændrede betalingsbetingelser) Ændrede leveringsvilkår (eks. én kvartalsvis levering til Københavns eget lager) Leverandørskifte Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder Koncernservice øger opfølgning og controlling på udvalgte indkøbsområder. Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere Samling af køb hos færre leverandører - loyalitet og opbakning til at konsolidere varegrupper hos få leverandører og dermed samle større volumen hos den enkelte leverandør Standardisering af produkter (eks. mindre udvalg eller kun én variant) - loyalitet og opbakning til at standardisering og minimere varesortiment og erstatte mærkevareprodukter med billigere alternativer. Leverandørskift Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Nej. Samlet budget for området Opgjort på baggrund af den samlede handel mellem kommunen og kommunens leverandør, under den fælles indkøbsordning, på de omfattede ydelsesområder i løbet af år 2009: Kommunens samlede forbrug hos rammeaftaleleverandør i 2009 Ydelse Pædag. Vikarb Forbrugsart./reng.midler Kontorartikler Flytning Beskæftigelsesmat Side 7 af 16

8 Forslag nr. 3 Bevilling Styringsområde Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen Administration Rammebelagt drift, anlæg Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Samlet bruttodriftsbesparelser Investeringsomkostninger Driftsomkostninger ved ny løsning Samlet bruttoudgifter Samlet nettoændring Personalemæssige konsekvenser Baggrund Flere medarbejdere i centralforvaltningerne har i dag har to pc er. Én til kontoret og én til hjemmearbejdspladsen. Økonomiforvaltningen gennemførte med budget 2010 en effektivisering af antallet af computere i forvaltningen, således at alle centralforvaltningens medarbejdere fremover fik én letvægtsbærbar, som de kunne tage med hjem. Efter en initial investering i 2009 førte beslutningen til, at der fra 2010 og frem findes en årlig nettobesparelse på ca. 1,2 mio.kr. Beskrivelse af forslaget Dette effektiviseringsforslag går på, at medarbejdere i de øvrige centralforvaltninger, som i dag har to computere, fremover kun skal have én, som de kan tage med hjem og arbejde ved efter behov. I stedet for, at medarbejderen både har en pc på arbejdspladsen og derhjemme, vil der i stedet blive stillet en letvægtsbærbar pc til rådighed, som skal udgøre både arbejdsplads- og hjemmepc. I de tilfælde, hvor medarbejderens udover den stationære pc allerede har en letvægt bærbar pc, bliver abonnementet på den stationære pc opsagt. Der er altså ikke tale om en større initialinvestering som hvis man havde valgt modellen hvor alle pc er skal udskiftes til bærbare idet der blot er tale om, at det ene af de to pc abonnementer potentielt skal opgraderes fra stationære/almindelige bærbare til letvægtsbærbare, mens det andet abonnement opsiges. Antallet af dobbelt abonnementer i forvaltningerne ses i tabel 1. Tabel 1. Antal dobbeltabonnementer i forvaltningerne Forvaltning Antal dobbeltabonnementer Kultur- og Fritidsforvaltningen 140 Socialforvaltningen 36 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 43 Børne- og Ungdomsforvaltningen 31 Teknik- og Miljøforvaltningen 100 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 80 Der er en forventet besparelse på kr. pr. stationært pc abonnement der afskaffes. Jf. ovenstående tabel forventes der at kunne opsiges ca. 430 stationære pc abonnementer. Side 8 af 16

9 Investerings- og/eller etableringsomkostninger: Scrap/restværdi: En kompensation som betales til KS ved fremskyndet udskiftning såfremt pågældende pc ikke er fuldt afskrevet. Under ØKF s pc-udskiftning blev den tilbageværende restværdi af de opsagte stationære pc abonnementer sat til kr. Wirelås: Låse til at sikre de bærbare pc er mod tyveri. Værdi ca. 50 kr. pr. stk. Tasker: Såfremt det påregnes at den bærbare skal transporteres fra arbejde til hjemmet, når der skal arbejdes hjemme, iberegnes indkøb af tasker. Værdi ca. 250 kr. Driftsomkostninger: Ekstra omkostning ved opgradering fra stationær pc til almindelig bærbar pc: Såfremt medarbejderens tilbageværende pc er en stationær pc (når det andet pc abonnement er blevet opsagt), skal der her opgraderes til et bærbart pc abonnement. Et almindelig bærbar koster årligt kr. mere end et stationært pc abonnement Ekstraomkostning ved overgang fra alm. bærbar til letvægtsbærbar: Såfremt der vælges en letvægtsbærbar pc som er lettere at transportere, koster det ved anskaffelse kr. udover det almindelig bærbare pc abonnement. Fordelt over de fire år giver det en årlig ekstra omkostning på ca. 600 kr. Dockingstationer: Skal bruges til at koble den bærbare pc til ekstern skærm, tastatur og mus. Skal udskiftes løbende sammen med udskiftningen af pc er. Udgiften på ca. 800 kr. pr. dockingstation bliver derved fordelt over pc ens levetid på 3-4 år, dvs. 250 kr. pr. år. Nedenstående ses forvaltningernes besparelse som følge af pc-abonnementer, der kan opsiges fordi der er tale om dobbeltabonnementer. Tabel 2. Fordeling af besparelsen på de forskellige udvalg Udvalg Revisionen* Borgerrådgiveren* Beredskabskommissionen* Fordelingsnøgle Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner Beløb i t. kr. (2011 PL) Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget *Der udstår stadig en afklaring om hvorvidt Revisionen, Borgerrådgiveren og Beredskabskommissionen er med i forslaget. For så vidt at de er med i forslaget forventes effektiviseringspotentialet at være forholdsvist begrænset pga. antallet af medarbejdere og en forventning om relativt få pc dobbeltabonnementer. Implementering af forslaget Det er forvaltningerne selv, der skal forestå implementeringen af den besluttede pc udskiftning, herunder at opsige relevante stationære pc abonnementer, bestille nye letvægt bærbare pc abonnementer, samt bestille tilbehør hos KS. Hvis pc forslaget bliver besluttet, forventes udskiftningen at blive gennemført i løbet af 2010 med Side 9 af 16

10 effekt fra Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Positive effekter: Større mobilitet/fleksibilitet for de berørte medarbejder, der kan tage pc en med rundt til møder, og oplæg. Lettere at arbejde projektorienteret når de relevante medarbejdere lettere kan sættes sig sammen og arbejde. Mulige negative effekter: Udover at kunne tilgå sin arbejdsmail via tokenopkobling, så mister medarbejderen en del af sin mulighed for at arbejde hjemme, når de ved uventet sygdom/barn syg ikke har fået pc en med hjem. Utilfredshed over at skulle slæbe pc en ud og hjem, når arbejdet hjemme påkræver at kunne koble sig på København kommunes netværk. Utilfredshed over forskelsbehandling blandt medarbejderne når der kun skiftes ved dobbeltabonnementer. Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder Positive effekter Mindre forbrug af papir, toner mm når pc en kan tages med til møde i stedet for at printe. Større standardisering og derved mindre flytteomkostninger: Lettere og billigere at flytte en medarbejder fra et sted til et andet Mulige negative effekter Fordelene ved den bærbare pc-løsning i form af fleksibilitet, mindre flytteomkostninger, projektorganisering er mindre, så længe den bærbare pc-udskiftning kun finder sted ved dobbelt-abonnementer og derved en mindre(og spredt) medarbejdergruppe. Som led i den almindelige udskiftning bør forvaltningerne derfor sigte på at anskaffe samme type pc er til de øvrige medarbejdere. Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere Ingen Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Foreligger ikke. Samlet budget for området Side 10 af 16

11 Forslag nr. 4 Bevilling Styringsområde Overgang til behovsrengøring i kontorlokaler Flere Driftsramme Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Samlet bruttodriftsbesparelser på rengøring Analyse af konkret besparelsespotentiale på de enkelte lejemål Nedgang i overskud hos Københavns Ejendommes Rengøringsservice Samlet nettoændring Personalemæssige konsekvenser n/a n/a n/a n/a Beskrivelse af forslaget Overgang til behovsrengøring i kontorlokaler. Udgangspunktet i forslaget er en overgang fra daglig rengøring og tømning af affald og papir (rengøring efter programkode 511 for kontorområder) til én gang ugentlig rengøring, men fortsat med daglig tømning af affald og papir (rengøring efter programkode 111, men med daglig tømning af affald og papir) i kontorlokaler. Forslaget omfatter kun kontorer, men ikke mødelokaler, gangarealer, vådrum, trapper, kantine / køkken og depot /teknik i administrationsejendomme. Det er i samarbejde med Københavns Ejendommes Rengøringsservice blevet vurderet, at en gang ugentlig rengøring i kontorlokaler sikrer et tilstrækkeligt rengøringsniveau. Rengøringsniveauet vil forsat leve op til levnedsmiddelkontrollens regler. Det er Københavns Ejendommes Rengøringsservice vurdering, at der på nuværende tidspunkt gøres rent og tømmes affald og papir dagligt i kontorlokaler i Københavns Kommune. Det indgår som forudsætning i forslaget. Københavns Ejendommes Rengøringsservice har foretaget beregninger på baggrund af en detaljeret gennemgang af i alt syv administrationsejendomme. De syv cases viser et besparelsespotentiale på mellem 30 % og 72 % ved overgang til behovsrengøring. Besparelser i de enkelte ejendomme afhænger af den konkrete indretning og brug af de enkelte lokaler. I beregningerne i dette forslag lægges det til grund, at der kan opnås en besparelse på 30 %. Da det justerede forslag indebærer, at der fortsat skal tømmes affald og papir dagligt, vurderes det, at besparelsespotentialet nedsættes med 20 %, hvilket giver et justeret besparelsespotentiale på 24 %. Eventuelle besparelser, der ligger ud over 24 %, foreslås beholdt af de enkelte forvaltninger. Københavns Ejendomme har i sit ejendomsadministrationssystem registreret, at man administrerer i alt ca m2 administrationsejendomme, der udlejes til forvaltningerne. Disse data er lagt til grund for beregningerne. Den procentvise fordeling mellem forvaltningerne fremgår af nedenstående tabel. Det indgår i beregningerne, at 50 % af dette areal udgøres af kontorer. Besparelsespotentialet er således beregnet på baggrund af et kontorareal på m2. De syv cases viser, at der på nuværende tidspunkt dagligt til rengøring anvendes mellem 3,12 og Side 5,53 11 timer af 16

12 pr m2. Besparelsespotentialet er beregnet på baggrund af et tidsforbrug på 3,12 timer pr m2. Besparelsespotentialet er opgjort på baggrund af 252 rengøringsdage pr. år. Besparelsespotentialet er opgjort på baggrund af Københavns Ejendommes Rengøringsservice pris pr. rengøringstime. Heri indgår overheadudgifter til ledelse, udgifter ved afløsning i forbindelse sygdom og ferie samt materialer. Det er estimeret, at forslaget vil medføre en omsætningsnedgang hos Københavns Ejendommes Rengøringsservice på 11 %. På den baggrund nedjusteres nettoindtægtskravet hos Københavns Ejendommes Rengøringsservice med 11 % svarende til 617 tkr. pr. år. De personalemæssige konsekvenser er ikke opgjort, da der er stor variation i den nuværende løsning af rengøringsopgaven forvaltningerne imellem. Nogle steder varetages rengøringsopgaven af enten Københavns Ejendommes Rengøringsservice eller Børne- og Ungdomsforvaltningens rengøringssektion, mens den andre steder varetages af eget personale eller ekstern leverandør. Der vil i den resterende del af 2010 blive arbejdet videre med at kortlægge rengøringsopgaven i kommunen med henblik på at afdække yderligere effektviserings- og besparelsespotentiale, som vil kunne indarbejdes i budgettet for Der vil blandt andet blive set på mulighederne for udbud af rengøringsopgaven, eventuelt i geografiske områder på tværs af forvaltningerne. Beløb i t. kr. (2011 PL) Udvalg Fordelingsnøgle Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner Revisionen Borgerrådgiveren Beredskabskommissionen Økonomiudvalget 13,5 % Driftsramme Kultur- og Fritidsudvalget 7,6 % Driftsramme Børne- og Ungdomsudvalget 23,0 % Driftsramme Sundheds- og Omsorgsudvalget 12,8 % Driftsramme Socialudvalget 17,5 % Driftsramme Teknik- og Miljøudvalget 20,4 % Driftsramme Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 5,2 % Driftsramme Beskrivelse af implementering Forslaget vil efter vedtagelse kræve en implementeringsperiode. Det vil kræve en periode på 3-4 måneder at lave en detaljeret gennemgang af alle de relevante ejendomme for at beregne det konkrete besparelsespotentiale i de enkelte ejendomme. Det er usikkert, hvor stor udgiften hertil vil være, men det er forudsat, at dette vil koste i alt 850 tkr. ved brug af ekstern konsulentbistand. Udgifter hertil er indregnet i 2011 og fordelt til forvaltningerne efter samme fordelingsnøgle som besparelserne. Herefter vil det tage et stykke tid, før besparelsen vil kunne have effekt som følge af tilpasning af eksisterende rengøringskontrakter, bemanding m.v. Det er forudsat, at der kan opnås 1/3 af det fulde besparelsespotentiale i 2011 (svarende til 4 måneder). Der er forudsat fuldt besparelsespotentiale i 2012 og følgende år. Nedsættelsen af nettoindtægtskravet hos Københavns Ejendommes Rengøringsservice er ligeledes indarbejdet med 1/3 i 2011 og med fuld effekt i 2012 og følgende år. Side 12 af 16

13 Beskrivelse af konsekvenser af forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Forslaget indebærer en reduktion i det nuværende rengøringsniveau i kontorarealer. Derfor er det vigtigt, at personalet bliver informeret om tiltaget, og om hvad de kan forvente af den fremtidige rengøring, således at personalets forventninger og adfærdsmønstre tilpasses til det fremtidige rengøringsniveau. Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Ikke tilgængeligt. Samlet budget for området Ikke opgjort. Side 13 af 16

14 Forslag nr. 5 Bevilling Styringsområde Færre udgifter til it-systemer i Københavns Kommune Administration Rammebelagt drift, anlæg Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Samlet bruttodriftsbesparelse Investeringsomkostninger Implementeringsomkostninger Samlet drift nettoændring Personalemæssige konsekvenser Baggrund Blandt kommunens syv forvaltninger er der enighed om, at kommunen har høje udgifter til it-systemer, og at der er et potentiale for effektiviseringer. Med budgetaftalen for 2010 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte det påbegyndte arbejde med at kortlægge og konsolidere kommunen it-systemer, og at der til budgetforhandlingerne for 2011 udarbejdes konkrete forslag til konsolidering af kommunens systemanvendelse, som kan nedbringe udgifterne til itsystemer. Med henblik på at udarbejde konkrete forslag til nedbringelse af it-udgifter, har det været et arbejde i gang med at indsamle data om kommunens it-systemer siden foråret Arbejdet har været vanskeliggjort af, at ansvaret for mange af systemerne ligger ude i de respektive forvaltninger og at systemejerne ikke har haft det fornødne overblik over netop antal brugere og økonomien ved systemerne. Medio maj 2010 er der 466 it-systemer registreret i kommunens fælles it-oversigt. Heraf skal 77 systemer slettes fra oversigten som følge af blandt andet dobbeltregistrering. Ud af de resterende 389 systemer er der kun oplysninger 97 systemers anskaffelsesomkostninger og/eller driftsomkostninger. Beskrivelse af forslaget Kommunens forvaltninger er enige om, at uanset den manglende præcise opgørelse af kommunens itsystemportefølje er der et stort effektiviseringspotentiale på området. Forvaltningerne er derfor enige om at pålægge udvalgene at effektivisere samlet for 15 mio. kr. i 2011 stigende til 20 mio. kr. i 2012 og 25 mio. kr. i 2013 og De årlige omkostninger til drift af kommunens mange it-systemer kan nedbringes på flere måder. For det første gennem en konsolidering af eksisterende systemer på tværs af kommunen. Dette ligger i tråd med Københavns Kommunes it-strategi for , hvor et af de bærende principper er, at når den samme opgavetype løftes flere forskellige steder, sker det i samme it-system med ensartede processer. For det andet vurderes det, at en gennemgang og genforhandling og/eller udfasning af kontrakter og driftsaftaler med kommunens største it-leverandører vil kunne give en besparelse på op imod 5 pct. af udgifterne til de enkelte leverandører. For det tredje vil forvaltningerne gennem bedre udnyttelse af hinandens interne ressourcer på it-området, både hvad angår selve systemerne og deres løbende drift og udvikling, ligeledes kunne Side nedbringe 14 af 16 deres it-

15 driftsomkostninger. Fordelingsnøglen for effektiviseringen er baseret på udvalgenes serviceudgifter. Ved vedtagelsen af de konkrete forslag vil udvalgenes rammer fremadrettet blive korrigeret i henhold til den konkrete effektivisering. Udvalg Fordelingsnøgle Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner Beløb i t. kr. (2011 PL) Revisionen 0, Borgerrådgiveren 0, Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Økonomiudvalget 4, Kultur- og Fritidsudvalget 4, Børne- og Ungdomsudvalget 37, Sundheds- og Omsorgsudvalget 24, Socialudvalget 21, Teknik- og Miljøudvalget 3, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3, I alt Note: Implementeringsomkostningerne på 500 t.kr. i drift i 2011 og 2012 og investeringsomkostningerne på kr. i anlæg er lagt under Økonomiudvalget og skal omplaceres afhængig af hvordan opgaven med at udarbejde konkrete forslag organiseres jf. nedenfor. Implementering af forslaget For at effektiviseringspotentialet kan realiseres skal der udarbejdes konkrete forslag til konsolidering af itsystemer, gennemgang af leverandører mv. 7-direktørkredsen får til ansvar at beslutte, hvordan opgaven skal organiseres inden udgang af november Der afsættes 500 t. kr. i drift i 2011 og 2012 til forundersøgelser og eventuel konsulentbistand, som måtte være nødvendig for at udarbejde de konkrete forslag. Herunder til gennemgang af aftaler med itleverandører. Desuden afsættes en anlægsramme til nødvendige investeringer i nye systemer mv. på t.kr. Skulle det vise sig nødvendigt under implementeringen at afholde større udgifter til systemkonsolidering, herunder etablering af nye systemer, kan der efter godkendelse fra Borgerrepræsentationen gives adgang til at optage et internt lån. Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder Forslagene skal implementeres i overensstemmelse med Københavns Kommunens it-strategi for Side 15 af 16

16 Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere Forslagene forventes ikke at have nogen konkret effekt for kommunens slutbrugere. Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Odense Kommune har etableret en samlet oversigt over kommunens it-systemer. Ultimo 2009 indeholdt oversigten 675 it-systemer, dvs. flere end der er registreret i Københavns Kommunes oversigt (FISKK). Dette peger i retning af, at ikke alle systemer er registrerede endnu, hvilket bekræftes af at antallet af systemer i FISKK løbende stiger. Odense Kommune har ikke et samlet overblik over økonomien i it-systemerne. Side 16 af 16

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Effektiviseringsforslag 2011 2012 2013 2014 Beskrivelse Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2011 Vintertjeneste

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/ BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver 1. Planer og strategier i kommunen Der udarbejdes en lang række

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen)

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) Aftale Varetagelse af kørselsadministrationen for fælles kørsel af elever og brugere til specialskoler og diverse dag-

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Bilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. En række

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

BILAG 4. Tidligere præsenterede modeller for organisering

BILAG 4. Tidligere præsenterede modeller for organisering BILAG 4 Tidligere præsenterede modeller for organisering Strukturudvalget blev d. 5. oktober samt d. 12. oktober 2012 forelagt foreløbige forslag til modeller for ny organisering. Disse modeller er samlet

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Administrative arbejdsfællesskaber Reducering af udgifter til

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016.

Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. Bilag 7 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. Der er udarbejdet

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service.

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service. Bilag 1. Pris og ydelseskatalog 2008 Side 1 af 5 Pris på årligt abonnement på en pc Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pcarbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014 Forslag Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk It-netværket i Københavns Kommune har behov for en opgradering for at kunne imødekomme nuværende og fremtidig krav fra borgere medarbejdere

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen

Læs mere

Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk

Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Presse NOTAT 23-03-2015 Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk Sagsnr. 2015-0066868 Dokumentnr. 2015-0066868-1

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme NOTAT 08-10-2013 Bilag 3 Økonomiforklaring Indledning Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor

Læs mere

1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning

1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning Bilag 12 - Anvendelse af administrative konsulentydelser Dette notat er en opgørelse over Teknik- og Miljøforvaltningens anvendelse af konsulentydelser i første halvår af 2013. Med budgetaftalen for 2011

Læs mere

Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i budget 2017. Der er udelukkende et måltal for tværgående

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere