Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog med tværgående effektiviseringsforslag"

Transkript

1 Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til ansvar at sørge for, at der til budget 2011 fremlægges tværgående effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 50 mio. kr. i I nærværende katalog er fem tværgående effektiviseringsforslag, som styregruppen har godkendt. Oversigt over tværgående effektiviseringsforslag inkl. potentiale Nr. Effektiviseringsforslag Anlægsinvestering Potentiale Kommunal befordring Bedre indkøbsaftaler Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen Overgang til behovsrengøring i kontorlokaler Færre it-udgifter i Københavns Kommune I alt * Der vil ske nogle tekniske korrektioner af forslag om kommunal befordring og indkøbsaftaler. Der er knyttet anlægsinvesteringer på i alt 5,2 mio. kr. til implementeringen af ovenstående forslag. Midlerne kommer fra den afsatte på anlægspulje på i alt 50 mio. kr. Økonomforvaltningen bemyndiges til frem mod budgetforslaget at foretage tekniske korrektioner i de forelagte tværgående effektiviseringsforslag. Potentialet i forslagene er fordelt på udvalgene som vist nedenfor. Oversigt over effektiviseringspotentialet fordelt på udvalg Udvalg Potentiale Revisionen Borgerrådgiveren Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget I alt Side 1 af 16

2 Forslag nr. 1 Bevilling Styringsområde Kommunal befordring Sundhed (RD) Pleje, service og boliger for ældre (ES), Pleje, service og boliger for ældre (RD), Handicappede (ES) RD og ES Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Samlet bruttodriftsbesparelser Investerings- og/eller etableringsomkostninger Driftsomkostninger ved ny løsning Samlet bruttoudgifter Samlet nettoændring Personalemæssige konsekvenser Beskrivelse af forslaget Forslaget omhandler et fælles kommunalt udbud af kørsel. Der er igangsat et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at undersøge kørselsområdet på tværs af forvaltningerne for at skabe så gode vilkår som muligt for et fælles udbud. Økonomiforvaltningen deltager også i arbejdet. Arbejdet forventes at være færdigt, så der kan indgås nye aftaler på området med virkning fra 1. april De samlede kørselsudgifter i BUF, SOF og SUF er opgjort til ca. 93,2 mio. kr. Ansvaret for kørsel er i vid udstrækning decentraliseret i de 3 forvaltninger, og der vil være kørsel, der ikke indgår i beløbet, idet udgiften ikke er registreret på egentlige kørselskonti. I øjeblikket er det ikke hele kommunens kørsel, der er omfattet af aftaler. I SUF er alle institutioner dækket af kørselskontrakter gennem et fælles udbud, mens der kun delvist er kontrakter på institutionerne i BUF og SOF. Andre institutioner har indgået lokale aftaler med leverandører om kørslen. En del af den samlede kørsel i kommunen finder sted på forskellige tidspunkter af dagen. Der er en del kørsel til skoler og specialskoler i de tidlige morgentimer, mens brugere af daghjem og dagcentre kører i timerne efter skolekørslen. En bedre planlægning af den samlede kørsel, hvor kørsel til f.eks. genoptræning lægges udenfor spidsbelastningsperioderne kan gøre det langt mere attraktivt for leverandørerne at byde på kørselsopgaver, fordi de kan få flere timers kørsel på den enkelte dag. Det forventes derfor, at der kan opnås bedre priser ved et fælles samlet udbud af kørsel for kommunen. Dog forventes det, at den reelle besparelse i SUF vil være mindre end i BUF og SOF, da der allerede er gennemført et fælles udbud for kørsel i SUF. Forventningen er, at der kan spares ca. 5 % af kørselsudgiften på årsbasis, dog kun 2,5% i SUF, hvilket svarer til ca. 4,1 mio. kr. Hertil kommer øgede udgifter til koordination og ruteplanlægning på ca. 1 mio. kr. Nettobesparelsen på 3,1 mio. kr. ventes at indhentes ved bedre priser ved et fælles udbud, især på de institutioner, der ikke pt. er dækket af kontrakter for kørsel. Besparelsen er fordelt på de tre forvaltninger efter hhv. 5% (BUF og SOF) og 2,5% (SUF) af udgifterne til befordring. I forbindelse med udbuddet er der anslået udgifter svarende til 0,9 mio. kr. Udgifterne dækker projektledelse og -styring med et årsværk, konsulentbistand til juridisk vurdering af udbudsmateriale og ca. 150 timers faglig bistand i forbindelse med afholdelse af udbud. Etableringsudgifter og løbende udgifter er fordelt på de tre udvalg efter deres andel af de samlede Side 2 af 16

3 kørselsudgifter, indtil det evt. besluttes at lægge ansvaret for udbuddet i en forvaltning. Der er nedsat en styregruppe og arbejdsgrupper, som er ved at afdække om og hvordan en effektivisering kan opnås via et fælles kommunalt samarbejde, herunder om det er fornuftigt at etablere et samarbejde med Movia om koordinationen, og om Movia skal være samarbejdspartner i forbindelse med selve udbuddet. I givet fald vil et udbud blive gennemført i løbet af efteråret 2010 med forventet implementering 1. april Movia samarbejder allerede i dag med kommunerne i tidligere Frederiksborg og Københavns Amtskommune. Her er der begge steder gennemført udbud af kørsel. I øjeblikket er de ved at gennemføre et udbud for Ringsted kommune, hvorfra en del af erfaringerne kan være input i forhold til et kommende udbud for Københavns Kommune. Såfremt der træffes beslutning om, at der skal gennemføres et samlet udbud i 2010 og 2011 med henblik på at opnå en besparelse i 2011 og de følgende år, vil der blive et konkret forslag til gennemførelse af udbud af kørsel, herunder evt. indgåelse af aftale med Movia. Beløb i t. kr. (2011 PL) Udvalg Revisionen Borgerrådgiveren Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fordelingsnøgle Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner % % % Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Ingen væsentlige ændringer Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere Ingen væsentlige ændringer Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Samlet budget for området Det samlede kørselsbudget på de anførte områder udgør ca. 93,2 mio. kr. Side 3 af 16

4 Forslag nr. 2 Bevilling Styringsområde Bedre indkøbsaftaler Flere Rammebelagt drift Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Samlede bruttodriftsbesparelser Driftsomkostninger til indkøbsanalysesystem Samlet bruttoudgifter Samlet nettoændring Personalemæssige konsekvenser Baggrund Det vil altid være forbundet med mere tid, besvær og større omkostninger at "handle alene". Det er derfor vigtigt, at der sker en samordning af forvaltninger og institutionernes indkøb af varer og tjenesteydelser, fordi vi derved opnår de bedst mulige betingelser for kommunens samlede indkøb. Det er således, at jo større indkøb kommunen kan foretage hos den enkelte leverandør, jo større muligheder er der for at opnå store rabatter og bedre service. I praksis er det Koncernservice, der sørger for at koordinere indkøbene og til dette formål er der ansat professionelle indkøbere. Når forvaltningerne og institutionerne derfor køber gennem indkøbskontoret giver dette en række fordele som eksempelvis: Økonomi : Gunstige priser fordi storkundefordele og referenceværdi udnyttes. Miljø og politiske beslutninger: Indkøbene er i overensstemmelse med kommunens grønne indkøbspolitik og politiske beslutninger i øvrigt og tager derved hensyn til relevante miljø-, og arbejdsmiljøkrav og relevante politiske beslutninger. Tid: Administrative og ressourcemæssige lettelser i forbindelse med bestilling og betaling af standard forbrugsvarer. Fællesobligatoriske områder med besparelsespotentiale Københavns kommunes indkøbschefgruppe har gennemgået besparelsespotentialet på følgende udvalgte ydelsesområder, der omfattes af kommunens fællesobligatoriske rammeaftaler: Vikaraftale i det pædagogiske område Forbrugsartikler og rengøringsmidler Kontorartikler Flytning Beskæftigelsesmaterialer Enkeltelementerne i besparelserne er fordelt over tid og ydelser er som følger: Side 4 af 16

5 Ydelsesområde Besparelse i 2011 i tkr. Besparelse i 2012 i tkr. Besparelse i 2013 i tkr. Besparelse i 2014 i tkr. Vikaraftale i det pædagogiske område Forbrugsartikler og rengøringsmidler Kontorartikler Flytning Beskæftigelsesmaterialer I alt Kommunens udgifter på de berørte områder Kommunens forbrug af de ydelser, der handles på aftaler og som ligger til grund for besparelserne var i 2009 som følger: Kommunens samlede forbrug hos rammeaftaleleverandør i 2009 (t.kr.) Ydelse Vikarer på de pædagogiske område Forbrugsartikler og rengøringsmidler Kontorartikler Flytning Beskæftigelsesmaterialer Note: Opgjort på baggrund af den samlede handel mellem kommunen og kommunens leverandør på de omfattede ydelsesområder i løbet af år Besparelserne forekommer særdeles realistiske, da rammeaftaler, der ligger til grund for besparelserne er indgået. Besparelserne kan således realiseres i takt med forvaltninger og institutioner loyalt anvender kommunens fælle indkøbsaftaler. Fordelingsnøglen for besparelserne i kommunens forvaltninger er aftalt med kommunens indkøbschefer og er som vist nedenfor: Fordelingsnøgle Vikaraftale Forbrugsartikler Kontorartikler Flytning Beskæftigelsesmaterialer BIF - 0,6 % 8,0 % 5,0 % 0,1 % BUF 62,2 % 26,7 % 36,6 % 10,2 % 80,0 % KFF - 3,6 % 5,9 % 17,1 % 17,2 % SOF 37,5 % 17,8 % 16,7 % 15,4 % 1,7 % SUF 0,4 % 48,6 % 20,8 % 22,2 % 0,8 % TMF - 2,4 % 7,6 % 26,0 % 0,3 % ØKF - 0,2 % 4,4 % 4,1 % 0,0 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Note: Efter aftale med kommunens indkøbschefer er fordelingsnøglen beregnet på baggrund af den enkelte forvaltnings andel af den samlede handel mellem kommunen og kommunens leverandør på de omfattede ydelsesområder i løbet af år Information om samhandel er baseret på VANS-data. Ovenstående fordelingsnøgler udmøntes i nedenstående fordeling af besparelserne på udvalg. Side 5 af 16

6 Udvalg Fordelings-nøgle Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner Beløb i t. kr. (2011 PL) Revisionen Borgerrådgiveren Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Flere jf. ovenfor Kultur- og Fritidsudvalget Flere jf. ovenfor Børne- og Flere jf. ovenfor Ungdomsudvalget Sundheds- og Flere jf. ovenfor Omsorgsudvalget Socialudvalget Flere jf. ovenfor Teknik- og Miljøudvalget Flere jf. ovenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Flere jf. ovenfor I alt * Den faldende profil skyldes at visse af de aftaler, som besparelserne er beregnet på baggrund af ikke løber i samtlige 4 år. Det er Indkøbschefgruppens vurdering, at besparelserne kan realiseres uden personalemæssige konsekvenser som en del af det almindelige indkøbsarbejde i forbindelse med kommunens fælles indkøbsordning. Ydelsesområdet kontorartikler er der også effektiviseret på i budget I forbindelse med realiseringen af budget 2010 har kommunen opnået langt større besparelser end forventet, hvorfor Indkøbschefgruppen indstiller at niveauet for besparelser, der kan realiseres bliver opskrevet i forbindelse med budget Besparelser på kontorartikler, der fremgår af B2010 er modregnet i denne, der opskrives for kontorartikler, således at besparelsen IKKE tages to gange. Koncernservice vurderer, at der er behov for at afsætte kr. pr. år i driftsmidler til brug for et indkøbs-bi system. Indkøbs-BI systemet er anskaffet, implementeret og skal anvendes til opfølgning og controlling af indkøbsaftaler samt identifikation af fremtidige indkøbsbesparelser. Forudsætninger for, at et potentiale kan realiseres: Kommunens rammeaftaler på det pågældende ydelsesområde skal anvendes af kommunen. Der afsættes driftsmidler på til brug for opfølgning og controlling og udvikling af Københavns kommunes fælles indkøbsordning. Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Effektiv realisering af indkøbsbesparelser forudsætter ikke alene loyalitet og ledelsesmæssig opbakning overfor indgåede aftaler og beslutninger. Kommunens tidligere positive økonomiske erfaringer samt erfaringer fra andre organisationer har vist, at effektiv indhøstning af indkøbsbesparelser ofte forudsætter ændringer, eksempelvis: Ændring af brugerpålagte krav, som ikke er rationelle udfra en isoleret prisbetragtning Ændrede krav til produkt/kvalitet (eks. andre mærker/kvaliteter) Ændrede krav til leveringstider (eks. på ugebasis i stedet for hver dag) Ændrede krav til service og garanti (kan eks. tilkøbes efter behov) Samling af køb hos færre leverandører - loyalitet og opbakning til at konsolidere varegrupper hos få leverandører og dermed samle større volumen hos den enkelte leverandør Side 6 af 16

7 Standardisering af produkter (eks. mindre udvalg eller kun én variant) - loyalitet og opbakning til at standardisering og minimere varesortiment og erstatte mærkevareprodukter med billigere alternativer. Ændrede faktureringsvilkår (eks. samlefaktura, ændrede betalingsbetingelser) Ændrede leveringsvilkår (eks. én kvartalsvis levering til Københavns eget lager) Leverandørskifte Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder Koncernservice øger opfølgning og controlling på udvalgte indkøbsområder. Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere Samling af køb hos færre leverandører - loyalitet og opbakning til at konsolidere varegrupper hos få leverandører og dermed samle større volumen hos den enkelte leverandør Standardisering af produkter (eks. mindre udvalg eller kun én variant) - loyalitet og opbakning til at standardisering og minimere varesortiment og erstatte mærkevareprodukter med billigere alternativer. Leverandørskift Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Nej. Samlet budget for området Opgjort på baggrund af den samlede handel mellem kommunen og kommunens leverandør, under den fælles indkøbsordning, på de omfattede ydelsesområder i løbet af år 2009: Kommunens samlede forbrug hos rammeaftaleleverandør i 2009 Ydelse Pædag. Vikarb Forbrugsart./reng.midler Kontorartikler Flytning Beskæftigelsesmat Side 7 af 16

8 Forslag nr. 3 Bevilling Styringsområde Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen Administration Rammebelagt drift, anlæg Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Samlet bruttodriftsbesparelser Investeringsomkostninger Driftsomkostninger ved ny løsning Samlet bruttoudgifter Samlet nettoændring Personalemæssige konsekvenser Baggrund Flere medarbejdere i centralforvaltningerne har i dag har to pc er. Én til kontoret og én til hjemmearbejdspladsen. Økonomiforvaltningen gennemførte med budget 2010 en effektivisering af antallet af computere i forvaltningen, således at alle centralforvaltningens medarbejdere fremover fik én letvægtsbærbar, som de kunne tage med hjem. Efter en initial investering i 2009 førte beslutningen til, at der fra 2010 og frem findes en årlig nettobesparelse på ca. 1,2 mio.kr. Beskrivelse af forslaget Dette effektiviseringsforslag går på, at medarbejdere i de øvrige centralforvaltninger, som i dag har to computere, fremover kun skal have én, som de kan tage med hjem og arbejde ved efter behov. I stedet for, at medarbejderen både har en pc på arbejdspladsen og derhjemme, vil der i stedet blive stillet en letvægtsbærbar pc til rådighed, som skal udgøre både arbejdsplads- og hjemmepc. I de tilfælde, hvor medarbejderens udover den stationære pc allerede har en letvægt bærbar pc, bliver abonnementet på den stationære pc opsagt. Der er altså ikke tale om en større initialinvestering som hvis man havde valgt modellen hvor alle pc er skal udskiftes til bærbare idet der blot er tale om, at det ene af de to pc abonnementer potentielt skal opgraderes fra stationære/almindelige bærbare til letvægtsbærbare, mens det andet abonnement opsiges. Antallet af dobbelt abonnementer i forvaltningerne ses i tabel 1. Tabel 1. Antal dobbeltabonnementer i forvaltningerne Forvaltning Antal dobbeltabonnementer Kultur- og Fritidsforvaltningen 140 Socialforvaltningen 36 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 43 Børne- og Ungdomsforvaltningen 31 Teknik- og Miljøforvaltningen 100 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 80 Der er en forventet besparelse på kr. pr. stationært pc abonnement der afskaffes. Jf. ovenstående tabel forventes der at kunne opsiges ca. 430 stationære pc abonnementer. Side 8 af 16

9 Investerings- og/eller etableringsomkostninger: Scrap/restværdi: En kompensation som betales til KS ved fremskyndet udskiftning såfremt pågældende pc ikke er fuldt afskrevet. Under ØKF s pc-udskiftning blev den tilbageværende restværdi af de opsagte stationære pc abonnementer sat til kr. Wirelås: Låse til at sikre de bærbare pc er mod tyveri. Værdi ca. 50 kr. pr. stk. Tasker: Såfremt det påregnes at den bærbare skal transporteres fra arbejde til hjemmet, når der skal arbejdes hjemme, iberegnes indkøb af tasker. Værdi ca. 250 kr. Driftsomkostninger: Ekstra omkostning ved opgradering fra stationær pc til almindelig bærbar pc: Såfremt medarbejderens tilbageværende pc er en stationær pc (når det andet pc abonnement er blevet opsagt), skal der her opgraderes til et bærbart pc abonnement. Et almindelig bærbar koster årligt kr. mere end et stationært pc abonnement Ekstraomkostning ved overgang fra alm. bærbar til letvægtsbærbar: Såfremt der vælges en letvægtsbærbar pc som er lettere at transportere, koster det ved anskaffelse kr. udover det almindelig bærbare pc abonnement. Fordelt over de fire år giver det en årlig ekstra omkostning på ca. 600 kr. Dockingstationer: Skal bruges til at koble den bærbare pc til ekstern skærm, tastatur og mus. Skal udskiftes løbende sammen med udskiftningen af pc er. Udgiften på ca. 800 kr. pr. dockingstation bliver derved fordelt over pc ens levetid på 3-4 år, dvs. 250 kr. pr. år. Nedenstående ses forvaltningernes besparelse som følge af pc-abonnementer, der kan opsiges fordi der er tale om dobbeltabonnementer. Tabel 2. Fordeling af besparelsen på de forskellige udvalg Udvalg Revisionen* Borgerrådgiveren* Beredskabskommissionen* Fordelingsnøgle Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner Beløb i t. kr. (2011 PL) Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget *Der udstår stadig en afklaring om hvorvidt Revisionen, Borgerrådgiveren og Beredskabskommissionen er med i forslaget. For så vidt at de er med i forslaget forventes effektiviseringspotentialet at være forholdsvist begrænset pga. antallet af medarbejdere og en forventning om relativt få pc dobbeltabonnementer. Implementering af forslaget Det er forvaltningerne selv, der skal forestå implementeringen af den besluttede pc udskiftning, herunder at opsige relevante stationære pc abonnementer, bestille nye letvægt bærbare pc abonnementer, samt bestille tilbehør hos KS. Hvis pc forslaget bliver besluttet, forventes udskiftningen at blive gennemført i løbet af 2010 med Side 9 af 16

10 effekt fra Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Positive effekter: Større mobilitet/fleksibilitet for de berørte medarbejder, der kan tage pc en med rundt til møder, og oplæg. Lettere at arbejde projektorienteret når de relevante medarbejdere lettere kan sættes sig sammen og arbejde. Mulige negative effekter: Udover at kunne tilgå sin arbejdsmail via tokenopkobling, så mister medarbejderen en del af sin mulighed for at arbejde hjemme, når de ved uventet sygdom/barn syg ikke har fået pc en med hjem. Utilfredshed over at skulle slæbe pc en ud og hjem, når arbejdet hjemme påkræver at kunne koble sig på København kommunes netværk. Utilfredshed over forskelsbehandling blandt medarbejderne når der kun skiftes ved dobbeltabonnementer. Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder Positive effekter Mindre forbrug af papir, toner mm når pc en kan tages med til møde i stedet for at printe. Større standardisering og derved mindre flytteomkostninger: Lettere og billigere at flytte en medarbejder fra et sted til et andet Mulige negative effekter Fordelene ved den bærbare pc-løsning i form af fleksibilitet, mindre flytteomkostninger, projektorganisering er mindre, så længe den bærbare pc-udskiftning kun finder sted ved dobbelt-abonnementer og derved en mindre(og spredt) medarbejdergruppe. Som led i den almindelige udskiftning bør forvaltningerne derfor sigte på at anskaffe samme type pc er til de øvrige medarbejdere. Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere Ingen Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Foreligger ikke. Samlet budget for området Side 10 af 16

11 Forslag nr. 4 Bevilling Styringsområde Overgang til behovsrengøring i kontorlokaler Flere Driftsramme Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Samlet bruttodriftsbesparelser på rengøring Analyse af konkret besparelsespotentiale på de enkelte lejemål Nedgang i overskud hos Københavns Ejendommes Rengøringsservice Samlet nettoændring Personalemæssige konsekvenser n/a n/a n/a n/a Beskrivelse af forslaget Overgang til behovsrengøring i kontorlokaler. Udgangspunktet i forslaget er en overgang fra daglig rengøring og tømning af affald og papir (rengøring efter programkode 511 for kontorområder) til én gang ugentlig rengøring, men fortsat med daglig tømning af affald og papir (rengøring efter programkode 111, men med daglig tømning af affald og papir) i kontorlokaler. Forslaget omfatter kun kontorer, men ikke mødelokaler, gangarealer, vådrum, trapper, kantine / køkken og depot /teknik i administrationsejendomme. Det er i samarbejde med Københavns Ejendommes Rengøringsservice blevet vurderet, at en gang ugentlig rengøring i kontorlokaler sikrer et tilstrækkeligt rengøringsniveau. Rengøringsniveauet vil forsat leve op til levnedsmiddelkontrollens regler. Det er Københavns Ejendommes Rengøringsservice vurdering, at der på nuværende tidspunkt gøres rent og tømmes affald og papir dagligt i kontorlokaler i Københavns Kommune. Det indgår som forudsætning i forslaget. Københavns Ejendommes Rengøringsservice har foretaget beregninger på baggrund af en detaljeret gennemgang af i alt syv administrationsejendomme. De syv cases viser et besparelsespotentiale på mellem 30 % og 72 % ved overgang til behovsrengøring. Besparelser i de enkelte ejendomme afhænger af den konkrete indretning og brug af de enkelte lokaler. I beregningerne i dette forslag lægges det til grund, at der kan opnås en besparelse på 30 %. Da det justerede forslag indebærer, at der fortsat skal tømmes affald og papir dagligt, vurderes det, at besparelsespotentialet nedsættes med 20 %, hvilket giver et justeret besparelsespotentiale på 24 %. Eventuelle besparelser, der ligger ud over 24 %, foreslås beholdt af de enkelte forvaltninger. Københavns Ejendomme har i sit ejendomsadministrationssystem registreret, at man administrerer i alt ca m2 administrationsejendomme, der udlejes til forvaltningerne. Disse data er lagt til grund for beregningerne. Den procentvise fordeling mellem forvaltningerne fremgår af nedenstående tabel. Det indgår i beregningerne, at 50 % af dette areal udgøres af kontorer. Besparelsespotentialet er således beregnet på baggrund af et kontorareal på m2. De syv cases viser, at der på nuværende tidspunkt dagligt til rengøring anvendes mellem 3,12 og Side 5,53 11 timer af 16

12 pr m2. Besparelsespotentialet er beregnet på baggrund af et tidsforbrug på 3,12 timer pr m2. Besparelsespotentialet er opgjort på baggrund af 252 rengøringsdage pr. år. Besparelsespotentialet er opgjort på baggrund af Københavns Ejendommes Rengøringsservice pris pr. rengøringstime. Heri indgår overheadudgifter til ledelse, udgifter ved afløsning i forbindelse sygdom og ferie samt materialer. Det er estimeret, at forslaget vil medføre en omsætningsnedgang hos Københavns Ejendommes Rengøringsservice på 11 %. På den baggrund nedjusteres nettoindtægtskravet hos Københavns Ejendommes Rengøringsservice med 11 % svarende til 617 tkr. pr. år. De personalemæssige konsekvenser er ikke opgjort, da der er stor variation i den nuværende løsning af rengøringsopgaven forvaltningerne imellem. Nogle steder varetages rengøringsopgaven af enten Københavns Ejendommes Rengøringsservice eller Børne- og Ungdomsforvaltningens rengøringssektion, mens den andre steder varetages af eget personale eller ekstern leverandør. Der vil i den resterende del af 2010 blive arbejdet videre med at kortlægge rengøringsopgaven i kommunen med henblik på at afdække yderligere effektviserings- og besparelsespotentiale, som vil kunne indarbejdes i budgettet for Der vil blandt andet blive set på mulighederne for udbud af rengøringsopgaven, eventuelt i geografiske områder på tværs af forvaltningerne. Beløb i t. kr. (2011 PL) Udvalg Fordelingsnøgle Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner Revisionen Borgerrådgiveren Beredskabskommissionen Økonomiudvalget 13,5 % Driftsramme Kultur- og Fritidsudvalget 7,6 % Driftsramme Børne- og Ungdomsudvalget 23,0 % Driftsramme Sundheds- og Omsorgsudvalget 12,8 % Driftsramme Socialudvalget 17,5 % Driftsramme Teknik- og Miljøudvalget 20,4 % Driftsramme Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 5,2 % Driftsramme Beskrivelse af implementering Forslaget vil efter vedtagelse kræve en implementeringsperiode. Det vil kræve en periode på 3-4 måneder at lave en detaljeret gennemgang af alle de relevante ejendomme for at beregne det konkrete besparelsespotentiale i de enkelte ejendomme. Det er usikkert, hvor stor udgiften hertil vil være, men det er forudsat, at dette vil koste i alt 850 tkr. ved brug af ekstern konsulentbistand. Udgifter hertil er indregnet i 2011 og fordelt til forvaltningerne efter samme fordelingsnøgle som besparelserne. Herefter vil det tage et stykke tid, før besparelsen vil kunne have effekt som følge af tilpasning af eksisterende rengøringskontrakter, bemanding m.v. Det er forudsat, at der kan opnås 1/3 af det fulde besparelsespotentiale i 2011 (svarende til 4 måneder). Der er forudsat fuldt besparelsespotentiale i 2012 og følgende år. Nedsættelsen af nettoindtægtskravet hos Københavns Ejendommes Rengøringsservice er ligeledes indarbejdet med 1/3 i 2011 og med fuld effekt i 2012 og følgende år. Side 12 af 16

13 Beskrivelse af konsekvenser af forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Forslaget indebærer en reduktion i det nuværende rengøringsniveau i kontorarealer. Derfor er det vigtigt, at personalet bliver informeret om tiltaget, og om hvad de kan forvente af den fremtidige rengøring, således at personalets forventninger og adfærdsmønstre tilpasses til det fremtidige rengøringsniveau. Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Ikke tilgængeligt. Samlet budget for området Ikke opgjort. Side 13 af 16

14 Forslag nr. 5 Bevilling Styringsområde Færre udgifter til it-systemer i Københavns Kommune Administration Rammebelagt drift, anlæg Økonomiske konsekvenser kr PL Forslag Funktion Samlet bruttodriftsbesparelse Investeringsomkostninger Implementeringsomkostninger Samlet drift nettoændring Personalemæssige konsekvenser Baggrund Blandt kommunens syv forvaltninger er der enighed om, at kommunen har høje udgifter til it-systemer, og at der er et potentiale for effektiviseringer. Med budgetaftalen for 2010 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte det påbegyndte arbejde med at kortlægge og konsolidere kommunen it-systemer, og at der til budgetforhandlingerne for 2011 udarbejdes konkrete forslag til konsolidering af kommunens systemanvendelse, som kan nedbringe udgifterne til itsystemer. Med henblik på at udarbejde konkrete forslag til nedbringelse af it-udgifter, har det været et arbejde i gang med at indsamle data om kommunens it-systemer siden foråret Arbejdet har været vanskeliggjort af, at ansvaret for mange af systemerne ligger ude i de respektive forvaltninger og at systemejerne ikke har haft det fornødne overblik over netop antal brugere og økonomien ved systemerne. Medio maj 2010 er der 466 it-systemer registreret i kommunens fælles it-oversigt. Heraf skal 77 systemer slettes fra oversigten som følge af blandt andet dobbeltregistrering. Ud af de resterende 389 systemer er der kun oplysninger 97 systemers anskaffelsesomkostninger og/eller driftsomkostninger. Beskrivelse af forslaget Kommunens forvaltninger er enige om, at uanset den manglende præcise opgørelse af kommunens itsystemportefølje er der et stort effektiviseringspotentiale på området. Forvaltningerne er derfor enige om at pålægge udvalgene at effektivisere samlet for 15 mio. kr. i 2011 stigende til 20 mio. kr. i 2012 og 25 mio. kr. i 2013 og De årlige omkostninger til drift af kommunens mange it-systemer kan nedbringes på flere måder. For det første gennem en konsolidering af eksisterende systemer på tværs af kommunen. Dette ligger i tråd med Københavns Kommunes it-strategi for , hvor et af de bærende principper er, at når den samme opgavetype løftes flere forskellige steder, sker det i samme it-system med ensartede processer. For det andet vurderes det, at en gennemgang og genforhandling og/eller udfasning af kontrakter og driftsaftaler med kommunens største it-leverandører vil kunne give en besparelse på op imod 5 pct. af udgifterne til de enkelte leverandører. For det tredje vil forvaltningerne gennem bedre udnyttelse af hinandens interne ressourcer på it-området, både hvad angår selve systemerne og deres løbende drift og udvikling, ligeledes kunne Side nedbringe 14 af 16 deres it-

15 driftsomkostninger. Fordelingsnøglen for effektiviseringen er baseret på udvalgenes serviceudgifter. Ved vedtagelsen af de konkrete forslag vil udvalgenes rammer fremadrettet blive korrigeret i henhold til den konkrete effektivisering. Udvalg Fordelingsnøgle Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner Beløb i t. kr. (2011 PL) Revisionen 0, Borgerrådgiveren 0, Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Økonomiudvalget 4, Kultur- og Fritidsudvalget 4, Børne- og Ungdomsudvalget 37, Sundheds- og Omsorgsudvalget 24, Socialudvalget 21, Teknik- og Miljøudvalget 3, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3, I alt Note: Implementeringsomkostningerne på 500 t.kr. i drift i 2011 og 2012 og investeringsomkostningerne på kr. i anlæg er lagt under Økonomiudvalget og skal omplaceres afhængig af hvordan opgaven med at udarbejde konkrete forslag organiseres jf. nedenfor. Implementering af forslaget For at effektiviseringspotentialet kan realiseres skal der udarbejdes konkrete forslag til konsolidering af itsystemer, gennemgang af leverandører mv. 7-direktørkredsen får til ansvar at beslutte, hvordan opgaven skal organiseres inden udgang af november Der afsættes 500 t. kr. i drift i 2011 og 2012 til forundersøgelser og eventuel konsulentbistand, som måtte være nødvendig for at udarbejde de konkrete forslag. Herunder til gennemgang af aftaler med itleverandører. Desuden afsættes en anlægsramme til nødvendige investeringer i nye systemer mv. på t.kr. Skulle det vise sig nødvendigt under implementeringen at afholde større udgifter til systemkonsolidering, herunder etablering af nye systemer, kan der efter godkendelse fra Borgerrepræsentationen gives adgang til at optage et internt lån. Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder Forslagene skal implementeres i overensstemmelse med Københavns Kommunens it-strategi for Side 15 af 16

16 Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere Forslagene forventes ikke at have nogen konkret effekt for kommunens slutbrugere. Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Odense Kommune har etableret en samlet oversigt over kommunens it-systemer. Ultimo 2009 indeholdt oversigten 675 it-systemer, dvs. flere end der er registreret i Københavns Kommunes oversigt (FISKK). Dette peger i retning af, at ikke alle systemer er registrerede endnu, hvilket bekræftes af at antallet af systemer i FISKK løbende stiger. Odense Kommune har ikke et samlet overblik over økonomien i it-systemerne. Side 16 af 16

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016

Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG Bilag 1 Indkaldelsescirkulære til budget 2016 1. Indhold 1. Udfordringer for Københavns Kommunes økonomi... 5 1.1. Makroøkonomisk situation...

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Budget 2016. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Budget 2016. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Budget 2016 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 1 Indholdsfortegnelse 1. SKÆRMBESØG FÆRRE FYSISKE BESØG HOS BORGEREN... 5 2. VASKESERVIETTER I HJEMMEPLEJEN FÆRRE MEDARBEJDERE... 9 3. NYT UDBUD AF

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kontraktstyring. Arbejdsgruppens resultater ved Peter Riis (KL) og Maj CalmerKristensen (Københavns Kommune. København d. 19.

Kontraktstyring. Arbejdsgruppens resultater ved Peter Riis (KL) og Maj CalmerKristensen (Københavns Kommune. København d. 19. Kontraktstyring Arbejdsgruppens resultater ved Peter Riis (KL) og Maj CalmerKristensen (Københavns Kommune København d. 19. juni 2014 Agenda 1. Hvorfor kontraktstyring? 2. Organisering af kontraktstyring

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012 Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. vedtaget budget 2010

KØBENHAVNS KOMMUNE. vedtaget budget 2010 KØBENHAVNS KOMMUNE vedtaget budget 2010 vedtaget budget 2010 københavns kommune økonomiforvaltningen november 2009 1 2 indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse indledning budget 2010 hovedindhold...9 indledende

Læs mere

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2015. Der

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi

På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1 Til SUD Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2014 På baggrund

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Tema den effektive indkøbsorganisation

Tema den effektive indkøbsorganisation Årsdage for offentlig indkøb Tema den effektive indkøbsorganisation Spor 3 indkøb i praksis 11.30-12.30 Compliance Tina Bjørnholt Udbuds- og indkøbschef, Viborg Kommune Oplæg om compliance Hvorfor er compliance

Læs mere

Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet

Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet Indhold 1. Indledning 2. Samling af registreringsopgaver i KK 3. Kommunens ressourceforbrug til registreringsopgaver

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere