Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016"

Transkript

1 NOTAT Sagsnr Bilag 1 Dokumentnr Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi er der udarbejdet en række tværgående effektiviseringsforslag til Budget Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over de fremsatte forslags økonomiske konsekvenser for Socialudvalget. Forslagene er foreløbige, og vil blive opdateret hen imod augustindstillingen. Indkøbsforslagene afventer at udbudsprocesserne afsluttes, og de er derfor kun indarbejdet på overordnet niveau i oversigten. Tabel 1: Socialudvalgets andel af de tværgående effektiviseringsforslag 2016 (1.000 kr p/l) Forslag (2016-pl, t. kr.) SUDs besparelse Forslag fra KEjd Justering af effektbidragsbetaling Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme Forslag fra KS Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser Reduktion af etableringspris for SMS Token Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Udbud af fællessystemer SQL Konsolidering Printerkonsolidering Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune Konsolidering af CPR-snitflader

2 Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Indkøbseffektiviseringer (foreløbigt forslag) Citizen 2018 Digital kommunikation Skærmkommunikation I alt * ud over de oplistede forslag indgår der også enkelte andre forslag i de tværgående effektiviseringsforslag, som dog ikke har budgetmæssig konsekvens for Beskrivelse af forslagene samt forventet fordeling og udmøntning Socialforvaltningens overordnede vurdering er, at de tværgående effektiviseringsforslag 2016 er konkrete og implementerbare. I det følgende gennemgås de enkelte forslag. Justering af effektbidragsbetaling: Dette forslag anbefaler en justering af Københavns Kommunes effektbidrag, der betales til HOFOR (Hovedstadens forsyningsselskab) pr. ejendom. Effektbidrag er et fast årligt bidrag, der blandt andet betales ud fra oplysninger om ejendommens bruttoareal og tekniske/fysiske forhold på ejendommen. Forslaget vil betyde et lavere effektbidrag på en lang række energirenoverede ejendomme, samt fjerne risikoen for efterkrav for en mindre række ejendomme. Forslaget går ud på at gennemgå energirenoveringsprojekter med henblik på at justere effektbidraget i samarbejde med HOFOR på de ejendomme, der er blevet energirenoveret. Dette gøres ved at afstemme informationen om de nuværende tekniske/fysiske faktiske forhold på ejendommen med de oplysninger, der ligger til grund for forsyningsselskabets beregning af effektbidraget. SUD effektivisering i 2016: -22 t. kr. Andel af effektivisering: 3 pct. Fordelingsnøglen mellem forvaltningerne er udarbejdet på baggrund af tal for helhedsrenovering, genopretning, energirenovering og planlagt vedligehold. Besparelsen modsvares af tilsvarende lavere udgifter, og vurderes ikke at påvirke de berørte enheder i Socialforvaltningen negativt. Side 2 af 9

3 Energirenovering af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift: Dette forslag anbefaler energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift, da erfaringstal viser, at central energiovervågning og energistyring kan medføre energibesparelser på 3 %. Forslaget indebærer, at forbrugsdata i 3. mandslejemål registreres i kommunens centrale energiovervågningssystem, som Københavns Ejendomme (KEjd) etablerer over energiforbruget i kommunens ejendomme. Derved får kommunen et samlet overblik over energiforbruget i 3. mandslejemål i HOFOR s forsyningsområde, og kommunen kan derved målrette dialogen med udlejer om energirigtige drift, i forhold til de 3. mandslejemål, der har det største energiforbrug pr. kvadratmeter. Besparelserne opstår ved proaktiv dialog med og rådgivning af udlejers driftspersonale i energirigtig drift og anvendelse af energiovervågningssystem i et samarbejde med HOFOR. SUD effektivisering i 2016: 0 t. kr. (men stigende til 249 t. kroner i 2019) Andel af effektivisering: 20 pct. Fordelingsnøglen er udarbejdet på baggrund af udtræk fra energistyringsprogrammet Agenda2100. Fordelingsnøglen udgør alene arealer for bygninger større end 500 m 2. Besparelsen modsvares af tilsvarende lavere udgifter, og vurderes ikke at påvirke de berørte enheder i Socialforvaltningen negativt. Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme: Dette forslag anbefaler centralt at styre og overvåge tekniske anlæg på mindre ejendomme i Københavns Kommune og dermed sikre energirigtig drift, således at kommunen kan opnå energibesparelser til gavn for både miljø og økonomi. Københavns Kommune kan realisere rentable energibesparelser og forbedre muligheden for centralt at følge og justere driften af tekniske anlæg på mindre ejendomme, i samspil med kommunens eksisterende energiovervågningsenhed. Forslaget forventes at skabe energibesparelser på 15 % af ejendommenes energiforbrug. Der vil være mulighed for, at energiovervågningsenheden kan varetage indstillinger af anlæg for kunden. Gevinsten realiseres igennem brugernes energibesparelser. De Side 3 af 9

4 konkrete forudsætninger for besparelserne er, at der foretages justering af anlæg og driftstider og overvågning af de enkelte anlæg. SUD effektivisering i 2016: t. kr. Andel af effektivisering: 21 pct. Fordelingsnøglen er baseret på arealer i ejendomsadministrationssystemet WeDo og inkluderer alene bygningsarealer mellem 500 m 2 og m 2. Besparelsen modsvares af tilsvarende lavere udgifter, og vurderes ikke at påvirke de berørte enheder i Socialforvaltningen negativt. Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser Forslaget omhandler automatisk digital udsendelse af mødeskemaer via e-boks. I dag laves der på årsbasis ca arbejdstidsopgørelser i Københavns Kommune. Processen for udsendelse af skemaer og arbejdstidsopgørelser er i dag manuel og foretages på den enkelte organisatoriske enhed. I dag printes arbejdstidsopgørelser på den enkelte organisatoriske enhed, hvorefter de udleveres til og underskrives af ledere og medarbejderne, hvorefter de indsamles igen. Dette gøres som sikkerhed for, at både medarbejder og leder er enige i grundlaget for lønudbetalingen. I forbindelse med de to forretningsgange for særydelser og timeløn, der træder i kraft den 1. juli 2015, frafalder kravet om, at medarbejderen og lederen skal underskrive mødeskemaet. Bortfald af kravet om underskrift åbner muligheden for at udsende mødeskemaet sammen med medarbejderens lønseddel, som alle ansatte i Københavns Kommune allerede i dag modtager i e-boks. Dermed fjernes en manuelt båret proces på en stor mængde af de decentrale enheder i Københavns Kommune. SUD effektivisering i 2016: -714 t. kr. Andel af effektivisering: 40 pct. : Fordelingsnøglen er udarbejdet på baggrund af antallet af medarbejdere, der berøres i de enkelte forvaltninger. Potentialet i forslaget afstedkommes af den tidsbesparelse, der kan opnås på arbejdstidsopgørelse. Besparelsen fordeles ud fra lønbudgettet i Besparelsen vurderes ikke at medføre negative konsekvenser for Reduktion af etableringspris for SMS Token Side 4 af 9

5 Etableringsprisen på SMS Token, som giver adgang til Københavns Kommune s interne netværk hjemmefra for medarbejdere ansat i Københavns Kommune, foreslås reduceret i 2016, idet Koncernservices driftsomkostninger til servicen er blevet reduceret. SUD effektivisering i 2016: -171 t. kr. Andel af effektivisering: 28 pct. Besparelsen modsvares af lavere omkostninger ved etablering af SMS Tokens fremover. Forslaget vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Forslaget indebærer genforhandling og konsolidering af kommunens forpligtende telefoni- og dataaftaler samt udbud af kommunens centrale telefoniplatform. På baggrund af en analyse udarbejdet af Kultur- og Fritidsforvaltningen samt KS, er der gennemført en genforhandling af kommunens telefoni- og dataaftaler, der indebærer en betydelig reduktion af kommunens betaling herfor. Desuden har analysen vist, at et udbud af den centrale telefoniplatform vil medføre opgradering af udstyret, således at besparelse på drift opnås. Besparelsen består dels af lavere strømforbrug pga. fjernelse af specialskabe til fortrådede telefoner, dels af lavere udgift til ekstern service. SUD effektivisering i 2016: t. kr Andel af effektivisering: 9 pct. af projekt vedr. Central telefoniplatform og 22 pct. vedr. prisreduktion og konsolidering Fordelingen af besparelsen vedr. lavere strømforbrug fordeles på de enheder, hvor der i dag er placeret specialskabe til fortrådede telefoner. Her vurderes besparelsen at svare til de reducerede udgifter til el. Besparelsen på kommunens forpligtende telefoni- og dataaftale udmøntes som en lavere pris på kommunens mobiltelefonabonnementer, og er fordelt ud fra de EAN numre, som kommunens leverandør fakturerer teleydelser til. Effektiviseringspotentialet følger betalingsstrømmen, hvilket indebærer at institutionernes økonomi påvirkes minimalt. Udbud af fællessystemer Side 5 af 9

6 Ultimo 2014 blev der gennemført udbud af dele af Københavns Kommunes fællessystemer. I medfør af udbuddet er betaling til ekstern leverandør reduceret med 2,8 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. afsættes til udviklingsaktiviteter og 1,8 mio. kr. anvendes til at reducere forvaltningernes betaling til fællessystemerne i SUD effektivisering i 2016: -378 t.kr. Andel af effektivisering: 21 pct.. : Besparelsen placeres på det centrale IT-budget (Organisatorisk på SOF IT), der har budgettet til fællessystemer. Besparelsen modsvares af tilsvarende reduktioner i udgifterne til fællessystemet. SQL konsolidering Forslaget indebærer reducering af antallet af database servere gennem en konsolidering af SQL databaserne i Københavns Kommune. Dette vil medfører færre udgifter til licenser, da kommunen vil have brug for færre licenser efter konsolideringen. SUD effektivisering i 2016: -32 t. kr.. Andel af effektivisering: 5,3 pct. : Besparelsen placeres hos på det centrale IT-budget (organisatorisk hos SOF IT), der har budgettet til licenserne. Besparelsen modsvares af tilsvarende reduktioner i udgifterne til licenser. Printerkonsolidering Forslaget indeholder investering i printeranalyse og nye printere til hele kommunen. Denne investering giver besparelser på hele printerområdet i form af korrekt dimensionering og antal. Derudover giver det billigere print, service og el, samt overblik over printere og kontrakter. Københavns Kommune har i dag ikke et samlet overblik over printere og udgifterne i forhold til print. Udgiften på printerområdet ligger i den enkelte enhed, hvilket betyder, at det er svært at få et samlet billede. Der er reelt ingen, der ved, hvor mange printere, der findes i kommunen, derfor er det også svært at finde gamle printere, der er for dyre i drift. Forslaget indeholder en udskiftning af alle kommunens printere, samt et fald i dimensionering på 10 %. Forslaget realiseres ved et projekt som gennemføres af Koncernservice. Projektet er planlagt gennemført i 2016, med en periode i , hvor de sidste printere udskiftes. SUD effektivisering i 2016: -757 t. kr. Side 6 af 9

7 Andel af effektivisering: 23 pct. Fordelingsnøglen er baseret på fordelingen af maskiner på netværket i Koncernservices printerdatabase. Hver enkelt maskine, som har indgået i analysen af effektiviseringspotentialet er knyttet til en forvaltning og en konkret lokation. Besparelsespotentialet er opgjort for hver enkelt maskine baseret på genanskaffelsespris, årligt antal print og klikpris pr. print. Fordelingen af besparelsespotentialet kan således føres tilbage til konkrete maskiner i de enkelte forvaltninger. Forslaget vurderes ikke at have negative konsekvenser for Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune Københavns Kommune anvender i dag forskellige SAS Institute produkter, som er indkøbt under én samlet aftale. Det vurderes, at det er muligt at foretage en optimering af Københavns Kommunes brug af SAS Institute produkter og ved en samlet genforhandling opnå en besparelse. SUD effektivisering i 2016: -141 t. kr. Andel af effektivisering: 28 pct. Besparelsen placeres hos de enheder, der i dag har udgifter til SAS licenser. Besparelsen modsvares af laverede udgifter til SAS licenser og vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for Konsolidering af CPR-snitflader Københavns Kommunes mange CPR-snitflader til KMD, CSC og CPR-kontoret skal konsolideres til en enkelt standard-cpr-kilde. Systemejerskabet for området vil også blive samlet. Derved opnås licens- og driftmæssig besparelse, samt højere kvalitet og stabilitet. SUD effektivisering i 2016: -73 t. kr. Andel af effektivisering: 6 pct. : Besparelsen placeres hos på det centrale IT-budget (organisatorisk SOF-IT), hvor budgettet til licenser og drift af systemer med CPRsnitflader. Besparelsen modsvares af reduktioner i udgifterne. Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Det årlige abonnement, som giver adgang til internettet uden wifi-dækning, foreslås reduceret i Side 7 af 9

8 Grundlaget for reduktionen er effektivisering af KS opgavevaretagelse, herunder reducerede administrative omkostninger. SUD effektivisering i 2016: -280 t. kr. Andel af effektivisering: 28 pct. Besparelsen fordeles på de enheder, der i dag har udgifter til mobilt bredbånd. Besparelsen modsvarer lavere abonnementsudgifter, og vil derfor ikke påvirke enhederne. Indkøb samlet række af underforslag, hvoraf de enkelte forslag først foreligger endeligt til august Forslaget indeholder effektiviseringer opnået på baggrund af udbud af varer og tjenesteydelser, der indkøbes af flere end 2 forvaltninger. Visse af udbuddene er forpligtende SKI-aftaler og visse er indgået af TMF iht. administrationsplanen. SUD effektivisering i 2016: t. kr. Andel af effektivisering: 22 pct. Den endelige vurdering afhænger af de udbud, der gennemføres. Socialforvaltningen forventer ikke, at evt. effektiviseringer vil have negative konsekvenser, eftersom besparelser som følge af udbud vil afspejle de reelle prisnedsættelser. Digital Kommunikation (Citizen 2018) Formålet med forslaget er, at skabe en større sammenhæng i den digitale kommunikation ved fortsat at sikre en koordineret indsats i brug af Digital Post i kommunikationen med borgerne, i de interne arbejdsgange og i koblingen til brug af selvbetjeningsløsninger. Forslagets økonomi er baseret på en kommende prisreduktion for at sende Digital Post. SUD effektivisering i 2016: -140 t. kr. SUD omkostning i 2016: 100 t. kr. Andel af effektivisering: 11 pct. Andel af omkostning ved implementering: 10 pct. Potentialet hentes fra driftsmidlerne fra tidligere citizen-forslag vedr. Digital Post. Fordelingsnøglen fra dette tidligere effektiviseringsforslag danner udgangspunkt for fordelingen i dette forslag. I forslaget er der desuden afsat midler til projektledelse i forvaltningerne til implementering af projektet. Socialforvaltningen Side 8 af 9

9 vurderer, at forslaget ikke vil have negative konsekvenser for Skærmkommunikation (Citizen 2018) Ved at udbrede skærmkommunikation i Københavns Kommune kan kommunen fortsat levere nærværende service til borgerne og samtidig nedsætte medarbejdernes tidsforbrug og udgifterne til transport mellem møder. Forslaget indeholder investeringer i skærmkommunikation i form af licenser til relevante medarbejdere. Skærmkommunikationen skal rettes mod borgernære aktiviteter, såvel som kommunikation mellem administrative medarbejdere. SUD effektivisering i 2016: -70 t. kr. SUD omkostning i 2016: 100 t. kr. i anlæg og 45 t. kr. i drift. Andel af effektivisering: 30 pct. Andel af omkostning ved implementering: 7 pct. i anlæg og 30 pct. i drift. Der er anvendt en justeret AD-fordelingsnøgle til at fordele effektiviseringspotentialet. Nøglen baserer sig på indmeldinger fra forvaltningerne. Nøglen anvendes både til at fordele effektiviseringerne og ved tildeling af de licenser. Effektiviseringerne kan viderefordeles til de relevante enheder, der anvender licenserne. Tildelingen af licenserne i forslagets trin ét sker også efter den justerede AD-fordelingsnøgle, hvoraf ca. halvdelen allerede er fordelt. Socialforvaltningen vurderer, at forslaget ikke vil have negative konsekvenser for Side 9 af 9

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2015. Der

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Digitalisering Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.) Forslag

Læs mere

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28 Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases 1 28 Indholdsfortegnelse Digital Post II...3 Digital kørselsgodtgørelse...5 Effektive møder...7 Analyse af HR- og lønarbejdsgange...9

Læs mere

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016

HØRING AF UDKAST TIL MULIGHEDSKATALOG 2013-2016. Høring af udkast til Mulighedskatalog 2013-2016 Høring af udkast til Mulighedskatalog - 1: Øget inklusion og målretning af specialtilbud i folkeskolen _x Effektivisering Budgetreduktion Budgetudvidelse (sæt kryds) Økonomiske konsekvenser i Budget og

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Forslag E-doc 2013-52434 Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Nr. [Hele 1.000 kr.] Driftsønsker Økonomiudvalgets driftsønsker 2013 2014 2015 2016 ØU 1 GIS budget opskrives til reelt omkostningsniveau 470 470 470 470

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V

Læs mere

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25.

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. juni 2013 Den 6. juni 2013 Etablering af Fælles IT 1. Resume I henhold til den politiske aftale om Styring,

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af indhold i publikationen... 1 En storby med ambitioner... 4 Byrådets effektblomst... 7 Perspektiver for budgetlægning 2016-2019...

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011

Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 Kommunaldirektøren 15. marts 2011 Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 I 2011 er budgetoverholdelse endnu vigtigere end tidligere år. Årsagen til dette er, at kommunerne risikerer at skulle

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

Opfølgning på "Redegørelse om IT og medier i kommunens folkeskoler"

Opfølgning på Redegørelse om IT og medier i kommunens folkeskoler Skole og klub, Økonomi og Analyse og Central IT-afdeling Sagsnr. 91782 Brevid. 1082282 Ref. TKK/VAH/JALC Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Opfølgning på "Redegørelse om IT og medier i kommunens

Læs mere

Tema 6: Ikke kliniske områder

Tema 6: Ikke kliniske områder Introduktion...3 1. Indkøbsaftaler... 10 2. Vareforsyning... 14 3. Konkurrenceudsættelse af MidtTransport... 17 4. Optimering af servicekontrakter... 19 5. Samling af den medicotekniske service... 22 6.

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Statens it-driftsomkostninger

Statens it-driftsomkostninger Statens it-driftsomkostninger Baggrund I flere lande er der i de senere år igangsat en række nye tiltag, der har til formål at omstrukturere centraladministrationens arbejde med drift af de statslige itsystemer

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere