Konklusion. I 2010 har styrelsen registeret at der er udstedt i alt dokumenter fordelt på 29 arbejdsløshedskasser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konklusion. I 2010 har styrelsen registeret at der er udstedt i alt dokumenter fordelt på 29 arbejdsløshedskasser."

Transkript

1 Notat Landemærket 11 DK-1119 København K Rapport over udstedte PD U2 i 2010 Tlf PD U2 1 (Personbåren dokument jobsøgning i andet EØS-land) udstedes til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ansøger om tilladelse til at opholde sig i et andet EØS-land for at søge arbejde, mens de modtager danske dagpenge i op til 3 måneder. Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge af den danske a-kasse, i modsætning til tidligere, hvor det var den kompetente myndighed i jobsøgningslandet, der udbetalte ydelsen. EØS-dagpenge i forbindelse med attest E 303 udbetales dog fortsat af jobsøgningslandet. Fax august 2011 Antallet af udstedte dokumenter svinger bl.a. i takt med arbejdsløsheden. Antallet af udstedte dokumenter er steget fra 626 dokumenter i 2007, til 784 dokumenter i I 2010 blev der i alt udstedt 1049 dokumenter. Vores sag isj 2. kontor Styrelsen har hidtil fulgt udviklingen i antallet af udstedte dokumenter i form at kvartalsvis statistik over brug af dokumenter. Tilsynsrådet har på møde senest primo januar 2011 bedt styrelsen om at afdække brugen af PD U2/ E 303 for hele EØS-området. Konklusion. I 2010 har styrelsen registeret at der er udstedt i alt dokumenter fordelt på 29 arbejdsløshedskasser. Undersøgelsen viser at: Der er udbetalt ca. 40 mil kr. i EØS-dagpenge i 2010 Det estimeres, at 50 pct. af de medlemmer, der rejser ud med en PD U2/ E 303 ikke vender tilbage til det danske dagpengesystem efter udløb af dokumentperioden. Ca. 0,05 pct. af alle medlemmer af en arbejdsløshedskasse får udstedt et dokument i løbet af et kalenderår. Akademikerarbejdsløshedskasserne udsteder mere end 3 gange så mange dokumenter pr. medlem som gennemsnittet for arbejdsløshedskasserne. 1 Jobsøgningslandene Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz anvender dog fortsat attest E 303 (Forordning nr. 1408/1971 med Gennemførelsesforordning nr.574/1972). I rapporten dækker begrebet dokumenter både PD U2 og attest E 303. Arbejdsdirektoratet ophørte som selvstændig virksomhed den 31. december 2010, idet opgaver på tilsynsområdet blev overdraget til Pensionsstyrelsen og opgaver på klagesagsområdet blev overdraget til Arbejdsskadestyrelsen.

2 0, 6 pct. af EU-10 statsborgere 2 får udstedt et dokument i løbet af et kalenderår. Dette skal sammenholdes med, at EU-10 statsborgere udgør ca. 0,04 pct. af alle medlemmer af en arbejdsløshedskasse. 77 pct. udstedes til danske statsborgere. 5 pct. udstedes til EU-10 statsborgere. 18 pct. udstedes til øvrige EØS-statsborgere. Dokumentperioderne fordeler sig ligeligt over hele kalenderåret. Ca. ¼ af dokumenterne udstedes til dimittender. Styrelsen vil følge udviklingen og eventuelt gentage undersøgelsen i 2012, med det formål at belyse medlemmernes brug af det danske dagpengesystem før og efter brug af dokumentet. Formål. Undersøgelsen har til formål at afdække medlemmernes brug af PD U2/ E 303 for hele EØS-området. Undersøgelsens datagrundlag. Undersøgelsen omfatter alle dokument PD U2 og attest E 303 udstedt i Det enkelte dokument indeholder oplysninger om cpr-nummer, a-kasse, jobsøgningsland, statsborgerskab, dokumentstart, dimittend, eventuel dispensation (og grunden hertil). Indtil den 1. maj 2010 blev EØS-dagpenge udbetalt af jobsøgningslandet. Fra den 1. maj 2010 udbetales EØS-dagpenge af den danske a-kasse, bortset fra jobsøgningslandene Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. (Forordning nr. 1408/1971 med Gennemførelsesforordning nr. 574/1972). Styrelsen har derfor kun kunnet indhente oplysninger om ydelsesudbetalinger før, under og efter dokumentperioden til de medlemmer, der har fået udstedt dokument PD U2 fra den 1. maj 2010 eller senere. Undersøgelsen af ydelsesudbetalinger er derfor baseret på PD U2 udstedt den 1. maj 2010 eller senere. 2 Statsborgere i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Ungarn. 2/21

3 Undersøgelsen er nærmere beskrevet i bilag 1 4 Bilag 1: Danske statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i Bilag 2: EØS-statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i Bilag 3: A-kassetilhørsforhold. Bilag 4: EØS-dagpengeudbetalinger i Undersøgelsen er baseret på oplysningerne i bilag 5-10 Bilag 5: Danske statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i Bilag 6: Danske statsborgeres brug af PD U2/ E 303 fordelt på områder og kvartaler. Bilag 7: EØS-statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i Bilag 8: EØS-statsborgeres brug af PD U2/ E 303, fordelt på statsborgerskab, jobsøgningsland mv. Bilag 9: Oversigt over a-kassetilhørsforhold. Bilag 10: Oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om udbetaling af dagpenge og EØS-dagpenge i Tidligere undersøgelser. Det daværende Arbejdsdirektorat gennemførte i 2008 en tilsynsundersøgelse 3 af a-kassernes administration af udstedelse af attest E 303 (nu PD U2). Undersøgelsen omfattede 169 attester, fordelt på 10 a-kasser, udstedt i 2006, uanset medlemmets nationalitet og attestland. Direktoratet fandt som udgangspunkt ikke, at a-kassernes administration som helhed var tilfredsstillende, men det var dog direktoratets vurdering, at der, da der hovedsageligt var tale om administrative fejl i forbindelse med udfyldelse af selve attesten, var tale om typer af fejl, der ville kunne undgås ved at a-kasserne blev gjort eksplicit opmærksom på denne type fejlmuligheder i en rundskrivelse. Fejludbetalingerne beløb sig maksimalt til ca. 0,2 % af de udbetalte ydelser. Direktoratet fandt derfor ikke at der var behov for yderligere tiltag i forlængelse af administrationsundersøgelsen. 3 Tilsynsrapport af 18. august 2008 om a-kassernes administration af udstedelse af attest E 303, j.nr /21

4 Danske statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i Bilag 1 I 2010 blev der udstedt i alt 806 dokumenter til danske statsborgere, til i alt 27 forskellige jobsøgningslande (se Bilag 5). Jobsøgningsland. Danske statsborgere rejser hovedsagelig til de nordiske og nordeuropæiske lande. 67 pct. af dokumenterne udstedes til disse 2 landeområder. Storbritannien, Tyskland og Norge er hovedmål for denne gruppe, idet 44 pct. af alle dokumenter udstedes til disse 3 lande. 30 pct. af dokumenterne udstedes til Sydeuropa. Frankrig og Spanien er som forventes aftager af væsentlig del af dokumenterne. Ca. 22 pct. af alle dokumenter udstedes til disse 2 lande. 3 pct. af dokumenterne udstedes til Østeuropa. Dimittender. 222 dokumenter blev udstedt til dimittender, svarende til at ca. 28 pct. af alle dokumenter udstedes til dimittender. Dimittender udgør således en væsentlig del af de danske statsborgere, der benytter dokumentet. 69 pct. af dimittenderne vælger Nordeuropæiske lande eller Norden som jobsøgningsland. 53 pct. af dokumenterne udstedes til Nordeuropa, med Storbritannien og Tyskland som de største modtagere af dimittender. 16 pct. af dokumenterne udstedes til Norden, heraf størstedelen til Norge. 30 pct. af dokumenterne udstedes til Sydeuropa, heraf langt størstedelen til Frankrig og Spanien. Kun 1 pct. af dokumenterne udstedes til Østeuropa. er. Efter artikel 64, stk. 1, litra a) i forordningen skal den ledige før sin afrejse have været tilmeldt Jobcenteret som jobsøgende og have stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i sammenlagt mindst 4 uger efter, at personen blev ledig (4-ugers-kravet). Der kan dispenseres fra 4-ugers-kravet: 1. Hvis medlemmet ledsager sin ægtefælle eller samlever, som har overtaget varigt arbejde eller som er påbegyndt uddannelse i andet EØSland (ægtefælleflytning). 4/21

5 2. Hvis medlemmet skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land. 3. Hvis medlemmet kan dokumentere at skulle påbegynde arbejde i det andet EØS-land. 4. Hvis medlemmet er statsborger i det land, som medlemmet rejser til. 5. Hvis medlemmet har været syg af kortere varighed. I 2010 blev 12 pct. af dokumenterne, til i alt 17 forskellige jobsøgningslande, udstedt med dispensation (Bilag 6). 91 dispensationer blev givet grundet ægtefælleflytning. 83 pct. af ægtefælledispensationerne (75) blev udstedt til Norden og Nordeuropa og kun 17 pct. af dispensationer blev givet til Syd og Østeuropa. 8 dispensationer blev givet grundet ansættelsessamtale i det andet EØS-land, heraf 5 til Sydeuropa. smulighederne 3 5 blev ikke benyttet af danske statsborgere. Når danske statsborgere benytter muligheden for at få dispensation fra 4- ugers-kravet er det altså hovedsagelig i forbindelse med ægtefælleflytning til Norden og Nordeuropa. Dokumentperiode. Danske statsborgere brug af dokumenter fordeler sig over alle 4 kvartaler i året, dog med en lille overvægt i 1. og 3. kvartal. Fordelingen på lande sammenholdt med kvartaler viser ikke en overvægt til et specifikt område, fx Sydeuropa, i et enkelt kvartal. 5/21

6 Bilag 2 EØS-statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i 2010 I 2010 blev der udstedt i alt 243 dokumenter til EØS-statsborgere, til i alt 20 forskellige jobsøgningslande (se Bilag 7). 40 pct. blev udstedt til statsborgere fra de nordiske lande (104 dokumenter). 20 pct. blev udstedt til EU-10-statsborgere (51 dokumenter). 20 pct. udstedt til statsborgere fra Tyskland og Italien (43 dokumenter). 20 pct. blev udstedt til øvrige EØS-statsborgere (45 dokumenter). Jobsøgningsland. Mere end 80 pct. af dokumenterne blev udstedt til medlemmets hjemland. Kun statsborgere fra Nord Europa har en lidt lavere frekvens til hjemlandet. Dimittender. Hvert 4. dokument blev udstedt til dimittender (27 pct.). Mere end 50 pct. (36 dokumenter) af dimittenderne er fra de nordiske lande, heraf 22 fra Island. Næsten 25 pct. (15 dokumenter) er EU-10 statsborgere. Der er således en overvægt af dimittender fra Norden og EU-10 landene. er. Som beskrevet i bilag 1 kan der dispenseres fra 4-ugers-kravet under visse omstændigheder. Hvert 4. dokument udstedes med dispensation fra 4-ugers-kravet (26 pct.). Der er ikke udstedt dokumenter med dispensation fra 4-ugers-kravet til EØSstatsborgere på grundlag af ægtefælleflytning, påbegyndt arbejde eller sygdom (mulighed 1, 3 og 5). 8 dispensationer blev givet grundet ansættelsessamtale i et andet EØS-land. Halvdelen af ansættelsessamtalerne var i medlemmets hjemland. 56 dispensationer blev givet grundet statsborgerskab. 37 pct. af EU-10-statsborgere, der rejste til hjemlandet, fik dispensation fra 4-ugers-kravet grundet statsborgerskab, hvorimod kun 26 pct. af de øvrige EØS-statsborgere benyttede muligheden for dispensation grundet statsborgerskab. 6/21

7 EU-10 statsborgere benytter altså muligheden for dispensation for 4-ugerskravet grundet statsborgerskab i større omfang end de øvrige EØSstatsborgere. Dokumentperiode. EØS-statsborgeres brug af dokumentet fordeler sig ligeligt over alle 4 kvartaler i EU-10 statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i Antallet af EU-10 statsborgere, der har fået udstedt et dokument, er steget fra 23 medlemmer i 2009 til 51 medlemmet i Mere end halvdelen udstedes til polske statsborgere. Statsborgere fra 4 lande Estland, Tjekkiet, Slovakiet og Slovenien - har ikke benyttet muligheden for at får udstedt et dokument. EU-10 statsborgere har fået udstedt 21 pct. af det antal dokumenter, der er udstedt til EØS-statsborgere i 2010 og ca. 5 pct. af samtlige udstedte dokumenter. Dette skal sammenholdes med, at EU-10 statsborgerne udgør 0,4 pct. af alle medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Jobsøgningsland. Der blev udstedt dokumenter til statsborgere fra 6 EU-10-lande. 81 pct. var til statsborgerens hjemland (43 dokumenter). Dimittender. 30 pct. af dokumenter udstedt til EU-10 statsborgere, blev udstedt til dimittender. Der er dog stor forskel på de forskellige statsborgergruppers brug af dokumentet som dimittender. Således blev 6 dokumenter ud af 7 dokumenter udstedt til statsborgere fra Bulgarien og samtlige (2) dokumenter til statsborgere fra Letland, udstedt til dimittender, hvorimod kun 2 dokumenter ud af 29 dokumenter til polske statsborgere, blev udstedt til dimittender.. 37 pct. blev udstedt med dispensation for 4-ugers-kravet grundet statsborgerskab (16 dokumenter). Ingen EU-10 statsborger fik dispensation på grund af ansættelsessamtale. Dokumentperiode. Dokumentperioden er ikke opgjort særskilt for gruppen. 7/21

8 A-kassetilhørsforhold. Bilag 3 Der er i 2010 udstedt i alt dokumenter til medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Dette svarer til, at ca. 0,05 pct. af alle medlemmer af en arbejdsløshedskasse får udstedt et dokument i løbet af et kalenderår. Der er dog stor forskel på, hvor stor en andel af medlemmerne i de enkelte arbejdsløshedskasser, der får udstedt dokumentet (Bilag 9). 0,22 pct. af medlemmerne af arbejdsløshedskassen for Journalister, Kommunikation og Sprog fik udstedt dokumentet i 2010, hvorimod arbejdsløshedskassen Fag Og Arbejde til sammenligning kun udstedte dokumentet til 0,01 pct. af medlemmerne, og HK udstedte dokumenter til 0,03 pct. af medlemmerne. Arbejdsløshedskassen for Journalister, Kommunikation og Sprog, Magistrenes Arbejdsløshedskasse, AAK og Civiløkonomerne Arbejdsløshedskasse har alle udstedt mere end 3 x gennemsnittet på 0,05 pct. til deres respektive medlemmer. Disse 4 arbejdsløshedskasser udstedte i alt 342 dokumenter, svarende til 33 pct. af alle dokumenter i af dokumenterne i disse 4 arbejdsløshedskasser blev udstedt til dimittender, svarende til ca. 40 pct. Der er således et væsentlig større brug af dokumentet blandt akademikerarbejdsløshedskasserne end gennemsnittet, og ca. 4 ud af 10 dokumenter i disse arbejdsløshedskasser udstedes til dimittender. 8/21

9 EØS-dagpengeudbetalinger i Bilag 4 EØS-dagpenge udbetales fra og med 1. maj 2010 af den danske a-kasse. Samkørsel mellem styrelsens oplysninger fra a-kasserne om udstedte PD U2/ E 303 i 2010 og registrering af udbetalte EØS-dagpenge i Indkomstregisteret viser, at der ikke er overensstemmelse mellem det antal og de medlemmer, der er indberettet af a-kasserne og udbetalingerne i henhold til Indkomstregisteret (bilag 8). Styrelsen vil henstille til a-kasserne, at indberetning om udstedte PD U2 dokumenter og attest E 303 sker i overensstemmelse med de udsendte retningslinjer. Der henvises til styrelsens brev til a-kasserne af 21. maj Styrelsen vil ligeledes henstille til a-kasserne, at udbetaling af EØSdagpenge foretages under a-kassernes særskilte SE-nummer til brug herfor samt at a-kasserne benytter SKB-posteringstypen: Der henvises til Information fra regnskabstilsynet nr. 7/2010 af 9. marts Endvidere vil styrelsen overveje at ændre indberetningsmetoden således, at styrelsens registrering af udstedte PD U2 dokumenter og attest E 303 sker på baggrund af Indkomstregisteret og dagpenge registreret i RAM. Styrelsen har valgt at lægge registreringerne i Indkomstregisteret til grund ved vurderingen af EØS-dagpengeudbetalingerne. EØS-dagpengeudbetaling i Det estimeres, at der er udbetalt i alt ca. 40 mil kr. i EØS-dagpenge 4 i 2010, svarende til ca uger. Ledighed før og efter udløb af dokumentperiode. Af de 807 cpr-numre, der har fået udbetalt EØS-dagpenge i perioden 1. maj 31. december 2010, har 644 cpr-numre fået udbetalt dagpenge i Ca. 80 pct. af de medlemmer, der får EØS-dagpenge er således ledige, enten før og/eller efter udbetaling af EØS-dagpenge. Ca. 20 pct. modtager kun EØS-dagepenge. Det må derfor antages, at ca. 20 pct. af medlemmerne får dispensation fra 4-ugers reglen, modtager EØSdagpenge i op til 3 måneder, og ikke vender tilbage til ledighed i Danmark. 385 cpr-numre har fået udbetalt dagpenge efter udbetalingen af EØSdagpenge. Denne gruppe er altså vendt tilbage til Danmark straks eller kort 4 EØS-dagpenge i forbindelse med attest E 303 udbetales af jobsøgningslandet og indgår derfor ikke. 9/21

10 tid efter udløb af dokumentperioden og er vendt tilbage til ledighed i Danmark. Dette tyder på, at ca. 50 pct. forbliver uden for dagpengesystemet i Danmark. Undersøgelsens resultat er på niveau med resultatet af en tilsvarende svensk undersøgelse 5 fra 2004, hvorefter ca. 50 pct. af de ledige, som rejste ud med EØS-dagepenge, ikke vente tilbage til ledighed i Sverige. Ledighedens varighed. 32 pct. af alle modtagere af EØS-dagpenge var ledige før dokumentperioden, og ca. 80 pct. af disse havde en kortvarig ledighedsperiode på op til 13 uger. Kun 1,5 pct. havde været ledig mere end ½ år før udrejse. Efter dokumentperiodens udløb ændres ledighedsmønstret, idet 48 pct. var ledige efter dokumentperiodens udløb og kun ca. 30 pct. af disse havde en kortvarig ledighedsperiode på op til 13 uger. Af de resterende 70 pct. havde 27 pct. mere end ½ års ledighed efter hjemkomsten og 10 pct. mere end ¾ års ledighed. Undersøgelsen viser, at de 50 pct., som returnerer til ledighed efter hjemkomst til Danmark, har høj sandsynlighed for en relativ lang ledighedsperiode inden for det første år efter hjemkomsten. 5 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Jobseeking in other EU/EEA countries while drawing Swedish unimployment benefit, second quarter 2004 (2005:4) 10/21

11 Bilag 5 Danske statsborgere brug af PD U2/ E 303 i 2010 Danske statsborgere / Jobsøgningsland (27 lande) Antal dokumenter I pct. ægtefælleflytning I pct. ansættelsessamtale I pct. Belgien 14 1, Bulgarien 2 0,3 - - Cypern 3 0,4 - - Estland 1 0,1 - - Finland 7 0, Frankrig 54 6,7-1 Grækenland 18 2,2 - - Holland 26 3, Irland 16 2, Island 11 1, Italien 34 4, Letland 6 0, Litauen 1 0, Luxembourg 3 0, Malta 5 0,6 - - Norge 78 9, Polen 13 1,6 - - Portugal 8 1,0 - - Rumænien 3 0,4 - - Schweiz 28 3, Spanien , Storbritannien , Sverige 62 7, Tjekkiet 1 0,1 - - Tyskland , Ungarn 1 0,1 - - Østrig 15 1, I alt ,2pct pct. 8 1 pct. 11/21

12 Bilag 6 Danske statsborgeres brug af PD U2/E 303, fordelt på områder og kvartaler. Nord Europa: Danske statsborgere / Jobsøgningsland (8 lande) Antal dokumenter I pct. af antal dokumenter til danske statsborgere ægtefælleflytning (I pct. af antal dokumenter til gruppen) Belgien 14 1,7 3-5 Holland 26 3, Irland 16 2,0 3-5 Luxembourg 3 0,4 2-0 Schweiz 28 3, ansættelsessamtale Dimittend Storbritannien , Tyskland , Østrig 15 1,9 3-5 I alt pct. 51 (14 pct.) Syd Europa: Danske statsborgere / Jobsøgningsland (7 lande) Antal dokumenter I pct. af antal dokumenter til danske statsborgere ægtefælleflytning (I pct. af antal dokumenter til gruppen) ansættelsessamtale Dimittend Cypern 3 0, Frankrig 54 6, Grækenland 18 2, Italien 34 4, Malta 5 0, Portugal 8 1, Spanien , I alt pct. 13 (5 pct.) /21

13 Norden: Danske statsborgere / Jobsøgningsland (4 lande) Antal dokumenter I pct. af antal dokumenter til danske statsborgere ægtefælleflytning (I pct. af antal dokumenter til gruppen) ansættelsessamtale Dimittend Finland 7 0,9 1-3 Island 11 1, Norge 78 9, Sverige 62 7,7 8-4 I alt pct. 24 (15 pct.) 2 36 Østeuropa: Danske statsborgere / Jobsøgningsland (8 lande) Antal dokumenter I pct. af antal dokumenter til danske statsborgere ægtefælleflytning (I pct. af antal dokumenter til gruppen) ansættelsessamtale Dimittend Bulgarien 2 0,3 pct Estland 1 0,1 pct Letland 6 0,8 pct. 2-2 Litauen 1 0,1 pct. 1-0 Polen 13 1,6 pct Rumænien 3 0,4 pct Tjekkiet 1 0,1 pct Ungarn 1 0,1 pct I alt 28 3 pct. 3 (10 pct.) 0 3 PD U2/ E 303 fordelt på kvartaler i 2010: Kvartaler 2010 Alle statsborgere I pct. (alle statsborgere) Danske statsborgere I pct. (danske statsborgere) 1. kvartal pct pct. 2. kvartal pct pct. 3. kvartal pct pct. 4. kvartal pct pct. I alt pct pct kvartal = 50 pct. Fordelingen på lande viser ikke en overvægt til Sydeuropa i 2. og 3. kvartal. 13/21

14 Bilag 7 Statsborgerskab (20 lande) EØS-statsborgeres brug af PD U2/ E 303 i Antal udstedte dokumenter Heraf dimittend Heraf til hjemland Statsborgerskab Ansættelsessamtale Storbritannien Bulgarien Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Island Italien Letland Litauen Norge Polen Portugal Rumænien Spanien Sverige Tyskland Ungarn Østrig I alt Danmark I alt pct. af de udstedte dokumenter blev udstedt til statsborgerens hjemland (199 dokumenter ud af 243 dokumenter). 28 pct. af dokumenter til hjemlandet blev givet med dispensation for 4- ugers-kravet. (56 dokumenter ud af 199 dokumenter). 14/21

15 Bilag 8 EØS-statsborgeres brug af PD U2/ E 303nd mv. Nord Europa: EØS-statsborgere Antal dokumenter Udstedt til hjemland Holland 3 2 Irland 2 2 Storbritannien 12 9 Tyskland Østrig 1 1 I alt (75 pct.) Syd Europa: EØS-statsborgere Antal dokumenter Udstedt til hjemland Frankrig 8 5 Grækenland 8 8 Italien Portugal 1 1 Spanien 10 8 I alt (81 pct.) Norden: EØS-statsborgere Antal dokumenter Udstedt til hjemland Finland 5 5 Island Norge Sverige I alt (84 pct.) Østeuropa: EØS-statsborgere Antal dokumenter Udstedt til hjemland Bulgarien 7 7 Letland 2 1 Litauen 6 5 Polen Rumænien 5 2 Ungarn 2 2 I alt (84 pct.) 15/21

16 PD U2/ E 303 fordelt på kvartaler i 2010: Kvartaler 2010 Alle statsborgere I pct. (alle statsborgere) EØSstatsborgere I pct. (EØSstatsborgere) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal I alt PD U2/ E 303 fordelt på EU-10-statsborgere og øvrige EØS-statsborgere i 2010: Statsborgerskab Antal dokumenter Jobsøgningsland Hjemland Statsborgerskab Ansættelsessamtale EU-10- statsborgere (81 pct.) 16 (37 pct.) 0 Øvrige EØSstatsborgere (84 pct.) 40 (26 pct.) 8 Alle EØS statsborgere (82 pct.) 56 (28 pct.) 8 16/21

17 Oversigt over a-kassetilhørsforhold Bilag 9 Arbejdsløshedskasse Antal personer, Antal medlemmer af a- der har fået kassen i 2010 (1.000) udstedt PD U2/ E 303 i 2010 D 7 Træ, Industri, Byg D 10 Journalister, Kommunikation og Sprog D 14 Socialpædagogernes A- kasse 7 34 D 15 Faglige Fælles A- kasse D 17 FOA D 18 Lærernes A-kasse D 22 Danske Lønmodtageres A-kasse D 24 Metalarbejdernes A-kasse D 34 Fødevareforbundet NNF D 37 El-fagets A-kasse 3 23 D 40 Byggefagenes A-kasse 3 17 D 53 HK D 57 Min A-kasse (tidl. STA) 6 43 D 62 Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse 4 18 D 67 Ledernes A-kasse D 72 Teknikernes A-kasse D 73 Kristelige A-kasse D 76 Danske Sundhedsorganisationers A-kasse D 81 BUPL D 82 Business Danmark 3 26 D 83 Frie Funktionærers A- kasse D 86 Ingeniørernes A-kasse D 88 Magistrenes A-kasse D 91 AAK D 92 FTF-A D 94 ASE D 95 DANA 7 32 D 96 IT-faget og Merkonomernes A-kasse D 98 CA I alt A-kassen er i 2010 sammenlagt med Min a-kasse og har derfor ved udgangen af 2010 ingen medlemmer. 7 Styrelsens opgørelse af 5. juli 2011 over antal medlemmer af en arbejdsløshedskasse i 2010 opgør antallet til medlemmer. 17/21

18 Bilag 10 Oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen udbetaling af dagpenge og EØS-dagpenge i EØS-dagpenge udbetales fra og med den 1. maj 2010 af den danske a-kasse. Udbetalingen af EØS-dagpenge registreres i Indkomstregisteret på særskilt SE-numre. Arbejdsmarkedsstyrelsen har sammenholdt a-kassernes indberetninger om PD U2-dokumenter til styrelsen med udbetalinger af dagpenge og EØS-dagpenge i henhold til Indkomstregisteret og dagpengeregisteret i RAM for perioden 1. maj 31. december Oplysninger vedrørende personkreds: Samkørsel af dokumenter indberettet til styrelsen og registrering i Indkomstregisteret på SE-nummer viser, at 149 cpr-numre, der har fået udbetalt EØSdagpenge ikke er indberettet til styrelsen. Det estimeres, at 224 dokumenter ikke er indberettet til styrelsen i Fællesmængde mellem indberettede dokumenter til styrelsen og indberetning om EØS-dagpenge i Indkomstregisteret: Antal dokumenter, der er indberettet til styrelsen i Antal indberettede cpr-numre i Indkomstregisteret i perioden 1. maj 31. december Antal dokumenter, der er indberettet til styrelsen og til Indkomstregisteret i perioden 1. maj 31. december Antal dokumenter, der ikke er indberettet til styrelsen i perioden 1. maj 31. december Estimeret antal dokumenter, der ikke er indberettet til styrelsen i Oplysninger af 16. juni 2011 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. 18/21

19 Antal dokumenter, der er indberettet til styrelsen men som ikke er indberettet til Indkomstregisteret: Antal dokumenter, der er indberettet til styrelsen i Antal cpr-numre, der er indberettet til Styrelsen og til Indkomstregisteret i perioden 1. maj 31. december Antal dokumenter, der ikke er indberettet til Indkomstregisteret i 2010 (inklusiv dokumenter udstedt i perioden 1. januar 30. april 2010). A-kasserne indberettede i 2010 i alt 395 dokumenter, hvor der ikke efterfølgende er registeret udbetaling af EØS-dagpenge i Indkomstregisteret. De 395 dokumenter indbefatter dokumenter udstedt i perioden 1. januar 30. april 2010 og dokumenter, der er udstedt, men som ikke er anvendt. Oplysninger vedrørende udbetaling af dagpenge og EØS-dagpenge: Styrelsen har på baggrund af oplysningerne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen estimeret udbetalingen af EØS-dagpenge for perioden 1. januar 30. april Den samlede udbetaling af EØS-dagpenge i 2010 er estimeret til ca. 40 mil kr. svarende til ca uger. 395 EØS-dagepengeudbetalinger, baseret på Indkomstregisteret: Estimeret udbetaling i perioden 1. januar 30. april Udbetaling i perioden 1. maj 31. december Estimeret udbetaling i Dagpengeudbetalinger i 2010 Antal uger i ,3 mil. Kr ,5 mil. Kr ,8 mil. Kr /21

20 Ledighed før og efter udbetaling af EØS-dagpenge 9 Der foreligger ikke valide data og start og sluttidspunkt for udbetalingsperioderne for så vidt angår EØS-dagpenge. Arbejdsmarkedsstyrelsen har derfor anvendt seneste startdato i Indkomstregisteret og seneste udbetalte uge med dagpenge i RAM. Da der er tale om et levende register, varierer antallet af cpr-numre, der er registeret med tiden. Oplysningerne er baseret på kørsler i juni 2011 og indeholder udbetalinger registeret i perioden januar 2010 maj Dagpengeudbetalinger i tiden før og efter EØS-dagpenge: 2010 Antal cpr-numre, der har fået udbetalt EØS-dagpenge i Antal cpr-numre, der har fået udbetalt dagpenge i Antal cpr-numre, der ikke har modtaget dagpenge i Antal cpr-numre, der har modtaget dagpenge i 2010 før udbetaling af EØS-dagpenge. 259 Antal cpr-numre, der har modtaget dagpenge i 2010 efter udbetaling af EØS-dagpenge. 385 Antal cpr-numre, der ikke har modtaget dagpenge i 2010 efter udbetaling af EØS-dagpenge Oplysninger af 12. juni 2011 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. 20/21

21 Dagpengeudbetaling og varighed. Ledighed 2010 Ingen ledighed Antal cprnumre, der ikke har modtaget dagpenge i 2010 / Antal cprnumre, der har fået udbetalt dagpenge før udbetaling af EØSdagpenge. Antal cprnumre, der har fået udbetalt dagpenge efter udbetaling af EØSdagpenge. Antal cprnumre i alt Op til 13 ugers ledighed Mellem 13 og 26 ugers ledighed Mellem 26 og 39 ugers ledighed Over 39 ugers ledighed I alt Cpr-numrene har modtaget dagpenge i perioden, men der er ikke indberettet med oplysninger om ledighedstimer. Dette kan bero på fejlindberetning fra a-kassen. 11 Cpr-numrene har modtaget dagpenge i perioden, men der er ikke indberettet med oplysninger om ledighedstimer. Dette kan bero på fejlindberetning fra a-kassen. 21/21

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation, der udgør helt op til 80 % af bruttolønnen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag AK-Samvirke analyse Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag 37 pct. af de efterlønsberettigede har valgt at træde ud af ordningen og har hævet deres bidrag Michel Klos 13-09-2012

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere