Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk"

Transkript

1 Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse Notat og handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Tekn.Ass., DVN Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund... side 3 Foreløbige resultater og forslag... side 3 Vandværkets beskrivelse, kort og jordlag... side 4 Beskrivelse af anlægget... side 5 Skitse over kildeplads, vandværksbygning og boringer... side 6 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold... side 7 Kapacitetsdiagram... side 7 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold - ændringer... side 8 Kapacitetsdiagram - ændringer... side 8 Forslag til opgaver... side 9 Kommentarer til analyseringbind og analysetjek... side 11 Forslag til videre forløb bemærkninger... side 11 Tilstandsskema... side 12 Indvindingsoplandet og nærområdet til kildeplads... side 12 Vandværket samlet vurdering... side 12 Tilstand boring... side 13 Egenkontrol opgaver handlingsplan side 13 Gennemførelse af undersøgelse og resultater... side 15 Korttidsprøvepumpning af boring... side 15 Resultater og præsentation af data... side 15 Prøvepumpningsskema A... side 18 Bilag : analyser diverse kortmateriale pejleresultater grafer Side 2

3 Baggrund Tirsdag, d. 18. marts 2003 blev Sejerslev vandværk gennemgået sammen med Bjarne Klausen med hovedvægten lagt på vandværkets kildeplads og indvindingsboringer. Samme dag blev der udført korttidsprøvepumpning på boringerne samt udtaget vandprøver til analyser. Efter aftale udarbejdes et teknisk notat og udkast til handlingsplan, som omhandler en beskrivelse af vandværket, forslag til opgaver, analyseresultater og tilstandsvurdering af anlægget. Vandværkets analyser indsættes i ringbind og der laves grafer, så udviklingen er lettere overskuelig. DVN deltager som vandværkets sparringspartner efter aftale med vandværksforeningen, FVD. DVN optræder ifølge vandværksforeningen kun som uvildig vejleder og er ikke udførende. Foreløbige resultater og forslag : Generelt. Vandværket fungerer godt, men visse dele ved boringer samt andet teknisk anlæg trænger til en renovering og modernisering. Bygningen skal gennemgås for fugning, reparation af sokkel, lukning af visse udluftningskanaler, renovering af andre udluftningskanaler, vinduer mures efter, m.m. Boringerne og tørbrønde skal lovliggøres. Alternativ vil være at hæve boringerne med nye overbygninger. De 2 boringer bør køre i samdrift eller på skift med mindre råvandspumper, da sænkningerne i boringerne er relativ store, og mindre pumper vil øge levetiden og spare strøm. Flere komponenter i vandværket trænger til en renovering. Foreslår at filtrene renoveres, samt det overvejes at installere nyt frekvensstyret udpumpningsanlæg, ny el-tavle og affugter. De 2 hydroforer fjernes og erstattes af 2 membranhydroforer. Vi kan efterfølgende benytte dele af rapporten til at udarbejde et udbudsmateriale, såfremt dette ønskes (drøftes). Der er fugtproblemer i vandværket. Foreslår der monteres plexiglas skydedøre foran de åbne filtre samt dør i indgangen til iltningstårn For at øge trykket / mængden af vand til forbrugerne mod øst foreslås måler af Ejerslev s forbrug flyttet på den anden side af Poul Roesen s ejendom. Herved vil man kunne benytte begge ledninger frem til Poul Roesen og løse et forsyningsproblem. Flere utætheder og installationer, som kan medføre forurening, bør ordnes. Måler til Ejerslev Det anbefales, at der udarbejdes en indsatsplan for vandværkets opland. Opgaverne igangsættes løbende. Se forslag til opgaver og handlingsplan. Boring 2 - DGU Side 3

4 Vandværkets beskrivelse, kort og jordlag Vandværket indvinder fra 2 boringer. Boringerne er 30 meter dybe og har DGU nr (B1) og DGU nr (B2). Indvindingsoplandet ligger mod sydvest i naturområde med landbrugsdrift og by. Området er nitratfølsomt. Der indvindes fra sandlag, der er beskyttet af et tyk lerlag. Amtet kortlægger området inden år I amtets regionplan kategoriseres vandværket som nr. 2 - idet det forventes, at vandværket kan bevares med den nuværende kildeplads. Her ligger måske flere gl. boringer som ikke er lukket - undersøges nærmere. Vandværket ligger lidt uheldigt i forhold til byen, da en stor del af vandværkets indvindingsopland er selve byen samt kirken. Vandværket bør derfor iværksætte egen indsatsplan, og her vurderes markerne ikke at være det værste problem. Parcelhusejeres / Kirkens brug af gødning/sprøjtemidler kan udgøre et potentielt stort problem, som skal klares ved forebyggelse og frivillige aftaler. Oplæg drøftes. De gamle indvindingsboringer ved byen undersøges og sløjfes efter reglerne. Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder. Borejournaler er vedlagt som bilag højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) Kote Boring 1 - DGU nr Boring 2 - DGU nr Forklaring grundvandsstand sand og grus ler Side 4

5 Beskrivelse af anlægget Vandet indvindes fra 2 boringer. Vandet iltes i iltningstrappe og renses i 4 åbne sandfiltre inden det pumpes ud i rentvandstank. 4 trykpumper leder vandet gennem 2 hydrofor og derfra videre ud til forbrugerne. Der er 2 udgange. Vandværket forsyner ca. 389 husstande. Vandværket består af : Boring 1 (DGU nr / SP 30-2) Boring 2 (DGU nr / SP 25-3) Iltningstrappe 4 åbne sandfiltre 1 rentvandsbeholder 150 m³ 2 x CP-8 samt 2 x CR 30 pumper 2 hydroforer 3000 l. 2 vandmålere 2 udgange Iltningstrappe 2 CR-30 pumper 2 CP-8 pumper 2 hydroforer Åbne sandfiltre Rentvandstank Vandmålere Boring 1 - DGU nr Boring 2 - DGU nr Side 5

6 Skitse over kildeplads, vandværksbygning og boringer Boring 2 - DGU nr Målerbrønd - Ejerslev 8000 m³ 4 åbne sandfiltre Iltningstrappe Nedgang til Inspek.gang 2 målere Kapselblæser Skyllepumpe 4 trykpumper 2 hydroforer Kompressor El-måler Nødstrømsgenerator El-tavle Rentvandstank Nedgang rentv.tank Boring 1 - DGU nr Side 6

7 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, samt behov. Indvindingskapacitet m³/t : Behandlingskapacitet m³/t = 55 m³/t 60 m³/t (skøn) Beholdningskapacitet m³ = 156 m³ (15,6 m³ over 10 t.) Udpumpningskapacitet i m³/t 2 x x 8 = 76 m³/t Forbrug - Årlig i m³ m³ Døgn middel forbrug i m³ 228 m³ Time middel forbrug i m³ 9,5 m³ Maksimum timeforbrug 31 m³ Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. timeforbrug Reservekapacitet Det ses, at vandværket med det nuværende forbrug har en meget stor reservekapacitet. Ved en ombygning kan det anbefales, at indvinde med mindre dykpumper, se forslag næste side. Filterkapaciteten er skønnet til 60 m³/t. Imidlertid kan driften af filterne justeres til mindre flow. Skylningen bør efterses, da der ligger sand i skyllekummerne ( for kraftig skylning), og der mangler efterfyldning af filtersand. Side 7

8 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Forslag til ændringer Indvindingskapacitet m³/t : Behandlingskapacitet m³/t = 20 m³/t 60 m³/t (skøn) Beholdningskapacitet m³ = 156 m³ (15,6 m³ over 10 t.) Udpumpningskapacitet i m³/t 4 x 8 = 32 m³/t Forbrug - Årlig i m³ m³ Døgn middel forbrug i m³ 228 m³ Time middel forbrug i m³ 9,5 m³ Maksimum timeforbrug 31 m³ Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. timeforbrug Reservekapacitet Sænkningerne er forholdsvis store i begge boringer ( råvandsflow fra dykpumper kendes ikke eksakt - kun pumpestørrelserne ). For at øge levetiden på boringerne foreslås, at boringerne monteres med nye små dykpumper på hver 10 m³/t ( i samdrift er råvandsflowet 20 m³/t). Da vandværket har en passende stor rentvandstank, kan man i princippet køre hver boring for sig og stadigvæk sikre forsyningen. Det overvejes i forbindelse med moderniseringen, hvordan de åbne filtre skal justeres mht. drift og skylning,. Side 8

9 Forslag til opgaver Vandværk og nærområde : 2 udluftninger i vandværket (over nedgang til rentvandsbeholder samt over skyllepumpe) bør lukkes. Øvrige udluftninger renoveres, og der monteres insektnet på bagsiden af plastikriste Skader efter vand/frost repareres, drøftes nærmere da metode afhænger af ombygning Der har været hærværk på vinduer - foreslår der isættes plexi-glas eller hullerne lukkes med murværk (fordel da der herved ikke kommer så meget lys ind) Det gamle hegn fjernes delvis ( især omkring bygningen ved indgangen ) og nyt opsættes eventuelt (opgaven prioriteres lavest - det er bedre at bruge penge på andet) Iltningstårn : Udluftningsventiler bør renoveres og der monteres insektnet på bagsiden (kan ellers give kimtalsproblemer p.g.a. smådyr, myg o.lign.) Sokkel og fuger renoveres Anlæg : Åbne sandfiltre : I afløbsrender er der filtersand, hvilket tyder på for kraftig skylning. Kontroller om der evt. mangler filtersand i filtrene samt selve skylningen. Rentvandstank : 2 stk. udluftningsrør fra tanken skal tjekkes (kan medføre forurening p.g.a. mus/fugl m.m.). Udluftningsrørene mangler bøjning m/insektnet Dæksel til rentvandsbeholder skal hæves, da der er risiko for at der løber vand i tanken ved oversvømmelse eller ved vask af gulv Side 9

10 Der er fugtproblemer i vandværket. Foreslår der isættes plexi-glas dør i indgangen til iltningstårn samt skydedøre af plexi-glas foran de åbne filtre. Samtidig kan der installeres en affugter. El-installationen er gammel - ved renovering installeres nye tavler samt nødstrømsanlæg. 1 måler efter hydrofor flyttes til måling af råvandsindgang. De to udgange kører på samme måler Hydroforer trykprøves hvert 4. år - dog kan disse helt fjernes ved renovering Der findes forskelligt materiale i vandværket som med fordel kunne flyttes i redskabsrum eller lign. Boring 1 : Boring og tørbrønd lovliggøres Udluftningsrør med insektnet monteres Nyt dæksel monteres Afløb bund? - risiko for tilbageløb fra kloak Det foreslås at montere ny overbygning og undgå problemer med fugt/overløb Boring 2 : Boring og tørbrønd lovliggøres Udluftningsrør med insektnet monteres Afløb bund? - risiko for tilbageløb fra kloak Det foreslås at montere ny overbygning og undgå problemer med fugt/overløb Forebyggelse - oplæg til egen indsatsplan. Vandværket bør igangsætte forskellige opgaver i forbindelse med forebyggelse - f.eks. : Ínformationsfoldere til forbrugerne indenfor indvindingsoplandet Lave aftale med Sejerslev kirke om brugen af sprøjtemidler / gødning De 4 gamle boringer ved den gamle kildeplads sløjfes forskriftsmæssigt Side 10

11 Kommentarer til analyseringbind og analysetjek (tilstandstjek): 1. Afgang vandværk og analysetjek Det ses, at opløst jern er svingende. Generelt ligger tallene ofte for højt på afgang vandværk. Dette kan løses ved ændret drift af boringer og justering af filter. Der skal mere grus i filter, og skylning skal tjekkes. Der kommer givetvis for store mængder opløst jern ned i rentvandstank som følge af forkert drift af åbne filtre. For højt jern betyder aflejringer i ledningsnettet, og målere bliver unøjagtige ( kasseres ved kontrol ). Analyse for phosfor på afgang vandværk viser et meget højt total-phosfor indhold, mens ortho-phosfor er lavt. Det tyder på, at der er partikler i vandet med phosfor altså urenheder. Indholdet af opløst jern er også fundet over grænseværdien under analysetjek. 2. Boringer og analysetjek. Der findes et relativt højt jernindhold i de 2 boringer. Boring 2 har ifølge borejournalen det tykkeste lerlag Der er lavet grafer for udvalgte stoffer i analyseringbindet. Ifølge analysetjek er der ingen umiddelbare tegn på utætheder. Phosforindholdet er relativt højt, hvilket kan skyldes geologiske forhold. De gennemførte ekstra analyser ( analyserapporter ) findes i analyseringbindet. Forslag til videre forløb bemærkninger DVN kan tilbyde at være vandværkets sparringspartner i forbindelse med det videre forløb. Endelig kan DVN tilbyde, at vandværket får indført Region Nords system til kvalitetsstyring kaldet Vandværkets Styring. Systemet vil lette bestyrelsens arbejde og medvirke til bedre indsigt og dermed bedre beslutninger, samt gøre det lettere for nye bestyrelsesmedlemmer at sætte sig ind i driften af vandværket. Endelig kan DVN tilbyde at udarbejde vandværkets hjemmeside med eget domæne og , folder om vandværket til forbrugerne, samt formidle administrative enkle løsninger. Side 11

12 Tilstandsskema Indvindingsoplandet og nærområdet til kildepladsen Tilstand Naturlig beskyttelse, udseende, nærområdets forureningskilder Vurdering God B. Kortlægning Udføres af amtet inden 2005 Samlet vurdering God - egen indsatsplan anbefales, da den kan tage udgangspunkt i den nuværende viden og senere udbygges efter amtets kortlægning og oplæg til indsatsplan. Vandværket samlet vurdering Tilstand Vurdering A. Bygninger funktionel tilstand Trænger til renovering B. Iltningsanlæg Ok C. Vandbehandlingsanlæg filtre, funktion, vedligeholdelse D. Rentvandsbeholder - aflåsning, vedligehold E. Hydrofor - trykprøvning, vedligehold F. Elektronisk trykstyring Ok G. Rentvandspumper Ok - tjek filtre for sand p.g.a. kraftig skylning Nedgang hæves - montere udluftningsrør samt bøjning m/insektnet Ok. - fjernes ved renovering Trænger til renovering - udskiftes til frekvensstyret udpumpningsanlæg H. Udluftning Udluftninger lukkes - affugter installeres I. Hovedmåler Ok J. Drikkevandskvalitet Ok K. Råvandsledning generelt Kort : L. Forsyningsledninger generelt Kort : M. Svind Samlet vurdering God, se oplæg renoveringer/modernisering Side 12

13 Tilstandsskema fortsat Anlæg Tilstand Boring 1 - DGU Vurdering A. Boring forerørforsegling - tydelig DGU nr. afmærkning B. Tørbrønde Tætninger udføres - afløb bund? Ok C. Overbygninger Nej D. Pejlbarhed Ok E. Udluftning Mangler F. Aflåsning Ok G. Risiko for nedsivning overfladevand Afløbsdæksel H. Råvandspumpe SP mindre pumpe anbefales I. Vandmålere Ingen - anbefales J. Råvandskvalitet vandbehandling Drikkevandskvalitet Samlet vurdering God God DGU nr. ( lokal nr. ) (boring 1) Tørbrønd lovliggøres. Afløb bund? ( kan der ske tilbageløb af kloakvand?) Mangler stige ( APV - Arbejdsplads vurdering ). På sigt anbefales at udføre overbygning f.eks. sammen med mindre pumpe. Egenkontrol opgaver handlingsplan Årlig tjek af boring og pumpe ved korttidsprøvepumpning. Bedre indsamling af vandværkets nøgletal forbrugsdata pejlinger svind. Bedre nyttiggørelse af nøgledata. Side 13

14 Tilstandsskema fortsat Anlæg Tilstand Boring 2 - DGU Vurdering A. Boring forerørforsegling - tydelig DGU nr. afmærkning B. Tørbrønde Ok - støbe bund C. Overbygninger Nej - evt. ved ombygning Egenkontrol opgaver handlingsplan Årlig tjek af boring og pumpe ved korttidsprøvepumpning. Bedre indsamling af vandværkets nøgletal forbrugsdata pejlinger svind. Bedre nyttiggørelse af nøgledata. Ok D. Pejlbarhed Ok E. Udluftning Mangler F. Aflåsning Ok G. Risiko for nedsivning overfladevand Nej H. Råvandspumpe SP 25-3 I. Vandmålere Ingen J. Råvandskvalitet vandbehandling Drikkevandskvalitet Samlet vurdering Ok God DGU nr. ( lokal nr. ) (boring 2) Mangler stige, udluftningsrør, støbt bund Undersøge om der kan ske tilbageløb fra kloak Alternativt : Hvis grundvandsstanden er høj, kan boringen hæves med overbygning. På sigt anbefales at udføre overbygning f.eks. sammen med mindre pumpe. Side 14

15 Gennemførelse af undersøgelse og resultater. Korttidsprøvepumpning af boringer Undersøgelse af boringer er udført ved korttidsprøvepumpning, pejling og udtagning af vandprøver til analyse. På de næste sider ses resultaterne fra undersøgelsen både som bilag og som grafer. B1 - DGU Nitrat mg/l B2 - DGU Nitrat mg/l 50,0 50,0 40,0 40,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 B1 - DGU B2 - DGU Chlorid mg/l Chlorid mg/l B1 - DGU B2 - DGU Jern mg/l Jern mg/l 4,0 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Side 15

16 Resultater og præsentation af data B1 - DGU Mangan mg/l B2 - DGU Mangan mg/l 0,20 0,20 0,15 0,15 0,10 0,10 0,05 0,05 0,00 0,00 B1 - DGU B2 - DGU Total-p mg/l Total-p mg/l 0,2 0,2 0,15 0,15 0,1 0,1 0,05 0, B1 - DGU B2 - DGU Orto-p mg/l Orto-p mg/l 0,20 0,2 0,15 0,15 0,10 0,1 0,05 0,05 0,00 0 Til orientering er anførte grænseværdier kun gældende for drikkevand. I analyseringbindet findes øvrige grafer. Side 16

17 Afgang vandværk : Afgang vandværk Nitrat mg/l Afgang vandværk Chlorid mg/l 50, , , , , , Afgang vandværk Afgang vandværk Jern mg/l Mangan mg/l 4,0 0,20 3,0 0,15 2,0 0,10 1,0 0,05 0, , Afgang vandværk Afgang vandværk Total-p mg/l Orto-p mg/l 0,40 0,40 0,30 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 0, , Til orientering er anførte grænseværdier kun gældende for drikkevand. I analyseringbindet findes øvrige grafer. Side 17

18 Prøvepumpningsskema A Lokalitet - Boring 1 - DGU nr Sejerslev vandværk Pumpeperiode Fra : 18/ Til : 18/ Målepunkt = MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) År Dato Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning m Specifik ydelse m³/t/m Kap. m³/t Udtaget vandprøve /3 15:50 0 1,05 Start B2 15:54 4 1,36 15:58 8 1,42 16: ,45 16: ,46 16: ,25 Start B1 16:27 2 8,38 16:30 5 8,43 x 16: ,46 16: ,48 Tilbagepejling 16: ,48 7,23 x 16:56 1 1,40 16:59 4 1,26 DGU nr Boring 1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Tilbagepejling : Side 18

19 Prøvepumpningsskema A Lokalitet - Boring 2 - DGU nr Sejerslev vandværk Pumpeperiode Fra : 18/ Til : 18/ Målepunkt = MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) År Dato Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning m Specifik ydelse m³/t/m Kap. m³/t Udtaget vandprøve /3 15:50 0 2,15 start B2 15: ,60 15: ,28 15: ,32 x 16: ,33 16: ,33 16: ,33 16: ,33 10,18 x / stop B2 16:21 1 3,70 Tilbagepejling 16:22 2 2,70 16:23 3 2,35 16:25 5 2,27 16: ,51 16: ,54 DGU nr Boring 2 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Side 19

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Vandforsyningsplan 2014-2017 Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Redaktion: Land og Miljø, Vordingborg Kommune Forsidebillede: Oliemaleri

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2021

Vandforsyningsplan 2012-2021 Vandforsyningsplan 2012-2021 Indholdsfortegnelse Hvad er en vandforsyningsplan?...6 Hvad skal vi opnå med vandforsyningsplanen?...6 Hvordan læser du vandforsyningsplanen?...6 Hvem har ansvaret for handling?...7

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT. Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge FOR

TILSTANDSRAPPORT. Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge FOR TILSTANDSRAPPORT FOR Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Udarbejdet af Per Bøgelund-Hansen Bygningskonstruktør Indholdsfortegnelse Side 01. Historik... 6 01.01.

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere