Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar Hyllested Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk"

Transkript

1 Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport og handlingsplan Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent, DVN Rapporten er udarbejdet efter bl.a. de forskrifter som er anvist i FVD s håndbog nr. 5, version 2011 Side 1

2 Indholdsfortegnelse for delrapport nr. 1 Baggrund... side 3 Hovedkonklusioner med anbefalinger... side 3 Vandværkets indvinding og kildeplads... side 6 Beskrivelse og vurdering af indvindingsopland... side 6 Beskrivelse og vurdering af kildeplads... side 6 Beskrivelse og vurdering af boringer... side 7 Beskrivelse af anlægget... side 9 Skitse over anlægget... side 10 Oplysninger om anlægget, drikkevandskvalitet m.m.... side 11 Handlingsplan - forslag til opgaver side 12 Bilagsliste... side 14 Læsevejledning: Læs først del 1, herefter kan der læses afsnit i del 2 og 3 efter behov. Delrapport nr. 1 - Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan og opgaver. Rapportens indhold bygger på anvisninger og forslag fra FVD s håndbog nr. 5 om tilstandsrapport og ledelse. Delrapport nr. 2 - Forslag til egenkontrol- og overvågningsprogram. Her beskrives alle de opgaver, som er vigtige for arbejdet med at bevare en god teknisk tilstand, få et godt teknisk overblik samt en løbende dokumentation for drikkevandets kvalitet og andre vigtige nøgletal for driften. Programmet er samtidig et forslag til en arbejdsbeskrivelse for pasning af vandværket. Ofte er arbejdet delt mellem flere personer, og det anbefales generelt, at viden om driften deles mellem flere personer. Formålet er at sikre, at den mest nødvendige viden ikke går tabt. Bemærk at del 2 kun er et oplæg, og at der aktivt kan arbejdes videre med dette. Delrapport nr. 3 - Generel beskrivelse af tilstandsrapport og handlingsplan. For at gøre tilstandsrapporten så kort og enkel som muligt. Den generel beskrivelse kan benyttes til inspiration for bestyrelsen til den fælles ledelse af vandværket på det tekniske område. Her gives eksempler på andre emner og spørgsmål, som kan være relevante at få inddraget i ledelse af vandværket ud over det tekniske. Udvidelsesmulighed med teknisk hjemmeside samt mulighed for e-tilstandsrapport og KUV. Rapporten kan udvides med en teknisk hjemmeside og projekt KUV - kollektiv udvidet vandværkspasning som kan gøre det lettere at dele de vigtigste oplysninger i bestyrelsen og med vandværkspasser samt udvalgte fageksperter hos de firmaer, som I vælger at benytte samt følge udviklingen og samtidig dokumentere drikkevandets kvalitet overfor forbrugerne og myndighederne. Læs mere i bilag i delrapport 2, hvis dette har interesse. Side 2

3 Baggrund og resumé. 17. januar 2012 blev Hyllested Vandværk gennemgået sammen med formand Jørgen Hansen, bestyrelsesmedlemmerne Esben Poulsen, Mogens Kjær og Karsten Mygin med hovedvægten lagt på en beskrivelse og vurdering af vandværkets anlæg, kildeplads og indvindingsboring. Tilstandsrapporten med forslag til handlingsplan 2012 og forslag til egenkontrol og overvågningsprogram kan indgå i vandværkets beslutninger om, hvordan vandværket skal drives og passes i fremtiden. Tilstandsrapporten version 2012 omhandler en beskrivelse af vandværket, forslag til opgaver, gennemgang af analyseresultater, og der er lavet en bedømmelse i form af tilstandsskemaer for hele anlægget, som findes i bilag i tilstandsrapport. I forbindelse med tilstandsvurderingen har vi lagt udvalgte data på den tekniske hjemmeside på adressen Rapporten indeholder i bilag udvalgte grafer, og det kan senere drøftes, om vandværket i fremtiden ønsker at benytte den tekniske hjemmeside til løbende dokumentation af tilstanden, som et supplement til den nuværende overvågning og ledelse. Rapporten er udarbejdet efter de anvisninger, som findes i FVD s håndbog nr. 5, og som derfor let kan ændres til et DDS system til dokumentation og system til tekniske ledelse. Hovedkonklusioner med anbefalinger. Generelt om vandværket. Delrapport 1. Tilstanden. Ud fra besigtigelsen, gennemgang af materialer og vurdering af de indsamlede informationer og data kan det konkluderes, at Hyllested Vandværks generelle tilstand er god. Under handlingsplan er der givet forslag til forbedringer, som kan medføre en øget sikkerhed, idet tilstanden vil kunne følges løbende på en del vigtige punkter. Delrapport 2. Vandværkspasning. Her er der givet et oplæg til en arbejdsbeskrivelse af selve pasningen, følge den løbende tilstand for grundvandets og drikkevandets analyseparametre i et grafsystem med eksempler i bilag, samt de vigtigste nøgletal for driften og dermed den fysiske tilstand på indvindingsboringen, pumper løbende tæthedskontroller. Alt sammen for at forhindre at der i fremtiden kan forekomme bakterieproblemer eller tekniske nedbrud. Indvindingsoplandet: Der vil senere blive udarbejdet en indsatsplan fra kommunen med baggrund i kortlægningen. Foreløbig vurderes det, at vandværket har en god og sikker råvandsforsyning, men der bør arbejdes på at sikre sig en ekstra indvindingsboring, så forsyningssikkerheden forbedres fra egen kildeplads. Vandværkets indvindingsopland ligger i et kortlagt OSD - Område med Særlige Drikkevandsinteresse. Det vandførende smeltevandssand, som vandværket indvinder fra, er beskyttet af et tykt lag ler. Side 3

4 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat. Kildeplads og indvindingsboring. Vandværket har én indvindingsboring med DGU nr udført i Borejournalen, som findes i bilag viser en god naturlig beskyttelse. Det er aftalt, at boringen gøres pejlebar, og der udføres en korttidspumpning og nøjere tilstandsvurdering, når dette er udført - evt. sammen med en brøndborer. Tilstanden er samlet set tvivlsom, og det anbefales som 1. prioritet at få udført et hovedeftersyn og få fejlene rettet. Se forslag til handlingsplanen. Råvandskvalitet. De ordinære prøver er opstillet i et overskueligt skema, og udvalgte parametre er vist i bilag med illustrerende grafer. Samlet set vurderes det, at der ikke er tegn på forureninger hverken i form af nitrat, pesticider eller andre uønskede stoffer, som kan true vandværkets eksistens. Se de vigtigste analyseparametre opstillet i en overskuelig orden i bilag samt nogle få udvalgte grafer. Der ses en tendens til stigende indhold af jern og mangan. Flere parametre og grafer kan ses på den tekniske hjemmeside. Bygning og rentvandstank. God stærk bygning som opfylder formålet. Trænger visse steder til almindelig vedligeholdelse og rengøring. Se handlingsplan. Vandværket, vandbehandling og udpumpning. Anlægget er meget enkle, se diagram med beskrivelser. Tilstanden er god. Ingen ændringsforslag ud over at sådanne anlæg ofte (og også her) kan give gener med luft (mikrobobler) i drikkevandet på visse strækninger og anledning til urenheder fra tid til anden fra belægninger i ledningsnettet. På et tidspunkt, er der konstateret lidt problemer med ammoniumfjernelse, hvilket viser, at pasningen skal omfatte justering og optimering af iltning og skylning. Forsyningssikkerhed. Hyllested Vandværk kan modtage vand fra Gravlev Vandværk. Derfor er en ekstra boring ikke absolut nødvendig men kan alligevel anbefales, så vandværket råder over 2 indvindingsboringer - et prioriteringsspørgsmål! Drikkevandets kvalitet. Samtlige tilgængelige drikkevandsanalyser er gennemgået elektronisk og vises på hvorfra der er hentet udvalgte oversigter samt grafer i bilag. Det ses, at alle drikkevandsparametre er overholdt, og derfor er vandbehandlingen fuld tilstrækkelig og i god tilstand. Egenkontrol og overvågning. Se forslag i delrapport 2 som forslag til arbejdsprogram m.m. Side 4

5 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat. Information til forbrugerne og dokumentation af vandværkets teknik m.m. Vandværket har ingen hjemmeside, hvor de løbende kan informere om drikkevandets kvalitet og mange andre forhold på vandværket. DVN kan være behjælpelig med denne opgave - drøftes. Nye muligheder: Det vil være muligt at koble teknisk hjemmeside på forbrugerhjemmesiden, så f.eks. skolen har adgang til flere data til undervisningen, og kommunen kan også se disse data samtidig med at vandværkets bestyrelse også får mere viden om egne data og system i den løbende dokumentation. Følges forslaget om KUV - og dermed indførelse af DDS system til dokumentation og teknisk ledelsessystem, har vandværks-passer og bestyrelsen yderligere nogle fordele, som der kan læses om i delrapport 2. Det forventes, at dette forslag kan drøftes med bestyrelsen, og derfor er dette også med som en beskrevet mulighed i handlingsplanen. Side 5

6 Vandværkets indvinding / kildeplads. Beskrivelse - Indvindingsopland. Indvindingsoplandet er udlagt som område for særlig drikkevandsinteresse og er beliggende i et område med natur, landbrugsdrift og by. Vurdering af indvindingsopland. Foreløbigt vurderes vandværkets indvindingsopland som godt beskyttet, og grundvandet i god tilstand uden tegn på forureninger. Endelig vurdering må dog afvente statens kortlægning og kommunens indsatsplan. Vandværk Kort beskrivelse, Kildeplads. Vandværket indvinder fra 1 boring. B1/ er 60 meter dyb. Filtersat m.u.t. i smeltevandsgrus. Vurdering af kildepladser. Den nuværende boring skal nærmere undersøges med korttidspumpning og tryktest. Umiddelbart ser borejournalens data gode ud. Det anbefales i handlingsplanen at få udført et hovedeftersyn og korrekt montering af pumpe med pejlerør, ny rustfri flangekobling, så selve boringens top er tæt, hvilket ikke er tilfældet p.t., og den er meget rusten. Vandværket B1/DGU Er pumpen ikke helt korrekt monteret, kan det betyde ødelæggelse af boringen og i værste tilfælde få den til at give sand og dermed et behov for en erstatningsboring. Noter angående 10 og 25 meter zone: Som boringen er beliggende, kan de nye regler om 25 m beskyttelseszone ikke overholdes, men grundet den naturlige beskyttelse vurderes det ikke at udgøre et alvorligt problem. Vandværket skal dog ikke forvente at kunne fortsætte med den nuværende kildeplads på meget langt sigt. Derfor er vedligeholdelse ekstra vigtig. Side 6

7 Vandværkets boringer. Boringens jordlag er illustreret på tegningen herunder Kote B1 - DGU nr højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) Forklaring grundvandsstand smeltevandssand filter moræneler silt sand Saltvandssand, yoldia -15 F1 Oplysninger og noter om råvandsledninger, indvindingsboringer boringer m.m. Råvandsledninger. Ledningen er ret ny og i orden, men der ses nye revner i væggen, hvor råvandsrøret er støbt fast. Der burde være indsat en bøsning og en fleksibel plastfuge mellem bøsning og råvandsledning samt sikret at der ikke opstår pludselige trykstød ved start og stop - er bemærket som opgave under handlingsplan. Indvindingsboring. Kan ikke pejles, og det blev aftalt, at der forsøges gennemført korttidspumpning ved gennemgang af rapport i forbindelse med kursus i Syddjurs Vandråd. Prøvehane skulle slås på for at vise Rusten forerørsforsegling / utæt SP 17-8 pumpe kører kun kort til ad gangen Utæt tørbrønd Utæt udluftning Side 7

8 Oplysninger og noter om råvandsledninger, indvindingsboringer m.m. Kraftige stød ved pumpestop og start (mest ved stop). Hvis pumpe ikke er ophængt korrekt med styr, kan boringen tage skade ved disse viberationer. Lang kabel - medfører øget strømforbrug. Sikkerheds stålwire bør undgås. Kan være en falsk tryghed og en uskik i boringer, som også gør at boringen vanskeligt kan gøres tæt. I steder anbefales straks at få udført ændringer - se handlingsplan. Fremtidens overvågning. I delrapport 2 er der lavet et udkast til arbejdsbeskrivelse for vandværkspasning, indførelse af rutiner og dokumentation samt instrukser. Sådanne beskrivelser er vigtige i forbindelse med indførelse af teknisk ledelsessystem. Korttidspumpninger m.m: Der kunne ikke udføres korttidspumpning, da boringen ikke kunne pejles. I bilag 1.8 er der derfor kun anført de historiske data fra, da boringen var ny. I handlingsplanen anbefales, at boringen undersøges med korttidsprøvepumpning, tryktest og evt. samtidig kan der udføres de andre foreslåede opgaver, så tilstanden igen er god. Side 8

9 Beskrivelse af anlægget. Vandet indvindes fra 1 boring. Vandet fra boring renses i trykfilter (parallel). Herefter ledes det rene drikkevand til hydrofor. Vandet trykkes ud til forbrugerne via pumpe og trykket i hydrofor. 1 udgang med elektroniske måler. Vandværket forsyner ca. 100 forbrugere. Vandværket består af : Komponent Type Alder Kapacitet Boring 1 - DGU SP m³/t Trykfilter 6 bar liter m³/t Trykfilter 6 bar liter m³/t Hydrofor l. Måler WPh m³/t Magnetbehandling Efter hydrofor 2009 Hydrofor Trykfilter 1 udgang med vandmålere Side 9

10 Indretning af vandværk. Trykfilter Flowmåler Kompressor trappenedgang Affugter Indgang råvand El-/styretavle Magnetisk vandbehandling Hydrofor Side 10

11 Oplysninger om anlægget, noter og drikkevandskvalitet m.m. Bygning og rentvandstank. Generel god tilstand. Forslag til bedre vedligeholdelse - murværk indvendig, maling dør, og undgå behov for rengøring, så tit ved at have overtræksposer liggende og instruks herom. Vandværks-passer kan have skiftesko. Mærkning af prøvehane. Vandbehandling. Skyllevand ledes til sivebrønd. Udpumpning og overvågning. Det er drøftet, at det vil være en fordel at få automatisk overvågning af udpumpet vandmængde for at få let adgang til alarm for lækage. - se handlingsplan Vurdering af drikkevandsanalyser (evt. grafer). Drikkevandet overvåges via de obligatoriske analyser, og det ses, at drikkevandet de seneste år holder alle kravværdier. Det ser derfor ud til, at vandbehandlingen fungerer tilfredsstillende. Strømforbrug. Strømforbruget er steget, hvilket der bør søges en forklaring på. Drøftes. De mange start og stop (evt. for stor dykpumpe) kan være en del af svaret. Følge udvalgte nøgleparametre og e- log: De manuelle kontrolaflæsninger f.eks. pejlinger, kapacitetsaflæsninger for dykpumper, elmålere, trykaflæsninger m.m. kan med fordel indtastes i tekniske hjemmeside (mitdrikkevand.dk). På den måde kan udvalgte tal overvågnes over lang tid som grafer, og også små ændringer vil kunne opdages. Grafsystem for råvandsanalyser - her følges udviklingen i grundvandet Grafsystem for drikkevand - her følges drikkevandets udvikling og tilstanden på vandbehandlingen Grafsystem for indvindingsboring - her følges tilstand for boringen på relevante 5-8 parametre, se bilag i delrapport med beskrivelse. Så her kan sikkerheden øges. Grafsystem for vandværket - her følges typisk tryk, flow (kan indføres som automatik), tilstanden for filtrene, strømforbrug total og som specifik strømforbrug og dermed en god parameter for elektriske fejl eller for stort forbrug, samt mulighed for også at følge nogle udvalgte økonomiske parametre. Systemet opsættes til at give almindelige informationer om vandværkets hoveddele samt generelle informationer, så også nye i bestyrelsen let kan overskue vandværket. I delrapport 2 anbefales det, at der også føres e-log for hovedkomponenter m.m., hvilket kan være en stor fordel ved tilkald af reparatør, service. Side 11

12 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver i Kildeplads, kortlægning af grundvand og indsatsplanlægning. På sigt bør vandværket planlægge en ny kildeplads, eksempelvis i forbindelse med indsatsplanen. Det kan til den tid drøftes med kommunen om behovet for at planlægge en ny indvindingsboring. 2. Råvandsledninger. Ingen opgaver ud over tæthedskontrol med manometer, se delrapport Indvindingsboring. Montere soft start og stop på dykpumpe, da den nuværende giver alvorlige trykstød. Hovedeftersyn og renovering af godkendt brøndborer med A-certifikat. Se detaljer under oplysninger om boring. Det foreslås bl.a. at få undersøgt selve monteringen af pumpen med pejlerør, rustfri flangekobling og evt. få ført boringen op som en moderne terrænstation med ny prøvehane, manometre til tæthedskontrol af både stigrør råvandsledning og forerør, så uheld med bl.a. bakterier kan undgås. Pasningsopgaver: I delrapport 2 er der givet forslag til kvartalsmålinger for tæthed for forerørsforsegling og toppen af selve forerøret. Der foreslås indført instruks for de foreslåede tjek, så tilstanden af hele råvandssystemet kan følges af vandværket selv. Det foreslås, at der efter behov og med faste mellemrum gennemføres hovedeftersyn af brøndborer. På den måde kan vandværket være sikker på, at få bakteriefrit råvand ind på vandværket. 4. Vandbehandling. Den nuværende vandbehandling overvåges især mht. luftudladning, korrekt skylning og tidspunkt samt iltning. 5. Udpumpning af drikkevand, prøvehane og overvågning. Det anbefales egenkontrol for coliforme bakterier pr. måned se mere herom i delrapport 2 med forslag. Hovedmåler skal flyttes til efter hydrofor, hvis der ønskes korrekte kurver over natforbruget. 6. Bygning. I delrapport 2 er der givet forslag til instrukser mht. hygiejneregler, som kan anbefales at få indarbejdet i program for egenkontrol og overvågning. Det foreslås en gennemgang og vedtagelse af regler for løbende vedligeholdelse og rengøring. Vægge og gulv afrenses og males. Vandværket er ikke så sårbar overfor snavset gulv m.m., da I jo ikke går ovenpå en rentvandstank, som mange andre vandværker ofte er opbygget. Alligevel anbefales det, at der indføres disse regler, som imødegår snavs på gulv m.m., både fordi det giver et godt signal ved tilsyn og besøg. Ved at indføre overtræksposer som eksempel vil behovet for rengøring samtidig falde drastisk. Side 12

13 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver i fortsat. 7. Overvågning og alarm. Indførelse af nogle enkle automatiske overvågninger samt alarmer er foreslået i delrapport 2, hvilket kan gennemføres på sigt. 8. Egenkontrolprogram og e-arkiv for ledelse. I delrapport 2 foreslås udvalgte nøgletal for driften pr. kvartal og år, overvåget ved grafer, indførelse af e-log for hovedkomponenter og hændelser samt indførelse af kollektiv udvidet vandværkspasning, KUV. Læs mere i delrapport 2. Dette er vigtigt for ledelse og vandværkspasning og en stor fordel ved tilkald af leverandører, da man hurtigt kan se, hvilke komponenter der findes, og evt. hvornår de sidst er udskiftet eller renoveret. En oversigt med kvartals- og årsdata for de vigtigste udvalgte nøgletal for driften vil også være et vigtigt ekstra e-arkiv. Her findes også forklaringer på emner og ord, som gør det lettere for nye bestyrelsesmedlemmer at bruge systemet og generelt til arbejdet med vandværket. Teknisk hjemmeside kan let forenes med forbrugerhjemmeside og automatisk dataopsamling, SRO uden overlap og dobbeltarbejde. Skulle vandværket miste sit manuelle arkiv, har man de få udvalgte data, som en ekstra sikkerhed, samtidig med at det er disse tal, som kan vise ledelsen - via grafer - hvordan udviklingen og tilstanden er på de vigtigste kontrolpunkter. Tilbud om KUV- program. I korthed går programmet ud på, at få øget sikkerheden for, at den viden som vandværket i dag har om driften til enhver tid kan fastholdes, og at data og informationer let kan opdateres. Det gælder både på bestyrelses- som på vandværks-passer/driftsleder niveau. Ved at gennemføre KUV tilknyttes forskellige fageksperter, så vandværket står endnu bedre rustet for fremtidens udfordringer. Hermed er det meget let at beslutte sig for gennemførelse af faste rutiner/instrukser, og dermed har vandværket indført et teknisk ledelsessystem. Foreslås drøftet samt evt. videre forløb. 9. Ledningsnet, svind, forsyningssikkerhed, diverse. Det kan med fordel laves en beskrivelse af f.eks. 10 steder med god lokal prøvetagning på ledningsnet, som også tager hensyn til de yderste forbrugere på ledningsnettet. Emne til drøftelse på langt sigt. Når vandværket på et tidspunkt skal renoveres, og der evt. skal bygges nyt eller man på et tidspunkt vil have drikkevand uden mikrobobler og gener med luft hos visse forbrugere, kan man starte en faglig drøftelse af mulighederne for at ændre indvindingsstrategien og vandbehandlingen, så der i stedet indvindes med en lille dykpumpe og et lille trykfilter og der indføres rentvandstank samt nyt udpumpningsanlæg med frekvensstyret udpumpning. Dette vurderes dog ikke særlig aktuelt lige nu, men det vil kunne løse de drøftede luftproblemer, og det vil være en fordel for levetiden på boring/grundvandsmagasin og være en fordel for en stabil grundvandskvalitet. Side 13

14 Bilag Bilag 1.1 Kapacitetsdiagram (side 15) Bilag 1.2 Stamdata (side 16) Bilag 1.3 Baggrundsdata (side 17) Bilag 1.4 Tilstandsvurdering indvindingsopland og kildeplads (side 18) Bilag 1.5 Tilstandsvurdering boringer (side 19) Bilag 1.6 Tilstandsvurdering vandværk (side 20) Bilag 1.7 Analyse resultater (side 24) Bilag 1.8 Prøvepumpningsskemaer (side 28) Bilag 1.9 Udvikling i forbrug og sammensætning af forbrugere (side 29) Bilag 1.10 Foto - de vigtigste fotos for boringer og vandværk (side 30) Side 14

15 BILAG 1.1 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, samt behov. Indvindingskapacitet m³/t : 17 m³/t Behandlingskapacitet m³/t Trykfilter ca. 2 x 10 m³/t Beholdningskapacitet m³ Hydrofor Udpumpningskapacitet i m³/t ( råvandspumpens kapacitet) Forbrug - Årlig i m³ Forbrugere Døgn middel forbrug i m³ Maks. Døgnforbrug i m³ Time middel forbrug i m³ Maksimum timeforbrug m³ Normal døgnproduktion Maksimum døgnproduktion 2 m³ (0,20 m³ over 10 timer) 17 m³/t m³ m³ 87 m³ (Fd = 1,5) 2,5 m³/t 6 m³/t (Ft = 1,5) Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. Timeforbrug Reservekapacitet Vandværket har en god reservekapacitet, hvilket også er nødvendig med den sammensætning der findes hos forbrugerne med enkelte storforbrugere. Når vandværket på et tidspunkt får automatisk data fra en korrekt placeret flowmåler (efter hydroforen). kan det bedre bedømmes, om indvindingen i fremtiden kan reduceres, hvilket vil kunne give et mindre strømforbrug. Side 15

16 Vandforsyningens Navn BILAG 1.2 STAMDATA Hyllested Vandværk Vandforsyningens CVR / P nummer: Kommune Adresse Kontaktperson Syddjurs Stenledvej 4, Hyllested Jørgen Hansen Telefon nummer kontaktperson / kontaktperson Formand for anlægget Jørgen Hansen Jupiter ID Indvindingstilladelse (m³/år, udløbsdato) Kommunalt tilsyn udført Indvinding seneste år (m³) Antal forbrugere, opgjort efter antal målere 100 Prøvetagningssteder (angiv steder og bemærkninger) Se bemærkning. Bemærkninger, handling, m.m. Det kan anbefales at få udvalgt f.eks. 10 adresser med gode udtagningshaner, herunder nogle adresser på kritiske strækninger på forsyningsnettet med ex. lav forbrug. Aftale med jeres laboratorium om at veksle mellem disse steder i en turnus, så hele forsyningsnettet bliver afprøvet med mellemrum. Side 16

17 BILAG 1.3 BAGGRUNDSDATA Vurdering, detaljer, bemærkninger Grænseværdier for mikrobiologiske eller kemiske parametre for vandkvaliteten på drikkevandet er overholdt Ledelsessystemer Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført og er det fulgt? Udføres egenkontrol Ja Anbefalet i handlingsplan Ja Ja Tilstandsrapport fra eksterne rådgivere Beredskabsplan Nødforsyning (vand) Nødforsyning (strøm) Vedligeholdelsesplan 1) Ja Elektronisk beredskabsplan anbefales Gravlev vandværk Nej Handlingsplan og forslag til overvågning m.m. Information til forbrugere sendt (dato) 2)?? Dato for sidste godkendte takstblad Forsikringer Samlet vurdering Tryg (FVD) God Bemærkninger, handling, m.m. 1) Vedligeholdelsesplanen bør omfatte boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet. 2) Information til forbrugerne om vandets kvalitet Side 17

18 BILAG 1.4 TILSTANDSVURDERING Indvindingsopland og kildeplads Vurdering, detaljer, bemærkninger Naturlig beskyttelse Udseende Forureningskilder Kortlægning Udarbejdet indsatsplan Er indsatsplan fulgt Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) - størrelse Samlet vurdering Delvis til god beskyttet God Afventer indsatsplan Afventes Afventes Afventes Afventes God Bemærkninger, handling, m.m. Side 18

19 Boring 1 DGU nr. (lokal nr.) Etableret årstal BILAG 1.5 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger Dato for sidste eftersyn Indhegning Renholdt og ryddeligt Er 10 m bælte udlagt og afgrænset Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) - størrelse Nej Nej Nej - kke mulig Nej - ikke mulig Nej Bemærkninger, handling, m.m. - grundet god beskyttelse er problemer med overholdelse af 10 og 25-meter zoner ikke et større problem Boringens placering (tørbrønd/overbygn) Boringsrørsafslutning over eller under terræn Aflåst Alarmsikring Ventilation Tæt tørbrønd Risiko for nedsivning - overfladevand Forerørsforsegling Terrænstation Tørbrønd Under terræn *) Ja Nej Utæt udluftning Utæt tørbrønd Ja Dårlig Anbefales Råvandspumpens ydeevne 17 m³/t ** APV Ok Renholdt og ryddeligt Nej Bemærkninger, handling, m.m. *) se forslag under handlingsplan og under oplysninger. ** giver voldsomme trykstød ved start/stop med risiko for ødelæggelse af boring Side 19

20 Boring 1 (fortsat) BILAG 1.5 TILSTANDSVURDERING DGU nr. (lokal nr.) Vurdering, detaljer, bemærkninger Mærkning af boring (DGU nr.) Pejlemulighed Ok Ikke muligt Pejlepunkt Prøvehane Ny anbefales Vandtæt aflukning af borerør Udluftningsstuds afsluttet over terræn Udluftning nedadvendt m/insektnet Pumpetype Stigrør Tryktest forerør Tryktest for utætheder Vandmåler Mangler Ok Ikke vurderet Anbefales Anbefales Nej Seneste boringskontrol udført 2008 Råvandskvalitet God Bemærkninger, handling, m.m. Samlet vurdering afventer - se forslag i handlingsplan Råvandsledning Samlet længde Materiale Alder på indpumpningsanlæg Meget kort til vandværk - få meter PE - nyt Ret nyt - se i oversigt. Bemærkninger, handling, m.m. Side 20

21 Vandværksbygning BILAG 1.6 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger Aflåst og indhegnet Alarmsikret Luftindtag og ventilation beskyttet Ja Ja Ja Bemærkninger, handling, m.m. Vedligeholdelsestilstand Udvendig vedligehold af bygning Indvendig vedligehold af bygning God Murværk, maling dør, maling gulv Råvandspumpe (antal og alder) SP 17-8 = Rentvandspumpe (antal og alder) Placering og mærkning af prøvehane Mærkning af prøvehane mangler Kompressorer Hovedmåler Skal flyttes til efter hydrofor, hvis der på et tidspunkt ønskes kurve over natforbrug. Affugtningsanlæg Ok Afløbsforhold Ok Sikring mod tilbageløb kloakvand? Sikring mod tilbageløb regnvand? Synlige rør Bemærkninger, handling, m.m. Det foreslås i handlingsplan at få monteret soft start og stop. Side 21

22 Vandbehandling BILAG 1.6 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger Luftindtag og ventilation beskyttet Iltningsanlæg (type) Iltningsaggregater Ja Ludtdosering Kompressor, oliefri Trykfilteranlæg Parallel filter - Jysk Vandrens ca. kap. 10 m³/t Er der rottespærre Anden vandbehandling Magnet efter hydrofor Bemærkninger, handling, m.m. Rentvandsbeholder og Hydrofor Rentvandsbeholder Ingen Hydrofor Kapacitet 2000 l. Vedligeholdelse udvendig Vedligeholdelse indvendig Ok Testet ved udvendig inspektion Hammer Inspektion tlf Seneste inspektion udført Hovedmåler Sidder før hydrofor *) Prøvehane afgang vandværk Ja Bemærkninger, handling, m.m. *) hvis der ønskes en registrering af det aktuelle forbrug skal måleren flyttes til efter hydrofor. Side 22

23 Skyllevand Skyllefrekvens Filterskylning BILAG 1.6 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger Automatisk. Skal løbende vurderes Automatisk. Skal løbende vurderes. Udledning af skyllevand Sivebrønd Bemærkninger, handling, m.m. Udpumpningsanlæg Rentvandspumper Styring udpumpning Hovedmåler Pumpe i brønd Trykket i hydrofor og pumpe i brønd WPH 2000 (2002) - 15 m³/t Prøvehane Bemærkninger, handling, m.m. Ledningsnettet Ikke vurderet Kortlagt Sektionering Generelt Årligt svind på ledningsnet m³ Se oversigt i bilag Drikkevandskvalitet Mikrobobler af luft i vandet *) Trykforøgersektion Brønde på ledningsnettet Udluftningsbrønde Bemærkninger, handling, m.m. *) styring af lufttilsætning skal optimeres så problemerne er så få som mulige. Side 23

24 BILAG 1.7: Drikkevand (afgang vandværk) Side 24

25 BILAG 1.7 Resultater og præsentation af data - drikkevand Side 25

26 BILAG 1.7: Råvand - boring 1 - DGU nr Side 26

27 BILAG 1.7 Råvandskvalitet : Flere findes på Side 27

28 Prøvepumpningsskema Lokalitet - Boring 1 - DGU BILAG 1.8 Hyllested vandværk Dato for prøvepumpning: MP - målepunkt : Målepunkt = MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning m Specifik ydelse m³/t/m Kap. m³/t Bemærkninger Her mangler data!!! tilbagepejling Info-boks : 17/ Ydelse : 24 m³/t Sænkning : 1,9 meter Specifik ydelse : 12,6 m³/t/m Boring 1 - DGU nr , ,0 Side 28

29 Sammensætning af forbrugere og Forbrugsudvikling Indvinding og forbrug : Total indvinding råvand m³/år Total internt forbrug, skylning m³/år Forventet 5-10 år frem Total udpumpning m³/år Total eksport af vand m³/år Total import af vand m³/år 2200 Salg til forbrugere m³/år Total Svind m³/år Total svind % Total el-forbrug kwh/år Forbrugere antal / kategorier : Total antal forbrugere Husstande i parcelhuse Husstande i etageejendomme Landbrugsejendomme m/dyrhold Landbrugsejendomme u/dyrhold Fritidshuse Andre erhvervsvirksomheder Gartnerier Pumpestationer Institutioner og øvrige forbrugertyper Bemærkninger, handling, fremtidigt forbrug, særlige forhold til nødforsyning/beredskab, andre vandværker m.m. Nødforsyning fra Gravlev Vandværk BILAG 1.9 Specifik energiforbrug kwh/m³ 0,47 0,54 0,61 0,55 0,63 Side 29

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Vandværk: Oxby & Ho DGU NR.: 120.132. Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011. Dato for tilsyn: 17. september 2014

Vandværk: Oxby & Ho DGU NR.: 120.132. Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011. Dato for tilsyn: 17. september 2014 INDVINDING SKEMA 1 Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 67 Sags nr. 11/1583 Dok. Nr. 129331/14 Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Vandværk:

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Indhold: 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Definitioner... 2 1.3 Hvilke anlæg skal underkastes et regelmæssigt teknisk tilsyn?... 3 1.4 Hvor

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Beredskabsplan for Korinth Vandværk Skovvej 15 Jr. nr. 13.02.00-I04-12-14 E-mail : via18@mail.dk Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Jupiter ID: 00081298 Senest opdateret: 13. juli 2015 Nyborg

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Indsatsplanlægning med Internettet som platform

Indsatsplanlægning med Internettet som platform Indsatsplanlægning med Internettet som platform Af Anita Maj Klitgaard, DVN - Dansk Vand og Naturcenter 3 stærke Internetsystemer sættes sammen til 1 dynamisk værktøj til samarbejde om indsatsplanlægning.

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd 21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet Lejre Vandråd Indholdsfortegnelse 1. Tryk og trykkoter i et vandforsyningssystem... 3 1.1 Tryk og

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

LEDELSESSYSTEM. Boring nr. 2 Pejling af vandstand. V Rovandstand 30 m. Driftsvandstand 25 m. Hovedmålere, vand/el. Aflæsning.

LEDELSESSYSTEM. Boring nr. 2 Pejling af vandstand. V Rovandstand 30 m. Driftsvandstand 25 m. Hovedmålere, vand/el. Aflæsning. SCADA- tegning NATFORBRUG LEDELSESSYSTEM LEDELSESSYSTEM VANDBY VANDFORSYNING mandag den 2. april 2013 Komponent/Aktivitet Handling Udført Udsat Bemærkninger Ny aktivitet. Boring nr. 2 Pejling af vandstand.

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind

Læs mere