Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar Hyllested Vandværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk"

Transkript

1 Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport og handlingsplan Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent, DVN Rapporten er udarbejdet efter bl.a. de forskrifter som er anvist i FVD s håndbog nr. 5, version 2011 Side 1

2 Indholdsfortegnelse for delrapport nr. 1 Baggrund... side 3 Hovedkonklusioner med anbefalinger... side 3 Vandværkets indvinding og kildeplads... side 6 Beskrivelse og vurdering af indvindingsopland... side 6 Beskrivelse og vurdering af kildeplads... side 6 Beskrivelse og vurdering af boringer... side 7 Beskrivelse af anlægget... side 9 Skitse over anlægget... side 10 Oplysninger om anlægget, drikkevandskvalitet m.m.... side 11 Handlingsplan - forslag til opgaver side 12 Bilagsliste... side 14 Læsevejledning: Læs først del 1, herefter kan der læses afsnit i del 2 og 3 efter behov. Delrapport nr. 1 - Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan og opgaver. Rapportens indhold bygger på anvisninger og forslag fra FVD s håndbog nr. 5 om tilstandsrapport og ledelse. Delrapport nr. 2 - Forslag til egenkontrol- og overvågningsprogram. Her beskrives alle de opgaver, som er vigtige for arbejdet med at bevare en god teknisk tilstand, få et godt teknisk overblik samt en løbende dokumentation for drikkevandets kvalitet og andre vigtige nøgletal for driften. Programmet er samtidig et forslag til en arbejdsbeskrivelse for pasning af vandværket. Ofte er arbejdet delt mellem flere personer, og det anbefales generelt, at viden om driften deles mellem flere personer. Formålet er at sikre, at den mest nødvendige viden ikke går tabt. Bemærk at del 2 kun er et oplæg, og at der aktivt kan arbejdes videre med dette. Delrapport nr. 3 - Generel beskrivelse af tilstandsrapport og handlingsplan. For at gøre tilstandsrapporten så kort og enkel som muligt. Den generel beskrivelse kan benyttes til inspiration for bestyrelsen til den fælles ledelse af vandværket på det tekniske område. Her gives eksempler på andre emner og spørgsmål, som kan være relevante at få inddraget i ledelse af vandværket ud over det tekniske. Udvidelsesmulighed med teknisk hjemmeside samt mulighed for e-tilstandsrapport og KUV. Rapporten kan udvides med en teknisk hjemmeside og projekt KUV - kollektiv udvidet vandværkspasning som kan gøre det lettere at dele de vigtigste oplysninger i bestyrelsen og med vandværkspasser samt udvalgte fageksperter hos de firmaer, som I vælger at benytte samt følge udviklingen og samtidig dokumentere drikkevandets kvalitet overfor forbrugerne og myndighederne. Læs mere i bilag i delrapport 2, hvis dette har interesse. Side 2

3 Baggrund og resumé. 17. januar 2012 blev Hyllested Vandværk gennemgået sammen med formand Jørgen Hansen, bestyrelsesmedlemmerne Esben Poulsen, Mogens Kjær og Karsten Mygin med hovedvægten lagt på en beskrivelse og vurdering af vandværkets anlæg, kildeplads og indvindingsboring. Tilstandsrapporten med forslag til handlingsplan 2012 og forslag til egenkontrol og overvågningsprogram kan indgå i vandværkets beslutninger om, hvordan vandværket skal drives og passes i fremtiden. Tilstandsrapporten version 2012 omhandler en beskrivelse af vandværket, forslag til opgaver, gennemgang af analyseresultater, og der er lavet en bedømmelse i form af tilstandsskemaer for hele anlægget, som findes i bilag i tilstandsrapport. I forbindelse med tilstandsvurderingen har vi lagt udvalgte data på den tekniske hjemmeside på adressen Rapporten indeholder i bilag udvalgte grafer, og det kan senere drøftes, om vandværket i fremtiden ønsker at benytte den tekniske hjemmeside til løbende dokumentation af tilstanden, som et supplement til den nuværende overvågning og ledelse. Rapporten er udarbejdet efter de anvisninger, som findes i FVD s håndbog nr. 5, og som derfor let kan ændres til et DDS system til dokumentation og system til tekniske ledelse. Hovedkonklusioner med anbefalinger. Generelt om vandværket. Delrapport 1. Tilstanden. Ud fra besigtigelsen, gennemgang af materialer og vurdering af de indsamlede informationer og data kan det konkluderes, at Hyllested Vandværks generelle tilstand er god. Under handlingsplan er der givet forslag til forbedringer, som kan medføre en øget sikkerhed, idet tilstanden vil kunne følges løbende på en del vigtige punkter. Delrapport 2. Vandværkspasning. Her er der givet et oplæg til en arbejdsbeskrivelse af selve pasningen, følge den løbende tilstand for grundvandets og drikkevandets analyseparametre i et grafsystem med eksempler i bilag, samt de vigtigste nøgletal for driften og dermed den fysiske tilstand på indvindingsboringen, pumper løbende tæthedskontroller. Alt sammen for at forhindre at der i fremtiden kan forekomme bakterieproblemer eller tekniske nedbrud. Indvindingsoplandet: Der vil senere blive udarbejdet en indsatsplan fra kommunen med baggrund i kortlægningen. Foreløbig vurderes det, at vandværket har en god og sikker råvandsforsyning, men der bør arbejdes på at sikre sig en ekstra indvindingsboring, så forsyningssikkerheden forbedres fra egen kildeplads. Vandværkets indvindingsopland ligger i et kortlagt OSD - Område med Særlige Drikkevandsinteresse. Det vandførende smeltevandssand, som vandværket indvinder fra, er beskyttet af et tykt lag ler. Side 3

4 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat. Kildeplads og indvindingsboring. Vandværket har én indvindingsboring med DGU nr udført i Borejournalen, som findes i bilag viser en god naturlig beskyttelse. Det er aftalt, at boringen gøres pejlebar, og der udføres en korttidspumpning og nøjere tilstandsvurdering, når dette er udført - evt. sammen med en brøndborer. Tilstanden er samlet set tvivlsom, og det anbefales som 1. prioritet at få udført et hovedeftersyn og få fejlene rettet. Se forslag til handlingsplanen. Råvandskvalitet. De ordinære prøver er opstillet i et overskueligt skema, og udvalgte parametre er vist i bilag med illustrerende grafer. Samlet set vurderes det, at der ikke er tegn på forureninger hverken i form af nitrat, pesticider eller andre uønskede stoffer, som kan true vandværkets eksistens. Se de vigtigste analyseparametre opstillet i en overskuelig orden i bilag samt nogle få udvalgte grafer. Der ses en tendens til stigende indhold af jern og mangan. Flere parametre og grafer kan ses på den tekniske hjemmeside. Bygning og rentvandstank. God stærk bygning som opfylder formålet. Trænger visse steder til almindelig vedligeholdelse og rengøring. Se handlingsplan. Vandværket, vandbehandling og udpumpning. Anlægget er meget enkle, se diagram med beskrivelser. Tilstanden er god. Ingen ændringsforslag ud over at sådanne anlæg ofte (og også her) kan give gener med luft (mikrobobler) i drikkevandet på visse strækninger og anledning til urenheder fra tid til anden fra belægninger i ledningsnettet. På et tidspunkt, er der konstateret lidt problemer med ammoniumfjernelse, hvilket viser, at pasningen skal omfatte justering og optimering af iltning og skylning. Forsyningssikkerhed. Hyllested Vandværk kan modtage vand fra Gravlev Vandværk. Derfor er en ekstra boring ikke absolut nødvendig men kan alligevel anbefales, så vandværket råder over 2 indvindingsboringer - et prioriteringsspørgsmål! Drikkevandets kvalitet. Samtlige tilgængelige drikkevandsanalyser er gennemgået elektronisk og vises på hvorfra der er hentet udvalgte oversigter samt grafer i bilag. Det ses, at alle drikkevandsparametre er overholdt, og derfor er vandbehandlingen fuld tilstrækkelig og i god tilstand. Egenkontrol og overvågning. Se forslag i delrapport 2 som forslag til arbejdsprogram m.m. Side 4

5 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat. Information til forbrugerne og dokumentation af vandværkets teknik m.m. Vandværket har ingen hjemmeside, hvor de løbende kan informere om drikkevandets kvalitet og mange andre forhold på vandværket. DVN kan være behjælpelig med denne opgave - drøftes. Nye muligheder: Det vil være muligt at koble teknisk hjemmeside på forbrugerhjemmesiden, så f.eks. skolen har adgang til flere data til undervisningen, og kommunen kan også se disse data samtidig med at vandværkets bestyrelse også får mere viden om egne data og system i den løbende dokumentation. Følges forslaget om KUV - og dermed indførelse af DDS system til dokumentation og teknisk ledelsessystem, har vandværks-passer og bestyrelsen yderligere nogle fordele, som der kan læses om i delrapport 2. Det forventes, at dette forslag kan drøftes med bestyrelsen, og derfor er dette også med som en beskrevet mulighed i handlingsplanen. Side 5

6 Vandværkets indvinding / kildeplads. Beskrivelse - Indvindingsopland. Indvindingsoplandet er udlagt som område for særlig drikkevandsinteresse og er beliggende i et område med natur, landbrugsdrift og by. Vurdering af indvindingsopland. Foreløbigt vurderes vandværkets indvindingsopland som godt beskyttet, og grundvandet i god tilstand uden tegn på forureninger. Endelig vurdering må dog afvente statens kortlægning og kommunens indsatsplan. Vandværk Kort beskrivelse, Kildeplads. Vandværket indvinder fra 1 boring. B1/ er 60 meter dyb. Filtersat m.u.t. i smeltevandsgrus. Vurdering af kildepladser. Den nuværende boring skal nærmere undersøges med korttidspumpning og tryktest. Umiddelbart ser borejournalens data gode ud. Det anbefales i handlingsplanen at få udført et hovedeftersyn og korrekt montering af pumpe med pejlerør, ny rustfri flangekobling, så selve boringens top er tæt, hvilket ikke er tilfældet p.t., og den er meget rusten. Vandværket B1/DGU Er pumpen ikke helt korrekt monteret, kan det betyde ødelæggelse af boringen og i værste tilfælde få den til at give sand og dermed et behov for en erstatningsboring. Noter angående 10 og 25 meter zone: Som boringen er beliggende, kan de nye regler om 25 m beskyttelseszone ikke overholdes, men grundet den naturlige beskyttelse vurderes det ikke at udgøre et alvorligt problem. Vandværket skal dog ikke forvente at kunne fortsætte med den nuværende kildeplads på meget langt sigt. Derfor er vedligeholdelse ekstra vigtig. Side 6

7 Vandværkets boringer. Boringens jordlag er illustreret på tegningen herunder Kote B1 - DGU nr højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) Forklaring grundvandsstand smeltevandssand filter moræneler silt sand Saltvandssand, yoldia -15 F1 Oplysninger og noter om råvandsledninger, indvindingsboringer boringer m.m. Råvandsledninger. Ledningen er ret ny og i orden, men der ses nye revner i væggen, hvor råvandsrøret er støbt fast. Der burde være indsat en bøsning og en fleksibel plastfuge mellem bøsning og råvandsledning samt sikret at der ikke opstår pludselige trykstød ved start og stop - er bemærket som opgave under handlingsplan. Indvindingsboring. Kan ikke pejles, og det blev aftalt, at der forsøges gennemført korttidspumpning ved gennemgang af rapport i forbindelse med kursus i Syddjurs Vandråd. Prøvehane skulle slås på for at vise Rusten forerørsforsegling / utæt SP 17-8 pumpe kører kun kort til ad gangen Utæt tørbrønd Utæt udluftning Side 7

8 Oplysninger og noter om råvandsledninger, indvindingsboringer m.m. Kraftige stød ved pumpestop og start (mest ved stop). Hvis pumpe ikke er ophængt korrekt med styr, kan boringen tage skade ved disse viberationer. Lang kabel - medfører øget strømforbrug. Sikkerheds stålwire bør undgås. Kan være en falsk tryghed og en uskik i boringer, som også gør at boringen vanskeligt kan gøres tæt. I steder anbefales straks at få udført ændringer - se handlingsplan. Fremtidens overvågning. I delrapport 2 er der lavet et udkast til arbejdsbeskrivelse for vandværkspasning, indførelse af rutiner og dokumentation samt instrukser. Sådanne beskrivelser er vigtige i forbindelse med indførelse af teknisk ledelsessystem. Korttidspumpninger m.m: Der kunne ikke udføres korttidspumpning, da boringen ikke kunne pejles. I bilag 1.8 er der derfor kun anført de historiske data fra, da boringen var ny. I handlingsplanen anbefales, at boringen undersøges med korttidsprøvepumpning, tryktest og evt. samtidig kan der udføres de andre foreslåede opgaver, så tilstanden igen er god. Side 8

9 Beskrivelse af anlægget. Vandet indvindes fra 1 boring. Vandet fra boring renses i trykfilter (parallel). Herefter ledes det rene drikkevand til hydrofor. Vandet trykkes ud til forbrugerne via pumpe og trykket i hydrofor. 1 udgang med elektroniske måler. Vandværket forsyner ca. 100 forbrugere. Vandværket består af : Komponent Type Alder Kapacitet Boring 1 - DGU SP m³/t Trykfilter 6 bar liter m³/t Trykfilter 6 bar liter m³/t Hydrofor l. Måler WPh m³/t Magnetbehandling Efter hydrofor 2009 Hydrofor Trykfilter 1 udgang med vandmålere Side 9

10 Indretning af vandværk. Trykfilter Flowmåler Kompressor trappenedgang Affugter Indgang råvand El-/styretavle Magnetisk vandbehandling Hydrofor Side 10

11 Oplysninger om anlægget, noter og drikkevandskvalitet m.m. Bygning og rentvandstank. Generel god tilstand. Forslag til bedre vedligeholdelse - murværk indvendig, maling dør, og undgå behov for rengøring, så tit ved at have overtræksposer liggende og instruks herom. Vandværks-passer kan have skiftesko. Mærkning af prøvehane. Vandbehandling. Skyllevand ledes til sivebrønd. Udpumpning og overvågning. Det er drøftet, at det vil være en fordel at få automatisk overvågning af udpumpet vandmængde for at få let adgang til alarm for lækage. - se handlingsplan Vurdering af drikkevandsanalyser (evt. grafer). Drikkevandet overvåges via de obligatoriske analyser, og det ses, at drikkevandet de seneste år holder alle kravværdier. Det ser derfor ud til, at vandbehandlingen fungerer tilfredsstillende. Strømforbrug. Strømforbruget er steget, hvilket der bør søges en forklaring på. Drøftes. De mange start og stop (evt. for stor dykpumpe) kan være en del af svaret. Følge udvalgte nøgleparametre og e- log: De manuelle kontrolaflæsninger f.eks. pejlinger, kapacitetsaflæsninger for dykpumper, elmålere, trykaflæsninger m.m. kan med fordel indtastes i tekniske hjemmeside (mitdrikkevand.dk). På den måde kan udvalgte tal overvågnes over lang tid som grafer, og også små ændringer vil kunne opdages. Grafsystem for råvandsanalyser - her følges udviklingen i grundvandet Grafsystem for drikkevand - her følges drikkevandets udvikling og tilstanden på vandbehandlingen Grafsystem for indvindingsboring - her følges tilstand for boringen på relevante 5-8 parametre, se bilag i delrapport med beskrivelse. Så her kan sikkerheden øges. Grafsystem for vandværket - her følges typisk tryk, flow (kan indføres som automatik), tilstanden for filtrene, strømforbrug total og som specifik strømforbrug og dermed en god parameter for elektriske fejl eller for stort forbrug, samt mulighed for også at følge nogle udvalgte økonomiske parametre. Systemet opsættes til at give almindelige informationer om vandværkets hoveddele samt generelle informationer, så også nye i bestyrelsen let kan overskue vandværket. I delrapport 2 anbefales det, at der også føres e-log for hovedkomponenter m.m., hvilket kan være en stor fordel ved tilkald af reparatør, service. Side 11

12 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver i Kildeplads, kortlægning af grundvand og indsatsplanlægning. På sigt bør vandværket planlægge en ny kildeplads, eksempelvis i forbindelse med indsatsplanen. Det kan til den tid drøftes med kommunen om behovet for at planlægge en ny indvindingsboring. 2. Råvandsledninger. Ingen opgaver ud over tæthedskontrol med manometer, se delrapport Indvindingsboring. Montere soft start og stop på dykpumpe, da den nuværende giver alvorlige trykstød. Hovedeftersyn og renovering af godkendt brøndborer med A-certifikat. Se detaljer under oplysninger om boring. Det foreslås bl.a. at få undersøgt selve monteringen af pumpen med pejlerør, rustfri flangekobling og evt. få ført boringen op som en moderne terrænstation med ny prøvehane, manometre til tæthedskontrol af både stigrør råvandsledning og forerør, så uheld med bl.a. bakterier kan undgås. Pasningsopgaver: I delrapport 2 er der givet forslag til kvartalsmålinger for tæthed for forerørsforsegling og toppen af selve forerøret. Der foreslås indført instruks for de foreslåede tjek, så tilstanden af hele råvandssystemet kan følges af vandværket selv. Det foreslås, at der efter behov og med faste mellemrum gennemføres hovedeftersyn af brøndborer. På den måde kan vandværket være sikker på, at få bakteriefrit råvand ind på vandværket. 4. Vandbehandling. Den nuværende vandbehandling overvåges især mht. luftudladning, korrekt skylning og tidspunkt samt iltning. 5. Udpumpning af drikkevand, prøvehane og overvågning. Det anbefales egenkontrol for coliforme bakterier pr. måned se mere herom i delrapport 2 med forslag. Hovedmåler skal flyttes til efter hydrofor, hvis der ønskes korrekte kurver over natforbruget. 6. Bygning. I delrapport 2 er der givet forslag til instrukser mht. hygiejneregler, som kan anbefales at få indarbejdet i program for egenkontrol og overvågning. Det foreslås en gennemgang og vedtagelse af regler for løbende vedligeholdelse og rengøring. Vægge og gulv afrenses og males. Vandværket er ikke så sårbar overfor snavset gulv m.m., da I jo ikke går ovenpå en rentvandstank, som mange andre vandværker ofte er opbygget. Alligevel anbefales det, at der indføres disse regler, som imødegår snavs på gulv m.m., både fordi det giver et godt signal ved tilsyn og besøg. Ved at indføre overtræksposer som eksempel vil behovet for rengøring samtidig falde drastisk. Side 12

13 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver i fortsat. 7. Overvågning og alarm. Indførelse af nogle enkle automatiske overvågninger samt alarmer er foreslået i delrapport 2, hvilket kan gennemføres på sigt. 8. Egenkontrolprogram og e-arkiv for ledelse. I delrapport 2 foreslås udvalgte nøgletal for driften pr. kvartal og år, overvåget ved grafer, indførelse af e-log for hovedkomponenter og hændelser samt indførelse af kollektiv udvidet vandværkspasning, KUV. Læs mere i delrapport 2. Dette er vigtigt for ledelse og vandværkspasning og en stor fordel ved tilkald af leverandører, da man hurtigt kan se, hvilke komponenter der findes, og evt. hvornår de sidst er udskiftet eller renoveret. En oversigt med kvartals- og årsdata for de vigtigste udvalgte nøgletal for driften vil også være et vigtigt ekstra e-arkiv. Her findes også forklaringer på emner og ord, som gør det lettere for nye bestyrelsesmedlemmer at bruge systemet og generelt til arbejdet med vandværket. Teknisk hjemmeside kan let forenes med forbrugerhjemmeside og automatisk dataopsamling, SRO uden overlap og dobbeltarbejde. Skulle vandværket miste sit manuelle arkiv, har man de få udvalgte data, som en ekstra sikkerhed, samtidig med at det er disse tal, som kan vise ledelsen - via grafer - hvordan udviklingen og tilstanden er på de vigtigste kontrolpunkter. Tilbud om KUV- program. I korthed går programmet ud på, at få øget sikkerheden for, at den viden som vandværket i dag har om driften til enhver tid kan fastholdes, og at data og informationer let kan opdateres. Det gælder både på bestyrelses- som på vandværks-passer/driftsleder niveau. Ved at gennemføre KUV tilknyttes forskellige fageksperter, så vandværket står endnu bedre rustet for fremtidens udfordringer. Hermed er det meget let at beslutte sig for gennemførelse af faste rutiner/instrukser, og dermed har vandværket indført et teknisk ledelsessystem. Foreslås drøftet samt evt. videre forløb. 9. Ledningsnet, svind, forsyningssikkerhed, diverse. Det kan med fordel laves en beskrivelse af f.eks. 10 steder med god lokal prøvetagning på ledningsnet, som også tager hensyn til de yderste forbrugere på ledningsnettet. Emne til drøftelse på langt sigt. Når vandværket på et tidspunkt skal renoveres, og der evt. skal bygges nyt eller man på et tidspunkt vil have drikkevand uden mikrobobler og gener med luft hos visse forbrugere, kan man starte en faglig drøftelse af mulighederne for at ændre indvindingsstrategien og vandbehandlingen, så der i stedet indvindes med en lille dykpumpe og et lille trykfilter og der indføres rentvandstank samt nyt udpumpningsanlæg med frekvensstyret udpumpning. Dette vurderes dog ikke særlig aktuelt lige nu, men det vil kunne løse de drøftede luftproblemer, og det vil være en fordel for levetiden på boring/grundvandsmagasin og være en fordel for en stabil grundvandskvalitet. Side 13

14 Bilag Bilag 1.1 Kapacitetsdiagram (side 15) Bilag 1.2 Stamdata (side 16) Bilag 1.3 Baggrundsdata (side 17) Bilag 1.4 Tilstandsvurdering indvindingsopland og kildeplads (side 18) Bilag 1.5 Tilstandsvurdering boringer (side 19) Bilag 1.6 Tilstandsvurdering vandværk (side 20) Bilag 1.7 Analyse resultater (side 24) Bilag 1.8 Prøvepumpningsskemaer (side 28) Bilag 1.9 Udvikling i forbrug og sammensætning af forbrugere (side 29) Bilag 1.10 Foto - de vigtigste fotos for boringer og vandværk (side 30) Side 14

15 BILAG 1.1 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, samt behov. Indvindingskapacitet m³/t : 17 m³/t Behandlingskapacitet m³/t Trykfilter ca. 2 x 10 m³/t Beholdningskapacitet m³ Hydrofor Udpumpningskapacitet i m³/t ( råvandspumpens kapacitet) Forbrug - Årlig i m³ Forbrugere Døgn middel forbrug i m³ Maks. Døgnforbrug i m³ Time middel forbrug i m³ Maksimum timeforbrug m³ Normal døgnproduktion Maksimum døgnproduktion 2 m³ (0,20 m³ over 10 timer) 17 m³/t m³ m³ 87 m³ (Fd = 1,5) 2,5 m³/t 6 m³/t (Ft = 1,5) Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. Timeforbrug Reservekapacitet Vandværket har en god reservekapacitet, hvilket også er nødvendig med den sammensætning der findes hos forbrugerne med enkelte storforbrugere. Når vandværket på et tidspunkt får automatisk data fra en korrekt placeret flowmåler (efter hydroforen). kan det bedre bedømmes, om indvindingen i fremtiden kan reduceres, hvilket vil kunne give et mindre strømforbrug. Side 15

16 Vandforsyningens Navn BILAG 1.2 STAMDATA Hyllested Vandværk Vandforsyningens CVR / P nummer: Kommune Adresse Kontaktperson Syddjurs Stenledvej 4, Hyllested Jørgen Hansen Telefon nummer kontaktperson / kontaktperson Formand for anlægget Jørgen Hansen Jupiter ID Indvindingstilladelse (m³/år, udløbsdato) Kommunalt tilsyn udført Indvinding seneste år (m³) Antal forbrugere, opgjort efter antal målere 100 Prøvetagningssteder (angiv steder og bemærkninger) Se bemærkning. Bemærkninger, handling, m.m. Det kan anbefales at få udvalgt f.eks. 10 adresser med gode udtagningshaner, herunder nogle adresser på kritiske strækninger på forsyningsnettet med ex. lav forbrug. Aftale med jeres laboratorium om at veksle mellem disse steder i en turnus, så hele forsyningsnettet bliver afprøvet med mellemrum. Side 16

17 BILAG 1.3 BAGGRUNDSDATA Vurdering, detaljer, bemærkninger Grænseværdier for mikrobiologiske eller kemiske parametre for vandkvaliteten på drikkevandet er overholdt Ledelsessystemer Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført og er det fulgt? Udføres egenkontrol Ja Anbefalet i handlingsplan Ja Ja Tilstandsrapport fra eksterne rådgivere Beredskabsplan Nødforsyning (vand) Nødforsyning (strøm) Vedligeholdelsesplan 1) Ja Elektronisk beredskabsplan anbefales Gravlev vandværk Nej Handlingsplan og forslag til overvågning m.m. Information til forbrugere sendt (dato) 2)?? Dato for sidste godkendte takstblad Forsikringer Samlet vurdering Tryg (FVD) God Bemærkninger, handling, m.m. 1) Vedligeholdelsesplanen bør omfatte boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet. 2) Information til forbrugerne om vandets kvalitet Side 17

18 BILAG 1.4 TILSTANDSVURDERING Indvindingsopland og kildeplads Vurdering, detaljer, bemærkninger Naturlig beskyttelse Udseende Forureningskilder Kortlægning Udarbejdet indsatsplan Er indsatsplan fulgt Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) - størrelse Samlet vurdering Delvis til god beskyttet God Afventer indsatsplan Afventes Afventes Afventes Afventes God Bemærkninger, handling, m.m. Side 18

19 Boring 1 DGU nr. (lokal nr.) Etableret årstal BILAG 1.5 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger Dato for sidste eftersyn Indhegning Renholdt og ryddeligt Er 10 m bælte udlagt og afgrænset Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) - størrelse Nej Nej Nej - kke mulig Nej - ikke mulig Nej Bemærkninger, handling, m.m. - grundet god beskyttelse er problemer med overholdelse af 10 og 25-meter zoner ikke et større problem Boringens placering (tørbrønd/overbygn) Boringsrørsafslutning over eller under terræn Aflåst Alarmsikring Ventilation Tæt tørbrønd Risiko for nedsivning - overfladevand Forerørsforsegling Terrænstation Tørbrønd Under terræn *) Ja Nej Utæt udluftning Utæt tørbrønd Ja Dårlig Anbefales Råvandspumpens ydeevne 17 m³/t ** APV Ok Renholdt og ryddeligt Nej Bemærkninger, handling, m.m. *) se forslag under handlingsplan og under oplysninger. ** giver voldsomme trykstød ved start/stop med risiko for ødelæggelse af boring Side 19

20 Boring 1 (fortsat) BILAG 1.5 TILSTANDSVURDERING DGU nr. (lokal nr.) Vurdering, detaljer, bemærkninger Mærkning af boring (DGU nr.) Pejlemulighed Ok Ikke muligt Pejlepunkt Prøvehane Ny anbefales Vandtæt aflukning af borerør Udluftningsstuds afsluttet over terræn Udluftning nedadvendt m/insektnet Pumpetype Stigrør Tryktest forerør Tryktest for utætheder Vandmåler Mangler Ok Ikke vurderet Anbefales Anbefales Nej Seneste boringskontrol udført 2008 Råvandskvalitet God Bemærkninger, handling, m.m. Samlet vurdering afventer - se forslag i handlingsplan Råvandsledning Samlet længde Materiale Alder på indpumpningsanlæg Meget kort til vandværk - få meter PE - nyt Ret nyt - se i oversigt. Bemærkninger, handling, m.m. Side 20

21 Vandværksbygning BILAG 1.6 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger Aflåst og indhegnet Alarmsikret Luftindtag og ventilation beskyttet Ja Ja Ja Bemærkninger, handling, m.m. Vedligeholdelsestilstand Udvendig vedligehold af bygning Indvendig vedligehold af bygning God Murværk, maling dør, maling gulv Råvandspumpe (antal og alder) SP 17-8 = Rentvandspumpe (antal og alder) Placering og mærkning af prøvehane Mærkning af prøvehane mangler Kompressorer Hovedmåler Skal flyttes til efter hydrofor, hvis der på et tidspunkt ønskes kurve over natforbrug. Affugtningsanlæg Ok Afløbsforhold Ok Sikring mod tilbageløb kloakvand? Sikring mod tilbageløb regnvand? Synlige rør Bemærkninger, handling, m.m. Det foreslås i handlingsplan at få monteret soft start og stop. Side 21

22 Vandbehandling BILAG 1.6 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger Luftindtag og ventilation beskyttet Iltningsanlæg (type) Iltningsaggregater Ja Ludtdosering Kompressor, oliefri Trykfilteranlæg Parallel filter - Jysk Vandrens ca. kap. 10 m³/t Er der rottespærre Anden vandbehandling Magnet efter hydrofor Bemærkninger, handling, m.m. Rentvandsbeholder og Hydrofor Rentvandsbeholder Ingen Hydrofor Kapacitet 2000 l. Vedligeholdelse udvendig Vedligeholdelse indvendig Ok Testet ved udvendig inspektion Hammer Inspektion tlf Seneste inspektion udført Hovedmåler Sidder før hydrofor *) Prøvehane afgang vandværk Ja Bemærkninger, handling, m.m. *) hvis der ønskes en registrering af det aktuelle forbrug skal måleren flyttes til efter hydrofor. Side 22

23 Skyllevand Skyllefrekvens Filterskylning BILAG 1.6 TILSTANDSVURDERING Vurdering, detaljer, bemærkninger Automatisk. Skal løbende vurderes Automatisk. Skal løbende vurderes. Udledning af skyllevand Sivebrønd Bemærkninger, handling, m.m. Udpumpningsanlæg Rentvandspumper Styring udpumpning Hovedmåler Pumpe i brønd Trykket i hydrofor og pumpe i brønd WPH 2000 (2002) - 15 m³/t Prøvehane Bemærkninger, handling, m.m. Ledningsnettet Ikke vurderet Kortlagt Sektionering Generelt Årligt svind på ledningsnet m³ Se oversigt i bilag Drikkevandskvalitet Mikrobobler af luft i vandet *) Trykforøgersektion Brønde på ledningsnettet Udluftningsbrønde Bemærkninger, handling, m.m. *) styring af lufttilsætning skal optimeres så problemerne er så få som mulige. Side 23

24 BILAG 1.7: Drikkevand (afgang vandværk) Side 24

25 BILAG 1.7 Resultater og præsentation af data - drikkevand Side 25

26 BILAG 1.7: Råvand - boring 1 - DGU nr Side 26

27 BILAG 1.7 Råvandskvalitet : Flere findes på Side 27

28 Prøvepumpningsskema Lokalitet - Boring 1 - DGU BILAG 1.8 Hyllested vandværk Dato for prøvepumpning: MP - målepunkt : Målepunkt = MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning m Specifik ydelse m³/t/m Kap. m³/t Bemærkninger Her mangler data!!! tilbagepejling Info-boks : 17/ Ydelse : 24 m³/t Sænkning : 1,9 meter Specifik ydelse : 12,6 m³/t/m Boring 1 - DGU nr , ,0 Side 28

29 Sammensætning af forbrugere og Forbrugsudvikling Indvinding og forbrug : Total indvinding råvand m³/år Total internt forbrug, skylning m³/år Forventet 5-10 år frem Total udpumpning m³/år Total eksport af vand m³/år Total import af vand m³/år 2200 Salg til forbrugere m³/år Total Svind m³/år Total svind % Total el-forbrug kwh/år Forbrugere antal / kategorier : Total antal forbrugere Husstande i parcelhuse Husstande i etageejendomme Landbrugsejendomme m/dyrhold Landbrugsejendomme u/dyrhold Fritidshuse Andre erhvervsvirksomheder Gartnerier Pumpestationer Institutioner og øvrige forbrugertyper Bemærkninger, handling, fremtidigt forbrug, særlige forhold til nødforsyning/beredskab, andre vandværker m.m. Nødforsyning fra Gravlev Vandværk BILAG 1.9 Specifik energiforbrug kwh/m³ 0,47 0,54 0,61 0,55 0,63 Side 29

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger:

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: Sagsnavn: Kommune: Assens Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke Kirk Andersen Email: rikan@assens.dk Telefon: 64746859 Dato: 16. juni 2014 Dato for sidste tilsyn: 2.

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tjekliste/tilsynsrapport

Tjekliste/tilsynsrapport Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 773-2014-29163 Sagsnavn: Tilsyn 2014 Vejerslev Vandværk Kommune: Morsø Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Poul Riisgaard Email: pr@morsoe.dk

Læs mere

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 16/24 Vandværk: Andst Vandværk Dato: 26-05-2016 Dato for seneste tilsyn: 16-12-2013 Ordinært tilsyn (X) Opfølgende tilsyn ( ) Vejen Kommune:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Tjekliste/tilsynsrapport

Tjekliste/tilsynsrapport Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 773-2015-25293 Sagsnavn: Tilsyn 2015 Frøslev Vandværk Kommune: Morsø kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Poul Riisgaard Email: pr@morsoe.dk

Læs mere

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding Sagsnr.: 09/3579 Sagsnavn: Sdr. Vilstrup Vandværk NØGLEDATA Vandforsyningens Navn Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Email:hweu@kolding.dk Telefon: 7979 7426 Vandforsyningens

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41 TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2013-00160 Sagsnavn: Grejsvej 10, 7100 Vejle - 16h Grejs By, Grejs - Tilsyn med vandværk - Grejs Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk

Læs mere

Tilsynsrapport/tjekliste

Tilsynsrapport/tjekliste Tilsynsrapport/tjekliste TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 201300439 Sagsnavn: Tilsyn Vallensbæk Strands Vandforsyning Kommune: Vallensbæk Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Lone Annbritt Jacobsen

Læs mere

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 306-2014-618 Sagsnavn: Teknisk hygiejnisk tilsyn, Vandværk Bøsserup Kommune: Odsherred Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen Telefon:

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen   Telefon: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2014-00358 Sagsnavn: Søndermarksvej 3Y 7080 Børkop - 26v Skærup By, Skærup - Tilsyn med vandværk - Skærup Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen Email: BRIOL@VEJLE.DK

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Vandværk: Katrinedal Vandværk beliggenhed: Åvej 1, 8654 Bryrup CVR / P nummer: 29256756 Jupiter ID 80146 Tilsynsdato: 15. december 2011 Til stede på tilsyn navn postadresse:

Læs mere

Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund Rudi Brems og Jørgen Skovlund

Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund Rudi Brems og Jørgen Skovlund TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: EMN-2015-15527 Sagsnavn: Traverbanevej 10, tilsyn med vandværket Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Anne-Mette Aagreen Email: amea@gentofte.dk, og Winnie

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Soløsevej 71, 2820 Gentofte Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Soløsevej 71, 2820 Gentofte Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 046526-2007 Sagsnavn: Ermelundsværket, tilsyn med anlægget Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008. Storring Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008. Storring Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008 Storring Vandværk Vandværket står overfor en del renoveringer og moderniseringer. Det foreslås at tilstandsrapporten opdateres når renoveringer og moderniseringer

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009. Benløse Rundings Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009. Benløse Rundings Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009 Benløse Rundings Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring

Læs mere

Overvågningsprogram. Storring Vandværk. Juni 2009

Overvågningsprogram. Storring Vandværk. Juni 2009 Overvågningsprogram Storring Vandværk Juni 2009 1. Beskrivelse af overvågningsprogram. 2. Oversigtsskema 3. Tjekskema 4. Ordforklaringer til overvågningsdata 5. Analyseprogram og analysestyring 6. Skema

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR P. nr

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR P. nr TILSYNSRAPPORT Helle Vest Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1610 Dok. nr. 118829/17 Dato: 3 08-2017 Dato for sidste

Læs mere

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014 Boring anvendes til: Indvinding DGU nr. / lokal nr.: 70.206 / boring 1 Etableret år: 17/10-1984 Brøndborer: Per Smed Sørensen, Randers Borejournal foreligger (ja/nej): ja Mærkning DGU nr.: 70.206 Terrænkote

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008

Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008 Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008 Hvordan og hvorfor den decentrale vandforsyning i Vordingborg kommune skal overleve. Værktøjer til bevarelse af den decentrale vandforsyning Fordele ved

Læs mere

Syddjurs Kommune Natur og Miljø Sags id. 15/8201. Med venlig hilsen. Natur og Miljø Grundvandsgruppen

Syddjurs Kommune Natur og Miljø Sags id. 15/8201. Med venlig hilsen. Natur og Miljø Grundvandsgruppen Vandforsyning, Teknisk-hygiejnisk tilsyn Natur og miljø Team Grundvand Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Telefon 87 53 54 10 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk Tilsynsrapport Kommune Syddjurs Kommune Natur

Læs mere

Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Hove Vandværk

Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Hove Vandværk Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Hove Vandværk Indhold 1. Baggrund og foreløbige resultater og forslag 2. Vandværkets beskrivelse, fotos og illustrationer, udleveret bilag,

Læs mere

Ganløseparken 70, 3660 Stenløse

Ganløseparken 70, 3660 Stenløse 1. Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 15/17590 Sagsnavn: Indvindings- og anlægstilladelsen Ganløse Vandværk Kommune: Egedal Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Eva Birch Karlsen

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram. Tårs Vandværk. November 2009

Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram. Tårs Vandværk. November 2009 Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram Tårs Vandværk November 2009 1. Beskrivelse af egenkontrolprogram. 2. Oversigtsskema 3. Tjekskema 4. Ordforklaringer til overvågningsdata 5. Analyseprogram

Læs mere

Kommune: Nordfyns Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Janna Nicolaisen Telefon:

Kommune: Nordfyns Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Janna Nicolaisen   Telefon: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 480-2017-17966 Sagsnavn: Vandværk Teknisk hygiejnisk tilsyn 2017 - Tørresø Kommune: Nordfyns Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Janna Nicolaisen Email: jan@nordfynskommune.dk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan September Oksbøl Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan September Oksbøl Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan September 2010 sbøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Januar 2010 Hjerm Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Januar 2010 Hjerm Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Januar 2010 Hjerm Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2010 Egenkontrol- og overvågningsprogram

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Enslev Vandværk Kræmmervejen 36, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Gunnar Nielsen

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Vitten Vandværk A.M.B.A. Toftkærvej 2 A, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Ravngårdsvej 16A, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Nr. Lyndelse Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Nr. Lyndelse Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2007 Nr. Lyndelse Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen,

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Aptrup Vandværk (JUP 78411) Stenhøjvej 15 A, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Vandforsyningen Brovst & Omegn

Vandforsyningen Brovst & Omegn Vandforsyningen Brovst & Omegn Undersøgelse af 4 indvindingsboringer Resultater fra logging Forslag til ombygninger Forslag til fremtidig indvindingsstrategi Nyt kildefelt Egenkontrol & e-tilstandsrapport

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Telefon:

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup   Telefon: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2014-00018 Sagsnavn: Boeskærvej 5 7100 Vejle - 23i Vinding By, Vinding - Tilsyn med vandværk Ved tilsynet deltog: Gert Munch Sørensen og Poul Kjærgaard. Vejle Kommune Tilsynsførende:

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Tårs Vandværk. Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold

Tårs Vandværk. Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold Undersøgelsesrapport Tårs Vandværk Undersøgelse af kildeplads og ny indvindingsboring Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold. Baggrund side. Konklusioner, anbefalinger, videre forløb side - 3.

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Thorning Vandværk. Februar 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Thorning Vandværk. Februar 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Thorning Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Navn Adresse Navn Adresse Telefon Mail Tilsynsførende GRYG Tilsynsdato 17.06.2015 Dato for tilsyn

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Godthåb Vandværk Lykkegårdsvej 295A, 8472 Sporup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Erik

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 25.02.2016 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Oksbøl Vandværk. September 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Oksbøl Vandværk. September 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Oksbøl Vandværk September 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side 8

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Jyllinge Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Jyllinge Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Jyllinge Vandværk December 2011 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Sagsnr.: Roskilde Kommune Dato: 18. april 2016

Sagsnr.: Roskilde Kommune Dato: 18. april 2016 Tilsynsrapport Sagsnr.: 206961 Roskilde Kommune Dato: 18. april 2016 Kontaktoplysninger på kommunens tilsynsførende: Maria Ammentorp Sørensen og Tobias Benjamin Uglebjerg Dato for sidste tilsyn: 1. oktober

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Grundfør Vandværk Hovvej 11, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Arne Loft Byvænget

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Ødum Vandværk Ødum Torv 5, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Erik Engholm Poulsen

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Laurbjerg Vandværk Nørregade 34b, 8870 Langå Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Tage Jensen

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Sølvsten Vandværk Adresse Bundgårdsvej 80, Skjød, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Assensvejens Vandværk. April 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Assensvejens Vandværk. April 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Assensvejens Vandværk April 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side

Læs mere

Generel bemærkning til tilstandsrapport nye versioner.

Generel bemærkning til tilstandsrapport nye versioner. Del 3 rapport Generel vejledning til Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2010 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hvorslev Vandværk Kragelundvej 10, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jens Rasmussen

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Navn Adresse Navn Adresse Telefon Mail Tilsynsdato 01.09.2015 Dato for tilsyn

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Svenstrup Vandværk Gyvelvej 30, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Johannes Dahl

Læs mere

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering af indvindingsoplandet til Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Gerning Vandværk Kraghedevej 16, 8850 Bjerringbro Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Hans

Læs mere

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år GENERELLE DATA Ejerforhold: Beliggenhed: Henvendelse: Indvindingstilladelse: Tilladelsesdato: Udløbsdato: Ajourføringsdato: September 2016 I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41,

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Brundt Vandværk I/S Adresse Snedstrupvej 1, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jørn

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Granvej 12, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne Dybdal

Læs mere

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 24-9-2015 Sagsnr.

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver 2333 5545 Deltagere: Anders Skriver (formand), btyrelsmedlem Karsten B. Jensen samt driftsansvarlige Knud Erik Nielsen, Revsøre Smedie samt Jakob Nørby fra Svendborg Kommune

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

TILBUD 2011. Der gives 10 pct. rabat for KUV- oprettet gennem projekt grupper i Vandråd.

TILBUD 2011. Der gives 10 pct. rabat for KUV- oprettet gennem projekt grupper i Vandråd. TILBUD 2011 A. Indførelse af KUV (kollektiv udvidet vandværkspasning) på vandværket Opsætning af teknisk hjemmeside med data og informationer Alle borejournaler og historiske råvandsanalyser overføres

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan. Foreningen af Vandværker i Danmark www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan. Foreningen af Vandværker i Danmark www.fvd.dk fvd@fvd.dk Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan Program Før pausen Pause Efter pausen Indledning, formål og baggrund 1. Tilstandsrapport generelt 2. Bygninger 3. Kildepladsen 4. Boringer 5. Behandlingsanlæg

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 01-06-2015 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere