Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk"

Transkript

1 Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport og handlingsplan Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent, DVN Rapporten er udarbejdet efter bl.a. de forskrifter, som er anvist i FVD's håndbog nr. 5, version 2011 Side 1

2 Indholdsfortegnelse for delrapport nr. 1 Baggrund... side 3 Hovedkonklusioner med anbefalinger... side 3 Vandværkets indvinding og kildeplads... side 7 Beskrivelse og vurdering af indvindingsopland... side 7 Beskrivelse og vurdering af kildeplads... side 8 Beskrivelse og vurdering af boringer... side 9 Beskrivelse af anlægget... side 11 Skitse over anlægget... side 12 Oplysninger om anlægget, drikkevandskvalitet m.m.... side 14 Handlingsplan - forslag til opgaver side 16 Bilagsliste... side 19 Læsevejledning: Læs først del 1, herefter kan der læses afsnit i del 2 og 3 efter behov. Delrapport nr. 1 - Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan og opgaver. Rapportens indhold bygger på anvisninger og forslag fra FVD's håndbog nr. 5 om tilstandsrapport og ledelse. Delrapport nr. 2 - Forslag til egenkontrol- og overvågningsprogram. Her beskrives alle de opgaver, som er vigtige for arbejdet med at bevare en god teknisk tilstand, få et godt teknisk overblik samt en løbende dokumentation for drikkevandets kvalitet og andre vigtige nøgletal for driften. Programmet er samtidig et forslag til en arbejdsbeskrivelse for pasning af vandværket. Ofte er arbejdet delt mellem flere personer, og det anbefales generelt, at viden om driften deles mellem flere personer. Formålet er at sikre, at den mest nødvendige viden ikke går tabt. Bemærk at del 2 kun er et oplæg, og at der aktivt kan arbejdes videre med dette, og der er kun givet forslag til minimumsregler for kontrol og dokumentation. Delrapport nr. 3 - Generel beskrivelse af tilstandsrapport og handlingsplan. For at gøre tilstandsrapporten så kort og enkel som muligt. Den generel beskrivelse kan benyttes til inspiration for bestyrelsen til den fælles ledelse af vandværket på det tekniske område. Her gives eksempler på andre emner og spørgsmål, som kan være relevante at få inddraget i ledelse af vandværket ud over det tekniske. Udvidelsesmulighed med teknisk hjemmeside samt mulighed for e-tilstandsrapport. Rapporten kan udvides med en teknisk hjemmeside, som sammen med udvalgte data fra evt. automatisk dataopsamling m.m. kan gøre det lettere at dele de vigtigste oplysninger i bestyrelsen, følge udviklingen og samtidig dokumentere drikkevandets kvalitet overfor forbrugerne og myndighederne. Teknisk ledelsessystem kan umiddelbart indføres herefter. Dette indebærer, at der gennemføres faste rutiner med instrukser om vandværkspasning, egenkontrol og regler for hygiejne. Side 2

3 Baggrund og resumé. I juli 2012 blev Vollerup-Ulkebøl Vandværk gennemgået sammen med formand Karsten Iwersen og næstformand Bent Heissel med hovedvægten lagt på en beskrivelse og vurdering af vandværkets anlæg, kildeplads og indvindingsboringer. Ud fra indsamlede data og oplysninger er der udarbejdet en tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Rapporten og forslag til egenkontrolprogram kan indgå i vandværkets fremtidig beslutninger om, hvordan vandværket skal drives og passes. Tilstandsrapporten version 2012 omhandler en beskrivelse af vandværket, forslag til opgaver, gennemgang af analyseresultater, og der er lavet en bedømmelse i form af tilstandsskemaer for hele anlægget som bilag i tilstandsrapport. Disse skemaer er udarbejdet iht. vejledning om kommunalt tilsyn. På den måde kan I være godt forberedt i forbindelse med kommunens tekniske tilsyn. Skemaerne kan tilpasses efter jeres fremtidige behov. I ca er der gennemført en omfattende renovering af både boringer og vandværk. Boringerne, i alt 4 stk. er ført op med glasfiber terrænstationer. Der er bygget til, og selve vandværket er også renoveret. I forbindelse med tilstandsvurderingen har vi lagt udvalgte data på den tekniske hjemmeside på adressen Rapporten indeholder i bilag udvalgte grafer, og det kan senere drøftes, om vandværket i fremtiden ønsker at benytte den tekniske hjemmeside til løbende dokumentation af tilstanden, som et supplement til den nuværende overvågning. Rapporten er drøftet på et møde med bestyrelsen, hvor DVN modtog flere oplysninger, som er indføjet i denne version, oktober Det anbefales, at rapporten løbende bliver opdateret af bestyrelsen, og med passende mellemrum kan DVN indføje rettelser m.m., så vandværket kan få en nyrevideret rapport. Det kan aftales, at der med passende mellemrum foretages en egentlig gennemgang af hele eller dele af vandværkets anlæg. Hovedkonklusioner med anbefalinger. Generelt om vandværket Vollerup-Ulkebøl Vandværk er et velholdt og et forholdsvis nyrenoveret vandværk. Vandværket har gennemgået en større renovering, og anlægget er udvidet med nødforbindelse til Sønderborg forsyning og opgraderet til det nuværende anlæg. Anlægget fremtræder flot og velholdt, og der er kun fundet anledning til enkelte forslag til justeringer og forbedringer. Tilstanden er samlet set vurderet til meget god (over middel). Der findes tilstandsskemaer i bilag, som i det væsentlige skulle dække informationer m.m., som er omfattet af vejledning til kommunale tilsyn. Side 3

4 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat. Enkelte steder skal vandværket evt. selv supplere med administrative oplysninger og give forslag til ændring af indhold. Kildeplads Vandværket har en god og sikker kildeplads med 4 indvindingsboringer lokalt ved vandværket. Som følge af den gode beskyttelse anses grundvandskvaliteten for sikret, og der findes gode udvidelsesmuligheder, idet vandværket har opkøbt en del jord lokalt. Indvindingsboringer. Der er under afsnit om boringer og under handlingsplan stillet enkelte forslag til forbedringer af indvindingsboringernes overvågning og dermed sikkerhed for bakteriefrit råvand. Der er udført korttidspumpninger til fastlæggelse af sænknings /stigningsforløbet og samtidig målt på ledningsevne og temperatur. Der er ikke fundet fejl eller tegn på den såkaldte skorstenseffekt. Der er foreslået enkelte opgaver under handlingsplan, herunder at B5 som minimum skal kunne pejles, og dette er udført. Test af denne boring afventer besøg af brøndborer, og den endelig tilstandsvurdering afventer de foreslåede tryktest af forerør m.m. - se under handlingsplan. Råvandskvalitet. Der er ikke fundet tegn på alvorlige forureninger. Der er små fund af aromater, se grafer i bilag. Råvandskemien er stabil med et moderat indhold af jern, mangan og ammonium, som kræver en ensartet vandbehandling. Det foreslås under handlingsplanen, at der arbejdes med en finjustering af filterskylning, så der renses helt optimalt og styres herefter. Det foreslås også, at der arbejdes med en ændret indvindingsstrategi, så der vandbehandles over et større antal timer, hvilket har flere fordele. Bygning, iltningstårn og rentvandstank. Selve vandværksbygningen er velholdt og med en god og enkel indretning, hvilket i sig selv øger sikkerheden og gør den løbende dokumentation enkel og overskuelig. Bygningen er renoveret og i god stand. Der er også indrettet en afdeling til kontor, arkiv samt servicerum og et adskilt rum til affugter og redskaber. Råvandet iltes i iltningstårn med trapper, og der blæses luft fra rummet med de åbne filtre ind i iltningstårnet, når der vandbehandles. Luften ledes ud gennem en spjæld i muren, som bør sikres med insektnet (se under opgaver). Rentvandstanken ligger under vandværket og med aflåst nedgang inde fra vandværket (se forslag til kontrol, under handlingsplan og delrapport 2). Side 4

5 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat. Vandværket, vandbehandling og udpumpning. Vandværkets tekniske tilstand er meget god og præget af god vedligeholdelse. Drikkevandet udpumpes fra et Grundfos udpumpningsanlæg, som er frekvensstyret. Anlæggets gode funktion er dokumenteret ved vurdering af drikkevandsanalyserne, at rentvandstanken er helt uden aflejringer, og vandet er klart. Der foreslås løbende kontrol under handlingsplan/delrapport 2. Forsyningssikkerhed. Vandværket har en høj grad af forsyningssikkerhed. Råvandsforsyningen er god og sikker, og ligeledes er vandbehandlingen sikker. Skulle vandværket stå i en nødsituation, er der etableret nødforbindelse til Sønderborg Forsyning med en Ø160 ledning med fast procedure for åbning, så ledningen inden ibrugtagning renses og skylles, så drikkevandet er egnet fra åbning af nødforbindelsen. Vandværket kan også levere til Sønderborg Forsyning, men det er oplyst, at vandværket ikke er forpligtet. Vandværket bør have udført en moderne e-beredskabplan, som kan opbygges som e-modul under vandværkets hjemmeside, se under handlingsplan. Strømsvigt på det offentlige net. Der er ikke nødstrøm eller oplyst ordning herom. Drikkevandets kvalitet. En vurdering af vandværkets historiske analyser viser, at drikkevandets kvalitet er tilfredsstillende. Efter vandbehandling er ammonium, jern og mangan fjernet til et tilfredsstillende normalt niveau. Det ses i bilag, at indholdet af f.eks. jern og mangan er lidt svingende, hvilket også kan forklare, at parametre som farvetal og turbiditet er svingende og også over grænseværdien. Det foreslås under handlingsplanen, at der arbejdes med en finjustering af filterskylning, så der renses helt optimalt og styres herefter. Egenkontrol og overvågning. Det vurderes, at vandværket med fordel kan indføre nogle fast rutiner og indføre instrukser i pasning af vandværket og dermed forbedringer mht. egenkontrol og overvågning. Dette vil samlet set kunne øge sikkerheden i den daglige drift. Emnet kan tages op på et evt. kommende møde med bestyrelsen, og det er naturligvis op til bestyrelsen, om der skal arbejdes videre med dette emne og udkast, som findes i delrapport 2. Under handlingsplan og delrapport 2 lægges op til forbedringer, som kan øge sikkerheden og forebygge mod forureninger i fremtiden, samt drøfte indførelse af teknisk ledelsessystem. Side 5

6 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat. Vollerup - Ulkebøl Vandværk har med tilstandsrapporten og SRO anlæg, de fleste af værktøjerne til et godt og sikkert teknisk ledelsessystem, men mangler så vidt jeg kan vurdere blot strukturen og beslutningen om at gennemføre det. Delrapport 2 er kun et oplæg til dette, som en arbejdsbeskrivelse med minimumsregler for pasning. Meningen er, at et vandværk med faste gennemførte rutiner bedre kan opdage begyndende fejl og få dem rettet i tide. Et andet vigtigt formål er at sikre, at viden er opdateret og gemt til de efterfølgende bestyrelsesmedlemmer. Information til forbrugerne og dokumentation af vandværkets teknik m.m. Vandværket har egen hjemmeside - Herigennem informerer vandværket sine forbrugere om vandkvalitet og andre vigtige oplysninger om vandværket. Det vil være muligt at koble teknisk hjemmeside på forbrugerhjemmesiden, så f.eks. særligt interesserede forbrugere og eksempelvis skoler har adgang til flere data til undervisningen. Kommunens sagsbehandlere kan også se alle disse tekniske rapporter, informationer og data. Følges forslaget om at indføre teknisk ledelsessystem, har vandværks-passeren og bestyrelsen nogle yderligere fordele, som der kan læses om i delrapport 2. Dette emne kan evt. tages op under handlingsplanen og videre forløb. Dette foreslås også drøftet i forbindelse med gennemgang af rapport og de foreslåede målinger på alle indvindingsboringer. Side 6

7 Vandværkets indvindingsopland: Beskrivelse - Indvindingsopland. Indvindingsoplandet er udlagt som område for særlig drikkevandsinteresse (OSD). Oplandet er beliggende i områder med by, skov og landbrugsdrift. Vurdering af indvindingsopland. Alle boringer indvinder fra smeltevandssand og grus. Udviklingen og niveauet i koncentration for udvalgte analyseparametre ses i bilag - både tabeloversigter og udviklingen i de historiske analysedata som grafer. Indsatsplan for Vollerup-Ulkebøl vandværk er under udarbejdelse og forventes færdig i 2012 iflg. kommunens hjemmeside. De opgaver, som i den forbindelse stilles til vandværket, bør så også indgå i handlingsplanen, som løbende bør opdateres. Foreløbig vurderes vandværkets kildefelt og indvindingsopland som godt beskyttet af naturlige lerlag. Side 7

8 Vandværkets kildeplads. Boring 6 Boring 4 Boring 5 Boring 3 Kort beskrivelse, Kildeplads Der indvindes fra i alt 4 indvindingsboringer beliggende omkring vandværket. Boring 3/DGU er 67 meter dyb. Filtersat 58,5-66,5 m.u.t i smeltevandsgrus. Boring 4/DGU er 72 meter dyb. Iflg. borejournal er den ikke udbygget??? Boring 5/DGU er 66 meter dyb. Filtersat m.u.t. i smeltevandsgrus/-sand. Boring 6/DGU er 66,5 meter dyb. Filtersat m.u.t. i smeltevandsgrus. Vurdering af kildeplads. Grundvandet er godt beskyttet af tykke lerlag. Side 8

9 Vandværkets boringer. Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) F1 B3 - DGU nr B4 - DGU nr B5 - DGU nr B6 - DGU nr Forklaring grundvandsstand smeltevandssand/grus moræneler filter glimmerler/-sand ler Oplysninger og noter om råvandsledninger, indvindingsboringer boringer m.m. Indvindingsboringer. Grundvandet indvindes fra 4 boringer. Under korttidspumpningerne er det konstateret, at det vandførende sandlag har en høj vandføringsevne (T-værdi), og råvandets ledningsevne er næsten konstant fra start til stop. Det naturlige hurtige fald i vandstanden skyldes selve indstrømningstryktabet i boringerne, men det er ikke højt. Ved at følge vandspejlet og sænkningsforløbet over årene, kan vandværket selv følge med i, hvornår der er tid til at bestille udsyring af hver boring. Dette er foreslået i delrapport 2. Data fra pumpningerne ses under bilag i delrapport 1. Her ses også udregningen af hver borings specifikke kapacitet (ydelse i m³/t pr. meter sænkning), hvilket også er et vigtigt nøgletal, som bør følges over årene. Vandværket har en målerbrønd ved iltningstårnet og et display på vandværket, hvor hver borings ydelse kan følges. Det er også foreslået under delrapport 2, at tegn på utætheder i råvandssystemet samt tegn på tilstopning af råvandsledning følges med få målinger pr. år og i grafsystem. Side 9

10 Vandværkets boringer - fortsat Råvandsledning og beluftning. Det er oplyst, at der er lagt en PVC råvandsledning med samlinger fra B6 (Ø75) til B3 videre i Ø160 til vandværket, hvor råvandsledning fra B5 (Ø75) går sammen og føres frem til målerbrønden. Forinden tilkobles råvandsledning fra B4. Fra målerbrønden går vandet ind over iltningstrappen i iltningstårnet. Under driften starter der en luftpumpe, som driver luft ind i iltningstårnet, og udluftningen foregår via udluftningsspjæld på ydervæggen. Generelt om boringerne: alarm på alle boringer terrænstation og dataloggere er monteret råvandsstation renses/vokses eller blot vaskes årligt med shampoo med voks, så malingen holder længere prøvehane flyttes evt. til afgangsrør og af en god type med rustfri rør B3/DGU nr skæv fundament sten mellem rør udskiftes til fint ensartet kvartssand (gælder i øvrigt alle boringer) - er lavet kontraventil klapper, undersøges? B4/DGU nr utæt kabelgennemføring svært at få pejleapparat ned for lang el-kabel fin sand i rørgennemføringer anbefales B5/DGU nr ingen udluftning kan ikke pejles, da pejler sidder fast (ordnet dagen efter) ny pejling foretages ved besøg på vandværket B6/DGU nr utæt ledningsgennemføring kontraventil klapper Fremtidens overvågning. I delrapport 2 er der lavet et udkast til arbejdsbeskrivelse for vandværkspasning, indførelse af rutiner og dokumentation samt instrukser. Sådanne beskrivelser er vigtige i forbindelse med indførelse af et teknisk ledelsessystem. På den måde kan vandværket med enkle midler selv opdager eller registrer behov for brøndborerassistance. Korttidspumpninger, pejlinger, manometertjek m.m.: Læs mere under bilag til delrapport 1 og 2. Side 10

11 Beskrivelse af anlægget. Der indvindes fra 4 indvindingsboringer. Råvandet iltes i iltningstårn, blandes i et forfilter, inden det renses i åbne sandfiltre. Herefter ledes vandet i rentvandstank. Pumpes ud til forbrugerne via 3 pumper og 1 udgang. Vandværket forsyner ca forbrugere. Vandværket består af : Komponent Type Alder Kapacitet Boring 3 - DGU SP 46-3? 53 m³/t Boring 4 - DGU SP 27-5? 38 m³/t Boring 5 - DGU SP 25-3? 25 m³/t Boring 6 - DGU SP 30-4? 35 m³/t Vandværk Iltningstrappe m³ Reaktionsbassin (forfilter) 3 åbne sandfiltre 1968 Max 120 m³/t Rentvandstank m³/t Udpumpningsanlæg 3 stk. CR m³/t Måler Danfoss 2001 Styring (SRO) Xergi 2008 m³/t Iltningstårn Reaktionsbassin Rentvandstank 3 sandfiltre B3 - DGU nr B4 - DGU nr B5 - DGU nr B6 - DGU nr Udpumpningsanlæg Udgang med vandmåler Side 11

12 Oversigtplan for vandværk og boringer Skylletank - ny tankanlæg er planlagt Transformator B5 Skyllebrønd Vandværk Målerbrønd B4 B3 B6 Skitse over råvandsledning og skyllevand. Se detaljer under vandværkets ledningskortlægning. Side 12

13 Indretning af vandværk Nedgang kælder Åbne sandfiltre Nedgang rentv.tank El-/styretavle Blæser til iltningstårn Udpumpningsanlæg Hovedmåler Målerbrønd Arkiv Iltningstårn Affugter Lager Toilet Kontor/mødelokal Pumpebrønd KÆLDER Nedgang rentv.tank Kapselblæser Rentvandstank Kompressor Skyllepumpe Side 13

14 Oplysninger om anlægget, ledningsnet og drikkevandskvalitet m.m. Bygninger og rentvandstanke. Vollerup-Ulkebøl Vandværk er opført i 1968 og moderniseret i God stærk bygning i generel god stand. Nyt tag. Ingen vand på gulv. Ny prøvehane er monteret med afløb til nyt afløbssystem. Vandbehandling. Vandet beluftes i et iltningstårn, hvorefter det filtreres i åbne sandfiltre. Når råvandet falder ned over iltningstrapperne, bliver vandet mættet med ilt, og hvis der er indhold af gas (evt. lidt svovlbrinte og metan) forsvinder det fra vandet. Vandet blandes i en fortank under iltningstrapperne et såkaldt reaktionsbassin, og herefter ledes det ind over de åbne filtre. Ved start af alle dykpumper viste den samlede flow af råvand ca. 150 m³/t. Behandlingsanlægget har et normalt driftsmaksimum ved ca. 120 m³/t. Det ses af kapacitetsberegningerne i bilag, at vandværket har en god overkapacitet på både råvand og vandbehandling. Efter vandbehandlingen ledes det rensede drikkevand til rentvandstanken, via rør som ses frit tilgængelige i rørkælder. Her findes også system med ventiler til automatisk skylning og kompressor m.m. Rentvandstank. Nedgangslem er låst (renoveret) og fundet i orden, tæt og uden tegn på insekter o. lign. Vandet er krystalklart, og der er ingen spor af aflejringer, hvilket viser, at vandbehandlingen er tilfredsstillende. Skylletank. Ny skylletank planlægges - se skitse. Skylningsproces foreslås justeret med et minimum af vandforbrug, hvilket ofte samtidig medføre en bedre vandbehandling og derved kan de periodevise anmærkninger om farvetal og turbiditetstal måske undgås. Samtidig spares penge på mindre forbrug af skyllevand og strøm. Udpumpning og overvågning. Frekvensstyret ca. 150 m³/t. 3,2 bar konstant tryk. Der er ikke oplyst problemer med forsyningstryk. 1 udgang fra vandværket, som deler sig i ø200 (Ulkebøl) og tilsvarende til byen - se detaljer af det på e-ledningsnet på hjemmesíden Nødforsyning. Sønderborg Forsyning. Fast procedure for ibrugtagning ved desinfektion/skylning. Vollerup-Ulkebøl kan forsyne med 100 m³/t. Alarmer. Der er installeret alarm på unormal drift, indtrængning på vandværk og i råvandsstationer. Der er niveaustyring på rentvandstank. Side 14

15 Oplysninger om anlægget, ledningsnet og drikkevandskvalitet m.m. - fortsat Dataopsamling og overvågning. Vandværket har ved den seneste renovering (2008) fået indført SRO anlæg, som både styrer start af råvandspumperne og udpumpningsanlæg. Via SRO-anlæg foregår der løbende dataopsamling, som kan benyttes til grafer over udviklinger og udskrift af ønskede data. Vurdering af drikkevandsanalyser (evt. grafer). Drikkevandet overvåges via de obligatoriske analyser, og det ses, at drikkevandet er i orden og overholder kravene. Enkelte målinger af for høje turbiditets- og farvetal kan måske forbedres gennem optimeret skylning af filtre. Måske skylles der for meget, men dette kan vandværket selv undersøge ved at iagttage skylningen og trinvis justere SRO-anlægget, indtil vandforbruget er på et minimum, og vandbehandlingen er på et maksimum. Drøftes ved næste møde. Følge udvalgte nøgleparametre og e-log. Læs mere i delrapport 2. Analyseprogram: Læs mere i delrapport 2. Ledningsnettet: Vollerup-Ulkebøl vandværk har elektronisk oversigtskort over deres ledningsnet. Svind er registreret lavt. 9,73 % i 2011 Ingen anmærkninger om forsyningstryk. Ingen grund til nærmere tilstandsvurdering p.t. Side 15

16 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver i Kildeplads, indvindingsopland. Opgaver: Da grundvandet er godt beskyttet, vurderes det, at vandværkets opgaver ved den kommende indsatsplan bliver minimale, især hvis vandværket har indført teknisk ledelsessystem og øget egenkontrol m.m., som foreslået i delrapport Råvandsledninger. Opgaver: Det anbefales, at montere et følsomt manometer efter råvandsventil ved B6, så vandværket selv kan teste tæthed på råvandsledning ved stop af råvandsindvinding samt begyndende tilstopning ved aflæsning af manometer ved ens indpumpning. På den måde kan vandværket selv overvåge, om råvandsledning er tæt, og hvornår råvandsledningen trænger til at blive renset. 3. Indvindingsboringer og ny indvindingsstrategi. Opgaver: B5 kunne ikke pejles, og det er aftalt, at vandværket rekvirerer brøndborerassistance. Generelle opgaver: Glasfiberoverbygning holdes ved lige med afvaskning og voks, gælder alle boringer. Insekter m.m. undgås bedst, hvis der findes fint enskornet filtersand i rørgennemføringer i betonplade. Betonplade holdes ren. For lange elkabler afkortes. Alle kabelgennemføringer i flangekoblinger skal være tætte for trykluft. Der monteres de relevante manometre (af god kvalitet) ved f.eks. prøvehane. Alle prøvehaner bør være monteret direkte på afgangsrør, og det anbefales at bruge den type med lille afløbsrør i rustfri. En af boringerne har denne type allerede. Det gør prøvetagning bedre og mere enkel, at få hanen desinficeret. Alle boringer bør have et særskilt pejlerør, så det er let at udføre den manuelle pejling f.eks. én gang pr. kvartal se forslag i delrapport 2. Alle boringer bør tryktestes med 3 trin i tryktest. Se delrapport 2 i bilag. Når der alligevel skal laves et ekstra hul til tryktest af forerør, bør der monteres en kuglehane med bøjet rør med insektnet til udluftning, så vandværket har den mulighed at foretage udluftning, såfremt forerøret på et tidspunkt skulle vise sig at være utæt. Der anbefales ikke udluftning, såfremt det dokumenteres, at forerør er tæt ved den anbefalede tryktest. 4. Vandværk. Som nævnt er der ikke fundet anledning til at foreslå de store ændringer på selve vandværket. Det er godt at holde filterrum adskilt fra udpumpningsrummet og holde gulvet så tørt som muligt, som det var under besigtigelsen, da rentvandstanken findes under en del af gulvet. Side 16

17 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver i fortsat. Derfor er det også en god idé at gennemføre vandværkets egen plan for et afløb direkte til kloak under prøvetagning. Det foreslås at lave en ekstra rustfri ramme med insektnet udenom udluftningsspjældet på ydervæggen af iltningstårnet, så der ikke kan komme insekter ind i iltningstårnet under drift af råvandspumper. Det ses på graferne over udvalgte parametre, at drikkevandet har værdier på farvetal og turbiditet, som er svingende og ind imellem også over grænseværdien. Da vandværket alligevel har planlagt at arbejde med ny skylletank, foreslås det at udvide denne opgave til at få gennemført nogle optimeringer af selve skylleproceduren. Måske kan der endda reduceres i skyllevand. Der foreslås gennemført nogle styrede reduktioner i skylning med vand og målinger af farvetal, Bedre vandbehandling ved bedre styret indvindingsstrategi. Det foreslås som nævnt, at der arbejdes med en finjustering af filterskylning, så der renses helt optimalt og styres herefter. Samtidig foreslås det, at vandbehandlingen optimeres ved at vandbehandle mere jævnt over døgnets timer. Det foreslås også, at der arbejdes med en ændret indvindingsstrategi, så der vandbehandles over 16 til 20 timer pr. normalt døgn. I første omgang kan der arbejdes ud fra de eksisterende dykpumper. På sigt kan vandværket tage hensyn til det faktiske behov, når de gamle er udtjente, og der skal bestilles nye dykpumper. Turbiditet i samråd med et ekspertfirma i vandbehandling. 5. Bygning og hygiejne. Der anbefales automatisk dørlukker mellem kontor og vandværk samt indføre faste rutiner, som beskrives i arbejdsprogram for vandværkspasning og beredskabsplan. Vurdere forslag i delrapport 2 om at indføre teknisk ledelsessystem med hygiejneinstrukser m.m. Kan drøftes. 6. Overvågning og alarm. Vandværket har allerede alarm og SRO-anlæg. Se forslag i delrapport 2, som blot er en udbygning på det eksisterende system. 7. Egenkontrolprogram og e-arkiv for ledelse. Det anbefales, at der arbejdes med delrapport 1 og 2. Der kan indarbejdes faste instrukser og dermed indføres et teknisk ledelsessystem. Under analysestyring kan der ses følgende forslag: Det anbefales at få udtaget begrænset kontrol bedre fordelt over året. Se f.eks og Deltag aktivt i plan for de kommende kontroller. Det anbefales at drøfte, om der kan søges om nedjustering af analysefrekvensen for sporstoffer og begrænset kontrol. De sparede penge kan anvendes til f.eks. bedre egenkontrol. Side 17

18 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver i fortsat. I delrapport 2 foreslås udvalgte nøgletal for driften pr. kvartal og år, overvåget ved grafer, indførelse af e-log for alle væsentlige hændelser på hovedkomponenter og boringer samt indførelse af kollektiv udvidet vandværkspasning, KUV. Læs mere i delrapport Ledningsnet, svind, forsyningssikkerhed, e-beredskabsplan + diverse. Det kan med fordel laves en beskrivelse af f.eks. 10 steder med god lokal prøvetagning på ledningsnet, som også tager hensyn til de yderste forbrugere på ledningsnettet. E-Beredskabsplan. Vandværket bør få udarbejdet en moderne e-beredskabsplan, som kan opbygges som e- modul under vandværkets hjemmeside, se under handlingsplan. Ved at gøre den elektronisk er den let at opdatere, og her kan der skrives særlige planer ind for andre ting end de obligatoriske handleplaner, f.eks.: A. evt. egenkontrol for bakterier B. rutiner for renskylning af nødforbindelse C. rutiner for hygiejneregler D. andet (evt. Intranet) Hele ideen med en beredskabsplan beskrives, og hvad går planen ud på. Ved at lægge det på hjemmesiden er det samtidig en synliggørelse af vandværkets høje standard overfor forbrugerne, skoler, myndighed m.fl., som er interesseret i jeres drikkevand. Intranet kan også bygges på hjemmesiden, hvor jeres vigtigste interne dokumenter, bestyrelsesnotater, regnskaber, og andet forefindes og gør det let for bestyrelsesarbejdet at have et sikkert e-arkiv, hvor alle interne oplysninger findes (kan drøftes). Side 18

19 Bilag Bilag 1.1 Kapacitetsdiagram (side 20) Bilag 1.2 Stamdata (side 21) Bilag 1.3 Baggrundsdata (side 22) Bilag 1.4 Tilstandsvurdering indvindingsopland og kildeplads (side 23) Bilag 1.5 Tilstandsvurdering boringer (side 24) Bilag 1.6 Tilstandsvurdering vandværk (side 32) Bilag 1.7 Analyse resultater (side 35) Bilag 1.8 Korttidspumpninger og pejlinger (side 48) Bilag 1.9 Udvikling i forbrug og sammensætning af forbrugere (side 52) Bilag 1.10 Foto - de vigtigste fotos for boringer og vandværk (side 53) Side 19

20 BILAG 1.1 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, samt behov. Indvindingskapacitet m³/t : Behandlingskapacitet m³/t = 151 m³/t B3 B4 B5 B6 > 120 m³/t Beholdningskapacitet m³ 30 pct. af maks. døgnforbrug Udpumpningskapacitet i m³/t 200 m³ (20 m³/t over 10 timer) 192 m³ 150 m³/t Forbrug - Årlig i m³ Forbrugere Døgn middel forbrug i m³ Maks. Døgnforbrug i m³ Time middel forbrug i m³ Maksimum timeforbrug m³ Normal døgnproduktion Maksimum døgnproduktion m³ m³ 597 m³ (Fd = 1,5) 17 m³/t 38,5 m³/t (Ft = 1,5) Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. Timeforbrug Reservekapacitet Vandværket har en meget høj overkapacitet, som enten betyder, at råvandspumperne over tid kan reduceres i kapacitet, den ekstra høje kapacitet kan stilles til rådighed til beredskab i nødsituationer, hvor eget forbrug er meget højt eller til hjælp til andre. Normalt vil det være en balance, men hvis boringerne løbende følges med tæthedskontrol, og tryktesten viser en god tilstand, kan det anbefales at fortsætte uændret, da sænkningerne er så små. Side 20

21 Vandforsyningens Navn BILAG 1.2 STAMDATA Vandforsyningens CVR / P nummer: Kommune Adresse Kontaktperson Vollerup-Ulkebøl Vandværk Sønderborg Linbækvej 7, Vollerup Karsten Iwersen Telefon nummer kontaktperson kontaktperson Formand for vandværket Karsten Iwersen Telefon nummer til formand Jupiter ID Indvindingstilladelse (m³/år, udløbsdato) Kommunalt tilsyn udført 2012 Indvinding seneste år (m³) Antal forbrugere, opgjort efter antal målere 1500 Prøvetagningssteder (angiv steder og bemærkninger) Bemærkninger, handling, m.m (ansøgning indsendt) *) *) det anbefales at lave en plan for gode prøvesteder fordelt over hele ledningsnettet samt lave analysestyring - se eksempel i delrapport 2. Side 21

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Vandværk: Oxby & Ho DGU NR.: 120.132. Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011. Dato for tilsyn: 17. september 2014

Vandværk: Oxby & Ho DGU NR.: 120.132. Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011. Dato for tilsyn: 17. september 2014 INDVINDING SKEMA 1 Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 67 Sags nr. 11/1583 Dok. Nr. 129331/14 Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Vandværk:

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Beredskabsplan for Korinth Vandværk Skovvej 15 Jr. nr. 13.02.00-I04-12-14 E-mail : via18@mail.dk Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Jupiter ID: 00081298 Senest opdateret: 13. juli 2015 Nyborg

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Indhold: 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Definitioner... 2 1.3 Hvilke anlæg skal underkastes et regelmæssigt teknisk tilsyn?... 3 1.4 Hvor

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Sendt pr. e-mail Dato Sagsbehandler J.nr. 5. marts 2012 dmikk 004624-2008 Tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlæg hos Nybrovejens Vandværk

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd 21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet Lejre Vandråd Indholdsfortegnelse 1. Tryk og trykkoter i et vandforsyningssystem... 3 1.1 Tryk og

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Indsatsplanlægning med Internettet som platform

Indsatsplanlægning med Internettet som platform Indsatsplanlægning med Internettet som platform Af Anita Maj Klitgaard, DVN - Dansk Vand og Naturcenter 3 stærke Internetsystemer sættes sammen til 1 dynamisk værktøj til samarbejde om indsatsplanlægning.

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind

Læs mere

Referat af møde i Teknisk Råd

Referat af møde i Teknisk Råd Referat af møde i Teknisk Råd Dato og tid: 16. december 2014 9:00-16:00 Sted: Referent: Mødedeltagere: Afbud: Vandcenter Djurs, Teknologivej 2, 8500 Grenaa Stine Bærentzen Region Øst: Niels Rasmussen,

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13

Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13 Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13 Indhold 7. december 2014 Indledning....1 Alarmering....2 Organisering.... 3 Problemer med lavt vandtryk ved forbruger....... 5 Kontrol

Læs mere

God hygiejne i vandforsyningen

God hygiejne i vandforsyningen God hygiejne i vandforsyningen God hygiejne i vandforsyningen Velkommen til din vandforsyning. Her arbejder vi med drikkevand, og det stiller særlige hygiejniske krav. Krav til materialer, tilrettelæggelse

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere