Bilag Lokalplan nr ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN TEKNISK AFDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085"

Transkript

1 D Bilag Lokalplan nr ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN TEKNISK AFDELING

2 Bilag Lokalplan nr D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan er en udvidelse af planens rammedel. Forud for udarbejdelse af VVM og kommuneplantillæg for udvidelsen af Hov Færgehavn har der været annonceret med henblik på at indkalde idéer og forslag i henhold til planlovens 23c. Foroffentlighedsperioden varede 14 dage og startede den 19. september Fristen for bemærkninger, idéer og forslag udløb den 3. oktober Ved offentlighedsperiodens udløb var der indkommet i alt 6 skriftlige henvendelser. Bemærkningerne er indgået i arbejdet med kommuneplantillægget. Tillægget offentliggøres i henhold til 23c, stk. 1 i lov om planlægning med en frist på 8 uger til fremsættelse af bemærkninger. Når offentlighedsfasen er udløbet, kan Byrådet ved en fornyet behandling vedtage forslaget endeligt. Tillægget indgår i lokalplanforslaget som bilag og offentlighedsfasen holdes sammen med lokalplanforslaget. Indsigelser mod lokalplanforslaget, som også berører forslaget til kommuneplan betragtes også som indsigelser herimod. Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest den Tillæg nr. 57 til Kommuneplan for Odder Kommune er udarbejdet af Planteam, Teknisk Afdeling, Odder Kommune i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S.

3 Bilag Lokalplan nr D Forhold til anden planlægning Baggrund for kommuneplantillægget. Ændringen ønskes gennemført i forbindelse med omlægning og udvidelse af Hov Færgehavn samt etablering af rundkørsel ved Houvej og Færgeterminalen. Samtidig er der udarbejdet lokalplan for området. Kommuneplantillægget indgår som bilag i lokalplanforslaget under offentlighedsfasen. Planloven kystnærhedszonen Ifølge planlovens 5b gælder det for planlægningen i kystnærhedszonen, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kan der kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. Udvidelsen af Hov Færgehavn er et trafikhavneanlæg, der begrunder inddragelse af arealer fra søterritoriet samt planlægning i kystnærhedszonen. Hele lokalplanområdet overføres til byzone ved lokalplanlægning. Regionplanen Tillægget er i overensstemmelse med Regionplan Kommuneplan Tillægget fastsætter en ny afgræsning mellem rammeområderne. Dette indebærer justeringer af afgrænsningen af rammeområde 5.HA.1 mod rammeområde 5.BE.1. Kommunal sektorplanlægning Kommuneplantillægget medfører ingen konflikt med anden kommunal sektorplanlægning såsom vej- og spildevandsplanlægning m.v. eller planlægning inden for det sociale og undervisningsmæssige område. Rammebestemmelser Ud over Kommuneplanens generelle bestemmelser gælder følgende reviderede bestemmelser for nedennævnte rammeområder: For rammeområde 5.HA.1 skal lokalplanlægningen sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til havneformål, som havneplads, kajareal, parkerings- og opmarcharealer, adgangsarealer, opholdsarealer og lignende formål, som efter Byrådets skøn naturligt hører hjemme på eller ved en havn, b. at der i området kun tillades opført sådanne bygninger til betjening af havnen, de rejsende og besøgende, som f.eks. billetkontor, venterum, mandskabsrum, toiletter, kiosk og lign., c. at bebyggelse indenfor området højst opføres med et samlet bebygget areal på m 2, d. at bebyggelse ikke opføres med mere end 1 etage, e. at der indenfor området reserveres areal til opmarch for køretøjer til overførsel mindst svarende til 500 m opmarchbaner. f. at bebyggelse opføres med en mindste sokkelkote iht. Kystdirektoratets anbefalinger.

4 Bilag Lokalplan nr D Eksisterende afgrænsning af rammeområder i tillæg nr. 37 til Odder Kommuneplan Eksisterende afgrænsning af rammeområde 5.HA.1 Ny afgrænsning af rammeområde 5.HA.1. Ny afgrænsning af rammeområder i tillæg nr. 57 Således vedtaget som forslag af Odder Byråd den

5 Bilag Lokalplan nr D Vedtaget endeligt af Odder Byråd den Retsvirkningerne af det endeligt vedtagne kommuneplantillæg indtræder ved tillæggets offentlige bekendtgørelse den Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering af planerne efter 9 i Lov om miljøvurdering.

6 ODDER KOMMUNE Teknisk Afdeling Lokalnummer 3460 Lokalplan nr & Kommuneplantillæg nr. 57 Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse efter 9 stk. 2 herunder behandling af indsigelser Til : Sagen Kopi til : Fra : Claus Torsting Vedrørende : Lokalplan 5028 og tillæg 57 til kommuneplanen - sammenfattende redegørelse om miljøhensyn efter 9 stk. 2 og behandling af indsigelser Dato : 14. maj 2008 Sagsnr. : Dok.nr.: Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter 9 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Byrådet vurderede i sin tid, at projektet med udvidelse af færgehavnen i Hov krævede udarbejdelse af VVM-redegørelse, kommuneplantillæg, lokalplanlægning inklusiv miljøvurdering (SMV) af planforslagene. Kravene til indholdet i miljøvurderingen af planforslagene og kravene til indholdet i en VVM-redegørelse er stort set sammenfaldende og derfor er det valgt at afrapportere vurderingerne i en samlet rapport: Havneudvidelse i Hov, VVM-redegørelse. I miljøvurderingerne er der redegjort for projektets påvirkninger af landskabet, visuelle forhold, trafikafvikling, støj, øvrige miljømæssige forhold, kysthydraulik, sedimenttransport og spredning, marinbiologiske forhold og Natura 2000 området. Emner som terrestrisk natur og friluftsliv er kort omtalt, men ikke beskrevet selvstændigt, fordi projektet ikke påvirker disse områder. Når planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering, skal Byrådet udarbejde en sammenfattende redegørelse ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget. 1

7 Der skal redegøres for: - hvordan miljøhensyn er integreret i planen, - hvordan miljørapport og udtalelse fra offentlighedsfasen er taget i betragtning, - hvorfor planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer, samt - hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse. Integrering af miljøhensyn og miljørapportens betydning Miljørapporten har efter Byrådets vurdering medvirket til at afdække de relevante miljøpåvirkninger i såvel anlægsfasen som den efterfølgende driftsfase for udvidelsen af færgehavnen i Hov. Afdækning af projektets miljøpåvirkninger har resulteret i, at nedennævnte miljøhensyn er integreret i projektet. Anlægsarbejder Anlægsarbejder skal anmeldes til kommunen inden de igangsættes. Kommunen kan i den forbindelse meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis det vurderes, at der er behov for det. Ved stærkt støvende aktiviteter skal støvdannelse dæmpes med vand. Marinbiologiske forhold Der vil i forbindelse med nedvibrering og evt. nedramning blive anvendt akustiske instrumenter til aktivt at skræmme pattedyrene væk fra området. Trafik Der er vurderet en øget risiko for trafikuheld i krydsene Houvej/Hølkenvej og Houvej/Spøttrupvej på grund af stigningen i trafikmængden. Krydsene indgår i Odder Kommunes trafikovervågning og på sigt kan det overvejes at anlægge kanaliseringsanlæg i de to kryds, hvilket vil forbedre trafiksikkerheden. Virksomhedsstøj Ved projektets gennemførelse vil støjbelastningen blive reduceret med ca. 2 db(a) i forhold til det eksisterende støjniveau. Trods reduktionen indikerer beregningerne dog, at aktiviteterne på Bornholms Trafikken vil kunne overskride de vejledende støjgrænser i aften- og natperioden. Den nye færge forsynes med lyddæmper på skorsten og maskinrummet er placeret under vandlinien. Det kan derfor ifølge Bornholms Trafikken forventes, at den nye færge vil give et mindre støjbidrag end de eksisterende færger. Der foreligger dog endnu ikke måling af færgens støjniveau. Såfremt der opstår støjgener, vil kommunen som tilsynsmyndighed påbyde Bornholms Trafikken at dokumentere det eksterne støjbidrag fra alle sine aktiviteter. Hvis dette viser, at de vejledende støjgrænser overskrides, kan der meddeles påbud om afhjælpende foranstaltninger. 2

8 Udtalelser og indsigelser i offentlighedsfasen Der er fremkommet bemærkninger fra Kystdirektoratet og Boulstrup - Hov Kraftvarmeværk A.m.b.A. Desuden er der fremkommet 4 indsigelser. De indkomne bemærkninger og indsigelser er sammenfattet og kommenteret i dette notat. 1. Dok. nr Kystdirektoratet (KD). Med brev af meddeler KD at man ikke har bemærkninger til planforslaget, idet KD s interesser vurderes at være varetaget. 2. Dok. nr Boulstrup Hou Kraftvarmeværk A.m.b.A. (BHKV). Efter lokalplanforslaget pkt må ny bebyggelse ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet BHKV. Med mail af oplyser BHKV, at bestyrelse har besluttet, at frafalde tilslutningspligten. De skitserede bygninger i projektet har en placering, størrelse og brug, der gør, at fjernvarmeforsyning ikke er bæredygtig. Det gælder såvel teknisk som økonomisk. Det vil ikke være muligt på normal vis at opretholde en korrekt indgangstemperatur i bygningerne. BHKV tilråder en løsning for hver bygning, bestående af en luft til luft varmveksler til rum opvarmning og solvarme til varmt vand i begge tilfælde i fornødent omfang støttet af elvarme. Ad. 2. Forvaltningens bemærkninger: På baggrund af BHKV s bemærkninger anbefaler forvaltningen, at pkt udtages af lokalplanen, så der ikke er tilslutningspligt til fjernvarme via lokalplanen. Emnet vedrører ikke VVM-redegørelsen. 3. Dok. nr Jesper Markfoged (JM). Med mail af foreslår JM, at lokalplanområdets afgrænsning udvides, så lokalplanen vil omfatte færgehavnen plus området med de eksisterende bygninger langs Havnegade (havnekontoret, den tidligere maskinfabrik inkl. beboelse samt Færgemann s bygning inkl. cafébygningen) plus området nord for havnen omkring det tidligere rensningsanlæg. Synspunktet er, at da kommunen ejer hele havneområdet, bør eksisterende ældre skel ikke lægge bindinger for en helhedsorienteret og fremadrettet planlægning. Ad. 3. Forvaltningens bemærkninger: Lokalplanlægningen følger den afgrænsning, der er foretaget i kommuneplanen. Det er forvaltningens opfattelse, at Byrådet har prioriteret udbygningen af færgehavnen, fordi det har stor betydning for Bornholmstrafikken og betjeningen af Samsø, at planlægningen går hurtigt. Byrådet er på nuværende tidspunkt ikke deltaljeret afklaret om, hvordan arealerne ved Havnegade og ved det tidligere rensningsanlæg skal indrettes til boliger. Emnet vedrører ikke VVM-redegørelsen. 4. Dok. nr Tunø Beboerforening (TB). Med brev af anmoder TB om, at der i lokalplanens pkt. 3.1 områdets anvendelse, delområde 1 tilføjes i teksten, at der i parkeringsområdet afsættes pladser, der reserveres til Tunøs faste beboere. 3

9 Ad. 4. Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen kan ikke anbefale, at der afsættes/markeres specielle p-pladser til folk fra Tunø. I øvrigt er der ikke hjemmel i planloven til en sådan ændring/tilføjelse i lokalplanen. Emnet vedrører ikke VVM-redegørelsen. 5. Dok. nr Hou Skole, skolebestyrelsen (SHS). Med mail af meddeler SHS, at man ingen indsigelser har til planerne for at kunne udvide færgehavnen. Det er skolen og skolebestyrelsens opgave konstant at sikre gode forhold for børnene - ikke mindst trafiksikkerhedsmæssigt. Byrådet opfordres på den baggrund til at se havneudvidelsen i et større perspektiv. Havneudvidelsen vil have betydning for havneområdet, men også for resten af byen især for Houvej. Bekymringen går især på Houvej fra Strandgade i syd til Spøttrup Strandvej i nord. Børn og ældre krydser hver dag Houvej ved vejkrydsene Hasselvej og Nørreled. Til trods for fodgængerovergange og kanalisering opstår der ofte farlige situationer. Synderen er trafikanternes høje fart og den barriereeffekt, den tætte trafik medfører på vejen. En trafik der forventes at blive endnu tættere i fremtiden (flere biler med færgerne, flere indbyggere i Hov). Houvej er lang og lige uden forhindringer. Når man kører på vejen gennem Hou til havnen, har man ikke indtryk af at køre i en by. Derfor overholdes fartgrænserne ikke. Skolebestyrelsen foreslår derfor, at det etableres fartdæmpende foranstaltninger imellem krydsene ved Hasselvej og Nørreled. Når man kommer til Hov ad Houvej, er det uheldigt, at man først møder 70 km/t fartbegrænsning ved Spøttrup, herefter er der igen 80 km/t fartbegrænsning ganske kort, inden man møder byskiltet og 50 km/t fartbegrænsning. Det betyder, at de fleste trafikanter kører med for høj hastighed, når de når frem til Hasselvejkrydset. Skolebestyrelsen foreslår derfor, a t bygrænsen/byskiltet i stedet opstilles nordvest for krydset Houvej/Spøttrup Strandvej og, at der etableres foranstaltninger, f.eks. en træ allé, der fremmer opfattelsen af, at man er kommet til en by. I øvrigt støtter Skolebestyrelsen, at vejkrydsene Houvej/Hølkenvej og Houvej/Spøttrupvej sikres bedre jf. VVM-rapporten. Ad. 5 Forvaltningens bemærkninger. De forhold der nævnes i indsigelsen omfatter ikke Hov Færgehavn, men er alle forhold uden for lokalplanens område. Desuden fastslår SHS i indsigelsen, at man ingen indsigelser har til udvidelse af Hov Færgehavn. Til SHS s indsigelse kan forvaltningen bemærke, at hastigheden på Houvej i Hov generel er høj, og rundkørslen ved havnen i nogen grad vil medvirke til at nedsætte hastigheden på det nederste stykke af Houvej. Forslaget om flytning af byskiltet har været drøftet på et møde med politiet, der foreslår, at der etableres 70 km/t fartbegrænsning fra Hølkenvej til det nuværende byskilt, og 50 km/t på den øvrige strækning. 4

10 Flytning af byskiltet mod nordvest frarådes af politiet. Den lange strækning uden by vil nedsætte respekten for skiltningen og medføre at bilisternes hastighed øges. Det er modsat den virkning, man ønsker. SHS s forslag om fartdæmpende foranstaltninger på Houvej mellem Nørreled og Hasselvej, bør overvejes. Foranstaltningerne kan udføres som en forsætning eller et helleanlæg. Det vil være med til at give opfattelsen af en by. 6. Dok. nr Hou Fællesforum (HF). Med brev modtaget i forvaltningen den gøres indsigelse mod: A. manglende helhedsplan, B. etablering af rundkørsel, C. vinteropbevaring af både, D. støj i byområde, E. belysning af havneområdet, F. trafikbelastning, bløde trafikanter, G. foreslår kanaliseringsanlæg og en buslomme ved krydset Spøttrupvej/Hølkenvej. H. foreslår der etableres overhalingsforbud samt buslommer ved t-krydset ved Andelen (Boulstrup). Ad. A HF mener, at der burde laves en helhedsplan/samlet planlægning for hele havnen og ikke kun en plan for færgehavnen. Frygter at dispositioner nu begrænser muligheder senere. Ad. B. HF mener, at rundkørslen er overflødig og spild af penge. Om rundkørslen er nødvendig, hvor den evt. skal placeres, og hvordan den skal uformes, det bør afvente en samlet havneplan. Ad. C. HF mener, at det disponible areal der etableres ved opfyldning skal omkranses af beplantning og bruges til vinteropbevaring af både. Om sommeren kan det frigøres til andet brug. Ad. D. HF påpeger, at boliger som evt. anlægges på det tidligere rensningsanlægsområde, ikke er behandlet i støjvurderingen. Skal der etableres støjafskærmning i den forbindelse, er visualiseringerne misvisende. Ad. E. HF ønsker belysningen på havnen udformet, så boliger og sejlbåde ikke generes af lyset fra nye høje master. Ad. F. HF mener, at havneudvidelsen og tilflytningen til Hov i almindelighed vil betyde øget trafik på mere koncentrerede tidspunkter (færgerne). Ekstra passager med helle, suppleret med lysregulering rødt ved passage ellers gult blink. Det vil kunne sikre fodgængere, der skal krydse Houvej. Modellen kan anvendes flere steder ved Houvej f.eks. ved den tidligere stationsbygning. Det er HF s opfattelse, at der i VVM-redegørelsen ikke i tilstrækkelig omfang er vurderet konsekvenserne af ændrede trafikmønstre. 5

11 Ad. G. HF opfordrer til, at der anlægges kanaliseringsanlæg ved vejkrydset Spøttrupvej/Hølkenvej og en buslomme. T-krydset ved Andelen er ikke medtaget i VVMredegørelsen. Ad. H. HF foreslår der her etableres overhalingsforbud og buslomme i begge retninger af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Ad. 6 Forvaltningens bemærkninger. Lokalplanlægningen følger den afgrænsning, der er foretaget i kommuneplanen. Det er forvaltningens opfattelse, at Byrådet har prioriteret udbygningen af færgehavnen, fordi det har stor betydning for Bornholmstrafikken og betjeningen af Samsø, at planlægningen går hurtigt. Byrådet er på nuværende tidspunkt ikke deltaljeret afklaret om, hvordan arealerne ved Havnegade og ved det tidligere rensningsanlæg skal indrettes til boliger. Det er forvaltningens opfattelse, at rundkørslen er en vigtig del af den samlede planlægning for hele området. Fordelingen af trafikken til Samsø, Tunø, boligområdet og Strandgade (lystbådehavnen) vil foregå i rundkørslen, hvor der er placeret oplysningskilte. Herudover er rundkørslen medvirkende til, at hastigheden nedsættes i området. Det er forvaltningens opfattelse, at det som udgangspunkt bør tilstræbes, at lystbåde ikke opstilles på færgehavnen. Spørgsmålet er imidlertid ikke afklaret. Forvaltningen anbefaler, at Byrådet overvejer forslaget i den videre planlægning/indretning af færgehavnen. På Houvej foreslås ekstra passager med helleanlæg f.eks. ved den gamle station. Trafikproblemerne der peges på, er de samme som i dag. De er ikke affødt af, at havnen ændres. Især for bløde trafikanter, er der problemer med passage af Houvej. Byrådet bør derfor overveje, om der ikke på budgettet skal afsættes midler til en dæmpning af hastigheden gennem Hov. Årsdøgnstrafikken på den nederste del af Hovvej er køretøjer og på strækningen ud af byen. Til sammenligning kan oplyses, at der på Rådhusgade er køretøjer. Problemerne er derfor ikke antallet af køretøjer, men farten der bør sænkes. De behandlede emner under A, B og C vedrører ikke VVM-redegørelsen. VVM-redegørelsen: Ad. D. Støj. Vurderingerne af virksomhedsstøjens påvirkning af boliger i afsnit og omhandler såvel eksisterende boliger som boliger i rammeområderne for fremtidig boligbebyggelse ved havnen. Konklusionen med hensyn til virksomhedsstøj efter udvidelse af Hov Havn (afsnit ) er gengivet herunder: Når der sammenlignes med de eksisterende forhold, er der sket en mindre dæmpning af støjniveauet, de fleste steder under 2 db. Ændringen skyldes hovedsagelig, at færgerne efter havneudvidelsen er flyttet længere væk fra boligerne og Nordstranden Overordnet set vil der således være tale om en mindre positiv påvirkning af miljøet, da støjniveauet reduceres med ca. 2 db i forhold til de nuværende forhold. 6

12 Støjberegningerne indikerer dog, at de fremtidige aktiviteter på Bornholmstrafikken vil give et støjniveau i aften- og natperioden, der medfører en overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser såvel ved eksisterende beboelse som ved fremtidig beboelser i byomdannelsesområdet. I dagperioden indikerer beregningerne, at støjgrænserne er overholdt ved de eksisterende boliger. Det må forventes, at støjbelastningen på de nærmeste dele af Nordstranden vil få en tilsvarende belastning som fremtidige boliger i område 5.B.10. I VVM-redegørelsen konkluderes således, at selvom der sker en forbedring af støjforholdene ved havneudvidelsen, kan det ikke på nuværende tidspunkt afgøres om Bornholmstrafikken kan overholde de gældende støjgrænser. Såfremt der opstår støjgener kan kommunen som tilsynsmyndighed påbyde Bornholms Trafikken at dokumentere det eksterne støjbidrag fra alle sine aktiviteter. Hvis dette viser, at de vejledende støjgrænser overskrides, kan der meddeles påbud om afhjælpende foranstaltninger. I afsnit under afværgeforanstaltninger er etablering af støjskærm nævnt som ét ud af tre eksempler på metoder til at dæmpe støjudsendelse. Idet HF henviser til, at visualisering uden støjskærm er misvisende, er der udarbejdet en ny visualisering med støjskærm, se bilag, notat fra NIRAS A/S visualisering af støjskærm. Visualiseringen er udarbejdet for at godtgøre, at en støjskærm ikke medfører en betydende ændring af de visuelle forhold. Det skal samtidig bemærkes, at man på nuværende tidspunkt ikke kan afgøre om der vil være støjmæssige problemer i fremtiden. Som nævnt i afsnit forventer Bornholmstrafikken, at deres færge er væsentligt mere støjsvag end den nuværende færge. For at regne worst case er den nuværende færges støjniveau anvendt i beregningerne. Desuden er der som nævnt andre løsningsmuligheder for at dæmpe støjniveauet end opførelse af støjskærm. Støjskærm er blot nævnt som én ud af flere mulige tekniske løsninger på et eventuelt fremtidigt problem. Samtidig bemærkes, at såfremt havneudvidelsen ikke gennemføres og den nuværende havnedrift derfor fortsætter, vil der være større problemer med at overholde støjgrænserne. Endelig skal det bemærkes, at det fremtidige boligbyggeri ikke er detailplanlagt på nuværende tidspunkt. Der er lavet kommuneplanrammer for boliganvendelse, men den detaljerede lokalplanlægning resterer. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at forudsige problemområder samt relevante løsninger mere detaljeret end VVM-redegørelsens vurderinger. I forbindelse med lokalplanlægning vil der kunne arbejdes detaljeret med konkrete løsningsforslag. I bilag, notat fra NIRAS A/S visualisering af støjskærm, er der tilføjet en støjskærm langs den nordlige afgrænsning af havnearealet fra det vestlige skel i rammeområde 5.B.10 til det østlige skel i rammeområde 5.OF.6. Den visualiserede støjskærm er 3 m høj, idet det er vurderet, som den maksimalt acceptable højde på en støjskærm med denne nærhed til boliger. Der er valgt at vise en ugennemsigtig støjskærm for at vise worst case. Det skal bemærkes at der eksisterer gennemsigtige støjskærme (f.eks. af plexiglas). Støjskærmen vil være synlig fra fotostandpunkt 022, 004 og 012. Fra fotostandpunkt 025 vil støjskærmen ikke kunne ses. Tilføjelse af en støjskærm ændrer ikke på projektets påvirkning af de visuelle forhold. Der vurderes forsat at være tale om en mindre miljøpåvirkning. 7

13 VVM-redegørelsen: Ad. E. Lys. Belysning på de fremtidige havnearealer er beskrevet i VVM-redegørelsen, afsnit Den eksisterende arealbelysning med 6 m master suppleres med tilsvarende master på det nye areal. Lysintensiteten i den fremtidige terminal vil svare til den nuværende. Idet nuværende mastehøjde og lysintensitet videreføres på de nye havnearealer, vurderes der ikke at være grundlag for bekymring om gener ved høje master eller høj lysintensitet. VVM-redegørelsen: Ad. F,G,H. Forvaltningen er generelt enig med HF i, at Houvej kan have en vis barriereeffekt pga. dens udformning og, at gennemsnitshastigheden på dele af strækningen virker høj (hastighedsmålinger i 2007 viser en gennemsnitshastighed på 48 km/t umiddelbart nord for krydset Spøttrup Strandvej/Houvej). Efter VVM-redegørelsen er trafikken beregnet til at stige med 32 % over de næste 15 år, hvoraf den generelle trafikstigning i Danmark udgør de 22 %. 10 % svarende til 150 ÅDT kan således tilskrives havneudvidelsen, hvilket ikke vurderes at have væsentligt betydning for en stigende barriereeffekt. En udvidelse af havnen får ingen effekt på gennemsnitshastigheden på Houvej hvilket betyder, at problemer med for høj hastighed på Houvej ikke hidrører fra havneprojektet. Forvaltningen har igangsat arbejdet med en trafiksikkerhedsplan, hvor problematikken omkring Houvej herunder barriereeffekter, hastigheder, foreslåede projekter mv. vil blive behandlet og prioriteret i forhold til andre trafiksikkerhedsmæssige projekter i kommunen. Den fremtidige trafik jf. afsnit er beregnet på baggrund af den nuværende trafik en generel trafikstigning en trafikstigning på grund af havneudvidelsen. Den nuværende trafik indeholder trafik fra fremtidige bolig- og erhvervsområder jf. afsnit Der er således taget højde for byudviklingen i Hou. Eksempelvis er den nuværende trafik i VVM-redegørelsen på Houvej ÅDT. Trafikken er i 2007 målt til ÅDT på Houvej. De resterende 361 ÅDT er trafik fra nye fremtidige bolig- og erhvervsområder. Odder Kommune har vurderet trafikken fra det planlagte nordlige boligområde, hvorefter der blev etableret et kanaliseringsanlæg ved krydset Spøttrup Strandvej/Houvej. Der er således udarbejdet en løsning for det nordlige boligområde, hvilket er grunden til, at det ikke er medtaget i VVM-redegørelsen. Med hensyn til belastningen af Houvej kunne det være relevant at nævne trafik fra det planlagte nordlige boligområde under punktet kumulative effekter. Den maskimale belastningsgrad for Hovvej, som er en spidstime i sommerferietrafikken, er beregnet til 51% for den nuværende trafik. Det nordlige boligområde vil generere ca. 200 Ådt. Omregnes denne ÅDT til en spidstimetrafik og tilføres til Hovvej, stiger belastningsgraden fra de 51% til 52%. I den fremtidige situation stiger belastningsgraden fra 63 % til 64 %. Der er tale om en minimal stigning som ikke påvirker trafikafviklingen i nævneværdig grad. 8

14 Konklusionen med hensyn til projektets påvirkning af trafikafviklingen er uændret, at der samlet er tale om en mindre miljøpåvirkning. Forvaltningens sammenfatning. På baggrund af ovennævnte anbefaler forvaltningen, at: - Lokalplanens pkt om fjernvarmetilslutning tages ud af lokalplanforslaget. - Der arbejdes videre med den igangsatte trafiksikkerhedsplan, hvor problematikken omkring Houvej herunder barriereeffekter, hastigheder, foreslåede projekter mv. vil blive behandlet og prioriteret i forhold til andre trafiksikkerhedsmæssige projekter i kommunen. Herunder kan byrådet i den videre planlægning i Hov overveje, hvorvidt der på budgettet skal afsættes midler til dæmpning af hastigheden gennem Hov. - Byrådet overvejer forslaget om vinteropbevaring af lystbåde på det disponible areal i den videre planlægning/indretning af færgehavnen. Det er dog forvaltningens opfattelse, at det som udgangspunkt bør tilstræbes, at lystbåde ikke opstilles på færgehavnen. Endelig anbefaler forvaltningen, at indsigelserne besvares efter forvaltningens bemærkninger. Hvorfor planen er valgt Havneudvidelsen er valgt for at sikre en tilstrækkelig kapacitet for færgeruten Hov - Sælvig til at kunne dække stigninger i trafikmængden i en periode på ca. 25 år. Samtidig etableres nye faciliteter for de øvrige aktiviteter på havnen, herunder for Tunøfærgen. Bornholms Trafikken overtager pr. 1. oktober 2008 færgedriften på Samsøruten og ønsker at besejle ruten med en ny og større færge for at øge kapaciteten. På nuværende tidspunkt er til- og frakørselsforholdene og parkeringsmulighederne ved færgehavnen ofte dårlige i spidsbelastningssituationer. På sigt forventes ligeledes kapacitetsproblemer for færgedriften til Samsø samt mangel på havnenære parkeringspladser. Der er derfor planlagt nye færgelejer til Samsøfærgen og til Tunøfærgen med tilhørende opmarcharealer og p-pladser for at sikre en kapacitetsudvidelse og mere rationel drift af Hov Færgehavn. På baggrund af de beskrevne ønsker til færgedriften og havnens kapacitet, er det vurderet, at der ikke vil kunne peges på alternative løsninger for en havneudbygning, der vil adskille sig væsentligt fra hovedforslaget med hensyn til miljøpåvirkninger. Derfor er der ikke opstillet andre alternativer end 0-alternativet. Ud over miljøvurderingen af projektforslaget er der redegjort for konsekvenser af, at projektet ikke gennemføres. Dette kaldes 0-alternativet og beskriver den situation, at projektet ikke gennemføres. Hvis projektet ikke gennemføres er det forventeligt, at der på sigt vil opstå kapacitetsproblemer for færgedriften til Samsø. Desuden vil der opstå mangel på havnenære parkeringspladser, når de nuværende parkeringspladser nedlægges i forbindelse med opførelse af boliger i et område ved havnen. Overvågning Overvågning af planernes indvirkninger på miljøet sker gennem en række lovgivninger, der særskilt regulerer de pågældende aktiviteter, herunder den almindelige kommunale 9

15 kontrol med overholdelse miljølovgivning og lovgivningen indenfor bygge- og anlægsområdet. Trafik Odder Kommune vil i overvågning af den trafikale sikkerhed udvise speciel opmærksomhed på krydsene Houvej/Hølkenvej og Houvej/Spøttrupvej, således at ændringer af kryds kan iværksættes hvis der konstateres en øget uheldsrisiko. Virksomhedsstøj Ved det kommunale tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven vil Odder Kommune være speciel opmærksom på støjforholdene ved færgehavnen. Såfremt det vurderes, at der opstår støjgener i forbindelse med havnedriften kan kommunen meddele påbud om afværgeforanstaltninger. Odder Kommune vil ligeledes føre tilsyn med støjforholdene i forbindelse med anlægsarbejderne. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Odder Byråd den

16 ODDER KOMMUNE Byrådet Rådhusgade 3, 8300 Odder Telefon Selvvalg Giro Fax lok.nr Odder Kommune ODDER, den 12. juni 2008 Anlæg og Kommunale Ejendomme Sagsid Nørregade Odder Sagsbeh. Claus Torsting Doknr Att: Michael Lind-Frandsen. VVM-tilladelse til udvidelse af Hov Færgehavn, Hov, Odder Kommune. Byrådet meddeler hermed tilladelse til udvidelse af Hov Færgehavn. Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 3, nr. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6.december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Grundlag Byrådet har den vedtaget lokalplan 5028 og tillæg nr. 57 til kommuneplan for udvidelse af Hov Færgehavn. Desuden har Byrådet vedtaget en sammenfattende redegørelse efter 9 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (SMV). VVM-tilladelsen er udarbejdet på baggrund af lokalplan 5028 og tillæg nr. 57 til kommuneplan med tilhørende kombineret VVM-redegørelse og miljøvurdering (SMV) af planforslagene. Vilkår VVM-tilladelsen bygger på forudsætninger om, at udvidelse af Hov Færgehavnhavn sker efter retningslinier og beskrivelser, der fremgår af lokalplan 5028, tillæg nr. 57 til kommuneplanen og VVM-redegørelsen. 1. Havneudvidelsen i Hov skal ske i overensstemmelse med retningslinier, rammebestemmelser og redegørelse i lokalplan 5028, tillæg nr. 57 til kommuneplanen og VVM-redegørelsen. 2. Havneudvidelsen i Hov og aktiviteter knyttet hertil skal etableres i overensstemmelse med de oplysninger om anvendelse, beliggenhed, udnyttelse og udformning, som er lagt til grund for Odder Kommunes vurdering af projektets miljømæssige konsekvenser i VVM-redegørelsen. 3. Ændringer af anlægget i forhold til de forudsætninger, som er beskrevet i VVM-redegørelsen, skal forelægges Odder Kommune til vurdering i henhold til VVM-reglerne. Ændringer må ikke iværksættes før Odder Kommune har vurderet, at disse ligger indenfor de forudsætninger, der danner grundlag for VVM-redegørelsen. Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på 1

17 Anlægsfasen Bygherren skal inden anlægsfasens opstart fremsende en plan til kommunen, der redegør for de etaper med tilknyttede aktiviteter, som projektet gennemføres i. Bygherren skal før opstart af hver etape indsende en anmeldelse til miljømyndigheden (kommunen). I anmeldelsen skal redegøres for etapens aktiviteter, længde og eventuelle støj- og støvgener, som arbejderne kan afstedkomme samt de foranstaltninger, som Bygherren har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder hindring af støvgener med vand. Odder Kommune kan som opfølgning herpå fastsætte vilkår med henblik på at mindske støj- og støvgener fra aktiviteterne. Bygherren skal senest 1 måned efter anlægsfasens afslutning orientere Odder Kommune herom. Bygherren skal senest 3 måneder efter afslutning af anlægsfasen foranledige, at materiel og udstyr m.v. til brug ved etablering af havneanlægget er fjernet. Andre tilladelser m.v. VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning. Igangsættelse og realiseringen af havneudvidelsen i Hov forudsætter, at nødvendige tilladelser og godkendelser efter lovgivningen er indhentet, eksempelvis VVM-tillladelse til aktiviteter på søterritoriet, samt byggetilladelse til udførelse af anlægs- og byggearbejder. Kort redegørelse for Havneudvidelse i Hov Odder Kommune har i 2006 gennemført en vurdering af de fremtidige kapacitetsbehov for færgedriften i Hov Havn. Vurderingerne er sammenfattet i en 25 års udviklingsplan for havnen. Disse vurderinger har dannet baggrund for projektet for havneudvidelse i Hov. Havneudvidelsen omfatter nye færgelejer til Samsøfærgen og til Tunøfærgen med tilhørende opmarcharealer og p-pladser. Havneudvidelsen medfører en arealudvidelse af færgeterminalen på ca m 2 og skaber endvidere et areal på ca m 2 syd for færgeterminalen, der er disponibelt for Odder Kommune. I VVM-redegørelsen er der bl.a. redegjort for de miljømæssige konsekvenser af projektet på mennesker, fauna og flora, jordbud, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer. Som led i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er der jf. afsnit 15 i VVM-redegørelsen identificeret en række afværgeforanstaltninger, som kan iværksættes, for at mindske de miljømæssige konsekvenser, som havneudvidelsen i Hov foranlediger. Afværgeforanstaltninger, som er vurderet væsentlige, er indarbejdet i denne VVM-tilladelse. Andre afværgeforanstaltninger kan fastsættes i forbindelse med tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning. Offentliggørelse VVM-tilladelsen vil blive offentliggjort i Odder Avis den samtidig med offentliggørelse af den endelige vedtagelse af tillæg 57 til kommuneplanen og lokalplan Tilladelsen vil kunne ses på under Bo & byg, lokalplaner/tillæg til kommuneplanen og i Teknisk Afdeling på Rådhuset. Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på 2

18 Klageregler Du og andre, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse, kan påklage VVM-tilladelsen efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. og 59, stk. 1 og stk. 2. Klagen kan omfatte såvel retlige spørgsmål som vurderingen af, om VVM-tilladelsen bør meddeles samt vilkårene for VVM-tilladelsen. En klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiskborggade 15, 1360 København eller som e-post til Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet inden 4 uger fra tilladelsens offentliggørelse i Odder Avis den Naturklagenævnet kan bestemme at en eventuel klage har opsættende virkning, og at VVMtilladelsen ikke må udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende klager en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside VVM-tilladelsens gyldighed Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jævnfør planlovens 56. Hvis der bliver klaget over VVM-tilladesen, giver Naturklagenævnet direkte besked til indehaveren af VVM-tilladelsen. Bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes, når tilladelser i henhold til lovgivning er indhentet. Ved eventuel klage indebærer påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder ikke nogen indskrænkning i klagemyndigheders ret til at ændre eller ophæve VVM-tilladelsen. Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede i Teknisk Afdeling på tlf. nr , Venlig hilsen Dette brev er sendt til: DN Lokalkomité Odder, Friluftsrådet lokalt, Ole Bøgh Vinther, F. G. E. Rostrups Vej 16, 8000 Århus, Miljøcenter Århus, Hou Fælleforum. Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på 3

19 Hov Færgehavn Havneudvidelse i Hov VVM Redegørelse Udkast 31. januar 2008

20 NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon Telefax Web CVR-nr Tilsluttet F.R.I Udgave nr.: 2 Dato: 31. januar 2008 Forfatter: (navn/initialer) Kvalitetskontrol: (navn/initialer) Godkendt af: (navn/initialer) Sag nr. og filnavn: \\arhkfs01\data\sag\11\199.01\project documentation\vvm Redegørelsen\Udkast til samlet VVMrapport\VVM Rapport_udkast _tilrettet_marin_komprimeret.doc

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

Dok. nr. 1045678 Sag nr. 986112 LOKALPLAN NR. 5028

Dok. nr. 1045678 Sag nr. 986112 LOKALPLAN NR. 5028 Dok. nr. 1045678 Sag nr. 986112 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5028 For Hov Færgehavn 9.6.2008 Odder Kommune Lokalplan nr. 5028 Lokalplan for Hov Færgehavn. Udarbejdet af Odder Kommune ved Planteam, Teknisk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

VVM Redegørelse Udkast 31. januar 2008

VVM Redegørelse Udkast 31. januar 2008 Hov Færgehavn Havneudvidelse i Hov VVM Redegørelse Udkast 31. januar 2008 NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Telefax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Web www.niras.dk

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013

VVM-tilladelse. til. etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune. 22. maj 2013 VVM-tilladelse til etablering af op til 7 vindmøller på 150-200 m s totalhøjde ved Kappel i Lolland Kommune 22. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse til etablering af

Læs mere

Planområdet er beliggende mellem Oksbølvej, Simmerstedvej og Skallebækken, under 1 km. vest for Haderslevs bymæssige bebyggelse.

Planområdet er beliggende mellem Oksbølvej, Simmerstedvej og Skallebækken, under 1 km. vest for Haderslevs bymæssige bebyggelse. 6 2013 Status Vedtaget Plannavn 6 2013 Dato for offentliggørelse af forslag 6. november 2013 Startdato, Offentlighedsperiode 6. november 2013 Slutdato, Offentlighedsperiode 1. januar 2014 Dato for vedtagelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012 Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse Januar 2012 Banedanmark Lumbyesvej 34 7000 Fredericia Sendt til banedanmark@bane.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kalundborg Havn Baltic Plads Kalundborg. Att. Havnechef Bent Rasmussen. VVM-tilladelse Ny Vesthavn i Kalundborg - Asnæsvej

Kalundborg Havn Baltic Plads Kalundborg. Att. Havnechef Bent Rasmussen. VVM-tilladelse Ny Vesthavn i Kalundborg - Asnæsvej Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Kalundborg Havn Baltic Plads 2 4400 Kalundborg Att. Havnechef Bent Rasmussen DATO 8. juni 2015 SAGS NR. 326-2015-23268 BETJE N D IG SELV VVM-tilladelse Ny Vesthavn

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn

Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Borgmesterens Afdeling 14. juni 2017 Side 1 af 4 Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune

VVM-tilladelse. for. Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro i Esbjerg Kommune November 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 VVM-tilladelse for Biogasanlæg ved Korskro... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg VVM-redegørelse Sammenfattende

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 19. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan 934 Erhvervsområde

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand Team Plan Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

For anlæg nævnt i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen gælder, at kommunen skal vurdere om anlægget er omfattet af VVM-pligt.

For anlæg nævnt i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen gælder, at kommunen skal vurdere om anlægget er omfattet af VVM-pligt. Kolding Kommune Att.: Projektleder Torben Gade By- og Udviklingsforvaltningen togad@kolding.dk VVM-screening af Marina City lystbådehavn og ny bydel. Kolding Kommune har den 20. december 2016 i henhold

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Dok. nr. 995584 Sag nr. 986112 FORSLAG LOKALPLAN NR. 5028

Dok. nr. 995584 Sag nr. 986112 FORSLAG LOKALPLAN NR. 5028 Dok. nr. 995584 Sag nr. 986112 FORSLAG ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5028 For Hov Færgehavn 04.02.2008 Dette hæfte er et forslag til lokalplan for et område til havneformål på Hov Færgehavn. En lokalplan

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001-2012: Etablering af Even Statsskov og naturgenopretning

Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001-2012: Etablering af Even Statsskov og naturgenopretning Næstved Kommune Miljø- og Planafdelingen Brogade 2 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-200-00023 Ref. kaape Den 25. marts 2008 Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Debatoplæg Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Indkaldelse af forslag og idéer LEGO parkeringshus KIRKBI A/S har søgt Billund Kommune

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplanrammerne 4.E.04, 4.E.05 og 4.E.11 Februar 2016 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

LOKALPLAN 19-6A FOR ET OMRÅDE NORDVEST FOR SØBY HAVN, TIL BRUG FOR HAVNERELATEREDE FORMÅL. ÆRØSKØBING KOMMUNE

LOKALPLAN 19-6A FOR ET OMRÅDE NORDVEST FOR SØBY HAVN, TIL BRUG FOR HAVNERELATEREDE FORMÅL. ÆRØSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN 19-6A FOR ET OMRÅDE NORDVEST FOR SØBY HAVN, TIL BRUG FOR HAVNERELATEREDE FORMÅL. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Lokalplanen formål side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Indhold: Redegørelse Rammebestemmelser Ændring af afgrænsning og rammebestemmelser VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Lov om miljøvurdering af planer og programmer Sagsnr.:

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Byrådet har på

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan. for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland.

Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan. for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland. Vejle Kommune Sendt pr. e-mail: post@vejle.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-202-00008 Ref. birhj Den 13. december 2010 Udstedelse af kommuneplantillæg til Vejle Kommunes Kommuneplan 2009-2021 for

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Assens Kommune. Assens Kommune. Forslag til. Kommuneplantillæg nr Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg

Assens Kommune. Assens Kommune. Forslag til. Kommuneplantillæg nr Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg Assens Kommune Assens Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg Oktober 2016 Forslag til kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 22. august 2008 J.nr.: NKN-261-00079 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om miljøvurdering af

Læs mere