Bilag Lokalplan nr ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN TEKNISK AFDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085"

Transkript

1 D Bilag Lokalplan nr ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN TEKNISK AFDELING

2 Bilag Lokalplan nr D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan er en udvidelse af planens rammedel. Forud for udarbejdelse af VVM og kommuneplantillæg for udvidelsen af Hov Færgehavn har der været annonceret med henblik på at indkalde idéer og forslag i henhold til planlovens 23c. Foroffentlighedsperioden varede 14 dage og startede den 19. september Fristen for bemærkninger, idéer og forslag udløb den 3. oktober Ved offentlighedsperiodens udløb var der indkommet i alt 6 skriftlige henvendelser. Bemærkningerne er indgået i arbejdet med kommuneplantillægget. Tillægget offentliggøres i henhold til 23c, stk. 1 i lov om planlægning med en frist på 8 uger til fremsættelse af bemærkninger. Når offentlighedsfasen er udløbet, kan Byrådet ved en fornyet behandling vedtage forslaget endeligt. Tillægget indgår i lokalplanforslaget som bilag og offentlighedsfasen holdes sammen med lokalplanforslaget. Indsigelser mod lokalplanforslaget, som også berører forslaget til kommuneplan betragtes også som indsigelser herimod. Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest den Tillæg nr. 57 til Kommuneplan for Odder Kommune er udarbejdet af Planteam, Teknisk Afdeling, Odder Kommune i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S.

3 Bilag Lokalplan nr D Forhold til anden planlægning Baggrund for kommuneplantillægget. Ændringen ønskes gennemført i forbindelse med omlægning og udvidelse af Hov Færgehavn samt etablering af rundkørsel ved Houvej og Færgeterminalen. Samtidig er der udarbejdet lokalplan for området. Kommuneplantillægget indgår som bilag i lokalplanforslaget under offentlighedsfasen. Planloven kystnærhedszonen Ifølge planlovens 5b gælder det for planlægningen i kystnærhedszonen, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kan der kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. Udvidelsen af Hov Færgehavn er et trafikhavneanlæg, der begrunder inddragelse af arealer fra søterritoriet samt planlægning i kystnærhedszonen. Hele lokalplanområdet overføres til byzone ved lokalplanlægning. Regionplanen Tillægget er i overensstemmelse med Regionplan Kommuneplan Tillægget fastsætter en ny afgræsning mellem rammeområderne. Dette indebærer justeringer af afgrænsningen af rammeområde 5.HA.1 mod rammeområde 5.BE.1. Kommunal sektorplanlægning Kommuneplantillægget medfører ingen konflikt med anden kommunal sektorplanlægning såsom vej- og spildevandsplanlægning m.v. eller planlægning inden for det sociale og undervisningsmæssige område. Rammebestemmelser Ud over Kommuneplanens generelle bestemmelser gælder følgende reviderede bestemmelser for nedennævnte rammeområder: For rammeområde 5.HA.1 skal lokalplanlægningen sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til havneformål, som havneplads, kajareal, parkerings- og opmarcharealer, adgangsarealer, opholdsarealer og lignende formål, som efter Byrådets skøn naturligt hører hjemme på eller ved en havn, b. at der i området kun tillades opført sådanne bygninger til betjening af havnen, de rejsende og besøgende, som f.eks. billetkontor, venterum, mandskabsrum, toiletter, kiosk og lign., c. at bebyggelse indenfor området højst opføres med et samlet bebygget areal på m 2, d. at bebyggelse ikke opføres med mere end 1 etage, e. at der indenfor området reserveres areal til opmarch for køretøjer til overførsel mindst svarende til 500 m opmarchbaner. f. at bebyggelse opføres med en mindste sokkelkote iht. Kystdirektoratets anbefalinger.

4 Bilag Lokalplan nr D Eksisterende afgrænsning af rammeområder i tillæg nr. 37 til Odder Kommuneplan Eksisterende afgrænsning af rammeområde 5.HA.1 Ny afgrænsning af rammeområde 5.HA.1. Ny afgrænsning af rammeområder i tillæg nr. 57 Således vedtaget som forslag af Odder Byråd den

5 Bilag Lokalplan nr D Vedtaget endeligt af Odder Byråd den Retsvirkningerne af det endeligt vedtagne kommuneplantillæg indtræder ved tillæggets offentlige bekendtgørelse den Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering af planerne efter 9 i Lov om miljøvurdering.

6 ODDER KOMMUNE Teknisk Afdeling Lokalnummer 3460 Lokalplan nr & Kommuneplantillæg nr. 57 Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse efter 9 stk. 2 herunder behandling af indsigelser Til : Sagen Kopi til : Fra : Claus Torsting Vedrørende : Lokalplan 5028 og tillæg 57 til kommuneplanen - sammenfattende redegørelse om miljøhensyn efter 9 stk. 2 og behandling af indsigelser Dato : 14. maj 2008 Sagsnr. : Dok.nr.: Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter 9 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Byrådet vurderede i sin tid, at projektet med udvidelse af færgehavnen i Hov krævede udarbejdelse af VVM-redegørelse, kommuneplantillæg, lokalplanlægning inklusiv miljøvurdering (SMV) af planforslagene. Kravene til indholdet i miljøvurderingen af planforslagene og kravene til indholdet i en VVM-redegørelse er stort set sammenfaldende og derfor er det valgt at afrapportere vurderingerne i en samlet rapport: Havneudvidelse i Hov, VVM-redegørelse. I miljøvurderingerne er der redegjort for projektets påvirkninger af landskabet, visuelle forhold, trafikafvikling, støj, øvrige miljømæssige forhold, kysthydraulik, sedimenttransport og spredning, marinbiologiske forhold og Natura 2000 området. Emner som terrestrisk natur og friluftsliv er kort omtalt, men ikke beskrevet selvstændigt, fordi projektet ikke påvirker disse områder. Når planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering, skal Byrådet udarbejde en sammenfattende redegørelse ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget. 1

7 Der skal redegøres for: - hvordan miljøhensyn er integreret i planen, - hvordan miljørapport og udtalelse fra offentlighedsfasen er taget i betragtning, - hvorfor planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer, samt - hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse. Integrering af miljøhensyn og miljørapportens betydning Miljørapporten har efter Byrådets vurdering medvirket til at afdække de relevante miljøpåvirkninger i såvel anlægsfasen som den efterfølgende driftsfase for udvidelsen af færgehavnen i Hov. Afdækning af projektets miljøpåvirkninger har resulteret i, at nedennævnte miljøhensyn er integreret i projektet. Anlægsarbejder Anlægsarbejder skal anmeldes til kommunen inden de igangsættes. Kommunen kan i den forbindelse meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis det vurderes, at der er behov for det. Ved stærkt støvende aktiviteter skal støvdannelse dæmpes med vand. Marinbiologiske forhold Der vil i forbindelse med nedvibrering og evt. nedramning blive anvendt akustiske instrumenter til aktivt at skræmme pattedyrene væk fra området. Trafik Der er vurderet en øget risiko for trafikuheld i krydsene Houvej/Hølkenvej og Houvej/Spøttrupvej på grund af stigningen i trafikmængden. Krydsene indgår i Odder Kommunes trafikovervågning og på sigt kan det overvejes at anlægge kanaliseringsanlæg i de to kryds, hvilket vil forbedre trafiksikkerheden. Virksomhedsstøj Ved projektets gennemførelse vil støjbelastningen blive reduceret med ca. 2 db(a) i forhold til det eksisterende støjniveau. Trods reduktionen indikerer beregningerne dog, at aktiviteterne på Bornholms Trafikken vil kunne overskride de vejledende støjgrænser i aften- og natperioden. Den nye færge forsynes med lyddæmper på skorsten og maskinrummet er placeret under vandlinien. Det kan derfor ifølge Bornholms Trafikken forventes, at den nye færge vil give et mindre støjbidrag end de eksisterende færger. Der foreligger dog endnu ikke måling af færgens støjniveau. Såfremt der opstår støjgener, vil kommunen som tilsynsmyndighed påbyde Bornholms Trafikken at dokumentere det eksterne støjbidrag fra alle sine aktiviteter. Hvis dette viser, at de vejledende støjgrænser overskrides, kan der meddeles påbud om afhjælpende foranstaltninger. 2

8 Udtalelser og indsigelser i offentlighedsfasen Der er fremkommet bemærkninger fra Kystdirektoratet og Boulstrup - Hov Kraftvarmeværk A.m.b.A. Desuden er der fremkommet 4 indsigelser. De indkomne bemærkninger og indsigelser er sammenfattet og kommenteret i dette notat. 1. Dok. nr Kystdirektoratet (KD). Med brev af meddeler KD at man ikke har bemærkninger til planforslaget, idet KD s interesser vurderes at være varetaget. 2. Dok. nr Boulstrup Hou Kraftvarmeværk A.m.b.A. (BHKV). Efter lokalplanforslaget pkt må ny bebyggelse ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet BHKV. Med mail af oplyser BHKV, at bestyrelse har besluttet, at frafalde tilslutningspligten. De skitserede bygninger i projektet har en placering, størrelse og brug, der gør, at fjernvarmeforsyning ikke er bæredygtig. Det gælder såvel teknisk som økonomisk. Det vil ikke være muligt på normal vis at opretholde en korrekt indgangstemperatur i bygningerne. BHKV tilråder en løsning for hver bygning, bestående af en luft til luft varmveksler til rum opvarmning og solvarme til varmt vand i begge tilfælde i fornødent omfang støttet af elvarme. Ad. 2. Forvaltningens bemærkninger: På baggrund af BHKV s bemærkninger anbefaler forvaltningen, at pkt udtages af lokalplanen, så der ikke er tilslutningspligt til fjernvarme via lokalplanen. Emnet vedrører ikke VVM-redegørelsen. 3. Dok. nr Jesper Markfoged (JM). Med mail af foreslår JM, at lokalplanområdets afgrænsning udvides, så lokalplanen vil omfatte færgehavnen plus området med de eksisterende bygninger langs Havnegade (havnekontoret, den tidligere maskinfabrik inkl. beboelse samt Færgemann s bygning inkl. cafébygningen) plus området nord for havnen omkring det tidligere rensningsanlæg. Synspunktet er, at da kommunen ejer hele havneområdet, bør eksisterende ældre skel ikke lægge bindinger for en helhedsorienteret og fremadrettet planlægning. Ad. 3. Forvaltningens bemærkninger: Lokalplanlægningen følger den afgrænsning, der er foretaget i kommuneplanen. Det er forvaltningens opfattelse, at Byrådet har prioriteret udbygningen af færgehavnen, fordi det har stor betydning for Bornholmstrafikken og betjeningen af Samsø, at planlægningen går hurtigt. Byrådet er på nuværende tidspunkt ikke deltaljeret afklaret om, hvordan arealerne ved Havnegade og ved det tidligere rensningsanlæg skal indrettes til boliger. Emnet vedrører ikke VVM-redegørelsen. 4. Dok. nr Tunø Beboerforening (TB). Med brev af anmoder TB om, at der i lokalplanens pkt. 3.1 områdets anvendelse, delområde 1 tilføjes i teksten, at der i parkeringsområdet afsættes pladser, der reserveres til Tunøs faste beboere. 3

9 Ad. 4. Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen kan ikke anbefale, at der afsættes/markeres specielle p-pladser til folk fra Tunø. I øvrigt er der ikke hjemmel i planloven til en sådan ændring/tilføjelse i lokalplanen. Emnet vedrører ikke VVM-redegørelsen. 5. Dok. nr Hou Skole, skolebestyrelsen (SHS). Med mail af meddeler SHS, at man ingen indsigelser har til planerne for at kunne udvide færgehavnen. Det er skolen og skolebestyrelsens opgave konstant at sikre gode forhold for børnene - ikke mindst trafiksikkerhedsmæssigt. Byrådet opfordres på den baggrund til at se havneudvidelsen i et større perspektiv. Havneudvidelsen vil have betydning for havneområdet, men også for resten af byen især for Houvej. Bekymringen går især på Houvej fra Strandgade i syd til Spøttrup Strandvej i nord. Børn og ældre krydser hver dag Houvej ved vejkrydsene Hasselvej og Nørreled. Til trods for fodgængerovergange og kanalisering opstår der ofte farlige situationer. Synderen er trafikanternes høje fart og den barriereeffekt, den tætte trafik medfører på vejen. En trafik der forventes at blive endnu tættere i fremtiden (flere biler med færgerne, flere indbyggere i Hov). Houvej er lang og lige uden forhindringer. Når man kører på vejen gennem Hou til havnen, har man ikke indtryk af at køre i en by. Derfor overholdes fartgrænserne ikke. Skolebestyrelsen foreslår derfor, at det etableres fartdæmpende foranstaltninger imellem krydsene ved Hasselvej og Nørreled. Når man kommer til Hov ad Houvej, er det uheldigt, at man først møder 70 km/t fartbegrænsning ved Spøttrup, herefter er der igen 80 km/t fartbegrænsning ganske kort, inden man møder byskiltet og 50 km/t fartbegrænsning. Det betyder, at de fleste trafikanter kører med for høj hastighed, når de når frem til Hasselvejkrydset. Skolebestyrelsen foreslår derfor, a t bygrænsen/byskiltet i stedet opstilles nordvest for krydset Houvej/Spøttrup Strandvej og, at der etableres foranstaltninger, f.eks. en træ allé, der fremmer opfattelsen af, at man er kommet til en by. I øvrigt støtter Skolebestyrelsen, at vejkrydsene Houvej/Hølkenvej og Houvej/Spøttrupvej sikres bedre jf. VVM-rapporten. Ad. 5 Forvaltningens bemærkninger. De forhold der nævnes i indsigelsen omfatter ikke Hov Færgehavn, men er alle forhold uden for lokalplanens område. Desuden fastslår SHS i indsigelsen, at man ingen indsigelser har til udvidelse af Hov Færgehavn. Til SHS s indsigelse kan forvaltningen bemærke, at hastigheden på Houvej i Hov generel er høj, og rundkørslen ved havnen i nogen grad vil medvirke til at nedsætte hastigheden på det nederste stykke af Houvej. Forslaget om flytning af byskiltet har været drøftet på et møde med politiet, der foreslår, at der etableres 70 km/t fartbegrænsning fra Hølkenvej til det nuværende byskilt, og 50 km/t på den øvrige strækning. 4

10 Flytning af byskiltet mod nordvest frarådes af politiet. Den lange strækning uden by vil nedsætte respekten for skiltningen og medføre at bilisternes hastighed øges. Det er modsat den virkning, man ønsker. SHS s forslag om fartdæmpende foranstaltninger på Houvej mellem Nørreled og Hasselvej, bør overvejes. Foranstaltningerne kan udføres som en forsætning eller et helleanlæg. Det vil være med til at give opfattelsen af en by. 6. Dok. nr Hou Fællesforum (HF). Med brev modtaget i forvaltningen den gøres indsigelse mod: A. manglende helhedsplan, B. etablering af rundkørsel, C. vinteropbevaring af både, D. støj i byområde, E. belysning af havneområdet, F. trafikbelastning, bløde trafikanter, G. foreslår kanaliseringsanlæg og en buslomme ved krydset Spøttrupvej/Hølkenvej. H. foreslår der etableres overhalingsforbud samt buslommer ved t-krydset ved Andelen (Boulstrup). Ad. A HF mener, at der burde laves en helhedsplan/samlet planlægning for hele havnen og ikke kun en plan for færgehavnen. Frygter at dispositioner nu begrænser muligheder senere. Ad. B. HF mener, at rundkørslen er overflødig og spild af penge. Om rundkørslen er nødvendig, hvor den evt. skal placeres, og hvordan den skal uformes, det bør afvente en samlet havneplan. Ad. C. HF mener, at det disponible areal der etableres ved opfyldning skal omkranses af beplantning og bruges til vinteropbevaring af både. Om sommeren kan det frigøres til andet brug. Ad. D. HF påpeger, at boliger som evt. anlægges på det tidligere rensningsanlægsområde, ikke er behandlet i støjvurderingen. Skal der etableres støjafskærmning i den forbindelse, er visualiseringerne misvisende. Ad. E. HF ønsker belysningen på havnen udformet, så boliger og sejlbåde ikke generes af lyset fra nye høje master. Ad. F. HF mener, at havneudvidelsen og tilflytningen til Hov i almindelighed vil betyde øget trafik på mere koncentrerede tidspunkter (færgerne). Ekstra passager med helle, suppleret med lysregulering rødt ved passage ellers gult blink. Det vil kunne sikre fodgængere, der skal krydse Houvej. Modellen kan anvendes flere steder ved Houvej f.eks. ved den tidligere stationsbygning. Det er HF s opfattelse, at der i VVM-redegørelsen ikke i tilstrækkelig omfang er vurderet konsekvenserne af ændrede trafikmønstre. 5

11 Ad. G. HF opfordrer til, at der anlægges kanaliseringsanlæg ved vejkrydset Spøttrupvej/Hølkenvej og en buslomme. T-krydset ved Andelen er ikke medtaget i VVMredegørelsen. Ad. H. HF foreslår der her etableres overhalingsforbud og buslomme i begge retninger af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Ad. 6 Forvaltningens bemærkninger. Lokalplanlægningen følger den afgrænsning, der er foretaget i kommuneplanen. Det er forvaltningens opfattelse, at Byrådet har prioriteret udbygningen af færgehavnen, fordi det har stor betydning for Bornholmstrafikken og betjeningen af Samsø, at planlægningen går hurtigt. Byrådet er på nuværende tidspunkt ikke deltaljeret afklaret om, hvordan arealerne ved Havnegade og ved det tidligere rensningsanlæg skal indrettes til boliger. Det er forvaltningens opfattelse, at rundkørslen er en vigtig del af den samlede planlægning for hele området. Fordelingen af trafikken til Samsø, Tunø, boligområdet og Strandgade (lystbådehavnen) vil foregå i rundkørslen, hvor der er placeret oplysningskilte. Herudover er rundkørslen medvirkende til, at hastigheden nedsættes i området. Det er forvaltningens opfattelse, at det som udgangspunkt bør tilstræbes, at lystbåde ikke opstilles på færgehavnen. Spørgsmålet er imidlertid ikke afklaret. Forvaltningen anbefaler, at Byrådet overvejer forslaget i den videre planlægning/indretning af færgehavnen. På Houvej foreslås ekstra passager med helleanlæg f.eks. ved den gamle station. Trafikproblemerne der peges på, er de samme som i dag. De er ikke affødt af, at havnen ændres. Især for bløde trafikanter, er der problemer med passage af Houvej. Byrådet bør derfor overveje, om der ikke på budgettet skal afsættes midler til en dæmpning af hastigheden gennem Hov. Årsdøgnstrafikken på den nederste del af Hovvej er køretøjer og på strækningen ud af byen. Til sammenligning kan oplyses, at der på Rådhusgade er køretøjer. Problemerne er derfor ikke antallet af køretøjer, men farten der bør sænkes. De behandlede emner under A, B og C vedrører ikke VVM-redegørelsen. VVM-redegørelsen: Ad. D. Støj. Vurderingerne af virksomhedsstøjens påvirkning af boliger i afsnit og omhandler såvel eksisterende boliger som boliger i rammeområderne for fremtidig boligbebyggelse ved havnen. Konklusionen med hensyn til virksomhedsstøj efter udvidelse af Hov Havn (afsnit ) er gengivet herunder: Når der sammenlignes med de eksisterende forhold, er der sket en mindre dæmpning af støjniveauet, de fleste steder under 2 db. Ændringen skyldes hovedsagelig, at færgerne efter havneudvidelsen er flyttet længere væk fra boligerne og Nordstranden Overordnet set vil der således være tale om en mindre positiv påvirkning af miljøet, da støjniveauet reduceres med ca. 2 db i forhold til de nuværende forhold. 6

12 Støjberegningerne indikerer dog, at de fremtidige aktiviteter på Bornholmstrafikken vil give et støjniveau i aften- og natperioden, der medfører en overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser såvel ved eksisterende beboelse som ved fremtidig beboelser i byomdannelsesområdet. I dagperioden indikerer beregningerne, at støjgrænserne er overholdt ved de eksisterende boliger. Det må forventes, at støjbelastningen på de nærmeste dele af Nordstranden vil få en tilsvarende belastning som fremtidige boliger i område 5.B.10. I VVM-redegørelsen konkluderes således, at selvom der sker en forbedring af støjforholdene ved havneudvidelsen, kan det ikke på nuværende tidspunkt afgøres om Bornholmstrafikken kan overholde de gældende støjgrænser. Såfremt der opstår støjgener kan kommunen som tilsynsmyndighed påbyde Bornholms Trafikken at dokumentere det eksterne støjbidrag fra alle sine aktiviteter. Hvis dette viser, at de vejledende støjgrænser overskrides, kan der meddeles påbud om afhjælpende foranstaltninger. I afsnit under afværgeforanstaltninger er etablering af støjskærm nævnt som ét ud af tre eksempler på metoder til at dæmpe støjudsendelse. Idet HF henviser til, at visualisering uden støjskærm er misvisende, er der udarbejdet en ny visualisering med støjskærm, se bilag, notat fra NIRAS A/S visualisering af støjskærm. Visualiseringen er udarbejdet for at godtgøre, at en støjskærm ikke medfører en betydende ændring af de visuelle forhold. Det skal samtidig bemærkes, at man på nuværende tidspunkt ikke kan afgøre om der vil være støjmæssige problemer i fremtiden. Som nævnt i afsnit forventer Bornholmstrafikken, at deres færge er væsentligt mere støjsvag end den nuværende færge. For at regne worst case er den nuværende færges støjniveau anvendt i beregningerne. Desuden er der som nævnt andre løsningsmuligheder for at dæmpe støjniveauet end opførelse af støjskærm. Støjskærm er blot nævnt som én ud af flere mulige tekniske løsninger på et eventuelt fremtidigt problem. Samtidig bemærkes, at såfremt havneudvidelsen ikke gennemføres og den nuværende havnedrift derfor fortsætter, vil der være større problemer med at overholde støjgrænserne. Endelig skal det bemærkes, at det fremtidige boligbyggeri ikke er detailplanlagt på nuværende tidspunkt. Der er lavet kommuneplanrammer for boliganvendelse, men den detaljerede lokalplanlægning resterer. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at forudsige problemområder samt relevante løsninger mere detaljeret end VVM-redegørelsens vurderinger. I forbindelse med lokalplanlægning vil der kunne arbejdes detaljeret med konkrete løsningsforslag. I bilag, notat fra NIRAS A/S visualisering af støjskærm, er der tilføjet en støjskærm langs den nordlige afgrænsning af havnearealet fra det vestlige skel i rammeområde 5.B.10 til det østlige skel i rammeområde 5.OF.6. Den visualiserede støjskærm er 3 m høj, idet det er vurderet, som den maksimalt acceptable højde på en støjskærm med denne nærhed til boliger. Der er valgt at vise en ugennemsigtig støjskærm for at vise worst case. Det skal bemærkes at der eksisterer gennemsigtige støjskærme (f.eks. af plexiglas). Støjskærmen vil være synlig fra fotostandpunkt 022, 004 og 012. Fra fotostandpunkt 025 vil støjskærmen ikke kunne ses. Tilføjelse af en støjskærm ændrer ikke på projektets påvirkning af de visuelle forhold. Der vurderes forsat at være tale om en mindre miljøpåvirkning. 7

13 VVM-redegørelsen: Ad. E. Lys. Belysning på de fremtidige havnearealer er beskrevet i VVM-redegørelsen, afsnit Den eksisterende arealbelysning med 6 m master suppleres med tilsvarende master på det nye areal. Lysintensiteten i den fremtidige terminal vil svare til den nuværende. Idet nuværende mastehøjde og lysintensitet videreføres på de nye havnearealer, vurderes der ikke at være grundlag for bekymring om gener ved høje master eller høj lysintensitet. VVM-redegørelsen: Ad. F,G,H. Forvaltningen er generelt enig med HF i, at Houvej kan have en vis barriereeffekt pga. dens udformning og, at gennemsnitshastigheden på dele af strækningen virker høj (hastighedsmålinger i 2007 viser en gennemsnitshastighed på 48 km/t umiddelbart nord for krydset Spøttrup Strandvej/Houvej). Efter VVM-redegørelsen er trafikken beregnet til at stige med 32 % over de næste 15 år, hvoraf den generelle trafikstigning i Danmark udgør de 22 %. 10 % svarende til 150 ÅDT kan således tilskrives havneudvidelsen, hvilket ikke vurderes at have væsentligt betydning for en stigende barriereeffekt. En udvidelse af havnen får ingen effekt på gennemsnitshastigheden på Houvej hvilket betyder, at problemer med for høj hastighed på Houvej ikke hidrører fra havneprojektet. Forvaltningen har igangsat arbejdet med en trafiksikkerhedsplan, hvor problematikken omkring Houvej herunder barriereeffekter, hastigheder, foreslåede projekter mv. vil blive behandlet og prioriteret i forhold til andre trafiksikkerhedsmæssige projekter i kommunen. Den fremtidige trafik jf. afsnit er beregnet på baggrund af den nuværende trafik en generel trafikstigning en trafikstigning på grund af havneudvidelsen. Den nuværende trafik indeholder trafik fra fremtidige bolig- og erhvervsområder jf. afsnit Der er således taget højde for byudviklingen i Hou. Eksempelvis er den nuværende trafik i VVM-redegørelsen på Houvej ÅDT. Trafikken er i 2007 målt til ÅDT på Houvej. De resterende 361 ÅDT er trafik fra nye fremtidige bolig- og erhvervsområder. Odder Kommune har vurderet trafikken fra det planlagte nordlige boligområde, hvorefter der blev etableret et kanaliseringsanlæg ved krydset Spøttrup Strandvej/Houvej. Der er således udarbejdet en løsning for det nordlige boligområde, hvilket er grunden til, at det ikke er medtaget i VVM-redegørelsen. Med hensyn til belastningen af Houvej kunne det være relevant at nævne trafik fra det planlagte nordlige boligområde under punktet kumulative effekter. Den maskimale belastningsgrad for Hovvej, som er en spidstime i sommerferietrafikken, er beregnet til 51% for den nuværende trafik. Det nordlige boligområde vil generere ca. 200 Ådt. Omregnes denne ÅDT til en spidstimetrafik og tilføres til Hovvej, stiger belastningsgraden fra de 51% til 52%. I den fremtidige situation stiger belastningsgraden fra 63 % til 64 %. Der er tale om en minimal stigning som ikke påvirker trafikafviklingen i nævneværdig grad. 8

14 Konklusionen med hensyn til projektets påvirkning af trafikafviklingen er uændret, at der samlet er tale om en mindre miljøpåvirkning. Forvaltningens sammenfatning. På baggrund af ovennævnte anbefaler forvaltningen, at: - Lokalplanens pkt om fjernvarmetilslutning tages ud af lokalplanforslaget. - Der arbejdes videre med den igangsatte trafiksikkerhedsplan, hvor problematikken omkring Houvej herunder barriereeffekter, hastigheder, foreslåede projekter mv. vil blive behandlet og prioriteret i forhold til andre trafiksikkerhedsmæssige projekter i kommunen. Herunder kan byrådet i den videre planlægning i Hov overveje, hvorvidt der på budgettet skal afsættes midler til dæmpning af hastigheden gennem Hov. - Byrådet overvejer forslaget om vinteropbevaring af lystbåde på det disponible areal i den videre planlægning/indretning af færgehavnen. Det er dog forvaltningens opfattelse, at det som udgangspunkt bør tilstræbes, at lystbåde ikke opstilles på færgehavnen. Endelig anbefaler forvaltningen, at indsigelserne besvares efter forvaltningens bemærkninger. Hvorfor planen er valgt Havneudvidelsen er valgt for at sikre en tilstrækkelig kapacitet for færgeruten Hov - Sælvig til at kunne dække stigninger i trafikmængden i en periode på ca. 25 år. Samtidig etableres nye faciliteter for de øvrige aktiviteter på havnen, herunder for Tunøfærgen. Bornholms Trafikken overtager pr. 1. oktober 2008 færgedriften på Samsøruten og ønsker at besejle ruten med en ny og større færge for at øge kapaciteten. På nuværende tidspunkt er til- og frakørselsforholdene og parkeringsmulighederne ved færgehavnen ofte dårlige i spidsbelastningssituationer. På sigt forventes ligeledes kapacitetsproblemer for færgedriften til Samsø samt mangel på havnenære parkeringspladser. Der er derfor planlagt nye færgelejer til Samsøfærgen og til Tunøfærgen med tilhørende opmarcharealer og p-pladser for at sikre en kapacitetsudvidelse og mere rationel drift af Hov Færgehavn. På baggrund af de beskrevne ønsker til færgedriften og havnens kapacitet, er det vurderet, at der ikke vil kunne peges på alternative løsninger for en havneudbygning, der vil adskille sig væsentligt fra hovedforslaget med hensyn til miljøpåvirkninger. Derfor er der ikke opstillet andre alternativer end 0-alternativet. Ud over miljøvurderingen af projektforslaget er der redegjort for konsekvenser af, at projektet ikke gennemføres. Dette kaldes 0-alternativet og beskriver den situation, at projektet ikke gennemføres. Hvis projektet ikke gennemføres er det forventeligt, at der på sigt vil opstå kapacitetsproblemer for færgedriften til Samsø. Desuden vil der opstå mangel på havnenære parkeringspladser, når de nuværende parkeringspladser nedlægges i forbindelse med opførelse af boliger i et område ved havnen. Overvågning Overvågning af planernes indvirkninger på miljøet sker gennem en række lovgivninger, der særskilt regulerer de pågældende aktiviteter, herunder den almindelige kommunale 9

15 kontrol med overholdelse miljølovgivning og lovgivningen indenfor bygge- og anlægsområdet. Trafik Odder Kommune vil i overvågning af den trafikale sikkerhed udvise speciel opmærksomhed på krydsene Houvej/Hølkenvej og Houvej/Spøttrupvej, således at ændringer af kryds kan iværksættes hvis der konstateres en øget uheldsrisiko. Virksomhedsstøj Ved det kommunale tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven vil Odder Kommune være speciel opmærksom på støjforholdene ved færgehavnen. Såfremt det vurderes, at der opstår støjgener i forbindelse med havnedriften kan kommunen meddele påbud om afværgeforanstaltninger. Odder Kommune vil ligeledes føre tilsyn med støjforholdene i forbindelse med anlægsarbejderne. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Odder Byråd den

16 ODDER KOMMUNE Byrådet Rådhusgade 3, 8300 Odder Telefon Selvvalg Giro Fax lok.nr Odder Kommune ODDER, den 12. juni 2008 Anlæg og Kommunale Ejendomme Sagsid Nørregade Odder Sagsbeh. Claus Torsting Doknr Att: Michael Lind-Frandsen. VVM-tilladelse til udvidelse af Hov Færgehavn, Hov, Odder Kommune. Byrådet meddeler hermed tilladelse til udvidelse af Hov Færgehavn. Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 3, nr. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6.december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Grundlag Byrådet har den vedtaget lokalplan 5028 og tillæg nr. 57 til kommuneplan for udvidelse af Hov Færgehavn. Desuden har Byrådet vedtaget en sammenfattende redegørelse efter 9 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (SMV). VVM-tilladelsen er udarbejdet på baggrund af lokalplan 5028 og tillæg nr. 57 til kommuneplan med tilhørende kombineret VVM-redegørelse og miljøvurdering (SMV) af planforslagene. Vilkår VVM-tilladelsen bygger på forudsætninger om, at udvidelse af Hov Færgehavnhavn sker efter retningslinier og beskrivelser, der fremgår af lokalplan 5028, tillæg nr. 57 til kommuneplanen og VVM-redegørelsen. 1. Havneudvidelsen i Hov skal ske i overensstemmelse med retningslinier, rammebestemmelser og redegørelse i lokalplan 5028, tillæg nr. 57 til kommuneplanen og VVM-redegørelsen. 2. Havneudvidelsen i Hov og aktiviteter knyttet hertil skal etableres i overensstemmelse med de oplysninger om anvendelse, beliggenhed, udnyttelse og udformning, som er lagt til grund for Odder Kommunes vurdering af projektets miljømæssige konsekvenser i VVM-redegørelsen. 3. Ændringer af anlægget i forhold til de forudsætninger, som er beskrevet i VVM-redegørelsen, skal forelægges Odder Kommune til vurdering i henhold til VVM-reglerne. Ændringer må ikke iværksættes før Odder Kommune har vurderet, at disse ligger indenfor de forudsætninger, der danner grundlag for VVM-redegørelsen. Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på 1

17 Anlægsfasen Bygherren skal inden anlægsfasens opstart fremsende en plan til kommunen, der redegør for de etaper med tilknyttede aktiviteter, som projektet gennemføres i. Bygherren skal før opstart af hver etape indsende en anmeldelse til miljømyndigheden (kommunen). I anmeldelsen skal redegøres for etapens aktiviteter, længde og eventuelle støj- og støvgener, som arbejderne kan afstedkomme samt de foranstaltninger, som Bygherren har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder hindring af støvgener med vand. Odder Kommune kan som opfølgning herpå fastsætte vilkår med henblik på at mindske støj- og støvgener fra aktiviteterne. Bygherren skal senest 1 måned efter anlægsfasens afslutning orientere Odder Kommune herom. Bygherren skal senest 3 måneder efter afslutning af anlægsfasen foranledige, at materiel og udstyr m.v. til brug ved etablering af havneanlægget er fjernet. Andre tilladelser m.v. VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning. Igangsættelse og realiseringen af havneudvidelsen i Hov forudsætter, at nødvendige tilladelser og godkendelser efter lovgivningen er indhentet, eksempelvis VVM-tillladelse til aktiviteter på søterritoriet, samt byggetilladelse til udførelse af anlægs- og byggearbejder. Kort redegørelse for Havneudvidelse i Hov Odder Kommune har i 2006 gennemført en vurdering af de fremtidige kapacitetsbehov for færgedriften i Hov Havn. Vurderingerne er sammenfattet i en 25 års udviklingsplan for havnen. Disse vurderinger har dannet baggrund for projektet for havneudvidelse i Hov. Havneudvidelsen omfatter nye færgelejer til Samsøfærgen og til Tunøfærgen med tilhørende opmarcharealer og p-pladser. Havneudvidelsen medfører en arealudvidelse af færgeterminalen på ca m 2 og skaber endvidere et areal på ca m 2 syd for færgeterminalen, der er disponibelt for Odder Kommune. I VVM-redegørelsen er der bl.a. redegjort for de miljømæssige konsekvenser af projektet på mennesker, fauna og flora, jordbud, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer. Som led i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er der jf. afsnit 15 i VVM-redegørelsen identificeret en række afværgeforanstaltninger, som kan iværksættes, for at mindske de miljømæssige konsekvenser, som havneudvidelsen i Hov foranlediger. Afværgeforanstaltninger, som er vurderet væsentlige, er indarbejdet i denne VVM-tilladelse. Andre afværgeforanstaltninger kan fastsættes i forbindelse med tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning. Offentliggørelse VVM-tilladelsen vil blive offentliggjort i Odder Avis den samtidig med offentliggørelse af den endelige vedtagelse af tillæg 57 til kommuneplanen og lokalplan Tilladelsen vil kunne ses på under Bo & byg, lokalplaner/tillæg til kommuneplanen og i Teknisk Afdeling på Rådhuset. Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på 2

18 Klageregler Du og andre, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse, kan påklage VVM-tilladelsen efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. og 59, stk. 1 og stk. 2. Klagen kan omfatte såvel retlige spørgsmål som vurderingen af, om VVM-tilladelsen bør meddeles samt vilkårene for VVM-tilladelsen. En klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiskborggade 15, 1360 København eller som e-post til Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet inden 4 uger fra tilladelsens offentliggørelse i Odder Avis den Naturklagenævnet kan bestemme at en eventuel klage har opsættende virkning, og at VVMtilladelsen ikke må udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende klager en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside VVM-tilladelsens gyldighed Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jævnfør planlovens 56. Hvis der bliver klaget over VVM-tilladesen, giver Naturklagenævnet direkte besked til indehaveren af VVM-tilladelsen. Bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes, når tilladelser i henhold til lovgivning er indhentet. Ved eventuel klage indebærer påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder ikke nogen indskrænkning i klagemyndigheders ret til at ændre eller ophæve VVM-tilladelsen. Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede i Teknisk Afdeling på tlf. nr , Venlig hilsen Dette brev er sendt til: DN Lokalkomité Odder, Friluftsrådet lokalt, Ole Bøgh Vinther, F. G. E. Rostrups Vej 16, 8000 Århus, Miljøcenter Århus, Hou Fælleforum. Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på 3

19 Hov Færgehavn Havneudvidelse i Hov VVM Redegørelse Udkast 31. januar 2008

20 NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon Telefax Web CVR-nr Tilsluttet F.R.I Udgave nr.: 2 Dato: 31. januar 2008 Forfatter: (navn/initialer) Kvalitetskontrol: (navn/initialer) Godkendt af: (navn/initialer) Sag nr. og filnavn: \\arhkfs01\data\sag\11\199.01\project documentation\vvm Redegørelsen\Udkast til samlet VVMrapport\VVM Rapport_udkast _tilrettet_marin_komprimeret.doc

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Dok. nr. 995584 Sag nr. 986112 FORSLAG LOKALPLAN NR. 5028

Dok. nr. 995584 Sag nr. 986112 FORSLAG LOKALPLAN NR. 5028 Dok. nr. 995584 Sag nr. 986112 FORSLAG ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5028 For Hov Færgehavn 04.02.2008 Dette hæfte er et forslag til lokalplan for et område til havneformål på Hov Færgehavn. En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt.

Viborg Kommune har den 24. november 2010 modtaget din anmeldelse af seneste udgave (revideret oktober 2010) af Viborg Geotermi-forprojekt. Rambøll att.: Claus Røgild Prinsensgade 11 9000 Aalborg cur@ramboll.dk Teknik & Miljø Plan Sct. Mogens Gade 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: plan@viborg.dk www.viborg.dk Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere