Bilag Lokalplan nr ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN TEKNISK AFDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085"

Transkript

1 D Bilag Lokalplan nr ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN TEKNISK AFDELING

2 Bilag Lokalplan nr D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan er en udvidelse af planens rammedel. Forud for udarbejdelse af VVM og kommuneplantillæg for udvidelsen af Hov Færgehavn har der været annonceret med henblik på at indkalde idéer og forslag i henhold til planlovens 23c. Foroffentlighedsperioden varede 14 dage og startede den 19. september Fristen for bemærkninger, idéer og forslag udløb den 3. oktober Ved offentlighedsperiodens udløb var der indkommet i alt 6 skriftlige henvendelser. Bemærkningerne er indgået i arbejdet med kommuneplantillægget. Tillægget offentliggøres i henhold til 23c, stk. 1 i lov om planlægning med en frist på 8 uger til fremsættelse af bemærkninger. Når offentlighedsfasen er udløbet, kan Byrådet ved en fornyet behandling vedtage forslaget endeligt. Tillægget indgår i lokalplanforslaget som bilag og offentlighedsfasen holdes sammen med lokalplanforslaget. Indsigelser mod lokalplanforslaget, som også berører forslaget til kommuneplan betragtes også som indsigelser herimod. Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest den Tillæg nr. 57 til Kommuneplan for Odder Kommune er udarbejdet af Planteam, Teknisk Afdeling, Odder Kommune i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S.

3 Bilag Lokalplan nr D Forhold til anden planlægning Baggrund for kommuneplantillægget. Ændringen ønskes gennemført i forbindelse med omlægning og udvidelse af Hov Færgehavn samt etablering af rundkørsel ved Houvej og Færgeterminalen. Samtidig er der udarbejdet lokalplan for området. Kommuneplantillægget indgår som bilag i lokalplanforslaget under offentlighedsfasen. Planloven kystnærhedszonen Ifølge planlovens 5b gælder det for planlægningen i kystnærhedszonen, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kan der kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. Udvidelsen af Hov Færgehavn er et trafikhavneanlæg, der begrunder inddragelse af arealer fra søterritoriet samt planlægning i kystnærhedszonen. Hele lokalplanområdet overføres til byzone ved lokalplanlægning. Regionplanen Tillægget er i overensstemmelse med Regionplan Kommuneplan Tillægget fastsætter en ny afgræsning mellem rammeområderne. Dette indebærer justeringer af afgrænsningen af rammeområde 5.HA.1 mod rammeområde 5.BE.1. Kommunal sektorplanlægning Kommuneplantillægget medfører ingen konflikt med anden kommunal sektorplanlægning såsom vej- og spildevandsplanlægning m.v. eller planlægning inden for det sociale og undervisningsmæssige område. Rammebestemmelser Ud over Kommuneplanens generelle bestemmelser gælder følgende reviderede bestemmelser for nedennævnte rammeområder: For rammeområde 5.HA.1 skal lokalplanlægningen sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til havneformål, som havneplads, kajareal, parkerings- og opmarcharealer, adgangsarealer, opholdsarealer og lignende formål, som efter Byrådets skøn naturligt hører hjemme på eller ved en havn, b. at der i området kun tillades opført sådanne bygninger til betjening af havnen, de rejsende og besøgende, som f.eks. billetkontor, venterum, mandskabsrum, toiletter, kiosk og lign., c. at bebyggelse indenfor området højst opføres med et samlet bebygget areal på m 2, d. at bebyggelse ikke opføres med mere end 1 etage, e. at der indenfor området reserveres areal til opmarch for køretøjer til overførsel mindst svarende til 500 m opmarchbaner. f. at bebyggelse opføres med en mindste sokkelkote iht. Kystdirektoratets anbefalinger.

4 Bilag Lokalplan nr D Eksisterende afgrænsning af rammeområder i tillæg nr. 37 til Odder Kommuneplan Eksisterende afgrænsning af rammeområde 5.HA.1 Ny afgrænsning af rammeområde 5.HA.1. Ny afgrænsning af rammeområder i tillæg nr. 57 Således vedtaget som forslag af Odder Byråd den

5 Bilag Lokalplan nr D Vedtaget endeligt af Odder Byråd den Retsvirkningerne af det endeligt vedtagne kommuneplantillæg indtræder ved tillæggets offentlige bekendtgørelse den Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering af planerne efter 9 i Lov om miljøvurdering.

6 ODDER KOMMUNE Teknisk Afdeling Lokalnummer 3460 Lokalplan nr & Kommuneplantillæg nr. 57 Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse efter 9 stk. 2 herunder behandling af indsigelser Til : Sagen Kopi til : Fra : Claus Torsting Vedrørende : Lokalplan 5028 og tillæg 57 til kommuneplanen - sammenfattende redegørelse om miljøhensyn efter 9 stk. 2 og behandling af indsigelser Dato : 14. maj 2008 Sagsnr. : Dok.nr.: Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter 9 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Byrådet vurderede i sin tid, at projektet med udvidelse af færgehavnen i Hov krævede udarbejdelse af VVM-redegørelse, kommuneplantillæg, lokalplanlægning inklusiv miljøvurdering (SMV) af planforslagene. Kravene til indholdet i miljøvurderingen af planforslagene og kravene til indholdet i en VVM-redegørelse er stort set sammenfaldende og derfor er det valgt at afrapportere vurderingerne i en samlet rapport: Havneudvidelse i Hov, VVM-redegørelse. I miljøvurderingerne er der redegjort for projektets påvirkninger af landskabet, visuelle forhold, trafikafvikling, støj, øvrige miljømæssige forhold, kysthydraulik, sedimenttransport og spredning, marinbiologiske forhold og Natura 2000 området. Emner som terrestrisk natur og friluftsliv er kort omtalt, men ikke beskrevet selvstændigt, fordi projektet ikke påvirker disse områder. Når planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering, skal Byrådet udarbejde en sammenfattende redegørelse ved den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget. 1

7 Der skal redegøres for: - hvordan miljøhensyn er integreret i planen, - hvordan miljørapport og udtalelse fra offentlighedsfasen er taget i betragtning, - hvorfor planen er valgt på baggrund af de opstillede alternativer, samt - hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse. Integrering af miljøhensyn og miljørapportens betydning Miljørapporten har efter Byrådets vurdering medvirket til at afdække de relevante miljøpåvirkninger i såvel anlægsfasen som den efterfølgende driftsfase for udvidelsen af færgehavnen i Hov. Afdækning af projektets miljøpåvirkninger har resulteret i, at nedennævnte miljøhensyn er integreret i projektet. Anlægsarbejder Anlægsarbejder skal anmeldes til kommunen inden de igangsættes. Kommunen kan i den forbindelse meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis det vurderes, at der er behov for det. Ved stærkt støvende aktiviteter skal støvdannelse dæmpes med vand. Marinbiologiske forhold Der vil i forbindelse med nedvibrering og evt. nedramning blive anvendt akustiske instrumenter til aktivt at skræmme pattedyrene væk fra området. Trafik Der er vurderet en øget risiko for trafikuheld i krydsene Houvej/Hølkenvej og Houvej/Spøttrupvej på grund af stigningen i trafikmængden. Krydsene indgår i Odder Kommunes trafikovervågning og på sigt kan det overvejes at anlægge kanaliseringsanlæg i de to kryds, hvilket vil forbedre trafiksikkerheden. Virksomhedsstøj Ved projektets gennemførelse vil støjbelastningen blive reduceret med ca. 2 db(a) i forhold til det eksisterende støjniveau. Trods reduktionen indikerer beregningerne dog, at aktiviteterne på Bornholms Trafikken vil kunne overskride de vejledende støjgrænser i aften- og natperioden. Den nye færge forsynes med lyddæmper på skorsten og maskinrummet er placeret under vandlinien. Det kan derfor ifølge Bornholms Trafikken forventes, at den nye færge vil give et mindre støjbidrag end de eksisterende færger. Der foreligger dog endnu ikke måling af færgens støjniveau. Såfremt der opstår støjgener, vil kommunen som tilsynsmyndighed påbyde Bornholms Trafikken at dokumentere det eksterne støjbidrag fra alle sine aktiviteter. Hvis dette viser, at de vejledende støjgrænser overskrides, kan der meddeles påbud om afhjælpende foranstaltninger. 2

8 Udtalelser og indsigelser i offentlighedsfasen Der er fremkommet bemærkninger fra Kystdirektoratet og Boulstrup - Hov Kraftvarmeværk A.m.b.A. Desuden er der fremkommet 4 indsigelser. De indkomne bemærkninger og indsigelser er sammenfattet og kommenteret i dette notat. 1. Dok. nr Kystdirektoratet (KD). Med brev af meddeler KD at man ikke har bemærkninger til planforslaget, idet KD s interesser vurderes at være varetaget. 2. Dok. nr Boulstrup Hou Kraftvarmeværk A.m.b.A. (BHKV). Efter lokalplanforslaget pkt må ny bebyggelse ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet BHKV. Med mail af oplyser BHKV, at bestyrelse har besluttet, at frafalde tilslutningspligten. De skitserede bygninger i projektet har en placering, størrelse og brug, der gør, at fjernvarmeforsyning ikke er bæredygtig. Det gælder såvel teknisk som økonomisk. Det vil ikke være muligt på normal vis at opretholde en korrekt indgangstemperatur i bygningerne. BHKV tilråder en løsning for hver bygning, bestående af en luft til luft varmveksler til rum opvarmning og solvarme til varmt vand i begge tilfælde i fornødent omfang støttet af elvarme. Ad. 2. Forvaltningens bemærkninger: På baggrund af BHKV s bemærkninger anbefaler forvaltningen, at pkt udtages af lokalplanen, så der ikke er tilslutningspligt til fjernvarme via lokalplanen. Emnet vedrører ikke VVM-redegørelsen. 3. Dok. nr Jesper Markfoged (JM). Med mail af foreslår JM, at lokalplanområdets afgrænsning udvides, så lokalplanen vil omfatte færgehavnen plus området med de eksisterende bygninger langs Havnegade (havnekontoret, den tidligere maskinfabrik inkl. beboelse samt Færgemann s bygning inkl. cafébygningen) plus området nord for havnen omkring det tidligere rensningsanlæg. Synspunktet er, at da kommunen ejer hele havneområdet, bør eksisterende ældre skel ikke lægge bindinger for en helhedsorienteret og fremadrettet planlægning. Ad. 3. Forvaltningens bemærkninger: Lokalplanlægningen følger den afgrænsning, der er foretaget i kommuneplanen. Det er forvaltningens opfattelse, at Byrådet har prioriteret udbygningen af færgehavnen, fordi det har stor betydning for Bornholmstrafikken og betjeningen af Samsø, at planlægningen går hurtigt. Byrådet er på nuværende tidspunkt ikke deltaljeret afklaret om, hvordan arealerne ved Havnegade og ved det tidligere rensningsanlæg skal indrettes til boliger. Emnet vedrører ikke VVM-redegørelsen. 4. Dok. nr Tunø Beboerforening (TB). Med brev af anmoder TB om, at der i lokalplanens pkt. 3.1 områdets anvendelse, delområde 1 tilføjes i teksten, at der i parkeringsområdet afsættes pladser, der reserveres til Tunøs faste beboere. 3

9 Ad. 4. Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen kan ikke anbefale, at der afsættes/markeres specielle p-pladser til folk fra Tunø. I øvrigt er der ikke hjemmel i planloven til en sådan ændring/tilføjelse i lokalplanen. Emnet vedrører ikke VVM-redegørelsen. 5. Dok. nr Hou Skole, skolebestyrelsen (SHS). Med mail af meddeler SHS, at man ingen indsigelser har til planerne for at kunne udvide færgehavnen. Det er skolen og skolebestyrelsens opgave konstant at sikre gode forhold for børnene - ikke mindst trafiksikkerhedsmæssigt. Byrådet opfordres på den baggrund til at se havneudvidelsen i et større perspektiv. Havneudvidelsen vil have betydning for havneområdet, men også for resten af byen især for Houvej. Bekymringen går især på Houvej fra Strandgade i syd til Spøttrup Strandvej i nord. Børn og ældre krydser hver dag Houvej ved vejkrydsene Hasselvej og Nørreled. Til trods for fodgængerovergange og kanalisering opstår der ofte farlige situationer. Synderen er trafikanternes høje fart og den barriereeffekt, den tætte trafik medfører på vejen. En trafik der forventes at blive endnu tættere i fremtiden (flere biler med færgerne, flere indbyggere i Hov). Houvej er lang og lige uden forhindringer. Når man kører på vejen gennem Hou til havnen, har man ikke indtryk af at køre i en by. Derfor overholdes fartgrænserne ikke. Skolebestyrelsen foreslår derfor, at det etableres fartdæmpende foranstaltninger imellem krydsene ved Hasselvej og Nørreled. Når man kommer til Hov ad Houvej, er det uheldigt, at man først møder 70 km/t fartbegrænsning ved Spøttrup, herefter er der igen 80 km/t fartbegrænsning ganske kort, inden man møder byskiltet og 50 km/t fartbegrænsning. Det betyder, at de fleste trafikanter kører med for høj hastighed, når de når frem til Hasselvejkrydset. Skolebestyrelsen foreslår derfor, a t bygrænsen/byskiltet i stedet opstilles nordvest for krydset Houvej/Spøttrup Strandvej og, at der etableres foranstaltninger, f.eks. en træ allé, der fremmer opfattelsen af, at man er kommet til en by. I øvrigt støtter Skolebestyrelsen, at vejkrydsene Houvej/Hølkenvej og Houvej/Spøttrupvej sikres bedre jf. VVM-rapporten. Ad. 5 Forvaltningens bemærkninger. De forhold der nævnes i indsigelsen omfatter ikke Hov Færgehavn, men er alle forhold uden for lokalplanens område. Desuden fastslår SHS i indsigelsen, at man ingen indsigelser har til udvidelse af Hov Færgehavn. Til SHS s indsigelse kan forvaltningen bemærke, at hastigheden på Houvej i Hov generel er høj, og rundkørslen ved havnen i nogen grad vil medvirke til at nedsætte hastigheden på det nederste stykke af Houvej. Forslaget om flytning af byskiltet har været drøftet på et møde med politiet, der foreslår, at der etableres 70 km/t fartbegrænsning fra Hølkenvej til det nuværende byskilt, og 50 km/t på den øvrige strækning. 4

10 Flytning af byskiltet mod nordvest frarådes af politiet. Den lange strækning uden by vil nedsætte respekten for skiltningen og medføre at bilisternes hastighed øges. Det er modsat den virkning, man ønsker. SHS s forslag om fartdæmpende foranstaltninger på Houvej mellem Nørreled og Hasselvej, bør overvejes. Foranstaltningerne kan udføres som en forsætning eller et helleanlæg. Det vil være med til at give opfattelsen af en by. 6. Dok. nr Hou Fællesforum (HF). Med brev modtaget i forvaltningen den gøres indsigelse mod: A. manglende helhedsplan, B. etablering af rundkørsel, C. vinteropbevaring af både, D. støj i byområde, E. belysning af havneområdet, F. trafikbelastning, bløde trafikanter, G. foreslår kanaliseringsanlæg og en buslomme ved krydset Spøttrupvej/Hølkenvej. H. foreslår der etableres overhalingsforbud samt buslommer ved t-krydset ved Andelen (Boulstrup). Ad. A HF mener, at der burde laves en helhedsplan/samlet planlægning for hele havnen og ikke kun en plan for færgehavnen. Frygter at dispositioner nu begrænser muligheder senere. Ad. B. HF mener, at rundkørslen er overflødig og spild af penge. Om rundkørslen er nødvendig, hvor den evt. skal placeres, og hvordan den skal uformes, det bør afvente en samlet havneplan. Ad. C. HF mener, at det disponible areal der etableres ved opfyldning skal omkranses af beplantning og bruges til vinteropbevaring af både. Om sommeren kan det frigøres til andet brug. Ad. D. HF påpeger, at boliger som evt. anlægges på det tidligere rensningsanlægsområde, ikke er behandlet i støjvurderingen. Skal der etableres støjafskærmning i den forbindelse, er visualiseringerne misvisende. Ad. E. HF ønsker belysningen på havnen udformet, så boliger og sejlbåde ikke generes af lyset fra nye høje master. Ad. F. HF mener, at havneudvidelsen og tilflytningen til Hov i almindelighed vil betyde øget trafik på mere koncentrerede tidspunkter (færgerne). Ekstra passager med helle, suppleret med lysregulering rødt ved passage ellers gult blink. Det vil kunne sikre fodgængere, der skal krydse Houvej. Modellen kan anvendes flere steder ved Houvej f.eks. ved den tidligere stationsbygning. Det er HF s opfattelse, at der i VVM-redegørelsen ikke i tilstrækkelig omfang er vurderet konsekvenserne af ændrede trafikmønstre. 5

11 Ad. G. HF opfordrer til, at der anlægges kanaliseringsanlæg ved vejkrydset Spøttrupvej/Hølkenvej og en buslomme. T-krydset ved Andelen er ikke medtaget i VVMredegørelsen. Ad. H. HF foreslår der her etableres overhalingsforbud og buslomme i begge retninger af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Ad. 6 Forvaltningens bemærkninger. Lokalplanlægningen følger den afgrænsning, der er foretaget i kommuneplanen. Det er forvaltningens opfattelse, at Byrådet har prioriteret udbygningen af færgehavnen, fordi det har stor betydning for Bornholmstrafikken og betjeningen af Samsø, at planlægningen går hurtigt. Byrådet er på nuværende tidspunkt ikke deltaljeret afklaret om, hvordan arealerne ved Havnegade og ved det tidligere rensningsanlæg skal indrettes til boliger. Det er forvaltningens opfattelse, at rundkørslen er en vigtig del af den samlede planlægning for hele området. Fordelingen af trafikken til Samsø, Tunø, boligområdet og Strandgade (lystbådehavnen) vil foregå i rundkørslen, hvor der er placeret oplysningskilte. Herudover er rundkørslen medvirkende til, at hastigheden nedsættes i området. Det er forvaltningens opfattelse, at det som udgangspunkt bør tilstræbes, at lystbåde ikke opstilles på færgehavnen. Spørgsmålet er imidlertid ikke afklaret. Forvaltningen anbefaler, at Byrådet overvejer forslaget i den videre planlægning/indretning af færgehavnen. På Houvej foreslås ekstra passager med helleanlæg f.eks. ved den gamle station. Trafikproblemerne der peges på, er de samme som i dag. De er ikke affødt af, at havnen ændres. Især for bløde trafikanter, er der problemer med passage af Houvej. Byrådet bør derfor overveje, om der ikke på budgettet skal afsættes midler til en dæmpning af hastigheden gennem Hov. Årsdøgnstrafikken på den nederste del af Hovvej er køretøjer og på strækningen ud af byen. Til sammenligning kan oplyses, at der på Rådhusgade er køretøjer. Problemerne er derfor ikke antallet af køretøjer, men farten der bør sænkes. De behandlede emner under A, B og C vedrører ikke VVM-redegørelsen. VVM-redegørelsen: Ad. D. Støj. Vurderingerne af virksomhedsstøjens påvirkning af boliger i afsnit og omhandler såvel eksisterende boliger som boliger i rammeområderne for fremtidig boligbebyggelse ved havnen. Konklusionen med hensyn til virksomhedsstøj efter udvidelse af Hov Havn (afsnit ) er gengivet herunder: Når der sammenlignes med de eksisterende forhold, er der sket en mindre dæmpning af støjniveauet, de fleste steder under 2 db. Ændringen skyldes hovedsagelig, at færgerne efter havneudvidelsen er flyttet længere væk fra boligerne og Nordstranden Overordnet set vil der således være tale om en mindre positiv påvirkning af miljøet, da støjniveauet reduceres med ca. 2 db i forhold til de nuværende forhold. 6

12 Støjberegningerne indikerer dog, at de fremtidige aktiviteter på Bornholmstrafikken vil give et støjniveau i aften- og natperioden, der medfører en overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser såvel ved eksisterende beboelse som ved fremtidig beboelser i byomdannelsesområdet. I dagperioden indikerer beregningerne, at støjgrænserne er overholdt ved de eksisterende boliger. Det må forventes, at støjbelastningen på de nærmeste dele af Nordstranden vil få en tilsvarende belastning som fremtidige boliger i område 5.B.10. I VVM-redegørelsen konkluderes således, at selvom der sker en forbedring af støjforholdene ved havneudvidelsen, kan det ikke på nuværende tidspunkt afgøres om Bornholmstrafikken kan overholde de gældende støjgrænser. Såfremt der opstår støjgener kan kommunen som tilsynsmyndighed påbyde Bornholms Trafikken at dokumentere det eksterne støjbidrag fra alle sine aktiviteter. Hvis dette viser, at de vejledende støjgrænser overskrides, kan der meddeles påbud om afhjælpende foranstaltninger. I afsnit under afværgeforanstaltninger er etablering af støjskærm nævnt som ét ud af tre eksempler på metoder til at dæmpe støjudsendelse. Idet HF henviser til, at visualisering uden støjskærm er misvisende, er der udarbejdet en ny visualisering med støjskærm, se bilag, notat fra NIRAS A/S visualisering af støjskærm. Visualiseringen er udarbejdet for at godtgøre, at en støjskærm ikke medfører en betydende ændring af de visuelle forhold. Det skal samtidig bemærkes, at man på nuværende tidspunkt ikke kan afgøre om der vil være støjmæssige problemer i fremtiden. Som nævnt i afsnit forventer Bornholmstrafikken, at deres færge er væsentligt mere støjsvag end den nuværende færge. For at regne worst case er den nuværende færges støjniveau anvendt i beregningerne. Desuden er der som nævnt andre løsningsmuligheder for at dæmpe støjniveauet end opførelse af støjskærm. Støjskærm er blot nævnt som én ud af flere mulige tekniske løsninger på et eventuelt fremtidigt problem. Samtidig bemærkes, at såfremt havneudvidelsen ikke gennemføres og den nuværende havnedrift derfor fortsætter, vil der være større problemer med at overholde støjgrænserne. Endelig skal det bemærkes, at det fremtidige boligbyggeri ikke er detailplanlagt på nuværende tidspunkt. Der er lavet kommuneplanrammer for boliganvendelse, men den detaljerede lokalplanlægning resterer. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at forudsige problemområder samt relevante løsninger mere detaljeret end VVM-redegørelsens vurderinger. I forbindelse med lokalplanlægning vil der kunne arbejdes detaljeret med konkrete løsningsforslag. I bilag, notat fra NIRAS A/S visualisering af støjskærm, er der tilføjet en støjskærm langs den nordlige afgrænsning af havnearealet fra det vestlige skel i rammeområde 5.B.10 til det østlige skel i rammeområde 5.OF.6. Den visualiserede støjskærm er 3 m høj, idet det er vurderet, som den maksimalt acceptable højde på en støjskærm med denne nærhed til boliger. Der er valgt at vise en ugennemsigtig støjskærm for at vise worst case. Det skal bemærkes at der eksisterer gennemsigtige støjskærme (f.eks. af plexiglas). Støjskærmen vil være synlig fra fotostandpunkt 022, 004 og 012. Fra fotostandpunkt 025 vil støjskærmen ikke kunne ses. Tilføjelse af en støjskærm ændrer ikke på projektets påvirkning af de visuelle forhold. Der vurderes forsat at være tale om en mindre miljøpåvirkning. 7

13 VVM-redegørelsen: Ad. E. Lys. Belysning på de fremtidige havnearealer er beskrevet i VVM-redegørelsen, afsnit Den eksisterende arealbelysning med 6 m master suppleres med tilsvarende master på det nye areal. Lysintensiteten i den fremtidige terminal vil svare til den nuværende. Idet nuværende mastehøjde og lysintensitet videreføres på de nye havnearealer, vurderes der ikke at være grundlag for bekymring om gener ved høje master eller høj lysintensitet. VVM-redegørelsen: Ad. F,G,H. Forvaltningen er generelt enig med HF i, at Houvej kan have en vis barriereeffekt pga. dens udformning og, at gennemsnitshastigheden på dele af strækningen virker høj (hastighedsmålinger i 2007 viser en gennemsnitshastighed på 48 km/t umiddelbart nord for krydset Spøttrup Strandvej/Houvej). Efter VVM-redegørelsen er trafikken beregnet til at stige med 32 % over de næste 15 år, hvoraf den generelle trafikstigning i Danmark udgør de 22 %. 10 % svarende til 150 ÅDT kan således tilskrives havneudvidelsen, hvilket ikke vurderes at have væsentligt betydning for en stigende barriereeffekt. En udvidelse af havnen får ingen effekt på gennemsnitshastigheden på Houvej hvilket betyder, at problemer med for høj hastighed på Houvej ikke hidrører fra havneprojektet. Forvaltningen har igangsat arbejdet med en trafiksikkerhedsplan, hvor problematikken omkring Houvej herunder barriereeffekter, hastigheder, foreslåede projekter mv. vil blive behandlet og prioriteret i forhold til andre trafiksikkerhedsmæssige projekter i kommunen. Den fremtidige trafik jf. afsnit er beregnet på baggrund af den nuværende trafik en generel trafikstigning en trafikstigning på grund af havneudvidelsen. Den nuværende trafik indeholder trafik fra fremtidige bolig- og erhvervsområder jf. afsnit Der er således taget højde for byudviklingen i Hou. Eksempelvis er den nuværende trafik i VVM-redegørelsen på Houvej ÅDT. Trafikken er i 2007 målt til ÅDT på Houvej. De resterende 361 ÅDT er trafik fra nye fremtidige bolig- og erhvervsområder. Odder Kommune har vurderet trafikken fra det planlagte nordlige boligområde, hvorefter der blev etableret et kanaliseringsanlæg ved krydset Spøttrup Strandvej/Houvej. Der er således udarbejdet en løsning for det nordlige boligområde, hvilket er grunden til, at det ikke er medtaget i VVM-redegørelsen. Med hensyn til belastningen af Houvej kunne det være relevant at nævne trafik fra det planlagte nordlige boligområde under punktet kumulative effekter. Den maskimale belastningsgrad for Hovvej, som er en spidstime i sommerferietrafikken, er beregnet til 51% for den nuværende trafik. Det nordlige boligområde vil generere ca. 200 Ådt. Omregnes denne ÅDT til en spidstimetrafik og tilføres til Hovvej, stiger belastningsgraden fra de 51% til 52%. I den fremtidige situation stiger belastningsgraden fra 63 % til 64 %. Der er tale om en minimal stigning som ikke påvirker trafikafviklingen i nævneværdig grad. 8

14 Konklusionen med hensyn til projektets påvirkning af trafikafviklingen er uændret, at der samlet er tale om en mindre miljøpåvirkning. Forvaltningens sammenfatning. På baggrund af ovennævnte anbefaler forvaltningen, at: - Lokalplanens pkt om fjernvarmetilslutning tages ud af lokalplanforslaget. - Der arbejdes videre med den igangsatte trafiksikkerhedsplan, hvor problematikken omkring Houvej herunder barriereeffekter, hastigheder, foreslåede projekter mv. vil blive behandlet og prioriteret i forhold til andre trafiksikkerhedsmæssige projekter i kommunen. Herunder kan byrådet i den videre planlægning i Hov overveje, hvorvidt der på budgettet skal afsættes midler til dæmpning af hastigheden gennem Hov. - Byrådet overvejer forslaget om vinteropbevaring af lystbåde på det disponible areal i den videre planlægning/indretning af færgehavnen. Det er dog forvaltningens opfattelse, at det som udgangspunkt bør tilstræbes, at lystbåde ikke opstilles på færgehavnen. Endelig anbefaler forvaltningen, at indsigelserne besvares efter forvaltningens bemærkninger. Hvorfor planen er valgt Havneudvidelsen er valgt for at sikre en tilstrækkelig kapacitet for færgeruten Hov - Sælvig til at kunne dække stigninger i trafikmængden i en periode på ca. 25 år. Samtidig etableres nye faciliteter for de øvrige aktiviteter på havnen, herunder for Tunøfærgen. Bornholms Trafikken overtager pr. 1. oktober 2008 færgedriften på Samsøruten og ønsker at besejle ruten med en ny og større færge for at øge kapaciteten. På nuværende tidspunkt er til- og frakørselsforholdene og parkeringsmulighederne ved færgehavnen ofte dårlige i spidsbelastningssituationer. På sigt forventes ligeledes kapacitetsproblemer for færgedriften til Samsø samt mangel på havnenære parkeringspladser. Der er derfor planlagt nye færgelejer til Samsøfærgen og til Tunøfærgen med tilhørende opmarcharealer og p-pladser for at sikre en kapacitetsudvidelse og mere rationel drift af Hov Færgehavn. På baggrund af de beskrevne ønsker til færgedriften og havnens kapacitet, er det vurderet, at der ikke vil kunne peges på alternative løsninger for en havneudbygning, der vil adskille sig væsentligt fra hovedforslaget med hensyn til miljøpåvirkninger. Derfor er der ikke opstillet andre alternativer end 0-alternativet. Ud over miljøvurderingen af projektforslaget er der redegjort for konsekvenser af, at projektet ikke gennemføres. Dette kaldes 0-alternativet og beskriver den situation, at projektet ikke gennemføres. Hvis projektet ikke gennemføres er det forventeligt, at der på sigt vil opstå kapacitetsproblemer for færgedriften til Samsø. Desuden vil der opstå mangel på havnenære parkeringspladser, når de nuværende parkeringspladser nedlægges i forbindelse med opførelse af boliger i et område ved havnen. Overvågning Overvågning af planernes indvirkninger på miljøet sker gennem en række lovgivninger, der særskilt regulerer de pågældende aktiviteter, herunder den almindelige kommunale 9

15 kontrol med overholdelse miljølovgivning og lovgivningen indenfor bygge- og anlægsområdet. Trafik Odder Kommune vil i overvågning af den trafikale sikkerhed udvise speciel opmærksomhed på krydsene Houvej/Hølkenvej og Houvej/Spøttrupvej, således at ændringer af kryds kan iværksættes hvis der konstateres en øget uheldsrisiko. Virksomhedsstøj Ved det kommunale tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven vil Odder Kommune være speciel opmærksom på støjforholdene ved færgehavnen. Såfremt det vurderes, at der opstår støjgener i forbindelse med havnedriften kan kommunen meddele påbud om afværgeforanstaltninger. Odder Kommune vil ligeledes føre tilsyn med støjforholdene i forbindelse med anlægsarbejderne. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Odder Byråd den

16 ODDER KOMMUNE Byrådet Rådhusgade 3, 8300 Odder Telefon Selvvalg Giro Fax lok.nr Odder Kommune ODDER, den 12. juni 2008 Anlæg og Kommunale Ejendomme Sagsid Nørregade Odder Sagsbeh. Claus Torsting Doknr Att: Michael Lind-Frandsen. VVM-tilladelse til udvidelse af Hov Færgehavn, Hov, Odder Kommune. Byrådet meddeler hermed tilladelse til udvidelse af Hov Færgehavn. Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 3, nr. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6.december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Grundlag Byrådet har den vedtaget lokalplan 5028 og tillæg nr. 57 til kommuneplan for udvidelse af Hov Færgehavn. Desuden har Byrådet vedtaget en sammenfattende redegørelse efter 9 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (SMV). VVM-tilladelsen er udarbejdet på baggrund af lokalplan 5028 og tillæg nr. 57 til kommuneplan med tilhørende kombineret VVM-redegørelse og miljøvurdering (SMV) af planforslagene. Vilkår VVM-tilladelsen bygger på forudsætninger om, at udvidelse af Hov Færgehavnhavn sker efter retningslinier og beskrivelser, der fremgår af lokalplan 5028, tillæg nr. 57 til kommuneplanen og VVM-redegørelsen. 1. Havneudvidelsen i Hov skal ske i overensstemmelse med retningslinier, rammebestemmelser og redegørelse i lokalplan 5028, tillæg nr. 57 til kommuneplanen og VVM-redegørelsen. 2. Havneudvidelsen i Hov og aktiviteter knyttet hertil skal etableres i overensstemmelse med de oplysninger om anvendelse, beliggenhed, udnyttelse og udformning, som er lagt til grund for Odder Kommunes vurdering af projektets miljømæssige konsekvenser i VVM-redegørelsen. 3. Ændringer af anlægget i forhold til de forudsætninger, som er beskrevet i VVM-redegørelsen, skal forelægges Odder Kommune til vurdering i henhold til VVM-reglerne. Ændringer må ikke iværksættes før Odder Kommune har vurderet, at disse ligger indenfor de forudsætninger, der danner grundlag for VVM-redegørelsen. Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på 1

17 Anlægsfasen Bygherren skal inden anlægsfasens opstart fremsende en plan til kommunen, der redegør for de etaper med tilknyttede aktiviteter, som projektet gennemføres i. Bygherren skal før opstart af hver etape indsende en anmeldelse til miljømyndigheden (kommunen). I anmeldelsen skal redegøres for etapens aktiviteter, længde og eventuelle støj- og støvgener, som arbejderne kan afstedkomme samt de foranstaltninger, som Bygherren har foretaget eller agter at foretage for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder hindring af støvgener med vand. Odder Kommune kan som opfølgning herpå fastsætte vilkår med henblik på at mindske støj- og støvgener fra aktiviteterne. Bygherren skal senest 1 måned efter anlægsfasens afslutning orientere Odder Kommune herom. Bygherren skal senest 3 måneder efter afslutning af anlægsfasen foranledige, at materiel og udstyr m.v. til brug ved etablering af havneanlægget er fjernet. Andre tilladelser m.v. VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning. Igangsættelse og realiseringen af havneudvidelsen i Hov forudsætter, at nødvendige tilladelser og godkendelser efter lovgivningen er indhentet, eksempelvis VVM-tillladelse til aktiviteter på søterritoriet, samt byggetilladelse til udførelse af anlægs- og byggearbejder. Kort redegørelse for Havneudvidelse i Hov Odder Kommune har i 2006 gennemført en vurdering af de fremtidige kapacitetsbehov for færgedriften i Hov Havn. Vurderingerne er sammenfattet i en 25 års udviklingsplan for havnen. Disse vurderinger har dannet baggrund for projektet for havneudvidelse i Hov. Havneudvidelsen omfatter nye færgelejer til Samsøfærgen og til Tunøfærgen med tilhørende opmarcharealer og p-pladser. Havneudvidelsen medfører en arealudvidelse af færgeterminalen på ca m 2 og skaber endvidere et areal på ca m 2 syd for færgeterminalen, der er disponibelt for Odder Kommune. I VVM-redegørelsen er der bl.a. redegjort for de miljømæssige konsekvenser af projektet på mennesker, fauna og flora, jordbud, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer. Som led i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen er der jf. afsnit 15 i VVM-redegørelsen identificeret en række afværgeforanstaltninger, som kan iværksættes, for at mindske de miljømæssige konsekvenser, som havneudvidelsen i Hov foranlediger. Afværgeforanstaltninger, som er vurderet væsentlige, er indarbejdet i denne VVM-tilladelse. Andre afværgeforanstaltninger kan fastsættes i forbindelse med tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning. Offentliggørelse VVM-tilladelsen vil blive offentliggjort i Odder Avis den samtidig med offentliggørelse af den endelige vedtagelse af tillæg 57 til kommuneplanen og lokalplan Tilladelsen vil kunne ses på under Bo & byg, lokalplaner/tillæg til kommuneplanen og i Teknisk Afdeling på Rådhuset. Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på 2

18 Klageregler Du og andre, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse, kan påklage VVM-tilladelsen efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. og 59, stk. 1 og stk. 2. Klagen kan omfatte såvel retlige spørgsmål som vurderingen af, om VVM-tilladelsen bør meddeles samt vilkårene for VVM-tilladelsen. En klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiskborggade 15, 1360 København eller som e-post til Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet inden 4 uger fra tilladelsens offentliggørelse i Odder Avis den Naturklagenævnet kan bestemme at en eventuel klage har opsættende virkning, og at VVMtilladelsen ikke må udnyttes, før klagemyndighedens afgørelse foreligger. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende klager en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside VVM-tilladelsens gyldighed Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jævnfør planlovens 56. Hvis der bliver klaget over VVM-tilladesen, giver Naturklagenævnet direkte besked til indehaveren af VVM-tilladelsen. Bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes, når tilladelser i henhold til lovgivning er indhentet. Ved eventuel klage indebærer påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder ikke nogen indskrænkning i klagemyndigheders ret til at ændre eller ophæve VVM-tilladelsen. Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede i Teknisk Afdeling på tlf. nr , Venlig hilsen Dette brev er sendt til: DN Lokalkomité Odder, Friluftsrådet lokalt, Ole Bøgh Vinther, F. G. E. Rostrups Vej 16, 8000 Århus, Miljøcenter Århus, Hou Fælleforum. Hvis du vil vide mere om Odder kommune eller benytte muligheden for at betjene dig selv, så klik ind på 3

19 Hov Færgehavn Havneudvidelse i Hov VVM Redegørelse Udkast 31. januar 2008

20 NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon Telefax Web CVR-nr Tilsluttet F.R.I Udgave nr.: 2 Dato: 31. januar 2008 Forfatter: (navn/initialer) Kvalitetskontrol: (navn/initialer) Godkendt af: (navn/initialer) Sag nr. og filnavn: \\arhkfs01\data\sag\11\199.01\project documentation\vvm Redegørelsen\Udkast til samlet VVMrapport\VVM Rapport_udkast _tilrettet_marin_komprimeret.doc

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume

Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Udbygning af Panum Komplekset Del 2. Miljøredegørelse: VVM Redegørelse og Miljørapport Inklusive ikke teknisk resume Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27.

Læs mere

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2008 J.nr.: NKN-33-00820 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013 Tillæg nr.

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV Aalborg Lufthavn Januar 2013 UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV PROJEKT Aalborg Lufthavn Projekt nr. 208116 Version 1 Version 2, Endelig Dokument nr. 125841504 Udarbejdet af LGO, MDS

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Tillæg 6 - til Kommuneplan 2009-2021 med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Til myndigheder, foreninger og Indsigere til planforslag

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Lokalplan 340. for Skovshoved Havn

Lokalplan 340. for Skovshoved Havn Lokalplan 340 for Skovshoved Havn INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 340 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 6

T I L L Æ G N R. 1 6 T I L L Æ G N R. 1 6 Olielager ved Rugsted TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag Forslag godkendt i Byrådet d. 19.09.2012 Offentligt fremlagt fra d. 29.10.2012

Læs mere

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby

November 2011 LOKALPLAN 1-1-111. Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby November 2011 LOKALPLAN 1-1-111 Boliger, undervisning, erhverv mv. vest for Musikkens Hus Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere