Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016"

Transkript

1 UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode til Ny udgave vil være tilgængelig cirka 14 dage før udløb på Haderslev Kommunes hjemmeside. 1 / 23

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Omfang... 4 Ansvar og ejerskab... 4 Valg af leverandør / installatør... 5 Kabling... 5 Trådløst netværk... 5 Anbefalinger for valg af installatør til kabling... 5 Anbefalinger i forbindelse med afgivelse af tilbud... 5 Anbefalinger for bygningsarbejder... 6 Krav til dokumentation... 6 UDCIT s ydelser (kort oversigt)... 7 Entreprise... 7 Konsulentstøtte... 7 Service og vedligeholdelse... 7 Kontrol- og certificering... 8 Generelle krav... 8 Krav om anvendelse af standarder (kabling) Lokale tekniske krav... 8 Strømforsyning... 8 Udtag i krydsfelter... 9 Udtag ved arbejdsplads... 9 Udtag ved netværksprinter eller kopimaskine... 9 Udtag ved Access Point... 9 Krydsfelter Materialevalg PDS kabling Fiber kabling Øvrigt Føringsveje Trådløst netværk Netværksudstyr Mærkning / 23

3 Dokumentation Lokale driftsmæssige krav Lokale tekniske anbefalinger Strømforsyning Materiel Tekniske referencer PDS kabler Fiber Målemetoder Impedansmåling med pulsreflektometer Gode og dårlige eksempler Brandsikring Føringsveje Krydsfelter Udtag Rettelsesblad Gyldighedsperiode til Gyldighedsperiode til / 23

4 Indledning Denne vejledning indeholder UDCIT s krav og anbefalinger for kablingen 1 - For lokaliteter og netværk hvortil UDCIT leverer IT-driftsydelser 2. - For lokaliteter og netværk hvortil der leveres pædagogisk IT-driftsydelser. - For lokaliteter og netværk hvortil der leveres åbne IT-driftsydelser. Vejledningen er udarbejdet med henblik på at opnå en ensartet infrastruktur. Infrastrukturen designes således, at drift sikkerheden og økonomien optimeres bedst muligt. Retningslinjerne er gældende for alle projekttyper som f. eks ved nybygninger, ombygninger, bygningsændringer, samt udvidelser af eksisterende installationer. Det anbefales at der tages kontakt til UDCIT allerede i planlægnings fasen og senest inden enhver form for kabling påbegyndes. Der kan til enhver tid rettes henvendelse til UDCIT vedrørende indholdet af denne vejledning. Omfang Kravene gælder både ny og eksisterende kabling, samt trådløst LAN (WI-FI). UDCIT kan på ingen måde gøres ansvarlig for at kablingen ikke opfylder UDCIT s krav, herunder pålægges udgifter i forbindelse med udbedring af fejl og mangler. UDCIT forbeholder sig ret til at ændre kravene i denne dokumentation uden forudgående varsel. UDCIT logfører ikke hvem denne vejledning er udleveret til og eftersender derfor ikke rettelser og ændringer. Der henvises til det enhver tid gældende dokument som findes på Haderslevs Kommunes hjemmeside. Ansvar og ejerskab 1. Kablingen i bygninger og mellem bygninger, samt krydsfeltskab(e) ejes af kunden 3, med mindre andet fremgår. 2. Kunden er ansvarlig for egen kabling, herunder at denne til enhver tid imødekommer kundens egne behov samt UDCIT s krav. 3. Kunden er ansvarlig for vedligeholdelse af kablingen, herunder fejlmelding og reparation af kablingen, samt opbevaring af målerapporter, serviceaftaler, dokumentation, m.v. 4. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med projektering, etablering, konsulentstøtte, vedligeholdelse, reparation, udbedring af slidtage, samt kontrol og certificering af kablingen. 1 Betegnelsen dækker herefter over edb-kabling, samt tilhørende el-kabling, elinstallationer og krydsfelter. 2 IT-driftsydelser er den datakommunikation der foregår mellem kundens udstyr og UDCIT. 3 Institutionsleder, afdelingschef, bygnings-administrator, projektleder eller lignende. 4 / 23

5 5. Netværksudstyr 4 placeret i krydsfelt(er) ejes af UDCIT, med mindre andet fremgår. 6. Decentralt 5 netværksudstyr ejes af UDCIT, med mindre andet fremgår. 7. Trådløst udstyr ejes af UDCIT, med mindre andet fremgår. 8. Kunden har det fulde ansvar overfor leverandøren / installatøren, herunder at denne: 8.1. Udfører kablingen i henhold til aftale/kontrakt Overholder kravene i denne vejledning Efterlever kundens egne politikker, regler og værdisæt. Valg af leverandør / installatør Kabling Kunden kan frit vælge leverandør eller installatør til kablingsopgaven, men UDCIT kan ikke anbefale at kunden får udført kabling af hvilken som helst installatør. Trådløst netværk Kun UDCIT må anvendes som leverandør, installatør og serviceleverandør i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af trådløst netværk til brug for IT-driftsleverancer fra UDCIT. Anbefalinger for valg af installatør til kabling Det anbefales, at installatøren skal kunne dokumentere at mindst 50 % af det personale der arbejder på installationsopgaven har modtaget uddannelse i kabelsystemet og dermed er godkendt installatør af systemet. Anbefalinger i forbindelse med afgivelse af tilbud Det anbefales, at installatøren i forbindelse et byggeprojekt, kabling af bygninger, samt omlægning eller udbygning af eksisterende kabling, leverer en beskrivelse af den valgte løsning indeholdende minimum: 9. Dokumentation 6 på medarbejdernes certificering til det valgte system. 10. En tegning 7 over bygningen/bygningerne / mellem bygninger indeholdende: Placeringen af krydsfelt(er) med reference til mærkningen. 4 Routere, fiberkonvertere, hubs og switche, UPS, og lignende. 5 Netværksudstyr som ikke er placeret i et krydsfelt. 6 Kopier af uddannelsesbeviser, certifikater og lignende. 7 Udarbejdet i AutoCAD eller lignende. 5 / 23

6 10.2. Placeringen af el-tavler, med referencer til mærkningen Føringsveje for kabling Tracéet for tom-rør fra offentlig vej Placering af udtag, med referencer til mærkningen. 11. Dokumentation 8 på tilbudt: Patchpanel(er) Krydsfeltskab(e) Udtag: Stikdåser RJ45 konnektorer Kabelføringsmateriel Anvendte PDS kabler Anvendte fiberkabler. 12. Dokumentation 9 for overholdte standarder og regulativer. 13. Beskrivelse af garanti på kablingen og den praktiske håndtering af denne. 14. Tidsplan for arbejdets gennemførelse for mindre opgaver og en projektplan for større opgaver. 15. Ved nybyggeri skal der etableres tom-rør fra offentlig vej og frem til hovedkrydsfeltet. Rørets dimensioner: Min. Ø 40 eller Ø 50 med glat inderside. Hvis der benyttes riflet rør uden glat inderside skal det være forsynet med træktråd. Bøjninger må ikke have formstykker og mindste bukke radius er ½ meter. Anbefalinger for bygningsarbejder Det anbefales, at kunden og leverandøren / installatøren træffer aftale om følgende emner: 16. Retningslinjer for kabelføring, samt installatørens opgave i forbindelse med udbedring af de skader der naturligt opstår i/på bygningen som følge af kablingsarbejdet. 17. Rengøring under- og efter kablingsarbejdet er afsluttet, samt kvaliteten heraf. 18. Bortskaffelse af byggematerialer, emballage, m.m. Krav til dokumentation Leverandøren / Installatøren skal i forbindelse et byggeprojekt, kabling af bygninger, samt omlægning eller udbygning af eksisterende kabling, levere dokumentation indeholdende minimum: 8 Typisk brochure fra producenten, indeholdende tekniske data m.m. 9 Typisk i form af henvisninger til standarder. 6 / 23

7 19. En elektronisk tegning 10 over bygningen/bygningerne / mellem bygninger indeholdende: Placeringen af krydsfelt(er) Placeringen af el-tavle(r), med referencer til mærkningen Føringsveje for kabling Placering af udtag, med referencer til mærkningen for: Strømudtag RJ45 konnektorer. 20. Den samlede dokumentation over krydsfelt(er), el-tavle(r), føringsveje og udtag skal føres på én tegning 11. UDCIT s ydelser (kort oversigt) UDCIT kan levere følgende ydelser i forbindelse med kabling. Entreprise 12 Afklaring med kunden om ønsker og behov. Tilrettelægger design og løsningsvalg. Indhenter tilbud hos underleverandører / installatører. Forestå projektledelse (egen entreprise). Gennemføre kontrol- og certificering. Konsulentstøtte Afklaring med kunden om ønsker og behov. Tilrettelægger design og løsningsvalg. Forestå teknisk koordination med bygherre og evt. installatør. Gennemføre kontrol- og certificering. Service og vedligeholdelse Gennemfører reparationer, mindre ændringer og udvidelser via underleverandører / installatører. Håndtering af garantireparationer hvis aktuelt. 10 Udarbejdet i AutoCAD eller lignende. 11 Forstået således, at der til et rum / etage / bygning ikke findes flere tegninger / versioner af tegningen indeholdende stikplaceringer m.m. 12 Ydelsen er standard ved levering af trådløst netværk. 7 / 23

8 Udføre kvalitets- og kapacitetskontrol af kabling, ved mistanke om eller indikation på kabelfejl. Gennemføre kontrol- og certificering af ændringer. Kontrol- og certificering 13 Kontrol- og certificering af: o PDS- og fiberkabling og udtag. o WIFI. o Krydsfelt(er). Kontakt UDCIT hvis der er behov for mere information omkring disse ydelser. Generelle krav De samlede krav består af følgende afsnit: Krav om anvendelse af standarder. Lokale tekniske krav. Lokale driftsmæssige krav. Krav om anvendelse af standarder (kabling). Kravet om anvendelsen af standarder henvender sig primært til leverandøren / installatøren af kablingen. 21. Kablingen skal være udført i henhold til følgende regulativer og standarder: Stærkstrømsbekendtgørelsen DS/EN udgave DS/EN udgave DS/EN udgave Lokale tekniske krav De lokale tekniske krav retter sig primært mod leverandøren / installatøren af en kabling, samt til kunden der er ansvarlig for at kablingen lever op til kravene. Strømforsyning 22. Forsyning af IT udstyr skal ske via strømgrupper der kun forsyner IT udstyr. 13 Ydelsen er obligatorisk hvis UDCIT skal lever IT-driftsydelser via kablingen eller WIFI. 8 / 23

9 23. Strømforsyningen til krydsfelter etableres med egen kombirelæ edb-gruppe. 24. Alle metaldele i krydsfeltskabe (skabet inklusive) skal potentialudlignes Der henvises i øvrigt til Stærkstrømsbekendtgørelsen omkring potentialudligning og udligningsforbindelser. Udtag i krydsfelter 25. Med mindre andet er aftalt mellem kunden og UDCIT, monteres i krydsfeltskabet: For gulvrack: 1 stk. 19 strømpanel med 5 x 230 V udtag (uden afbryder og med runde huller), forbundet til krydsfeltets egen edb-gruppe Panelet monteres i bunden af skabet For Væg-rack: 1 stk. triple stikdåse uden afbryder og med runde huller, forbundet til krydsfeltets egen edb-gruppe Stikdåsen monteres bagerst i krydsfeltskabet. Udtag ved arbejdsplads Den maximale kabellængde fra krydsfelt til pds-udtag er 90 m Patchkabler over 7 m accepteres generelt ikke. 27. Et udtag ved en arbejdsplads indrettes med minimum: stk. dobbelt RJ45 dataudtag uden farvekodning stk. dobbelt 230V edb stikdåse forsynet fra EDB gruppe stk. dobbelt 230V almindelig stikdåse forsynet fra almindelig gruppe. Udtag ved netværksprinter eller kopimaskine 28. Den maximale kabellængde fra krydsfelt til pds-udtag er 90 m Patchkabler over 7 m accepteres generelt ikke. 29. Et udtag på et fællesareal indrettes med minimum: stk. dobbelt RJ45 dataudtag uden farvekodning stk. dobbelt 230V edb stikdåse forsynet fra EDB gruppe. Udtag ved Access Point 30. Der etableres normalt enkelt PDS stik ved placeringer for Access Points PDS stikket placeres indenfor max. 7 meter fra placeringen af Access Pointet. 14 En arbejdsplads er et sted hvor der placeres en computer, en skærm, en IP telefon og eventuelt en lampe og et elektrisk hæve-sænkebord. 9 / 23

10 Krydsfelter 31. Krydsfeltet skal placeres inde i en bygning: Der etableres mindst et krydsfelt pr. bygning Et krydsfelt må ved projektering maximalt være 80 % udnyttet, af hensyn til fremtidige udvidelser og ændringer Der skal etableres mindst et krydsfelt pr. etage Rummet skal være belyst med mindst 200 Lux, jf. DS Der skal være udluftning i rummet, hvor krydsfeltet er placeret. Det kan f.eks. være udsugningsanlæg, blæser eller aircondition Krydsfelter forbindes med fiber (se afsnittet Fiber kabling) I hvert krydsfelt opsættes mindst et krydsfeltskab (væg- eller gulvrack i henhold til aftale mellem kunden og UDCIT). UDCIT definerer om det er et hovedfordelingskrydsfelt (HXF) eller et underkrydsfelt (XF) Hovedfordelingskrydsfeltets rack skal have en dybde på 800 mm og en bredde på 800 mm og en højde på 42 HE (gulvrack). Krydsfeltskabets dør skal kunne monteres med RUKO cylinderlås, (UDCIT systemnøgle) Rackskabe i hovedfordelingskrydsfelter skal være store nok til at huse en 4 HE UPS til netværkskomponenter efter montering af diverse paneler og netværksudstyr Underkrydsfeltets rack skal have en dybde på min. 600 mm og en bredde på min. 550 mm og en højde på 15 eller 20 HE eller mere. Krydsfeltskabets dør bør kunne monteres med RUKO cylinderlås Vægmonterede krydsfeltskabe skal monteres i en højde under 2 m, målt fra skabets øverste ydre kant Krydsfeltskabets beklædning skal være monteret og sikret Krydsfeltskabets beklædning må ikke kunne afmonteres udefra Krydsfeltskabets dør skal være monteret og aflåst Døren til krydsfeltet skal kunne åbnes mindst 90 grader Der skal være frirum foran rackskabet, min. i lågens svingstørrelse, samt mindst på den ene side af rackskabet (minimum en ½ meter) af hensyn til service og udvidelser af installationen Monteringsskinner skal justeres, så der er minimum 10 cm friplads til patchkabler mellem skinner og lukket dør af hensyn til fiberkabler Fiberpanel placeres øverst i skabet med 1 HE fri og derefter en kabelbøjle nedenunder Der MÅ KUN monteres nye PDS patchpaneler, når de eksisterende er fuldt bestykket Patchpaneler monteres i krydsfeltskabet efter følgende princip, med mindre andet er aftalt: Fiberpanel placeres øverst i skabet: -Fiberpatchpanel (1 eller 2 HE) 10 / 23

11 -Tom plads (1 HE) -Kabelholder / aflaster (1 HE) PDS patchpaneler: -Patchpanel (1 eller 2 HE). -Kabelholder/aflaster (1 HE). -19 enhed (1 HE). -Friplads (1 HE). -Patchpanel (1 eller 2 HE). -Kabelholder/aflaster (1 HE). -19 enhed (1 HE). -Friplads (1 HE). -osv. -Evt. hylde (2-4HE friplads) -Evt. UPS (4 HE) -Evt. strømpanel 32. Krydsfelter bør ikke placeres i: Kontormiljøer Gangarealer. 33. Krydsfelter må ikke placeres i: Rum med potentielt farligt indhold som eksempelvis kemikalier, dyr, farlige elektriske eller mekaniske indretninger, brandfarlige materialer, osv Rum med en relativ luftfugtighed på over 90 % Rum med temperaturer under 10 grader og over 25 grader Rum med rør der ved defekter kan overrisle krydsfeltskabet, kabler og netværksudstyr Rum med rør med brandfarligt, giftigt, skoldende, frysende eller ætsende indhold. Materialevalg 15 PDS kabling 34. Der skal anvendes low-smoke zero halogen kabler. 35. Mellem arbejdsplads og krydsfelt anvendes UTP kabel, minimum cat. 6 (ved nye kablinger) Hvis den eksisterende kabling i en bygning er udført med STP, fortsættes dette ved udvidelser og reparationer. 36. PDS kabler konnektes med RJ45 konnektorer uden farvemærkning. 37. Der må ikke forekomme samlinger på kablerne. 15 Såfremt kunden ikke anvender godkendte materialer, er UDCIT berettiget til enten at afvise at levere IT-driftsydelser til kunden, eller fraskrive sig enhver form for garantier, serviceaftaler og lignende. 11 / 23

12 Fiber kabling 38. Fiberkabling termineres med LC system og der skal anvendes fusionssplidser. 39. Mellem krydsfelter i samme bygning: Der anvendes som minimum 12 fibre, 6 par Singlemode 9/125 OS1/OS Mellem krydsfelter i forskellige bygninger, men på samme matrikel: Der anvendes som minimum 24 fibre, 12 par Singlemode 9/125 OS1/OS Mellem krydsfelter på nabomatrikler: Singlemode 9/125 OS1/OS2, antal fiberpar efter aftale mellem kunden og UDCIT. 42. Øvrige afstande: Singlemode 9/125 OS1/OS2, antal fiberpar efter aftale mellem kunden og UDCIT. Øvrigt 43. Drop- og patchkabler leveres normalt af UDCIT. 44. Patchning i krydsfelter foretages kun af UDCIT eller i særtilfælde af UDCIT udpeget og uddannede personer. 45. Der må ikke anvendes splitter til opdeling af netværket. 46. Farver på patchkabler i krydsfelter vælges ud fra nedenstående: Grå Gul Grøn Blå Rød Sort Lilla Haderslev Kommunes administrative netværk. Haderslev Kommunes åbne netværk. Pædagogisk netværk. Kabling til Access Points fra Pædagogisk netværk. Kabling til telefoni, analogt fra UDCIT (er under udfasning). Backbone (mellem switche i krydsfelt). Andet efter aftale Andet efter aftale Føringsveje 47. PDS og fiberkabler skal være mekanisk beskyttede og føres gennem føringskanaler Føres PDS kablet udenfor bygningen, skal der anvendes kabler beregnet til udendørs montering. 48. Der må ikke forekomme knæk, bøjninger og træk på kabelføringen der overskrider kables specifikationer. 49. Ved gennemføring af brandceller/sektioner skal der tætnes efter gældende lovgivning for dette. 12 / 23

13 Trådløst netværk 50. Alle 16 trådløse netværk skal være beskyttet mod uautoriseret / anonym adgang. 51. Der skal foretages site survey/dækningsprøve for udvidelser eller nybyggerier, før der kan opsættes Wireless LAN Der vil blive efterspurgt digitale tegninger for bygning(er), hvor der skal laves site survey/dækningsprøve. 52. Trådløse netværk skal opdeles i: Administrative netværk, til levering af UDCIT s IT-driftsleverancer Kundespecifikke netværk, til brug for kundens medarbejdere og andre. Dette kan eksempelvis være et pædagogisk netværk til brug på skoler og institutioner Publikums netværk, til brug for adgang til Internet for publikum, besøgende, borgere og lignende. Netværksudstyr 53. UDCIT leverer og vedligeholder eget krydsfeltsudstyr Krydsfeltsudstyr skal placeres i dertil egnede krydsfelter. 55. Kun krydsfeltsudstyr leveret af UDCIT må anvendes 18 til UDCIT s IT driftsleverancer. 56. Kun udstyr til trådløst netværk leveret af UDCIT må anvendes. 57. Kun decentralt netværksudstyr leveret af UDCIT må anvendes. Decentralt placeret netværksudstyr accepteres kun for forhånds aftalte kortere tidsperioder (max. 2 måneder). Aftalen skal foreligge i UDCIT Service Desk, som en selvstændig oprettet sag. Mærkning 58. Krydsfelter skal navngives og afmærkes som: Hovedkrydsfelter: HXF Underkrydsfelter: XFz, hvor z udtrykker et etcifret fortløbende nummer pr. bygning Patchpaneler navngives og afmærkes som: Pzz, hvor z udtrykker et tocifret fortløbende nummer pr. krydsfelt PDS udtag (patchpanel) skal navngives som: 16 Gælder for trådløse netværk hvor adgang til Internet sker via UDCIT. 17 Switche, hubs, routere, fiberconvertere og lignende. 18 Undtaget eksterne leverandører af datatransmission. 19 Eksempel: XF1, XF2, osv. 20 Eksempel: P01, P02, osv. 13 / 23

14 60.1. Fortløbende nummer indgraveret eller trykt på patchpanelet frontplade PDS udtag (arbejdsplads) skal mærkes som: Krydsfelt-Panel-Stiknummer 22 (på patchpanelet). 62. Hvert strømudtag skal mærkes: Tavle-Gruppe Hvert fiberudtag 24 mærkes: Fibertype-Destination 25. Dokumentation 64. Det er kundens ansvar at den nødvendige dokumentation er til rådighed for UDCIT. 65. Kunden skal til UDCIT levere teknisk dokumentation på installationen med følgende indhold: Målerapporter 26 for nyetablerede eller reparerede forbindelser Der skal afleveres en samlet målerapport for samtlige stik. Testen udføres med LAN-tester i henhold til kommende kategori 6/Class E standarder op til 250 MHz med anvendelse af kabelproducentens produktspecifikke moduler/kabler I LAN-testeren indtastes data med korrekt lokation samt tilsvarende nummerering, som der anvendes til mærkning af vægstik, således at måleresultater er entydigt identificerbare Alle målinger foretages med LAN-tester, der er dokumenteret godkendt og kalibreret indenfor de intervaller producenten foreskriver, inden målingerne foretages Følgende skal som min. fremgå af målerapporten: Dato, firma navn, tekniker navn, lokation (adresse), testinstrument model og test standard Længde, angivet i meter Wiremap Attenuation NEXT. 21 Eksempel: 1, 2, osv. 22 Eksempel: HXF-P Eksempel: Tavle01-EDB Benyttes samme fibertype i hele panelet, mæres panelet én gang. 25 Eksempel: 50/125-Til XF1 26 Eksisterer der ingen målerapporter forbeholder UDCIT sig ret til enten ikke at tilbyde IT driftsleverancer via kablingen, at tilbyde kablingen uden nogen former for garantier eller efter aftale med kunden foranstalte gennemmålinger af kablingen på kundens regning. 14 / 23

15 ACR ELFEXT Return Loss Power Sum Propagation Delay Delay Skew. 66. Dokumentationen til UDCIT skal leveres elektronisk som: Tegninger mindst en i følgende formater: AutoCAD PDF Målerapporter i mindst et af følgende formater: PDF, HTML eller RTF format Målerapporter og øvrig dokumentation fremsendes til følgende mail adresse: UDCIT forbeholder sig retten til ikke at installere aktivt netværksudstyr før der er modtaget en målerapport på installationen. 15 / 23

16 Lokale driftsmæssige krav De lokale driftsmæssige krav retter sig mod kunden. 67. Alle kablinger og fiberforbindelser der anvendes til levering af IT-driftsydelser fra UDCIT skal certificeres. Dette gennemføres af UDCIT som beskrevet i afsnittet UDCIT s ydelser (kort oversigt). 68. UDCIT skal have fri adgang til krydsfelter på arbejdsdage mellem kl og UDCIT skal have mulighed for adgang til krydsfelter udenfor normal arbejdstid, jf. aftale mellem kunden og UDCIT. 70. Ved blandede miljøer hvor flere IT-drifts- eller serviceleverandører har behov for adgang til krydsfeltskabe, skal der mellem kunden og UDCIT laves skriftlige aftaler mht. IT-drifts- eller serviceleverandørernes ansvar og opgaver Ved blandede miljøer skal der anvendes patchkabler i krydsfeltet med forskellige farver, én farve pr. system Adgangen til krydsfeltskabet skal være fri og må ikke blokeres af kasser, møbler, redskaber, byggematerialer og lignende. Lokale tekniske anbefalinger På baggrund af vore erfaringer anfører vi en række anbefalinger til kunden. Vælger kunden ikke at følge anbefalingerne har det dog ingen indflydelse på UDCIT s garantier vedrørende IT-driftsleverancerne. Strømforsyning 72. På større lokaliteter bør edb-grupper være kombirelæ grupper Der bør maksimalt tilsluttes 8 stikdåser (enkelte) pr. edb-gruppe. 74. Der bør installeres transientbeskyttelse på lokalitetens hovedtavle, især på større lokaliteter. 75. Der bør installeres overspændingsbeskyttelse på edb-strømkredsene. Materiel UDCIT anbefaler at der anvendes netværksmateriel fra følgende producenter, men andre kan også anvendes såfremt specifikationerne i de anførte standarder overholdes: 76. Amp Netconnect. 77. Avaya/Lucent. 27 Se punkt Sikring + HPFI. 16 / 23

17 78. Lex-Com fra LK. 79. Systimax. Tekniske referencer PDS kabler Sammenligning mellem kabelkategorier: Det kan ikke garanteres at ovenstående hyperlinks vil virke. Fiber Det kan ikke garanteres at ovenstående hyperlink vil virke. Målemetoder Forklaring på de målemetoder der angives i en målerapport: Wiremap (pin-forbindelser) = Kontrollerer, at hvert tvistet par har den rette pin-forbindelse og ikke har kortslutninger, afbrydelser, splittede par, ombyttede par eller ombyttede ledere. Resistance (jævnstrømsmodstand) = Kontrollerer, at kabler og konnektorer er hele og funktionsdygtige ved at måle sløjfens modstand for hvert par. Al- 17 / 23

18 le kabler og konnektorer har en vis naturlig modstand 16 ohm pr. 100 m er for eksempel normalt for et 100MHz kabel. For høj jævnstrømsmodstand skyldes ofte ødelagte kabler, slidte konnektorer, forkert kabeltype eller er en følge af kortslutning eller afbrydelse. Length (kabellængde) = Kontrolleres ved at måle tiden, som det tager et signal at nå den anden ende og blive reflekteret tilbage. Man skal kende den nominelle udbredelseshastighed (NVP) i kablet for at kunne beregne længden. Insertion loss (indkoblingsdæmpning) = Kontrollerer signaltabet på de enkelte lederpar fra ende til ende. Eftersom dæmpning er frekvensafhængig, måler man ved bestemte intervaller mellem en og 100/250/600 MHZ, alt efter kabel kategori. For høj dæmpning skyldes ofte, at skæreklemmerne ikke har skåret ordentlig, forkert kabeltype eller et for langt kabel. Near End Crosstalk: NEXT (krydstaledæmpning) = PS NEXT, ELFEXT og PS EL- FEXT er forskellige måder at beskrive de enkelte leders forstyrrende indvirkning på hinanden på. Eftersom krydstaledæmpning er frekvensafhængig og mest udtalt ved kabelenderne, måles der automatisk fra begge ender ved bestemte intervaller mellem en og 100/250/600 MHZ, alt efter kabel kategori. For lav krydstaledæmpning skyldes i mange tilfælde, at op snoningen af de enkelte par er for lang. Men det kan også skyldes for mange og for dårlige samlinger af kablet eller et mast kabel. ACR (dæmpning/krydstale, signal/støj forhold ) = Sammenligner værdierne for dæmpning og krydstale og giver et mål for, hvordan dataoverførslen vil komme til at fungere. En stor dæmpning af krydstale og en lav signaldæmpning, indebærer problemfri trafik. Delay/delay skew (forsinkelse) = Måles blandt andet for at beregne kabellængden. Mange LAN-applikationer er desuden følsomme overfor tidsforsinkelser, som er større end et mikrosekund. For stor forsinkelse skyldes, at kablet er for langt. Store forskelle mellem de forskellige par i et kabel tyder på afbrydelse eller kortslutning. Delay er forsinkelsen på de enkelte par, hvorimod delay skew er forskellen på tidsforsinkelsen i de enkelte par (forskellen mellem hurtigste og langsomste par). Return loss (reflektionsdæmpning) = Kontrollerer forholdet mellem det signal, som sendes afsted og det, som reflekteres tilbage. Reflektioner på kablet er uønskede og man ønsker derfor så stor dæmpning som muligt. For lav dæmpning tyder på impedansfejl i installationen og indebærer et lavt nyttesignal i modtagerenden. Impedansmåling med pulsreflektometer TDR (impedansmåling med pulsreflektometer) = TDR (Time Domain Reflektometer) er ikke en del af en autotest men er et godt værktøj til fejlfinding. TDR undersøger, hvordan impedansen forandres i lederparrets forskellige dele. De bedste instrumenter præsenterer resultatet som en kurve, hvor man direkte kan se, om og i givet fald, hvor der findes skader og fejl. TDR er uden tvivl det mest kraftfulde redskab, som findes til at lokalisere fejl i netværkskabling. 18 / 23

19 Gode og dårlige eksempler Brandsikring UDCIT stiller ikke krav til bygningsarbejder, men vil gerne henlede kundens opmærksomhed på emnet. Sådan ser det desværre ud i mange bygninger efter at der er blevet foretaget kablingsarbejder. Det er grimt, farligt og i visse tilfælde i strid med reglerne. Eksempel på brandteknisk korrekt kabelgennemføring. Se evt. DBI Vejledning 31, Brandtætninger Det kan ikke garanteres at ovenstående hyperlink vil virke. 19 / 23

20 Føringsveje Kabelføringen skal laves så den lever op til de tekniske krav og skal håndværksmæssigt udføres så den visuelt fremtræder tilfredsstillende for kunden. Forkert anvendelse af kabelbakke. Kabelbakker er føringsveje for kabler, ikke skabe. Eksempel på en pæn og hensigtsmæssig kabelføring. 20 / 23

21 Krydsfelter Dette krydsfelt lever ikke op til kravene. Udstyret er udsat fysisk og der er fri adgang til udstyret for uvedkommende. Dette krydsfelt lever ikke op til kravene. Krydsfelter skal placeres hensigtsmæssigt og krydsfeltskabe skal være aflåste. Kabelføringen i skabet skal være ordnet og kablerne samlet med velcro strips. 21 / 23

22 Et eksempel på en eksemplarisk ledningsføring. Udtag Disse udtag lever ikke op til kravene. Dette udtag lever op til kravene. 22 / 23

23 UDCIT Billundvej 3, 6500 Vojens Tlf Rettelsesblad Gyldighedsperiode til I forhold til den tidligere udgave (v.2) er der rettet flere generelle småting flere steder i dokumentet, hvilket betyder at punktnumrene ikke umiddelbart er sammenlignelige mellem v.2 og denne nye udgave. Specielt fremhæves følgende i Gyldighedsperiode til : Indledningen Punkt Punkt Punktet Krydsfelter (punkt ) Punktet Materialevalg (punkt 33 til og med 45) Tekniske referencer Gyldighedsperiode til Der er tilføjet nogle nye punkter i dokumentet, hvilket betyder at punktnumrene ikke umiddelbart er sammenlignelige med den tidligere udgave. Specielt fremhæves følgende i Gyldighedsperiode til : Forside tilføjet i Haderslev Kommune Indledning UDCIT s ydelser (kort oversigt) - Tilføjelse efter sidste punkt ændret Punkt 24.1 tilføjet Tilføjelse af nyt punkt Udtag ved Access Point Punkt tilføjet Punkt (tidligere ) Punkt tilføjet/ændret Tilføjelse af nyt punkt 49 Gennemføring i brandceller/sektioner Tilføjelse af nyt punkt Site survey/dækningsprøve Punkt 57 (tidligere 54) Punkt (tidligere ) Punkt tilføjet 23 / 23

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn IT-Staben DATO Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivning: Leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med såvel nationale regler som EU regler

Læs mere

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen:

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: NOTAT IT-center Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66 13 13 72 E-mail it.bmf@odense.dk Standard krav ved ny kabling i Odense kommune Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: Leverancen

Læs mere

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk LK LexCom Vælg det rigtige datanetværk Dansk produceret kvalitet LK LexCom er en dansk produceret data-netværksløsning med fokus på høj kvalitet. Uanset kravene til netværksydeevne og applikationsvalg,

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 1.9 12. september 2012 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur

Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur Standard: Passiv infrastruktur IMT Region

Læs mere

UDDannelSeSMUlIGHeDer

UDDannelSeSMUlIGHeDer UDDannelSeSMUlIGHeDer Uddannelsesmuligheder Dette afsnit indeholder en beskrivelse af nogle af de kurser som jeg afholder. Tage listen som et udgangspunkt, da alle kurser tilrettes til det behov som du

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 2.2 1. august 2013 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

FIber konnekter typer

FIber konnekter typer FIber konnekter typer Fiber konnekter typer Der findes mange typer af konnekter i omløb, men efterhånden er der ved at tegne sig et billede. Den mest populære i fortiden var ST typen, en bajonetkonnekter,

Læs mere

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Indholdsfortegnelse 1. Giga-Lan kabelsystem... 4 1.1 Hvad er et struktureret kabelsystem?... 4 1.2 Kategorier...

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

DATASYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 6 Side 444. Actassi - et netværkssystem udviklet til elbranchen

DATASYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 6 Side 444. Actassi - et netværkssystem udviklet til elbranchen Afsnit Side 444 Actassi - et netværkssystem udviklet til elbranchen Fordelingsnet Kobber fordelingsnet: Actassi Kat. 5, Kat. og Kat. A kan udføres med en maks. længde på 90 meter. Netværkskablingen kan

Læs mere

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Side 1 af 14 Dato: 12-04-2004 Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Udarbejdet af: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 4i Lærer: John Austin Fag: Virksomhedsøkonomi Dato: 12-04-2004 Dato Søren Guldbrand

Læs mere

Dansk Salg. Marketing

Dansk Salg. Marketing LK LexCom Håndbog Dansk Salg Henrik Müller Jensen Salgschef Mobil: 28 99 14 49 henrik.muller-jensen@lk.dk Per Eriksen Teknisk salgskonsulent Vest Mobil: 24 27 68 38 per.eriksen@lk.dk Erik Nyberg Teknisk

Læs mere

Kbhkol. Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet. http://kbhkol.dk/

Kbhkol. Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet. http://kbhkol.dk/ Kbhkol Foreningen Kollegienet København Foreningsmøde torsdag 11/4-2002 på Frankrigsgade kollegiet http://kbhkol.dk/ marker@anc.dk 1 marker@anc.dk 2 Etablering af lokalnetværk på et kollegie Både om kabling

Læs mere

Actassi systemoversigt

Actassi systemoversigt Actassi Håndbog 2 Indhold Actassi systemoversigt Actasse netværk det sikre valg... 6 Vælg den rigtige løsning... 7 Strukturerede fordelingsnet... 9 Materialekategori... 11 Actassi Cat. 5/Cat. 6/Cat. 6A

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

LexCom. Vælg det rigtige datanetværk

LexCom. Vælg det rigtige datanetværk LexCom Vælg det rigtige datanetværk 2 Indhold En kvalitetsløsning............................... 4 Patchpaneler, powerpaneler, patch- og kabelholder...... 5 Fiberpatchpaneler og telepatchpanel.................

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Actassi udtag og montagebokse

Actassi udtag og montagebokse Actassi udtag og montagebokse Ny generation af Actassi udtag og montagebokse - nemt, fleksibelt og gennemtænkt Velkommen til en helt ny serie Actassi udtag og montagebokse - som tidligere var kendt under

Læs mere

Designmanual for struktureret kabling

Designmanual for struktureret kabling Designmanual for struktureret kabling Generel beskrivelse for Silkeborg Kommunes ejendomme Version 1.1 03/03 2014 Brian Oxholm Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg www.silkeborgkommune.dk S i d e 1

Læs mere

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie Direkte Linie er en ISDN30B forbindelse fra Telenors telenet til et omstillingsanlæg (PABX). Dermed kan Telenor afvikle ud- og indgåendeteletrafik for Kunden. Telenor fremfører ISDN/PRI tilslutningen til

Læs mere

Vejledning til privatkunder

Vejledning til privatkunder Vejledning til privatkunder SÅDAN GØR DU Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledning til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det gør AURA Fiber

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer SÅDAN GØR DU Installationsvejledninger til privatkunder Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledninger til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PI_SDAFT_C indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele signaler i hjemmet,

Læs mere

Kobber til arbejdsplads

Kobber til arbejdsplads Fiber i lokalnet Fiber i lokalnet Når der laves lokalnetværk i dag udlægges der rigtig meget fiber, typisk mellem krydsfelter, enten i samme bygning, eller i forskellige bygninger. Det vil sige, at man

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

Dårligt Internet signal

Dårligt Internet signal Dårligt Internet signal Denne guide har til formål at hjælpe dig med at fejlsøge din egen Internet installation for fejl. Vi anbefaler at man først kigger i guiden Det rigtige antennegrej. Her kan vurdere

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej.

Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej. FIberMÅlerUDStYr Fibermåleudstyr Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej. Det er væsentligt af man fra starten af sine indkøb vurderer,

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt.

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt. AB Solbjerg Ejendomskontoret, Bellahøjvej 108, kld. 2720 Vanløse Att.: Jacek Møller København 16. marts 2015 Tilbud Nr. 537846 Vedr.:Bolignet løsning Vi takker for forespørgslen og har hermed den fornøjelse,

Læs mere

Indhold. Fibersystemer. Actassi systemoversigt. Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer. Rack & tilbehør. Farvemærkning og opmærkning

Indhold. Fibersystemer. Actassi systemoversigt. Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer. Rack & tilbehør. Farvemærkning og opmærkning Actassi Håndbog Schneider-Electrics fabrik i Ringsted lagde lokaler til, da el-teknikere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark kæmpede om titlen som den hurtigste montør af datakonnektoren Actassi S1.

Læs mere

Fiber produkter. Freenet Danmark leverer

Fiber produkter. Freenet Danmark leverer Fiber produkter Freenet Danmark leverer DRAKA Fiberkabler Optix Fiberkabler Konnektorer Patchpaneler Vægudtag Splidse kassetter Pigtails Patchkabler ODF kabinetter - 37 Fiberkabler inden eller udendørs

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Actassi. Vælg det rigtige datanetværk

Actassi. Vælg det rigtige datanetværk Actassi Vælg det rigtige datanetværk Actassi - den totale netværksløsning Actassi står for datanetværksløsninger med fokus på høj kvalitet. Uanset kravene til netværksydeevne og applikationsvalg, findes

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

FLORENCE SENGESTUEPANEL

FLORENCE SENGESTUEPANEL FLORENCE SENGESTUEPANEL Multifunktionel Sengestuepanel Florence 100 Kompakt sengestuepanel med 1 spor. Florence 125 Kompakt sengestuepanel med 1 spor. Florence 170består af en række fleksible delkomponenter

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler.

Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler. IT-infrastruktur i folkeskolen Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, initiativ 3.2a KL 2906 2012 Anbefalinger og økonomioverslag. Formål Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Hej Fælledvej/Elmegade-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Fra området i Fælledvejens Gårdlaug, har der været en rimelig stor interesse.

Hej Fælledvej/Elmegade-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Fra området i Fælledvejens Gårdlaug, har der været en rimelig stor interesse. www.parknet.dk Telefon nr. 369 6 Hej Fælledvej/-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Nørrebro d. 2. december 21 Vedhæftet (bilag 2) er vores pris oversigt for et samlet Fælledvej/ projekt. Forudsætningen

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Fiber Tv Telefoni 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Tilslutning af kabel-tv og FM-radio 04 Introduktion til din fiberboks 05 Sådan får du

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

LanXPLORER. 56 63 30 10 / www.blackbox.dk

LanXPLORER. 56 63 30 10 / www.blackbox.dk Spar penge ved køb af et håndholdt instrument, i stedet for en bærbar PC, netværkstester og Ethernet (PoE) tester Forøg effektiviteten og forbedre brugerproduktiviteten gennem reduceret netværksnedetid,

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere