Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016"

Transkript

1 UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode til Ny udgave vil være tilgængelig cirka 14 dage før udløb på Haderslev Kommunes hjemmeside. 1 / 23

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Omfang... 4 Ansvar og ejerskab... 4 Valg af leverandør / installatør... 5 Kabling... 5 Trådløst netværk... 5 Anbefalinger for valg af installatør til kabling... 5 Anbefalinger i forbindelse med afgivelse af tilbud... 5 Anbefalinger for bygningsarbejder... 6 Krav til dokumentation... 6 UDCIT s ydelser (kort oversigt)... 7 Entreprise... 7 Konsulentstøtte... 7 Service og vedligeholdelse... 7 Kontrol- og certificering... 8 Generelle krav... 8 Krav om anvendelse af standarder (kabling) Lokale tekniske krav... 8 Strømforsyning... 8 Udtag i krydsfelter... 9 Udtag ved arbejdsplads... 9 Udtag ved netværksprinter eller kopimaskine... 9 Udtag ved Access Point... 9 Krydsfelter Materialevalg PDS kabling Fiber kabling Øvrigt Føringsveje Trådløst netværk Netværksudstyr Mærkning / 23

3 Dokumentation Lokale driftsmæssige krav Lokale tekniske anbefalinger Strømforsyning Materiel Tekniske referencer PDS kabler Fiber Målemetoder Impedansmåling med pulsreflektometer Gode og dårlige eksempler Brandsikring Føringsveje Krydsfelter Udtag Rettelsesblad Gyldighedsperiode til Gyldighedsperiode til / 23

4 Indledning Denne vejledning indeholder UDCIT s krav og anbefalinger for kablingen 1 - For lokaliteter og netværk hvortil UDCIT leverer IT-driftsydelser 2. - For lokaliteter og netværk hvortil der leveres pædagogisk IT-driftsydelser. - For lokaliteter og netværk hvortil der leveres åbne IT-driftsydelser. Vejledningen er udarbejdet med henblik på at opnå en ensartet infrastruktur. Infrastrukturen designes således, at drift sikkerheden og økonomien optimeres bedst muligt. Retningslinjerne er gældende for alle projekttyper som f. eks ved nybygninger, ombygninger, bygningsændringer, samt udvidelser af eksisterende installationer. Det anbefales at der tages kontakt til UDCIT allerede i planlægnings fasen og senest inden enhver form for kabling påbegyndes. Der kan til enhver tid rettes henvendelse til UDCIT vedrørende indholdet af denne vejledning. Omfang Kravene gælder både ny og eksisterende kabling, samt trådløst LAN (WI-FI). UDCIT kan på ingen måde gøres ansvarlig for at kablingen ikke opfylder UDCIT s krav, herunder pålægges udgifter i forbindelse med udbedring af fejl og mangler. UDCIT forbeholder sig ret til at ændre kravene i denne dokumentation uden forudgående varsel. UDCIT logfører ikke hvem denne vejledning er udleveret til og eftersender derfor ikke rettelser og ændringer. Der henvises til det enhver tid gældende dokument som findes på Haderslevs Kommunes hjemmeside. Ansvar og ejerskab 1. Kablingen i bygninger og mellem bygninger, samt krydsfeltskab(e) ejes af kunden 3, med mindre andet fremgår. 2. Kunden er ansvarlig for egen kabling, herunder at denne til enhver tid imødekommer kundens egne behov samt UDCIT s krav. 3. Kunden er ansvarlig for vedligeholdelse af kablingen, herunder fejlmelding og reparation af kablingen, samt opbevaring af målerapporter, serviceaftaler, dokumentation, m.v. 4. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med projektering, etablering, konsulentstøtte, vedligeholdelse, reparation, udbedring af slidtage, samt kontrol og certificering af kablingen. 1 Betegnelsen dækker herefter over edb-kabling, samt tilhørende el-kabling, elinstallationer og krydsfelter. 2 IT-driftsydelser er den datakommunikation der foregår mellem kundens udstyr og UDCIT. 3 Institutionsleder, afdelingschef, bygnings-administrator, projektleder eller lignende. 4 / 23

5 5. Netværksudstyr 4 placeret i krydsfelt(er) ejes af UDCIT, med mindre andet fremgår. 6. Decentralt 5 netværksudstyr ejes af UDCIT, med mindre andet fremgår. 7. Trådløst udstyr ejes af UDCIT, med mindre andet fremgår. 8. Kunden har det fulde ansvar overfor leverandøren / installatøren, herunder at denne: 8.1. Udfører kablingen i henhold til aftale/kontrakt Overholder kravene i denne vejledning Efterlever kundens egne politikker, regler og værdisæt. Valg af leverandør / installatør Kabling Kunden kan frit vælge leverandør eller installatør til kablingsopgaven, men UDCIT kan ikke anbefale at kunden får udført kabling af hvilken som helst installatør. Trådløst netværk Kun UDCIT må anvendes som leverandør, installatør og serviceleverandør i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af trådløst netværk til brug for IT-driftsleverancer fra UDCIT. Anbefalinger for valg af installatør til kabling Det anbefales, at installatøren skal kunne dokumentere at mindst 50 % af det personale der arbejder på installationsopgaven har modtaget uddannelse i kabelsystemet og dermed er godkendt installatør af systemet. Anbefalinger i forbindelse med afgivelse af tilbud Det anbefales, at installatøren i forbindelse et byggeprojekt, kabling af bygninger, samt omlægning eller udbygning af eksisterende kabling, leverer en beskrivelse af den valgte løsning indeholdende minimum: 9. Dokumentation 6 på medarbejdernes certificering til det valgte system. 10. En tegning 7 over bygningen/bygningerne / mellem bygninger indeholdende: Placeringen af krydsfelt(er) med reference til mærkningen. 4 Routere, fiberkonvertere, hubs og switche, UPS, og lignende. 5 Netværksudstyr som ikke er placeret i et krydsfelt. 6 Kopier af uddannelsesbeviser, certifikater og lignende. 7 Udarbejdet i AutoCAD eller lignende. 5 / 23

6 10.2. Placeringen af el-tavler, med referencer til mærkningen Føringsveje for kabling Tracéet for tom-rør fra offentlig vej Placering af udtag, med referencer til mærkningen. 11. Dokumentation 8 på tilbudt: Patchpanel(er) Krydsfeltskab(e) Udtag: Stikdåser RJ45 konnektorer Kabelføringsmateriel Anvendte PDS kabler Anvendte fiberkabler. 12. Dokumentation 9 for overholdte standarder og regulativer. 13. Beskrivelse af garanti på kablingen og den praktiske håndtering af denne. 14. Tidsplan for arbejdets gennemførelse for mindre opgaver og en projektplan for større opgaver. 15. Ved nybyggeri skal der etableres tom-rør fra offentlig vej og frem til hovedkrydsfeltet. Rørets dimensioner: Min. Ø 40 eller Ø 50 med glat inderside. Hvis der benyttes riflet rør uden glat inderside skal det være forsynet med træktråd. Bøjninger må ikke have formstykker og mindste bukke radius er ½ meter. Anbefalinger for bygningsarbejder Det anbefales, at kunden og leverandøren / installatøren træffer aftale om følgende emner: 16. Retningslinjer for kabelføring, samt installatørens opgave i forbindelse med udbedring af de skader der naturligt opstår i/på bygningen som følge af kablingsarbejdet. 17. Rengøring under- og efter kablingsarbejdet er afsluttet, samt kvaliteten heraf. 18. Bortskaffelse af byggematerialer, emballage, m.m. Krav til dokumentation Leverandøren / Installatøren skal i forbindelse et byggeprojekt, kabling af bygninger, samt omlægning eller udbygning af eksisterende kabling, levere dokumentation indeholdende minimum: 8 Typisk brochure fra producenten, indeholdende tekniske data m.m. 9 Typisk i form af henvisninger til standarder. 6 / 23

7 19. En elektronisk tegning 10 over bygningen/bygningerne / mellem bygninger indeholdende: Placeringen af krydsfelt(er) Placeringen af el-tavle(r), med referencer til mærkningen Føringsveje for kabling Placering af udtag, med referencer til mærkningen for: Strømudtag RJ45 konnektorer. 20. Den samlede dokumentation over krydsfelt(er), el-tavle(r), føringsveje og udtag skal føres på én tegning 11. UDCIT s ydelser (kort oversigt) UDCIT kan levere følgende ydelser i forbindelse med kabling. Entreprise 12 Afklaring med kunden om ønsker og behov. Tilrettelægger design og løsningsvalg. Indhenter tilbud hos underleverandører / installatører. Forestå projektledelse (egen entreprise). Gennemføre kontrol- og certificering. Konsulentstøtte Afklaring med kunden om ønsker og behov. Tilrettelægger design og løsningsvalg. Forestå teknisk koordination med bygherre og evt. installatør. Gennemføre kontrol- og certificering. Service og vedligeholdelse Gennemfører reparationer, mindre ændringer og udvidelser via underleverandører / installatører. Håndtering af garantireparationer hvis aktuelt. 10 Udarbejdet i AutoCAD eller lignende. 11 Forstået således, at der til et rum / etage / bygning ikke findes flere tegninger / versioner af tegningen indeholdende stikplaceringer m.m. 12 Ydelsen er standard ved levering af trådløst netværk. 7 / 23

8 Udføre kvalitets- og kapacitetskontrol af kabling, ved mistanke om eller indikation på kabelfejl. Gennemføre kontrol- og certificering af ændringer. Kontrol- og certificering 13 Kontrol- og certificering af: o PDS- og fiberkabling og udtag. o WIFI. o Krydsfelt(er). Kontakt UDCIT hvis der er behov for mere information omkring disse ydelser. Generelle krav De samlede krav består af følgende afsnit: Krav om anvendelse af standarder. Lokale tekniske krav. Lokale driftsmæssige krav. Krav om anvendelse af standarder (kabling). Kravet om anvendelsen af standarder henvender sig primært til leverandøren / installatøren af kablingen. 21. Kablingen skal være udført i henhold til følgende regulativer og standarder: Stærkstrømsbekendtgørelsen DS/EN udgave DS/EN udgave DS/EN udgave Lokale tekniske krav De lokale tekniske krav retter sig primært mod leverandøren / installatøren af en kabling, samt til kunden der er ansvarlig for at kablingen lever op til kravene. Strømforsyning 22. Forsyning af IT udstyr skal ske via strømgrupper der kun forsyner IT udstyr. 13 Ydelsen er obligatorisk hvis UDCIT skal lever IT-driftsydelser via kablingen eller WIFI. 8 / 23

9 23. Strømforsyningen til krydsfelter etableres med egen kombirelæ edb-gruppe. 24. Alle metaldele i krydsfeltskabe (skabet inklusive) skal potentialudlignes Der henvises i øvrigt til Stærkstrømsbekendtgørelsen omkring potentialudligning og udligningsforbindelser. Udtag i krydsfelter 25. Med mindre andet er aftalt mellem kunden og UDCIT, monteres i krydsfeltskabet: For gulvrack: 1 stk. 19 strømpanel med 5 x 230 V udtag (uden afbryder og med runde huller), forbundet til krydsfeltets egen edb-gruppe Panelet monteres i bunden af skabet For Væg-rack: 1 stk. triple stikdåse uden afbryder og med runde huller, forbundet til krydsfeltets egen edb-gruppe Stikdåsen monteres bagerst i krydsfeltskabet. Udtag ved arbejdsplads Den maximale kabellængde fra krydsfelt til pds-udtag er 90 m Patchkabler over 7 m accepteres generelt ikke. 27. Et udtag ved en arbejdsplads indrettes med minimum: stk. dobbelt RJ45 dataudtag uden farvekodning stk. dobbelt 230V edb stikdåse forsynet fra EDB gruppe stk. dobbelt 230V almindelig stikdåse forsynet fra almindelig gruppe. Udtag ved netværksprinter eller kopimaskine 28. Den maximale kabellængde fra krydsfelt til pds-udtag er 90 m Patchkabler over 7 m accepteres generelt ikke. 29. Et udtag på et fællesareal indrettes med minimum: stk. dobbelt RJ45 dataudtag uden farvekodning stk. dobbelt 230V edb stikdåse forsynet fra EDB gruppe. Udtag ved Access Point 30. Der etableres normalt enkelt PDS stik ved placeringer for Access Points PDS stikket placeres indenfor max. 7 meter fra placeringen af Access Pointet. 14 En arbejdsplads er et sted hvor der placeres en computer, en skærm, en IP telefon og eventuelt en lampe og et elektrisk hæve-sænkebord. 9 / 23

10 Krydsfelter 31. Krydsfeltet skal placeres inde i en bygning: Der etableres mindst et krydsfelt pr. bygning Et krydsfelt må ved projektering maximalt være 80 % udnyttet, af hensyn til fremtidige udvidelser og ændringer Der skal etableres mindst et krydsfelt pr. etage Rummet skal være belyst med mindst 200 Lux, jf. DS Der skal være udluftning i rummet, hvor krydsfeltet er placeret. Det kan f.eks. være udsugningsanlæg, blæser eller aircondition Krydsfelter forbindes med fiber (se afsnittet Fiber kabling) I hvert krydsfelt opsættes mindst et krydsfeltskab (væg- eller gulvrack i henhold til aftale mellem kunden og UDCIT). UDCIT definerer om det er et hovedfordelingskrydsfelt (HXF) eller et underkrydsfelt (XF) Hovedfordelingskrydsfeltets rack skal have en dybde på 800 mm og en bredde på 800 mm og en højde på 42 HE (gulvrack). Krydsfeltskabets dør skal kunne monteres med RUKO cylinderlås, (UDCIT systemnøgle) Rackskabe i hovedfordelingskrydsfelter skal være store nok til at huse en 4 HE UPS til netværkskomponenter efter montering af diverse paneler og netværksudstyr Underkrydsfeltets rack skal have en dybde på min. 600 mm og en bredde på min. 550 mm og en højde på 15 eller 20 HE eller mere. Krydsfeltskabets dør bør kunne monteres med RUKO cylinderlås Vægmonterede krydsfeltskabe skal monteres i en højde under 2 m, målt fra skabets øverste ydre kant Krydsfeltskabets beklædning skal være monteret og sikret Krydsfeltskabets beklædning må ikke kunne afmonteres udefra Krydsfeltskabets dør skal være monteret og aflåst Døren til krydsfeltet skal kunne åbnes mindst 90 grader Der skal være frirum foran rackskabet, min. i lågens svingstørrelse, samt mindst på den ene side af rackskabet (minimum en ½ meter) af hensyn til service og udvidelser af installationen Monteringsskinner skal justeres, så der er minimum 10 cm friplads til patchkabler mellem skinner og lukket dør af hensyn til fiberkabler Fiberpanel placeres øverst i skabet med 1 HE fri og derefter en kabelbøjle nedenunder Der MÅ KUN monteres nye PDS patchpaneler, når de eksisterende er fuldt bestykket Patchpaneler monteres i krydsfeltskabet efter følgende princip, med mindre andet er aftalt: Fiberpanel placeres øverst i skabet: -Fiberpatchpanel (1 eller 2 HE) 10 / 23

11 -Tom plads (1 HE) -Kabelholder / aflaster (1 HE) PDS patchpaneler: -Patchpanel (1 eller 2 HE). -Kabelholder/aflaster (1 HE). -19 enhed (1 HE). -Friplads (1 HE). -Patchpanel (1 eller 2 HE). -Kabelholder/aflaster (1 HE). -19 enhed (1 HE). -Friplads (1 HE). -osv. -Evt. hylde (2-4HE friplads) -Evt. UPS (4 HE) -Evt. strømpanel 32. Krydsfelter bør ikke placeres i: Kontormiljøer Gangarealer. 33. Krydsfelter må ikke placeres i: Rum med potentielt farligt indhold som eksempelvis kemikalier, dyr, farlige elektriske eller mekaniske indretninger, brandfarlige materialer, osv Rum med en relativ luftfugtighed på over 90 % Rum med temperaturer under 10 grader og over 25 grader Rum med rør der ved defekter kan overrisle krydsfeltskabet, kabler og netværksudstyr Rum med rør med brandfarligt, giftigt, skoldende, frysende eller ætsende indhold. Materialevalg 15 PDS kabling 34. Der skal anvendes low-smoke zero halogen kabler. 35. Mellem arbejdsplads og krydsfelt anvendes UTP kabel, minimum cat. 6 (ved nye kablinger) Hvis den eksisterende kabling i en bygning er udført med STP, fortsættes dette ved udvidelser og reparationer. 36. PDS kabler konnektes med RJ45 konnektorer uden farvemærkning. 37. Der må ikke forekomme samlinger på kablerne. 15 Såfremt kunden ikke anvender godkendte materialer, er UDCIT berettiget til enten at afvise at levere IT-driftsydelser til kunden, eller fraskrive sig enhver form for garantier, serviceaftaler og lignende. 11 / 23

12 Fiber kabling 38. Fiberkabling termineres med LC system og der skal anvendes fusionssplidser. 39. Mellem krydsfelter i samme bygning: Der anvendes som minimum 12 fibre, 6 par Singlemode 9/125 OS1/OS Mellem krydsfelter i forskellige bygninger, men på samme matrikel: Der anvendes som minimum 24 fibre, 12 par Singlemode 9/125 OS1/OS Mellem krydsfelter på nabomatrikler: Singlemode 9/125 OS1/OS2, antal fiberpar efter aftale mellem kunden og UDCIT. 42. Øvrige afstande: Singlemode 9/125 OS1/OS2, antal fiberpar efter aftale mellem kunden og UDCIT. Øvrigt 43. Drop- og patchkabler leveres normalt af UDCIT. 44. Patchning i krydsfelter foretages kun af UDCIT eller i særtilfælde af UDCIT udpeget og uddannede personer. 45. Der må ikke anvendes splitter til opdeling af netværket. 46. Farver på patchkabler i krydsfelter vælges ud fra nedenstående: Grå Gul Grøn Blå Rød Sort Lilla Haderslev Kommunes administrative netværk. Haderslev Kommunes åbne netværk. Pædagogisk netværk. Kabling til Access Points fra Pædagogisk netværk. Kabling til telefoni, analogt fra UDCIT (er under udfasning). Backbone (mellem switche i krydsfelt). Andet efter aftale Andet efter aftale Føringsveje 47. PDS og fiberkabler skal være mekanisk beskyttede og føres gennem føringskanaler Føres PDS kablet udenfor bygningen, skal der anvendes kabler beregnet til udendørs montering. 48. Der må ikke forekomme knæk, bøjninger og træk på kabelføringen der overskrider kables specifikationer. 49. Ved gennemføring af brandceller/sektioner skal der tætnes efter gældende lovgivning for dette. 12 / 23

13 Trådløst netværk 50. Alle 16 trådløse netværk skal være beskyttet mod uautoriseret / anonym adgang. 51. Der skal foretages site survey/dækningsprøve for udvidelser eller nybyggerier, før der kan opsættes Wireless LAN Der vil blive efterspurgt digitale tegninger for bygning(er), hvor der skal laves site survey/dækningsprøve. 52. Trådløse netværk skal opdeles i: Administrative netværk, til levering af UDCIT s IT-driftsleverancer Kundespecifikke netværk, til brug for kundens medarbejdere og andre. Dette kan eksempelvis være et pædagogisk netværk til brug på skoler og institutioner Publikums netværk, til brug for adgang til Internet for publikum, besøgende, borgere og lignende. Netværksudstyr 53. UDCIT leverer og vedligeholder eget krydsfeltsudstyr Krydsfeltsudstyr skal placeres i dertil egnede krydsfelter. 55. Kun krydsfeltsudstyr leveret af UDCIT må anvendes 18 til UDCIT s IT driftsleverancer. 56. Kun udstyr til trådløst netværk leveret af UDCIT må anvendes. 57. Kun decentralt netværksudstyr leveret af UDCIT må anvendes. Decentralt placeret netværksudstyr accepteres kun for forhånds aftalte kortere tidsperioder (max. 2 måneder). Aftalen skal foreligge i UDCIT Service Desk, som en selvstændig oprettet sag. Mærkning 58. Krydsfelter skal navngives og afmærkes som: Hovedkrydsfelter: HXF Underkrydsfelter: XFz, hvor z udtrykker et etcifret fortløbende nummer pr. bygning Patchpaneler navngives og afmærkes som: Pzz, hvor z udtrykker et tocifret fortløbende nummer pr. krydsfelt PDS udtag (patchpanel) skal navngives som: 16 Gælder for trådløse netværk hvor adgang til Internet sker via UDCIT. 17 Switche, hubs, routere, fiberconvertere og lignende. 18 Undtaget eksterne leverandører af datatransmission. 19 Eksempel: XF1, XF2, osv. 20 Eksempel: P01, P02, osv. 13 / 23

14 60.1. Fortløbende nummer indgraveret eller trykt på patchpanelet frontplade PDS udtag (arbejdsplads) skal mærkes som: Krydsfelt-Panel-Stiknummer 22 (på patchpanelet). 62. Hvert strømudtag skal mærkes: Tavle-Gruppe Hvert fiberudtag 24 mærkes: Fibertype-Destination 25. Dokumentation 64. Det er kundens ansvar at den nødvendige dokumentation er til rådighed for UDCIT. 65. Kunden skal til UDCIT levere teknisk dokumentation på installationen med følgende indhold: Målerapporter 26 for nyetablerede eller reparerede forbindelser Der skal afleveres en samlet målerapport for samtlige stik. Testen udføres med LAN-tester i henhold til kommende kategori 6/Class E standarder op til 250 MHz med anvendelse af kabelproducentens produktspecifikke moduler/kabler I LAN-testeren indtastes data med korrekt lokation samt tilsvarende nummerering, som der anvendes til mærkning af vægstik, således at måleresultater er entydigt identificerbare Alle målinger foretages med LAN-tester, der er dokumenteret godkendt og kalibreret indenfor de intervaller producenten foreskriver, inden målingerne foretages Følgende skal som min. fremgå af målerapporten: Dato, firma navn, tekniker navn, lokation (adresse), testinstrument model og test standard Længde, angivet i meter Wiremap Attenuation NEXT. 21 Eksempel: 1, 2, osv. 22 Eksempel: HXF-P Eksempel: Tavle01-EDB Benyttes samme fibertype i hele panelet, mæres panelet én gang. 25 Eksempel: 50/125-Til XF1 26 Eksisterer der ingen målerapporter forbeholder UDCIT sig ret til enten ikke at tilbyde IT driftsleverancer via kablingen, at tilbyde kablingen uden nogen former for garantier eller efter aftale med kunden foranstalte gennemmålinger af kablingen på kundens regning. 14 / 23

15 ACR ELFEXT Return Loss Power Sum Propagation Delay Delay Skew. 66. Dokumentationen til UDCIT skal leveres elektronisk som: Tegninger mindst en i følgende formater: AutoCAD PDF Målerapporter i mindst et af følgende formater: PDF, HTML eller RTF format Målerapporter og øvrig dokumentation fremsendes til følgende mail adresse: UDCIT forbeholder sig retten til ikke at installere aktivt netværksudstyr før der er modtaget en målerapport på installationen. 15 / 23

16 Lokale driftsmæssige krav De lokale driftsmæssige krav retter sig mod kunden. 67. Alle kablinger og fiberforbindelser der anvendes til levering af IT-driftsydelser fra UDCIT skal certificeres. Dette gennemføres af UDCIT som beskrevet i afsnittet UDCIT s ydelser (kort oversigt). 68. UDCIT skal have fri adgang til krydsfelter på arbejdsdage mellem kl og UDCIT skal have mulighed for adgang til krydsfelter udenfor normal arbejdstid, jf. aftale mellem kunden og UDCIT. 70. Ved blandede miljøer hvor flere IT-drifts- eller serviceleverandører har behov for adgang til krydsfeltskabe, skal der mellem kunden og UDCIT laves skriftlige aftaler mht. IT-drifts- eller serviceleverandørernes ansvar og opgaver Ved blandede miljøer skal der anvendes patchkabler i krydsfeltet med forskellige farver, én farve pr. system Adgangen til krydsfeltskabet skal være fri og må ikke blokeres af kasser, møbler, redskaber, byggematerialer og lignende. Lokale tekniske anbefalinger På baggrund af vore erfaringer anfører vi en række anbefalinger til kunden. Vælger kunden ikke at følge anbefalingerne har det dog ingen indflydelse på UDCIT s garantier vedrørende IT-driftsleverancerne. Strømforsyning 72. På større lokaliteter bør edb-grupper være kombirelæ grupper Der bør maksimalt tilsluttes 8 stikdåser (enkelte) pr. edb-gruppe. 74. Der bør installeres transientbeskyttelse på lokalitetens hovedtavle, især på større lokaliteter. 75. Der bør installeres overspændingsbeskyttelse på edb-strømkredsene. Materiel UDCIT anbefaler at der anvendes netværksmateriel fra følgende producenter, men andre kan også anvendes såfremt specifikationerne i de anførte standarder overholdes: 76. Amp Netconnect. 77. Avaya/Lucent. 27 Se punkt Sikring + HPFI. 16 / 23

17 78. Lex-Com fra LK. 79. Systimax. Tekniske referencer PDS kabler Sammenligning mellem kabelkategorier: Det kan ikke garanteres at ovenstående hyperlinks vil virke. Fiber Det kan ikke garanteres at ovenstående hyperlink vil virke. Målemetoder Forklaring på de målemetoder der angives i en målerapport: Wiremap (pin-forbindelser) = Kontrollerer, at hvert tvistet par har den rette pin-forbindelse og ikke har kortslutninger, afbrydelser, splittede par, ombyttede par eller ombyttede ledere. Resistance (jævnstrømsmodstand) = Kontrollerer, at kabler og konnektorer er hele og funktionsdygtige ved at måle sløjfens modstand for hvert par. Al- 17 / 23

18 le kabler og konnektorer har en vis naturlig modstand 16 ohm pr. 100 m er for eksempel normalt for et 100MHz kabel. For høj jævnstrømsmodstand skyldes ofte ødelagte kabler, slidte konnektorer, forkert kabeltype eller er en følge af kortslutning eller afbrydelse. Length (kabellængde) = Kontrolleres ved at måle tiden, som det tager et signal at nå den anden ende og blive reflekteret tilbage. Man skal kende den nominelle udbredelseshastighed (NVP) i kablet for at kunne beregne længden. Insertion loss (indkoblingsdæmpning) = Kontrollerer signaltabet på de enkelte lederpar fra ende til ende. Eftersom dæmpning er frekvensafhængig, måler man ved bestemte intervaller mellem en og 100/250/600 MHZ, alt efter kabel kategori. For høj dæmpning skyldes ofte, at skæreklemmerne ikke har skåret ordentlig, forkert kabeltype eller et for langt kabel. Near End Crosstalk: NEXT (krydstaledæmpning) = PS NEXT, ELFEXT og PS EL- FEXT er forskellige måder at beskrive de enkelte leders forstyrrende indvirkning på hinanden på. Eftersom krydstaledæmpning er frekvensafhængig og mest udtalt ved kabelenderne, måles der automatisk fra begge ender ved bestemte intervaller mellem en og 100/250/600 MHZ, alt efter kabel kategori. For lav krydstaledæmpning skyldes i mange tilfælde, at op snoningen af de enkelte par er for lang. Men det kan også skyldes for mange og for dårlige samlinger af kablet eller et mast kabel. ACR (dæmpning/krydstale, signal/støj forhold ) = Sammenligner værdierne for dæmpning og krydstale og giver et mål for, hvordan dataoverførslen vil komme til at fungere. En stor dæmpning af krydstale og en lav signaldæmpning, indebærer problemfri trafik. Delay/delay skew (forsinkelse) = Måles blandt andet for at beregne kabellængden. Mange LAN-applikationer er desuden følsomme overfor tidsforsinkelser, som er større end et mikrosekund. For stor forsinkelse skyldes, at kablet er for langt. Store forskelle mellem de forskellige par i et kabel tyder på afbrydelse eller kortslutning. Delay er forsinkelsen på de enkelte par, hvorimod delay skew er forskellen på tidsforsinkelsen i de enkelte par (forskellen mellem hurtigste og langsomste par). Return loss (reflektionsdæmpning) = Kontrollerer forholdet mellem det signal, som sendes afsted og det, som reflekteres tilbage. Reflektioner på kablet er uønskede og man ønsker derfor så stor dæmpning som muligt. For lav dæmpning tyder på impedansfejl i installationen og indebærer et lavt nyttesignal i modtagerenden. Impedansmåling med pulsreflektometer TDR (impedansmåling med pulsreflektometer) = TDR (Time Domain Reflektometer) er ikke en del af en autotest men er et godt værktøj til fejlfinding. TDR undersøger, hvordan impedansen forandres i lederparrets forskellige dele. De bedste instrumenter præsenterer resultatet som en kurve, hvor man direkte kan se, om og i givet fald, hvor der findes skader og fejl. TDR er uden tvivl det mest kraftfulde redskab, som findes til at lokalisere fejl i netværkskabling. 18 / 23

19 Gode og dårlige eksempler Brandsikring UDCIT stiller ikke krav til bygningsarbejder, men vil gerne henlede kundens opmærksomhed på emnet. Sådan ser det desværre ud i mange bygninger efter at der er blevet foretaget kablingsarbejder. Det er grimt, farligt og i visse tilfælde i strid med reglerne. Eksempel på brandteknisk korrekt kabelgennemføring. Se evt. DBI Vejledning 31, Brandtætninger Det kan ikke garanteres at ovenstående hyperlink vil virke. 19 / 23

20 Føringsveje Kabelføringen skal laves så den lever op til de tekniske krav og skal håndværksmæssigt udføres så den visuelt fremtræder tilfredsstillende for kunden. Forkert anvendelse af kabelbakke. Kabelbakker er føringsveje for kabler, ikke skabe. Eksempel på en pæn og hensigtsmæssig kabelføring. 20 / 23

21 Krydsfelter Dette krydsfelt lever ikke op til kravene. Udstyret er udsat fysisk og der er fri adgang til udstyret for uvedkommende. Dette krydsfelt lever ikke op til kravene. Krydsfelter skal placeres hensigtsmæssigt og krydsfeltskabe skal være aflåste. Kabelføringen i skabet skal være ordnet og kablerne samlet med velcro strips. 21 / 23

22 Et eksempel på en eksemplarisk ledningsføring. Udtag Disse udtag lever ikke op til kravene. Dette udtag lever op til kravene. 22 / 23

23 UDCIT Billundvej 3, 6500 Vojens Tlf Rettelsesblad Gyldighedsperiode til I forhold til den tidligere udgave (v.2) er der rettet flere generelle småting flere steder i dokumentet, hvilket betyder at punktnumrene ikke umiddelbart er sammenlignelige mellem v.2 og denne nye udgave. Specielt fremhæves følgende i Gyldighedsperiode til : Indledningen Punkt Punkt Punktet Krydsfelter (punkt ) Punktet Materialevalg (punkt 33 til og med 45) Tekniske referencer Gyldighedsperiode til Der er tilføjet nogle nye punkter i dokumentet, hvilket betyder at punktnumrene ikke umiddelbart er sammenlignelige med den tidligere udgave. Specielt fremhæves følgende i Gyldighedsperiode til : Forside tilføjet i Haderslev Kommune Indledning UDCIT s ydelser (kort oversigt) - Tilføjelse efter sidste punkt ændret Punkt 24.1 tilføjet Tilføjelse af nyt punkt Udtag ved Access Point Punkt tilføjet Punkt (tidligere ) Punkt tilføjet/ændret Tilføjelse af nyt punkt 49 Gennemføring i brandceller/sektioner Tilføjelse af nyt punkt Site survey/dækningsprøve Punkt 57 (tidligere 54) Punkt (tidligere ) Punkt tilføjet 23 / 23

Dansk Salg. Marketing

Dansk Salg. Marketing LK LexCom Håndbog Dansk Salg Henrik Müller Jensen Salgschef Mobil: 28 99 14 49 henrik.muller-jensen@lk.dk Per Eriksen Teknisk salgskonsulent Vest Mobil: 24 27 68 38 per.eriksen@lk.dk Erik Nyberg Teknisk

Læs mere

Actassi systemoversigt

Actassi systemoversigt Actassi Håndbog 2 Indhold Actassi systemoversigt Actasse netværk det sikre valg... 6 Vælg den rigtige løsning... 7 Strukturerede fordelingsnet... 9 Materialekategori... 11 Actassi Cat. 5/Cat. 6/Cat. 6A

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 2.2 1. august 2013 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 1.9 12. september 2012 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

Indhold. Fibersystemer. Actassi systemoversigt. Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer. Rack & tilbehør. Farvemærkning og opmærkning

Indhold. Fibersystemer. Actassi systemoversigt. Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer. Rack & tilbehør. Farvemærkning og opmærkning Actassi Håndbog Schneider-Electrics fabrik i Ringsted lagde lokaler til, da el-teknikere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark kæmpede om titlen som den hurtigste montør af datakonnektoren Actassi S1.

Læs mere

Designmanual for struktureret kabling

Designmanual for struktureret kabling Designmanual for struktureret kabling Generel beskrivelse for Silkeborg Kommunes ejendomme Version 1.1 03/03 2014 Brian Oxholm Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg www.silkeborgkommune.dk S i d e 1

Læs mere

Projektering af it kabling,

Projektering af it kabling, Projektering af it kabling, en praktisk anvendelse af DS/EN 50174-2:2009 November 2011 Indledning: Dette dokument henvender sig til alle rådgivende ingeniører, eller andre, som beskæftiger sig med beskrivelser,

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr

IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr Bilag 5 IT-udstyr: Busradio, passagertællesystem, billetteringsudstyr og informatikudstyr 5.1 Tekniske specifikationer og andre forhold vedrørende IT-udstyr...2 5.1.1 Indledning...2 5.1.2 IT-systemer...2

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Mobilt Bredbånd og Bredbånd

Mobilt Bredbånd og Bredbånd DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Mobilt Bredbånd og Bredbånd VERSION 16 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)...

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt

MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND. Dine fordele og det med småt MOBILT BREDBÅND OG BREDBÅND Dine fordele og det med småt Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Tablet, prisliste... 8 Vilkår for musik (WiMP)... 8 Bredbånd

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

EMC - potentialudligning og jordingsformer

EMC - potentialudligning og jordingsformer INDUSTRI Magasinet Maj. 2005 EMC - potentialudligning og jordingsformer SIWAREX vejesystemer Minimer driftsomkostningerne på belysningsanlæg Introduktion af VLT AutomationDrive FC301 EMC i industrien I

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere