Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a"

Transkript

1 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2008 København, den 30. april 2008a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Per Madsen Økonomidirektør Telefon Fax CVR Københavns nr Lufthavne A/S Side 1 af 22

2 Indholdsfortegnelse DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resume for de første tre måneder af Forventninger til HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN... 4 LEDELSENS DELÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Trafik... 8 Kommerciel... 9 International Øvrige resultatposter Pengestrømsopgørelse Egenkapitaludvikling Øvrige forhold Forventninger til KONCERNREGNSKAB Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger samt egenkapitalsopgørelse Noter PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Betegnelsen Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet bruges synonymt for Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelsen Københavns Lufthavn er den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 22

3 DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2008 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts RESUME FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2008 Udviklingen i driften og resultatet i 1. kvartal 2008 svarede til det forventede, når der tages højde for særlige forhold. Se forklarende tabel over særlige forhold på side 7 Omsætningen steg med 6,6 procent til DKK 703,6 mio. (1. kvartal 2007: DKK 660,0 mio.) Korrigeret for særlige forhold steg EBITDA med 3,6 procent til DKK 374,9 mio. (1. kvartal 2007: DKK 361,7 mio.). EBITDA udgjorde DKK 373,0 mio. (1.kvartal 2007: DKK 464,1 mio.) EBIT udgjorde DKK 276,6 mio., når der korrigeres for særlige forhold (1. kvartal 2007: DKK 276,6 mio.). EBIT udgjorde DKK 274,7 mio. (1. kvartal 2007: DKK 379,0 mio.) Korrigeret for særlige forhold faldt resultat før skat med 3,6 procent til DKK 232,6 mio. (1. kvartal 2007: DKK 241,4 mio.). Resultat før skat udgjorde DKK 230,7 mio. (1. kvartal 2007: DKK 343,8 mio.) Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 5,5 procent. Antallet af lokalt afgående passagerer steg med 7,2 procent, mens transfererende passagerer faldt med 2,8 procent Resultatet fra de internationale investeringer udgjorde et underskud på DKK 10,9 mio. (1. kvartal 2007: overskud på DKK 2,9 mio.), hvilket skyldes fravær af indtægter fra HMA og delvist ASUR på grund af salget af disse internationale investeringer i 2. kvartal 2007 FORVENTNINGER TIL 2008 Bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S har budgetteret med investeringer i størrelsesordenen DKK 1 mia. i Det er det højeste investeringsniveau siden bygningen af Terminal 3. Der vil blive investeret i check-in faciliteter, gates og standpladser, bagagefaciliteter, security, kommercielle projekter og andre serviceforbedringer for passagerne. CPH har i de første 3 måneder foretaget anlægsinvesteringer for DKK 185,3 mio. (1. kvartal 2007: DKK 173,3 mio.) Forventningerne til 2008 om et lidt højere resultat før skat end 2007 fastholdes, når der korrigeres for særlige forhold samt for påvirkningen af ændrede skatteregler i UK Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 22

4 HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KORRIGERET FOR SÆRLIGE FORHOLD (MARKEDSVÆRDI) Resultatopgørelse (DKK mio.) Q1 '08 Q1 ' Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.)* Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 53,3% 54,8% 55,9% EBIT-margin 29,1% 31,0% 34,1% Afkastningsgrad 4,9% 4,9% 6,0% Egenkapitalforrentning 3,9% 4,1% 6,7% NOPAT margin 18,1% 20,6% 28,3% ROCE 3,1% 3,1% 4,9% * CPH benytter hovedtal for pengestrømsopgørelsen inklusiv særlige forhold i den interne rapportering, hvormed der ikke er korrigeret for særlige forhold. I ovenstående hoved- og nøgletal er anlægsaktiverne målt til dagsværdi for at afspejle de beløb, som CPH internt anvender som resultatindikatorer. Dagsværdien af anlægsaktiverne er væsentlige højere end de regnskabsmæssige værdier og vurderes at være mere pålidelige redskaber i forbindelse med økonomiske analyser. Se side 7 for en oversigt over effekten af særlige forhold og dagsværdireguleringer. Se note 1 side 19 vedrørende regnskabspraksis afsnit "Supplerende hoved- og nøgletal baseret på dagsværdier". Københavns Lufthavne A/S Side 4 af 22

5 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI) Resultatopgørelse (DKK mio.) Q1 '08 Q1 ' Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 53,0% 70,3% 61,0% EBIT-margin 39,0% 57,4% 48,9% Aktivernes omsætningshastighed 0,38 0,38 0,41 Afkastningsgrad 14,8% 21,7% 19,8% Egenkapitalforrentning 17,7% 27,8% 31,0% Soliditetsgrad 50,8% 44,3% 48,8% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) 86,2 125,9 141,8 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) 136,3 169,4 186,9 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,8 470,0 475,8 NOPAT margin 28,1% 42,7% 42,0% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,39 0,35 0,40 ROCE 11,0% 14,7% 16,8% De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra december 2004 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Defintionen af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Københavns Lufthavne A/S Side 5 af 22

6 LEDELSENS DELÅRSBERET- NING FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2008 Resultat i forhold til forventning Koncernens resultat før skat i 1. kvartal 2008 udgør DKK 230,7 mio., hvilket er på niveau med det forventede inklusiv særlige forhold på DKK 1,9 mio. relateret til omstrukturering. Udviklingen i den fortsættende forretning, hvori EBIT faldt 27,6 procent, skyldes engangsindtægt i 1. kvartal 2007 vedrørende salg af en bygning. Resultat i forhold til 2007 Koncernomsætningen er steget med DKK 43,6 mio. til DKK 703,6 mio. Trafikindtægterne er steget med 7,3 procent til DKK 384,5 mio. på grund af en stigning i passagerantallet på 5,5 procent. Stigningen modsvares delvist af en reduktion af securityafgifter pr. passager i overensstemmelse med aftalen vedrørende afgifter for Dette er på trods af en væsentlig stigning i omkostninger til security grundet de skærpede EUkrav. Koncessionsomsætning er steget med 5,8 procent på grund af investering i en ny tax and duty free butik, som har øget salget pr. passager som følge af det forbedrede serviceniveau og produktsortiment. 1. kvartal 2007 var positivt påvirket af højere garanteret minimumsafgift pr. passager i tax and duty free butikken indtil slutningen af februar, men var negativt påvirket af væsentlige salgsforstyrrelser i marts. Driftsomkostninger, inklusiv afskrivninger, er steget med 11,4 procent til DKK 426,6 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Personaleomkostninger er steget med DKK 30,3 mio., hvilket primært skyldes ansættelse af yderligere 122 securitymedarbejdere for at forbedre serviceniveauet og for at imødekomme de skærpede EU-krav. EBITDA er faldet med 19,6 procent til DKK 373,0 mio., primært på grund af engangsindtægt i 1. kvartal 2007 vedrørende andre driftsindtægter på DKK 114,9 mio. relateret til salg af en bygning. Korrigeret for særlige forhold er EBITDA steget med 3,6 procent, koncernomsætningen er steget med 6,6 procent og driftsomkostninger, eksklusiv afskrivninger, er steget med 9,9 procent. Resultatet fra de internationale investeringer var et underskud på DKK 10,9 mio., hvilket skyldes manglende indtægter fra HMA og delvist ASUR på grund af salget af disse internationale investeringer i 2. kvartal 2007 Nettofinansieringsomkostninger er faldet med DKK 5,0 mio., hvilket primært skyldes en lavere gennemsnitlig gældsportefølje. Koncernens resultat før skat er faldet med DKK 113,1 mio. til DKK 230,7 mio. Korrigeret for særlige forhold faldt resultat før skat med 3,6 procent til DKK 232,6 mio., hvilket delvist skyldes øgede afskrivninger på grund af det høje niveau af serviceinvesteringer. DKK mio Udv. Pct. Omsætning 703,6 660,0 43,6 6,6% EBITDA 373,0 464,1-91,1-19,6% EBIT 274,7 379,0-104,3-27,5% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder -10,9 2,9-13,8-475,9% Nettofinansieringsomkostninger 33,1 38,1-5,0-13,1% Resultat før skat 230,7 343,8-113,1-32,9% Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 22

7 2008 Opdeling på segmenter Koncernen har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentopdelingen. Inklusive særlige forhold Korrigeret for særlige forhold Delårsrapport 1. januar 31. marts 2008 Dagsværdi korrigeret for særlige forhold DKK mio. Omsætning 703,6 0,0 703,6 0,0 703,6 Andre driftsindtægter -0,2 0,0-0,2 0,0-0,2 Eksterne omkostninger 114,4-1,2 113,2 0,0 113,2 Personaleomkostninger 216,0-0,7 215,3 0,0 215,3 EBITDA 373,0 1,9 374,9 0,0 374,9 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 98,3 0,0 98,3 72,1 170,4 EBIT 274,7 1,9 276,6-72,1 204,5 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat -10,9 0,0-10,9 0,0-10,9 Resultat før renter og skat 263,8 1,9 265,7-72,1 193,6 Nettofinansieringsomkostninger 33,1 0,0 33,1 0,0 33,1 Resultat før skat 230,7 1,9 232,6-72,1 160,5 Skat af årets resultat 61,6 0,5 62,1-18,0 44,1 Årets resultat 169,1 1,4 170,5-54,1 116, Inklusive særlige forhold Korrigeret for særlige forhold Engangsposter Dagsværdireguleringer Engangsposter Dagsværdireguleringer Dagsværdi korrigeret for særlige forhold DKK mio. Omsætning 660,0 0,0 660,0 0,0 660,0 Andre driftsindtægter 115,5-114,9 0,6 0,0 0,6 Eksterne omkostninger 120,0-6,1 113,9 0,0 113,9 Personaleomkostninger 191,4-6,4 185,0 0,0 185,0 EBITDA 464,1-102,4 361,7 0,0 361,7 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 85,1 0,0 85,1 72,1 157,2 EBIT 379,0-102,4 276,6-72,1 204,5 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 2,9 0,0 2,9 0,0 2,9 Resultat før renter og skat 381,9-102,4 279,5-72,1 207,4 Nettofinansieringsomkostninger 38,1 0,0 38,1 0,0 38,1 Resultat før skat 343,8-102,4 241,4-72,1 169,3 Skat af årets resultat 96,6-28,7 67,9-20,2 47,7 Årets resultat 247,2-73,7 173,5-51,9 121,6 Koncernens resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger samt egenkapitalopgørelse for perioden 1. januar 31. marts 2008 er vist på siderne Omsætning og resultat pr. segment Omsætning Resultat før renter og skat DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Trafik 401,2 372,9 28,3 7,6% 93,9 93,2 0,7 0,8% Kommerciel 295,0 276,9 18,1 6,5% 178,5 282,8-104,3-36,9% Fortsættende aktiviteter 696,2 649,8 46,4 7,1% 272,4 376,0-103,6-27,6% International 7,4 10,2-2,8-27,5% 2,3 3,0-0,7-23,3% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder -10,9 2,9-13,8-475,9% Internationale aktiviteter 7,4 10,2-2,8-27,5% -8,6 5,9-14,5-245,8% I alt 703,6 660,0 43,6 6,6% 263,8 381,9-118,1-30,9% Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 22

8 TRAFIK Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 401,2 372,9 28,3 7, ,5 Resultat før renter 93,9 93,2 0,7 0,8 466,6 Segmentaktiver 5.222, , ,9 25, ,1 Antal ansatte , Passagerer Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn udgør 4,9 mio. i de første 3 måneder af 2008, hvilket svarer til en stigning på 5,5 procent i forhold til samme periode i Afgående passagerer steg med 4,2 procent, mens ankomne passagerer steg med 6,6 procent. Væksten i trafikken var påvirket af fordelagtige vejrforhold sammenlignet med 2007, hvor dårligt vejr påvirkede trafikken negativt. Skuddag i februar 2008 havde også en positiv effekt på trafikken. Trafikken steg på alle markeder. Stigningen på de interkontinentale destinationer var drevet af stigning i chartertrafikken, mens stigningen på de europæiske destinationer var drevet af lavprisflyselskaberne og chartertrafikken. Passagerer fordelt på markeder Passagerer (mio.) ,1% 5,7% 9,3% 3,9% Nordisk Europæisk Interkontinental Indenrigs Antallet af lokalt afgående passagerer er steget med 7,2 procent, mens antallet af transfererende passagerer er faldet med 2,8 procent. Lokalt afgående passagerer udgør 72,0 procent af det samlede antal afgående passagerer, mens transfererende passagerer udgør 28,0 procent af det samlede antal afgående passagerer. For yderligere kommentarer til trafikudviklingen henvises til den tidligere offentliggjorte trafikstatistik for marts Omsætning DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 125,8 115,5 10,3 8,9% Passagerafgifter 157,2 144,1 13,1 9,1% Securityafgifter 69,1 67,9 1,2 1,8% Opholdsafgifter 9,3 8,9 0,4 4,5% Handling 23,2 21,9 1,3 5,9% Øvrige indtægter 16,6 14,6 2,0 13,7% I alt 401,2 372,9 28,3 7,6% Startafgifter er steget med 8,9 procent, hvilket hovedsagligt skyldes den tidligere aftalte takstregulering og en stigning i startvægten på 7,8 procent. Passagerafgifter og securityafgifter er samlet steget med DKK 14,3 mio. eller 6,7 procent. Stigningen skyldes passagervæksten samt ændring i passagersammensætningen i retning af relativt flere lokalt afgående passagerer, for hvem afgiften er højere. Dette er delvist modsvaret af et fald i securityafgifter pr. passager i overensstemmelse med aftalen vedrørende securityafgifter for på trods af en væsentlig stigning i omkostninger til security grundet de skærpede EU-krav. Resultat før renter (EBIT) EBIT er negativt påvirket af øgede personaleomkostninger, der primært skyldes ansættelse af yderligere securitymedarbejdere i 1. kvartal 2008, der ikke kan dækkes af securityafgifter. Dette modsvares delvist af reducerede eksterne omkostninger som følge af effektivitetsforbedringer. Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 22

9 KOMMERCIEL Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 295,0 276,9 18,1 6,5% 1.205,4 Andre driftsindtægter -0,2 115,5-115,7-100,2% 112,7 Resultat før renter 178,5 282,8-104,3-36,9% 832,0 Segmentaktiver 2.238, ,1-583,9-20,7% 2.958,8 Antal ansatte ,3% 447 Omsætning Koncessionsindtægter DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 111,3 104,1 7,2 6,9% Parkering 49,4 48,5 0,9 1,9% Øvrige indtægter 13,0 11,6 1,4 12,1% I alt 173,7 164,2 9,5 5,8% Koncessionsomsætningen steg 5,8 procent på grund af investeringen i tax and duty free butikken, hvilket har øget salget pr. passager, som følge af det forbedrede serviceniveau og produktsortiment. Nye butikker i 4. kvartal 2007 og i 1. kvartal 2008 har ligeledes medvirket til væksten. Resultatet for de første 3 måneder har i både 2007 og 2008 været negativt påvirket af salgsforstyrrelser, med lukninger af butikker og reallokering af butikskvadratmetre i forbindelse med opstarten af et større renoveringsprojekt for at skabe et bedre shoppingmiljø for passagererne. 1. kvartal 2007 var positivt påvirket af højere garanteret minimumsafgift pr. passager i tax and duty free butikken indtil slutningen af februar. På grund af den øgede konkurrence fra den nye Metro til lufthavnen, der åbnede i september 2007, steg omsætningen på parkering kun med DKK 0,9 mio. på trods af det stigende antal lokalt afgående passagerer, hvoraf mange vælger at køre til lufthavnen i egen bil. Især blandt ferie- og fritidsrejsende har der været en stigende positiv modtagelse af muligheden for at forhåndsreservere en parkeringsplads via internettet. Lejeindtægter DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 41,3 38,8 2,5 6,6% Udlejning af arealer 16,3 14,6 1,7 11,3% Øvrige lejeindtægter 1,9 1,6 0,3 21,6% I alt 59,5 55,0 4,5 8,2% Stigningen i udlejning af lokaler skyldes hovedsagligt nye lejemål og i mindre grad lejereguleringer af eksisterende kontrakter. Stigningen i udlejning af arealer skyldes nye parkeringsfaciliteter og nye kontrakter. Salg af tjenesteydelser med videre DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 50,5 48,3 2,2 4,6 Øvrige 11,3 9,4 1,9 20,2 I alt 61,8 57,7 4,1 7,1 Hotellet har opnået en højere gennemsnitlig værelsespris i 2008 samt et bedre resultat i restaurant aktiviteterne. Andre driftsindtægter CPH solgte i 1. kvartal 2007 en bygning, Kystvejen 18, hvilket medførte en engangsindtægt på DKK 114,9 mio. Resultat før renter (EBIT) Korrigeret for engangsindtægt i 2007 vedrørende salget af en bygning, steg EBIT med DKK 10,6 mio. hovedsagligt på grund af investeringen i den nye tax and duty free butik. Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 22

10 INTERNATIONAL Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 7,4 10,2-2,8-27,5% 42,7 Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0-114,7 EBIT 2,3 3,0-0,7-23,3% 131,8 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder -10,9 2,9-13,8-475,9% 50,1 Resultat før renter -8,6 5,9-14,5-245,8% 181,9 Segmentaktiver 9,1 14,0-4,9-35,0% 7,0 Kapitalandele i associerede virksomheder 179,7 800,5-620,8-77,6% 199,8 Antal ansatte ,5% 15 Omsætning Omsætningen er faldet 27,5 procent som følge af lavere konsulentindtægter fra NIAL og øvrige projekter samt et lavere performance-baseret honorar. EBIT EBIT faldt på grund af manglende indtægter fra de solgte aktier i HMA og delvist ASUR. Det var delvist modsvaret af lavere personaleomkostninger. Antallet af medarbejdere er reduceret fra 22 til 12 i 2008 som en konsekvens af CPHs internationale strategi. Passagerer i NIAL og ASUR Resultat af kapitalandele efter skat DKK mio Udv. Pct. NIAL -14,5-18,8 4,3-22,9% ITA, ASUR, HMA 3,6 21,7-18,1-83,4% Total -10,9 2,9-13,8-475,9% Det negative resultatet fra kapitalandelen i NIAL er forbedret på grund af stigning i kommercielomsætningen. Stigningen skyldes hovedsagligt nye butikker og øget parkeringomsætning på grund af stigning i langtidsparkeringen og nye produkter, såsom Fast Track og Meet & Greet service. Dette var delvist modsvaret af et fald i antal passagerer. Passagerer (mio.) ,6% NIAL ,2% ASUR Resultatet fra kapitalandelene i ITA, ASUR og HMA er faldet på grund af manglende indtægter fra solgte aktier i HMA og delvist ASUR i juni Det er delvist modsvaret af et stigende antal passagerer i ASUR. Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 22

11 ØVRIGE RESULTATPOSTER Nettofinansieringsomkostninger DKK mio Udv. Pct. Nettorenteomkostninger 34,4 38,2-3,8-9,9% Markedsværdireguleringer -1,3-0,1-1,2 - I alt 33,1 38,1-5,0-13,1% Nettorenteomkostninger med videre faldt primært på grund af en lavere gennemsnitlig belåningsgrad, hvilket delvist blev opvejet af en stigning i den gennemsnitlige gældsporteføljerente samt lavere renteindtægter som følge af reducerede likvide beholdninger. Markedsværdijusteringer relaterer sig til en mindre gevinst på valutaterminsforretninger. Skat af periodens resultat Skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den forholdsmæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio Udv. Pengestrømme fra: Driftsaktivitet 217,5 265,9-48,4 Investeringsaktivitet -185,5 46,7-232,2 Finansieringsaktivitet -25,3-4,8-20,5 Pengestrømme i alt 6,7 307,8-301,1 Likvider primo 31,8 229,4-197,6 Likvider ultimo 38,5 537,2-498,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Finansieringsaktiviteten relaterer sig til en reduktion i driftskreditten på DKK 20 mio. og afdrag på realkreditlån på DKK 5 mio. Likvider Ultimo marts 2008 udgjorde ikke udnyttede kreditfaciliteter DKK mio. EGENKAPITALUDVIKLING DKK mio Regnskabsmæssig værdi 1. januar 3.734, ,8 Årets resultat 169,1 247,2 Årets værdiregulering af værdipapirer 0,0 0,1 Valutaregulering af kapitalandele i associerede virksomheder -6,1-13,4 Regulering af investering i associerede virksomheder -3,1 0,0 Årets værdireguleringer af sikringsinstrumenter -90,8 5,0 Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til finansielle poster i resultatopgørelsen 107,8 20,1 Skat af poster indregnet direkte i egenkapitalen -4,2-7,0 I alt 3.907, ,8 Udbytte På generalforsamlingen, der blev afholdt d. 27. marts 2008, godkendte aktionærerne bestyrelsens forslag om at fastholde udbyttepolitikken med en payout ratio på 100 procent, svarende til et udbytte på DKK 912,7 mio. eller DKK 116,3 pr. aktie, hvorved der tages hensyn til, at der i forbindelse med halvårsregnskabet blev udbetalt et ekstraordinært udbytte på DKK 200 mio. Driftsaktivitet Faldet i pengestrømme fra driftsaktivitet skyldes primært en a conto skattebetaling i Investeringsaktivitet Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i de første 3 måneder af 2008 DKK 185,3 mio. og omfatter primært igangværende arbejder vedrørende udvidelse af shoppingcentret, bagagesorteringsfaciliteterne, ny ankomstetage i en af fingrene og generelle investeringer i udvidelse af ankomst kapaciteten. Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 22

12 ØVRIGE FORHOLD Udskiftning i bestyrelsen Phillipe Hamon er udtrådt af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S. Luke Kameron er valgt til at indtræde i bestyrelsen i stedet for Phillipe Hamon. FORVENTNINGER TIL 2008 Forventninger til resultat før skat Som beskrevet i 2007 Årsrapporten forventer CPH et lidt højere resultat før skat i 2008 end 2007, når der korrigeres for særlige forhold og skatteændringen i UK. Forventningen var blandt andet baseret på en passagervækst på 2-4 procent i Københavns Lufthavn. Koncernens resultat for 1. kvartal er på niveau med det forventede. Da forventningen til passagervæksten for 2008 fastholdes til 2-4 procent i Københavns Lufthavn, fastholdes forventningen til resultat før skat for 2008 Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPHs kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter bl.a. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPHs serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side i Årsrapport Forventninger til investeringer i materielle anlægsaktiver Som beskrevet i 2007 årsrapporten forventedes investeringer i materielle anlæg i 2008 at udgøre ca. DKK 1 mia. og forventningen fastholdes. Investeringer i materielle anlæg i 2008 omfatter primært igangværende arbejder vedrørende check-in faciliteter, gates og standpladser, bagagefaciliteter, security, kommercielle projekter og andre serviceforbedringer for passagerne. Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 22

13 KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. januar marts DKK mio Trafikindtægter 384,5 358,3 Koncessionsindtægter 173,7 164,2 Lejeindtægter 60,3 55,9 Salg af tjenesteydelser med videre 85,1 81,6 Omsætning 703,6 660,0 Andre driftsindtægter -0,2 115,5 Eksterne omkostninger 114,4 120,0 Personaleomkostninger 216,0 191,4 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 98,3 85,1 Driftsresultat 274,7 379,0 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat -10,9 2,9 Finansielle indtægter 3,9 5,3 Finansielle omkostninger 37,0 43,4 Resultat før skat 230,7 343,8 Skat af periodens resultat 61,6 96,6 Periodens resultat 169,1 247,2 Københavns Lufthavne A/S Side 13 af 22

14 BALANCE Aktiver 31. marts 31. marts 31. december DKK mio ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt 143,5 59,1 143,3 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 3.645, , ,7 Investeringsejendomme 164,3 164,3 164,3 Tekniske anlæg og maskiner 2.309, , ,6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 344,8 331,8 348,9 Materielle anlægsaktiver under udførelse 558,4 491,4 412,6 Materielle anlægsaktiver i alt 7.022, , ,1 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 179,7 800,5 199,8 Andre finansielle anlægsaktiver 1,6 5,4 1,3 Finansielle anlægsaktiver i alt 181,3 805,9 201,1 Anlægsaktiver i alt 7.347, , ,5 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 247,3 203,4 262,7 Andre tilgodehavender 17,2 34,8 22,2 Tilgodehavende selskabsskat 5,4 0,3 12,9 Periodeafgrænsningsposter 38,7 38,7 39,6 Tilgodehavender i alt 308,6 277,2 337,4 Likvide beholdninger 38,5 537,2 31,8 Omsætningsaktiver i alt 347,1 814,4 369,2 Aktiver i alt 7.694, , ,7 Københavns Lufthavne A/S Side 14 af 22

15 Egenkapital og forpligtelser 31. marts 31. marts 31. december DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 784,8 Reserve for sikringstransaktioner 66,8 33,1 54,0 Reserve for valutakursregulering (27,6) (196,4) (21,5) Overført overskud 3.083, , ,0 Egenkapital i alt 3.907, , ,3 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Udskudt skat 802,3 785,7 798,2 Kreditinstitutter 2.011, , ,4 Anden gæld 464,2 300,7 373,4 Langfristede forpligtelser i alt 3.278, , ,0 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Kreditinstitutter 80,9 35,6 100,0 Forudbetalinger fra kunder 63,1 37,5 94,2 Leverandører af varer og tjenesteydelser 210,9 217,5 217,1 Selskabsskat 0,0 158,0 0,0 Anden gæld 146,9 148,8 188,4 Periodeafgrænsningsposter 7,8 9,7 13,7 Kortfristede forpligtelser i alt 509,6 607,1 613,4 Forpligtelser i alt 3.787, , ,4 Egenkapital og forpligtelser i alt 7.694, , ,7 Københavns Lufthavne A/S Side 15 af 22

16 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. januar marts DKK mio PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder 707,7 655,4 Udbetalt til personale, leverandører med videre -384,1-351,1 Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 323,6 304,3 Renteindbetalinger med videre 1,9 5,3 Renteudbetalinger med videre -53,8-63,7 Pengestrømme fra ordinær drift før skat 271,7 245,9 Betalt selskabsskat -54,2 20,0 Pengestrømme fra driftsaktivitet 217,5 265,9 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Betalinger for køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver -185,3-173,3 Indbetalinger fra salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver -0,2 220,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -185,5 46,7 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med kort løbetid -148,2-4,8 Optagelse af gæld med kort løbetid 122,9 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -25,3-4,8 Nettopengestrømme 6,7 307,8 Likvide beholdninger ved årets begyndelse 31,8 229,4 Likvide beholdninger ved periodens udgang 38,5 537,2 Københavns Lufthavne A/S Side 16 af 22

17 OPGØRELSE OVER INDREGNEDE INDTÆGTER OG OM- KOSTNINGER SAMT EGENKAPITALSOPGØRELSE 1. januar marts DKK mio Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger: Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursregulering Overført overskud I alt Periodens resultat 169,1 169,1 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder -6,1-6,1 Regulering af investering i associerede virksomheder -3,1-3,1 Årets værdiregulering af sikringsinstrumenter -90,8-90,8 Værdireguleringer af sikringsinstrumenter overført til finansielle poster i resultatopgørelsen 107,8 107,8 Skat af poster indregnet direkte i egenkapitalen -4,2-4,2 Nettoindtægt indregnet direkte på egenkapitalen 12,8-6,1-3,1 3,6 Samlede indregnede indtægter og omkostninger 12,8-6,1 166,0 172,7 Egenkapitalopgørelse: Egenkapital pr. 1. januar ,8 54,0-21, , ,3 Periodens indregnede indtægter og omkostninger 12,8-6,1 166,0 172,7 Egenkapital pr. 31. marts ,8 66,8-27, , ,0 Københavns Lufthavne A/S Side 17 af 22

18 1. januar marts DKK mio Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger: Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursreguleringer Overført overskud I alt Årets resultat 247,2 247,2 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder -13,4-13,4 Årets værdiregulering af værdipapirer 0,1 0,1 Årets værdiregulering af sikringsinstrumenter 5,0 5,0 Værdireguleringer af sikringsinstrumenter overført til finansielle poster i resultatopgørelsen 20,1 20,1 Skat af poster indregnet direkte i egenkapitalen -7,0-7,0 Nettoindtægt indregnet direkte på egenkapitalen 18,1-13,4 0,1 4,8 Samlede indregnede indtægter og omkostninger 18,1-13,4 247,3 252,0 Egenkapitalopgørelse: Egenkapital pr. 1. januar ,8 15,0-183, , ,8 Periodens indregnede indtægter og omkostninger 18,1-13,4 247,3 252,0 Egenkapital pr. 31. marts ,8 33,1-196, , ,8 Københavns Lufthavne A/S Side 18 af 22

19 NOTER NOTE 1: Regnskabspraksis Grundlag for regnskabsaflæggelse Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter, samt de yderligere supplerende oplysningskrav for børsnoterede selskabers delårsrapporter. Regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som i 2007 Årsrapporten. Årsrapporten for 2007 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af den Europæiske Union (EU). Vedtagne nyeste regnskabsstandarder IASB har den 31. marts 2008 udsendt følgende nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft 1. januar 2008 eller senere, og som vurderes at have relevans for CPH. IFRS 8 om segmentoplysninger og relaterede ændringer i IAS 34, som træder i kraft pr. 1. januar IFRIC 12 om visse typer af koncessioner som træder i kraft pr. 1. januar Ændringer til IAS 23 som medfører, at låneomkostninger skal indgå i kostprisen for visse materielle anlægsaktiver og træder i kraft pr. 1. januar Ændringer til IAS 1 som medfører ændringer i præsentation i regnskabet, og træder i kraft pr. 1. januar Ændringer til IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger og IAS 27 om koncernregnskab og separate regnskaber. Ændringerne har blandt andet betydning for beregning af kostpris for dattervirksomheder og koncerngoodwill samt den regnskabsmæssige behandling af ændringer i minoritetsinteressen. Standarderne træder i kraft for regnskabsår, som begynder 1. juli 2009 eller senere IAS 23, IAS 1, IFRS 3 og IAS 27 er endnu ikke godkendt af EU. IFRS 8, IAS 23, IAS 1, IFRS 3, IAS 27 og IFRIC 12 vil blive analyseret nærmere for at afgøre hvilke ændringer, der er krævet. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og estimater CPH s skøn ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som afhænger af fremtidige begivenheder. Dette indebærer blandt andet vurderinger af brugstider og restværdier på materielle anlægsaktiver. For en beskrivelse af CPH s risici henvises til side i 2007 Årsrapporten. Supplerende hoved- og nøgletal baseret på dagsværdier I den interne rapportering fokuserer CPH på afkast af investeret kapital, hvor den investerede kapital opgøres til dagsværdi (fair value). Dagsværdi anvendes, idet dette bedre repræsenterer en indikator for den økonomiske og kommercielle værdi af aktiverne end historisk kostpris. For en virksomhed som CPH, der investerer betydelige beløb hvert år (DKK mio. i hvert af årene 2006 og 2007 samt estimeret DKK mio. i 2008) vil det til intern rapportering være misvisende at måle afkast af investeret kapital baseret på historisk kostpris. Ved opgørelsen af dagsværdi (fair value) anvender CPH en detaljeret opgørelse af materielle anlægsaktiver til dagsværdi (fair value) pr. 31. december 2005 (opdateres hvert 3-4 år), hvor bygninger, tekniske anlæg og maskiner grundet deres specielle karakter ifølge IFRS indregnes til nedskrevet genanskaffelsesværdi. Fair value opgørelsen er udarbejdet af uafhængige valuarer og uafhængige byggetekniske eksperter. For at vise effekten over den anvendte vurderingsmetode, har CPH på side 4 vist justerede hoved- og nøgletal for 2007, 1. kvartal 2007 og 2008, hvor de justerede hoved- og nøgletal er opgjort i overensstemmelse med det anførte dagsværdi (fair value) princip. Endvidere er disse hoved- og nøgletal korrigeret for engangsposter og reguleringer vedrørende tidligere år jf. side 7 herom. Det er CPH s vurdering, at de justerede hoved- og nøgletal repræsenterer relevant finansiel information til vurdering af den økonomiske udvikling i CPH og de finansielle resultater for CPH. Københavns Lufthavne A/S Side 19 af 22

20 NOTE 2: Materielle anlægsaktiver Køb og salg af materielle anlægsaktiver I 1. kvartal 2008 købte CPH anlæg for DKK 185,3 mio. Anskaffelserne omfatter primært investeringer i Terminal 3 torv, udvidelse af Nytorv og en ny ankomstetage i Finger C. I 1. kvartal 2008 var der ingen væsentlige salg af anlægsaktiver. 1. kvartal 2007 blev der solgt en bygning (Kystvejen 18), der resulterede i en engangsindtægt på DKK 114,9 mio. Kontrakter og andre forpligtelser CPH har pr. 31. marts 2008 indgået kontrakter om opførsel af anlæg og andre forpligtelser, der i alt beløber sig til DKK 275,1 mio. (2007: DKK 277,5 mio.). NOTE 3: Økonomiske forpligtelser CPH har indgået aftaler vedrørende bygninger og andre anlægsaktiver for parkeringsanlæg med Lufthavnsparkeringen København A/S (LPK). Ved aftalernes ophør overgår disse aktiver til Københavns Lufthavne A/S til netto regnskabsmæssig værdi på ophørstidspunktet. Aftalerne er uopsigelige fra Københavns Lufthavne A/S side indtil den 31. december 2008, hvor den sidste aftale ophører uden opsigelse. Modparten kan opsige aftalerne med seks måneders varsel. Såfremt aftalerne ophørte pr. 31. marts 2008, ville købsforpligtelsen udgøre DKK 431,2 mio. (2006: DKK 428,1 mio.). Der er ingen andre ændringer i de økonomiske forpligtelser siden 2007 Årsrapporten. NOTE 4: Nærtstående parter CPH's nærtstående parter er Macquarie jf. dens majoritetsejerandel, de udenlandske associerede virksomheder på grund af den betydelige indflydelse jf. koncernoversigten samt bestyrelse og direktion. Se i øvrigt note 7 i 2007 Årsrapporten. Det ultimative moderselskab for CPH er Macquarie Airport Limited (MAL). MAL's koncernårsrapport, hvori CPH indgår som datterselskab, kan rekvireres fra Macquarie Airports. Der er ingen mellemværender mellem nærtstående parter. Koncernen yder rådgivning til de udenlandske associerede virksomheder primært bestående af overførsel af viden og erfaring vedrørende effektiv lufthavnsdrift, omkostningsbevidst udbygning af infrastrukturen, fleksibel kapacitetsudnyttelse og optimering af kommercielle muligheder. DKK mio Salg af tjenesteydelser 6,8 8,8 Debitorer 5,9 9,2 NOTE 5: Efterfølgende begivenheder Der har ikke været væsentlige begivenheder efter balancedagen. Københavns Lufthavne A/S Side 20 af 22

21 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2008 for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S, er aflagt efter IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter den samme regnskabspraksis som i koncernårsrapport 2007, der er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts København, den 30. april 2008 Direktion Brian Petersen Adm. direktør Peter Rasmussen Vicedirektør Bestyrelse Henrik Gürtler Formand Max Moore-Wilton Næstformand Kerrie Mather Luke Kameron John Stent Andrew Cowley Stig Gellert Ulla Thygesen Keld Elager-Jensen Københavns Lufthavne A/S Side 21 af 22

22 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S Vi har efter aftale udført gennemgang (review) af delårsrapporten for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar marts 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af delårsrapporten og det retvisende billede i denne i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vores ansvar er på grundlag af vores review at afgive en konklusion om delårsrapporten. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med internationale og danske standarder. Et review af et perioderegnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end en revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor mindre sikkerhed for, at vi kan blive bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke foretaget revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at delårsrapporten ikke giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts 2008 i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 30. april 2008 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kim Füchsel Statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard Statsautoriseret revisor Københavns Lufthavne A/S Side 22 af 22

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2010 København, den 29. april 2010a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. kvartal 2005 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 5/2011 København, den 26. april 2011a P.O. Box

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2013 København, den 7. maj 2013 P.O. Box 74

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012 København, den 31. oktober 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 15/2011 København, den 31. oktober 2011

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere