Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16"

Transkript

1 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i Erfaringer opnået ved gennem de seneste to foreningsår bruges til at prioritere arbejdet. Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til selv at tilrettelægge arbejdet, men opfordrer til: - at succeser fortsættes: Fortsættelse af i gangværende successer: kandidatintoduktion, semesterstartsarrangementer, specialekreds, mentorordning, Ideer i verden, samarbejdet med studievejledningen etc. Arbejde for rabataftale med Slagmark m.fl. Fortsat konsolidering af KALIF - at ting, der skulle have været i gang i 14/15, kommer i gang i 15/16: Medlemsundersøgelse hvad vil medlemmer gerne bruge KALIF til? Opbygning af opgavebank særligt specialer - at der vies opmærksomhed og ressourcer til en spirende satellitafdeling af KALIF i København. Motivation: Til den stiftende generalforsamling i 2013 blev der foreslået et aktivitetskatalog som bestyrelsen kunne bruge som retning for arbejdet i KALIF. Kataloget rummer mange ikke indfriede ideer. Vi forslår at kataloget gemmes og bruges som inspiration i 2015 ligesom, at der arbejdes videre med successer, gode ideer til projekter, samt nye muligheder for udbredelsen af KALIF. Samtidig mener vi, at der skal være rum til, at bestyrelsen kan prioritere arbejdet efter ressourcer og behov. Indstiller: KALIFs bestyrelse 2014/15

2 Side 2 af 13 Forslag til indmeldelsesgebyr i KALIF Indmeldelsesgebyr i KALIF i året 2015/16 Et livslangt medlemskab af KALIF koster 250 kr. for alumner og 200 kr. for studerende. Motivation: Ifølge de forslåede vedtægter skal generalforsamlingen fastsætte indmeldelsesgebyret. Vi forslår at vi fastholder indmeldelsesgebyret på 2013 niveau. Indstiller: KALIFs bestyrelse 2014/15

3 Side 3 af 13 Forslag til vedtægtsændringer Motivation: Der blev i forslaget til aktiviteter i KALIF i 14/15 foreslået en vedtægtsrevision, med fokus på at gøre vedtægten mere præcis og udrydde muligheder for misforståelser. Bestyrelsen for KALIF indstiller nedenstående ændringer til behandling på generalforsamlingen. Rød: Teksten foreslås slettet. Gul: Følgende ændring foreslås vedtaget (stavefejl er rettet, enkelte stk. er flyttet rundt og der er ryddet op i gentagelser). Den originale vedtægt kan læses på idekalif.dk/bag-om/gaeldende-vedtaegter/ Hvis man har spørgsmål til de foreslåede ændringer kan man skrive til eller ringe til KALIFs formand Thea P. Frederiksen. Indstiller: KALIFs bestyrelse 2014/15

4 Side 4 af 13 Vedtægter for KALIF Idéhistories Kandidat- og AlumneForening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KALIF Idéhistories Kandidat- og AlumneForening. Foreningen er hjemmehørende ved Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Stk. 3 Foreningen er stiftet den 5. april Formål Foreningens formål er at: formidle kontakt mellem Idéhistories kandidatstuderende og alumner. afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for medlemmerne. fungere som et fagligt og socialt forum, som sigter på at fastholde medlemmernes tilknytning til Idéhistorie også efter endt studietid. styrke kandidatuddannelsen på Idéhistorie og inspirere idéhistoriske bachelorstuderende og andre til at blive kandidatstuderende. 3 Medlemskab For at blive stemmeberettiget medlem af foreningen og valgbar til foreningensbestyrelse skal man opfylde et af følgende krav: være indskrevet som 6. semester- eller kandidatstuderende på idéhistoriestudiet på Aarhus Universitet være færdig bachelor eller kandidat fra idéhistoriestudiet på Aarhus Universitet være ansat på idéhistoriestudiet på Aarhus Universitet. være eller have været optaget som sidefags-, bifags- eller EVU-studerende

5 Side 5 af 13 For at blive optaget i foreningen skal følgende ting oplyses: navn år for immatrikulering og evt. studiefærdiggørelse adresse og telefonnummer fødselsdato og år Stk. 3 Ændringer i de i stk. 2 nævnte oplysninger skal oplyses til foreningen. Stk til 5. semesterstuderende på Idéhistorie kan optages i foreningen som medlemmer, dog uden stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse. Ved medlemskab opnår de samme rabatter og tilbud som medlemmer optaget via 3 stk. 1. Stk. 5 Personer, der ikke opfylder en af de i stk. 1 eller stk. 4 nævnte betingelser for optagelse i foreningen, kan optages i foreningen med fulde rettigheder efter godkendelse af bestyrelsen. Stk. 6 Udmeldelse skal foregå ved skriftlig henvendelse til foreningen enten via brev eller . 4 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i enten marts eller april. Stk. 3 Generalforsamlingen skal varsles til foreningens medlemmer senest 4 uger før afholdelse med angivelse af en foreløbig dagsorden og tidsplan. Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: Formalia (valg af dirigent og referent)

6 Side 6 af 13 Godkendelse af dagsorden Bestyrelsens årsberetning og fremlæggelse af regnskab Valg af bestyrelse + suppleant Valg af intern revisor Behandling af indkomne forslag Behandling af forslag til indmeldelsesgebyr Meddelelser Evt. Stk. 5 Indkomne forslag, samt opstillinger til bestyrelsen, der ønskes udsendt til foreningens medlemmer, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, skal optages i dagsordenen. Stk. 6 Opstillinger til bestyrelsen skal sendes til formanden senest 10 ugedage før generalforsamlingen. Senest 7 ugedage før generalforsamlingen sender formanden indkomne opstillinger, forslag til vedtægtsændringer og andre forslag ud til medlemmerne på . Stk. 7 Med undtagelse af vedtægtsændringer, ændring af kontingent og beslutninger angående foreningens opløsning, træffes alle beslutninger på generalforsamlingen med simpelt flertal. Ved stemmelighed om et forslag bortfalder forslaget, da der så ikke har kunnet opnås flertal for det. Stk. 8 Det er muligt at stille op til bestyrelsen og til posten som intern revisor ved skriftlig tilkendegivelse før eller mundtlig tilkendegivelse på generalforsamlingen. Stk. 9 Valg af bestyrelsen og intern revisor foregår ved skriftlig afstemning. Øvrige Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning. Ved personvalg stemmes der altid skriftligt såfremt der flere opstillede end der skal vælges. 0 Alle medlemmer har stemme- og taleret på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan invitere gæster med taleret.

7 Side 7 af 13 5 Ekstraordinær generalforsamling Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller på skriftlig anmodning fra 30 medlemmer eller 1/5 af foreningens medlemmer. I forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme indkaldelsesprocedure som for ordinære generalforsamlinger, jf. 4,. Dagsordnen ved en ekstraordinær generalforsamling skal se således ud: Formalia (valg af dirigent og referent) [Punkt til årsagen for den ekstraordinære generalforsamling] Meddelelser Evt. 6 Bestyrelsen Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling til at varetage den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen tilstræbes at bestå af både færdige kandidater og studerende. Bestyrelsen består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Valg til bestyrelsen kræver personligt fremmøde ved generalforsamlingen eller skriftlig tilkendegivelse. Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer og 2-4 menige medlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde og meddeler medlemmerne herom. Stk. 4 Hvis antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer er under 4, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. 5 stk. 1 i slutningen af februar med valg til de ledige pladser i bestyrelsen. Stk. 5 Bestyrelsen fordeler selv ansvaret for afviklingen af foreningens aktiviteter. Stk. 6 Bestyrelsen holder møder mindst 4 årlige møder. Mødekalenderen fastlægges på det første bestyrelsesmøde. Der kan yderligere indkaldes til bestyrelsesmøde hvis formanden eller to af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

8 Side 8 af 13 Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller af næstformanden i tilfælde af formandens fravær. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. 7 Kontingent og økonomi Foreningen har intet årligt kontingent. Dog opkræves et indmeldelsesgebyr, der fastsættes på den årlige generalforsamling. Foreningen finansieres via fundraising, bidrag fra medlemmer og deltagerbetaling i forbindelse med arrangementer. Stk. 3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 8 Revision Ved den ordinære generalforsamling vælges en intern revisor blandt de fremmødte medlemmer. Revisoren kan med 4 ugers varsel bede om et møde med bestyrelsen, samt foretage et kasseeftersyn. Revisoren må ikke være et bestyrelsesmedlem eller en suppleant til bestyrelsen. 9 Tegning Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i foreningen 10 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan kun vedtages på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer støtter vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringer skal for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen, være sendt til bestyrelsen som et indkommet forslag, jf. 4, stk Foreningens opløsning Foreningen kan kun opløses på følgende måde: Ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, skal der være mindst 4/5 flertal for en opløsning af foreningen.

9 Side 9 af 13 I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue overgå til Idéhistories Fagudvalg, Tingen, Idéhistorisk Forening eller andre projekter med lignende formål. 12 Ikrafttræden af vedtægterne Nærværende vedtægter træder i kraft fra den 5. april Nærværende vedtægt er ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 11. april 2015 Underskrevet af generalforsamlingens dirigent og referent den 5. april 2013:

10 Side 10 af 13 Forslag til budget for KALIF 2015 Motivation: Vi indstiller nedenstående forslag til budget til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Budgettet er opbygget på samme måde som budgettet for 2013 var det og er selvfølgelig baseret på foreningens økonomi det første år. Økonomien vedrørende generalforsamlingen og semesterstartsfesten er udspecificeret i budgettet. Det er de største poster og det er her foreningen kan hente et overskud. Resten af budgettet er mere generaliseret og det vil således være op til den kommende bestyrelse at afgøre, hvordan de forskellige poster bedst anvendes. Indstiller: KALIFs bestyrelse 2014/15

11 Side 11 af 13 Budget 2015 Indtægter Tilskud 1.500,- Medlemmer 3.000,- Årsfest 4.000,- Semesterstart ,- Kandidatintroduktion 2.500,- Baromsætning ,- Ialt ,- Udgifter Årsfest 7.500,- Semesterstart ,-

12 Side 12 af 13 Kandidatintroduktion 1.000,- Faglige arrangementer 2.000,- Arrangementer rettet mod alumner (inkl. alumnestudiekreds) 1.500,- KALIF CPH 1.500,- Administration Web 300,- Print (breve, flyers, plakater) 200,- Bank 50,- Bordmikrofon 500,- Medlemskort 500,- Forsendelse 600,- Forplejning møder 500,- Rejserefusion 3.000,- Ideer i Verden 500,- I alt ,- Forventet resultat 1.350,-

13 Side 13 af 13

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år.

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år. Det glæder mig, at du har lyst til at blive medlem af Club Corvette Denmark (CCD) og jeg håber du vil få glæde og nytte af medlemskabet. Vi glæder os til at se dig og din Corvette til vore arrangementer.

Læs mere

1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 17:00 17:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 17:15 17:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere