Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den 18. februar 2001 som en sammenslutning af 3 til den tid eksisterende forbund i Danmark. Forbundets hjemsted er, hvor den til enhver tid siddende formand har bopæl. 2 Formål DKF er et amatøridrætsforbund, som har til formål at virke for udbredelsen af kendskabet til Kickboxing, K-1, Letkontakt og Point Fighting og at gøre sporten til en anerkendt publikumssport i Danmark. Endvidere gennem medlemskab af internationale organisationer at medvirke til at lette danske kæmperes adgang til deltagelse i kvalificerende og internationale stævner. Forbundet skal virke for at fremme en sund og nobel udvikling af udøvelsen af Kickboxing, K-1, Letkontakt og Point Fighting i Danmark og skal virke retledende og rådgivende for alle medlemsklubber under forbundet. Forbundet skal også, gennem bl.a. afholdelse af kurser, sørge for uddannelse af kvalificerede dommere, kampledere og instruktører i overensstemmelse med nationale såvel som internationale regler. Endelig skal forbundet tilstræbe, at medlemsklubbernes aktiviteter og daglige gøremål virker til fremme af udøveres personlige udvikling, og at navnlig børn og unge, under fornøden instruktion, sikres en sund indstilling til konkurrence og en ikke-voldelig adfærd. DKF er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser. 3 Medlem af organisationer DKF er medlem af: Danmarks Idræts-Forbund (DIF) WAKO. World Association of Kickboxing Organizations Ændringer i DKF s medlemskab af forbund/organisationer kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde med mindst 2/3 s flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter. 4 Optagelse af foreninger Enhver forening, der dyrker Kickboxing,K-1, Letkontakt, Point Fighting eller beslægtede kampsporter, og som opfylder DKF s optagelseskriterier, kan optages som medlem af forbundet. Foreninger, der underviser i teknikker, der i almindelige kampsportskredse bliver opfattet som uetiske og/eller voldelige, eksempelvis knæspark til hovedet, kan aldrig blive optaget i DKF. Det er den siddende bestyrelse i DKF, der er ansvarlig for denne vurdering. Begæring om optagelse indsendes til forbundets bestyrelse, der træffer afgørelse om optagelse. Endelig optagelse er i øvrigt betinget af DIF s godkendelse af den optagelsessøgende forenings vedtægter. Stemmeret til repræsentantskabet opnås først efter 6 måneders medlemskab.

2 En udtrådt eller udelukket medlemsforening kan kun optages på ny, såfremt eventuelle restancer til forbundet forinden er betalt. 5 Udmeldelse og eksklusion Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel og skal fremsendes til DKF s bestyrelse. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Medlemsforeninger, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere en medlemsforening, hvis den ikke opfylder sine medlemsforpligtigelser, eller hvis foreningen handler til skade for DKF. I tilfælde af eksklusion har foreningen krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Såfremt en forening ekskluderes, kan den ekskluderede forening anke en sådan beslutning til DKF s Amatør- og Ordensudvalg. Hvis udvalgets afgørelse går foreningen i mod, kan den herefter indbringe sagen for Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. Ankefristen er 4 uger efter, at foreningen har modtaget afgørelsen om eksklusion fra DKF s Amatør- og Ordensudvalg. 6 Kontingent Kontingent for medlemskab fastsættes årligt på det ordinære repræsentantskabsmøde. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Ved indmeldelse betales kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted samt et indmeldelsesgebyr. Nyoptagne foreninger skal indbetale årskontingent senest 14 dage efter at meddelelse om optagelse er modtaget. Før kontingentet og et eventuelt indmeldelsesgebyr er modtaget af DKF betragtes optagelsen ikke som gennemført. 7 Æresmedlemmer Æresmedlemmer kan udnævnes af DKF s bestyrelse og kan deltage i repræsentantskabsmødet med taleret men uden stemmeret. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 8 Ordinært repræsentantskabsmøde Repræsentantskabet er DKF s øverste myndighed i alle anliggender. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt i 1. kvartal. og skal indkaldes med mindst 6 ugers skriftligt varsel. Forslag fra medlemsklubberne, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være motiverede og modtaget af bestyrelsen senest 4 uger inden repræsentantskabsmødet. Afgørelser på repræsentantskabsmøder træffes med simpelt stemmeflertal. Dog kræves der til ændringer af forbundets vedtægter 2/3 majoritet. I tilfælde af stemmelighed skal dirigenten foranstalte ny afstemning, og såfremt der herefter stadig er stemmelighed, bortfalder forslaget. Afstemning skal, såfremt én af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter forlanger det, være skriftlig. 9 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af DKF s bestyrelse og skal indkaldes, såfremt 1/4 af forbundets stemmeberettigede medlemsforeninger skriftligt anmoder herom med angivelse af forhandlingsemne. Bestyrelsen skal i sidstnævnte tilfælde senest 2 uger efter modtagelsen af begæringen indkalde til møde. Indkaldelsesvarsel og form er som ved ordinært

3 repræsentantskabsmøde jfr Mødeberettigede De af DKF godkendte medlemsforeninger er mødeberettigede på et repræsentantskabsmøde med indtil 4 repræsentanter. Endvidere er DKF s bestyrelse og samtlige udvalgsmedlemmer i de af bestyrelsen nedsatte udvalg, medlemmer af Amatør- og Ordensudvalget samt æresmedlemmer mødeberettigede. Endelig kan hovedbestyrelsen invitere gæster til at overvære repræsentantskabsmødet. 11 Stemmeberettigede De af DKF godkendte og stemmeberettigede medlemsforeninger er stemmeberettigede på et repræsentantskabsmøde med én repræsentant pr. påbegyndt 100 aktive medlemmer. En forening kan dog højst have 2 stemmer uanset dens medlemstal. Det er en forudsætning for stemmeberettigelse, at en medlemsforening ikke er i restance med kontingentbetaling. Såfremt medlemstal ikke er optalt og indberettet til Danmarks Idræts-Forbund, indenfor den DIF angivne frist, fortabes stemmerne til førstkommende repræsentantskabsmøde. Endvidere har DKF s bestyrelsesmedlemmer hver én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og den samme person kan aldrig have mere end én stemme. 12 Dagsorden mv. Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke kan være medlem af DKF s bestyrelse. Den specificerede dagsorden, indkomne forslag, bestyrelsens beretning og beretning fra udvalgene samt det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår skal være tilgængelig for medlemsforeningerne senest 2 uger før repræsentantskabsmødet. Det ordinære repræsentantskabsmøde har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes godkendelse 3. Bestyrelsens beretning 4. Udvalgenes beretning: a) Stævneudvalg b) Dommerudvalg c) Landsholdsudvalg d) Børne-/juniorudvalg e) PR- og Sponsorudvalg f) Andre udvalg g) Amatør- og Ordensudvalg 5. Regnskab 6. Budget for indeværende år samt fastsættelse af kontingent 7. Indkomne forslag 8. Valg af bestyrelse: a) Valg af formand (i lige år) b) Valg af kasserer (i ulige år) c) Valg af næstformand (i ulige år) d) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)

4 e) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år) 9. Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år 10. Valg af Amatør- og Ordensudvalg: a) 2 medlemmer i lige år b) 1 medlem i ulige år c) 1 suppleant for et år 11. Valg af intern, kritisk revisor samt revisorsuppleant for et år 12. Valg af ekstern revisor for et år 13. Eventuelt 13 Bestyrelsen Bestyrelsen er DKF s daglige ledelse og repræsenterer forbundet i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelsen af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens møder og forhandlinger føres en protokol/referat. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligtiger DKF i henhold til nærværende vedtægter. Bestyrelsen består af 7 personer, som vælges for 2 år ad gangen jfr. 12. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i en sags behandling og/eller beslutninger i bestyrelsen, hvis medlemmet ud fra dansk rets almindelige habilitetsregler må anses for at være inhabil ved sagens behandling. Dette kan f.eks. forekomme, hvis et bestyrelsesmedlem har særinteresser, det være sig personlige og/eller økonomiske, i en bestemt sag. Bestyrelsesmedlemmer i DKF må ikke samtidig være bestyrelsesaktive indenfor andre kampsportsforbund. 14 Sekretariat Bestyrelsen kan antage personale til at udføre sekretariatsfunktionen. Sekretariatet skal bistå bestyrelsen i den daglige administration af forbundets anliggender og skal drage omsorg for, at de af repræsentantskabet og bestyrelsen trufne beslutninger iværksættes. 15 Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskabet vælger et Amatør- og Ordensudvalg bestående af 3 personer, der ikke må være medlem af DKF s bestyrelse. Udvalget konstituerer sig selv med formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Til vedtagelse af gyldige beslutninger kræves, at mindst to af udvalgets faste medlemmer er til stede. Til hver sags behandling indbydes som rådgivere yderligere en repræsentant, der skal have særlig indsigt i den pågældende kampsportsdisciplin, og som udpeges af DKF s bestyrelse. Denne repræsentant har ikke stemmeret. Udvalget træffer afgørelse i disciplinærsager, sager om dopingmisbrug og sager om personers eller foreningers overtrædelse af amatørreglerne. Ved overtrædelse af regler mv. kan udvalget sanktionere udelukkelse af foreningen/medlemmet eller meddele sanktion i form af advarsler. Udvalget kan under en sags behandling indhente alle de oplysninger, det finder fornødent hos medlemsforeninger og udøvere. Disse er forpligtiget til at besvare udvalgets forespørgsler inden den frist, udvalget måtte sætte. Parter i en sag for Amatør- og Ordensudvalget kan forlange, at der gives parterne lejlighed til,

5 overfor udvalget, mundtligt at fremsætte og begrunde deres påstande. I sager, der alene angår formalitetsspørgsmål, kan skriftlig behandling dog anordnes. Såfremt udvalgets formand, eller mindst 2 medlemmer af udvalget ønsker det, skal der dog altid finde mundtlig forhandling sted. Medlemmer af Amatør- og Ordensudvalget har ret til at overvære repræsentantskabsmøder uden stemmeret. 16 Udvalg DKF s bestyrelse kan nedsætte de udvalg, som bestyrelsen enten selv finder nødvendige for at løse de forskellige arbejdsopgaver mv., eller som repræsentantskabet har pålagt bestyrelsen at varetage/udføre. Bestyrelsen udarbejder kommissorier for disse udvalg og udpeger medlemmer til de pågældende udvalg. De af bestyrelsen nedsatte udvalg arbejder efter de overordnede retningslinier, som fastsættes af bestyrelsen og er pligtige til at overholde det enkelte udvalgs kommissorium og det budget, som bestyrelsen har vedtaget for udvalget. 17 Stævneudvalg Stævneudvalget skal påse, at arrangøren af et stævne indhenter tilladelse hos Politiet til afholdelse af stævner under DKF og skal endvidere sikre sig, at stævnet gennemføres på korrekt vis i henhold til DKF s regelsæt. Stævneudvalget skal endvidere sikre, at der gennemføres Danmarksmesterskaber hvert år indenfor DKF s kampdiscipliner samt, at de nødvendige registreringer for at få godkendt Danmarksmestrene hos DIF gennemføres. Stævneudvalget skal sikre, at der føres en offentlig tilgængelig kalender for området. 18 Dommerudvalg Dommerudvalget har til ansvar at sikre, at der i Danmark uddannes og vedligeholdes en dommer- og kampledertrup af international standard. Dommerudvalget skal sikre, at der til stævner godkendt af stævneudvalget allokeres det korrekte antal dommere og kampledere samt, at sikre at disse får det vedtagne underhold for deres service. Udvalget skal holde de internationale repræsentanter orienteret om sine aktiviteter. Repræsentanterne og DKF s bestyrelsesmedlemmer har til enhver tid ret til at deltage i disse aktiviteter. 19 Landsholdsudvalg Landholdsudvalget har til ansvar at sikre, at der udtages og vedligeholdes en bruttotrup, hvorfra den endelige trup udtages til deltagelse i EM/VM samt større internationale turneringer indenfor DKF-kampdiscipliner. Landsholdsudvalget arbejder sammen med Stævneudvalget omkring planlægning og gennemførsel af landskampe i Danmark. Udvalget skal holde de internationale repræsentanter orienteret om sine aktiviteter. Repræsentanterne og DKF s bestyrelsesmedlemmer har til enhver tid ret til at deltage i disse aktiviteter. 20 Børne-/juniorudvalg Børne-/juniorudvalget skal sikre, at der planlægges og gennemføres aktiviteter målrettet imod børn og unge.

6 21 PR- og Sponsorudvalg PR- og Sponsorudvalget skal søge at få mest mulig offentlig omtale af alle DKF-arrangementer i eksempelvis dagblade, aviser og TV. Endvidere skal PR- og Sponsorudvalget arbejde for at opnå de bedst mulige sponsorater til DKF. 22 Logo Bestyrelsen træffer afgørelse om anvendelse af et særligt logo for DKF. Forbundet er kun berettiget til at anvende den internationale organisations logo efter tilladelse fra landsrepræsentanten fra den internationale organisation og i henhold til dennes anvisning. 23 Regnskab og budget Forbundets regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Kassereren udarbejder hvert kvartal en regnskabsrapport med en detaljeringsgrad, der aftales med bestyrelsen. Regnskabsrapporten skal indeholde en sammenligning med det oprindelige budget for perioden og et ajourført skøn over det forventede resultat for hele regnskabsåret. Desuden skal rapporten indeholde en oversigt over den tilstedeværende likviditet. Kassereren modtager kontingent og styrer forbundets pengesager. Kassebog skal føres. Kassereren udarbejder forslag til årsregnskab, der afgives til den på repræsentantskabsmødet valgte eksterne revisor, som herefter udarbejder den endelige årsrapport. Ca. et halvt år før påbegyndelsen af et nyt regnskabsår udarbejder kassereren forslag til budget for det følgende år, som herefter forelægges og drøftes i bestyrelsen. Det endelige budget forelægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet. 24 Tegningsret og hæftelse DKF tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner foretager kassereren alle ud- og indbetalinger, idet udbetalinger over kr. dog skal ske i samråd med formanden, der efterfølgende påtegner disse bilag. Låneoptagelse på mere end kr. skal godkendes af repræsentantskabet. Når forbundets kontante beholdning overstiger kr., skal det overskydende beløb indsættes på en bankkonto lydende på forbundets navn. Hævning kan kun finde sted af kassereren i samråd med formanden. Kontoudtog skal sendes til kassereren samt til formanden. Forbundets regnskab i form af kassebog etc. skal til enhver tid være tilgængelig for den på repræsentantskabsmødet valgte interne revisor. Placering i værdipapirer kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse finde sted. I så fald skal værdipapirer noteres som tilhørende DKF og kan kun transporteres ved underskrift af formand og kasserer i forening under ansvar over for bestyrelsen. Der påhviler ikke forbundets medlemsklubber eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de af forbundet påhvilende forpligtigelser. 25 Revision Den af repræsentantskabsmødet valgte interne revisor skal påse, at der føres et bogholderi i overensstemmelse med god regnskabsskik og foretage kasse-, bank-, giro- og kontoeftersyn uanmeldt mindst én gang årligt. Herudover skal den interne revisor hvert år gennemgå den af den eksterne revisor udarbejdede årsrapport og påse, at beholdningerne er til stede. Endvidere skal den interne revisor ved

7 regnskabsmæssig og kritisk revision forsikre sig om, at DKF s midler anvendes i overensstemmelse med de af repræsentantskabet trufne beslutninger. Når revisionen er tilendebragt og regnskabet forsynet med revisors påtegning, forelægges det for bestyrelsen og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Årsregnskabet forelægges repræsentantskabsmødet til endelig godkendelse. 26 Opløsning Bestemmelse om DKF s opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt repræsentantskabsmøde. For at dette er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af stemmerne er til stede på mødet. For at opløsning af forbundet kan vedtages, kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der inden for 14 dage til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede der måtte være til stede. Det repræsentantskabsmøde, der vedtager opløsningen, skal tillige træffe bestemmelse om anvendelse af forbundets formue, idet den primært skal gå til fremme af kampsport i dansk idræt. Det kan ikke gyldigt vedtages, at den bestående formue ved opløsningen skal deles mellem forbundets medlemsklubber. 27 Voldgift Uenighed om indhold og fortolkningen af disse vedtægter afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter udpeger én samt en af disse i fællesskab valgt opmand, der i mangel af enighed mellem voldgiftsmændene, udpeges af Danmarks Idræts-Forbund. Voldgiftsretten skal lægge dansk ret til grund ved sin afgørelse og fastsætter selv alle regler for sagens behandling for retten. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for parterne, og kan danne grundlag for eksekution i henhold til retsplejelovens 479. Voldgiftsretten er berettiget til i kendelse at afgøre, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger og honorar til rettens medhjælpere og eventuelt i hvilket omfang, den tabende part skal betale sagsomkostninger til anden part. Parterne forpligtiger sig til at deponere et af voldgiftsmændene fastsat beløb til dækning af voldgiftsrettens omkostninger. Sagens behandling for voldgiftsretten og voldgiftskendelsen skal ikke være offentlig tilgængelig. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1982 om voldgift, der skal være gældende, medmindre reglerne er i strid med den ovenfor anførte. Redigeret og godkendt efter mandat fra stiftende møde afholdt den 18. februar 2001 og repræsentantskabsmøder den 21. september 2003, 22. april 2007, 16. september 2007, 24. februar 2008, 28. marts 2010 samt 24. februar 2013.

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere