Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser. CompleteCare

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser. CompleteCare"

Transkript

1 Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser CompleteCare 1. Indledning De ydelser, du er berettiget til, afhænger af den Dækning du har valgt, og som er angivet i Bilaget til Policen. Denne CompleteCare Police ( Policen ) er udstedt af London General Insurance Company Limited, registreringsnummer , med hjemsted Combined House, 15 Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 2PQ, United Kingdom, og dette selskab har udpeget Dell Products med hovedkontor på adressen Raheen Industrial Estate, Limerick, Ireland, som sin Agent med henblik på at sælge dette forsikringsprodukt og administrere eventuelle krav, der måtte opstå på grundlag af nærværende Police, for Hændelig skade. Ved at acceptere CompleteCare dækningen, som der henvises til på din faktura, accepterer du at være bundet af og acceptere de heri indeholdte vilkår og betingelser. Læs hele Policen. Disse forsikringsbetingelser supplerer vilkår og betingelser, der måtte indgå i enhver anden gældende, tilsidesættende og underskrevet aftale mellem dig og Dell (herunder uden begrænsning Dells standard købsaftale for nøglekunder) eller, hvor sådan aftale ikke foreligger, Dells almindelige faktureringsvilkår og salgsbetingelser. Nærværende aftale er indgået mellem dig og London General Insurance Company Limited. Alle ord, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav, men som ikke er defineret i nærværende aftale, skal have samme betydning som den, der måtte være specificeret i ovennævnte, underskrevne aftale eller Dells almindelige faktureringsvilkår og -betingelser. Denne Police og Bilaget til Policen samt Dells faktura til dig dokumenterer, at du har valgt og er berettiget til at modtage Dækning som angivet i Bilaget i henhold til forsikringsordningen for CompleteCare, forudsat at den relevante Præmie er betalt (samt eventuelle, gældende afgifter). CompleteCare Dækning ydes kun på Dell Produkter, men du behøver ikke købe CompleteCare Dækning for at købe et produkt fra Dell. Det fremgår af Dells faktura til dig, hvorvidt du har købt CompleteCare Dækning, og fakturaen er din kvittering. Produktet vil blive mærket med et nummer, der viser, at du har købt CompleteCare Dækning ( Servicemærket ). 2. Definitioner Hændelig skade: Enhver beskadigelse på Produktet som følge af pludselige og uforudsete udefrakommende hændelser, der betinger Produktets funktion. Agent: Dells Produkter eller en part, der er bemyndiget af os til at udføre reparation, udskiftning eller yde tjenester i henhold til denne Police. Overfald: Enhver fysisk trussel eller voldelig handling udøvet af Tredjemand for at fratage dig Produktet. Indbrud: Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale ved opbrydning, beskadigelse eller ødelæggelse af døre, vinduer eller indgange, der ikke er beregnet hertil. Dækning: Forsikringsdækningen og de ydelser der ydes i henhold til denne Police, som du har valgt, og som er angivet i Bilaget, hvor: CompleteCare Uheldsdækning dækker Hændelige skader som anført i afsnit 3 af denne Police, CompleteCare Tyveridækning dækker Tyveri som anført i afsnit 4 af denne Police, og hvilken dækning, der er betalt den relevante Præmie for. Produkt: Det produkt/de produkter, der er angivet i Bilaget og på Dells faktura til dig, og som der er betalt den relevante Præmie for. Præmie: Den pris, du har betalt for din Police. Bilag: Det bilag, der bekræfter din dækning i henhold til denne Police. Tyveri: Tab af Produktet som følge af Overfald eller Indbrud begået af Tredjemand. Tredjemand: Enhver anden person end dig selv, din ægtefælle eller partner, børn eller ophav, dine ansatte, hvor du udgør en juridisk person, eller enhver person, der ikke er bemyndiget af dig til at bruge Produktet.

2 Vi/os/vores: London General Insurance Company Limited, registreringsnummer: Du/din: Den person, virksomhed eller juridiske person, der er angivet i Bilaget som værende forsikringstageren. 3. CompleteCare Uheldsdækning Forsikringsdækning for hændelige skader finder kun anvendelse, hvor der er købt CompleteCare Uheldsdækning som angivet i Bilaget. 3.1 Forsikringsydelse I denne Polices løbetid, som angivet i Bilaget og med forbehold af vilkårene og betingelserne i denne Police, vil vi reparere eller udskifte Produktet, som det måtte være påkrævet for at afhjælpe Hændelige skader på Produktet. Hvis vi reparerer dit Produkt, forstår og accepterer du, at vi eventuelt kan udskifte originale dele med nye eller brugte dele fra producenten af originaludstyret eller fra anden producent. Udskiftningsdele vil funktionsmæssigt svare til de oprindelige dele. Hvis vores Agent beslutter, at det er nødvendigt at udskifte Produktet i stedet for at reparere det, modtager du et produkt, der svarer til eller er bedre end det Produkt, du oprindeligt købte hos Dell, i henhold til vores Agents beslutning og helt efter dennes rimelige skøn. Der ydes dækning i henhold til denne Police for Hændelige skader over hele verden. Vi vil imidlertid kun reparere eller udskifte Produktet, når det befinder sig i enten Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz eller Storbritannien. Hvis Produktet udsættes for en Hændelig skade, der er dækket i henhold til denne Police, uden for disse lande, har du ansvaret for at returnere Produktet til et af ovenfornævnte lande, således at vores Agent kan udføre reparation eller udskiftning. Forsikringsydelse i henhold til denne Police er begrænset til maksimalt tre accepterede krav for Hændelige skader indenfor Policens løbetid. Denne Police dækker kun hardware. 3.2 Undtagelser Denne Police dækker ikke: 1. Hændelige skader på perifere enheder, såsom docking-stationer, eksternt modem, spilleenheder, spilledisks, sekundære skærme, ekstern mus eller eksternt tastatur (til Notebooks eller mobile arbejdsstationer, inklusive når disse er faktureret som en del af en ordre på et system), kasser eller andet udstyr, der kan klassificeres som tilbehør eller hjælpematerialer", inklusive, men ikke begrænset til, batterier, elektriske pærer, projektorlamper, engangs/udskiftelige printer-/blækpatroner, printer- eller fotopapir, hukommelseslagringsenheder, engangslagerenheder, computertasker, lyspenne, eksterne højtalere, andre dele/komponenter, der kræver regelmæssig vedligeholdelse fra brugerens side, og andre computerkomponenter, der ikke er interne dele af Produktet. 2. Enhver skade på eller fejl ved software (inklusive, uden begrænsning, skader forårsaget af virus), der er forudinstalleret på, købt sammen med eller på anden vis indlæst i Produktet, inklusive, uden begrænsning, Custom Factory Integration-dele. Denne Police dækker ikke software, der sendes med de perifere enheder. 3. Enhver skade på eller fejl ved Produktet, der udelukkende er kosmetisk eller på anden måde ikke påvirker Produktets funktion, inklusive, men ikke begrænset til, ridser, skrammer og buler, der ikke i væsentlig grad hæmmer afvendelsen af Produktet. 4. Enhver skade, der opstår som følge af normalt slid og brug. 5. Ethvert produkt, som en anden end vores Agent eller en person, vi eller vores Agent udpeger, har forsøgt at reparere. Enhver reparation eller forsøg på reparation på Produktet udført af nogen anden end os, vores agent eller en person vi udpeger, vil medføre bortfald af denne Police uden refundering af den betalte præmie. Vi refunderer ikke nogen reparationer, som du eller en anden person foretager eller forsøger at foretage på Produktet. 6. Tab eller bortkomst af Produktet. 7. Tyveri af Produktet (medmindre du også har købt CompleteCare Tyveridækning som angivet i Bilaget). 8. Produkter, der er beskadiget på grund af brand fra en ekstern eller intern kilde. 9. Enhver skade, der måtte være opstået ved forsætlig handling. Hvis vi eller vores Agent finder beviser på forsætlig beskadigelse, er vi ikke forpligtet til at reparere eller udskifte Produktet. 10. Ethvert Produkt, der beskadiges som følge af terror eller krig, krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder og neutralitetskrænkelser, atomkernereaktioner, hvad enten sådan en skade indtræder i krigstid eller fredstid. 11. Enhver gendannelse eller overførsel af data, der er lagret i Produktet. Du alene er ansvarlig for al data, der lagres i Produktet. Vi yder ingen genoprettelse af data i henhold til denne Police. Hvis det er nødvendigt at udskifte

3 harddisken, vil den på det pågældende tidspunkt aktuelle version af større programmer og operativsystem, som du oprindeligt købte hos Dell, imidlertid blive genindlæst uden udgifter for dig. 3.3 Dine forpligtelser For at være berettiget til at modtage forsikringsydelser i henhold til nærværende Police skal du samarbejde med vores Agent for at sikre, at der udføres korrekt service på Produktet. Efter vores Agents skøn vil han/hun enten sørge for afsendelse af en reservedel, som du kan montere på produktet, eller sørge for anvisninger vedrørende produktafsendelse eller afhentning. Forudsat du overholder Agentens anvisninger, betaler vi alle udgifter, der måtte påløbe for returnering af Produktet til det reparationssted, der anvises af os. På det udpegede reparationssted kan vi reparere produktet eller få vores agent til at sende dig et erstatningsprodukt afhængig af en vurdering af skaderne på Produktet. I visse tilfælde, hvor det kan fastslås pr. telefon, at der bliver behov for et erstatningsprodukt, kan vores Agent efter eget skøn sende dig et erstatningsprodukt med det samme. Såfremt du ikke returnerer hele det beskadigede Produkt til os, accepterer du at hæfte for detailprisen for erstatningsproduktet. 3.4 Skadeanmeldelse For at anmelde en Hændelig skade skal du ringe til Afdelingen for krav for hændelige skader på tlf. nr Når du ringer, vil en tekniker bede om det Servicemærkenummer, der findes på dit Produkt. Servicemærkenummeret findes bag på eller på undersiden af dit Dell Produkt, på din faktura fra Dell eller forrest på Bilaget til din Police. Når teknikeren har bekræftet, at du har købt en CompleteCare forsikring, vil han eller hun stille dig en række spørgsmål for at vurdere omfanget af og årsagen til skaderne på Produktet. Der ydes ikke support på almindelige, anerkendte ferie- og fridage, der er gældende i det land, hvor servicen skal udføres. Vi og vores Agent hæfter ikke for eventuel manglende eller forsinket udførelse, der skyldes årsager, der ligger uden for vores kontrol. 4. CompleteCare Tyveridækning Forsikringsdækning for tyveri finder kun anvendelse, hvor der er købt CompleteCare Tyveridækning som angivet i Bilaget. 4.1 Forsikringsydelse Ved Tyveri af Produktet i denne Polices løbetid, som angivet i Bilaget og i henhold til Policens vilkår og betingelser, stiller vi et genanskaffelsesprodukt til rådighed med specifikationer tilsvarende det Produkt, du oprindeligt købte fra Dell, helt efter vores Agents rimelige skøn. Denne Police yder dækning for Tyveri over hele verden. Vi erstatter imidlertid kun Produktet, når du befinder dig i bestemte lande: Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz eller Storbritannien. Hvis du udsættes for Tyveri i henhold til denne Police uden for de ovenfor nævnte lande, stiller vi kun et genanskaffelsesprodukt til rådighed, når du befinder dig i et af ovenfor nævnte lande. Forsikringsydelserne i henhold til denne Police er begrænset til ét accepteret krav for Tyveri indenfor Policens løbetid. Denne Police dækker kun hardware. 4.2 Undtagelser Denne Police dækker ikke: 1. Udgifter til udskiftning af software. Dog vil den på det pågældende tidspunkt aktuelle version af større programmer og operativsystem, som du oprindeligt købte hos Dell, imidlertid blive genindlæst eller leveret med et Produkt, der udskiftes i henhold til denne Tyveriforsikring, uden udgifter for dig. 2. Simpelt tyveri. 3. Ethvert tyveri af tilbehør og hjælpematerialer. 4. Tyveri, medmindre alle rimelige forbehold blev taget for at undgå, at Produktet blev stjålet. 5. Tyveri af Produktet, når Produktet er givet til Tredjemand, så denne kunne se efter eller bruge det.

4 6. Tyveri af Produktet fra et køretøj, medmindre Produktet var anbragt i aflåst bagagerum eller handskerum, så det ikke var synligt udefra og der er tegn på indbrud i køretøjet, når forsikringskravet indgives. 7. Tyveri, hvor Produktet er efterladt på din arbejdsplads eller andet arbejdssted, skole eller offentligt sted, medmindre det er låst inde i et skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, som kun du har adgang til, og hvor der blev begået indbrud i det låste skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, og der er dokumentation for tvungen adgang, når forsikringskravet indgives. 8. Enhver form for Tyveri, der ikke politianmeldes inden for 72 timer efter, at Tyveriet blev opdaget. 9. Genanskaffelse af Produktet, hvis Produktet er bortkommet eller blevet væk, selv hvis dette måtte skyldes force majeure (uundgåelig, uforudseelig og ekstern begivenhed). 10. Tyveri, hvor Tyveriet opstod som følge af (eller kan henføres til) grov uagtsomhed fra din side. 11. Tyveri mens et sikkerhedskabel var i brug, medmindre dokumentation for Indbrud eller Overfald kan fremlægges. 4.3 Dine forpligtelser Hvis Produktet udsættes for Tyveri, skal du: Politianmelde det inden for 72 timer efter Tyveriet fandt sted og give politiet følgende oplysninger: o Oplysninger om det stjålne Produkt, inklusive mærke, model og servicemærkenummer. Servicemærkenummeret findes bag på eller på undersiden af dit Dell Produkt, på din faktura fra Dell eller forrest på Bilaget til din Police. o Detaljerede oplysninger om Tyveriet Underrette afdelingen for tyverierstatning inden for 10 arbejdsdage fra Tyveriet blev begået og give Tyveriafdelingen følgende dokumentation: o En fuldt udfyldt skadesanmeldelsesblanket. Du kan finde anmeldelsesblanketten på o Den originale politirapport vedrørende Tyveri af Produktet, inklusive politiets sagsnummer. Du kan også blive bedt om at aflevere: o Lægeattest eller vidneerklæring, hvis Tyveriet skete som del af et Overfald. Vi forbeholder os retten til at bede om original dokumentation for at vurdere eventuelle krav. o Overslag eller kvittering for reparationer for tingskade i forbindelse med Tyveriet, inklusive, men ikke begrænset til, skade på køretøj, aflåst skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, i forbindelse med Indbrud fra tredjemand. Vi forbeholder os retten til at bede om original dokumentation for at kunne vurdere eventuelle krav. o Bekræftelse af, at det forsikringsselskab, hvor der er tegnet forsikring for din bolig, din virksomhed eller din bil, er underrettet om Indbruddet. 4.4 Skadeanmeldelse Ønsker du at anmelde et forsikringskrav vedrørende Tyveri kan du benytte vores onlinetjeneste til anmeldelse af krav på Ved at indgive kravet online sikrer du, at dit forsikringskrav bliver behandlet hurtigst muligt. Du skal oplyse os om servicemærkenummeret/policenummeret for Produktet som angivet i Bilaget og udfylde og indsende anmeldelsesblanketten online. Alle oplysninger om, hvordan du indsender et krav online, findes på hjemmesiden. Du kan også ringe til vores Tyveriafdeling på tlf. nr Når du ringer, vil en taksator bede om oplysninger for at bekræfte, at du har købt Tyveriforsikring, og du vil få en anmeldelsesblanket tilsendt til udfyldelse. Denne kan returneres pr. fax eller post. For at sikre at dit krav behandles hurtigst muligt, anbefaler vi, at du returnerer alle dokumenter pr. fax. 5. Generelt 5.1 Begrænsninger i hæftelsen Hverken vi eller vores tilknyttede selskaber, partnere, funktionærer, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere eller agenter hæfter over for dig, eller nogen efterfølgende ejer eller anden bruger af produktet, for hændelige skader eller følgeskader, inklusive, men ikke begrænset til, hæftelse eller skadeserstatning, fordi Produktet ikke er til rådighed til anvendelse eller på grund af tab eller ødelæggelse af data eller software, personskade, dødsfald, andet indirekte tab på grund af produktfejl eller nogen form for hændelig, indirekte, særlig skade eller følgeskader, der opstår på grund af eller i forbindelse med Produktets anvendelse eller ydelse, også selv om du har informeret os om muligheden for, at en sådan

5 skade kunne opstå. Ved at indgå denne aftale har du udtrykkeligt fraskrevet dig alle krav, der beskrives i denne bestemmelse. Du accepterer og forstår, at vi ikke hæfter for noget erstatningsbeløb, der overstiger det samlede beløb, som du har betalt for køb af det Produkt, der er omfattet af denne Police. Vi hæfter ikke for betaling af meromsætningsafgift (MOMS), hvis du er momsregistreret. 5.2 Løbetid og fornyelse Denne Police træder i kraft på den dato, du modtager Produktet fra Dell, eller på den dato, du køber Policen, afhængigt af hvilken af de to datoer der falder sidst, og den udløber ved udgangen af den periode, der er angivet i Bilaget, eller ved udbetaling af dækning for dit tredje krav i henhold forsikringsdækningen for Hændelige skader eller efter udskiftning af Produktet i henhold til forsikringsdækningen for Tyveri, afhængig af hvad der indtræffer først. Der er ingen forpligtelse for nogen af denne Polices parter til at forlænge eller forny denne Polices løbetid. 5.3 Krav om fortrolighed eller ejendomsret Du accepterer, at alle oplysninger eller data, der videregives til vores Agent eller til os, via telefon, elektronisk eller på anden vis, ikke er fortrolige eller din ejendom. 5.4 Overførsel Du kan overføre forsikringsdækning til efterfølgende ejere af Produktet efter meddelelse til og godkendelse af os. 5.5 Fortrydelsesret Denne Police er dateret den dato, du modtager Produktet fra Dell, eller den dato du køber Policen, afhængig af hvilken der falder sidst. Du kan opsige denne Police indtil tredive (30) dage efter modtagelsen af Policen, ved at underrette os skriftligt derom: CompleteCare Service Department London General Insurance Company Limited Northolt Road, Harrow Middlesex HA2 0EA United Kingdom Hvis du opsiger denne Police inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af Policen, tilbagebetaler vi hele beløbet, medmindre du har indgivet et krav og fået dette godkendt i henhold til denne Police. Hvis dette er tilfældet, foretages der ingen refundering, og forsikringsdækningen ophører automatisk. Hvis du opsiger denne Police senere end tredive (30) dage fra modtagelsen af Policen, foretages der ingen refundering. Vi er berettiget til at annullere denne Police, hvis du ikke betaler Præmien plus eventuelle skatter og afgifter for Policen i overensstemmelse med vores Agents fakturabetingelser, fremsætter forkerte oplysninger over for os eller vores Agent, eller på anden vis misligholder dine forpligtelser i henhold til denne Police. Vi annullerer ikke denne Police af andre årsager. Hvis vi annullerer denne Police, vil vi sende dig skriftlig meddelelse om annulleringen til den adresse, der er anført i vores optegnelser. Meddelelsen vil indeholde grunden til annulleringen og datoen for annulleringens ikrafttræden. En eventuel refusion af Præmien vil ske udelukkende efter vores skøn. 5.6 Hele aftalen Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og os med hensyn til dens genstand, og ingen af vores medarbejdere eller vores Agent kan mundtligt ændre denne Polices vilkår og betingelser. 5.7 Regres I det omfang forsikringsselskabet har udbetalt erstatning overtager forsikringsselskabet den forsikredes ret til at kræve erstatning af den som er ansvarlig for skaden. Regres mod privatpersoner må kun fremsættes hvis: - Skaden er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed. - Skaden har sammenhæng med dennes erhvervsvirksomhed eller hvis skaden er dækket af anden forsikring. I sådanne tilfælde skal du give os al den information og hjælp, som vi måtte bede om.

6 5.8 Manglende oplysninger Hvis du har givet forkerte oplysninger til os, eller hvis du ikke giver os oplysninger, som med rimelighed kan påvirke vores beslutning om at yde forsikringsdækning eller påvirke vurderingen af dit krav, ophører din dækning i henhold til denne aftale, og der udbetales ingen erstatning eller refundering. 5.9 Yderligere retsmidler Denne Police giver dig særlige juridiske rettigheder. Du kan have yderligere juridiske rettigheder. Denne Police er ikke en garanti. Det Produkt, du har købt hos Dell, kan også være omfattet af en begrænset garanti fra Dell eller tredjemand, der fremstiller produkter, som Dell forhandler. Se venligst Dells begrænsede garantierklæringer vedrørende dine rettigheder og retsmidler i henhold til disse begrænsede garantier Tvister Enhver tvist, der udspringer af nærværende aftale, afgøres efter dansk ret og med Sø-og Hanselsretten i København som værneting Personoplysninger Dine personlige oplysninger som vi registrerer er nødvendige for at vi kan administrere forsikringen og varetage vores forpligtelser i henhold til loven. Oplysningerne kommer normalt fra dig og fra forsikringsselskaber vi samarbejder med. Oplysningerne udgør ligeledes grundlaget for markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeudvikling, statistikker og risikohåndtering, markedsføring og service i øvrigt. Personoplysningerne kan udleveres til andre virksomheder vi samarbejder med eller til myndigheder der har begæret oplysningerne udleveret. Du har ret til at få information om hvilke personlige oplysninger vi besidder. Begæring herom skal insendes skriftligt til London General Insurance Company Limited, Northolt Road, Harrow, Middlesex, HA2 0EA, United Kingdom, eller Dell Computer A/S, Amager Strandvej 60-64, 2300, Kobenhavn S., Denmark Kunder med særlige behov Vi kan på opfordring herom tilbyde visse tjenester til hjælp for kunder med særlige behov. Meddel os venligst, hvis du har brug for sådanne tjenester, således at vi kan kommunikere hensigtsmæssigt Kundepleje Hvis du har grund til at reklamere, bedes du først kontakte enten vores afdeling for hændelige skader (se afsnit 3.5) eller vores tyveriafdeling (se afsnit 4.5). Hvis problemet ikke kan løses, kan du kontakte London General Insurance Company Limited, Northolt Road, Harrow, Middlesex, HA2 0EA, United Kingdom. Hvis du ønsker at modtage uafhængig rådgivning vedrørende din klage, kan du kontakte Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, United Kingdom. Anvendelse af disse procedurer påvirker ikke dine juridiske rettigheder Udstedere Denne Police er udstedt af London General Insurance Company Limited, der er et aktieselskab registreret i England med hovedkontor og registreret adresse på adressen Combined House, 15 Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 2PQ, United Kingdom. Registreringsnummer Kompensation I henhold til Financial Services Compensation Scheme skal vi sikre, at en procentdel af de beløb, der af et forsikringsselskab under konkurs skyldes forsikringstagerne, udbetales til forsikringstagerne, hvis selskabet selv ikke kan betale sin gæld til fulde. Dette kompensationssystem er underlagt begrænsninger, og ikke alle forsikringstagere er berettiget til kompensation. Yderligere information fås ved henvendelse derom.

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset. MICROSOFT FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Læs mere

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1.

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1. Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan tegnes i forbindelse med køb af et eller

Læs mere

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2 Happy CARE Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse Versjon 1.2 for dine produkter Denne brochure med de tilknyttede forsikringsvilkår udgør samlet den information om forsikringens indhold, som i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter.

Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter. 1 INDHOLD 1. HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING 3 2. HVAD OG HVORDAN DÆKKER HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING? 3 3. HVORFOR VÆLGE HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING?

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller

Læs mere

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser Kære kunde, Tillykke med dit køb af Nissan 5 Udvidet Tryghed, som herefter er benævnt Nissan 5 Udvidet Tryghed" eller Udvidet Tryghed. Nærværende dokument

Læs mere

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning.

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning. FORSIKRINGSBEVIS DETTE ER ET BEVIS PÅ, AT Forsikringsgiveren efter modtagelse af Præmien hæfter over for Dig for de heri nævnte ydelser i overensstemmelse med nedenstående Betingelser. 1. FORSIKRINGEN

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN

FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN et Nordea Finans produkt i samarbejde med Willis Insurance Agency I/S KÆRE KUNDE Tillykke med din nye bil. Vi vil gerne sikre os, at du får mange gode oplevelser med

Læs mere

Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring

Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring Tryghedsaftale Såfremt du ønsker fuld tryghed Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring De vigtigste fordele ved Tryghedsaftale Dækker de fleste produktskader der opstår ved uforudsete hændelser,

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

tryghedsaftale Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed

tryghedsaftale Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed HVORFOR TRYGHEDSAFTALE? Du har netop købt et nyt produkt og det sidste, du ønsker at tænke på, er, at det kan gå i stykker, ophøre

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Dækker uheld på dine elektroniske produkter

Dækker uheld på dine elektroniske produkter HVIS UHELDET SKER T RYGHE DSAF TALE Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed HVORFOR TRYGHEDSAFTALE? Du har netop købt et nyt produkt, og det sidste du ønsker at tænke

Læs mere

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned BUSRE jseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 759 Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned s i k k e r h e d u d o v e r a l l e g r æ n s e r Betingelser nr. 759 Kære Gouda-kunde Dette hæfte består

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

GULDSMEDEFORSIKRING 1

GULDSMEDEFORSIKRING 1 GULDSMEDEFORSIKRING 1 (Jewellers Block Insurance) Forsikringsbetingelser: JE-1501 Det bekræftes herved, at visse forsikringsgivere hos Lloyd s, disses eksekutorer og administratorer, i overensstemmelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Alt hvad du behøver at vide om. Produktforsikringer

Alt hvad du behøver at vide om. Produktforsikringer Alt hvad du behøver at vide om Produktforsikringer INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTISK INFORMATION.......................... 3 MIT PRODUKT VIRKER IKKE! HVAD SKAL JEG GØRE?....... 4 EDB..........................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere