Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser. CompleteCare

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser. CompleteCare"

Transkript

1 Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser CompleteCare 1. Indledning De ydelser, du er berettiget til, afhænger af den Dækning du har valgt, og som er angivet i Bilaget til Policen. Denne CompleteCare Police ( Policen ) er udstedt af London General Insurance Company Limited, registreringsnummer , med hjemsted Combined House, 15 Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 2PQ, United Kingdom, og dette selskab har udpeget Dell Products med hovedkontor på adressen Raheen Industrial Estate, Limerick, Ireland, som sin Agent med henblik på at sælge dette forsikringsprodukt og administrere eventuelle krav, der måtte opstå på grundlag af nærværende Police, for Hændelig skade. Ved at acceptere CompleteCare dækningen, som der henvises til på din faktura, accepterer du at være bundet af og acceptere de heri indeholdte vilkår og betingelser. Læs hele Policen. Disse forsikringsbetingelser supplerer vilkår og betingelser, der måtte indgå i enhver anden gældende, tilsidesættende og underskrevet aftale mellem dig og Dell (herunder uden begrænsning Dells standard købsaftale for nøglekunder) eller, hvor sådan aftale ikke foreligger, Dells almindelige faktureringsvilkår og salgsbetingelser. Nærværende aftale er indgået mellem dig og London General Insurance Company Limited. Alle ord, der er skrevet med stort begyndelsesbogstav, men som ikke er defineret i nærværende aftale, skal have samme betydning som den, der måtte være specificeret i ovennævnte, underskrevne aftale eller Dells almindelige faktureringsvilkår og -betingelser. Denne Police og Bilaget til Policen samt Dells faktura til dig dokumenterer, at du har valgt og er berettiget til at modtage Dækning som angivet i Bilaget i henhold til forsikringsordningen for CompleteCare, forudsat at den relevante Præmie er betalt (samt eventuelle, gældende afgifter). CompleteCare Dækning ydes kun på Dell Produkter, men du behøver ikke købe CompleteCare Dækning for at købe et produkt fra Dell. Det fremgår af Dells faktura til dig, hvorvidt du har købt CompleteCare Dækning, og fakturaen er din kvittering. Produktet vil blive mærket med et nummer, der viser, at du har købt CompleteCare Dækning ( Servicemærket ). 2. Definitioner Hændelig skade: Enhver beskadigelse på Produktet som følge af pludselige og uforudsete udefrakommende hændelser, der betinger Produktets funktion. Agent: Dells Produkter eller en part, der er bemyndiget af os til at udføre reparation, udskiftning eller yde tjenester i henhold til denne Police. Overfald: Enhver fysisk trussel eller voldelig handling udøvet af Tredjemand for at fratage dig Produktet. Indbrud: Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale ved opbrydning, beskadigelse eller ødelæggelse af døre, vinduer eller indgange, der ikke er beregnet hertil. Dækning: Forsikringsdækningen og de ydelser der ydes i henhold til denne Police, som du har valgt, og som er angivet i Bilaget, hvor: CompleteCare Uheldsdækning dækker Hændelige skader som anført i afsnit 3 af denne Police, CompleteCare Tyveridækning dækker Tyveri som anført i afsnit 4 af denne Police, og hvilken dækning, der er betalt den relevante Præmie for. Produkt: Det produkt/de produkter, der er angivet i Bilaget og på Dells faktura til dig, og som der er betalt den relevante Præmie for. Præmie: Den pris, du har betalt for din Police. Bilag: Det bilag, der bekræfter din dækning i henhold til denne Police. Tyveri: Tab af Produktet som følge af Overfald eller Indbrud begået af Tredjemand. Tredjemand: Enhver anden person end dig selv, din ægtefælle eller partner, børn eller ophav, dine ansatte, hvor du udgør en juridisk person, eller enhver person, der ikke er bemyndiget af dig til at bruge Produktet.

2 Vi/os/vores: London General Insurance Company Limited, registreringsnummer: Du/din: Den person, virksomhed eller juridiske person, der er angivet i Bilaget som værende forsikringstageren. 3. CompleteCare Uheldsdækning Forsikringsdækning for hændelige skader finder kun anvendelse, hvor der er købt CompleteCare Uheldsdækning som angivet i Bilaget. 3.1 Forsikringsydelse I denne Polices løbetid, som angivet i Bilaget og med forbehold af vilkårene og betingelserne i denne Police, vil vi reparere eller udskifte Produktet, som det måtte være påkrævet for at afhjælpe Hændelige skader på Produktet. Hvis vi reparerer dit Produkt, forstår og accepterer du, at vi eventuelt kan udskifte originale dele med nye eller brugte dele fra producenten af originaludstyret eller fra anden producent. Udskiftningsdele vil funktionsmæssigt svare til de oprindelige dele. Hvis vores Agent beslutter, at det er nødvendigt at udskifte Produktet i stedet for at reparere det, modtager du et produkt, der svarer til eller er bedre end det Produkt, du oprindeligt købte hos Dell, i henhold til vores Agents beslutning og helt efter dennes rimelige skøn. Der ydes dækning i henhold til denne Police for Hændelige skader over hele verden. Vi vil imidlertid kun reparere eller udskifte Produktet, når det befinder sig i enten Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz eller Storbritannien. Hvis Produktet udsættes for en Hændelig skade, der er dækket i henhold til denne Police, uden for disse lande, har du ansvaret for at returnere Produktet til et af ovenfornævnte lande, således at vores Agent kan udføre reparation eller udskiftning. Forsikringsydelse i henhold til denne Police er begrænset til maksimalt tre accepterede krav for Hændelige skader indenfor Policens løbetid. Denne Police dækker kun hardware. 3.2 Undtagelser Denne Police dækker ikke: 1. Hændelige skader på perifere enheder, såsom docking-stationer, eksternt modem, spilleenheder, spilledisks, sekundære skærme, ekstern mus eller eksternt tastatur (til Notebooks eller mobile arbejdsstationer, inklusive når disse er faktureret som en del af en ordre på et system), kasser eller andet udstyr, der kan klassificeres som tilbehør eller hjælpematerialer", inklusive, men ikke begrænset til, batterier, elektriske pærer, projektorlamper, engangs/udskiftelige printer-/blækpatroner, printer- eller fotopapir, hukommelseslagringsenheder, engangslagerenheder, computertasker, lyspenne, eksterne højtalere, andre dele/komponenter, der kræver regelmæssig vedligeholdelse fra brugerens side, og andre computerkomponenter, der ikke er interne dele af Produktet. 2. Enhver skade på eller fejl ved software (inklusive, uden begrænsning, skader forårsaget af virus), der er forudinstalleret på, købt sammen med eller på anden vis indlæst i Produktet, inklusive, uden begrænsning, Custom Factory Integration-dele. Denne Police dækker ikke software, der sendes med de perifere enheder. 3. Enhver skade på eller fejl ved Produktet, der udelukkende er kosmetisk eller på anden måde ikke påvirker Produktets funktion, inklusive, men ikke begrænset til, ridser, skrammer og buler, der ikke i væsentlig grad hæmmer afvendelsen af Produktet. 4. Enhver skade, der opstår som følge af normalt slid og brug. 5. Ethvert produkt, som en anden end vores Agent eller en person, vi eller vores Agent udpeger, har forsøgt at reparere. Enhver reparation eller forsøg på reparation på Produktet udført af nogen anden end os, vores agent eller en person vi udpeger, vil medføre bortfald af denne Police uden refundering af den betalte præmie. Vi refunderer ikke nogen reparationer, som du eller en anden person foretager eller forsøger at foretage på Produktet. 6. Tab eller bortkomst af Produktet. 7. Tyveri af Produktet (medmindre du også har købt CompleteCare Tyveridækning som angivet i Bilaget). 8. Produkter, der er beskadiget på grund af brand fra en ekstern eller intern kilde. 9. Enhver skade, der måtte være opstået ved forsætlig handling. Hvis vi eller vores Agent finder beviser på forsætlig beskadigelse, er vi ikke forpligtet til at reparere eller udskifte Produktet. 10. Ethvert Produkt, der beskadiges som følge af terror eller krig, krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder og neutralitetskrænkelser, atomkernereaktioner, hvad enten sådan en skade indtræder i krigstid eller fredstid. 11. Enhver gendannelse eller overførsel af data, der er lagret i Produktet. Du alene er ansvarlig for al data, der lagres i Produktet. Vi yder ingen genoprettelse af data i henhold til denne Police. Hvis det er nødvendigt at udskifte

3 harddisken, vil den på det pågældende tidspunkt aktuelle version af større programmer og operativsystem, som du oprindeligt købte hos Dell, imidlertid blive genindlæst uden udgifter for dig. 3.3 Dine forpligtelser For at være berettiget til at modtage forsikringsydelser i henhold til nærværende Police skal du samarbejde med vores Agent for at sikre, at der udføres korrekt service på Produktet. Efter vores Agents skøn vil han/hun enten sørge for afsendelse af en reservedel, som du kan montere på produktet, eller sørge for anvisninger vedrørende produktafsendelse eller afhentning. Forudsat du overholder Agentens anvisninger, betaler vi alle udgifter, der måtte påløbe for returnering af Produktet til det reparationssted, der anvises af os. På det udpegede reparationssted kan vi reparere produktet eller få vores agent til at sende dig et erstatningsprodukt afhængig af en vurdering af skaderne på Produktet. I visse tilfælde, hvor det kan fastslås pr. telefon, at der bliver behov for et erstatningsprodukt, kan vores Agent efter eget skøn sende dig et erstatningsprodukt med det samme. Såfremt du ikke returnerer hele det beskadigede Produkt til os, accepterer du at hæfte for detailprisen for erstatningsproduktet. 3.4 Skadeanmeldelse For at anmelde en Hændelig skade skal du ringe til Afdelingen for krav for hændelige skader på tlf. nr Når du ringer, vil en tekniker bede om det Servicemærkenummer, der findes på dit Produkt. Servicemærkenummeret findes bag på eller på undersiden af dit Dell Produkt, på din faktura fra Dell eller forrest på Bilaget til din Police. Når teknikeren har bekræftet, at du har købt en CompleteCare forsikring, vil han eller hun stille dig en række spørgsmål for at vurdere omfanget af og årsagen til skaderne på Produktet. Der ydes ikke support på almindelige, anerkendte ferie- og fridage, der er gældende i det land, hvor servicen skal udføres. Vi og vores Agent hæfter ikke for eventuel manglende eller forsinket udførelse, der skyldes årsager, der ligger uden for vores kontrol. 4. CompleteCare Tyveridækning Forsikringsdækning for tyveri finder kun anvendelse, hvor der er købt CompleteCare Tyveridækning som angivet i Bilaget. 4.1 Forsikringsydelse Ved Tyveri af Produktet i denne Polices løbetid, som angivet i Bilaget og i henhold til Policens vilkår og betingelser, stiller vi et genanskaffelsesprodukt til rådighed med specifikationer tilsvarende det Produkt, du oprindeligt købte fra Dell, helt efter vores Agents rimelige skøn. Denne Police yder dækning for Tyveri over hele verden. Vi erstatter imidlertid kun Produktet, når du befinder dig i bestemte lande: Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz eller Storbritannien. Hvis du udsættes for Tyveri i henhold til denne Police uden for de ovenfor nævnte lande, stiller vi kun et genanskaffelsesprodukt til rådighed, når du befinder dig i et af ovenfor nævnte lande. Forsikringsydelserne i henhold til denne Police er begrænset til ét accepteret krav for Tyveri indenfor Policens løbetid. Denne Police dækker kun hardware. 4.2 Undtagelser Denne Police dækker ikke: 1. Udgifter til udskiftning af software. Dog vil den på det pågældende tidspunkt aktuelle version af større programmer og operativsystem, som du oprindeligt købte hos Dell, imidlertid blive genindlæst eller leveret med et Produkt, der udskiftes i henhold til denne Tyveriforsikring, uden udgifter for dig. 2. Simpelt tyveri. 3. Ethvert tyveri af tilbehør og hjælpematerialer. 4. Tyveri, medmindre alle rimelige forbehold blev taget for at undgå, at Produktet blev stjålet. 5. Tyveri af Produktet, når Produktet er givet til Tredjemand, så denne kunne se efter eller bruge det.

4 6. Tyveri af Produktet fra et køretøj, medmindre Produktet var anbragt i aflåst bagagerum eller handskerum, så det ikke var synligt udefra og der er tegn på indbrud i køretøjet, når forsikringskravet indgives. 7. Tyveri, hvor Produktet er efterladt på din arbejdsplads eller andet arbejdssted, skole eller offentligt sted, medmindre det er låst inde i et skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, som kun du har adgang til, og hvor der blev begået indbrud i det låste skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, og der er dokumentation for tvungen adgang, når forsikringskravet indgives. 8. Enhver form for Tyveri, der ikke politianmeldes inden for 72 timer efter, at Tyveriet blev opdaget. 9. Genanskaffelse af Produktet, hvis Produktet er bortkommet eller blevet væk, selv hvis dette måtte skyldes force majeure (uundgåelig, uforudseelig og ekstern begivenhed). 10. Tyveri, hvor Tyveriet opstod som følge af (eller kan henføres til) grov uagtsomhed fra din side. 11. Tyveri mens et sikkerhedskabel var i brug, medmindre dokumentation for Indbrud eller Overfald kan fremlægges. 4.3 Dine forpligtelser Hvis Produktet udsættes for Tyveri, skal du: Politianmelde det inden for 72 timer efter Tyveriet fandt sted og give politiet følgende oplysninger: o Oplysninger om det stjålne Produkt, inklusive mærke, model og servicemærkenummer. Servicemærkenummeret findes bag på eller på undersiden af dit Dell Produkt, på din faktura fra Dell eller forrest på Bilaget til din Police. o Detaljerede oplysninger om Tyveriet Underrette afdelingen for tyverierstatning inden for 10 arbejdsdage fra Tyveriet blev begået og give Tyveriafdelingen følgende dokumentation: o En fuldt udfyldt skadesanmeldelsesblanket. Du kan finde anmeldelsesblanketten på o Den originale politirapport vedrørende Tyveri af Produktet, inklusive politiets sagsnummer. Du kan også blive bedt om at aflevere: o Lægeattest eller vidneerklæring, hvis Tyveriet skete som del af et Overfald. Vi forbeholder os retten til at bede om original dokumentation for at vurdere eventuelle krav. o Overslag eller kvittering for reparationer for tingskade i forbindelse med Tyveriet, inklusive, men ikke begrænset til, skade på køretøj, aflåst skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, i forbindelse med Indbrud fra tredjemand. Vi forbeholder os retten til at bede om original dokumentation for at kunne vurdere eventuelle krav. o Bekræftelse af, at det forsikringsselskab, hvor der er tegnet forsikring for din bolig, din virksomhed eller din bil, er underrettet om Indbruddet. 4.4 Skadeanmeldelse Ønsker du at anmelde et forsikringskrav vedrørende Tyveri kan du benytte vores onlinetjeneste til anmeldelse af krav på Ved at indgive kravet online sikrer du, at dit forsikringskrav bliver behandlet hurtigst muligt. Du skal oplyse os om servicemærkenummeret/policenummeret for Produktet som angivet i Bilaget og udfylde og indsende anmeldelsesblanketten online. Alle oplysninger om, hvordan du indsender et krav online, findes på hjemmesiden. Du kan også ringe til vores Tyveriafdeling på tlf. nr Når du ringer, vil en taksator bede om oplysninger for at bekræfte, at du har købt Tyveriforsikring, og du vil få en anmeldelsesblanket tilsendt til udfyldelse. Denne kan returneres pr. fax eller post. For at sikre at dit krav behandles hurtigst muligt, anbefaler vi, at du returnerer alle dokumenter pr. fax. 5. Generelt 5.1 Begrænsninger i hæftelsen Hverken vi eller vores tilknyttede selskaber, partnere, funktionærer, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere eller agenter hæfter over for dig, eller nogen efterfølgende ejer eller anden bruger af produktet, for hændelige skader eller følgeskader, inklusive, men ikke begrænset til, hæftelse eller skadeserstatning, fordi Produktet ikke er til rådighed til anvendelse eller på grund af tab eller ødelæggelse af data eller software, personskade, dødsfald, andet indirekte tab på grund af produktfejl eller nogen form for hændelig, indirekte, særlig skade eller følgeskader, der opstår på grund af eller i forbindelse med Produktets anvendelse eller ydelse, også selv om du har informeret os om muligheden for, at en sådan

5 skade kunne opstå. Ved at indgå denne aftale har du udtrykkeligt fraskrevet dig alle krav, der beskrives i denne bestemmelse. Du accepterer og forstår, at vi ikke hæfter for noget erstatningsbeløb, der overstiger det samlede beløb, som du har betalt for køb af det Produkt, der er omfattet af denne Police. Vi hæfter ikke for betaling af meromsætningsafgift (MOMS), hvis du er momsregistreret. 5.2 Løbetid og fornyelse Denne Police træder i kraft på den dato, du modtager Produktet fra Dell, eller på den dato, du køber Policen, afhængigt af hvilken af de to datoer der falder sidst, og den udløber ved udgangen af den periode, der er angivet i Bilaget, eller ved udbetaling af dækning for dit tredje krav i henhold forsikringsdækningen for Hændelige skader eller efter udskiftning af Produktet i henhold til forsikringsdækningen for Tyveri, afhængig af hvad der indtræffer først. Der er ingen forpligtelse for nogen af denne Polices parter til at forlænge eller forny denne Polices løbetid. 5.3 Krav om fortrolighed eller ejendomsret Du accepterer, at alle oplysninger eller data, der videregives til vores Agent eller til os, via telefon, elektronisk eller på anden vis, ikke er fortrolige eller din ejendom. 5.4 Overførsel Du kan overføre forsikringsdækning til efterfølgende ejere af Produktet efter meddelelse til og godkendelse af os. 5.5 Fortrydelsesret Denne Police er dateret den dato, du modtager Produktet fra Dell, eller den dato du køber Policen, afhængig af hvilken der falder sidst. Du kan opsige denne Police indtil tredive (30) dage efter modtagelsen af Policen, ved at underrette os skriftligt derom: CompleteCare Service Department London General Insurance Company Limited Northolt Road, Harrow Middlesex HA2 0EA United Kingdom Hvis du opsiger denne Police inden for tredive (30) dage efter modtagelsen af Policen, tilbagebetaler vi hele beløbet, medmindre du har indgivet et krav og fået dette godkendt i henhold til denne Police. Hvis dette er tilfældet, foretages der ingen refundering, og forsikringsdækningen ophører automatisk. Hvis du opsiger denne Police senere end tredive (30) dage fra modtagelsen af Policen, foretages der ingen refundering. Vi er berettiget til at annullere denne Police, hvis du ikke betaler Præmien plus eventuelle skatter og afgifter for Policen i overensstemmelse med vores Agents fakturabetingelser, fremsætter forkerte oplysninger over for os eller vores Agent, eller på anden vis misligholder dine forpligtelser i henhold til denne Police. Vi annullerer ikke denne Police af andre årsager. Hvis vi annullerer denne Police, vil vi sende dig skriftlig meddelelse om annulleringen til den adresse, der er anført i vores optegnelser. Meddelelsen vil indeholde grunden til annulleringen og datoen for annulleringens ikrafttræden. En eventuel refusion af Præmien vil ske udelukkende efter vores skøn. 5.6 Hele aftalen Denne aftale udgør hele aftalen mellem dig og os med hensyn til dens genstand, og ingen af vores medarbejdere eller vores Agent kan mundtligt ændre denne Polices vilkår og betingelser. 5.7 Regres I det omfang forsikringsselskabet har udbetalt erstatning overtager forsikringsselskabet den forsikredes ret til at kræve erstatning af den som er ansvarlig for skaden. Regres mod privatpersoner må kun fremsættes hvis: - Skaden er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed. - Skaden har sammenhæng med dennes erhvervsvirksomhed eller hvis skaden er dækket af anden forsikring. I sådanne tilfælde skal du give os al den information og hjælp, som vi måtte bede om.

6 5.8 Manglende oplysninger Hvis du har givet forkerte oplysninger til os, eller hvis du ikke giver os oplysninger, som med rimelighed kan påvirke vores beslutning om at yde forsikringsdækning eller påvirke vurderingen af dit krav, ophører din dækning i henhold til denne aftale, og der udbetales ingen erstatning eller refundering. 5.9 Yderligere retsmidler Denne Police giver dig særlige juridiske rettigheder. Du kan have yderligere juridiske rettigheder. Denne Police er ikke en garanti. Det Produkt, du har købt hos Dell, kan også være omfattet af en begrænset garanti fra Dell eller tredjemand, der fremstiller produkter, som Dell forhandler. Se venligst Dells begrænsede garantierklæringer vedrørende dine rettigheder og retsmidler i henhold til disse begrænsede garantier Tvister Enhver tvist, der udspringer af nærværende aftale, afgøres efter dansk ret og med Sø-og Hanselsretten i København som værneting Personoplysninger Dine personlige oplysninger som vi registrerer er nødvendige for at vi kan administrere forsikringen og varetage vores forpligtelser i henhold til loven. Oplysningerne kommer normalt fra dig og fra forsikringsselskaber vi samarbejder med. Oplysningerne udgør ligeledes grundlaget for markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeudvikling, statistikker og risikohåndtering, markedsføring og service i øvrigt. Personoplysningerne kan udleveres til andre virksomheder vi samarbejder med eller til myndigheder der har begæret oplysningerne udleveret. Du har ret til at få information om hvilke personlige oplysninger vi besidder. Begæring herom skal insendes skriftligt til London General Insurance Company Limited, Northolt Road, Harrow, Middlesex, HA2 0EA, United Kingdom, eller Dell Computer A/S, Amager Strandvej 60-64, 2300, Kobenhavn S., Denmark Kunder med særlige behov Vi kan på opfordring herom tilbyde visse tjenester til hjælp for kunder med særlige behov. Meddel os venligst, hvis du har brug for sådanne tjenester, således at vi kan kommunikere hensigtsmæssigt Kundepleje Hvis du har grund til at reklamere, bedes du først kontakte enten vores afdeling for hændelige skader (se afsnit 3.5) eller vores tyveriafdeling (se afsnit 4.5). Hvis problemet ikke kan løses, kan du kontakte London General Insurance Company Limited, Northolt Road, Harrow, Middlesex, HA2 0EA, United Kingdom. Hvis du ønsker at modtage uafhængig rådgivning vedrørende din klage, kan du kontakte Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, United Kingdom. Anvendelse af disse procedurer påvirker ikke dine juridiske rettigheder Udstedere Denne Police er udstedt af London General Insurance Company Limited, der er et aktieselskab registreret i England med hovedkontor og registreret adresse på adressen Combined House, 15 Wheatfield Way, Kingston Upon Thames, Surrey KT1 2PQ, United Kingdom. Registreringsnummer Kompensation I henhold til Financial Services Compensation Scheme skal vi sikre, at en procentdel af de beløb, der af et forsikringsselskab under konkurs skyldes forsikringstagerne, udbetales til forsikringstagerne, hvis selskabet selv ikke kan betale sin gæld til fulde. Dette kompensationssystem er underlagt begrænsninger, og ikke alle forsikringstagere er berettiget til kompensation. Yderligere information fås ved henvendelse derom.

Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Dækningsbetingelser Overblik Dette dokument redegør for detaljerne i de to niveauer af forsikringsdækning Accidental Damage Protection

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1.

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1. Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan tegnes i forbindelse med køb af et eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi I har valg at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger man kan træffe som enkeltperson

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin OK Bilgaranti Få betalt din værkstedsregning i op til 12 år Altid billig benzin Slip for dyre værkstedsregninger med OK Bilgaranti OK Bilgaranti på www.ok.dk/ Har du en bil, hvor fabriksgarantien er udløbet

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere