Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 %"

Transkript

1 Varde Kommune Dagtilbud 1 Antal : 1453 Svarprocent: 66 %

2 Indholdsfortegnelse: Forord 3 Rapportens opbygning 4 Resume 5 Læsevejledning 6 Den samlede tilfredshed 7 De største ændringer siden Fem højeste vurderinger 10 Fem laveste vurderinger 11 Tilfredshed med de enkelte spørgsmål 12 - Pædagogisk indsats 14 - Samarbejde med personalet 17 - Relationerne børnene imellem 18 - Fysiske rammer 19 - Fleksibilitet og valgmuligheder 20 - Lokale spørgsmål 21 Indsatskort 25 Behandling af resultaterne i dagtilbuddene 29 2

3 Forord Varde Kommune har i efteråret gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet på baggrund af KL s spørgeramme for området. Enkelte lokalt udarbejdede spørgsmål er dog tilføjet, for at kunne belyse dagtilbuddenes mål om chancelighed særligt i forbindelse med forældresamarbejdet. Undersøgelsen er udsendt via elektronisk spørgeskema til alle forældre med børn i dagtilbud i Varde Kommune. Forældre som ikke har meldt mailadresser ind, har modtaget et brev med en personlig kode til at tilgå skemaet elektronisk. Denne gruppe udgør 22 % af den samlede forældregruppe. Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført med en samlet procent på 66 %. For lignende undersøgelser anses en procent på 60 % eller derover som tilfredsstillende. Tilfredshedsundersøgelsens resultater anses derfor som valide på det overordnede niveau. I alt er spørgeskemaet sendt til 2198 forældre. Herudaf har 1430 forældre beet hele spørgeskemaet og 23 har delvist beet spørgeskemaet. Svarprocenten har været henholdsvis 69 % for forældre, som har modtaget spørgeskemaet på deres mailadresse og 41 % for forældre, som ikke har opgivet deres mailadresse og i stedet har modtaget et brev med en personlig kode til skemaet. Der er som udgangspunkt udsendt ét spørgeskema pr. barn i dagtilbud. Spørgeskemaet er sendt til bopælsforælder eller plejeforældre, hvis barnet ikke bor hos sine egne forældre. Hvis begge forældre har adresse sammen med barnet, er spørgeskemaet sendt til mor eller til den forælder, som har opgivet en mailadresse. I introduktionsmailen blev forældrene opfordret til at bee spøgeskemaet sammen. I få (2-3) tilfælde, hvor forældrene pga. skilsmisse ikke har ønsket at bee skemaet sammen, har forældrene fået mulighed for at bee hver deres skema. For tosprogede familier har det været muligt, at modtage tolkebistand til beelsen af spørgeskemaet. Dagtilbuddene har i størstedelen af tilfældene stået for planlægningen af dette. Enkelte forældre har henvendt sig om mulighederne for tolk men har i stedet valgt at få hjælp til beelsen af venner, familie eller kontaktpersoner. I spørgeskemaet har forældrene haft mulighed for at angive, at de var meget tilfreds, tilfreds, hverken tilfreds/utilfreds, utilfreds, meget utilfreds og ved ikke/ikke relevant. Hver af disse muligheder har fået en værdi fra 1-5, hvor 5 er det højeste, således at tilfredshedsgennemsnittet kan udregnes. I udregningen af tilfredshedsgennemsnittet udgår kategorien ved ikke/ikke relevant dermed. Enkelte lokale spørgsmål er formuleret med andre muligheder ligesom forældrene afslutningsvis har haft mulighed for at komme med kommentarer. De steder, hvor det er muligt, sammenlignes resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen med den lignende undersøgelse fra 2013 samt med landsgennemsnittet. 3

4 Rapportens opbygning Rapporten er opbygget på baggrund af tabeller fra det elektroniske spørgeskemaredskab SurveyXact samt KL s tilfredshedsportal. Denne rapport viser forældrenes tilfredshed med dagtilbuddene i Varde Kommune samlet set og offentliggøres i december. Der er ligeledes udarbejdet lokale rapporter for hvert dagtilbud, som offentliggøres senere i december. Tilfredsheden på kommuneniveau sammenlignes i denne rapport med Varde Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse fra 2013 (hvor det er muligt) samt med landsgennemsnittet. Bemærk at i de lokale rapporter for dagtilbuddene, vil der blive sammenlignet med resultaterne fra 2013 samt med kommunegennemsnittet. Rapporten viser en oversigt over den samlede tilfredshed i Varde Kommune og landsgennemsnittet. Resultatet for den samlede tilfredshed i sammenlignes ligeledes med resultatet for Herefter følger en oversigt over de spørgsmål, hvor der er sket den største ændring siden Bemærk at der her udelukkende er opgjort den største positive ændring, da der ikke på kommuneniveau er sket negative ændringer siden Dette kan dog se anderledes ud for enkelte dagtilbud. Herefter følger en oversigt over de fem højeste og de fem laveste gennemsnitlige tilfredshedsvurderinger i. De enkelte resultater for hvert spørgsmål præsenteres i temaerne - pædagogisk indsats - Samarbejde med personalet - Relationen børnene imellem - Fysiske rammer - Fleksibilitet og valgmuligheder - Lokale spørgsmål (forældrenes indbyrdes samarbejde, yderligere spørgsmål til samarbejde med personale, spørgsmål til yderligere læreplanstemaer samt spørgsmål til Tabulex). Afslutningsvis præsenteres et indsatskort som beskriver, hvilken betydning forældrenes tilfredshed med de enkelte spørgsmål har, i forhold til at sikre en højere samlet tilfredshed. Indsatskortet er dannet af KL s Tilfredshedsportal på baggrund af statistisk analyse. 4

5 Resume I Varde Kommune er de adspurgte forældres gennemsnitlige samlede tilfredshed målt til 4,36 på en skala fra 1 til 5. Uddybende hertil er 5 % af forældrene, at de er utilfredse, 2 % er meget utilfredse. Modsat er 44 % tilfredse og 47 % meget tilfredse. Forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbud i Varde Kommune blev i 2013 målt til 4,23, hvilket betyder, at tilfredsheden i gennemsnit er steget med 0,13 fra 2013 til. Følgende fem spørgsmål scorer højest i den samlede forældretilfredshedsvurdering i undersøgelsen: Afstanden til daginstitutionen/dagplejen (4,55), personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad (4,41), åbningstiderne (4,36), personalet omsorg for dit barn (4,34) og aktiviteterne i dagligdagen (4,30). Følgende fem spørgsmål scorer lavest i den samlede forældretilfredshedsvurdering i undersøgelsen: Mulighederne i app-versionen af Tabulex (til smartphones og tablets) (3,28), kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder (3,59), den tid personalet har til dit barn (3,67), hvor tilfreds er du samlet set med Tabulex (3,81) og ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune (3,89). For de enkelte temaer er tilfredsheden generelt høj og ligger omkring de 4 og derover. Enkelte temaer har dog en lavere tilfredshed. Det drejer sig om tilfredsheden med fleksibilitet og valgmuligheder, som relaterer sig til mulighederne for at vælge dagtilbud og ventetiden på 1. prioriteten. Derudover er tilfredsheden med Tabulex lavere end det generelle billede. Det drejer særligt om den samlede tilfredshed med Tabulex samt mulighederne i app-funktionen til smartphones og tablets. Modsat er tilfredsheden med det indhold forældrene modtager gennem Tabulex høj (4,05). Afslutningsvist i rapporten illustrerer to indsatskort, hvilken betydning forældrenes tilfredshed med de enkelte spørgsmål har i forhold til at sikre en højere samlet tilfredshed. Indsatskortet er dannet af KLs Tilfredshedsportal på baggrund af statistisk analyse. Vær opmærksom på, at de lokalt udarbejdede spørgsmål ikke er medtaget i indsatskortene. 5

6 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra en skala fra 1 til 5 hvor 1 er "meget utilfreds" (rød) og 5 er "meget tilfreds" (grøn). Beelser med "ved ikke" indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 0 pct. et "meget utilfreds", 2 pct. har et "utilfreds", 5 pct. har et "hverken eller", 44 pct. har et "tilfreds" og 47 pct. har et "meget tilfreds". Hvis procentantallet er under 3, vil det ikke blive vist af hensyn til figurens overskuelighed. Procentsatserne inden for et spørgsmåls fordeling vil ikke altid summere til 100 pct., da decimalerne er afrundet. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes restultaterne for kommunens Antal Gns. (konfidens) Forskel ift Udvikling fra 2013 til Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? ,36 (4,34-4,38) 0,14 0% 25% 50% 75% 100% M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2013 Landsgns 1439 personer har et på spørgsmålet. Gennemsnitsscoren og i parentes ses konfidensintervallet for gennemsnitsscoren. Konfidensintervallet beregnes, såfremt procenten er under 100, og er et sikkerhedsinterval, der angiver det interval omkring gennemsnittet, hvor den sande middelværdi dvs. hvis procenten var 100 må formodes at befinde sig. Konfidensintervallet angives som 95 pct., hvilket vil sige at man kan være 95 pct. sikker på, at den "sande" værdi for hele modtagergruppen ligger inden for det angivne konfidensinterval. I eksemplet er konfidensintervallet mellem 4,34 og 4,38, dvs. at der er 95 pct. sandsynlighed for, at hvis alle i modtagergruppen havde beet spørgsmålet, så ville gennemsnitsscoren for spørgsmålet ligge mellem 4,34 og 4,38. Forskel i forhold til undersøgelsen foretaget i 6

7 DEN SAMLEDE TILFREDSHED Varde Antal 1453 Gns (konfidens) 4,36 (4,34-4,38) Landsundersøgelse % 25% 50% 75% 100% 4,21 (4,18-4,24) Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds I Varde Kommune er den samlede tilfredshed med dagtilbuddene i målt til 4,36. Dette er til en tilfredshed, som ligger 0,15 over landsgennemsnittet i 7

8 UDVIKLING I DEN SAMLEDE TILFREDSHED År Gns (konfidens) ,23 (4,20-4,25) 4,36 (4,34-4,38) Den samlede tilfredshed i på 4,36 ligger 0,15 over landsgennemsnittet. I 2013 var den kommunale tilfredshed 4,23 og dermed 0,12 over landsgennemsnittet for Fra 2013 til er den samlede tilfredshed for Varde Kommune steget med 0,13. 8

9 STØRSTE ÆNDRINGER Nedenfor fremgår først de fem spørgsmål vedr. tilfredshed, som har den største positive ændring i forhold til den sidste undersøgelse. Største positive ændringer Tilfredshed med fleksibilitet og valgmuligheder Tilfredshed med de fysiske rammer Din samlede tilfredshed Tilfredshed med den pædagogiske indsats Tilfredshed med den pædagogiske indsats Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer (daginstitution, dagpleje, privat pasning, mv.)... De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Aktiviteterne i dagligdagen Personalets engagement i hverdagen Bemærk at der for kommuneniveau ikke er spørgsmål som har haft en negativ ændring fra Dette er udtryk for den gennemsnitlige udvikling og kan altså være anderledes for enkelte afdelinger og dagtilbud. 9

10 DE FEM HØJESTE VURDERINGER Nedenfor fremgår de fem spørgsmål vedr. tilfredshed som er vurderet højest. Antal Gns (konfidens) Landsgennemsnit - + Afstanden til daginstitutionen/dagplejen ,55 (4,53-4,56) 4,52 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad ,43 (4,41-4,45) 4,41 Åbningstiderne ,36 (4,34-4,38) 4,19 Personalets omsorg for dit barn ,34 (4,32-4,36) 4,34 Aktiviteterne i dagligdagen ,30 (4,28-4,32) 4,17 0% 25% 50% 75% 100% M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Forskel i.ft. landsgennemsnit 10

11 DE FEM LAVESTE VURDERINGER Nedenfor fremgår de fem spørgsmål vedr. tilfredshed som er vurderet lavest. Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune Antal Gns (konfidens) 497 3,89 (3,86-3,93) Landsgennemsnit 3, Hvor tilfreds er du samlet set med Tabulex ,81 (3,79-3,83) Bemærk: den store forskel skyldes, at spørgsmålet er lokalt! Den tid, personalet har til dit barn ,67 (3,63-3,70) 3,40 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder ,59 (3,56-3,61) 3,44 Mulighederne i appversionen af Tabulex (til smartphones og tablets) ,28 (3,25-3,32) Bemærk: den store forskel skyldes, at spørgsmålet er lokalt! 0% 25% 50% 75% 100% Forskel i.ft. M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds landsgennemsnit På de følgende sider vises den gennemsnitlige tilfredshed på de enkelte spørgsmål opdelt på temaerne i spørgeskemaet. 11

12 Tilfredsheden med de enkelte spørgsmål På de følgende sider præsenteres forældrenes samlede tilfredshed i forhold til hvert enkelt af tilfredshedsundersøgelsens spørgsmål. Spørgsmålene er samlet under temaerne: - Tilfredshed med den pædagogiske indsats - Samarbejdet med personalet - Relationerne børnene imellem - Fysiske rammer - Fleksibilitet og valgmuligheder - Lokale spørgsmål På de følgende sider findes først en læsevejledning og derefter vises graferne for de enkelte spørgsmål. 12

13 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra en skala fra 1 til 5 hvor 1 er "meget utilfreds" (rød) og 5 er "meget tilfreds" (grøn). Beelser med "ved ikke" indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 0 pct. et "meget utilfreds", 2 pct. har et "utilfreds", 5 pct. har et "hverken eller", 44 pct. har et "tilfreds" og 47 pct. har et "meget tilfreds". Hvis procentantallet er under 3, vil det ikke blive vist af hensyn til figurens overskuelighed. Procentsatserne inden for et spørgsmåls fordeling vil ikke altid summere til 100 pct., da decimalerne er afrundet. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes restultaterne for kommunens Antal Gns. (konfidens) Forskel ift Udvikling fra 2013 til Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? ,36 (4,34-4,38) 0,14 0% 25% 50% 75% 100% M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2013 Landsgns 1439 personer har et på spørgsmålet. Gennemsnitsscoren og i parentes ses konfidensintervallet for gennemsnitsscoren. Konfidensintervallet beregnes, såfremt procenten er under 100, og er et sikkerhedsinterval, der angiver det interval omkring gennemsnittet, hvor den sande middelværdi dvs. hvis procenten var 100 må formodes at befinde sig. Konfidensintervallet angives som 95 pct., hvilket vil sige at man kan være 95 pct. sikker på, at den "sande" værdi for hele modtagergruppen ligger inden for det angivne konfidensinterval. I eksemplet er konfidensintervallet mellem 4,34 og 4,38, dvs. at der er 95 pct. sandsynlighed for, at hvis alle i modtagergruppen havde beet spørgsmålet, så ville gennemsnitsscoren for spørgsmålet ligge mellem 4,34 og 4,38. Forskel i forhold til undersøgelsen foretaget i 13

14 TILFREDSHED MED DEN PÆDAGOGISKE INDSATS Antal Gns. (konfidens) Forskel ift Udvikling fra 2013 til Aktiviteterne i dagligdagen ,30 (4,28-4,32) 0,13 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kom- petencer (fx vise hensyn og forståels... Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling ,03 (4,01-4,06) ,29 (4,27-4,31) ,24 (4,22-4,26) 0,09 0,10 0,08 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles ,24 (4,22-4,26) 0% 25% 50% 75% 100% - M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2013 Landsgns. 14

15 TILFREDSHED MED DEN PÆDAGOGISKE INDSATS Antal Gns. (konfidens) Forskel ift Udvikling fra 2013 til Den tid, personalet har til dit barn ,67 (3,63-3,70) 0,09 Personalets engagement i hverdagen ,27 (4,24-4,29) 0,13 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad ,43 (4,41-4,45) 0,11 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motori- ske udvikling ,20 (4,17-4,22) ,23 (4,21-4,25) 0% 25% 50% 75% 100% 0,11 0,08 M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2013 Landsgns 15

16 Antal TILFREDSHED MED DEN PÆDAGOGISKE INDSATS Gns. (konfidens) Forskel ift Udvikling fra 2013 til Personalets faglige niveau ,24 (4,21-4,26) 0,10 Personalets omsorg for dit barn ,34 (4,32-4,36) 0,07 0% 25% 50% 75% 100% M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2013 Landsgns 16

17 TILFREDSHED MED SAMARBEJDET MED PERSONALET Antal Gns. (konfidens) Forskel ift Udvikling fra 2013 til Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet ,24 (4,22-4,27) 0% 25% 50% 75% 100% 0,08 M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2013 Landsgns 17

18 TILFREDSHED MED RELATIONERNE BØRNENE IMELLEM Antal Gns. (konfidens) Forskel ift Udvikling fra 2013 til Dit barns forhold til de andre børn ,27 (4,25-4,29) 0,04 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene ,16 (4,14-4,18) 0,06 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn ,18 (4,16-4,20) 0% 25% 50% 75% 100% 0,07 M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2013 Landsgns 18

19 Antal TILFREDSHED MED DE FYSISKE RAMMER Gns. (konfidens) Forskel ift Udvikling fra 2013 til De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) ,18 (4,15-4,20) 0,15 De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) ,25 (4,22-4,27) 0,03 Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) ,04 (4,01-4,06) 0,08 Rengøringsstandarden ,98 (3,95-4,01) 0,04 Åbningstiderne ,36 (4,34-4,38) 0,12 0% 25% 50% 75% 100% M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2013 Landsgns 19

20 TILFREDSHED MED FLEKSIBILITET OG VALGMULIGHEDER Antal Gns. (konfidens) Forskel ift Udvikling fra 2013 til Afstanden til daginstitutionen/dagplejen ,55 (4,53-4,56) 0,05 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer (daginstitution, dagpleje, Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune ,59 (3,56-3,61) 514 3,98 (3,96-4,01) 497 3,89 (3,86-3,93) 0% 25% 50% 75% 100% 0,12 0,19 0,09 M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2013 Landsgns 20

21 Hvor tilfreds er du med: Dagtilbuddets generelle betydning for dit barns udvikling Hvor tilfreds er du med: Dagtilbuddets indsats for at dit barn lærer om matematik og Hvor tilfreds er du med: Personalets indsats for at dit barn lærer om forskellige kulturer, tra... Hvor tilfreds er du med: Sammenhængen mellem aktiviteter og indsatser hjemme og i dagtilbuddet Antal LOKALSPØRGSMÅL 0% 25% 50% 75% 100% Gns. (konfidens) ,24 (4,22-4,27) ,96 (3,94-3,99) ,94 (3,92-3,97) ,07 (4,05-4,10) Forskel ift Udvikling fra 2013 til M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2013 Landsgns 21

22 Antal LOKALSPØRGSMÅL Gns. (konfidens) Forskel Udvikling fra 2013 til ift Hvor tilfreds er du med: Informationsniveauet til dig/jer som forældre om ,00 (3,98-4,03) - den pædagogiske praksis Hvor tilfreds er du med: Personalets kendskab til dig/jer som forældre (f.eks. modtagelsen af dig ,29 (4,26-4,31) - og dit barn) 0% 25% 50% 75% 100% M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2013 Landsgns 22

23 LOKALSPØRGSMÅL ang. forældrenes interne samarbejde Antal Gns. (konfidens) Forskel Udvikling fra 2013 til ift Arrangerer du legeaftaler for dit 597 3,63-3,6 barn med børn fra dagtilbuddet. Kender du og hilser på andre børns ,53-4,5 foældre. Deltager du i fælles arrangementer ,57-4,6 i dit barns dagtilbud. 0% 25% 50% 75% 100% 2013 Landsgns 23

24 Antal LOKALSPØRGSMÅL ang. Tabulex Gns. (konfidens) Forskel ift Udvikling fra 2013 til Læser du de beskeder du modtager i Tabulex ,43-0% 25% 50% 75% 100% 3,4 Indholdet af de beskeder, billeder og materiale du modtager (er det relevant og interessant) Mulighederne i appversionen af Tabulex (til smartphones og tablets) ,05 (4,03-4,07) ,28 (3,25-3,32) - - Hvor tilfreds er du samlet set med Tabulex ,81 (3,79-3,83) - 0% 25% 50% 75% 100% M eget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds 2013 Landsgns 24

25 INDSATSKORT - LÆSEVEJLEDNING Figuren til venstre er en illustration af indsatskortene på de følgende sider. Indsatskort hjælper med at identificere de områder, hvor kommunen har styrker og udfordringer. Kortet giver inputs til, hvilke områder kommunen kan vælge at fokusere på i det videre arbejde med kvalitetsudvikling ud fra brugernes oplevelse. Figuren har to dimensioner: Tilfredshed og Betydning for den samlede tilfredshed. Tilfredshed udtrykker den målte tilfredshed på spørgsmålene eller gruppen af spørgsmål. Betydning for den samlede tilfredshed viser, på baggrund af statistik, hvilken betydning det pågældende spørgsmål eller gruppen af spørgsmål har for brugernes samlede tilfredshed. Tolkning af indsatskortet: 1. Udfordringer: Stor betydning for den samlede tilfredshed samtidig med lavere tilfredshed. En forbedring af forhold i dette område vil have en relativ stor betydning for brugernes samlede tilfredshed. 2. Styrker, fastholde: Stor betydning for den samlede tilfredshed samtidig med højere tilfredshed. Områder der har stor betydning for brugernes tilfredshed, som brugerne samtidig er relativt tilfredse med. 3. Forbedring muligt. Lav betydning for den samlede tilfredshed samtidig med lavere tilfredshed. 4. Muligheder. Lav betydning for den samlede tilfredshed samtidig med højere tilfredshed. Det er vigtigt at bemærke, at indsatskort ikke kan stå alene, men bør ses i sammenhæng med andre kvalitetsindikatorer samt kommunens målsætninger og de ressourcer, der er forbundet med kvalitetsudvikling på de enkelte områder. 25

26 Gennemsnitlig tilfredshed INDSATSKORT Lav Betydning for samlet tilfredshed Høj Bemærk at lokale spørgsmål ikke indgår i indsatskortet som genereres automatisk af Tilfredshedsportalen. 26

27 Gruppenavn Spørgsmål Spørgsmål tekst Andre spørgsmål 23 Åbningstiderne Gruppe 1: Personalets 1 Aktiviteterne i dagligdagen generelle og pædagogiske 2 Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven indsats 3 Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kom- petencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 4 Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 5 Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motori- ske udvikling 6 Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 7 Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns behov 8 Den tid, personalet har til dit barn 9 Personalets engagement i hverdagen 10 Personalets omsorg for dit barn 11 Personalets faglige niveau 54 Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles Gruppe 2: Barnets 19 Dit barns forhold til de andre børn relationer og modtagelse 20 Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 21 Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn Gruppe 3: Fysiske rammer 24 De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 25 De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 26 Rengøringsstandarden 27 Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) Gruppe 4: Mulig fleksibilitet 34 Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer (daginstitution, dagpleje, privat pasning, mv.) 36 Ventetiden på din 1. prioritet blandt daginstitutioner eller dagplejere i din kommune 37 Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 38 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder Gruppe 5: 13 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 27

28 Gennemsnitlig tilfredshed INDSATSKORT - SÆRLIG GRUPPERING Lav Betydning for samlet tilfredshed Høj 28

29 Behandling af resultaterne i dagtilbuddene Alle dagtilbud modtager i december en lokal rapport for forældrenes tilfredshed for det enkelte dagtilbud samt for evt. afdelinger herunder. Herudover modtager dagtilbuddene en rapport med forældrenes kommentarer til det enkelte dagtilbud. Rapporten for dagtilbuddet skal offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside. I kommentarrapporten er forældrenes supplerende kommentarer samlet. Kommentarrapportens resultater anonymiseres og behandles fortroligt i ledergruppen, som analyseværktøj til mulige forklaring på resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen. Værdien af brugertilfredshedsundersøgelsen beror på den efterfølgende anvendelse. Derfor vil dagtilbuddene sammen med deres rapport modtage en procesplan for, hvordan resultaterne skal bearbejdes. Derudover er der allerede nu igangsat handleplaner, som relaterer sig til de dele af brugertilfredshedsundersøgelsen, som gennem aftalen for er politisk prioriteret. 29

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud beelser: 904 Svarprocent: 36 % Hillerød aldersintegrerede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud Georgs Æske Antal beelser: 28 Svarprocent: 85% Hillerød

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Elever i 6.- 9. klasser Baselinemåling beelser: 1.675 Svarprocent: 41,88% Side 1 ud af 12 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Tistrup Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse (inkl. specialklasser) 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2014 Antal beelser: 1.618 Svarprocent: 50,2 % Side 1 ud af 13 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 3.178 Svarprocent: 58,61% Hillerød Sammenligning af kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Antal beelser: 150 Svarprocent: 43,10% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 68 Svarprocent: 65 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Stengård beelser: 46 Svarprocent: 87 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere