Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset"

Transkript

1 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Jakob Holm, Helle Hansen, Ole Wej Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af korrigeret budget Evaluering af Virksomhedsplan Godkendelse af Virksomhedsplan Statistik over unge i UU-Center Sydfyn og unge i de enkelte kommuner Garantimodel...5

2 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Godkendelse af dagsorden 12/38747 Beslutningstema: Godkendelse af dagsorden jf. Årshjul. Bilag: Åben - Årshjul Centerrådet 2012 Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Godkendt. Næste møde torsdag d. 17. januar 2013 kl Fraværende: Bo Petersen, Bo Nissen, Anders Johansson 2. Godkendelse af korrigeret budget /25624 Beslutningstema: Godkendelse af korrigeret budget 2013 Sagsfremstilling: Videreførelsen af Ungepakke II s initiativer var ikke endelig afklaret, da Centerrådet drøftede budget 2013 på mødet d Derfor var de tilførte økonomiske ressourcer ikke medtaget i budget 2013, som Centerrådet godkendte på mødet d Efterfølgende er kommunerne blevet orienteret om, at Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har aftalt at videreføre initiativerne i Ungepakke II i Økonomiske konsekvenser: Den politiske aftale giver kommunerne mulighed for at tilføre UU-Center Sydfyn de pågældende økonomiske ressourcer, så initiativerne, som er implementeret i Vejledningsloven kan fortsætte i Den etårige videreførelse af Ungepakke II vil betyde, at kommunerne samlet kompenseres med 153 mio. kr. Dette sker i lighed med øvrige DUT midler og forventes iflg. KL at indgå i midtvejsevalueringen. Idet det hovedsalig er en videreførelse af allerede igangværende aktiviteter vurderer UU-Center Sydfyn, at kunne håndtere Ungepakke II i 2013 med tilførsel af 50 % af DUT midlerne. Det vil sige, at der i 2013 tilføres 13,59 1

3 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den kr. pr. indbygger, således at taksten for 2013 bliver 94,34 kr. pr. indbygger. Til forskel fra 2011 og 2012 har KL for 2013 ikke foretaget opdeling af midlerne til uu-centrene, hvorfor der er foretaget en skønsmæssig fordeling ud fra opgaverne, jf. tabel 1 omkring etårig videreførelse af Aftale om flere unge i uddannelse og job (Ungepakke II). I 2011 udgjorde tilførslen 7,92 kr. pr. indbygger og i 2012 hvor Lov- og cirkulæremidlerne var reduceret var tilførslen 6,62 kr. pr. indbygger. Indstilling: Det indstilles, at Kommunerne i 2013 tilfører UU-Center Sydfyn de afsatte midler til videreførelse af initiativerne i Ungepakke II med 94,34 kr. pr. indbygger, ud fra Danmarks Statistiks indbyggertal pr Bilag: Åben - Orienteringsskrivelse fra UVM. Et årig videreførelse af aftale om flere unge i uddannelse og job (UngepakkeII) Åben - Nyt korrigeret budget for 2013 Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Sagen udsættes og behandles i ekstraordinært møde i januar 2013, hvor budget 2013 gennemgås mere udførligt. Den kommende flexuddannelses mulige konsekvenser drøftes tillige med henblik på en vurdering af indsatser i 2013 og frem. Fraværende: Bo Petersen, Bo Nissen, Anders Johansson 3. Evaluering af Virksomhedsplan /6145 Beslutningstema: Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Sagsfremstilling: Med implementeringen af Ungepakke II har vi haft en særlig vejledningsmæssig opmærksomhed på de årige. Vurderingen af afgangselevernes uddannelsesparathed til de gymnasiale og erhvervsmæssige ungdomsuddannelser, uddannelsespligten, øget vejledning ved overgangen til ungdomsuddannelserne, tilknytning af mentorer til usikre unge og skærpede krav til opmærksomheden på de 2

4 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den unge, som ophører i deres ungdomsuddannelser herunder tidsfrister for kontakt og aftaler om nye tiltag. Ungepakke II er i årets løb blevet evalueret med henblik på, hvilke lovmæssige tiltag der skal styrkes, og hvilke lovmæssige tiltag der evt. skal ophøre eller ændres (se DK/Content/News/Udd/Folke/2012/Sep/~/media/UVM/Filer/U dd/folke/pdf12/120910%20ungepakke%202%20hovedrap PORT.ashx) Vejledningsmæssigt har opmærksomheden på EGU (erhvervsgrunduddannelsen) og STU (Den 3 årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov)været under fortsat udvikling. I regi af Region Syddanmark har vi deltaget i 3 Hold Fast projekter. Indslusning vi UU, Mentor og Projekt Langeland et fastholdelsesprojekt for unge i erhvervsuddannelsesforløb. Satspuljeprojektet Fra dygtiggørelse til myndiggørelse og selvforsørgelse med deltagelse af 4 skoler i de 4 kommuner har fokus på spændende perspektiver. Registrering af de unges uddannelsesaktiviteter via itprogrammerne i UV-data og for 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne via UNI-C s program Optagelse.dk er under fortsat udvikling. Via disse programmer er det muligt at udarbejde dokumentationer og statistikker for de unges tilmeldinger, fastholdelse, frafald og gennemførelse af ungdomsuddannelse. Indstilling: Det indstilles, at Virksomhedsplan 2012 tages til efterretning. Bilag: Åben - Evaluering af Virksomhedsplan Indsatsområder Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. Fraværende: Bo Petersen, Bo Nissen, Anders Johansson 4. Godkendelse af Virksomhedsplan /11230 Beslutningstema: Godkendelse af Virksomhedsplan 2013 Sagsfremstilling: 3

5 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Som det fremgår af forordet i Virksomhedsplan 2013, har UU-Center Sydfyn fortsat fokus på de mange indsatsområder, der tilsammen skal medvirke til, at vi forsøger at nå regeringens 95 % målsætning. Med videreførelsen af Ungepakke II i 2013 og de dermed tilførte ressourcer til UU-Center Sydfyn, vil der blive ekstra fokus på initiativerne i Ungepakken, herunder en ekstra indsats for de ikke uddannelsesparate unge årige. Vejledningsindsatsen retter sig i øvrigt mod samtlige unge i udskolingsforløbet med en særlig opmærksomhed på de unge, som spottes og vurderes at have svært ved at gå den lige vej til en ungdomsuddannelse. Ekstra vejledningsressourcer er derfor afsat til denne ungegruppe. Ligeledes målretter vi en ekstra vejledningsindsats med et specialvejlederhold til at spotte og vejlede de unge og de unges forældre, som vurderes at tilhøre målgruppen for EGU ( Den 2 årige erhvervsfaglige grunduddannelse) og STU (Den 3 årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Vejledningsindsatsen i udskolingsforløbet sker i et tæt samarbejde med skolernes lærere og ledelser. Ungeindsatsen retter sig alene mod de unge, som efter grundskoleforløbet ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, afbryder eller skifter uddannelse. Ungeindsatsen omfatter unge til de fylder 25 år og sker i et tæt samarbejde med familieafdelinger, PPR, produktionsskolerne, uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst jobcentrene. Samtidig med de daglige vejledningsopgaver indgår eftervidereuddannelse og videndeling i årets løb, så vejlederne har de nødvendige redskaber til at yde den optimale vejledning. Indstilling: Det indstilles, at Virksomhedsplanen tages til efterretning. Nye lovtiltag indgår i vejledningsindsatsen. Bilag: Åben - Virksomhedsplan 2013 Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Udsat. Fraværende: Bo Petersen, Bo Nissen, Anders Johansson 4

6 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Statistik over unge i UU-Center Sydfyn og unge i de enkelte kommuner 12/38864 Beslutningstema: Statistik over unge i UU-Center Sydfyn og unge i de enkelte kommuner. Sagsfremstilling: Jf. tidligere aftale orienteres politikerne i Centerrådet om, hvordan de tidligere års afgangselevers status er pr. november måned. Tallene er trukket ud af UU-Center Sydfyns egen database, som omfatter alle unge mellem 12 og 25 år tilmeldt folkeregistret i de 4 kommuner. Som det fremgår af det medfølgende statistiske materiale har vi opgjort, hvilke ungdomsuddannelser de unge, som forlod 9. klasse i 2011, er i gang med. Dette tager højde for, at en meget stor andel af de unge vælger 10. klasse på en efterskole. Endvidere er medtaget status på unge årige med nuværende bopæl i de 4 kommuner. For denne gruppe har vi valgt at fokusere på de unge, som ikke er i gang med eller ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Indstilling: Det indstilles, at Statistikmaterialet tages til efterretning. Dokumentationen indgår i kommunernes overvejelser om en styrket ungeindsats. Bilag: Åben - Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Til efterretning. Fraværende: Bo Petersen, Bo Nissen, Anders Johansson 6. Garantimodel 12/27488 Beslutningstema: Garantimodel. 5

7 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Sagsfremstilling: Garantimodellen er et tiltag, som søges aftalt i alle 4 kommuner. Modellen tager sit afsæt i en række kommuner rundt om i landet og har til formål, at hjælpe unge, som ønsker at ændre uddannelse og hjælpe de unge, som har svært ved at komme i gang med en uddannelse. Garantimodellen omfatter et styrket vejledersamarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, jobcentrene, produktionsskolerne og ungdomsskolerne i alle 4 kommuner samt UU-Center Sydfyn. Der har været afholdt et orienteringsmøde med deltagelse af vejledere og ledere fra samtlige uddannelsesinstitutioner i de 4 kommuner. På mødet blev vi præsenteret for den konstruktion, som Silkeborg har etableret, og som understøttes af såvel det politiske system som af samtlige involverede parter. De økonomiske udgifter afholdes af de medvirkende parter, men efter det oplyste er der tale om meget begrænsede udgifter. Indstilling: Det indstilles at Der arbejdes videre med at alle 4 kommuner medvirker i Garantimodellen, og at der på de kommende møder i Centerrådet orienteres om projektet. Det politiske system i alle 4 kommuner orienteres om Garantimodellen. Beslutning i Centerrådet for UU-Center Sydfyn den : Godkendt. Der skal særlig fokus på indsatsen for de årige, herunder anvendelse af mentorordninger, hvor det er muligt/hensigtsmæssigt. Centerrådet følger løbende op på indsatsen. Fraværende: Bo Petersen, Bo Nissen, Anders Johansson 6

8 Centerrådet for UU-Center Sydfyn s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:30 Hanne Klit Lærke Jensen Jakob Holm Bo Petersen Helle Hansen Bo Nissen Ole Wej Petersen Anders Johansson 7

9 Bilag: 1.1. Årshjul Centerrådet 2012 Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 06. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

10 Årshjul Centerråd 2012 X = Ny virksomhedsplan X = Gældende virksomhedsplan X = Budget / Regnskab X = Statistik X = Love og reformtiltag

11 Bilag: 2.1. Orienteringsskrivelse fra UVM. Et årig videreførelse af aftale om flere unge i uddannelse og job (UngepakkeII) Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 06. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

12 Etårig videreførelse af Aftale om flere unge i uddannelse og job (Ungepakke II) Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har aftalt at videreføre initiativerne i Ungepakke II i De samlede udgifter udgør 210,3 mio. kr. i 2013, hvoraf 153 mio. kr. vedrører kommunale aktiviteter, jf. tabel 1. Den konkrete model aftales endeligt med KL. Tabel 1 Etårig videreførelse af Aftale om flere unge i uddannelse og job (Ungepakke II) mio. kr., 2013-pl Hovedelementer Initiativer Kommune 2013 Stat 3.1. Styrket kontakt til årige, herunder krav om at alle følger uddannelsesplanen, og øget vejledningsindsats i forbindelse med vurdering af den unges uddannelsesparathed samt etablering af kommunale tilbud med henblik på uddannelsesafklaring 3.2. Afbureaukratisering, herunder bortfald af krav til vejledning og brobygning og øget anvendelse af it-understøttet vejledning 3.3. Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede 3.4 Øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne Alle årige skal følge deres uddannelsesplan, og kommunerne skal følge op herpå 10,7 0, Vurdering af uddannelsesparathed 11,7 3, Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelserne mhp. fastholdelse Etablering af øvrige kommunale tilbud til de årige, der ikke er uddannelsesparate Afledt uddannelsesaktivitet mv. i eksisterende tilbud i stat og kommuner 15,3 0,0 81,8 0,0 49,7 96, Ændringer i optagelse.dk mv. 0,0 1,0 Reserve til forslag om overgang fra 10. klasse til EUD 12,8 0,0 I alt 182,0 100, Bortfald af krav om vejledning fra 6. klasse -46,8 0, Bortfald af krav om deltagelse i introkurser og brobygning 0,0-45, Etablering og øget anvendelse af e-vejledning -36,4 7, Ungedatabase 0,0 6,0 I alt -83,2-32, Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede 0,0-29,8 I alt 0,0-29, Permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler 0,0 13, Fleksible eud-forløb 0,0 5,0 I alt 0,0 18, Tidlig indsats overfor unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse, herunder differentieret vejledning og mentorordninger for særligt udsatte Tidlig indsats over for unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse I alt 52,1 52,1 0,0 0, Sikring af unges uddannelsesmuligheder gennem afsættelse af pulje til dækning af befordringsudgifter samt reduktion af ventelister på produktionsskoler Befordringspulje 2,1 0,0 I alt 2,1 0,0 I alt 153,0 57,3

13 Bilag: 2.2. Nyt korrigeret budget for 2013 Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 06. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

14 Økonomi for UU-Center Sydfyn Nyt korrigeret budget 2013 Antal indbyggere i alt Til rådighed pr. indbygger 94,34 Taksten er forhøjet med 50% af lov og cirkulæremidlerne til videreførelse af Ungepakke II i 2013 Indtægter: Indtægt fra kommunerne i alt Hold Fast mentor 0 Tilkøbsydelser 0 Samlet indtægt Udgifter: Lønninger til vejledere 20,18 vejledere à ** Administration og ledelse 12,06 kr. pr. indb Udgift til kørsel 1,01 kr. pr. indb Udgift til efteruddannelse 1,61 kr. pr. indb IT programmer, udstyr og kvalitetssikring 4,33 kr. pr. indb Samlet udgift Balance 0 Overførsel fra kr. står på overførselskonto og er ikke incl. i ovenstående Økonomi for UU-Center Sydfyn Regnskab 2011 Budget 2012 Nyt korrigeret budget 2013 Procent Antal vejledere Kr. pr. indb. Antal indbyggere i alt Til rådighed pr. indbygger 84,14 84,58 94,34 Indtægter: Indtægt fra kommunerne i alt Hold Fast mentor Tilkøbsydelser Samlet indtægt Udgifter: Lønninger til vejledere ,86 20,18 75,34 Administration og ledelse ,78 12,06 Udgift til kørsel ,07 1,01

15 Udgift til efteruddannelse ,70 1,61 IT programmer, udstyr og kvalitetssikring ,59 4,33 Samlet udgift Balance Afvigelse: + = mindreforbrug - = merforbrug Mindreforbrug for kr. bliver jf. Svendborg Kommunes overførselsregler overført Det overførte beløb fra 2011 er ikke indregnet i ovenstående og udgør fremskrevet kr. Overførsel fra kr. står på overførselskonto i 2012 og er ikke incl. i ovenstående

16 Bilag: 3.1. Evaluering af Virksomhedsplan Indsatsområder Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 06. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

17 Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet er stadig i gang med en ungdomsuddannelse eller anden beskæftigelse 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet er stadig i gang med en ungdomsuddannelse Indgåelse af samarbejdsaftaler med samtlige uddannelsesinstitutioner under UU-center Sydfyn om medfinansiering af mentorordning Oprettelse af ca. 50 mentorforløb der løber i perioden 1. marts marts unge deltog i projektet. 87 % er i gang med uddannelse eller arbejde. 5 er på off. forsørgelse, 1 har status sygdom. 50 unge deltog i projektet. 98 % er i gang med uddannelse eller arbejde. 1 har status off. forsørgelse Der er indgået aftale med Svendborg Gymnasium og Sydfyns Erhvervs- Forskole om medfinansiering. Der er lavet aftale om overdragelsesordning med Svendborg Erhvervsskole. Der er oprettet 22 mentorforløb pr. 22. maj % er i gang med uddannelse, arbejde eller forberedende aktivitet. 2 er på off. forsørgelse. 1 har afbrudt. 92 % er i gang med uddannelse, arbejde eller forberedende aktivitet. 3 har afbrudt. 1 er på off. forsørgelse Der er endvidere indgået aftale med Fåborg og Ringe gymnasium om medfinansiering 100 % er i gang med uddannelse eller forberedende aktivitet. Ungevejledning Implementering af metode til korrekt registrering i ungevejledningen forbedres. Alle unge tjekkes for korrekt registrering hver 14. dag IT-koordinatorer udarbejder systemer for begge grupper Etablering af tilbud målrettet ikke uddannelsesparate årige i samarbejde med de 4 driftskommuner, som via loven har forpligtelsen IT-koordinator tjekker jævnligt, at der er registreret korrekt. Vejledere får straks besked ved fejlregistrering. Der har været afholdt seminar for alle vejledere om korrekt registrering i maj Dette følges op i juni 2012 I Svendborg kommune er der ikke oprettet specielle tilbud til ikke uddannelsesparate årige. Fåborg Midtfyn har oprettet et tilbud i samarbejde med Ungdomsskolen 1 Ny metode er implementeret, hvor der sættes fokus på unge i kategorien Midlertidig aktivitet. Dette har mindsket antallet og registrering er blevet mere korrekt. Det samme

18 Uddannesesparathedsvurdering Fælles forståelse af begrebet uddannelsesparathed i samarbejde med uddannelsesstederne eksisterende notater tilrettes. Udarbejdelse af praksis for tilbud om forløb for elever, der ikke kan vurderes uddannelsesparat De eksisterende notater tilrettes i det nye skoleår Ikke udarbejdet Drøftes og tilrettes på samarbejdsmøderne ultimo 2012 En arbejdsgruppe har været på besøg i Slusen i Assens. Garantimodellen medtænkes her overføres til næste år. Den 3 årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Beskrivelse af hvilke forventninger de 4 kommuner har til STU Revidering af oversigt/guide til kollegaer og samarbejdspartnere vedr. målgruppevurdering til STU Hvad skal være afklaret, før den unge skal STU-vejledes Der er indledt en dialog med kommunerne Afventer at de nye STU-medarbejdere får udarbejdet en praksis I forbindelse med det udvidede samarbejde med kommunerne er der blandt andet i FMK lavet en aftale om, at STU- vejleder kommer fast en gang månedligt for at samarbejde med socialrådgivere på jobcenteret der, har med STU målgruppen at gøre. I Svendborg er der løbende kontakt mellem jobcenter og STU-vejleder. Der er udarbejdet en revideret guide til samarbejdspartnere og kolleger. Den er fremsendt til høring og tilrettes nu endeligt 2

19 EGU den erhvervsfaglige grunduddannelse. Den erhvervsfaglige grunduddannelse er gennem de senere år kommet til at spille en større og større rolle i forhold til målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Vi ønsker at følge uddannelserne tæt og til stadighed have et overblik over antallet af unge, der er i gang med en EGU. EGU spiller også en rolle i forhold til unge, der visiteres til en STU Status over unge i EGU-forløb herunder antal af forrevalidenter Ikke udarbejdet Der er på nuværende tidspunkt 19 eguelever i FMK, ingen af dem er forrevalidenter. I Svendborg Kommune er der 49 i gang, Langeland har 6 forløb og ingen på Ærø Overblik over, hvilke praktikforløb, der er repræsenteret i eksisterende EGU-forløb. Der henvises til virksomhedsplanen Der er stadig et bredt udsnit af uddannelser inden for EUD- området repræsenteret Status over unge, der efter afprøvning af en EGU senere visiteres til en STU Er under udarbejdelse Der er ikke fuldt overblik over hvor mange afprøvninger der er, men det er blevet en del af visiteringen at mange unge afprøves i forhold til en mulig egu inden den endelige ansøgning om en STU udarbejdes. 3

20 To sprogede Undersøgelse af antallet af unge 2-sprogede der har en ungdomsuddannelse 3 5 år efter endt grundskole Samarbejde med relevante fagpersoner (familieafdeling, 2-sprogsfunktionslærer, støtte/kontaktpersoner, transitmentor, beboerrådgiver m.fl.) Registreringsmetode er under udarbejdelse. Det er usikkert, om alle unge 3-5 år tilbage er registreret som flersprogede, hvilket giver en statistisk usikkerhed. På Nymarkskolen er der i år 150 elever, der er 2-sprogede. Der er løbende samarbejde med Transitmentor, 2-sprogs skole - /hjemmevejleder, Dansk Som Andetsprog og 2-sprogs Taskforce sagsbehandlere i familieafdelingen, diverse aktører i Anemonen i Hømarken, skoleledelsen på Nymarkskolen (bl.a. i forhold til UEA undervisning af 2-sprogede), klasselærere. Der er etableret samarbejde med Svendborg Integrationsråd, flere møder og forældrearrangementer er afholdt bl.a. med fokus på erhvervsuddannelserne. Registrering af to-sprogede er iværksat i hele UU. Registrering foregår manuelt Det tværfaglige samarbejde i Hømarksområdet og med Nymarkskolens resursepersoner foregår løbende. Der er også i år aftalt møde med integrationsrådet og forældremøde om uddannelse med tolke på mange sprog Opsøgende arbejde herunder hjemmebesøg Udvidet journalskrivning fremlægges i UU som dokumentation Deltage i relevante konferencer Informere på hjemmesiden Foregår løbende efter behov. En del tosprogede har deltaget i mentorprojektet Hold Fast. Case fremlagt som eksempel på UUvejledermøde juni Deltaget i 2-dages konference Multikulturelle skoler med fokus på vejledning og uddannelsesparathed samt i temadag om traumatiserede flygtningefamilier. Sker løbende, når nyt dukker op. 4 Efter behov Det samme Det samme Det samme

21 Informere og støtte familier til 2-sprogede om efterskoler Afdække og registrere antallet af 2-sprogede elever i Fåborg Midtfyn kommune Udvidet samarbejde med Fåborgegnens Efterskole. På efterskolernes dag besøgte en busfuld 2-sprogede fra Nymarkskolen Fåborgegnens efterskole. Individuelle besøg er også arrangeret. Hjælp til elever med 2-sproget baggrund med at søge støtte og komme af sted på efterskole i 2012/13. Orienteret om støttemuligheder for 2- sprogede til efterskole på forældremøder. Ej udført De 2 elever på Fåborgegnens efterskole trives. I september 2012 besøgte tosprogede elever fra Nymarkskolen 2 efterskoler på efterskolernes dag Videreføres Se virksomhedsplan 2013 Undersøge hvordan integrationsindsatsen i Fåborg Midtfyn bedst varetages Ej udført Se virksomhedsplan

22 Dialog med samarbejdspartnere UU Centeret har mange samarbejdspartnere; det er af vital betydning for arbejdet med de unge, at vi har en god og kontinuerlig dialog med vores samarbejdspartnere. For at sikre dette, ønsker vi at oprette formelle samarbejdsfora. Genindførelse af det tidligere vejlederforum med mulighed for dialog med vejlederne på alle ungdomsuddannelser i området Systematisering af samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, så det indgår i årets planlægning Fortsat udvikling af samarbejdet med produktionsskoler og jobcentre. UU-center Sydfyn har inviteret til samarbejde i vejlederforum primo 2012, men der var ikke tilstrækkelig opbakning. Er medtænkt i det kommende årshjul for UU-center Sydfyn Der afholdes årlige møder, hvor samarbejdet justeres Det samme Der har været afholdt formøder med alle uddannelsesinstitutioner og planlagt samarbejdsmøder ultimo 2012 Det samme Internt vejledersamarbejde I UU Center Sydfyn er der pr. august 2011 dannet 2 lokale teams, et bestående af vejledere fra henholdsvis Svendborg, Langeland og Ærø og et andet team bestående af vejledere fra Faaborg Midtfyn. De enkelte teams mødes en gang månedligt. Der er udarbejdet en formel struktur for møderne. Teamsamarbejdet er opstået ud fra et ønske om at kunne mødes i mindre grupper og ikke mindst have muligheden for at drøfte lokale indsatser og forhold. Teams ne er de primære Der har været evalueret på, hvordan de lokale teams har fungeret. Både i Svendborg og i Faaborg Midtfyn gives der udtryk for, at vejlederne har været glade for at kunne mødes lokalt. Det har givet bedre mulighed for den enkelte vejleder til at drøfte faglige problemstillinger med kollegerne. Der er et ønske om at de lokale teams i en eller anden form fortsætter. 6

23 samarbejdspartnere til områdets uddannelsesinstitutioner, den enkelte kommune og jobcenter. Udvikling af modeller for teamsamarbejde Der er i centeret iværksat et udviklingsarbejde med henblik på teamdannelse fra august 2012 Der er nedsat 3 lokalteams for skoleåret Der er aftalt 9 møder i løbet af skoleåret. Efter-videreuddannelse / videndeling Uddannelsesområdet forandrer sig til stadighed og ny lovgivning samt nye måder at tænke vejledning på, er noget vi som uu center hele tiden skal forholde os til. Derfor er det vigtigt, at vi tænker efter-videreuddannelse samt videndeling ind i en sammenhæng, så vi til stadighed udvikler de kompetencer, der er efterspurgt i vejledningsindsatsen Udvikling af metode til systematisk videndeling også med andre uu-centre Alle vejledere har en vejlederuddannelse Ikke påbegyndt Der er til stadighed vejledere i gang med vejlederuddannelsen Der har været samarbejde med UUO Det samme. Udarbejdelse af plan for efter/videreuddannelse Ledelsen udarbejder plan Juni 2012 har endnu en vejleder en fuld diplomeksamen. 2 er fortsat i gang og 3 nye påbegynder uddannelse august 2012 Der er udarbejdet plan for uddannelse af alle vejledere 7

24 Praktikpladser Der skal være praktikpladser til alle syddanske unge på erhvervsuddannelserne. Syddansk Uddannelsesaftale vil arbejde for flere praktikpladser - centerrådet UU centeret har udarbejdet en ideskitse, som er videregivet til Svendborg Erhvervsskole. UU samarbejder omkring en ansøgning, som skal afleveres 1. juni af SE Ansøgningen som UU centeret har samarbejdet med Svendborg Erhvervsskole om, resulterede i en bevilling til Erhvervsskolen. De har nu ansvar for et stort regionalt projekt. Der er ansat projektleder og den endelige planlægning er gået i gang. Det forventes, at arbejdet med at finde praktikpladser og klæde de unge på i forhold til at finde en praktikplads, går i gang primo november 2011 Midtvejsvalueret 6. august 2012 Slutevalueret november

25 Bilag: 4.1. Virksomhedsplan 2013 Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 06. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

26 Virksomhedsplan 2013 for UU-Center Sydfyn UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Forord: UU-Center Sydfyn har fortsat fokus på de landspolitiske mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 og, at 50 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i Vejledningopgaverne tager sit afsæt i Vejledningsloven Lovbekendtgørelse nr. 671 og de tilhørende bekendtgørelser. UU-Center Sydfyn samarbejder med samtlige ungdomsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler, jobcentre og kommunale afdelinger om alle udskolingsaktiviteter, uddannelsesplaner og andre tiltag, som indgår i indsatsen. Den landspolitiske aftale Flere unge i uddannelse og job - den såkaldte Ungepakke 2 bliver med finanslov 2013 videreført i Ungepakke 2 indeholder en række initiativer, som skal give kommunerne flere redskaber til at hjælpe unge i gang. Initiativerne, som er omfattet af UU s vejledningsindsats er: Uddannelsesplanlægning og 10. klasse. Uddannelsespligt for de årige. Vurdering af uddannelsesparathed, afgangseleverne i 9. og 10. klasse i forhold til de gymnasiale ungdomsuddannelser og erhvervsungdomsuddannelserne. Tilbud om mentor til de unge, som vurderes at få problemer i overgangen til ungdomsuddannelse. Orientering om E-vejledning. Samkøring af data. Ungevejledning/indsats i forhold til de frafaldstruede. Lokalt samarbejde. Med kommunernes ansvar for EGU (Erhvervsgrunduddannelsen) og STU (Den 3 årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) er der tilvejebragt et tæt samarbejde mellem de implicerede kommunale afdelinger og entreprenørerne på såvel EGU som STU. I 2013 fortsætter UU-Center Sydfyns deltagelse i Satspuljeprojektet Fra dygtiggørelse til myndiggørelse til selvforsørgelse. Det tætte samarbejde med jobcentrene i alle 4 kommuner fortsætter - og indsatsen justeres i forhold til nye tiltag. I 2013 medvirker UU-Center Sydfyn i projektet Brug for alle, iværksat af Beskæftigelsesministeriet. Projektet omfatter en særlig opmærksomhed på match-gruppe 3 unge. 1

27 I UU-Center Sydfyn har der i 2012 været fokus på organisationens udvikling. Der har med bistand fra ekstern konsulent især været fokus på udviklingen inden for følgende områder: Kommunikation, ledelse/selvledelse og teamdannelse/samarbejde. Som følge af denne opmærksomhed er der dannet lokale teams og fagteams, en vejleder har fået til opgave at fungere som vejledningsfaglig konsulent, og en anden vejleder har fået ansvaret for at styrke samarbejdet og vejledningsindsatsen i Jobcenter Faaborg-Midtfyn. De igangsatte initiativer og opmærksomheden på den fortsatte udvikling søges fortsat i Der er politisk i alle 4 kommuner en særlig opmærksomhed på ungevejledningen for de årige. UU-Center Sydfyn medvirker i nye tiltag og indgår i arbejdsgrupper, som har til formål at styrke indsatsen i tværgående kommunale samarbejder. I det følgende giver UU-Center Sydfyn en kort status over UU-Center Sydfyns indsats og kommende fokusområder opdelt i de 4 afsnit: Opgaver, organisering, omfang og opmærksomhed. Svendborg, november 2012 Bo Madsen Centerleder, UU-Center Sydfyn 2

28 Opgave Ungdommens Uddannelsesvejledning, i daglig tale forkortet til UU, er etableret i 2004 i henhold til Bekendtgørelse af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv (LBK nr. 671 af ). Der er 53 UU-centre fordelt over hele landet, og centrene er de fleste steder oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner. UU-Center Sydfyn er etableret i et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner med Svendborg Kommune som administrations-kommune. UU-Center Sydfyns geografiske dækningsområde har pr. 1/ et samlet befolkningsgrundlag på indbyggere, og pr. dags dato (d ) unge mellem 12 og 24 år, fordelt med i Faaborg-Midtfyn, på Langeland, i Svendborg og 753 på Ærø. UU-centrene skal i henhold til gældende lov og bekendtgørelse varetage følgende hovedopgaver: Vejlede eleverne i folkeskolens klasse herunder udarbejdelse af uddannelsesplan og uddannelsesparathedsvurdering Vejlede eleverne på friskoler, private grundskole og frie kostskoler efter samme regler, hvis skolerne har indgået aftale med kommunen/uu-centeret. Bistå skolerne med tilrettelæggelse af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen i klasse. Tilbyde vejledning til unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er omfattet af anden kommunal indsats. Tilrettelægge intro-kurser, vejledningspraktikker og brobygning for elever i klasse Etablere mentorordninger for elever i 9. og 10. klasse i forbindelse med overgang til ungdomsuddannelse Forestå vejledningen og opfølgningen i forbindelse med de åriges pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet Inddrage forældrene i vejledningen af unge under 18 år. Vejlede ved optagelse på produktionsskole herunder målgruppevurdering. Vejlede og medvirke ved målgruppevurdering til EGU (erhvervsgrunduddannelsen) Vejlede om den 3- årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og medvirke i indstillinger til uddannelsen Vejledningsforpligtelsen omfatter alle unge, der har bopæl i UU-Center Sydfyns geografiske område. Vejledningen skal differentieres i omfang, aktiviteter og redskaber, så den i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Endvidere varetager UU-Center Sydfyn de fire kommuners lovpligtige opgave om vejledning til og etablering af erhvervsgrunduddannelsen, EGU. 3

29 Organisering UU-Center Sydfyn har hovedkontor på Rådhuset i Svendborg samt et lokalt vejledningskontor i Aktivitetscentret i Gislev gl. Skole. På de 2 UU kontorer kan der aftales møder med de vejledere, som er tilknyttet den enkelte unge. Vejlederne har på de fleste arbejdssteder kontorfaciliteter til rådighed, hvor møder med de unge og de unges forældre kan afholdes efter aftale. Vejledningen til eleverne i klasse foregår på skolerne. Ungevejledningen foregår på skoler, i jobcentrene, aktivitetscentret i Gislev, jobværkstedet i Rudkøbing eller i UU-centret i Svendborg. UU-Center Sydfyn vil i 2013 have i alt 22 ansatte frem til 30. juni 2013: fuldtidsansatte vejledere heraf 2 med funktionsansvar 2 stabsmedarbejdere til administration og IT 1 leder Herefter vil der i resten af 2013 være 17 fuldtidsansatte vejledere. UU-Center Sydfyn har ansat personale med forskellige uddannelsesbaggrunde. 10 medarbejdere har en formel vejlederuddannelse, 5 er i gang med en fuld diplom vejlederuddannelsen, 2 afventer start på vejlederuddannelsen og 2 har gennemført en fuld diplomuddannelse i vejledning. De daglige arbejdsopgaver tilrettelægges og koordineres i et tæt samarbejde mellem lederen og de ansatte. Der afholdes vejledermøder med alle ansatte 1 gang om måneden. Herudover er der som noget nyt etableret 3 lokale samarbejdsteam et i Fåborg-Midtfyn kommune og 2, som dækker Svendborg, Ærø og Langeland. De 3 team mødes ligeledes 1 gang om måneden. UU-Center Sydfyn refererer til et fælleskommunalt centerråd på 8 medlemmer, bestående af 2 politikere fra hver kommune fra henholdsvis børne/ungeområdet og beskæftigelsesområdet. Tilforordnede Centerrådet er også de 4 kommuners børne- og ungechefer/direktører. Centerlederen samt en personalerepræsentant deltager i centerrådsmøderne. Endvidere har centerrådet nedsat et UU-råd i tilknytning til UU-Center Sydfyn. Hensigten med UU-rådet er at udbygge et samarbejds- og rådgivende forum med ledelsesrepræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. Sammensætningen af UU-rådet afspejler intentionerne i vejledningsreformen om øget fokus på koordinering med lokale uddannelsesinstitutioner og fokus på erhvervslivets muligheder for at bidrage i vejledningsindsatsen. UU-rådet arrangerer bl.a. den årlige Uddannelsesdag, hvor samtlige uddannelsesinstitutioner deltager og indkaldes i øvrigt efter behov. UU-Center Sydfyn er endvidere repræsenteret i en lang række lokale, regionale og nationale vejlederfora og projektnetværk både på praktiker- og ledelsesniveau. 4

30 UU-Center Sydfyn har i 2013 et driftsbudget på kr. mod kr. i 2012, som fremkommer ved at kommunerne i 2013 indbetaler 80,83 kr. pr. indbygger mod 86 kr. pr. indbygger i Omfang Vejledning i grundskole og 10. klasse UU-center Sydfyn forestår uddannelsesvejledningen for i alt 4346 elever i klasse fordelt på 20 folkeskoler samt 20 friskoler og private grundskoler. Samtlige elever, der afslutter 9. eller 10. klasse, har udarbejdet en lovpligtig uddannelsesplan, og indberetningsprocenten for uddannelsesplaner i UU-center Sydfyn er 100%. Hertil kommer 1586 elever på efterskoler, der indgår i UU-center Sydfyns planlægning og tilrettelæggelse af obligatoriske brobygningsforløb. I 2012 deltager i alt elever fra 10. klasse på folke-, fri- og efterskoler i obligatorisk brobygning. I alt 312 elever fra 9.klasse deltager i frivillig brobygning. I alt 1309 elever fra 8. klasse deltager i foråret 2013 i 5 dages introduktionskurser. Tilmelding til ungdomsuddannelserne Tilmeldingen til ungdomsuddannelser pr. 15/ viste, at 990 ud af 1585 elever i 9. klasse ønsker at fortsætte i 10. klasse svarende til 62 %. De elever, der ikke vælger 10. klasse, fordeler sig med 9 % til erhvervsuddannelse, 21 % til gymnasial uddannelse, mens 7 % er i andre aktiviteter, fx specialskoler, dagbehandlingstilbud eller på produktionsskole. (Tallene kommer fra optagelse.dk) I 10. klasse viser søgemønstret, at 25 % tilmeldte sig en erhvervsuddannelse, 63 % tilmeldte sig en gymnasial uddannelse. 13 % er gået i gang med andre aktiviteter: STU, EGU, efterskole, husholdningsskole, ungdomsskole, specialskole, produktionsskole, udlandsophold, praktik m.m. (Tallene er fra optagelse.dk) Ungevejledningen UU-center Sydfyn har en opsøgende vejledningsforpligtelse over for alle unge op til 25 år, hvilket svarer til i alt unge (12-24 år incl.) unge er i gruppen år incl. Heri er inkluderet unge, som har gennemført en ungdomsuddannelse årige Statistikken for de årige opgjort november 2012 viser, at der er 5174 unge i alt. Heraf er 98,8 % i gang med en ungdomsuddannelse/grundskole eller anden aktivitet, og 1,2 % er ikke i gang med en ungdomsuddannelse/grundskole eller anden aktivitet svarende til 69 unge i alderen år. De 1,2 % dækker over en forskelligartet gruppe, fx tilflyttere, unge mellem to aktiviteter, ledige osv årige Statistikken over unge-vejledningen opgjort november 2012 viser, at der i alt er unge incl. dem, der har afsluttet en ungdomsuddannelse. Statistikken viser, at 79,7 % af de18-24 årige er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse, og at 20,3 % ikke er i gang med netop en ungdomsuddannelse svarende til 1889 unge i alderen år. 5

31 Af disse 1889 unge er 10,6 % ikke p.t. i gang med en aktivitet, der peger frem mod en ungdomsuddannelse. Denne gruppe indeholder fx ledige, unge i et vejledningsforløb, unge som ikke er til at komme i kontakt med. (Tallene kommer fra UU-center Sydfyns egen database over unge i de 4 kommuner. Databasen modtager data fra administrative systemer på skoler og institurioner, fra vejledere og fra det offentlige). Individuelle ungdomsuddannelser i kommunalt regi EGU: Der er fortsat stor opmærksomhed på brugen af EGU. Det betyder, at der er tæt dialog med bl.a. de to produktionsskoler omkring brugen af EGU. Mange af de unge, der visiteres til et STU forløb, vurderes forinden i forhold til en mulig EGU. UU ønsker derfor en tæt dialog med kommunerne omkring brugen af EGU med ekstra støtte til den unge frem for en STU. Det skal dog understreges, at det drejer sig om unge, der befinder sig i en gråzone. På nuværende tidspunkt er der 49 forløb i gang i Svendborg Kommune, 19 i Faaborg Midtfyn Kommune, 6 på Langeland og ingen på Ærø. STU: For et år siden var der 120 uddannelsesforløb i gang. På nuværende tidspunkt er der 151 forløb i gang, og der kommer hele tiden nye til. Der er 65 forløb i Faaborg Midtfyn Kommune- resten er fra de øvrige kommuner, hvoraf hovedparten kommer fra Svendborg. Der er et meget stort pres på området, hvilket betyder, at der er store udgifter til kommunerne, men også øget pres på de medarbejdere i UU Centeret, der har denne opgave. Der er tæt dialog med CSV i Svendborg og STU i Nr. Broby. I Faaborg Midtfyn er der faste møder med jobcenteret, hvor en uu/stu vejleder er en dag om måneden. I Svendborg er der også en meget tæt kontakt til de medarbejdere i kommunen, der arbejder med denne målgruppe. Visiteringen til STU foregår på fastlagte møder i de enkelte kommuner. 6

32 Vejledning af de to-sprogede Integrationsindsats i alle 4 kommuner UU Center Sydfyn fortsætter sin indsats i skoleåret for at få flere 2-sprogede elever igennem en ungdomsuddannelse. Sidste år havde arbejdet med de 2-sprogede elever især sit afsæt på Nymarkskolen. I dette skoleår er UU i gang med at samle informationer om to-sprogede i alle 4 kommuner. Vejleder Hanne Skov er i den forbindelse UU s specialvejleder. Svendborg kommune Erfaringer fra arbejdet på Nymarkskolen har vist, at det er svært at få de 2-sprogede forældre i tale. Forældrene har ikke et indgående kendskab til det danske uddannelsessystem og har derfor svært ved at støtte deres børn i det rigtige uddannelsesvalg. Derfor fortsætter samarbejdet med Integrationsrådet, som blev indledt i Der samarbejdes om planlægningen at et stort forældremøde for 2-sprogede forældre om ungdomsuddannelser i begyndelsen af UU samarbejder fortsat med Nymarkskolen, som er tilmeldt Integrationsministeriets Tosprogs-Taskforce med bl.a. fokus på overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. En gang om måneden er en UU-vejleder at træffe i den åbne rådgivning i Anemonen i Byparken. Anemonen benyttes hovedsageligt af 2-sprogede familier. Nymarkskolen har en skole/hjemvejleder for 2-sprogede, som der samarbejdes med. På Efterskolernes dag arrangeredes igen i år besøg for mange 2-sprogede på 2 efterskoler. Det har efterfølgende resulteret i et tættere samarbejde med nogle af efterskolerne, som er meget interesserede i at få flere ikke etnisk danske elever. UU hjælper med at søge økonomiske midler til efterskoleophold. Forældresamarbejdet omkring ansøgning af to-sprogsstipendium vil fortsat blive styrket og udvidet, så endnu flere unge kan få økonomisk støtte til at blive integreret via et efterskoleophold. Faaborg-Midtfyn kommune Det har vist sig at være vanskeligt at afdække nøjagtigt, hvor mange to-sprogede, der er i FMK. Der er tosprogede på alle skoler, som oftest er velintegrerede på den enkelte skole og i den enkelte klasse. Ud over de to-sprogede elever på forskellige skoler er der for nyankomne i UU-centerets målgruppe, undervisning i ungdomsskolens sprogcenter. UU samarbejder med skoler og klasselærere om vejledningen af de 2-sprogede elever. Vejledningen er individuel, og der er for denne gruppe mulighed for en særlig vejledningsindsats. Den aftales oftest med klasselærere og forældre. Vi mener, at den måde at varetage vejledningen på, er i overensstemmelse med undervisningen af tosprogede elever i FMK. Der er tilknyttet en UU-vejleder til ungdomsskolens sprogcenter i Ringe. I det kommende år vil UU-vejlederne desuden benytte sig af muligheden for sparring med UU Centrets specialvejleder på området. 7

33 Langeland kommune Der er ganske få to-sprogede på Langeland, og de indgår i den almindelige vejledning. Ærø Kommune Der er få to-sprogede på Ærø. Vejledningen foregår her i et tæt samarbejde med Børneog Ungeområdet Profilmodellen for uddannelsesfrekvenser En ungdomsårgangs uddannelsesniveau et bestemt år i fremtiden kan beregnes/estimeres ved, at den pågældende årgangs uddannelsesniveau fremskrives for hvert år ud fra antagelsen om, at uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden efter afsluttet 9.klasse vil være som ved fremskrivningens start. Fremskrivningen gøres med den såkaldte profilmodel. Profilmodellen 2010 viser således, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i 2010, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemet og uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i I det følgende er tallene i parentes er de tilsvarende tal fra Landsgennemsnittet er 89,6 % (83,7 %). Tallene for de enkelte kommuner i UU-Center Sydfyn er følgende: Ærø 89,9 % (77,9 %), Langeland 87,7 % (78,5 %), Faaborg-Midtfyn 89,1 % (86,1 %) og Svendborg 89,7 % (85,5 %) Projekter, som UU-centeret deltager i: Satspuljeprojektet Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse (4 transitmentorer og 1 projektleder følger elever og unge fra Ørstedskolen, Langeland Sundskolen, Faaborg/Midtfyn Marstal Skole, Ærø og Nymarkskolen, Svendborg fra 8. klasse til gennemført grundforløb på en erhvervsskole i Svendborg eller til et forløb på en af produktionsskolerne i Faaborg/Midtfyn eller Svendborg) Brug for alle (i et samarbejde med jobcentrene gennemgås alle matchgruppe 3 unge for nye uddannelses- eller erhvervsmuligheder) Garantiskoleprojekt forsøges etableret i 2013 (der har været afholdt et orienterende møde om indholdet) Opmærksomhed UU-center Sydfyn har prioriteret en række udviklingstiltag for indsatsen i Disse er beskrevet i nedenstående oversigt: Virksomhedsplan Indsatsområder 20. november

34 Virksomhedsplan Indsatsområder Indsatsområder 2013 Midtvejsevaluering Slutevaluering Vejledning i grundskolen og 10. klasse: Implementere udarbejdet indslusningsaftale fra Hold fastprojektet ved opstart på ungdomsuddannelse. Mentorindsats medtænkes her Aftale og beskrive hvordan der vejledes i skoledelen, så de mest vejledningskrævende får den optimale opmærksomhed E- vejledningen medtænkes her Justere aftaler om ungdomsuddannelsernes vurdering og evt. optagelse af elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate af UU Fokus på tilbud til ikke uddannelsesparate Ungevejledning årige: Fastholde og udvikle samarbejdet med jobcentrene til gavn for unge, der ikke er i gang med en uddannelse Styrke det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Analysere om UU s organisering af vejledningsindsatsen i forhold til de årige er den mest hensigtsmæssige. 9

35 Specialvejledning: Indsats for to-sprogede: Afdækning af antallet af to-sprogede i UU-center Sydfyn Analyse af to-sprogedes valg af og gennemførelse af ungdomsuddannelse Fokus på samarbejde om integration i de 4 kommuner Styrkelse af forældresamarbejdet med etniske minoritetsfamilier EGU: Justering af nuværende samarbejdsaftale med Sydfyns ErhvervsForskole og Fåborg produktionsskole STU: Fastholde og styrke samarbejdet med kommunerne omkring STU Udvikle samarbejdet med FMK s STUtilbud i Nr. Broby Implementere de reviderede procedurer i forhold til ansøgning og visitering Synliggøre arbejdet med STU så flere(kolleger) får kendskab til området Specialklasseelever: Afdække behovet for omfanget af vejledning i specialklasser 10

36 Statistik, ledelse, kompetenceudvikling Fokus på statistik hvor godt går det? Fortsat fokus på korrekt registrering vejlederne inddrages Implementering af nyt it-værktøj der sikrer opfyldelse af målsætning i Ungepakke 2 Fokus på formidling af statistikker både internt og eksternt Fokus på det vejledningsfaglige i forhold til det ledelsesmæssige Fokus på udvikling af teamsamarbejde i de lokale faste vejlederteam Fokus på det vejledningsfaglige i fagteams Beskrive UU-center Sydfyns værdier udviklingskonsulent deltager /LS 11

37 Bilag: 5.1. Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Udvalg: Centerrådet for UU-Center Sydfyn Mødedato: 06. december Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

38 Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Tallene er trukket ud af UU-Center Sydfyns egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Indhold Status på elever der afsluttede 9. klasse i sommeren 2011 opgjort på skoler...2 Grafisk afbildning...3 Tallene bag graferne...8 Status på unge i UU-Center Sydfyns område...11

39 Status på elever der afsluttede 9. klasse i sommeren 2011 opgjort på skoler Opgørelse over unge med bopæl i UU-Center Sydfyns område, som afsluttede 9. klasse (specialklasser er ikke med i opgørelsen) på en af afgangsskolerne i juni Tallene viser deres aktuelle status pr. november 2012, hvilket betyder, at elever, der valgte at tage på efterskole i 10. klasse, er med i opgørelsen, og at man derfor kan sammenligne skolernes gymnasium- og erhvervsuddannelsesfrekvenser. Tallene viser, at gymnasiefrekvensen ligger lige under landsgennemsnittet på 71,6 %, mens frekvensen til erhvervsuddannelserne ligger lidt over de 20,4 % som er gennemsnittet for hele landet 1. Kategorien "Andet " dækker over unge, der er på produktionsskole, i STU, på VUC, Arbejde, efterskole mm

40 Grafisk afbildning Skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune Skolerne i Svendborg Kommune Skolen i Langeland Kommune 3

41 Skolerne i Ærø Kommune 4

42 Hele UU-Center Sydfyn Tallene bag graferne Faaborg-Midtfyn Kommune Brahetrolleborg Skol Broby Friskole Brobyskolerne Broskolen Carl Nielsen-skolen Enhaveskolen Ferritslev Friskole Erhvervsuddannelser 4 40% 3 25% 9 28% 12 24% 5 17% 2 12% 3 25% Gymnasiale uddannelser 6 60% 9 75% 20 63% 36 73% 24 80% 14 82% 9 75% Andet 0 0% 0 0% 3 9% 1 2% 1 3% 1 6% 0 0% I alt % % % % % % % Faaborg Sundskole Gislev Friskole Hjemly Friskole Horne Skole Nordagerskolen Nr Lyndelse Friskole Ringe Friskole Ringe Kost- og Realskole Ryslinge Friskole Sdr Nærå Friskole 8 24% 3 60% 6 33% 5 22% 18 28% 5 28% 1 6% 3 27% 1 7% 3 21% 17 52% 2 40% 12 67% 15 65% 40 62% 10 56% 15 94% 0 0% 13 87% 11 79% 8 24% 0 0% 0 0% 3 13% 7 11% 3 17% 0 0% 8 73% 1 7% 0 0% % 5 100% % % % % % % % % Svanninge Skole Tingagerskolen Toftegaardskolen Trunderup Friskole 8 32% 23 50% 8 22% 1 33% 16 64% 22 48% 24 65% 2 67% 1 4% 1 2% 5 14% 0 0% % % % 3 100% 5

43 Svendborg Kommune Byskolen Gudme Skole Hømarkskolen Haarhs Skole Haarhs Skole Ida Holsts Skole Nordre Skole Ollerup Friskole Erhvervsuddannelser 3 20% 6 19% 1 6% 3 7% 3 7% 0 0% 4 17% 0 0% Gymnasiale uddannelser 10 67% 26 81% 13 81% 37 90% 37 90% % 19 83% 11 61% Andet 2 13% 0 0% 2 13% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0% 7 39% I alt % % % % % % % % Rantzausminde SkoleSct. Michaels Skole Skårup Skole Stenstrup Skole Sundhøjskolen Thurø Skole Vester Skerninge FrisVester Skerninge SkoVestre Skole 3 7% 2 6% 7 18% 10 25% 21 25% 7 17% 3 17% 7 27% 11 25% 37 84% 28 82% 30 77% 20 50% 54 64% 34 83% 13 72% 15 58% 24 55% 4 9% 4 12% 2 5% 10 25% 10 12% 0 0% 2 11% 4 15% 9 20% % % % % % % % % % Øster Åby Friskole Østre Skole 3 18% 4 13% 13 76% 24 77% 1 6% 3 10% % % 6

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for UU-Center Sydfyn

Virksomhedsplan 2013 for UU-Center Sydfyn Virksomhedsplan 2013 for UU-Center Sydfyn UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Forord: UU-Center Sydfyn har fortsat fokus

Læs mere

UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner

UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Virksomhedsplan 2012 UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Forord: UU-Center Sydfyn har fortsat fokus på de landspolitiske

Læs mere

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Tallene er trukket ud af UU-Center Sydfyns egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Indhold Status på elever

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Bo Petersen, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Bemærkninger:

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Erik Boman, Bo Nissen, Ole Wej Petersen, Anders Johansson Afbud:

Læs mere

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Tallene er trukket ud af UU-Center Sydfyns egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Indhold Status på elever

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Bo Petersen, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Bemærkninger:

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-06-2013 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 01-12-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Lærke Jensen, Jakob Holm, Erik Boman, Bo Nissen, Ole Wej Petersen Afbud: Helle

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2 Virksomhedsplan 2010 UU Nordvestjylland har i det seneste år fortsat haft fokus

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-06-2013 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-06-2013 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-06-2013 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Indholdsfortegnelse

Læs mere

UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner

UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Virksomhedsplan 2012 UU-Center Sydfyn varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner Forord: UU-Center Sydfyn har fortsat fokus på de landspolitiske

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen,

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 25-06-2014 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 25-06-2014 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 25-06-2014 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Lisa Pihl Jensen, Carl Jørgen Heide, Inger-Marie Albertsen

Læs mere

UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg

UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg UU-Center Sydfyn Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4675 Fax. uucentersydfyn@svendborg.dk www.uu-centersydfyn.dk Samarbejdsaftale mellem Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner om Ungdommens

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Tirsdag den 06-12-2016 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Carl Jørgen Heide, Curt Sørensen, Karina Jørgensen

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat tillægsdagsorden Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 kl. 15:15 Brovst Rådhus, Mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 72. UU Øst

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland

REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland Ungdommens Uddannelsesvejledning Nørreport Centret Nørregade 58, 2. sal 7500 Holstebro Tlf. 9664 3040 Fax 9664 3042 uunvj@uunvj.dk www.uunordvestjylland.dk REFERAT Styregruppen, UU Nordvestjylland Torsdag

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning Udkast til Samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Produktionsskolen i Herning Kommune om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning 1. Aftalens parter I henhold til Lov om erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job (5. november 2009) Aftaleparterne enige om at fastholde

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Overordnet rammer og mål

Læs mere

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt "Route 25" Indholdsfortegnelse:

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt Route 25 Indholdsfortegnelse: Referat Ungekoordineringsgruppen Tid mandag den 10. september 2012 kl. 15:30 Sted Assens Rådhus, Mødelokale 3 Afbud fra Carsten Smedegaard. Søren Steen Andersen deltog fra kl. 16.00 under behandling af

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere