Marianne Grum, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marianne Grum, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur."

Transkript

1 Temaeftermiddag Glostrup 1. marts 2012 Marianne Grum, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur. Jane Færch, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur. Kenn Wesselgreen, afd.sygeplejerske, SD Iskæmifunktionen, Kardiologisk Klinik, Hjertecentret, RH

2 At give konkrete bud på hvordan en organisation kan arbejde med udvikling i klinisk praksis At skitsere hvad der har betydning, hvis strategier skal lykkes med udgangspunkt i Hjertecentret og egen praksis

3 Klinisk sygepleje specialist Kandidatudddannelse i sygepleje og ekspert på et defineret videns- og praksisområde i et udvalgt klinisk sygeplejefelt (DSR 1995; AACN 2004) Funktionen retter sig mod patienter, plejepersonale og organisation Ledelse af faglige udviklingsprocesser En profession En gruppe eller et fag, der har opnået særlige kvalifikationer, faglighed baseret på teori, faglig identitet, systematisk oplæring i praksis samt mulighed for et karriereforløb (Kruse, 2001)

4 Iskæmifunktionen Fortrinsvis patienter med iskæmisk hjertesygdom (14 pt.forløb) 3 sengeafsnit: elektiv subakut - akutteam I alt 41 senge 65 sygeplejersker 1 afd.sygeplejerske 2 kliniske sygepleje specialister

5 Hjertecentret ca. 800 ansatte Hjertekirurgisk klinik: ca. 200 ansatte (5 klin.spl.spec.) Thorax-anæstesiologisk klinik: ca. 250 ansatte (3 klin.spl.spec.) Kardiologisk klinik: ca. 350 ansatte (6 klin.spl.spec.) I alt -14 kliniske sygeplejespecialister - 5 lektorer/kliniske undervisere

6 Hjertecentret, 2010 Visioner og strategier for sygeplejen i Hjertecentret Visionerne for sygeplejen i Hjertecentret frem til 2015 er at yde en høj faglig kvalitet på internationalt niveau i pleje og behandling af patienterne, at tilbyde højt specialiseret sygepleje til patienter med hjerte-lungesygdomme inden for alle de områder, Hjertecentret varetager og at indtage en førende position inden for udvalgte kliniske områder. høj kvalitet - højt specialiseret sygepleje - en førende position

7 En faglig vision Strategier der kan være veje til visionen: Høj kvalitet Patientperspektiv Højt Klinisk specialiseret sygepleje sygepleje Udviklingsstrategi En førende position Forskningsstrategi Læring, uddannelse og kompetenceudvikling

8 Fællesmøder Formålet er at fremme læring, udvikling og forankring af Sygeplejens visioner og strategier i klinisk praksis og at evaluere de aktiviteter, der sættes i gang. Preisler et al. Lærende møder fra vision til virkelighed. Sygeplejersken in press Fagligt forum for kliniske sygeplejespecialister Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til at udvikle, formidle/dele og forankre viden i klinisk praksis i overensstemmelse med de faglige visioner styrke deltagernes evne til videnskabelig og praktisk argumentation styrke fagfællesskabet på tværs af centret styrke koblingen mellem kliniske udviklingsaktiviteter og ledelsesforankring i forhold til implementering Fællesmøder i Kardiologisk klinik Formålet er at styrke samarbejdet på tværs samt faglig sparring og vidensdeling

9 Hjertecentrets 1-årige Uddannelses- og træningsforløb - Kvalificerer sygeplejersker til at arbejde systematisk og evidensbaseret med forbedringer i sygeplejen til patienterne - Undervisningen er derfor projektbaseret med udgangspunkt i en klinisk problemstilling - Sygeplejerskerne udarbejder en projektbeskrivelse og implementeringsplan for eget projekt - Projektarbejdsformen kombineres med vejledning, undervisning og diskussioner af forskningsartiklers anvendelighed for klinisk praksis

10 Tværsnitsstudiet Stikprøvekontrol af kvaliteten i sygeplejen indenfor 13 områder (viden/udvikling kommunikation psykosocialt smerter søvn hvile kvalme - ernæring væskeindtagelse udskillelse af affaldsstoffer personlig hygiejne hud/væv aktivitet) Patientinterview Audit på sygeplejejournaler Foretages 1 gang årligt i hele Hjertecentret Data indtastes i database (data 8 år tilbage) Handleplaner for udviklingsprocesser Pedersen & Tewes. Evaluering af sygeplejen inddrager patienterne. Sygeplejersken 4/2002 Adamsen & Tewes. Discrepancy between patients perspectives, staff s documentation and reflections on basic nursing. Scand J Caring Sci 2000.

11 Bliver det så til noget? Forskning og udvikling i klinisk sygepleje Nye kliniske projekter Publicerede artikler Foredrag og posters på internationale konferencer

12 Hvordan bygger vi bro mellem forskning og klinisk praksis?

13 Skelnes mellem - Grundforskning - Anvendt forskning - Udviklingsarbejde Skrivebord Praksis Forskning der er anvendelsesorienteret og i højere grad rettet mod frembringelse af løsninger end mod frembringelse af ny viden og som lægger vægt på, at både forskere og praktikere involveres i processen (Rasmussen, Kruse & Holm, 2007) I Hjertecentret - Fortolkning og brug af forskning - Evaluering af sygeplejepraksis - Deltagelse i forskningssamarbejde

14 Funktion med stor spændvidde. - Fælles uddannelsesmappe - Nye uddannelsesprogrammer - Makkerpar og faste evalueringer - Fælles sygeplejekonferencer - Oprettelse af funktioner - Brug af mindmaps - Tværfagligt samarbejde - Organisering - Indhentning af evidensbaseret viden - Kvalificering af personalet - Udvikling af materiale - Data i database - Handleplaner for indsats - Brug af pædagogisk refleksionsmodel

15 Pædagogisk refleksionsmodel Organisatoriske ramme Forståelse Patientens perspektiv Viden: Oplevelser om at være syg. Teorier, modeller, metoder Konkret Klinisk beslutning Klinisk erfaring Generel Observationer Undersøgelser Viden: Om sygdom, forekomst, risiko Interventioner Forklaring Færch & Bernild. Kvalificering af den kliniske beslutning. Sygeplejersken 11/2011

16 Nye modeord??

17 Sygeplejerske-patient samarbejde en litteraturbaseret oversigt (Grum, Klinisk Sygepleje nr. 3, 2008) Medinddragelse i egen pleje og behandling fra retorik til realitet? (Færch & Harder, Sygeplejersken 17/2009) Uden begrebsafklaring risikerer de sundhedsprofessionelle at gå i hver sin retning Visioner og strategier for sygeplejen i Hjertecentret (Hjertecentret, 2010) blive klogere på, hvordan patientdeltagelse kan forstås og anvendes til at videreudvikle og styrke sygeplejens faglige perspektiv - og dermed kvaliteten for patienten.. Model for patientdeltagelse

18 Forudsætninger for patientdeltagelse Sygeplejerskerne: Værdier (Menneskesyn mm) Viden og Selvindsigt Refleksionskompetencer (refleksion over samarbejde og egen attitude) Kommunikationskompetencer Opmuntre og støtte til patientdeltagelse Organisation /miljø: Påkrævet atmosfærer (Tid, kontinuitet mm) Ligelig status Patientrettigheder Overensstemmelse Patienten: I stand til og ønsker at deltage i egen pleje og behandling Kendetegn ved Patientdeltagelse Følelsesmæssigt engagement Terapeutisk tilgang til patienten. Ret til at tilvælge og fravælge patientdeltagelse Gensidig forhandling. Betydning for skabelse af en god relation Mellemmenneskelig fremgangsmåde - Kommunikation og samspil, smalltalk Relation mellem sygeplejerske og patienten Samarbejdsprocessens kendetegn Dele viden tilpasset vide, således at den kan forstås og begribes (sygdom, krop symptomer, behandling og hospitalsstruktur) Mulighed for indflydelse / Delt beslutningsmagt delt ansvar Fælles mål / hensigt Fokus på ressourcer, at forstå og kende patienten som menneske og ikke kun krop Sygeplejerske attitude Udveksling af viden. Spl. Giver viden og information. Indsamle & fortolker data Gensidig respekt./respekt for det individuelle Kilde: Færch J Patientdeltagelse i klinisk praksis. Aarhus Universitet. Kendetegn ved Ikke- deltagelse Ikke at forstå hospitalsstruktur, krop og sygdomssymptomer Manglende relation: Kontinuitet eller manglende samarbejde Konsekvenser af patientdeltagelse Kontrol over egen sygdom og kontakten til sundhedssystemet - frihed og kontrol Forvaltning og håndtering af egen situation og symptomer øget patientkompetencer Uafhængighed At få standard kontra individuelle oplysninger. Underkendelse af egen viden og oplevelser Manglende kontrol over sygdom og behandling Manglende ansvar: Mangel på individuel viden og respekt. Betragtet som sygdom kontra individ. Patienten tager ikke imod hvad sygeplejerskerne tilbyder

19 Forudsætninger for patientdeltagelse Sygeplejerskerne: Værdier (Menneskesyn mm) Viden og selvindsigt Refleksionskompetencer (refleksion over samarbejde og egen attitude) Kommunikationskompetencer Opmuntre og støtte til patientdeltagelse Målrettet indsats Sygeplejerskernes tilgang Indhentning af viden Kommunikationstræning

20 Forskningsbaseret metode Guider begge parter Samarbejdsmetoden flytter fokus fra sygdom og diagnose Brud med traditionel tænkning Artikel i Klinisk sygepleje maj 2010: Guidet egenbeslutning Pilottest af dialogark hos patienter med blodprop i hjertet

21 En metode til kvalitetsudvikling, hvor sundhedsprofessionelle får mulighed for at reflektere over og udvikle egen praksis ved at lytte til patienterne Tidl. indlagte patienter Mediator Afsnittets personalegruppe Grum et al. Sygeplejersken 2009

22 Behov for opfølgende samtale inden udskrivelse Udgangspunktet At udvikle udskrivelsessamtalen ud fra patienternes behov (Hjertecentrets 1-årige udviklings- og uddannelsesforløb) - Telefon-interviews med tidligere indlagte patienter - Fund fra forskningsartikler - Systematisk afprøvning

23 - Et samtaleark der udleveres til patienten Er der områder du ønsker at drøfte med en sygeplejerske (eller en læge) inden din udskrivelse? Det kan fx. være overvejelser eller spørgsmål om: - det at komme hjem og få en hverdag til at fungere igen - dit arbejdsliv, hvis du stadig er erhvervsaktiv - livsstil der evt. skal ændres - det at skulle tage medicin - psykiske reaktioner eller bekymringer - hvad du må, når du kommer hjem - konsekvenser af at have haft en blodprop i hjertet - hvordan du minimerer risikoen for at få en ny blodprop - andet i forbindelse med din indlæggelse

24 Resultater Anvendelse af samtaleark ses som invitation til et samarbejde og arket guider både patient og sygeplejerske at områderne ikke gennemgås slavisk, hvor sygeplejersken er styrende at arket åbner for en dialog og den enkelte patients behov konkretiseres patienterne har brug for tid til at overveje og vender tilbage med spørgsmål nogle fravælger det, fordi de ikke kan overskue arket at pårørende tager over, så patienten ikke kommer til orde patienterne giver udtryk for at kan bruge sygeplejersken som fagperson

25 Udvikling af en profession Action Research celt.ust.hk/ideas/ar/intro.htm nov. 2010

26 Sygeplejerskernes tilbagemeldinger at se kritisk på sin egen praksis og for at se ting fra andre vinkler at drøfte emner i udviklende fora f.eks. ved sygeplejekonferencer at holde fokus på patienten, da der er tendenser til at glide over i vanetænkning med ensidig fokus på det biomedicinske at søge viden og finde nyeste evidens; opdatering af viden at få faglig sparring og vejledning på her og nu situationer samt på større udviklingsprojekter at udarbejde nye modelprogrammer, checkskemaer og instrukser at sikre en praksis på gældende akkrediteringsstandarder og målrettet kvalitetsudvikling i forhold til dette. at trække i nogle tråde, så vi tænker ud af boksen og at vi holdes til ilden

27 Konklusion Udvikling sker ikke af sig selv Det kræver Ledelsesprioritering og -opbakning Klare rammer og kommitment til visioner og strategier Identificering af behov hos patienterne, hos de sundhedsprofessionelle og i organisationen Anvendelse af forskningsbaserede metoder Systematiske og praksisnære interventioner Evaluering af indsatser og publisering