LKVV 2015 Ledelse af kreative videnvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LKVV 2015 Ledelse af kreative videnvirksomheder"

Transkript

1 LKVV 2015 Ledelse af kreative videnvirksomheder

2

3 Baggrund Lederudviklingsprogrammet Ledelse af kreative videnvirksomheder (LKVV) formidler en kvalificeret og ensartet forståelse af de krav, der er bundet til ledelsesopgaven i den kreative branche. Programmet gør op med dogmet om, at kreative medarbejdere ikke kan ledes og giver i stedet en række bud på, hvad der skal til for at mestre ledelsesopgaverne. I uddannelsesforløbet undersøger vi de ledelsesmæssige dilemmaer, der er knyttet til at udvikle en sund balance mellem forretningsmæssig styring og løbende skabe udvikling i en kreativ virksomhed, der leverer unikke resultater. Vi stiller skarpt på lederens særlige udfordringer med at have en markedsorienteret tilgang til drift, når de kreative kompetencer samtidig skal kvalificeres i virksomheden. En visions- og værdibaseret tilgang til ledelse og styring af forretningen og organisationen vil danne klangbund for en praksisnær lederudvikling. Deltagerne vil, som den røde tråd igennem hele forløbet, få mulighed for at arbejde med det personlige lederskab og sideløbende blive undervist af fagfolk i relevant teori og konkrete ledelsesværktøjer fra det organisatoriske-, forretningsorienteret og erhvervspsykologiske felt. Underviserne er blandt andet fast tilknyttet som forskere og eksterne lektorer på henholdsvis CBS og Københavns Universitet. I forløbet sikrer vi en stærk kobling mellem teori og praksis. Det sker blandt andet gennem konkrete opgaver før de enkelte moduler, hvor deltagernes aktuelle udfordringer inddrages i læringsprocessen. Denne del af programmet forudsætter en forpligtende indsats af hver enkelt deltager og alle opgavebesvarelser kommer til at indgå i en samlet forretningsplan, som udarbejdes ved afslutningen af programmet. For at sikre den ønskede udvikling hos deltagerne vil forløbet være baseret på en læringsmodel, hvor der løbende veksles mellem faglige oplæg og refleksions- og casebaseret arbejde i studiegrupper. I undervisningen vil der være et skarpt fokus på konkrete ledelsesværktøjer, der trænes undervejs og som derfor med det samme kan omsættes og bruges i hverdagen. Deltagerne opfordres til at lave en forpligtende aftale med en erfaren leder i enten egen eller anden organisation, som kan bruges som ledelsesmæssig sparringspartner gennem forløbet. Programmet afsluttes med eksamen, hvor den samlede forretningsplan for eget ansvarsområde vil danne grundlag for projektopgaven, som skal forsvares til den afsluttende eksamen.

4 Optagelseskrav For at sikre et højt udbytte af programmet er det en forudsætning at have dokumenteret ledelsesansvar i en kreativ virksomhed - fx arkitekt-, design- eller medievirksomhed, forvaltning i stat eller kommune eller tilsvarende organisation, der beskæftiger kreative videnmedarbejdere. Optagelse sker gennem tilmelding på Arkitektforeningens hjemmeside: og karriere. Foropgave December 2014 Inden introduktionsworkshoppen vil hver deltager få tilsendt en række spørgsmål, som skal besvares på mail. Gennem spørgsmålene vil du blive bedt om at reflektere over dit eget ledelsesmæssige udgangspunkt og hvilke forventninger, du har til LKVV-programmet. Derudover vil du som kommende deltagere blive bedt om at forberede en kort skriftlig præsentation af den virksomhed, du er en del af, dit ansvarsområde og dine aktuelle ledelsesmæssige udfordringer.

5 Introduktionsworkshop januar 2015 På introduktionsworkshoppen vil du blive præsenteret for de tanker og ideer, der ligger bag LKVV-programmet. Indholdet i de fire moduler vil blive uddybet og holdet vil få en forsmag på de teoretiske indfaldsvinkler, som programmet bygger på. Vi vil afstemme forventningerne til forløbet, identificere deltagergruppens udviklingsbehov og etablere de studie- og trænings-grupper, som du kommer til at danne et tæt parløb med i udviklingen af din lederrolle. Vi vil også vende de muligheder, du har for at lave en forpligtende aftale med en mulig sparringspartner i egen (eller anden) organisation og som kan understøtte din personlige udviklingsproces, så den forankres i virksomheden. På workshoppen vil vi kickstarte arbejdet med det personlige lederskab; en proces vi følger op på i Modul 2 og de efterfølgende trænings- og refleksionsdage. På denne workshop vil der bl.a. være indlæg fra: Michael Christiansen, formand for bestyrelsen på Aarhus Universitet og fhv. direktør for Det Kongelige Teater Camilla Raymond, Partner i Organisation Formål: Skabe forudsætninger for et forpligtende læringsforløb, hvor deltagerne får indsigt i deres rolle og bidrag til programmet Skabe indsigt i programmets elementer og dynamik Identificere holdets fokus- og læringsområder Etablere grundlaget for udviklingen af et tværgående ledelsesmæssigt netværk Dag januar LKVV et branchefokuseret lederudviklingsprogram Præsentation af deltagere og kursusledelse Programmet - indhold, form og de enkelte elementer Introduktion til moderne ledelsestænkning Inspiration: Ledelse af kreative kunstnere ~ vil de ledes og i givet fald hvordan? Præsentation af værktøj til at afstemme forventninger

6 Dag januar LKVV et unikt udviklingsværksted for personlig lederudvikling Etablering af studie- og træningsgrupper Refleksionens og træningselementets betydning for at skabe et kvalificeret læringsog udviklingsrum Projektopgaven og delopgavernes udfordringer og gennemførelse Det personlige lederskab, hvad er det og hvordan skal der arbejdes med det i forløbet Dialog om optimale vilkår for deltagelse ~ skabe enighed om grundlæggende spilleregler på holdet Netværksdannelse og relationsopbygning Foropgave Januar - februar 2015 Inden modul 1 vil deltagerne få tilsendt nedenstående spørgsmål, som skal reflekteres over som forberedelse til undervisningen. Spørgsmålene vil kvalificere en kortlægning af de centrale processer i virksomheden og beskrive den samlede organisationsmodel som præger den virksomhed, den enkelte deltager er ansat i. Hvilken form for organisation arbejder du i? Hvad karakteriserer den og hvordan vil du tegne og præsentere den for en af de andre deltagere på holdet? Hvilke normer er dominerende i din organisation, og hvordan påvirker de praksis i hverdagen? Hvordan sætter kulturen i din virksomhed grænser for lederens praksis og hvordan muliggør den ledelse? Tænk på en forandring, der er sket i din virksomhed i en ikke al for fjern fortid og analysér dens implikationer ved hjælp af Leavitts diamantmodel

7 MODUL 1 Organisation, ledelse & relationer 4. og 5. februar 2015 I dette modul fokuseres der på de interne faktorer, der samlet set skaber en moderne virksomhed, som både leverer kortsigtet effektivitet og langsigtet udvikling. Forskellige organisationsformer (modeller) relateres til virksomhedens/organisationens hverdag og udfordringer. Betydningen af et dynamisk ledelsesnetværk og samarbejdet med interne såvel som eksterne relationer sættes i fokus. På Modul 1 er nedenstående undervisere og indlægsholdere ansvarlige for forløbet: Kristian Kreiner professor, Copenhagen Business School Jan Mouritsen professor, Copenhagen Business School Formål: Skabe indsigt i og forståelse for de forhold, som danner en organisation (mennesker, faciliteter og kultur) Forstå organisationsformernes muligheder for at skabe optimale vilkår for drift og udvikling af den moderne videnvirksomhed Forstå de forhold, som især kræver ledelsesmæssigt fokus og kende til de redskaber, der skal til for at skabe de ønskede resultater; herunder kunne forstå ledelse af projektledelse Skabe indsigt i kombinationen af forskellige organisationsmodeller Styrke den enkelte forståelse af betydningen af eget netværk og samspillet med centrale relationer Indsigt i de generelle økonomimodeller og deres betydning for ledelse af virksomheder Dag 1 4. februar Udvikling af professionelle organisationer Virksomhedens værdiskabende processer og støtteprocesser Det interne samspil og dynamiske organisationsmodeller Virksomhedens fælles ledelsesopgaver - samspillet om ledelse Udnyttelse og inddragelse af organisationens ressourcer

8 Dag 2 5. februar Relationsudvikling og netværksdannelse Økonomi for ikke - økonomer ~ forståelse for tallenes betydning og ledelsesmæssige anvendelse Virksomhedens kritiske relationer og de ledelsesmæssige udfordringer i håndtering af disse Det dynamiske netværk ~ tiltrække, udvikle, fastholde og afvikle relationer Foropgave Marts 2015 Forud for Modul 2 besvares spørgsmålet Hvorfor skal medarbejdere ønske at blive ledt af mig? Derudover beskrives mindst to konkrete dilemmafyldte situationer, hvor ledelsesopgaven i forhold til en enkelt medarbejder og en gruppe af medarbejdere udfordres.

9 MODUL 2 Det personlige lederskab 18. og 19. marts 2015 Kommunikation, gode relationer og tillid mellem ledelse og medarbejdere er en vigtig forudsætning for at kunne løse de mange forskelligartet ledelsesopgaver med succes og samtidig sikre et godt og kreativt udviklende arbejdsmiljø. På modul 2 vil deltagerne derfor få indsigt i og værktøjer til at skabe gode tillidsopbyggende dialoger, så kommunikationen i virksomheden styrkes i såvel ledergruppen, som blandt mellemledere og medarbejdere. På Modul 2 vil nedenstående underviser være ansvarlig for forløbet: Camilla Raymond, erhvervspsykolog og partner i Organisation Formål: Skabe indsigt i de ledelsesmæssige udfordringer, der er knyttet til at skabe motivation og engagement hos medarbejderne Forstå ledelsesrollen i forhold til at skabe tydelig kommunikation og forpligtende beslutninger Skabe øget indsigt i egen ledelsespraksis Forstå betydningen af meningsfulde samtaler og deres påvirkningskraft på menneskers kompetence til at løse opgaverne og skabe værdi i virksomheden Dag marts Det Personlige Lederskab i praksis Moderne ledelse, situationsbestemt ledelse og de fire ledelsesstile Indgåelse af forpligtende aftaler, den psykologiske kontrakt som begreb og præsentation af ledelsesværktøjet Håndslag Fokus på egen ledelsesudvikling Dag marts Dialog, samtaler og tydelig ledelseskommunikation Medarbejdergruppen med særligt fokus på møder med medarbejderne Samtalen som ledelsesredskab, herunder ansættelses- og afskedigelsessamtalen, MUS- samtalen og den vanskelige samtale Præsentation og træning af ledelsesværktøjet Klar Tale Præsentation af ledelsesværktøjerne Involveringscirklen og De 3 domæner Præsentation af processen bag Det personlige lederportræt

10 Foropgave Marts 2015 I perioden mellem modul 2 og internatet er alle deltagere ude at interviewe kollegaer, ledere og medarbejdere, som deltagere fra ens træningsgruppe har udvalgt. Respondenter og spørgsmål udvælges og formuleres af den man interviewer for. I modul 2 er man blevet klædt på til opgaven. INTERNAT LEDELSESPORTRÆTtet april 2015 På internatet vil nedenstående underviser være ansvarlig: Camilla Raymond, erhvervspsykolog og partner i Organisation Formål: At identificere styrker og udviklingspotentialer i rollen som leder At udarbejde en handlingsplan, der både er konkret, tidsmæssig afgrænset og tager afsæt i en relevant feedback givet af dine nærmeste kollegaer (her iblandt under-, side- og overordnede samt evt. samarbejdspartnere) At kvalificere studie- og træningsgrupperne yderligere, så de også på sigt bliver værdifulde sparringspartnere Indholdet på dagene: Feedbacken fra interviewene rammesættes og orkestreres i træningsgrupperne med en ekstern facilitator Gensidig sparring, medspil og modspil. Personlig refleksion over egen lederrolle. Identificering af udviklingsområder Træning af ledelsesværktøjer i relation til specifikke udviklingsområder Formulering af individuelle handlingsplaner, der tager afsæt i portrættet og udgangspunkt i de aktuelle dilemmaer, som ledelsesopgaven giver den enkelte.

11 Foropgave April-maj 2015 Inden Modul 3 forberedes en beskrivelse af egen organisation/ virksomhed, herunder historie, eksterne og interne forhold samt egen rolle som leder. Dette vil kvalificere en kortlægning af virksomhedens sundhedstilstand på udvalgte systemmæssige områder. Som en del af modulet vil deltagerne blive bedt om at lave en markedsanalyse og udarbejde forslag til strategiske tiltag på udvalgte områder.

12 Modul 3 Forretningssystemet maj 2015 I dette modul fokuseres på at skabe en generel forståelse for virksomhedens forskellige forretningssystemer og deres indbyrdes sammenhæng og betydning. Fokus på ledelse og styring (management) af virksomheden. Forståelse af markedet, markedets aktører og markedets indflydelse på vidensvirksomheders drift og udvikling. Betydning af profilering og inspiration til udvikling af virksomhedens profil i markedet (branding). På Modul 3 er nedenstående underviser ansvarlig for forløbet: Thomas Ritter - professor, Copenhagen Business School Formål: Skabe overordnet indsigt i og forståelse for det fundament, som virksomheden består af (delsystemer og deres indbyrdes forhold) Forstå de enkelte ledelsesdiscipliner (fx personaleledelse, økonomistyring, kvalitetsstyring, projekt management etc.) og deres samlede betydning for virksomhedens drift og udvikling Skabe et fælles begrebsapparat, der gør det muligt at begynde at analysere virksomheds- og brancherelevante problemstillinger Dag 1 7. maj Fokus på forretningssystemer - virksomhedens styringsmæssige platform Det strategiske grundlag og begrebsapparat (mission, vision og strategi) Virksomhedens delsystemer: Økonomi Personale Produktion Teknologi Delsystemernes indbyrdes indflydelse og de afledte ledelsesmæssige udfordringer og deres betydning for den samlede virksomhed Optimering af forretningssystemerne - fokus på effektiviseringsprocesser og LEAN

13 Dag 2 8. maj Introduktion til markedsforhold, eksterne parters betydning for forretningsudvikling Markedet og konkurrenternes betydning fokus på at sætte kunden i fokus Markedets aktører ~ dem vi skal lykkes sammen med Entreprenører, byggematerialeproducenter og -forhandlere, rådgivere og bygherrer Samarbejdsmodeller Profilering og branding i markedet Prissætning og værditænkning i forhold til levering af kunstneriske ydelser Ledelsesopgaven i en markedsorienteret virksomhed Valg af fokus på delopgave 27. maj Trænings- og refleksionsdag Formiddag: Refleksion over de gennemførte moduler behandling af væsentligste budskaber og refleksion over de erfaringer deltagerne i har fået ved at anvende teori og værktøjer i hverdagen. Opsamling, træning og yderligere kvalificering af værktøjer og læringspointer. Erfaringer fra dialog om egen leder feedback. Eftermiddag: Gensidig sparring og modspil. Personlig refleksion over egen lederrolle. Introduktion til det kommende modul - dialog om særlige forhold og behov, mulighed for eventuelle justeringer.

14 MODUL 4 INNOVATIONSLEDELSE: FRA IDÉ TIL MARKED august og 26. august 2015 I Modul 4 fokuseres på innovation, og ikke mindst på innovationsledelse som disciplin: hvordan innovationsledelse i praksis handler både om systematisk ledelse af viden og ideer, fra den første idé opstår og til hvordan ideen pakkes ind i en forretningsmodel, der tager højde for både indtjening, omkostningsstrukturer, marked, værdiskabelse, etc. Der vil således på modulet også arbejdes henimod det afsluttende projektarbejde og eksamen, hvor opgaven er udarbejdelsen af en konkret forretningsplan. På dette modul er følgende underviser ansvarlig for forløbet: Ph.D. og innovationsrådgiver Susanne Justesen, Innoversity Copenhagen, samt associate professor i innovationsledelse på Copenhagen Business School Formål: At skabe grundlag for valg af strategisk innovationsfokus for virksomheden / organisationen At få overblik over de vigtigste innovationsmodeller, teorier og metoder At få indsigt i konkrete innovationsprocesser og innovative forretningsmodeller fra et videnperspektiv At få indblik i innovationsledelse som felt og hvordan jeg som leder kan bruge innovationsledelse til i det daglige At arbejde med Business Model Canvas modellen som udgangspunkt for værdiskabelse i egen virksomheden De konkrete beskrivelser af de 2 dages indhold udarbejdes når vi er lidt længere henne i forløbet. 26. august Trænings- og refleksionsdag Formiddag: Refleksion over de gennemførte moduler behandling af væsentligste budskaber og refleksion over de erfaringer deltagerne i har fået ved at anvende teori og værktøjer i hverdagen. Opsamling, træning og yderligere kvalificering af værktøjer og læringspointer. Erfaringer fra dialog om egen leder feedback. Eftermiddag: Gensidig sparring og modspil. Personlig refleksion over egen lederrolle. Introduktion tin det kommende projektopgave, arbejdsprocessen dertil og eksamensafvikling. Mulighed for dialog om særlige forhold og behov samt konkret vejledning alt efter behovet hos den enkelte deltager eller gruppe.

15 projektopgave & eksamen Eksamensopgave: aflevering 17. september 2015 Eksamen: september 2015 Den afsluttende projektopgave udformes som en forretningsplan over hele virksomheden eller et udvalgt område og giver deltagerne mulighed for at lave en sammenfatning af alle de læringspointer som LKVV forløbet har budt på. Projektopgaven må maximalt fylde 15 sider eksklusive bilag. Er der flere deltagere tilmeldt fra samme virksomhed, kan projektopgaven skrives i en gruppe. I givet fald bliver kravet til opgavens omfang tilpasset gruppens størrelse. Den mundtlige eksamen gennemføres individuelt. Til den afsluttende eksamen udfordres den enkelte deltager på de ideer og indsatsområder som anbefales i forretningsplanen. Formål: Skabe sammenhæng mellem de formidlede temaer i LKVV programmets 4 moduler i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer Afrunde det samlede forløb ved at udarbejde en anvendelsesorienteret forretningsplan hvor de strategiske muligheder i eget ansvarsområde beskrives ved brug af viden og modeller tilegnet gennem LKVV programmet Afprøve deltagerens forståelse af de ledelsesopgaver der generelt er i vidensvirksomheder og som vedkommende specifikt oplever i egen konkret virkelighed Projektopgave (forretningsplan) Projektopgaven består i at udarbejde en forretningsplan, som integrerer foropgaver og viden fra introworkshoppen samt fra modulerne 1-4. I forretningsplanen beskrives 1-2 udvalgte fokusområder indenfor eget ansvarsområde som deltageren vurderer, at virksomheden gennem en strategisk indsats vil skabe konkurrencemæssig fordel. Det kan være strategiske indsatsområder, hvor deltageren allerede har igangsat konkrete initiativer, alternativt påtænker at igangsætte i nær fremtid. Som en del af forretningsplanen skal være en 3 siders refleksion, over det udviklingsarbejde deltageren har gjort med udgangspunkt i den personlige handlingsplan, der blev formuleret på baggrund af den feedback, som deltagerens personlige lederportræt gav anledning til og som deltageren har arbejdet med gennem LKVV forløbet. Afsluttende workshop og overrækkelse af eksamensbeviser 25. september Festlig afrunding af det samlede forløb Overrækkelse af eksamensbevis og introduktion til LKVV-netværket

16 Arkitekternes Efteruddannelse Arkitektforeningen Strandgade 27A 1401 København K

LKVV 2016 Ledelse af Kreative Videnvirksomheder

LKVV 2016 Ledelse af Kreative Videnvirksomheder LKVV 2016 Ledelse af Kreative Videnvirksomheder Baggrund Lederudviklingsprogrammet Ledelse af kreative videnvirksomheder (LKVV) imødekommer et behov for at skabe en kvalificeret og ensartet forståelse

Læs mere

Ledelse af kreative vidensvirksomheder

Ledelse af kreative vidensvirksomheder Ledelse af kreative vidensvirksomheder Akademisk Arkitektforening og Danske Arkitektvirksomheder Lederudviklingsprogrammet "Ledelse af kreative vidensvirksomheder" (LKVV) imødekommer et behov for, at skabe

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten. November 2006

Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten. November 2006 Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten November 2006 TILLYKKE MED DIT NYE LEDERJOB Staten har brug for gode ledere, for god ledelse er en forudsætning for en professionel opgaveløsning

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Byggeriets Projektlederuddannelse

Byggeriets Projektlederuddannelse Byggeriets Projektlederuddannelse UDDANNELSE Ny professionel uddannelse målrettet byggeriet Byggecentrum hedder nu Molio men kvaliteten er den samme Byggeriet har brug for dygtige projektledere Der er

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø November 2016 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR udviklingsforløb,

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

ledelse der inviterer og insisterer

ledelse der inviterer og insisterer Find vejen frem VIA University College VIAs ledelsesgrundlag Aftryk VIA ledelse der inviterer og insisterer Introduktion VIA University College FORORD Ledelsesgrundlag 2 Aftryk VIA ledelse der inviterer

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

strategi værksted kursusforløb for ledere på overordnet ledelsesniveau

strategi værksted kursusforløb for ledere på overordnet ledelsesniveau strategi værksted kursusforløb for ledere på overordnet ledelsesniveau fra teori til praksis skridt for skridt Strategiplan er afgørende I opgangstider prioriterer små og mellemstore virksomheder ofte

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere