Ledelse af kreative vidensvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse af kreative vidensvirksomheder"

Transkript

1 Ledelse af kreative vidensvirksomheder Akademisk Arkitektforening og Danske Arkitektvirksomheder

2 Lederudviklingsprogrammet "Ledelse af kreative vidensvirksomheder" (LKVV) imødekommer et behov for, at skabe en kvalificeret og ensartet forståelse af de krav der er bundet til ledelsesopgaven i arkitektvirksomheder og i den kreative branche i øvrigt nu og i fremtiden. Derudover gør programmet op med dogmet om, at "kreative medarbejdere og arkitektvirksomheder ikke kan ledes". I uddannelsesforløbet vil vi undersøge de ledelsesmæssige dilemmaer der er knyttet til at udvikle en sund balance mellem forretningsmæssig styring og løbende skabe udvikling i en kreativ virksomhed, der skaber unikke resultater. Vi vil stille skarpt på de ledende partneres særlige udfordringer med at have en markedsorienteret tilgang til drift og samtidig sikre en kvalificering af vidensvirksomhedens kreative kompetencer. En visions- og værdibaseret tilgang til ledelse og styring af forretningen og organisationen vil danne klangbund for en praksisnær lederudvikling. Deltagerne vil, som den røde tråd igennem hele forløbet få mulighed for at arbejde med det personlige lederskab og sideløbende blive undervist af fagfolk i relevant teori og konkrete ledelsesværktøjer fra det økonomiske, arkitektfaglige og erhvervspsykologiske felt. Underviserne er blandt andet fast tilknyttet som forskere og eksterne lektorer på henholdsvis CBS og Københavns Universitet. I forløbet vil vi sikre en stærk kobling mellem teori og praksis. Det vil ske gennem konkrete delopgaver, hvor deltagernes aktuelle udfordringer inddrages i læringsprocessen. Denne del af programmet forudsætter en forpligtende indsats af hver enkelt deltager og alle delopgaver vil indgå i en samlet forretningsplan, som udarbejdes ved afslutningen af programmet. For at sikre den ønskede udvikling hos deltagerne vil forløbet være baseret på en læringsmodel, hvor der løbende veksles mellem faglige oplæg og refleksions- og casebaseret arbejde i studiegrupper. I undervisningen vil der være et skarpt fokus på konkrete ledelsesværktøjer, der med det samme kan omsættes og bruges i hverdagen. Deltagerne opfordres til at lave en forpligtende aftale med en erfaren leder i enten egen eller anden organisation, som kan bruges som ledelsesmæssig sparringspartner gennem uddannelsesforløbet. Programmet afsluttes med eksamen, hvor den samlede forretningsplan for eget ansvarsområde vil danne grundlag for projektopgaven, som skal forsvares til den afsluttende eksamen. For at sikre et højt udbytte af programmet skal følgende kriterier være opfyldt for deltagelse: - Afgangsbevis fra en statsanerkendt Arkitektskole, Designskole, Professionshøjskole, Universitet, Ingeniørhøjskole eller anden tilsvarende uddannelse.

3 - Dokumenteret ledelsesansvar i en kreativ vidensvirksomhed (Arkitektvirksomhed, Designvirksomhed, Byggeri og planlægning i en kommune eller tilsvarende virksomhed, der beskæftiger kreative videnmedarbejdere). Optagelse sker efter grundig gennemgang af ansøgernes CV, hvorefter der vil blive sendt besked om optagelse. August 2012 Inden introduktionsworkshoppen vil hver deltager få tilsendt en række spørgsmål, som skal besvares via web. Gennem spørgsmålene vil du blive bedt om at reflektere over dit eget ledelsesmæssige udgangspunkt og hvilke forventninger du har til LKVV programmet. Derudover vil du som kommende deltagere blive bedt om at forberede en kort præsentation af den virksomhed du er en del af, dit ansvarsområde og dine aktuelle ledelsesmæssige udfordringer.

4 august 2012 På introduktionsworkshoppen der gennemføres som et internat vil du blive præsenteret for de tanker og ideer der ligger bag LKVV programmet. Indholdet i de fire loops vil blive uddybet og holdet vil få en forsmag på de teoretiske indfaldsvinkler som programmet bygger på. Vi vil afstemme forventningerne til forløbet, identificere deltagergruppens udviklingsbehov og etablere de studie- og træningsgrupper, som du kommer til at danne et tæt parløb med i udviklingen af din lederrolle. Vi vil også vende de muligheder du har for at lave en forpligtende aftale med en mulig sparringspartner i egen (eller anden) organisation og som kan understøtte din personlige udviklingsproces så den forankres i virksomheden. På workshoppen vil vi kickstarte arbejdet med det personlige lederskab, en proces der vil blive fulgt op på i Loop 1 og de efterfølgende refleksionsdage. På denne workshop vil der være indlæg fra: Michael Christiansen, formand for bestyrelsen på Aarhus Universitet og fhv. direktør for Det Kongelige Teater Torben Klitgaard, ledende partner i LinKS Camilla Raymond, Partner i Organisation Formål: Skabe forudsætninger for et forpligtende læringsforløb, hvor deltagerne får indsigt i deres rolle og bidrag til programmet Skabe indsigt i programmets elementer og dynamik Identificere holdets fokus- og læringsområder Etablere grundlaget for udviklingen af et tværgående ledelsesmæssigt netværk Dag 1: LKVV - et branchefokuseret lederudviklingsprogram Præsentation af deltagere og kursusledelse Programmet - indhold, form (den pædagogiske model) og de enkelte elementer Inspiration: Challenging your strategic mindset Networks and alliances as future business models Personlige ressourcer og udviklingsbehov - valg af foreløbige læringspunkter

5 Netværksdannelse og relationsopbygning Dag 2: LKVV - et unikt udviklingsværksted for personlig lederudvikling Det personlige lederskab, hvad er det og hvordan skal der arbejdes med det i forløbet Refleksionens- og træningselementets betydning for at skabe et kvalificeret lærings- og udviklingsrum Inspiration: Ledelse af kreative kunstnere ~ vil de ledes og i givet fald "hvordan"? Etablering af studie- og træningsgrupper Projektopgaven og delopgavernes udfordringer og gennemførelse Dialog om optimale vilkår for deltagelse ~ skabe enighed om grundlæggende spilleregler for deltagelsen Inden LOOP 1 beskrives mindst to konkrete dilemmafyldte situationer, hvor ledelsesopgaven i forhold til en enkelt medarbejder og en gruppe af medarbejdere udfordres og en række centrale spørgsmål og tematikker udkrystalliseres september 2012 og 4. oktober 2012 Kommunikation, gode relationer og tillid mellem ledelse og medarbejdere er en vigtig forudsætning for at kunne løse de mange forskelligartet ledelsesopgaver med succes og samtidig sikre et godt og kreativt udviklende arbejdsmiljø. I dette loop vil deltagerne derfor få indsigt i og værktøjer til at skabe gode tillidsopbyggende dialoger, så kommunikationen i virksomheden styrkes i såvel partnergruppen, som blandt medarbejderne. På loop 1 vil nedenstående underviser være ansvarlig for forløbet: Camilla Raymond, erhvervspsykolog og partner i Organisation Formål: Skabe indsigt i de ledelsesmæssige udfordringer der er knyttet til at skabe motivation og engagement hos medarbejderne Forstå ledelsesrollen i forhold til at skabe tydelig kommunikation og forpligtende beslutninger Skabe øget indsigt i egen ledelsespraksis

6 Forstå betydningen af meningsfulde samtaler og deres påvirkningskraft på menneskers kompetence til at løse opgaverne og skabe værdi i virksomheden Temadage ( september 2012): Dag 1: Det Personlige Lederskab i praksis Moderne ledelse, situationsbestemt ledelse og de fire ledelsesstile Indgåelse af forpligtende aftaler, den psykologiske kontrakt som begreb og præsentation af ledelsesværktøjet Håndslag Fokus på egen ledelsesudvikling Dag 2: Dialog, samtaler og tydelig ledelseskommunikation Medarbejdergruppen med særligt fokus på møder med medarbejderne Samtalen som ledelsesredskab, herunder ansættelses- og afskedigelsessamtalen, mus samtalen og den vanskelige samtale Præsentation og træning af ledelsesværktøjet Klar Tale Valg af delopgavefokus Ramme for delopgave 1: Formulere en endelig individuel handlingsplan som tager udgangspunkt i de aktuelle dilemmaer som ledelsesopgaven giver den enkelte. Refleksionsdag (4. oktober 2012): Formiddag: Refleksion over de gennemførte temadage behandling af væsentligste budskaber. Introduktion sparring på den enkeltes delopgave. Eftermiddag: Gensidig sparring og modspil. Personlig refleksion over egen lederrolle. Introduktion til kommende modul - dialog om særlige forhold og behov oktober 2012 og 16. november 2012 I dette loop fokuseres der på de interne faktorer, der samlet set skaber en moderne virksomhed, som både leverer kortsigtet effektivitet og langsigtet udvikling. Forskellige organisationsformer

7 (modeller) relateres til arkitektvirksomhedernes hverdag og udfordringer. Betydningen af et dynamisk ledelsesnetværk og samarbejdet med interne såvel som eksterne relationer sættes i fokus. På loop 2 er nedenstående undervisere og indlægsholdere ansvarlige for forløbet: Kristian Kreiner, Professor på Copenhagen Business School Jan Mouritsen, professor på Copenhagen Business School Formål: Skabe indsigt i og forståelse for de forhold, som danner en organisation (mennesker, faciliteter og kultur) Forstå organisationsformernes muligheder for at skabe optimale vilkår for drift og udvikling af den moderne vidensvirksomhed Forstå de forhold, som især kræver ledelsesmæssigt fokus og kende til de redskaber, der skal til for at skabe de ønskede resultater, herunder kunne forstå ledelse af projektledelse Skabe indsigt i kombinationen af forskellige organisationsmodeller Styrke den enkelte forståelse af betydningen af eget netværk og samspillet med centrale relationer Indsigt i de generelle økonomimodeller og deres betydning for ledelse af virksomheder Temadage ( oktober 2012): Dag 1: Udvikling af professionelle organisationer Virksomhedens værdiskabende processer og støtteprocesser Det interne samspil og dynamiske organisationsmodeller Virksomhedens fælles ledelsesopgaver - samspillet om ledelse Udnyttelse og inddragelse af organisationens ressourcer Dag 2: Relationsudvikling og netværksdannelse Økonomi for ikke - økonomer ~ forståelse for tallenes betydning og ledelsesmæssige anvendelse Virksomhedens kritiske relationer og de ledelsesmæssige udfordringer i håndtering af disse Det dynamiske netværk ~ tiltrække, udvikle, fastholde og afvikle relationer Valg af delopgavefokus

8 Ramme for delopgave 2: Kortlægge centrale processer og beskrive den samlede organisationsmodel i egen virksomhed. Inddrage dele af egen organisation i forhold til at identificere mulige udviklingsbehov. Opstille forslag til udvikling af hele eller dele af organisationsformen samt udarbejde en konkret handlingsplan i forhold til disse. Refleksionsdag (16. november 2012): Formiddag: Refleksion over de gennemførte temadage behandling af væsentligste budskaber. Introduktion til sparring på den enkeltes delopgave. Eftermiddag: Gensidig sparring og modspil. Personlig refleksion over egen lederrolle. Introduktion til kommende modul - dialog om særlige forhold og behov. Inden LOOP 3 forberedes en beskrivelse af egen organisation (virksomhed), herunder historie, eksterne og interne forhold samt egen rolle som leder januar 2013 og 24. januar 2013 På dette loop fokuseres på at skabe en generel forståelse for virksomhedens forskellige forretnings-systemer og deres indbyrdes sammenhæng og betydning. Fokus på ledelse og styring (management) af virksomheden. Forståelse af markedet, markedets aktører og markedets indflydelse på arkitektvirksomheders drift og udvikling. Betydning af profilering og inspiration til udvikling af virksomhedens profil i markedet (branding). På loop 3 er nedenstående underviser ansvarlig for forløbet: Thomas Ritter, Professor på Copenhagen Business School Formål: Skabe overordnet indsigt i og forståelse for det fundament, som virksomheden består af (delsystemer og deres indbyrdes forhold) Forstå de enkelte ledelsesdiscipliner (fx personaleledelse, økonomistyring, kvalitetsstyring, projekt management etc.) og deres samlede betydning for virksomhedens drift og udvikling Skabe et fælles begrebsapparat, der gør det muligt at begynde at analysere virksomheds- og brancherelevante problemstillinger

9 Temadage: ( januar 2013): Dag 1: Fokus på forretningssystemer - virksomhedens styringsmæssige platform Det strategiske grundlag og begrebsapparat (mission, vision og strategi) Virksomhedens delsystemer: Økonomi Personale Produktion Teknologi Delsystemernes indbyrdes indflydelse og de afledte ledelsesmæssige udfordringer og deres betydning for den samlede virksomhed Optimering af forretningssystemerne - fokus på effektiviseringsprocesser og "LEAN" Dag 2: Introduktion til markedsforhold, eksterne parters betydning for forretningsudvikling Markedet og konkurrenternes betydning Fokus på at sætte kunden i fokus Markedets aktører ~ dem vi skal lykkes sammen med Entreprenører, byggematerialeproducenter og -forhandlere, rådgivere og bygherrer Samarbejdsmodeller Profilering og branding i markedet Prissætning og værditænkning i forhold til levering af "kunstneriske ydelser" Ledelsesopgaven i en markedsorienteret virksomhed Valg af fokus på delopgave Ramme for delopgave 3: Kortlægge virksomhedens "sundhedstilstand" på udvalgte systemmæssige områder. Foretage en markedsanalyse og udarbejde forslag til strategiske tiltag på udvalgte områder. Refleksionsdag (24. januar 2013): Formiddag: Refleksion over de gennemførte temadage behandling af væsentligste budskaber. Introduktion sparring på den enkeltes delopgave. Erfaringer fra dialog om egen leder feedback.

10 Eftermiddag: Gensidig sparring og modspil. Personlig refleksion over egen lederrolle. Introduktion til det kommende modul - dialog om særlige forhold og behov februar 2013 og 7. marts 2013 I loop 4 fokuseres på teknologiens betydning for ledelse og udvikling af arkitektvirksomheder. At sætte scenen for professionel innovation omkring produkter og ydelser såvel som arbejdsformer. Fokus på arkitektvirksomhedens teknologiske platform til gavn for professionel ledelse af vidensdeling (knowledge management (KM)), herunder dialog om praktisk organisering af dette i forhold til virksomhedens visioner og strategiske mål og planer. På dette loop kan følgende undervisere og indlægsholdere blive ansvarlige for forløbet: Torben Klitgaard, ledende partner i LinKS Mikkel A. Thomassen, Smith Eventuelt suppleret med indlæg og deltagelse af relevante ledere og eksperter fra arkitektbranchen eller andre virksomheder Formål: Forstå de udfordringer og muligheder moderne teknologi stiller virksomhederne overfor Skabe grundlag for valg af strategisk fokus for innovation af arkitektvirksomheden Skabe indsigt i begrebet knowledge management og sætte deltageren i stand til at vurdere virksomhedens behov og muligheder for udvikling af dette Skabe kendskab til de praktiske muligheder og redskaber, der kan understøtte en fortsat udvikling af innovationsprocesserne og implementering af teknologi Temadage ( februar 2013): Dag 1: Innovationsprocessers betydning for forretningsudvikling Innovationsprocessens betydning for arkitektvirksomheden nu og i fremtiden Eksempler fra konkrete innovationsprocesser og dialog om anvendelighed i forhold til moderne arkitektvirksomheder

11 Informationsteknologiens plads i den samlede virksomheds drift og udvikling Ledelsesmæssige udfordringer i forhold til anvendelse af IT og teknologiudvikling Introduktion til procesudvikling og udfordringer ved implementering af LEAN i vidensvirksomheder Dag 2: Knowledge management i LKVV Fra individuel viden og kompetence til knowledge management (KM) som forretningsaktiv Dialog om arkitektvirksomhedens muligheder ved strategisk anvendelse af KM Case: KM anvendelse i praksis - fra beslutning til integreret redskab i den ledelsesmæssige hverdag Introduktion af den samlede projektopgaves indhold og arbejdsplan Ramme for delopgave 4: Denne delopgave integreres som eksplicit del af den sammenfattende projektopgave (forretningsplan). Refleksionsdag (7. marts 2013): Formiddag: Refleksion over de gennemførte temadage behandling af væsentligste budskaber. Introduktion sparring på den enkeltes afsluttende opgave. Eftermiddag: Gensidig sparring og modspil. Introduktion til arbejdsprocessen med egen afsluttende opgave og eksamensafvikling. Dialog om særlige forhold og behov. Projektopgave: Februar til april 2013 Eksamen: 16., 17. og 18. april 2013 Denne aktivitet handler om at sætte rammen for sammenfatning af hele udviklingsprogrammet gennem at stille deltagerne overfor at udarbejde en samlet forretningsplan for eget ansvarsområde - eller dele deraf. Aktiviteten består af valg af eget ledelsesprojekt og en sparringdag, hvor deltagerne og konsulent bidrager til at skærpe fokus og kvalitet i de enkelte projektopgaver.

12 Processen afsluttes med en eksamen, hvor den enkelte deltager konfronteres med projektbeskrivelsen gennem en anvendelsesorienteret dialog om tanker og handlingsforslag (eksamen). Formål: Skabe sammenhæng mellem de formidlede temaer i programmets 4 loops i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer Afrunde det samlede forløb gennem udarbejdelse af en anvendelsesorienteret projektbeskrivelse af strategiske muligheder i eget ansvarsområde Afprøve deltagerens forståelse af håndtering af ledelse af vidensvirksomheder (arkitektvirksomheder) Skabe grundlag for sammenhængende refleksion over lederudviklingsprogrammets fremtidige anvendelse i arkitektbranchen Projektopgave (forretningsplan) Gennemføres fra afslutningen af loop 4 (februar, marts og april): Arbejde med sammenfattende projektopgave, som integrerer forrige delopgaver Udarbejdelse af samlet forretningsplan for eget ansvarsområde Udarbejdelse af supplerende refleksionsbeskrivelse omkring egen læring Afsluttende workshop og overrækkelse af eksamensbeviser 19. april 2013 Refleksion over det samlede forløb Fokus på den fortsatte fastholdelse og udvikling af egen ledelse. Overrækkelse af eksamensbevis og introduktion til LKVV netværket

LKVV 2016 Ledelse af Kreative Videnvirksomheder

LKVV 2016 Ledelse af Kreative Videnvirksomheder LKVV 2016 Ledelse af Kreative Videnvirksomheder Baggrund Lederudviklingsprogrammet Ledelse af kreative videnvirksomheder (LKVV) imødekommer et behov for at skabe en kvalificeret og ensartet forståelse

Læs mere

LKVV 2015 Ledelse af kreative videnvirksomheder

LKVV 2015 Ledelse af kreative videnvirksomheder LKVV 2015 Ledelse af kreative videnvirksomheder Baggrund Lederudviklingsprogrammet Ledelse af kreative videnvirksomheder (LKVV) formidler en kvalificeret og ensartet forståelse af de krav, der er bundet

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Byggeriets Projektlederuddannelse

Byggeriets Projektlederuddannelse Byggeriets Projektlederuddannelse UDDANNELSE Ny professionel uddannelse målrettet byggeriet Byggecentrum hedder nu Molio men kvaliteten er den samme Byggeriet har brug for dygtige projektledere Der er

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Velkommen til Selveje Danmarks

Velkommen til Selveje Danmarks Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten. November 2006

Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten. November 2006 Klar til ledelse? Invitation til alle nye ledere i staten November 2006 TILLYKKE MED DIT NYE LEDERJOB Staten har brug for gode ledere, for god ledelse er en forudsætning for en professionel opgaveløsning

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling

Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation. - Vil du være med? Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Executive Management uddannelse i forretningsudvikling & innovation - Vil du være med? & Strategi - Innovation - Ledelse - Forretningsudvikling Dansk Mode & Textil og Aalborg Universitet præsenterer en

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø November 2016 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR udviklingsforløb,

Læs mere

den praktiske uddannelse i lønsomme resultater gennem effektiv serviceledelse

den praktiske uddannelse i lønsomme resultater gennem effektiv serviceledelse Servicelederuddannelsen den praktiske uddannelse i lønsomme resultater gennem effektiv serviceledelse Servicelederuddannelsen Servicelederen skal gennem god og tydelig ledelse sikre, at virksomhedens servicemontører

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

+2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen

+2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen +2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen BAGGRUND Mens det i mange lande slet ikke er muligt at praktisere som arkitekt uden en praksisdokumentation, har Danmark ingen krav til formalisering af denne

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsens temadag 12.april 2011 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling Forstå behov og opgaver udefra og ind Tag ansvar indefra og ud Virksomhedens ydelser, resultatkrav, realiteter, udfordringer

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne i praksis og hjælpe

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere