Rapport for projektet Bæredygtig bioøkonomi i Arktis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport for projektet Bæredygtig bioøkonomi i Arktis"

Transkript

1 06/ Rapport for projektet Bæredygtig bioøkonomi i Arktis Denne rapport er afrapportering for projektet Sustainable Bioeconomy in the Arctic / Bæredygtig bioøkonomi i Arktis under programmet Sustainable development in the Arctic The Nordic Council of Ministers Arctic Co-operation Programme Projektnummer: A

2 Indhold 1. Projektets formål Projektaktiviteter Resultater fra projektseminar i Narsarsuaq Skov og træer Fiskeriprojekter i Norden NordGens arbejde med arktisk bioøkonomi Grønlands Naturinstitut Biavl i Sydgrønland Upernaviarsuk gartneri, Konsulenttjenesten for Landbrug Inuili og udviklingen/fremtiden på Inuili, fødevareskolen i Narsaq Eksempler fra Island / Matis Eksempler fra Færøerne, Bunadarstovan/ The Agricultural Centre Nordisk Bioøkonomi Initiativ (NBI) hvordan kan vi bruge dette aktivt? Resultater fra diskussion på projektseminaret Spørgeskemaundersøgelse efter projektseminaret Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Projektdeltagere

3 1. Projektets formål Projektets formål var at identificere muligheder og udfordringer for en bæredygtig bioøkonomi i Arktis med specielt fokus på primærernæringerne. De konkrete målsætninger for projektet er at: a) etablere et netværk af forskere, eksperter, beslutningstagere, organisationer, og lokale aktører for at drøfte potentialerne for bæredygtig biomasseproduktion og anvendelse i en større bioøkonomisammenhæng b) arrangere et seminar i syd-grønland i eftersommeren 2013, hvor muligheder og udfordringer for udvikling af bioenergi-initiativer for arktisk bioøkonomi præsenteres og diskuteres og prioriteres c) understøtte den fortsatte udvikling af en række arktiske bioøkonomi-initiativer, hvor SNS og NKJ som nordiske organisationer samarbejder med lokale aktører og organisationer d) styrke det tværsektorielle samarbejde og at inddrage de selvstyrende områder mere i det nordiske jord- og skovsamarbejde. 2. Projektaktiviteter Forberedende aktiviteter (maj august 2013): - Sammensætning af et netværk af forskere, eksperter, beslutningstagere, organisationer, og lokale aktører og indledende drøftelser af potentialerne for bæredygtig bioøkonomi i Arktis (delformål a) - Planlægning af praktisk og fagligt indhold af seminar i Sydgrønland i samspil med udvalg af netværksdeltagere (delformål a, b, d) Projektseminar og -ekskursion ( september 2013): - Afholdelse af 4-dages seminar i Narsarsuaq, Grønland, hvor muligheder og udfordringer for udvikling af bioøkonomiinitiativer i Arktis blev præsenteret og diskuteret. Ekskursion med aktuelle eksempler på lokale bioøkonomiprojekter i og omkring Narsarsuaq (delformål a, b, c, d) Diskussion, formidling og projektudvikling (oktober-november 2013) - Etablering af hjemmeside for projektet (http://www.nordicforestresearch.org/aboutsns/baeredygtig-biooekonomi-i-arktis/) (delformål c) - Web-baseret diskussion og spørgeskemaundersøgelse med konklusion på seminaret (delformål b, c, d) - Formidling af konklusioner og videre arbejde til EK-FJLS (delformål c, d) Projektafslutning (december 2013) - Evaluering af projektet - Afrapportering til Nordregio 3

4 3. Resultater fra projektseminar i Narsarsuaq 3.1 Skov og træer Det grønlandske Arboret bygger på plantninger i Narsarsuaq grundlagt i 1976 af dr. agro. Søren Ødum ( ) med materiale primært fra NV-Nordamerika men også fra det nordlige Norden, og senere også de Centrale Alper, NV-Nepal og Sibirien. Formålet med Arboretet er at etablere en samling af skovgrænsetræer og buske fra både den alpine og arktiske trægrænse på den nordlige halvkugle. Arboretet er i dag sandsynligvis et af de mest omfattende skovgrænse-arboreter i verden, omfatter ca. 150 hektarer, med ca. 110 arter samt ca. 600 provenienser. Skovens rolle i Grønland i et ændret klima har flere muligheder, herunder energiproduktion, lokal anvendelse (brænde), tømmer, juletræsproduktion og rekreation/friluftsliv/turisme. Omvendt kan der stille spørgsmålstegn ved udplantningen af eksotiske/ ikke-hjemmehørende træarter, som nu i større omfang frøformerer sig i og udenfor Arboretet. Er det naturforurening? Bidrager skoven til at dæmpe erosion i området? Er der mulighed for at dyrke træer og anlægge skov i større omfang og hvordan sikres det at skovene er bæredygtige og flersidige? Tv. Skoven ved Narsarsuaq. Th. Juletræer fra julemandens eget land - en ny nicheproduktion? Foto: Pernille Karlog. 3.2 Fiskeriprojekter i Norden AG-Fiskeri, som hører under EK FJLS samler forslag til projekter og bidrager til den politiske prioritering i EK- FJLS. Fokus er i de seneste år flyttet fra understøttelse af prioriterede forskningsemner til belysning og rådgivning om aktuelle politiske problemstillinger. Emnerne er fiskeritilpasning til klimaændringer, udvikling af recirkulering i akvakultur, nye fiskerimuligheder, energioptimering i fiskeriet, fiskeriets økonomi, fiskeriets teknologi, samt fiskeri og samfund. Der vil være fokus på flerartsforvaltning under det kommende islandske formandskab. AG-Fisk har sammen med Nordisk Innovation et marint innovationsprogram (100 4

5 MDKK ). Inden for arktisk fiskeri og det marine område har fiskerisamarbejdet tre særlige indsatsområder: 1) Brug af marine pattedyrressourcer. Her er problemstillingen at der er stor folkelig modstand mod at bruge disse ressourcer, eks. sæler, selv om det kan ske på en bæredygtig måde. Problemstillingen om de etisk aspekter i brug af marine pattedyr er under udredning i samarbejde med Islands Universitet. 2) Forvaltning af fiskebestande med skiftende udbredelsesmønstre. Fiskebestande varierer ikke blot i størrelse men også i udbredelse, og disse variationer bliver forstærket af klimaforandringer. Forvaltningen af udnyttelsen af fiskebestande er traditionelt meget konservativ og baseret på rettigheder som enkeltpersoner og lande opfatter som deres. Det er derfor nødvendigt med viden om fiskebestandenes udbredelse og tilpasse forvaltningerne til en situation med øget variation. Det kræver samarbejde både nationalt og internationalt og her har de arktiske områder særlige problemstillinger med få men meget vigtige arter. 3) Kystsamfundenes fremtid. Affolkning af kystsamfund og koncentrering af fiskeriet på færre større enheder er en generel udvikling som gør det vigtigt at kende og dokumentere de muligheder der stadig er til stede, herunder økonomiske forhold, produktkvalitet, turisme osv. Problemerne er i høj grad fælles for de arktiske kystsamfund og en koordineret indsats derfor vigtig. Isfjorden ved Narsarsuaq. Foto: Birgitte Jacobsen. 3.3 NordGens arbejde med arktisk bioøkonomi NordGen er organiseret i Working Groups, i alt 85 personer med ca. 10 personer per Working Group. NordGen Farm Animals (EVA program, AnGr-Nordicnet adaptation to CC,) lille projekt om den nordiske Brun Honningbi, hvor problemer med krydsninger sydfra truer artens overlevelse. NordGen Skov er en mødeplads for at fremme og forbedre planteproduktion og genetiske ressourcer. NordGen Planter, 5

6 genbank, frøbank med aktiv samling i Sverige, basissamling i Danmark og frøhvælvet i Svalbard med duplikater. Ansvar for nordiske kartoffelsorter. Projekt for PPP Pre-breeding (8 MDKK/år for 4 år) med byg, rajgræs og æbler. Projekt Planter og sorter for Arktis. Store udfordringer I forbindelse med 1) klimaforandringer og 2) fødevarer til verdensbefolkningen. Arni Bragason, direktør for NordGen, og sortgran (Picea engelmannii) i Arboretet. Foto: Pernille Karlog. 3.4 Grønlands Naturinstitut Grønlands Naturinstitut har til opgave at tilvejebringe det videnskabelige grundlag for de levende ressourcer i og omkring Grønland, samt for sikring af miljøet og den biologiske mangfoldighed, yde rådgivning til Grønlands Selvstyre indenfor instituttets område og at offentliggøre resultaterne af sin forskning. Hovedkontoret ligger i Nuuk og har ca. 65 ansatte. Afdelinger for Fisk og Skaldyr, Pattedyr og Fugle og Klimaforskningscenter. Der er fokus på opgaver indenfor georessourcer, herunder vandkraft til elektricitet, og mineralressourcer, herunder høje miljøkrav for minedrift. Grønlands Naturinstitut er Grønlands Selvstyres center for naturforskning. Foto: Grønlands Naturinstitut. 6

7 3.5 Biavl i Sydgrønland Honning fra den nordiske brune bi er en lille nicheproduktion med et større potentiale. Eksperimenter efter 2. verdenskrig var ikke succesfulde. I 1990 erne blev der eksperimenteret med udsætning af den nordiske Brun Honningbi (Apis mellifera), men med dårlige resultater. Fra 2007 til 2011 var der forsøg med gule bier, importeret fra Anholt, Danmark. I 2012 startede Ole Guldager kooperativ i samarbejde med den svenske forening NordBi med ambitionen om at skabe et habitat for Brun Honningbi i Grønland. For en tomandsvirksomhed behøves ca. 40 bikuber. Bierne kan tale kulde, men er følsomme overfor regn og vind. Der er nu opnået godkendelse som fødevareproducent, så i 2014 kan leverance til butikker begyndes. Honningproduktion i Sydgrønland. Foto: Pernille Karlog. 3.6 Upernaviarsuk gartneri, Konsulenttjenesten for Landbrug Forsøgsstation i Sydgrønland med drivhuse hvor der dyrkes kartofler, salat, grøntsager, bær. Der er samarbejdsprojekter med Norge, Island og Færøerne ( ) om jordbær. Problemer med høje plasttunneler pga. blæst. Øvrige forsøgsafgrøder er ribs, solbær, hindbær, kålroer, majroer, agurk og sommerblomster. Tv. Upernaviarsuk gartneri. Th. Kålroer og majroer. Foto: Efa Poulsen. 7

8 3.7 Inuili og udviklingen/fremtiden på Inuili, fødevareskolen i Narsaq Narsaq er hjemsted for Grønlands levnedsmiddelskole Inuili. Opstart, det er en udfordring at tiltrække højtkvalificerede undervisere, en del hentes fra Danmark når der er behov. Der uddannes kokke, fødevareinspektører, slagtere, og ernæringsvejledere. Undervisere skal ideelt set undervise 50% og lave konsulentarbejde 50%. Målet er at være et videncenter i Grønland. Der er studerende i alderen år. Narsaq har ingen lufthavn, hvilket er en begrænsning. Der arbejdes med formidling til jægere samt bønder inkl. ægtefæller. Tilgængelighed af uddannet arbejdskraft er vigtig og der fokuseres på udveksling af ansatte med længere uddannelse og studerende. For at skabe bæredygtige løsninger må vi have veluddannet arbejdsstyrke og dygtige praktikere. Der skal ildsjæle til at starte nye produktioner, her Ole Guldager foran museet i Narsarsuaq. Foto: Pernille Karlog. 3.8 Eksempler fra Island / Matis Ambitionen er at 1) øge værdien i den islandske fødevare- og bioteksektor, 2) øge folkesundheden gennem forskning og formidling, og 3) øge fødevaresikkerheden. Fortjenesten på Islands eksport af fisk/seafood er 5500 USD/indbygger. Matis arbejder succesfuldt med entrepenører: Ideen er født første kontakt til Matis Produktudvikling Markedsrespons Fortsættelse? Har forsøgsfaciliteter for at lave salgbare produkter og en fast lane til at teste succes eller fejlslag. Matis og Bioeconomy: NBI, Arctic Bioeconomy, islandsk formandskab, andre bioøkonomiprojekter. Formandskabsprogrammet for har som mål at have direkte økonomisk fordel fra projekterne, eks. gennem identifikation og prioritering af muligheder / handleplaner som følge af evaluering. De dyreste satsninger er pilotprojekter (Innovation in the BE, Energy change, Wood biomass, Resilience in the Ecosystems). Vigtigt at huske at inkludere landdistriktsudvikling. 8

9 Bioeconomy kan defineres som en økonomi der er baseret på 1) bæredygtig anvendelse og produktion af biomasse og 2) øget anvendelse af biomasse med det mål at reducere effekterne af klimaforandringer og reducere anvendelse af fossile brændstoffer. Illustration fra Matis. 3.9 Eksempler fra Færøerne, Bunadarstovan/ The Agricultural Centre Klimaet på Færøerne er præget af høj nedbør ( mm/måned), kølige somre (12 grader i juli-august) og milde vintre (3-4 grader i februar). Der produceres får og lam (1000 ton/år, 75 MDKK), mælk (7.500 m3, 52 MDKK), græs ( ton /2, FE) og kød (200 ton). Byg blev dyrket frem til 2. verdenskrig, nu forsøges der igen til foderproduktion (på forskningsbasis). Der dyrkes kartofler, roer, rabarber og jordbær til relativt gode priser. Græsdyrkning til mælke-og kødproduktion. Der høstes kg græs/ år på Færøerne. Foto: Rólvur Djurhuus Nordisk Bioøkonomi Initiativ (NBI) hvordan kan vi bruge dette aktivt? Nordisk Bioøkonomi Initiativ er en del af Bæredygtig Grøn Vækst og understøtter derfor Nidarosdeklarationen (MR FJLS) (28. juni 2012, Trondheim). Bioøkonomi kan defineres som en økonomi som har udgangspunkt i 1) en bæredygtig produktion af biomasse for øget anvendelse af 9

10 biomasseprodukter med det formål at mindske klimaforandringerne og anvendelsen af fossile råvarer og 2) en øget forædlingsværdi af biomasse med det formål at optimere økosystemtjenesternes værdi og bidrag til økonomien. NBI gennemføres via forsknings- og innovationsvirksomhed, fælles nordisk anvendelse og udvikling af infrastruktur, samordning, kundskabsdeling, samarbejde mellem forskning, producenter og erhvervsinteresser, et nordisk bioøkonomipanel og tematiske workshops og seminarer. Foto: Jan Svensson. 4. Resultater fra diskussion på projektseminaret På seminaret blev der taget hul på diskussionen af hvilke muligheder der er for tværsektorielt samarbejde for skov, landbrug, fødevarer, fiskeri og hvordan der kan udvikles initiativer indenfor arktisk bioøkonomi. Spørgsmålet er også hvordan vi kan prioritere og understøtte arktiske bioøkonomi-initiativer og hvordan SNS, NKJ, AG-Fisk, Nordgen m.fl. som nordiske organisationer kan samarbejde med lokale aktører og organisationer. Seminarets diskussion om fælles fremtidige projekter resulterede i en række forslag til fremtidigt samarbejde, herunder mulighed for projektsamarbejde mellem Matis og Inuili, fødevareskolen i Narsaq og NordGen kontakter for skovtræer, fåreavl og brun bi. Der blev foreslået at der arrangeres en ny workshop, evt. med Færøerne, Bunadarstovan som vært i samarbejde med Matis. Endelig vil diskussionens temaer indgå i arbejdet under det islandske formandsskabsprogram i

11 5. Spørgeskemaundersøgelse efter projektseminaret Som opfølgning på projektseminaret i Narsarsuaq d september 2013 blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse 1 med titlen Narsarsuaq - opfølgende diskussion og din mening, hvor alle projektdeltagerne blev bedt om at evaluere projektet og komme med forslag og ideer til fremadrettede aktiviteter. I alt 7 personer svarede aktivt på spørgeskemaet. 5.1 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 1. Hvordan vurderer du projektet Bæredygtig bioøkonomi i Arktis? 1 Vi anvendte det internetbaserede spørgeskemaværktøj SurveyMonkey. https://da.surveymonkey.com/mysurvey_editorfull.aspx?sm=2ed%2bmldw%2forzfwfswiyzdxcsqgsw66uz%2fjv4 LZLnEIo%3d) 11

12 2. Hvordan vurderer du seminaret og ekskursionen i Narsarsuaq? 3. Var der noget fagligt eller netværksmæssigt du savnede i forbindelse med seminaret og ekskursionen? For lidt fremadrettet substans, for megen orientering. Ville gerne se flere fra Grønland. Nordic innovation. Jeg manglede mere fiskeri/marint. 4. Hvad er de tre vigtigste ideer/indtryk du tog med hjem fra projektseminaret i Narsarsuaq? En belastet grønlandsk administration. Samfund med mange muligheder. Muligheder for small-scale business og rådgivning. At der er uprøvede muligheder. Ringe politisk interesse. 12

13 Svage samfund. Manglende kendskab til hvad hvem laver. At Grønland kan bruge af Islands erfaringer. Hvordan får projektet effekt? Vigtigt at Norden stiller op og støtter de ideer og projekt som Grønland vil og kan arbejde med. Fælles interesser og gode muligheder for samarbejde. At der er vilje og interesse for at udvikle de biologiske ressourcer. 5. Hvad er de tre vigtigste ideer/indtryk du tog med hjem fra ekskursionen i områderne omkring Narsarsuaq (arboret, biavl, fåreavl etc.)? Stort turismepotentiale. Man kan dyrke skov i Grønland. Frodigt. Biavl har klart muligheder for udvikling i Grønland. Biavl potentiale betydeligt. Grønland kan være link i at bevare det nordiske brune bi. Lokal entusiasme. Mulighed for forskningsprojekter i Aboretet/Granskoven. Skovdrift ikke rentabelt men vækstsammenligninger alligevel vigtige. Der er klare tegn på overgræsning af fåreavl. Mulighed for genbank af brune bier. 6. Hvilke tværfaglige emner indenfor bæredygtig bioøkonomi i Arktis ønsker du/din organisation at arbejde videre med? Udnyttelse af marine pattedyr. Markedføring af "arktiske" produkter. 13

14 Hjælpe til med at skaffe arter og sorter til dyrkning. Hjælpe til med at etablere samarbejde mellem biavl i Norden og Grønland. Fødevareproduktion, kortlægning af naturressourcer. 7. Hvilke nye initiativer indenfor arktisk bioøkonomi ønsker du/din organisation at være en del af? Brug af marine pattedyr ressourcer. Samarbejde med øvrige arktiske områder. Vi udfører nu "survey" og tager status på tilgang til genetiske resurser i Arktis. Næste initiativer afhænger af resultatet. Fødevareinitiativer. Alge-produktion/forsøg. 8. Nordisk Bioøkonomi Initiativ blev præsenteret som en ramme for samarbejde om bioøkonomi i Norden. Hvordan kan du og din organisation bruge dette aktivt? Bioøkonomi initiativer er for bredt og ufokuseret. Definere konkrete indsatsområder og involver både NMR-organisationer og øvrige arktiske områder. Vi er allerede i gang og håber at de resultater som kommer ud af vor "survey" kan hjælpe os til at støtte og prioritere de opgaver de lokale finder vigtige. Til videns- og erfaringsdeling og inspiration til at få opstartet projekter på tværs af de nordiske lande. Vi kan deltage i projekter, hvor vi har kompetencer til udvikling. 9. Hvordan ønsker du at samarbejdet indenfor Bæredygtig bioøkonomi i Arktis skal fortsætte? To parallelle spor 1. Organisatorisk samarbejde mellem stakeholder organisationer og 2. Konkrete projektaktiviteter. Med konference som samler folk fra Arktis til at præsentere bedste praksis og nye ideer. Workshop med eksempler på small scale business baseret på naturressourcer. Faglige grupper og fælles workshops. 14

15 10. Hvad kan du/din organisation bidrag med til det fortsatte samarbejde indenfor Bæredygtig bioøkonomi i Arktis? Viden om marine ressourcer, deres brug og forvaltning. Samarbejdsmodeller med mange interessenter. Vi håber vor survey kan hjælpe os at prioritere. Deltage i videre forløb og være kontaktskaber. VI kan bidrage med faglige input og udvikling af forskningsprojekter, der lægger op til produktionsudvikling. 6. Projektdeltagere Arni Bragason Direktør, NordGen Birgitte Jacobsen, Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Grønland Efa Poulsen, Upernaviarsuk gartneri, Konsulenttjenesten for Landbrug, Grønland Haraldur Hallgrímsson, Director, Matís ohf. / Icelandic Food and Biotech R&D, Island Helge Paulsen, Koordinator for Arbejdsgruppen for Fiskerisamarbeidet (AG-Fisk) Jan Svensson, SamNordisk Skovforskning (SNS) Josephine Nymand, Naturinstituttet, Afdeling for Pattedyr og Fugle Kim Lyberth, Faglærer, Inuili, fødevareskolen i Narsaq Ole Guldager, Narsarsuaq Bigård, Grønland Pernille Karlog, SamNordisk Skovforskning (SNS) Rólvur Djurhuus, Búnaðarstovan/The Agricultural Centre, Føroyar Sigrún Elsa Smáradóttir, Research Group Leader, Matís ohf. / Icelandic Food and Biotech R&D, Island Sigurjon Arason, Arbejdsgruppen for Fiskerisamarbeidet (AG-Fisk)/ Matís, Island Katrine Hahn Kristensen, projektleder, sekretær for SamNordisk Skovforskning (SNS) Tina Lindström, sekretær for NKJ 15

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge sektorprogram Undervisning og forskning, kultur, børn og unge Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 undervisning og forskning, kultur, børn og unge islands formandskab 2014 1 Undervisning og forskning,

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV

DEN LEVENDE KULTURARV DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets handlingsplan 2008-10 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014.

Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014. Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014. Ministerrådet for fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug Sektor program for fiskeri og havbrug Blå bioøkonomi - Bæredygtig forvaltning og

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse. af økologi. i offentlige køkkener. Delrapport indblik i økologisk omlægning ØKOLOGI I OFFENTLIGE KØKKENER

Kvalitativ undersøgelse. af økologi. i offentlige køkkener. Delrapport indblik i økologisk omlægning ØKOLOGI I OFFENTLIGE KØKKENER 1 Kvalitativ undersøgelse af økologi i offentlige køkkener Delrapport indblik i økologisk omlægning 2 3 Indhold 1. Indblik i økologisk omlægning...6 Formål med fase 1... 6 Målgruppe... 6 Det økologiske

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 2 vækst, velfærd Møns og værdier Klint, Østersøen, 2015 Danmark * T RY K S A G N R. 541-618 Vækst, velfærd og værdier

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige.

At styrke innovationsevnen og -lysten i regionens SMVer gennem nye partnerskaber B2B og mellem det private og det offentlige. Sammenfatning Projektets hovedmål: At styrke regionens vækst og erhvervsfremme ved at give regionale SMVer et kompetenceløft til at udnytte CSR-drevet innovation som en styrkeposition og vækstmulighed.

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning PROGRAM Nordisk Ministerråd Til Alle interesserede Kopi Fra Sekretariatet Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne Program for Ny Nordisk Mad Program

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Baggrund for projektet Projektet blev i foråret 2010 støttet af Bornholms Vækstforum og LAG Bornholm. Projektet har til huse

Læs mere

Landbrugspolitisk. redegørelse

Landbrugspolitisk. redegørelse Landbrugspolitisk redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug Marts 2007 1 FM 2007/38 DFFL J.nr. 68.16 Forord Med nærværende oplæg som er udarbejdet i tæt samarbejde med landbrugserhvervet forelægger

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Bilagsoversigt: Eftersendelser:

Bilagsoversigt: Eftersendelser: Bilagsoversigt: Bilag 1 Til 5.5.b: Evaluering af Grønlands deltagelse i internationale programsamarbejder og fonde, Udenrigsdirektoratet. Bilag 2 Til 5.8.c: Inuit Circumpolar Council Årsrapport Deloitte

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Annekser til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med

Annekser til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med RD-retningslinjerne for VSB af november 2009) Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

Aktører Uddannelse Effektanalyse

Aktører Uddannelse Effektanalyse Socialøkonomiske virksomheder - øjebliksbillede fra landene omkring det Baltiske Hav Aktører Uddannelse Effektanalyse Projekt Social entrepreneurship development in Baltic Sea region er iværksat under

Læs mere

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VIDEN TIL TIDEN NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VÆKST FRA ANALYSE OG ERHVERVSFREMME, TEKNOLOGISK INSTITUT NR. 6 - April 2012 Samsø - fremtidens ø-samfund? >1 Det digitale potentiale Afrikanske

Læs mere