Vejledning i større skriftlige opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i større skriftlige opgaver"

Transkript

1 Vejledning i større skriftlige opgaver 2012

2 Forside Til SRP og SRO skal du bruge den forside, som du får udleveret. Det giver ikke ekstra point med en kunstfærdig forside, så brug ikke tiden på det. Til andre opgaver skal du angive navn, klasse, dato, fag og opgavens titel. Abstract Et abstract er en koncentreret og relevant sammenfatning af besvarelsen som helhed på engelsk. Dit abstract skal i sig selv udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det vil typisk fylde linjer, og det anbringes lige før indholdsfortegnelsen. Abstractet skal indeholde en præsentation af undersøgelsens problemstilling, de anvendte faglige tilgange, de væsentligste resultater og konklusioner. Det er vigtigt, at du først skriver dit abstract, efter at opgaven er skrevet. Det indgår i bedømmelsen af opgaven, og det er det første, som censor læser. Eksempel, abstract (opgavetitel: Børn og fedme) This paper explores the significant rise in childhood obesity and the resulting health problems that result from poor nutrition and lack of exercise, which can be life threatening. It is explained why childhood obesity is becoming a significant public health issue, with medical and psychologi- cal consequences that persist into adulthood. The paper supplies data and statistics relevant to this particular topic. Depending on how overweight in children is defined, at least 11% and possi- bly as many as 25% of Danish children and adolescents are deemed obese. The health risks surrounding obesity are described, including diabetes, high blood pressure, and heart problems. The correlation between television and obesity in children is examined and discussed and it is concluded that there is evidence that the risk for childhood obesity doubles every two hours per day that the child watches television. Indholdsfortegnelse På en side for sig selv skrives opgavens overskrifter med sidetalshenvisning. Indholdsfortegnelsen skal give et indtryk af besvarelsens indhold og dispone- ring. Overskrifterne inde i opgaven skal være identiske med dem, der står i indholdsfortegnelsen. De skal nummereres både i indholdsfortegnelsen og inde i opgaveteksten. Det vil ofte være en god idé at have kapitler og afsnit i forskellige niveauer. På det øverste niveau befinder kapiteloverskrifterne sig, 2

3 fx indledning, redegørelse eller diskussion. På et lavere niveau har man overskrifter til de afsnit, som til sammen udgør et kapitel. Man bør ikke have mere end tre niveauer af afsnit. Sidetalshenvisningen i indholdsfortegnelsen skal kun gives til dén side, hvorpå overskriften er at finde. Hvis du bruger bilag, så skal de placeres efter litteraturlisten og de skal fremgå af indholdsfortegnelsen. Du kan få Word til at lave en indholdsfortegnelse for dig ved at markere overskrifterne i din brødtekst som netop overskrifter (under TYPOGRAFIER). Når du er helt færdig, kan du så på forreste side vælge INDSÆT REFERENCE INDEKS M.M. INDHOLDSFORTEGNELSE (ældre versioner af Word på pc). REFERENCER INDHOLDSFORTEGNELSE (Word 2010). DOKUMENTELEMENTER INDHOLDSFORTEGNELSE (Word for Mac version ). Se eksempel på en indholdsfortegnelse på næste side. 3

4 Eksempel, indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Det danske indkomstskattesystem Opbygningen Marginalskat og gennemsnitlig skatteprocent Skattereformen Topskatsanalyse Skatteprovenu fra topskat modelleret ved integralregning Antallet af skatteydere Topskatteydernes samlede skattegrundlag Undersøgelse af datasæt Statens provenu fra topskat Opsamling Afledte effekter af lettelser og afskaffelse af topskatten Forudsætninger i den matematiske model Topskattelettelsens afledte effekter gennem det økonomiske kredsløb Husholdningerne Virksomhederne Udland og den finansielle sektor Den offentlige sektor Andre forhold Opsamling Konklusion Litteraturliste 21 Bilag 1: Eksempel på beregning af personlig indkomstskat 2009 Bilag 2: Antallet af skatteydere fordelt på indkomst Indledning En opgaveformulering vil ofte være en overordnet formulering, hvor du bli- ver bedt om at behandle bestemte faglige emner indenfor et større område. For at kunne besvare opgaven fyldestgørende bliver du nødt til at foretage nogle prioriteringer i det faglige stof. Det er meget vigtigt, at læseren bliver informeret om de væsentligste prioriteringer i indledningen. Man kan sige, at indledningen er opgavens manual. En indledning skal indeholde: En kort introduktion af emneområdet 4

5 I de første linjer præsenteres opgavens emneområde, og disse linjer må meget gerne afsluttes med et par spørgsmål, som kan virke som appetit- vækker. Emnet begrundes og placeres i en større kontekst. Fokus og afgrænsning Valgene og fravalgene skal præsenteres og begrundes i indledningen. Det kan fx være en geografisk og/eller en tidsmæssig afgræsning eller emner, der ligger inden for jeres område, men som er mindre relevante for jeres opgave. Vær opmærksom på, at dette afsnit sjældent er nødvendigt, hvis du skriver en opgave med to naturvidenskabelige fag, da fokus og afgrænsning er givet med opgaveformuleringen (fx mat/fys/ke). Uddybning af opgaveformuleringen Opgaveformuleringen skal ikke gentages her. Derimod skal det fremgå, hvilke spørgsmål du ud fra opgaveformuleringen har stillet for at kunne besvare opgaven. Vær igen opmærksom på, at dette afsnit ikke altid er nødvendigt, hvis du skriver en opgave med to naturvidenskabelige fag, idet en sådan opgaveformulering ofte er helt konkret og ikke lægger op til en uddybning, men blot en besvarelse. Opgavens opbygning En kort beskrivelse af opgavens opbygning/disponering. Eksempel, indledning (dansk/samf) Op til den sidste del af tallet var Danmark et industrisamfund, hvor størstedelen af befolk- ningen var beskæftiget inden for det sekundære erhverv med fx håndværk og industri. I dette samfund var de svage fattige (økonomisk), men hvordan ser det ud i dag, hvor vi er gået fra industrisamfundet til videnssamfundet? Kan vi stadig i det senmoderne samfund tale om ulighed og fattigdom, og i hvilket omfang? Dette vil blive undersøgt i denne opgave, hvor jeg i det første kapitel vil redegøre for begre- berne ulighed og fattigdom i det senmoderne samfund samt for Zygmunt Baumans bog Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige. Projektets andet kapitel er en analyse af Jan Sonner- gaards novelle NETTO og fakta fra novellesamlingen Radiator (1997), hvor der vil blive lagt vægt på, hvordan temaet fattigdom og ulighed kommer til udtryk litterært. Analysen indeholder bl.a. person- og miljøkarakteristik, beskrivelse af fortælleteknikken og korte perspektiveringer til tre andre noveller fra Radiator. I det tredje kapitel diskuterer jeg, hvorvidt fattigdom kan define- res og anskues på forskellige måder, og hvilke konsekvenser det vil have for de fattigdomsramte. Denne diskussion tager bl.a. udgangspunkt i Jens Aage Bjørkøes artikel Vist er der fattigdom i Danmark (Politiken.dk, 2010), og der vil også blive inddraget forskellige politiske holdninger til fattigdom. Til grund for opgaven ligger fagene samfundsfag A og dansk A. Til samfundsfag er der blevet brugt teoretisk viden om begreberne ulighed og fattigdom samt sociologiske tænkeres teorier, og til diskussionsdelen hovedsageligt den kvalitative metode samt kort den kvantitative metode i 5

6 form af tabellen i bilag 6. Til faget dansk er det hovedsageligt den nykritiske metode, der vil blive brugt til at analysere NETTO og fakta, men den socialhistoriske metode vil også optræde ved brug af viden og teori fra det første kapitel. Derudover vil der også være spor af den læserorienterede metode mht., om novellens hovedperson er sympatisk eller ej, og den biogra- fiske metode vil ligeledes indgå i mindre omfang. De materialer, der er blevet benyttet i opgaven, kan alle findes i litteraturlisten på side 23. Figurer, tabeller m.m. er vedlagt som bilag. Eksempel, indledning (matematik/fysik) Når man arbejder med begrebet mekanik i gymnasiet, beskæftiger man sig ofte med bevægelser, hvor det bevægende legeme kan betragtes som én uendelig lille partikel. Man tager dermed ikke højde for, at legemet har en udbredelse. Denne måde at betragte begivenheder på er ikke altid tilstrækkelig. I denne opgave vil jeg arbejde med stive legemers mekanik. Her tager man netop højde for legemers udbredelse. Ved et stift legeme forstås et legeme, hvor massedelenes indbyr- des afstande er uforandrede under bevægelsen. Her afgrænses emnet til at omhandle roterende bevægelser omkring en fast akse. Til at be- handle disse bevægelser vil jeg indføre begreberne inertimoment, impulsmoment og kraft- moment. Hovedvægten i opgaven ligger på begrebet inertimoment. Jeg vil vise, hvordan man ved hjælp af bestemte integraler kan finde homogene stive legemers inertimoment. Ligeledes vil jeg foretage en eksperimentel bestemmelse af et legemes inertimoment, som ikke umiddelbart kan beregnes matematisk. Desuden vil jeg indføre Kønigs sætning, som også vil blive behandlet eksperimentelt. Som nævnt ovenfor, vil jeg arbejde med bestemte integraler. Dermed bliver integralregning en væsentlig del af opgaven. Emnet vil her blive begrænset til numerisk integration, hvor jeg vil beskæftige mig med højresum og venstresum. Jeg vil gøre opmærksom på min notation med hensyn til vektorer. Vektorer vil blive skrevet med fed, mens størrelsen/længden af en vektor vil blive skrevet med kursiv ligesom alle andre skalare størrelser. Besvarelse af opgaveformuleringen Før du går i gang med at besvare opgaven, er det en god idé at lave en disposition for opgaven med hovedafsnit og underpunkter. Vær opmærksom på, at opgaveformuleringen rummer en disposition, som det ofte vil være oplagt at følge. I besvarelsen af opgaven skal du i overskrifterne bruge typografi, så det er tydeligt, hvad der er hovedafsnit, og hvad der er underafsnit. Sørg for at der mindst på hver anden side er et nyt afsnit med en overskrift. 6

7 Det er vigtigt, at du selv laver gode, indholdsbeskrivende overskrifter, der fortæller noget reelt om afsnittets indhold. Intetsigende overskrifter er, når man fx bare skriver Redegørelse, Analyse af romanen eller Diskussion. Generelt: du skal følge anvisningerne fra Skrivefaget om fx argumentation, emnesætninger, sammenhæng og anvendelse af faglige begreber. Se desuden bilag 1 på side 16 om de bærende afsnit i en større skriftlig opgave. Konklusion dit svar på opgaven Det er i konklusionen, at trådene samles. Den bør fylde ca. 1 side (DHO/SRO ca. ½ til 1 side). Den skal være en opsummering af pointer, der er argumen- teret for inde i opgaven. Det er absolut værd at bruge nogen tid på at lave en god konklusion. Der skal være sammenhæng mellem indledning, brødtekst og konklusion. Det vil sige, at dine svar på opgaveformuleringen skal samles op i konklusionen. Det skal være sådan, at man ved at læse indledning og konklusion kan danne sig et overordnet billede af spørgsmål og svar i opgaven. Prøv i konklusionen at demonstrere overblik, sammenhængsforståelse og fornemmelse for opgavens progression. Hvordan bidrager dine delkonklu- sioner til din samlede konklusion? Faldgruber i konklusionen Der må ikke præsenteres nye oplysninger eller problemstillinger. F.eks. bør der ikke være litteraturhenvisninger i en konklusion. Undlad at gentage længere delkonklusioner uden at sætte dem i sammen- hæng. Præsentér dem i et mere overordnet perspektiv. Undlad sammenfatninger, som måske er interessante, men som ikke besvarer opgavens problemstillinger. Det er tilladt at perspektivere i konklusionen for at binde en sløjfe på op- gaven. Men perspektivering kan ikke erstatte en konklusion på opgavebesvarelsen. Undlad at skrive om dine personlige erfaringer med opgaven; fx: Jeg er godt tilfreds med mit arbejde. Jeg synes, jeg har lært rigtig meget. Men som altid ville det have været rart med længere tid til at gå mere i dybden med opga- ven. Eller Mit kendskab til Holocaust er blevet væsentligt forbedret, hvor- 7

8 imod jeg ikke har fået så godt et kendskab til nazismen, som jeg havde forventet. Undlad moralske afslutninger eller følelsesbetonede og moraliserende perspektiveringer: Mange jøder blev udryddet under 2. verdenskrig, og jeg har i hele forløbet følt stor medfølelse med de mange jøder, der blev udryd- det. Man kan kun prise sig lykkelig for, at det ikke var nazisterne, der vandt krigen, men derimod de europæiske demokratier godt hjulpet af USA. Heri ligger nok den væsentligste årsag til, at nazismen ikke er genopstået i Tysk- land. Litteraturlisten Det skal være en nøjagtig liste over al den litteratur, der henvises til i opga- ven. Litteraturlisten placeres på en selvstændig side mellem opgavens konklusion og evt. bilag. Der findes nogle standarder for, hvordan man opstiller sin litteraturliste. Til dem hører blandt andet, at litteraturlisten sorteres alfabetisk efter forfatternes efternavn ved mere end to forfattere bruges m.fl. bogtitler og navne på tidsskrifter skal i kursiv kapitler fra antologier samt artikler fra tidsskrifter eller aviser skal i anførselstegn. hvis der er flere tekster af samme forfatter fra samme år, skelner man mellem dem med en tilføjelse af et bogstav. Fx kan du have både Goul Andersen (2004a) og Goul Andersen (2004b). I de følgende eksempler er angivet, hvordan du helt præcist skal lave din litteraturliste ved forskellige typer af materiale. Bøger Forfatterens efternavn, Forfatterens for- og mellemnavne (Udgivelsesår): Bogens titel. Forlag, udgave. Bruun, Kim m.fl. (2011): Isis Kemi C. Systime, 4. udg. Thomsen, Jens Peter Frølund (2006): Konflikten om de nye danskere. Akademisk forlag 8

9 Film Instruktørens efternavn, Instruktørens for- og mellemnavne (Udgivelsesår): Filmes titel. Filmselskab. Moore, Michael (2004): Fahrenheit 9/11. Fellowship Adventure Group Guggenheim, Davis (2006): En ubekvem sandhed. Lawrence Bender Productions Samleværker Et samleværk er en større fremstilling med adskillige bind som fx leksika eller historiske samleværker. Forfatter (Udgivelsesår): Titel på opslaget, Værkets titel, hovedredaktørens navn (red.), Forlag. Kragh, Helge (2000): Renæssancen/Naturvidenskab, Den store danske encyklopædi, Jørn Lund (red.), Danmarks Nationalleksikon A/S Antologier En antologi er en bog med en række artikler skrevet af forskellige forfattere. Forfatterens efternavn, forfatterens for- og mellemnavne (Udgivelsesår): Kapitlets titel, s. XX- ZZ; Redaktørens navn (red.): Antologiens titel, Forlag. Borre, Ole (1984): Hvad siger teorien, s i J. Elklit & O. Tonsgaard (red.): Valg og vælger- adfærd, Forlaget Politica. Borchorst, Anette & J. Goul Andersen (2006): Er kvinder en underskudsforretning? Velfærds- kommissionens kønsperspektiv og mangel på samme, s i A. Borchorst & A.- D. Christensen (red.): Kønsrefleksioner om magt og mangfoldighed, Aalborg Universitetsforlag. Tidsskriftartikel Forfatterefternavn, forfatterens for- og mellemnavne (udgivelsesår): Artik- lens titel. Tidsskriftets navn, X. årg. nr. Z: s. PP- QQ Yilmaz, Ferruh (1999): Konstruktionen af de etniske minoriteter: Eliten, medierne og etnifice- ringen af den danske debat. Politica, 31. årg. nr. 2: s

10 Avisartikel Journalistens efternavn, fornavn (udgivelsesår): Artiklens titel. Avisens navn, Dato. Pihl- Andersen, Axel (2006): Politikere straffes for at omprioritere. Jyllands- Posten, Larsen, Ejvind (2011): Russisk roulette med kernekraft, klima og kul. Information, Internetartikel Forfatterefternavn (hvis man kan finde vedkommende ellers skriver man: Anonym), forfatterens for- og mellemnavne (udgivelsesår hvis det er oplyst ellers skriver man u.å.): Artiklens titel, (Dato, hvor man har hentet siden) Anneberg, Inger (u.å.): Forskellighed som styrke, ( ) Anonym, University of Wisconsin, College of Engineering (u.å.): Nuclear Energy, ( ) På forlangende skal en udskrift af den pågældende side kunne vises for lærer eller censor. Hvis det er vigtigt materiale, altså noget man bruger meget i opgaven, bør man vedlægge det som et bilag. Bemærk at artikler fra tidsskrifter/aviser ikke er internetartikler, selv om de er fundet på nettet. Her er tale om artikler fra et tidsskrift, som blot også læg- ges ud på nettet. Det samme gælder for forskningsrapporter. De findes ofte på nettet, men er oprindeligt udgivet på papir. Når man downloader et nummer af Ugebrevet A4, så får man akkurat det samme som dem, der modtager det med posten på papir. Det vil også sige, at man refererer til sidetal på helt vanlig vis, som om det var en artikel fra et tidsskrift (hvad det jo også er). 10

11 Eksempel For de brugte eksempler vil litteraturlisten altså få følgende udseende: Eksempel, litteraturliste Anneberg, Inger (u.å.): Forskellighed som styrke, ( ) Anonym, University of Wisconsin, College of Engineering (u.å.): Nuclear Energy, ( ) Borchorst, Anette & J. Goul Andersen (2006): Er kvinder en underskudsforretning? Velfærds- kommissionens kønsperspektiv og mangel på samme, s i A. Borchorst & A.- D. Christensen (red.): Kønsrefleksioner om magt og mangfoldighed. Aalborg Universitetsforlag. Borre, Ole (1984): Hvad siger teorien, s i J. Elklit & O. Tonsgaard (red.): Valg og vælger- adfærd. Forlaget Politica. Bruun, Kim m.fl (2011): Isis Kemi C. Systime, 4. udg. Guggenheim, Davis (2006): En ubekvem sandhed, Lawrence Bender Productions Kragh, Helge (2000): Renæssancen/Naturvidenskab, Den store danske encyklopædi, Jørn Lund (red.), Danmarks Nationalleksikon A/S Larsen, Ejvind (2011): Russisk roulette med kernekraft, klima og kul. Information, Moore, Michael (2004): Fahrenheit 9/11, Fellowship Adventure Group Pihl- Andersen, Axel (2006): Politikere straffes for at omprioritere. Jyllands- Posten, Thomsen, Jens Peter Frølund (2006): Konflikten om de nye danskere. Akademisk forlag Yilmaz, Ferruh (1999): Konstruktionen af de etniske minoriteter: Eliten, medierne og etnifice- ringen af den danske debat. Politica, 31. årg., nr. 2: s Bilag Eventuelle bilag skal placeres efter litteraturlisten. De kaldes bilag 1, 2 etc. og skal have overskrifter. Hvis man har bilag, skal dette fremgå af indholds- fortegnelsen. Bilag tæller ikke med i opgavens omfang eller i vurderingen af opgaven. Bilag kan f.eks. være grafer, tabeller, billeder, noder, artikler, ske- maer eller lign., der refereres til i opgaven. Det er en vurderingssag om eksempelvis et billede skal med i opgaven eller vedlægges som bilag. Denne vurdering beror bl.a. på, hvor ofte du refererer til billedet i din opgave, samt hvor centralt det er for din besvarelse af opgaven. 11

12 I en kemiopgave er man fx blevet bedt om at redegøre for mono-, di- og poly- umættede fedtstoffer. Figuren, der viser dette, hører med inde i selve opga- ven, da man jo skal vise, at man ved, hvordan disse fedtstoffer ser ud. I fysik har man lavet en række målinger, som går ud på det samme, men man har hver gang varieret én af de variable. Her skal der normalt være én eksemplarisk graf inde i opgaven, mens de resterende grafer lægges som bilag. Se eksempel på et bilag på side 16. Omfang og layout For de fleste vil en SRP skulle fylde sider af 2400 anslag (med mellem- rum). DHO er typisk ca. 6-8 sider. SRO typisk 8-10 sider. Hvorvidt noter, grafer og tabeller samt evt. illustrationer medtælles, vil fremgå af opgaveformuleringen. Indholdsfortegnelse, litteraturliste og medfølgende bilagsmateriale tæller ikke med i sidetallet. Sørg for, at der er en god margen, minimum 3 cm i venstre og højre side. Og så skal der anvendes 1½ linjeafstand! Til brødteksten anvendes punktstørrelse 11 eller 12. Til længere citater med indryk bruges punktstørrelse 9 eller 10. Noter, henvisninger og citater Det, du har læst, er kilden til din viden. Du skal bruge kildehenvisninger, fordi du er i gang med at skrive en akademisk/videnskabelig opgavetype. Et grundprincip i al videnskab er, at forskeren i sin søgen efter ny viden bygger oven på allerede eksisterende viden. Derfor skal du også vise, hvilken viden du benytter dig af i din opgave. I princippet er det enkelt: Hver gang, du bruger viden, som ikke er din egen, skal du henvise til, hvor du har den pågældende viden fra! Vær ikke bange for at virke uselvstændig, når du henviser til andres viden; din selvstændighed kommer til udtryk ved den måde, du udvælger, kombine- rer og bygger videre på andres viden i din opgave. 12

13 Brug af direkte citat Du kan vælge at bruge dine egne formuleringer i kombination med et direkte citat. Direkte citater skal stå i anførselstegn, så det tydeligt fremgår, at der er tale om et citat. Hvis citatet er ganske kort, flettes det ind i den løbende opgavetekst. Hvis det derimod er et længere citat, fremhæver du det grafisk ved at bruge en mindre skriftstørrelse, rykke ind fra venstre, bruge linje- afstand 1,15 og give lidt luft omkring. Eksempel, kort citat Set i det lys er Obama udstyret med a unique mixture of idealism and pragmatism (Plouffe, 2009, s. 377). Eksempel, længere citat Det enkelte individ påvirkes i større eller mindre grad af sit gruppetilhørsforhold. Den samfunds- gruppe, man tilhører, vil med andre ord få betydning for, hvilken adfærd, hvilke holdninger og hvilke værdier, man indlærer i socialiseringsprocessen. Jørgen Winding beskriver forholdet mel- lem adfærd, holdning og værdi på følgende måde: Adfærd er alt det, man kan se og høre. I denne kasse ligger vore udsagn og adfærd, men også de genstande, vi har omkring os, fx tøj, møbler, mad og bøger. Bag denne adfærd ligger vore holdninger, som kommer frem, hvis vi beder mennesker om at begrunde deres adfærd. [ ] Men bag adfærd og holdninger ligger igen vore grundlæggende værdier, som styrer både adfærd og holdninger. Dette niveau er normalt ubevidst vi sætter ikke spørgsmål ved disse værdier, fordi de præger hele vort samfund og er indlært i barndommen, før vi havde kritisk sans (Winding, 2006, s. 21). Det er denne tredeling af holdningsbegrebet, som opgaven vil anvende i den følgende analyse af danskernes syn på flygtninge og indvandrere. Brug af indirekte citat Du kan også vælge at henvise til kilden uden brug af direkte citat. Denne henvisningsform kaldes indirekte citat og er meget udbredt. Teknikken går ud på, at du formulerer de vigtige pointer med dine egne ord, men husker at henvise til kilden, bl.a. ved hjælp af henvisningsmarkører som ifølge X er, X hævder, at, X beskriver i sin bog, at I det følgende eksempel er al tekst indirekte citat fra en bog af Jørgen Win- ding fra Bemærk henvisningsmarkøren Ifølge Jørgen Winding og kilde- henvisningen i parentes: 13

14 Eksempel, indirekte citat Det enkelte individ påvirkes i større eller mindre grad af sit gruppetilhørsforhold. Den samfunds- gruppe, man tilhører, vil med andre ord få betydning for, hvilken adfærd, hvilke holdninger og hvilke værdier, man indlærer i socialiseringsprocessen. Ifølge Jørgen Winding (2006, s. 21) ud- gøres vores adfærd af det, vi siger, det vi gør, og de genstande, vi omgiver os med fx forbrugs- goder som møbler, mad og tøj. Vore holdninger kommer til udtryk, når vi bliver bedt om at give begrundelser for, hvorfor vi egentlig agerer, som vi gør. Værdierne er de mest komplekse, idet de ligger bag ved såvel adfærd som holdninger, og samtidig er styrende for begge. Hertil kommer, at værdierne ofte er ubevidste, idet de er indlært i en tidlig alder. Her er et par råd, når du omformulerer til egne ord ved indirekte citat: Du må gerne gengive kildens fagbegreber de er nødvendige for præci- sionen og kan ikke omformuleres til dine egne ord, uden væsentlig information går tabt. Læseren må aldrig få en fornemmelse af, at der er tale om direkte af- skrift fra kilden hvis dine formuleringer ligger for tæt op ad kildens, må du justere eller vælge at citere direkte. Du kan omformulere kilden ved at: o bruge løbende henvisningsmarkører: Ifølge X, X mener, at, X hævder, at osv. o indsætte dine egne refleksioner, kommentarer og forklaringer o udvælge det væsentlige fra kilden. Referér ikke alt, hvad kilden siger i et bestemt afsnit vælg i stedet det ud, du vil lægge vægt på. Grafisk henvisningsform: Parentes eller noter? Det vigtigste er, at læseren ved hjælp af henvisningerne i din opgave let og hurtigt kan finde frem til den rigtige bog, artikel eller website. Der er grund- læggende to grafiske måder. a) Brug af parentes i brødteksten, hvor du angiver forfatterens efter- navn, tekstens udgivelsesår samt sidetal i teksten. Kombiner evt. med henvisningsmarkør. Eksempel, parentes- henvisning Baudrillard mener, at den postmoderne virkelighed består af en pærevælling af opdigtede bille- der og illusioner, som ingen mening har. Dette munder ud i en tilstand af hyperrealitet, som især er karakteristisk for det vestlige samfund. Virkeligheden bliver således uvirkelig og overtages af medievirkeligheden, hvor fiktion og fakta blandes til ukendelighed (Bondebjerg, 1989, s. 43). 14

15 b) Brug af fodnoter, hvor du i noten angiver forfatter, titel samt sidetal. Eksempel, fodnote- henvisning Baudrillard mener, at den postmoderne virkelighed består af en pærevælling af opdigtede bille- der og illusioner, som ingen mening har. Dette munder ud i en tilstand af hyperrealitet, som især er karakteristisk for det vestlige samfund. Virkeligheden bliver således uvirkelig og overtages af medievirkeligheden, hvor fiktion og fakta blandes til ukendelighed. 1 1 Ib Bondebjerg: Medier og postmodernisme, s. 43 Når du henviser, gælder der følgende standardforkortelser: side = s. 37 side + efterfølgende side = s. 37f. side + efterfølgende to eller flere sider = s. 37ff. 15

16 Bilag 1. De bærende afsnit i en større skriftlig opgave. Kilde: Mette Kirk Mailand: Guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO, Gyldendal (2012) 16

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Vejledning til større skriftlig opgave SSO

Vejledning til større skriftlig opgave SSO Vejledning til større skriftlig opgave SSO Hvad er en SSO? Det er en rapport, som skal skrives individuelt. Oftest skrevet i ét fag, som mindst skal være B-fag. (Den kan indeholde op til 3 fag, hvilket

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Vejledning til SSO. Indeholder

Vejledning til SSO. Indeholder Indeholder Hvad er en SSO Hvad skal jeg gøre? Syg? Selve rapportformen: Forside Engelsk resume abstract med forslag og eksempler Indholdsfortegnelse Forord/Indledning Selve opgaven Illustration Citater

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Indholdsfortegnelse Side 1.0 Dansk- / Historieopgaven 3-1.1 Formålet med Opgaven 3-1.2 Tidsplan og omfang 3 2.0 Opgavens indhold 4-2.1 Titelforsiden 4-2.2 Indholdsfortegnelsen

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

Dette hæfte giver dig en oversigt over de større skriftlige opgaver du skal skrive i gymnasiet. Gem det! Studieretningsopgaven (SRO) 2g

Dette hæfte giver dig en oversigt over de større skriftlige opgaver du skal skrive i gymnasiet. Gem det! Studieretningsopgaven (SRO) 2g Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion... 2 2.0 Dansk-historieopgave... 3 2.1 Dansk... 4 2.2 Hvordan udarbejdes en indholdsfortegnelse i Word 2010?... 5 2.3 Noteapparat... 6 2.4 Citater... 6

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Information til elever om AT-eksamen 2015 Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Indhold Køreplan for AT-eksamen s. 2 Orientering om AT-eksamen 2014 s. 3 Sct. Knud-manualen s. 5 Uddybende om synopsen i AT

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Sundhedsservicesekretær case opgave

Sundhedsservicesekretær case opgave 2012 Sundhedsservicesekretær case opgave Susanne Dimmock Aabenraa IBC Aabenraa Dr. Margrethesvej 6200 Aabenraa 10. februar 2012 Kære sundhedsservicesekretærer Så er tiden oprindet til den sidste og afsluttende

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Afsluttende case-eksamen for sundhedsservicesekretærer kh12sund1

Afsluttende case-eksamen for sundhedsservicesekretærer kh12sund1 Afsluttende case-eksamen for sundhedsservicesekretærer kh12sund1 IBC Kolding Eksamen 28. februar- 1. marts 2013 Klinikken for Almen Velvære Lægerne Kaj og Holger har sammen etableret et sundhedscenter,

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere