Vejledning i større skriftlige opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i større skriftlige opgaver"

Transkript

1 Vejledning i større skriftlige opgaver 2012

2 Forside Til SRP og SRO skal du bruge den forside, som du får udleveret. Det giver ikke ekstra point med en kunstfærdig forside, så brug ikke tiden på det. Til andre opgaver skal du angive navn, klasse, dato, fag og opgavens titel. Abstract Et abstract er en koncentreret og relevant sammenfatning af besvarelsen som helhed på engelsk. Dit abstract skal i sig selv udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det vil typisk fylde linjer, og det anbringes lige før indholdsfortegnelsen. Abstractet skal indeholde en præsentation af undersøgelsens problemstilling, de anvendte faglige tilgange, de væsentligste resultater og konklusioner. Det er vigtigt, at du først skriver dit abstract, efter at opgaven er skrevet. Det indgår i bedømmelsen af opgaven, og det er det første, som censor læser. Eksempel, abstract (opgavetitel: Børn og fedme) This paper explores the significant rise in childhood obesity and the resulting health problems that result from poor nutrition and lack of exercise, which can be life threatening. It is explained why childhood obesity is becoming a significant public health issue, with medical and psychologi- cal consequences that persist into adulthood. The paper supplies data and statistics relevant to this particular topic. Depending on how overweight in children is defined, at least 11% and possi- bly as many as 25% of Danish children and adolescents are deemed obese. The health risks surrounding obesity are described, including diabetes, high blood pressure, and heart problems. The correlation between television and obesity in children is examined and discussed and it is concluded that there is evidence that the risk for childhood obesity doubles every two hours per day that the child watches television. Indholdsfortegnelse På en side for sig selv skrives opgavens overskrifter med sidetalshenvisning. Indholdsfortegnelsen skal give et indtryk af besvarelsens indhold og dispone- ring. Overskrifterne inde i opgaven skal være identiske med dem, der står i indholdsfortegnelsen. De skal nummereres både i indholdsfortegnelsen og inde i opgaveteksten. Det vil ofte være en god idé at have kapitler og afsnit i forskellige niveauer. På det øverste niveau befinder kapiteloverskrifterne sig, 2

3 fx indledning, redegørelse eller diskussion. På et lavere niveau har man overskrifter til de afsnit, som til sammen udgør et kapitel. Man bør ikke have mere end tre niveauer af afsnit. Sidetalshenvisningen i indholdsfortegnelsen skal kun gives til dén side, hvorpå overskriften er at finde. Hvis du bruger bilag, så skal de placeres efter litteraturlisten og de skal fremgå af indholdsfortegnelsen. Du kan få Word til at lave en indholdsfortegnelse for dig ved at markere overskrifterne i din brødtekst som netop overskrifter (under TYPOGRAFIER). Når du er helt færdig, kan du så på forreste side vælge INDSÆT REFERENCE INDEKS M.M. INDHOLDSFORTEGNELSE (ældre versioner af Word på pc). REFERENCER INDHOLDSFORTEGNELSE (Word 2010). DOKUMENTELEMENTER INDHOLDSFORTEGNELSE (Word for Mac version ). Se eksempel på en indholdsfortegnelse på næste side. 3

4 Eksempel, indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Det danske indkomstskattesystem Opbygningen Marginalskat og gennemsnitlig skatteprocent Skattereformen Topskatsanalyse Skatteprovenu fra topskat modelleret ved integralregning Antallet af skatteydere Topskatteydernes samlede skattegrundlag Undersøgelse af datasæt Statens provenu fra topskat Opsamling Afledte effekter af lettelser og afskaffelse af topskatten Forudsætninger i den matematiske model Topskattelettelsens afledte effekter gennem det økonomiske kredsløb Husholdningerne Virksomhederne Udland og den finansielle sektor Den offentlige sektor Andre forhold Opsamling Konklusion Litteraturliste 21 Bilag 1: Eksempel på beregning af personlig indkomstskat 2009 Bilag 2: Antallet af skatteydere fordelt på indkomst Indledning En opgaveformulering vil ofte være en overordnet formulering, hvor du bli- ver bedt om at behandle bestemte faglige emner indenfor et større område. For at kunne besvare opgaven fyldestgørende bliver du nødt til at foretage nogle prioriteringer i det faglige stof. Det er meget vigtigt, at læseren bliver informeret om de væsentligste prioriteringer i indledningen. Man kan sige, at indledningen er opgavens manual. En indledning skal indeholde: En kort introduktion af emneområdet 4

5 I de første linjer præsenteres opgavens emneområde, og disse linjer må meget gerne afsluttes med et par spørgsmål, som kan virke som appetit- vækker. Emnet begrundes og placeres i en større kontekst. Fokus og afgrænsning Valgene og fravalgene skal præsenteres og begrundes i indledningen. Det kan fx være en geografisk og/eller en tidsmæssig afgræsning eller emner, der ligger inden for jeres område, men som er mindre relevante for jeres opgave. Vær opmærksom på, at dette afsnit sjældent er nødvendigt, hvis du skriver en opgave med to naturvidenskabelige fag, da fokus og afgrænsning er givet med opgaveformuleringen (fx mat/fys/ke). Uddybning af opgaveformuleringen Opgaveformuleringen skal ikke gentages her. Derimod skal det fremgå, hvilke spørgsmål du ud fra opgaveformuleringen har stillet for at kunne besvare opgaven. Vær igen opmærksom på, at dette afsnit ikke altid er nødvendigt, hvis du skriver en opgave med to naturvidenskabelige fag, idet en sådan opgaveformulering ofte er helt konkret og ikke lægger op til en uddybning, men blot en besvarelse. Opgavens opbygning En kort beskrivelse af opgavens opbygning/disponering. Eksempel, indledning (dansk/samf) Op til den sidste del af tallet var Danmark et industrisamfund, hvor størstedelen af befolk- ningen var beskæftiget inden for det sekundære erhverv med fx håndværk og industri. I dette samfund var de svage fattige (økonomisk), men hvordan ser det ud i dag, hvor vi er gået fra industrisamfundet til videnssamfundet? Kan vi stadig i det senmoderne samfund tale om ulighed og fattigdom, og i hvilket omfang? Dette vil blive undersøgt i denne opgave, hvor jeg i det første kapitel vil redegøre for begre- berne ulighed og fattigdom i det senmoderne samfund samt for Zygmunt Baumans bog Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige. Projektets andet kapitel er en analyse af Jan Sonner- gaards novelle NETTO og fakta fra novellesamlingen Radiator (1997), hvor der vil blive lagt vægt på, hvordan temaet fattigdom og ulighed kommer til udtryk litterært. Analysen indeholder bl.a. person- og miljøkarakteristik, beskrivelse af fortælleteknikken og korte perspektiveringer til tre andre noveller fra Radiator. I det tredje kapitel diskuterer jeg, hvorvidt fattigdom kan define- res og anskues på forskellige måder, og hvilke konsekvenser det vil have for de fattigdomsramte. Denne diskussion tager bl.a. udgangspunkt i Jens Aage Bjørkøes artikel Vist er der fattigdom i Danmark (Politiken.dk, 2010), og der vil også blive inddraget forskellige politiske holdninger til fattigdom. Til grund for opgaven ligger fagene samfundsfag A og dansk A. Til samfundsfag er der blevet brugt teoretisk viden om begreberne ulighed og fattigdom samt sociologiske tænkeres teorier, og til diskussionsdelen hovedsageligt den kvalitative metode samt kort den kvantitative metode i 5

6 form af tabellen i bilag 6. Til faget dansk er det hovedsageligt den nykritiske metode, der vil blive brugt til at analysere NETTO og fakta, men den socialhistoriske metode vil også optræde ved brug af viden og teori fra det første kapitel. Derudover vil der også være spor af den læserorienterede metode mht., om novellens hovedperson er sympatisk eller ej, og den biogra- fiske metode vil ligeledes indgå i mindre omfang. De materialer, der er blevet benyttet i opgaven, kan alle findes i litteraturlisten på side 23. Figurer, tabeller m.m. er vedlagt som bilag. Eksempel, indledning (matematik/fysik) Når man arbejder med begrebet mekanik i gymnasiet, beskæftiger man sig ofte med bevægelser, hvor det bevægende legeme kan betragtes som én uendelig lille partikel. Man tager dermed ikke højde for, at legemet har en udbredelse. Denne måde at betragte begivenheder på er ikke altid tilstrækkelig. I denne opgave vil jeg arbejde med stive legemers mekanik. Her tager man netop højde for legemers udbredelse. Ved et stift legeme forstås et legeme, hvor massedelenes indbyr- des afstande er uforandrede under bevægelsen. Her afgrænses emnet til at omhandle roterende bevægelser omkring en fast akse. Til at be- handle disse bevægelser vil jeg indføre begreberne inertimoment, impulsmoment og kraft- moment. Hovedvægten i opgaven ligger på begrebet inertimoment. Jeg vil vise, hvordan man ved hjælp af bestemte integraler kan finde homogene stive legemers inertimoment. Ligeledes vil jeg foretage en eksperimentel bestemmelse af et legemes inertimoment, som ikke umiddelbart kan beregnes matematisk. Desuden vil jeg indføre Kønigs sætning, som også vil blive behandlet eksperimentelt. Som nævnt ovenfor, vil jeg arbejde med bestemte integraler. Dermed bliver integralregning en væsentlig del af opgaven. Emnet vil her blive begrænset til numerisk integration, hvor jeg vil beskæftige mig med højresum og venstresum. Jeg vil gøre opmærksom på min notation med hensyn til vektorer. Vektorer vil blive skrevet med fed, mens størrelsen/længden af en vektor vil blive skrevet med kursiv ligesom alle andre skalare størrelser. Besvarelse af opgaveformuleringen Før du går i gang med at besvare opgaven, er det en god idé at lave en disposition for opgaven med hovedafsnit og underpunkter. Vær opmærksom på, at opgaveformuleringen rummer en disposition, som det ofte vil være oplagt at følge. I besvarelsen af opgaven skal du i overskrifterne bruge typografi, så det er tydeligt, hvad der er hovedafsnit, og hvad der er underafsnit. Sørg for at der mindst på hver anden side er et nyt afsnit med en overskrift. 6

7 Det er vigtigt, at du selv laver gode, indholdsbeskrivende overskrifter, der fortæller noget reelt om afsnittets indhold. Intetsigende overskrifter er, når man fx bare skriver Redegørelse, Analyse af romanen eller Diskussion. Generelt: du skal følge anvisningerne fra Skrivefaget om fx argumentation, emnesætninger, sammenhæng og anvendelse af faglige begreber. Se desuden bilag 1 på side 16 om de bærende afsnit i en større skriftlig opgave. Konklusion dit svar på opgaven Det er i konklusionen, at trådene samles. Den bør fylde ca. 1 side (DHO/SRO ca. ½ til 1 side). Den skal være en opsummering af pointer, der er argumen- teret for inde i opgaven. Det er absolut værd at bruge nogen tid på at lave en god konklusion. Der skal være sammenhæng mellem indledning, brødtekst og konklusion. Det vil sige, at dine svar på opgaveformuleringen skal samles op i konklusionen. Det skal være sådan, at man ved at læse indledning og konklusion kan danne sig et overordnet billede af spørgsmål og svar i opgaven. Prøv i konklusionen at demonstrere overblik, sammenhængsforståelse og fornemmelse for opgavens progression. Hvordan bidrager dine delkonklu- sioner til din samlede konklusion? Faldgruber i konklusionen Der må ikke præsenteres nye oplysninger eller problemstillinger. F.eks. bør der ikke være litteraturhenvisninger i en konklusion. Undlad at gentage længere delkonklusioner uden at sætte dem i sammen- hæng. Præsentér dem i et mere overordnet perspektiv. Undlad sammenfatninger, som måske er interessante, men som ikke besvarer opgavens problemstillinger. Det er tilladt at perspektivere i konklusionen for at binde en sløjfe på op- gaven. Men perspektivering kan ikke erstatte en konklusion på opgavebesvarelsen. Undlad at skrive om dine personlige erfaringer med opgaven; fx: Jeg er godt tilfreds med mit arbejde. Jeg synes, jeg har lært rigtig meget. Men som altid ville det have været rart med længere tid til at gå mere i dybden med opga- ven. Eller Mit kendskab til Holocaust er blevet væsentligt forbedret, hvor- 7

8 imod jeg ikke har fået så godt et kendskab til nazismen, som jeg havde forventet. Undlad moralske afslutninger eller følelsesbetonede og moraliserende perspektiveringer: Mange jøder blev udryddet under 2. verdenskrig, og jeg har i hele forløbet følt stor medfølelse med de mange jøder, der blev udryd- det. Man kan kun prise sig lykkelig for, at det ikke var nazisterne, der vandt krigen, men derimod de europæiske demokratier godt hjulpet af USA. Heri ligger nok den væsentligste årsag til, at nazismen ikke er genopstået i Tysk- land. Litteraturlisten Det skal være en nøjagtig liste over al den litteratur, der henvises til i opga- ven. Litteraturlisten placeres på en selvstændig side mellem opgavens konklusion og evt. bilag. Der findes nogle standarder for, hvordan man opstiller sin litteraturliste. Til dem hører blandt andet, at litteraturlisten sorteres alfabetisk efter forfatternes efternavn ved mere end to forfattere bruges m.fl. bogtitler og navne på tidsskrifter skal i kursiv kapitler fra antologier samt artikler fra tidsskrifter eller aviser skal i anførselstegn. hvis der er flere tekster af samme forfatter fra samme år, skelner man mellem dem med en tilføjelse af et bogstav. Fx kan du have både Goul Andersen (2004a) og Goul Andersen (2004b). I de følgende eksempler er angivet, hvordan du helt præcist skal lave din litteraturliste ved forskellige typer af materiale. Bøger Forfatterens efternavn, Forfatterens for- og mellemnavne (Udgivelsesår): Bogens titel. Forlag, udgave. Bruun, Kim m.fl. (2011): Isis Kemi C. Systime, 4. udg. Thomsen, Jens Peter Frølund (2006): Konflikten om de nye danskere. Akademisk forlag 8

9 Film Instruktørens efternavn, Instruktørens for- og mellemnavne (Udgivelsesår): Filmes titel. Filmselskab. Moore, Michael (2004): Fahrenheit 9/11. Fellowship Adventure Group Guggenheim, Davis (2006): En ubekvem sandhed. Lawrence Bender Productions Samleværker Et samleværk er en større fremstilling med adskillige bind som fx leksika eller historiske samleværker. Forfatter (Udgivelsesår): Titel på opslaget, Værkets titel, hovedredaktørens navn (red.), Forlag. Kragh, Helge (2000): Renæssancen/Naturvidenskab, Den store danske encyklopædi, Jørn Lund (red.), Danmarks Nationalleksikon A/S Antologier En antologi er en bog med en række artikler skrevet af forskellige forfattere. Forfatterens efternavn, forfatterens for- og mellemnavne (Udgivelsesår): Kapitlets titel, s. XX- ZZ; Redaktørens navn (red.): Antologiens titel, Forlag. Borre, Ole (1984): Hvad siger teorien, s i J. Elklit & O. Tonsgaard (red.): Valg og vælger- adfærd, Forlaget Politica. Borchorst, Anette & J. Goul Andersen (2006): Er kvinder en underskudsforretning? Velfærds- kommissionens kønsperspektiv og mangel på samme, s i A. Borchorst & A.- D. Christensen (red.): Kønsrefleksioner om magt og mangfoldighed, Aalborg Universitetsforlag. Tidsskriftartikel Forfatterefternavn, forfatterens for- og mellemnavne (udgivelsesår): Artik- lens titel. Tidsskriftets navn, X. årg. nr. Z: s. PP- QQ Yilmaz, Ferruh (1999): Konstruktionen af de etniske minoriteter: Eliten, medierne og etnifice- ringen af den danske debat. Politica, 31. årg. nr. 2: s

10 Avisartikel Journalistens efternavn, fornavn (udgivelsesår): Artiklens titel. Avisens navn, Dato. Pihl- Andersen, Axel (2006): Politikere straffes for at omprioritere. Jyllands- Posten, Larsen, Ejvind (2011): Russisk roulette med kernekraft, klima og kul. Information, Internetartikel Forfatterefternavn (hvis man kan finde vedkommende ellers skriver man: Anonym), forfatterens for- og mellemnavne (udgivelsesår hvis det er oplyst ellers skriver man u.å.): Artiklens titel, (Dato, hvor man har hentet siden) Anneberg, Inger (u.å.): Forskellighed som styrke, ( ) Anonym, University of Wisconsin, College of Engineering (u.å.): Nuclear Energy, ( ) På forlangende skal en udskrift af den pågældende side kunne vises for lærer eller censor. Hvis det er vigtigt materiale, altså noget man bruger meget i opgaven, bør man vedlægge det som et bilag. Bemærk at artikler fra tidsskrifter/aviser ikke er internetartikler, selv om de er fundet på nettet. Her er tale om artikler fra et tidsskrift, som blot også læg- ges ud på nettet. Det samme gælder for forskningsrapporter. De findes ofte på nettet, men er oprindeligt udgivet på papir. Når man downloader et nummer af Ugebrevet A4, så får man akkurat det samme som dem, der modtager det med posten på papir. Det vil også sige, at man refererer til sidetal på helt vanlig vis, som om det var en artikel fra et tidsskrift (hvad det jo også er). 10

11 Eksempel For de brugte eksempler vil litteraturlisten altså få følgende udseende: Eksempel, litteraturliste Anneberg, Inger (u.å.): Forskellighed som styrke, ( ) Anonym, University of Wisconsin, College of Engineering (u.å.): Nuclear Energy, ( ) Borchorst, Anette & J. Goul Andersen (2006): Er kvinder en underskudsforretning? Velfærds- kommissionens kønsperspektiv og mangel på samme, s i A. Borchorst & A.- D. Christensen (red.): Kønsrefleksioner om magt og mangfoldighed. Aalborg Universitetsforlag. Borre, Ole (1984): Hvad siger teorien, s i J. Elklit & O. Tonsgaard (red.): Valg og vælger- adfærd. Forlaget Politica. Bruun, Kim m.fl (2011): Isis Kemi C. Systime, 4. udg. Guggenheim, Davis (2006): En ubekvem sandhed, Lawrence Bender Productions Kragh, Helge (2000): Renæssancen/Naturvidenskab, Den store danske encyklopædi, Jørn Lund (red.), Danmarks Nationalleksikon A/S Larsen, Ejvind (2011): Russisk roulette med kernekraft, klima og kul. Information, Moore, Michael (2004): Fahrenheit 9/11, Fellowship Adventure Group Pihl- Andersen, Axel (2006): Politikere straffes for at omprioritere. Jyllands- Posten, Thomsen, Jens Peter Frølund (2006): Konflikten om de nye danskere. Akademisk forlag Yilmaz, Ferruh (1999): Konstruktionen af de etniske minoriteter: Eliten, medierne og etnifice- ringen af den danske debat. Politica, 31. årg., nr. 2: s Bilag Eventuelle bilag skal placeres efter litteraturlisten. De kaldes bilag 1, 2 etc. og skal have overskrifter. Hvis man har bilag, skal dette fremgå af indholds- fortegnelsen. Bilag tæller ikke med i opgavens omfang eller i vurderingen af opgaven. Bilag kan f.eks. være grafer, tabeller, billeder, noder, artikler, ske- maer eller lign., der refereres til i opgaven. Det er en vurderingssag om eksempelvis et billede skal med i opgaven eller vedlægges som bilag. Denne vurdering beror bl.a. på, hvor ofte du refererer til billedet i din opgave, samt hvor centralt det er for din besvarelse af opgaven. 11

12 I en kemiopgave er man fx blevet bedt om at redegøre for mono-, di- og poly- umættede fedtstoffer. Figuren, der viser dette, hører med inde i selve opga- ven, da man jo skal vise, at man ved, hvordan disse fedtstoffer ser ud. I fysik har man lavet en række målinger, som går ud på det samme, men man har hver gang varieret én af de variable. Her skal der normalt være én eksemplarisk graf inde i opgaven, mens de resterende grafer lægges som bilag. Se eksempel på et bilag på side 16. Omfang og layout For de fleste vil en SRP skulle fylde sider af 2400 anslag (med mellem- rum). DHO er typisk ca. 6-8 sider. SRO typisk 8-10 sider. Hvorvidt noter, grafer og tabeller samt evt. illustrationer medtælles, vil fremgå af opgaveformuleringen. Indholdsfortegnelse, litteraturliste og medfølgende bilagsmateriale tæller ikke med i sidetallet. Sørg for, at der er en god margen, minimum 3 cm i venstre og højre side. Og så skal der anvendes 1½ linjeafstand! Til brødteksten anvendes punktstørrelse 11 eller 12. Til længere citater med indryk bruges punktstørrelse 9 eller 10. Noter, henvisninger og citater Det, du har læst, er kilden til din viden. Du skal bruge kildehenvisninger, fordi du er i gang med at skrive en akademisk/videnskabelig opgavetype. Et grundprincip i al videnskab er, at forskeren i sin søgen efter ny viden bygger oven på allerede eksisterende viden. Derfor skal du også vise, hvilken viden du benytter dig af i din opgave. I princippet er det enkelt: Hver gang, du bruger viden, som ikke er din egen, skal du henvise til, hvor du har den pågældende viden fra! Vær ikke bange for at virke uselvstændig, når du henviser til andres viden; din selvstændighed kommer til udtryk ved den måde, du udvælger, kombine- rer og bygger videre på andres viden i din opgave. 12

13 Brug af direkte citat Du kan vælge at bruge dine egne formuleringer i kombination med et direkte citat. Direkte citater skal stå i anførselstegn, så det tydeligt fremgår, at der er tale om et citat. Hvis citatet er ganske kort, flettes det ind i den løbende opgavetekst. Hvis det derimod er et længere citat, fremhæver du det grafisk ved at bruge en mindre skriftstørrelse, rykke ind fra venstre, bruge linje- afstand 1,15 og give lidt luft omkring. Eksempel, kort citat Set i det lys er Obama udstyret med a unique mixture of idealism and pragmatism (Plouffe, 2009, s. 377). Eksempel, længere citat Det enkelte individ påvirkes i større eller mindre grad af sit gruppetilhørsforhold. Den samfunds- gruppe, man tilhører, vil med andre ord få betydning for, hvilken adfærd, hvilke holdninger og hvilke værdier, man indlærer i socialiseringsprocessen. Jørgen Winding beskriver forholdet mel- lem adfærd, holdning og værdi på følgende måde: Adfærd er alt det, man kan se og høre. I denne kasse ligger vore udsagn og adfærd, men også de genstande, vi har omkring os, fx tøj, møbler, mad og bøger. Bag denne adfærd ligger vore holdninger, som kommer frem, hvis vi beder mennesker om at begrunde deres adfærd. [ ] Men bag adfærd og holdninger ligger igen vore grundlæggende værdier, som styrer både adfærd og holdninger. Dette niveau er normalt ubevidst vi sætter ikke spørgsmål ved disse værdier, fordi de præger hele vort samfund og er indlært i barndommen, før vi havde kritisk sans (Winding, 2006, s. 21). Det er denne tredeling af holdningsbegrebet, som opgaven vil anvende i den følgende analyse af danskernes syn på flygtninge og indvandrere. Brug af indirekte citat Du kan også vælge at henvise til kilden uden brug af direkte citat. Denne henvisningsform kaldes indirekte citat og er meget udbredt. Teknikken går ud på, at du formulerer de vigtige pointer med dine egne ord, men husker at henvise til kilden, bl.a. ved hjælp af henvisningsmarkører som ifølge X er, X hævder, at, X beskriver i sin bog, at I det følgende eksempel er al tekst indirekte citat fra en bog af Jørgen Win- ding fra Bemærk henvisningsmarkøren Ifølge Jørgen Winding og kilde- henvisningen i parentes: 13

14 Eksempel, indirekte citat Det enkelte individ påvirkes i større eller mindre grad af sit gruppetilhørsforhold. Den samfunds- gruppe, man tilhører, vil med andre ord få betydning for, hvilken adfærd, hvilke holdninger og hvilke værdier, man indlærer i socialiseringsprocessen. Ifølge Jørgen Winding (2006, s. 21) ud- gøres vores adfærd af det, vi siger, det vi gør, og de genstande, vi omgiver os med fx forbrugs- goder som møbler, mad og tøj. Vore holdninger kommer til udtryk, når vi bliver bedt om at give begrundelser for, hvorfor vi egentlig agerer, som vi gør. Værdierne er de mest komplekse, idet de ligger bag ved såvel adfærd som holdninger, og samtidig er styrende for begge. Hertil kommer, at værdierne ofte er ubevidste, idet de er indlært i en tidlig alder. Her er et par råd, når du omformulerer til egne ord ved indirekte citat: Du må gerne gengive kildens fagbegreber de er nødvendige for præci- sionen og kan ikke omformuleres til dine egne ord, uden væsentlig information går tabt. Læseren må aldrig få en fornemmelse af, at der er tale om direkte af- skrift fra kilden hvis dine formuleringer ligger for tæt op ad kildens, må du justere eller vælge at citere direkte. Du kan omformulere kilden ved at: o bruge løbende henvisningsmarkører: Ifølge X, X mener, at, X hævder, at osv. o indsætte dine egne refleksioner, kommentarer og forklaringer o udvælge det væsentlige fra kilden. Referér ikke alt, hvad kilden siger i et bestemt afsnit vælg i stedet det ud, du vil lægge vægt på. Grafisk henvisningsform: Parentes eller noter? Det vigtigste er, at læseren ved hjælp af henvisningerne i din opgave let og hurtigt kan finde frem til den rigtige bog, artikel eller website. Der er grund- læggende to grafiske måder. a) Brug af parentes i brødteksten, hvor du angiver forfatterens efter- navn, tekstens udgivelsesår samt sidetal i teksten. Kombiner evt. med henvisningsmarkør. Eksempel, parentes- henvisning Baudrillard mener, at den postmoderne virkelighed består af en pærevælling af opdigtede bille- der og illusioner, som ingen mening har. Dette munder ud i en tilstand af hyperrealitet, som især er karakteristisk for det vestlige samfund. Virkeligheden bliver således uvirkelig og overtages af medievirkeligheden, hvor fiktion og fakta blandes til ukendelighed (Bondebjerg, 1989, s. 43). 14

15 b) Brug af fodnoter, hvor du i noten angiver forfatter, titel samt sidetal. Eksempel, fodnote- henvisning Baudrillard mener, at den postmoderne virkelighed består af en pærevælling af opdigtede bille- der og illusioner, som ingen mening har. Dette munder ud i en tilstand af hyperrealitet, som især er karakteristisk for det vestlige samfund. Virkeligheden bliver således uvirkelig og overtages af medievirkeligheden, hvor fiktion og fakta blandes til ukendelighed. 1 1 Ib Bondebjerg: Medier og postmodernisme, s. 43 Når du henviser, gælder der følgende standardforkortelser: side = s. 37 side + efterfølgende side = s. 37f. side + efterfølgende to eller flere sider = s. 37ff. 15

16 Bilag 1. De bærende afsnit i en større skriftlig opgave. Kilde: Mette Kirk Mailand: Guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO, Gyldendal (2012) 16

Vejledning i større skriftlige opgaver

Vejledning i større skriftlige opgaver Vejledning i større skriftlige opgaver Forside Til SRP og SRO skal du bruge den forside, som du får udleveret. Det giver ikke ekstra point med en kunstfærdig forside, så brug ikke tiden på det. Til andre

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

BILAG 1 Fra vejledningen til studieretningsprojektet, oktober 2006

BILAG 1 Fra vejledningen til studieretningsprojektet, oktober 2006 BILAG 1 Fra vejledningen til studieretningsprojektet, oktober 2006 4. Fremmedsprog 2.5 Ved opgaver, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af de anvendte kilder være på det/de fremmede sprog.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Opgavens opbygning... 1 2.1. Om forside... 1 2.2. Om abstract... 1 2.3. Om indholdsfortegnelse... 2 2.4. Om opgavens indledning...

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Indhold 1. Placering af opgaverne... 2 2. Dansk- og/eller historieopgaven... 3 3. Studieretningsprojekttræningsopgaven.... 3 4. Studieretningsprojektet...

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet s.2 4.

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

guide til store skriftlige opgaver

guide til store skriftlige opgaver gyldendal Mette Kirk Mailand guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO Guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO af Mette Kirk Mailand 1. udgave, 1. oplag 2012 2012 Gyldendal A/S, København

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater og

Læs mere

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS s trin til en bedre SRP Indholdsfortegnelse side Formål & mål De indgående fag side side Vejledning side 6 Opgaveformulering Bedømmelsen side side 7 8 SRP i fremmedsprog side

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Større Skriftlig Opgave. DANSK A Eksempler på emner

Større Skriftlig Opgave. DANSK A Eksempler på emner Større Skriftlig Opgave DANSK A Eksempler på emner Den større skriftlige opgave Denne folder giver dig et indblik i, hvad det indebærer at skrive større skriftlig opgave (SSO) i de forskellige fag, og

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Oktober 2015/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Vejledning til større skriftlig opgave SSO

Vejledning til større skriftlig opgave SSO Vejledning til større skriftlig opgave SSO Hvad er en SSO? Det er en rapport, som skal skrives individuelt. Oftest skrevet i ét fag, som mindst skal være B-fag. (Den kan indeholde op til 3 fag, hvilket

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver i gymnasiet

Vejledning til større skriftlige opgaver i gymnasiet Vejledning til større skriftlige opgaver i gymnasiet Nyborg Gymnasium Formalia: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Abstract (resumé på engelsk) 4. Indledning med opgaveformulering 5. Selve opgaven 6.

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere