Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand"

Transkript

1 NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen Claes Mørch Anne Ejby Søndergaard Karina Sørensen Thomas Pilborg Fraværende Michael Kristensen 1. Velkomst og underskrift af referatet fra sidste møde. Siden sidst: Repræsentantskabsmødet, seminar. Formanden bød velkommen til mødet. Referatet fra mødet den 25. februar blev underskrevet. Birgitte Gothen oplyste, at Susanne Lauersen havde været til aspirantprøve og bestået denne. Hun oplyste videre, at der nu var kommet en ordning på problemet mellem FCI og den Canadiske Kennelklub, Alle stambøger udstedt af CKC (uanset udstedelsesdato) anerkendes igen af FCI med omgående ikrafttræden. Som følge heraf må alle hunde med CKC-stambøger igen deltage på FCI CACIB-udstillinger. CKC-stambøger må igen overføres til medlemslandenes og kontraktpartnernes stambøger, og hunde med CKC-stambøger må igen benyttes til avl. Sanktionen mod CKC s dommere blev imidlertid opretholdt, således at det stadig pr. 1. januar 2007 ikke er tilladt for Canadian Kennel Club dommere at virke på FCI s internationale CACIB-udstillinger. Herefter nævnte Birgitte Gothen, at der på repræsentantskabsmødet blev orienteret om nye udstillingsregler, der træder i kraft den 1. januar Hun nævnte videre, at et lovforslag om ændring af stambogsføringsregler blev vedtaget, med henblik på at modvirke HD-fotografering af hunde i udlandet. Herefter blev adfærdsseminaret, som Newfoundlandklubben i Danmark havde afholdt, nævnt. Der deltog i alt 27 tilhører. Det fandtes foruroligende særligt set i lyset af efterlysningerne om flere aktiviteter nævnt på sidste års Generalforsamling, at så få havde haft interesse i at deltage, idet antallet af deltagere alene blev nået med hjælp fra andre racer. Charlotte Gothen havde gjort en god indsats. Det var opfattelsen, at der måske burde have været mere tid til rådighed.

2 Den kommende generalforsamling: Bestyrelsens lovændringsforslag, underbemandingen af bestyrelsen. Situationen i bestyrelsen nu og det kommende år arbejdsfordelingen. Bestyrelsen drøftede det af bestyrelsen fremsatte lovændringsforslag. Der var enighed om - særligt henset til den trængte bemandingssituation i bestyrelsen, de senere års skærpede krav til regnskabsførelsen og den generelt faldende interesse for at påtage sig frivilligt arbejde, at det er særdeles vigtigt, at der også fremover sikres kompetent revision, hvorfor en vedtagelse af ændringsforslaget er af største vigtighed for bestyrelsen. Grundet stort arbejdspres og andre byrder vil alene 4 bestyrelsesmedlemmer deltage i generalforsamlingen Birgitte Gothen, Anne Søndergaard Ejby, Claes Mørch og Karina Sørensen. De fire deltagende bestyrelsesmedlemmer har dog fået de øvriges fulde mandater til at træffe de beslutninger, der måtte være nødvendige. Det blev besluttet at holde formøde med dirigenten. I relation til den trængte bemandingssituation i bestyrelsen blev det videre aftalt, at dirigenten på formødet informeres om DKKs jurists svar til Newfoundlandklubben i Danmark om muligheden for på generalforsamlingen at få valgt en person ind i bestyrelsen for et år. Herefter nævnte Thomas Pilborg at han grundet arbejdsmæssige forhold ser sig nødsaget til at nedprioritere bestyrelsesarbejdet i betydelig grad i en længere periode. Han vil dog fortsætte med at løse opgaver i relation til medlemskartoteket og således ikke træde ud af bestyrelsen. Endelig nævnte Karina Sørensen, at arbejdet som udstillingssekretær efterhånden har antaget et så stort omfang, at hun efter Bornholmerudstillingen ikke længere ser sig i stand til at varetage jobbet på samme serviceorienteret måde, som hidtil. Hun ønsker derfor i forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen at drøfte udstillingssekretærens job fremover. Bestyrelsen blev i den forbindelse enige om nærmere at undersøge muligheden for at gøre brug af DKKs tilbud om on-line tilmeldinger til udstillinger, således dette kan iværksættes tidligst umiddelbart efter Gold Cup Bestyrelsen drøftede herefter en arbejdsplan for det kommende foreningsår ( ). Der var enighed om følgende: Vi må erkende, at der ikke er den samme opmærksomhed og vilje/lyst til at engagere sig i foreningsarbejde som i tidligere år. Det viser den trængte bemandingssituation i bestyrelse såvel som i regionsstyrelser. Derfor må vi med kritiske øjne se på, hvad der reelt er muligt at nå uden at ambitionsniveauet forværrer bemandingssituationen yderligere. Vi vil derfor i foreningsåret arbejde for følgende tiltag: Lave en aftale om at anvende DKKs on-line tilmeldingssystem til vores egne udstillinger. Fra og med udstillingen i Svendborg den 8. og 9. september vil denne type tilmeldinger være eneste mulighed for tilmelding til Newfoundlandklubben i Danmarks udstillinger. For at lette udstillingssekretæren i jobevaretagelsen tildeles udstillingssekretæren en jobtelefon. Oprette en SoR hitliste Tage en dialog med DKK om HD/AD problematikken, herunder muligheden for at anvende en højere indeksfaktor frem for D/E+3 restriktionerne.

3 - 3 - Gennemføre en dommerkonference Gennemføre udstillinger Støtte regions-, dressur- og vanddressurarbejdet i muligt omfang. Yderligere udbygge og vedligeholde hjemmesiden Post møde bemærkning til arbejdsplanen: Da det efterfølgende er kommet frem, at der ved brug af DKK s on-line tilmelding ikke kan vedhæftes en kopi af stambogen, når udenlandske udstillere tilmelder on-line igennem DKK, vil det stadigt være muligt at tilmelde pr. post til udstillingssekretæren. Indtil videre vil dette vil også gælde danske udstillere for at give en "blid" overgang til on-line systemet. Muligheden for on-line tilmelding vil blive påbegyndt til Svenborgudstillingen. 3. Udstillinger Bornholm 07: Lars Højdam oplyste, at han havde kontaktet en campingplads på Bornholm, men de ønskede ikke at indgå i et samarbejde om at holde modsat-dag -udstillingen der. Det blev videre oplyst, at DKK havde ændret deres tilbud om lån af ringe, hvor dette tilbud sammen med Bernerklubben, anvendes. Gold Cup 2007: Kontrakten med Ravnsborghallen er underskrevet. Laila Justesen og Knud og Berit Boye havde tilkendegivet at ville hjælpe med at står for Gold Cup I den forbindelse vil Laila Justesen blive spurgt, om hun vil være koordinator på festen lørdag aften. Det blev videre besluttet, at der skal afholdes et særligt Gold Cup 2007 møde umiddelbart efter Generalforsamlingen. I den forbindelse gennemgås Gold Cup what-2-do listen. Som følge heraf meddeles regioner og vanddressur, at det berammede møde den 3. juni 2007 flyttes til senere formentlig september Juleudstilling 08: Karina Sørensen undersøger muligheden for at afholde juleudstilling enten ved Århus Firmasport eller i Galten Hallen. Da det efterfølgende er kommet frem, at vi ved ÅFS ikke må medbringe mad og drikkevarer, fravælges ÅFS. Herefter drøftede bestyrelsen mulige dommeremner for de resterende planlagte udstillinger i Endvidere drøftedes efter henvendelse fra DKK, dommeremner for 2009 til DKKs udstillinger. Der var enighed om at anbefale at anvende danske dommere. 4. Hjemmesiden Claes Mørch orienterede om status for hjemmesiden. Det blev aftalt, at regionerne og vanddressuren samt lydighed skal være meget tydeligere på hjemmesiden. Der bliver oprettet sider til regioner, vanddressur og lydighed, hvor relevant stof kan lægges ind. 5. Dommerkonference Der var enighed om, at der afholdes en dommerkonference foreløbigt tidspunkt er 10. november 2007 i Nyborg evt. Nyborghallen.

4 6. Økonomi Budget for det kommende år Anne Søndergaard Ejby gennemgik det reviderede regnskab, herunder drøftedes revisionspåtegningerne. Det er bestyrelsens opfattelse, at revisionspåtegningerne synes at vise stigende krav til regnskabsførelsen særligt set i relation til tidligere års regnskabsførelse. Derfor er bestyrelsen enige i, at der skal udarbejdes en form for regnskabsvejledning, der beskriver, hvorledes god regnskabsskik opretholdes. Dette vil bl.a. indbefatte en sikring af kompetente revisorer. Bestyrelsen er enig om nedenstående budget for 2007: Budget 2007 Hovedposter - Forslag: Budget 2006 Budget 2007 Indtægter: Kontingent Renter Kursgevinster Udstillinger Annoncer Hvalpeliste Rosetsponsorer Regioner og dressur I alt Udgifter: Newfposten Administration Regionsmøde Adfærdsseminar Dommerkonference Anskaffelser* I alt Over/underskud * Trailer til transport af klubbens udstyr, fladskærm til medlemskartotek, bærbar PC til sekretær/webmaster, printer, jobtelefon, software til redaktøren af Newfoundland Posten. 7. Sundheden på newferne Der er enighed om, at Claes Mørch udfærdiger forslag til brev til DKK, hvor Newfoundlandklubben i Danmark anmoder om et møde med DKK. Newfoundlandklubben i Danmark vil gerne have en drøftelse med DKK bl.a. om hvad DKK vil opnå med de yderligere HD/AD avlsrestriktioner, om det er bevist statistisk set om HD/AD status ved indførelse af restriktioner er blevet bedre, og om det er undersøgt, hvorvidt en sådan restriktion medfører afledte negative konsekvenser for avlen. Bestyrelsen blev endvidere enig om, at det af klubbens hjemmeside skal fremgå, hvor dopplerscanning kan foretages. Beslutning om at klubben evt. skal yde et tilskud til en scanning tages op på et senere tidspunkt.

5 8. Newfoundland Posten Intet. 9. Regioner Lars Højdam sender brev/mail til regionerne og vanddressuren om udsættelse af det berammede møde. Mødet forventes i stedet afholdt den 29. eller 30. september Claes Mørch udsender snarest referatet fra mødet i Dressur/vand Der var enighed om, at der i posten skal være et genoptryk af opfordringen til at sende LP-resultater til dressurkontaktpersonen, så LP-hitlisten kan revitaliseres. Endvidere var der enighed om at undersøge muligheden for at lave en SoR-hitliste. 11. Eventuelt Lars Højdam tager kontakt til Klaus Jensen vedr. udstillingen i Vordingborg mhp. at afhjælpe uafklarede spørgsmål. 12. Næste møde Næste møde afholdes den 12. maj 2007 kl ved ÅFS forud for generalforsamlingen. Birgitte Gothen udsender dagsorden for mødet. Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen Claes Mørch Anne Søndergaard Ejby Thomas Pilborg Karina Sørensen

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn

Referat af. bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2009 - Langeskov, Fyn Til stede var Fra bestyrelsen: Birthe Møller

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat. bestyrelsesmøde 5/2010

Referat. bestyrelsesmøde 5/2010 Referat af bestyrelsesmøde 5/2010 Dato for mødet: 20. juni 2010 Til stede: Henrik Westeraa (HeWe), Annette Pedersen (AnPe), Michael Johannesen (MiJo), Michael H. Jensen (MhJ), Thelde Ravn Toft (TrTo),

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde den 7. marts 201009 - Langeskov, Fyn

Referat af. bestyrelsesmøde den 7. marts 201009 - Langeskov, Fyn NEWFOUNDLANDKLUBBEN I DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 201009 - Langeskov, Fyn Til stede var Fra bestyrelsen: Birthe Møller

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt.

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt. Referat fra Spidshundeklubbens Generalforsamling den 22.04. 2007 i Vejle. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse.

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Christian Johansen

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere