IFRS ED Insurance Contracts 2013 FAF medlemsmøde. Jesper Dan Jespersen 31. oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS ED Insurance Contracts 2013 FAF medlemsmøde. Jesper Dan Jespersen 31. oktober 2013"

Transkript

1 IFRS ED Insurance Contracts 2013 FAF medlemsmøde Jesper Dan Jespersen 31. oktober 2013

2 Agenda Baggrund Hovedprincipperne Simplifikation "Skadeforsikring" Simplifikation "Liv og pension" Præsentation og notekrav Spørgsmålene fra IFRS Bilag 1

3 Internationale regnskabsregler International Accounting Standards Board (IASB) udsteder "International Financial Reporting Standards (IFRS)" f.eks. IFRS 4: Insurance contracts IFRS 7: Financial Instruments, disclosures IFRS 9: Financial instruments. "International Accounting Standards (IAS)" f.eks. IAS 18: Revenue IAS 19: Employee Benefits IAS 39: Financial instruments IFRIC and SIC interpretations. 2

4 Internationale regnskabsregler Hvorfor er IFRS interessant? IFRS Regnskabsbekendtgørelse Solvens II Udsteder International Accounting Standards Board Finanstilsynet Kommissionen Parlamentet EIOPA I kraftsætter EU's Ministerråd: Børsnoterede koncerner skal bruge EUgodkendte IFRS Finanstilsynet EIOPA Bruger Børsnoterede koncerner (herunder finansielle koncerner) Finansielle virksomheder - forsikrings- og pensionsvirksomheder Forsikrings- og pensionsvirksomheder Sammenhæng - Har været IFRS-konform med enkelte undtagelser Balancen er i oplægget IFRS-konform - dog ikke forsikringshensættelser 3

5 Internationale regnskabsregler Omfattende ændringer på vej IFRS 4 - fase II ED Forsikringskontrakter 25. oktober 2013 Høringsfristens udløb 2. halvår 2014 Endelig standard 1. januar 2017 Tidligst mulig implementering 1. januar 2018? Forventet implementering IFRS 9 Finansielle instrumenter 4. kvartal 2013 Hedge accounting 2. halvår 2014 (Classification and measurem.) 1. januar 2015? Tidligst mulig implementering 1. januar 2016? Forventet implementering Solvens II Implementering 25. august 2013 Høringsfrist udløb DK (SSB) 22. oktober 2013? EU Omnibus II 1. januar 2014 Ikrafttrædelse af SSB i DK April 2014? Endelig Level II-tekst 1. januar 2016? Solvens II-ikrafttrædelse 4

6 Hovedprincipperne Scope for IFRS om forsikringskontrakter "Byggeklodserne" Pengestrømme Diskonteringsrente Risikotillæg Servicemargin

7 Hovedprincipperne Scope Forslaget gælder alle forsikringskontrakter frem for forsikringsselskaber Forsikringskontrakter, herunder genforsikringskontrakter, som virksomheden udsteder, samt genforsikringskontrakter, der holdes til afdækning m.v. Investeringskontrakter, som virksomheden udsteder med overskudsdeling - forudsat at virksomheden også udsteder forsikringskontrakter Visse finansielle garantier. Definitionen af en forsikringskontrakt svarer til nuværende IFRS 4 "En kontrakt, hvorefter en part påtager sig betydelig forsikringsrisiko fra en anden part ved at indvillige i at kompensere forsikringstageren, hvis en specificeret uvis fremtidig begivenhed har en ugunstig virkning for forsikringstageren Der er ikke givet en kvantitativ guide for vurderingen, men indføjet krav om, at der faktisk er mindst et faktisk (kommercielt) scenarie, hvor der er væsentlig kompensation til forsikringstager. Uden for Scope af IFRS 4 Ingen væsentlig ændring i de kontrakter, der ikke er omfattet af IFRS 4 Der er tilføjet følgende yderligere undtagelser: (1) restværdigarantier udstedt af fabrikanter, forhandlere eller sælgere; (2) Bestemte fastprisservicekontrakter. 6

8 Hovedprincipperne Opdeling af kontrakter ED omfatter kun behandlingen af forsikringskontrakter for udsteder. Udskillelse/opdeling af bestemte dele af forsikringskontrakten ("unbundling") er et krav. Kun de krævede elementer må udskilles. Måles efter forsikringsstandarden Måles efter forsikringsstandarden, men indbetalinger medtages ikke i præmierne Måles efter IFRS 9 Måles efter Revenue recognitionstandard 7

9 Hovedprincipperne Indregning og afgrænsning Første indregning ("recognition") sker på det tidligste tidspunkt for enten dækningsperiodens begyndelse, eller tidspunktet for forfald af den første betaling, eller tidspunktet, hvor forsikringskontraktens relevante portefølje af forsikringer er, eller viser tegn på at være, tabsgivende. Solvens II: Tidligste af aftaletidspunkt og dækningsperiodens start Indregningen ophører ("derecognition") når alle rettigheder og forpligtelser er ophørt når kontrakten ændres (væsentligt), så den ikke længere er omfattet af reglerne for forsikringskontrakter, eller indgår i den oprindelige portefølje i begge situationer realiseres gevinst. Indregningen af forsikringskontrakters (fremtidige) præmie og forpligtelser sker frem til dækningen ophører eller til tidspunktet, hvor prisen kan ændres til at afspejle risikoen for kontrakten. 8

10 Hovedprincipperne Reglerne for målingen Hovedreglen er: 4 byggeblokke Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Servicemargin Forventede indbetalinger Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Forventet pengestrøm Simplifikationer for korte forsikringsaftaler og kontrakter med overskudsdeling Præmieallokeringsmetode Spejlingsmetode 9

11 Måling af forsikringskontrakter Modellens 4 byggeblokke Byggeblokmodel bruges til måling af forpligtelser Summen af blokke er nul for at eliminere indregning af "førstedagsavancer". Forskel til Solvens II Modellen baseres på "fulfilment value" Nettobetalinger af rettigheder og forpligtelser til opfyldelse af kontrakten ("fulfilment value") opgjort til nutidsværdi Opgjort på porteføljeniveau Baseret på aktuelle, objektive og neutrale forudsætninger på rapporteringstidspunktet. Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Servicemargin Forventede indbetalinger Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Forventede pengestrømme 10

12 Måling af forsikringskontrakter Forventede pengestrømme Forventede indbetalinger Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Forventede udbetalinger Forventet pengestrøm Diskonteringseffekt Risikotillæg Servicemargin Solvens II (Direktiv): Det bedste skøn afspejler det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige cash flows, hvor der tages hensyn til tidsværdien (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flows) beregnet ved hjælp af den relevante risikofri rentekurve. Eksplicitte, neutrale og sandsynlighedsvægtede skøn på fremtidige ind- og udbetalinger Baseret på statistiske middelværdier (ikke det mest sandsynlige udfald) Direkte henførbare salgsomkostninger for porteføljen afholdt før kontraktindgåelse fradrages i præmie/servicemargin "Fulfilment values" dvs. ud fra virksomhedens perspektiv, men skal ikke være i strid med observerbare data i markedet Estimaterne opdateres ud fra al tilgængelig information, så disse afspejler den neutrale, opdaterede statistiske middelværdi på målingstidspunktet/rapporteringstidspunktet Pengestrømmene omfatter kun betalinger inden for "contract boundary", jf. ovenfor Opgøres på porteføljeniveau. 11

13 Måling af forsikringskontrakter Forventede pengestrømme diskontering Forventede indbetalinger Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Servicemargin Solvens II: Ej metodefrihed Forventet pengestrøm Diskontering til nutidsværdi baseret på forsikringsforpligtelsernes karakteristika, så som f.eks. betalingstidspunkt (timing), valuta og likviditet Diskonteringsrente skal være konsistent med aktuelle, observerbare markedspriser på finansielle instrumenter med tilsvarende cash flow. Metodefrihed, men guidelines beskriver procedurer for opgørelsen "Bottom-up" med udgangspunkt i principiel risikofri rente, tillagt spænd for at afspejle karakteristika for forpligtelserne (likviditet) "Top-down" med udgangspunkt i finansielle instrumenter med tilsvarende betalingsmønstre, "renset" for disse instrumenters særlige egenskaber (f.eks. kreditspænd, likviditet m.v.), der ikke er relevante for forpligtelserne Afspejler kun aktivernes afkast, når forpligtelserne er direkte afhængige af tilknyttede aktiver, jf. senere. 12

14 Måling af forsikringskontrakter Forventede pengestrømme diskonteringsrente Example bottom-up and top-down approach Financial instrument yield of 5.25% (based on actual assets held or a reference portfolio) Either a top-down or a bottom-up approach may be used to determine an appropriate discount rate. In theory, both approaches should result in the same discount rate; however, in practice, differences are expected. Top-down approach: 3.75% Bottom-up approach: 3.50% Market risk premium for expected credit losses (1%) Market risk premium for unexpected credit losses (0.5%) Difference between top-down and bottom up approach (0.25%) Liquidity premium (0.5%) Risk-free rate 3% No specific method prescribed Regardless of the approach used, the discount rate should be consistent with the characteristics of the insurance contract liability, e.g. timing, currency and liquidity. 13

15 Måling af forsikringskontrakter Risikotillæg Forventede indbetalinger Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Servicemargin Solvens II: Risikotillægget beregnes på en måde, der gør det muligt at sikre, at værdien af de forsikringsmæssige hensættelser svarer til det beløb, som forsikrings- og genforsikringsselskaber kan forventes at kræve for at overtage og honorere forsikrings- og genforsikringsforpligtelser Forventet pengestrøm Risikotillægget afspejler den kompensation, som virksomheden vil kræve, for at det er indifferent i forhold til at afregne ("fulfil") en forsikringskontrakt med et usikkert cash flow (uncertainty regarding amount and timing), kontra afregne en forsikringskontrakt med et fast (fixed) cash flow, men med samme forventede nutidsværdi. Risikotillæg skal således afspejle usikkerhed på kontraktens pengestrømme Metodefrihed, men notekrav om visning af fraktiler uanset valg af metode Skal opgøres eksplicit og efter en konsistent metode. Risikomargin "låses" ved første indregning og resultatføres systematisk i takt med risikoens afløb Efterfølgende ændringer i risikomargin ved opdatering/genberegning af antagelser føres i resultatopgørelsen. 14

16 Måling af forsikringskontrakter Byggeblokmodel sammenfatning og visning Første indregning Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Servicemargin Forventede indbetalinger Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Præsentation af efterfølgende målinger i pengestrømme uden forbindelse til forsikringskontrakt: Resultatopgørelse i pengestrømme vedr. nuv. eller tidligere serviceperiode: Resultatopgørelse Løbetidsforkortelse Resultatopgørelse i diskont. rente A. totalindkomst i risikoopgørelse /-margin: Resultatopgørelse Frigiv. margin: Resultatopgørelse Modregn. af vedr. fremtidig service i pengestrømme vedr. fremtidig serviceperiode: Servicemargin (hvis plads) 15

17 Simplifikation "Skadeforsikring" Præmieallokeringsmetode

18 Måling af forsikringskontrakter Præmieallokeringsmetode (PAA) "Skadeforsikring" Mulighed for at bruge en simplificeret metode ("premium allocation"), hvis dette fører til en rimelig tilnærmelse af "byggeblok"metodens resultater, eller dækningsperioden (inden for "contract boundary") er 1 år eller kortere. Erstatningshensættelse måles, når skader indtræffer og efter byggeklodsprincip inkl. risikomargin Første indregning Efterfølgende indregninger Modtaget præmie X "Forsikringshensættelse" primo X Direkte salgsomkostninger [-X] Modtaget præmie i perioden X Hensættelse til tab på kontrakter [ X] i tabsgivende kontrakter [+/- X] "Forsikringshensættelse" ultimo X Optjent præmie i perioden -X Forrentning (løbetidsforkortelse) "Forsikringshensættelse" ultimo Virker for de fleste korthalede produkter, men ikke for flerårige aftaler, som f.eks. ejerskifte, entreprise m.v.? X X 17

19 Simplifikation "Liv og pension" Mirroring/spejling

20 Måling af forsikringskontrakter Alternativ model "Spejling" "Livsforsikring" For at undgå regnskabsmæssig mismatch mellem aktiver og passiver, der er "linked" til pengestrømme og de underliggende "items" Gælder for kontrakter, der kræver, at virksomheden har underliggende "items" (f.eks. specificerede aktiver og passiver, en gruppe af forsikringer eller virksomhedens samlede aktiver og passiver) specificerer en forbindelse ("link") mellem betaling til kunden og afkastet af disse underliggende "items". Undtagelsesreglen forudsætter opdeling af aftalens pengestrømme i Faste betalinger i henhold til aftalen Optioner, der kan ekserceres af forsikringstager Indbyggede garantier om minimumsbetalinger. 19

21 Måling af forsikringskontrakter Alternativ model "Spejling" præsentation Specificerer kontrakten et "link" til underliggende "items"? Pengestrømme varierer direkte med de underliggende aktiver m.m. Pengestrømme varierer indirekte med underliggende aktiver m.m. Pengestrømme varierer ikke med de underliggende aktiver og passiver m.v. Måling Spejler værdien af de underliggende "items" - dvs. værdiansættelse til amortiseret kostpris, Fair Value (FVTPL, FVOCI) Risikojusteret nutidsværdi af forventede pengestrømme Ændringer i "fulfilment"- pengestrømme afspejles svarende til underliggende "items", når pengestrøm varierer direkte præsentation Ændringer i pengestrømme indgår direkte i resultatopgørelsen Præsenteres svarende til "byggeblok" metoden i hhv. Resultatopgørelsen og i Anden Totalindkomst 20

22 Præsentation og notekrav

23 Præsentation Opbygning af Omsætning Indtægt ved forsikringskontrakter skal beskrive beløbet, der forventes overført til virksomheden, i takt med at dækning/service ydes til kunden (optjent "præmie") Omsætning For undtagelsesreglen (PPA) svarer dette til Optjent præmie Hovedreglen: "Omsætning" opgøres som forskel i primohensættelser: Seneste estimat for forventede erstatninger vedrørende rapporteringsperioden Seneste estimat for forventede omkostninger vedrørende rapporteringsperioden Ændringen i (afløbet af) risikotillæg Andelen af Servicemargin vedrørende rapporteringsperioden Andelen (afskrivning af) af direkte henførte erhvervelsesomkostninger Omsætning, i alt Der er krav om afstemning i note af forskydning, frigivelse og opbygning af hensættelser i form af forskydningsnoter. Der vil blive behov for yderligere opdeling af de forsikringsmæssige hensættelser i komponenter. X X X X X X 22

24 Præsentation Opbygning af Omsætning - et eksempel Hvordan kommer "omsætningen" frem? "Omsætning" 196,9 Skete skader -51,0 Omkostninger -12,5 UW Result 133,4 Renteindtægt 30,0 Løbetidsforkortelse -5,7 Investment 24,3 Resultatopgørelse 157,7 Værdiregulering Værdiregulering vedr. diskontering Anden totalindkomst Totalindkomst, i alt 157,7 Primo estimat af skader 50,0 Primo estimat, omkostninger 12,5 Reduktion af risikotillæg 3,8 Frigivet servicemargin 130,7 "Omsætning" 196,9 Servicemargin Opening 392,1 Indbetalinger Udbetalinger Diskontering Risikotillæg Frigivelse af Service Margin -130,7 Ændring i tidligere skøn Ny forretning Servicemargin 261,4 Indbetalinger 600,0 Udbetalinger -200,0 Diskontering 14,6 Risikotillæg -22,5 Servicemargin 392,1 Balance (summeret) Investeringer 1.000,0 892,5 Erstatningshensættelse -26,0 "Præmiereserve" -900,0-608,8 Egenkapital 100,0 257,7 "Præmiereserve" Opening 900,0 Præmie Løbetidsforkortelse 5,7 Revenue -196,9 Investeringselement -100,0 Closing 608,8 Første indregning af en treårig kontrakt - dvs. Servicemargin fordeles over 3 år 23

25 Yderligere note og oplysningskrav Indregning og måling Beskrivelse af resultatet og afstemning fra modtagen præmie til "Revenue" Afstemning og fordeling på forskydninger af marginer Virkning af første indregning i perioden Tabsgivende porteføljer. Væsentlige skøn (Mere) detaljeret beskrivelse af metoder og processer for opgørelse af skøn og antagelser Beskrivelse og begrundelse for ændring i metoder/ antagelser Visning af konfidensniveau for og metode til opgørelse af risikotillæg Rentekurve(r), der er anvendt, og metode for opgørelse. Risiko og følsomhed Kvantitativ og kvalitativ beskrivelse af forsikringsrisici med følsomhed for resultat og egenkapital Beskrivelse af kredit, likviditet og markedsrisici Erstatningsudvikling Regulatoriske krav. 24

26 Overgangsregler Tidligst mulig implementering er 1. januar 2017, men forventet 1. januar 2018 Afhængig af EU godkendelse (og Finanstilsynet) Implementering sker retrospektivt, dog mulighed for pragmatisk løsning: Tilgang til overgangsregler Bagudrettet fuld implementering Bagudrettet modificeret implementering Bestem diskonteringsrente ved første indregning Bestem Servicemargin på overgangstidspunktet Praktisk udvej/valg, hvis bagudrettet implementering ikke er mulig 25

27 Overgangsregler Forsikringskontrakt på tegningstidspunkt: Forsikringskontrakt på tidspunkt for overgang til IFRS 4 fase 2: Forventet over- / underskud Indregnes i resultatopgørelsen iht. generelle regler Resterende over- / underskud Fulfilment pengestrømme Fulfilment pengestrømme Risikotillæg Antag at det er ens Risikotillæg Diskonteringseffekt Forventet pengestrøm Brug observerbare rentekurver Antag svarende til nu tillagt kendte betalinger Diskonteringseffekt Forventet pengestrøm 26

28 Spørgsmål fra IASB om ED'en

29 Hvad har vi hørt indtil nu? Indlåsning af risikotillæg Omkostninger ved indlåsning af diskonteringsrente på første indregningstidspunkt - krav om styring af historiske rentekurver for at fordele mellem anden totalindkomst og resultatet Risikotillæg indlåst på tidspunkt for første indregning - nogle mener, at fremtidige ændringer for fremtidig risikoafløb bør reguleres i risikotillægget Uklarhed om præcist hvilke pengestrømme, der skal regulere Servicemargin. Spejling/"Mirroring" "Ser godt ud, men " Uklarhed om forslagets rækkevidde og hvad den dækker i forhold til indlåsningseffekter for Servicemargin Usikkerhed om splittet af pengestrømme - hvad er det præcise formål Konsistens. 28

30 Kommentarer til ED spørgsmålene? Høringsudkastet giver kun mulighed for få svar: Måling Præsentation Overgangsregler Spørgsmål 1: Regulering af Servicemargin, løbende ved ændringer i forventede pengestrømme. Spørgsmål 3: Er præsentationen af indtægter ("præmie") og omkostninger mere relevant end margin - rapportering? Spørgsmål 5: Har forslaget til (retrospektiv) implementering en passende balance mellem sammenligning og mulighed for verifikation? Spørgsmål 2: Indregning og måling for kontrakter, der specificerer et "link" til underliggende pengestrømme fra aktiver m.m. Spørgsmål 4: Er det relevant at præsentere virkningen af diskontering (løbetidsforkortelse) og renteændring i henholdsvis P/L og OCI? samt spørgsmål om omkostningerne ved implementering og klarheden af ED'en. 29

31 Læs mere ED Insurance Contracts 30

32 Kontakt Jesper Dan Jespersen Partner Telefon

33 Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af et emne, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om. Selvom fejl og mangler i præsentationen er forsøgt undgået, kan KPMG ikke påtage sig noget ansvar for dispositioner, som foretages uden vores forudgående rådgivning KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

34 Bilag

35 Overgangsregler Et eksempel Pragmatisk implementering - skal ikke tage hensyn til udtømmende information ved opgørelse af pengestrømme i Servicemargin Måle forsikringskontrakter til "fulfilment"-pengestrømme og et estimat for Servicemargin samt risikotillæg opgjort pr. overgangsdatoen Estimere diskonteringsrente ud fra observerbar rentekurve - eller rentekurve med 3 års gennemsnitligt spread Historik for diskonteringsrente Aktuel Aktuel Aktuel Aktuel Anden totalindkomst ved overgangen til ED Første indregning af portefølje af aftaler fra? Historisk pengestrøm brugt ved opgørelse af Servicemargin ved overgangen til ED 5-års oversigt? Totalindkomst Balance Overgangsdato (indlåst diskontering ved overgang) 1. januar

36 Måling af forsikringskontrakter Genforsikringsdækning afgivet genforsikring Hovedreglen er byggeblokmodellen, men tilpasset til afgivet genforsikring Undtagelsesreglen (PPA) gælder også for genforsikring "Fulfilment"-pengestrømme for genforsikring opgøres ved brug af antagelser, der modsvarer antagelserne for den relevante del af aftalernes "fulfilment" pengestrømme Ved opgørelse af pengestrømme tages hensyn til risiko for "non performance" kreditrisiko på genforsikringsselskabet Servicemargin Servicemargin Risikotillæg Risikotillæg Kalibreret Diskontering Pengestrømme Opgjort med konsistente antagelser Diskontering Pengestrømme til de(n) underliggende (portefølje af) aftale(r) Kalibreret til genforsikringspræmie Genforsikringsaktiv Modsvarende forpligtelse 35

Vi har primært forholdt os til de 2 første af de 5 anførte hovedformål i høringsbrevet.

Vi har primært forholdt os til de 2 første af de 5 anførte hovedformål i høringsbrevet. Modtager: Finanstilsynet, Flemming Petersen, fp@ftnet.dk Emne: Høringssvar vedrørende ændring af regnskabsbekendtgørelsen Dato: Den 20. februar 2015 Høringspart: Den Danske Aktuarforening HØRINGSSVAR Den

Læs mere

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015 REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING Niels Olesen December 2015 1 1 AGENDA Hvorfor ny regnskabsbekendtgørelse Hovedregel/undtagelse Balancen Indregning Hensættelserne Rentekurver Eksempler Sammenligning

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Revisors Rolle. Revisors rolle i kraftvarmeværker. Med særligt fokus på afgifter

Revisors Rolle. Revisors rolle i kraftvarmeværker. Med særligt fokus på afgifter Revisors Rolle Med særligt fokus på afgifter 22. august 2013 Revisors rolle i kraftvarmeværker Disponering Revisors ydelser Løsning af revisionsopgaven Særlige problemstillinger i kraftvarmeværker Energiafgifter

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Vandselskaber og skat

Vandselskaber og skat Vandselskaber og skat DANVA-konference 24. august 2011 Vandselskaber og skat Emner Overordnet om skattepligten Status på de skattemæssige indgangsværdier Hvornår forventes selskaberne at blive skattebetalende?

Læs mere

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 26. januar 2015 FIRA J.nr. 162-0041 /fp Ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Ændringen har følgende hovedformål 1) Tilpasning

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member

2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member KPMG Flintholm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Vision - at byggeriet: 1. Afspejler KPMG s værdier 2. Viser KPMG som en dynamisk dansk og international ti virksomhed 3. Viser KPMG

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Baggrund og fremtidig

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DANVA Temadag om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter. 27. februar 2014

DANVA Temadag om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter. 27. februar 2014 DANVA Temadag om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter 27. februar 2014 Agenda Den skattemæssige vinkel Er der fradrag for medfinansieringen? Bindende svar 1 Hvad er medfinansieringen udtryk for,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Revisors holdning til transparens i ejendomsselskabers årsrapporter

Revisors holdning til transparens i ejendomsselskabers årsrapporter Revisors holdning til transparens i ejendomsselskabers årsrapporter Allan Pedersen 10. april 2013 0 Agenda Præsentation Årsrapporten Formål Grundliggende kvalitetskrav Oplysninger Oplysningskrav Ledelsesberetningen

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi

Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi VEJ nr 9847 af 05/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej. Opfordring til dialog...

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej. Opfordring til dialog... Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej Opfordring til dialog... September 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Baggrund og fremtidig proces 2 3. Diskussionsoplægget i hovedtræk 3 4. Afhængighed

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Expected loss model set fra et mindre pengeinstituts perspektiv November 2016

Expected loss model set fra et mindre pengeinstituts perspektiv November 2016 www.pwc.dk Expected loss model set fra et mindre pengeinstituts perspektiv Agenda Overblik over den nye nedskrivningsmodel Erfaringer med tilgangen hos mindre institutter Udvalgte problemstillinger: Inkorporering

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Finanstilsynet 3/4 2017 FIRA/fp Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Almindelige bemærkninger

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultatopgørelsen grundlæggende begreber

Resultatopgørelsen grundlæggende begreber grundlæggende begreber Forstå definitionerne på hhv. Indtægter og omkostninger Forstå forskellen mellem regnskab aflagt på kontantbasis (cash flow accounting) og periodiserede regnskab (accrual accounting)

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Deloitte & Touche. Midlertidige IAS regler for forsikringskontrakter

Deloitte & Touche. Midlertidige IAS regler for forsikringskontrakter VNYT N Y H E D S B R E Forsikring Midlertidige IAS regler for forsikringskontrakter D Deloitte & Touche August 2003 en 31. juli 2003 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) udkast

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Resultatopgørelsen grundlæggende begreber

Resultatopgørelsen grundlæggende begreber grundlæggende begreber Forstå definitionerne på hhv. Indtægter og omkostninger Forstå forskellen mellem regnskab aflagt på kontantbasis (cash flow accounting) og periodiserede regnskab (accrual accounting)

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Indberetninger under Solvens II. Informationsmøde om livsforsikringshensættelser. Jens Henrik Laursen, Kristian Lind, Bo Pedersen og Mads Tarp

Indberetninger under Solvens II. Informationsmøde om livsforsikringshensættelser. Jens Henrik Laursen, Kristian Lind, Bo Pedersen og Mads Tarp Indberetninger under Solvens II Informationsmøde om livsforsikringshensættelser Jens Henrik Laursen, Kristian Lind, Bo Pedersen og Mads Tarp d. 14. december 2012 Dagsorden Introduktion Status på implementeringen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Nye anbefalinger og nøgletal 2015

Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Kun nøgletal for industri, service og handel behandles. Nøgletal for finans, der dækker pengeinstitutter, skadesog livsforsikring, behandles ikke 5. juni 2015 kpmg.dk

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences BILAG 1 Undtagelser i IAS 39 IAS 39 skal anvendes af alle virksomheder på alle typer af finansielle instrumenter med undtagelse af følgende: 1 a) De kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis www.pwc.dk Værdiansættelse i praksis Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest 23. april 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Nedskrivningstest Baggrund Sikring af, at en virksomheds aktiver

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Jesper Dan Jespersen, Partner Jan Per Jensen, Director 16. maj 2011 Agenda Vejen til god ledelse og styring Overblik. Baggrund Fra

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016.

2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016. 2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016. Implementering af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Mandag den 18. juni 2012 kl. 09.30 Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Værdiforringelsestest

Værdiforringelsestest Værdiforringelsestest Finansanalytikerforeningen 14. januar 2009 Agenda Formål IAS 36 IAS 36 - Beregning af kapitalværdi Nedskrivning Oplysninger i årsrapporten ÅRL kontra IFRS 14. januar 2009 Side 2 Værdiforringelsestest

Læs mere

Låne- og finansieringsprodukter

Låne- og finansieringsprodukter www.pwc.dk Låne- og finansieringsprodukter Rentesikring (renteswap), låneomkostninger og konvertering Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Rentesikring (renteswap) Låneomkostninger Lånekonvertering 2 Rentesikring

Læs mere

af råvarerisici 27. august 2007 AUDIT

af råvarerisici 27. august 2007 AUDIT Afdækning af råvarerisici Et overblik over regnskabs- og skattemæssigessige forhold 27. august 2007 AUDIT Lars Rhod Søndergaard Afdækning af råvarerisici et overblik over regnskabs- og skattemæssige forhold

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr

Halvårsrapport Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr Halvårsrapport 2017 Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr. 35 99 27 15 Halvårsrapport 2017 Perioderapport: Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2017 Status

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere