IFRS ED Insurance Contracts 2013 FAF medlemsmøde. Jesper Dan Jespersen 31. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS ED Insurance Contracts 2013 FAF medlemsmøde. Jesper Dan Jespersen 31. oktober 2013"

Transkript

1 IFRS ED Insurance Contracts 2013 FAF medlemsmøde Jesper Dan Jespersen 31. oktober 2013

2 Agenda Baggrund Hovedprincipperne Simplifikation "Skadeforsikring" Simplifikation "Liv og pension" Præsentation og notekrav Spørgsmålene fra IFRS Bilag 1

3 Internationale regnskabsregler International Accounting Standards Board (IASB) udsteder "International Financial Reporting Standards (IFRS)" f.eks. IFRS 4: Insurance contracts IFRS 7: Financial Instruments, disclosures IFRS 9: Financial instruments. "International Accounting Standards (IAS)" f.eks. IAS 18: Revenue IAS 19: Employee Benefits IAS 39: Financial instruments IFRIC and SIC interpretations. 2

4 Internationale regnskabsregler Hvorfor er IFRS interessant? IFRS Regnskabsbekendtgørelse Solvens II Udsteder International Accounting Standards Board Finanstilsynet Kommissionen Parlamentet EIOPA I kraftsætter EU's Ministerråd: Børsnoterede koncerner skal bruge EUgodkendte IFRS Finanstilsynet EIOPA Bruger Børsnoterede koncerner (herunder finansielle koncerner) Finansielle virksomheder - forsikrings- og pensionsvirksomheder Forsikrings- og pensionsvirksomheder Sammenhæng - Har været IFRS-konform med enkelte undtagelser Balancen er i oplægget IFRS-konform - dog ikke forsikringshensættelser 3

5 Internationale regnskabsregler Omfattende ændringer på vej IFRS 4 - fase II ED Forsikringskontrakter 25. oktober 2013 Høringsfristens udløb 2. halvår 2014 Endelig standard 1. januar 2017 Tidligst mulig implementering 1. januar 2018? Forventet implementering IFRS 9 Finansielle instrumenter 4. kvartal 2013 Hedge accounting 2. halvår 2014 (Classification and measurem.) 1. januar 2015? Tidligst mulig implementering 1. januar 2016? Forventet implementering Solvens II Implementering 25. august 2013 Høringsfrist udløb DK (SSB) 22. oktober 2013? EU Omnibus II 1. januar 2014 Ikrafttrædelse af SSB i DK April 2014? Endelig Level II-tekst 1. januar 2016? Solvens II-ikrafttrædelse 4

6 Hovedprincipperne Scope for IFRS om forsikringskontrakter "Byggeklodserne" Pengestrømme Diskonteringsrente Risikotillæg Servicemargin

7 Hovedprincipperne Scope Forslaget gælder alle forsikringskontrakter frem for forsikringsselskaber Forsikringskontrakter, herunder genforsikringskontrakter, som virksomheden udsteder, samt genforsikringskontrakter, der holdes til afdækning m.v. Investeringskontrakter, som virksomheden udsteder med overskudsdeling - forudsat at virksomheden også udsteder forsikringskontrakter Visse finansielle garantier. Definitionen af en forsikringskontrakt svarer til nuværende IFRS 4 "En kontrakt, hvorefter en part påtager sig betydelig forsikringsrisiko fra en anden part ved at indvillige i at kompensere forsikringstageren, hvis en specificeret uvis fremtidig begivenhed har en ugunstig virkning for forsikringstageren Der er ikke givet en kvantitativ guide for vurderingen, men indføjet krav om, at der faktisk er mindst et faktisk (kommercielt) scenarie, hvor der er væsentlig kompensation til forsikringstager. Uden for Scope af IFRS 4 Ingen væsentlig ændring i de kontrakter, der ikke er omfattet af IFRS 4 Der er tilføjet følgende yderligere undtagelser: (1) restværdigarantier udstedt af fabrikanter, forhandlere eller sælgere; (2) Bestemte fastprisservicekontrakter. 6

8 Hovedprincipperne Opdeling af kontrakter ED omfatter kun behandlingen af forsikringskontrakter for udsteder. Udskillelse/opdeling af bestemte dele af forsikringskontrakten ("unbundling") er et krav. Kun de krævede elementer må udskilles. Måles efter forsikringsstandarden Måles efter forsikringsstandarden, men indbetalinger medtages ikke i præmierne Måles efter IFRS 9 Måles efter Revenue recognitionstandard 7

9 Hovedprincipperne Indregning og afgrænsning Første indregning ("recognition") sker på det tidligste tidspunkt for enten dækningsperiodens begyndelse, eller tidspunktet for forfald af den første betaling, eller tidspunktet, hvor forsikringskontraktens relevante portefølje af forsikringer er, eller viser tegn på at være, tabsgivende. Solvens II: Tidligste af aftaletidspunkt og dækningsperiodens start Indregningen ophører ("derecognition") når alle rettigheder og forpligtelser er ophørt når kontrakten ændres (væsentligt), så den ikke længere er omfattet af reglerne for forsikringskontrakter, eller indgår i den oprindelige portefølje i begge situationer realiseres gevinst. Indregningen af forsikringskontrakters (fremtidige) præmie og forpligtelser sker frem til dækningen ophører eller til tidspunktet, hvor prisen kan ændres til at afspejle risikoen for kontrakten. 8

10 Hovedprincipperne Reglerne for målingen Hovedreglen er: 4 byggeblokke Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Servicemargin Forventede indbetalinger Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Forventet pengestrøm Simplifikationer for korte forsikringsaftaler og kontrakter med overskudsdeling Præmieallokeringsmetode Spejlingsmetode 9

11 Måling af forsikringskontrakter Modellens 4 byggeblokke Byggeblokmodel bruges til måling af forpligtelser Summen af blokke er nul for at eliminere indregning af "førstedagsavancer". Forskel til Solvens II Modellen baseres på "fulfilment value" Nettobetalinger af rettigheder og forpligtelser til opfyldelse af kontrakten ("fulfilment value") opgjort til nutidsværdi Opgjort på porteføljeniveau Baseret på aktuelle, objektive og neutrale forudsætninger på rapporteringstidspunktet. Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Servicemargin Forventede indbetalinger Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Forventede pengestrømme 10

12 Måling af forsikringskontrakter Forventede pengestrømme Forventede indbetalinger Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Forventede udbetalinger Forventet pengestrøm Diskonteringseffekt Risikotillæg Servicemargin Solvens II (Direktiv): Det bedste skøn afspejler det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige cash flows, hvor der tages hensyn til tidsværdien (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flows) beregnet ved hjælp af den relevante risikofri rentekurve. Eksplicitte, neutrale og sandsynlighedsvægtede skøn på fremtidige ind- og udbetalinger Baseret på statistiske middelværdier (ikke det mest sandsynlige udfald) Direkte henførbare salgsomkostninger for porteføljen afholdt før kontraktindgåelse fradrages i præmie/servicemargin "Fulfilment values" dvs. ud fra virksomhedens perspektiv, men skal ikke være i strid med observerbare data i markedet Estimaterne opdateres ud fra al tilgængelig information, så disse afspejler den neutrale, opdaterede statistiske middelværdi på målingstidspunktet/rapporteringstidspunktet Pengestrømmene omfatter kun betalinger inden for "contract boundary", jf. ovenfor Opgøres på porteføljeniveau. 11

13 Måling af forsikringskontrakter Forventede pengestrømme diskontering Forventede indbetalinger Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Servicemargin Solvens II: Ej metodefrihed Forventet pengestrøm Diskontering til nutidsværdi baseret på forsikringsforpligtelsernes karakteristika, så som f.eks. betalingstidspunkt (timing), valuta og likviditet Diskonteringsrente skal være konsistent med aktuelle, observerbare markedspriser på finansielle instrumenter med tilsvarende cash flow. Metodefrihed, men guidelines beskriver procedurer for opgørelsen "Bottom-up" med udgangspunkt i principiel risikofri rente, tillagt spænd for at afspejle karakteristika for forpligtelserne (likviditet) "Top-down" med udgangspunkt i finansielle instrumenter med tilsvarende betalingsmønstre, "renset" for disse instrumenters særlige egenskaber (f.eks. kreditspænd, likviditet m.v.), der ikke er relevante for forpligtelserne Afspejler kun aktivernes afkast, når forpligtelserne er direkte afhængige af tilknyttede aktiver, jf. senere. 12

14 Måling af forsikringskontrakter Forventede pengestrømme diskonteringsrente Example bottom-up and top-down approach Financial instrument yield of 5.25% (based on actual assets held or a reference portfolio) Either a top-down or a bottom-up approach may be used to determine an appropriate discount rate. In theory, both approaches should result in the same discount rate; however, in practice, differences are expected. Top-down approach: 3.75% Bottom-up approach: 3.50% Market risk premium for expected credit losses (1%) Market risk premium for unexpected credit losses (0.5%) Difference between top-down and bottom up approach (0.25%) Liquidity premium (0.5%) Risk-free rate 3% No specific method prescribed Regardless of the approach used, the discount rate should be consistent with the characteristics of the insurance contract liability, e.g. timing, currency and liquidity. 13

15 Måling af forsikringskontrakter Risikotillæg Forventede indbetalinger Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Servicemargin Solvens II: Risikotillægget beregnes på en måde, der gør det muligt at sikre, at værdien af de forsikringsmæssige hensættelser svarer til det beløb, som forsikrings- og genforsikringsselskaber kan forventes at kræve for at overtage og honorere forsikrings- og genforsikringsforpligtelser Forventet pengestrøm Risikotillægget afspejler den kompensation, som virksomheden vil kræve, for at det er indifferent i forhold til at afregne ("fulfil") en forsikringskontrakt med et usikkert cash flow (uncertainty regarding amount and timing), kontra afregne en forsikringskontrakt med et fast (fixed) cash flow, men med samme forventede nutidsværdi. Risikotillæg skal således afspejle usikkerhed på kontraktens pengestrømme Metodefrihed, men notekrav om visning af fraktiler uanset valg af metode Skal opgøres eksplicit og efter en konsistent metode. Risikomargin "låses" ved første indregning og resultatføres systematisk i takt med risikoens afløb Efterfølgende ændringer i risikomargin ved opdatering/genberegning af antagelser føres i resultatopgørelsen. 14

16 Måling af forsikringskontrakter Byggeblokmodel sammenfatning og visning Første indregning Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Servicemargin Forventede indbetalinger Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Præsentation af efterfølgende målinger i pengestrømme uden forbindelse til forsikringskontrakt: Resultatopgørelse i pengestrømme vedr. nuv. eller tidligere serviceperiode: Resultatopgørelse Løbetidsforkortelse Resultatopgørelse i diskont. rente A. totalindkomst i risikoopgørelse /-margin: Resultatopgørelse Frigiv. margin: Resultatopgørelse Modregn. af vedr. fremtidig service i pengestrømme vedr. fremtidig serviceperiode: Servicemargin (hvis plads) 15

17 Simplifikation "Skadeforsikring" Præmieallokeringsmetode

18 Måling af forsikringskontrakter Præmieallokeringsmetode (PAA) "Skadeforsikring" Mulighed for at bruge en simplificeret metode ("premium allocation"), hvis dette fører til en rimelig tilnærmelse af "byggeblok"metodens resultater, eller dækningsperioden (inden for "contract boundary") er 1 år eller kortere. Erstatningshensættelse måles, når skader indtræffer og efter byggeklodsprincip inkl. risikomargin Første indregning Efterfølgende indregninger Modtaget præmie X "Forsikringshensættelse" primo X Direkte salgsomkostninger [-X] Modtaget præmie i perioden X Hensættelse til tab på kontrakter [ X] i tabsgivende kontrakter [+/- X] "Forsikringshensættelse" ultimo X Optjent præmie i perioden -X Forrentning (løbetidsforkortelse) "Forsikringshensættelse" ultimo Virker for de fleste korthalede produkter, men ikke for flerårige aftaler, som f.eks. ejerskifte, entreprise m.v.? X X 17

19 Simplifikation "Liv og pension" Mirroring/spejling

20 Måling af forsikringskontrakter Alternativ model "Spejling" "Livsforsikring" For at undgå regnskabsmæssig mismatch mellem aktiver og passiver, der er "linked" til pengestrømme og de underliggende "items" Gælder for kontrakter, der kræver, at virksomheden har underliggende "items" (f.eks. specificerede aktiver og passiver, en gruppe af forsikringer eller virksomhedens samlede aktiver og passiver) specificerer en forbindelse ("link") mellem betaling til kunden og afkastet af disse underliggende "items". Undtagelsesreglen forudsætter opdeling af aftalens pengestrømme i Faste betalinger i henhold til aftalen Optioner, der kan ekserceres af forsikringstager Indbyggede garantier om minimumsbetalinger. 19

21 Måling af forsikringskontrakter Alternativ model "Spejling" præsentation Specificerer kontrakten et "link" til underliggende "items"? Pengestrømme varierer direkte med de underliggende aktiver m.m. Pengestrømme varierer indirekte med underliggende aktiver m.m. Pengestrømme varierer ikke med de underliggende aktiver og passiver m.v. Måling Spejler værdien af de underliggende "items" - dvs. værdiansættelse til amortiseret kostpris, Fair Value (FVTPL, FVOCI) Risikojusteret nutidsværdi af forventede pengestrømme Ændringer i "fulfilment"- pengestrømme afspejles svarende til underliggende "items", når pengestrøm varierer direkte præsentation Ændringer i pengestrømme indgår direkte i resultatopgørelsen Præsenteres svarende til "byggeblok" metoden i hhv. Resultatopgørelsen og i Anden Totalindkomst 20

22 Præsentation og notekrav

23 Præsentation Opbygning af Omsætning Indtægt ved forsikringskontrakter skal beskrive beløbet, der forventes overført til virksomheden, i takt med at dækning/service ydes til kunden (optjent "præmie") Omsætning For undtagelsesreglen (PPA) svarer dette til Optjent præmie Hovedreglen: "Omsætning" opgøres som forskel i primohensættelser: Seneste estimat for forventede erstatninger vedrørende rapporteringsperioden Seneste estimat for forventede omkostninger vedrørende rapporteringsperioden Ændringen i (afløbet af) risikotillæg Andelen af Servicemargin vedrørende rapporteringsperioden Andelen (afskrivning af) af direkte henførte erhvervelsesomkostninger Omsætning, i alt Der er krav om afstemning i note af forskydning, frigivelse og opbygning af hensættelser i form af forskydningsnoter. Der vil blive behov for yderligere opdeling af de forsikringsmæssige hensættelser i komponenter. X X X X X X 22

24 Præsentation Opbygning af Omsætning - et eksempel Hvordan kommer "omsætningen" frem? "Omsætning" 196,9 Skete skader -51,0 Omkostninger -12,5 UW Result 133,4 Renteindtægt 30,0 Løbetidsforkortelse -5,7 Investment 24,3 Resultatopgørelse 157,7 Værdiregulering Værdiregulering vedr. diskontering Anden totalindkomst Totalindkomst, i alt 157,7 Primo estimat af skader 50,0 Primo estimat, omkostninger 12,5 Reduktion af risikotillæg 3,8 Frigivet servicemargin 130,7 "Omsætning" 196,9 Servicemargin Opening 392,1 Indbetalinger Udbetalinger Diskontering Risikotillæg Frigivelse af Service Margin -130,7 Ændring i tidligere skøn Ny forretning Servicemargin 261,4 Indbetalinger 600,0 Udbetalinger -200,0 Diskontering 14,6 Risikotillæg -22,5 Servicemargin 392,1 Balance (summeret) Investeringer 1.000,0 892,5 Erstatningshensættelse -26,0 "Præmiereserve" -900,0-608,8 Egenkapital 100,0 257,7 "Præmiereserve" Opening 900,0 Præmie Løbetidsforkortelse 5,7 Revenue -196,9 Investeringselement -100,0 Closing 608,8 Første indregning af en treårig kontrakt - dvs. Servicemargin fordeles over 3 år 23

25 Yderligere note og oplysningskrav Indregning og måling Beskrivelse af resultatet og afstemning fra modtagen præmie til "Revenue" Afstemning og fordeling på forskydninger af marginer Virkning af første indregning i perioden Tabsgivende porteføljer. Væsentlige skøn (Mere) detaljeret beskrivelse af metoder og processer for opgørelse af skøn og antagelser Beskrivelse og begrundelse for ændring i metoder/ antagelser Visning af konfidensniveau for og metode til opgørelse af risikotillæg Rentekurve(r), der er anvendt, og metode for opgørelse. Risiko og følsomhed Kvantitativ og kvalitativ beskrivelse af forsikringsrisici med følsomhed for resultat og egenkapital Beskrivelse af kredit, likviditet og markedsrisici Erstatningsudvikling Regulatoriske krav. 24

26 Overgangsregler Tidligst mulig implementering er 1. januar 2017, men forventet 1. januar 2018 Afhængig af EU godkendelse (og Finanstilsynet) Implementering sker retrospektivt, dog mulighed for pragmatisk løsning: Tilgang til overgangsregler Bagudrettet fuld implementering Bagudrettet modificeret implementering Bestem diskonteringsrente ved første indregning Bestem Servicemargin på overgangstidspunktet Praktisk udvej/valg, hvis bagudrettet implementering ikke er mulig 25

27 Overgangsregler Forsikringskontrakt på tegningstidspunkt: Forsikringskontrakt på tidspunkt for overgang til IFRS 4 fase 2: Forventet over- / underskud Indregnes i resultatopgørelsen iht. generelle regler Resterende over- / underskud Fulfilment pengestrømme Fulfilment pengestrømme Risikotillæg Antag at det er ens Risikotillæg Diskonteringseffekt Forventet pengestrøm Brug observerbare rentekurver Antag svarende til nu tillagt kendte betalinger Diskonteringseffekt Forventet pengestrøm 26

28 Spørgsmål fra IASB om ED'en

29 Hvad har vi hørt indtil nu? Indlåsning af risikotillæg Omkostninger ved indlåsning af diskonteringsrente på første indregningstidspunkt - krav om styring af historiske rentekurver for at fordele mellem anden totalindkomst og resultatet Risikotillæg indlåst på tidspunkt for første indregning - nogle mener, at fremtidige ændringer for fremtidig risikoafløb bør reguleres i risikotillægget Uklarhed om præcist hvilke pengestrømme, der skal regulere Servicemargin. Spejling/"Mirroring" "Ser godt ud, men " Uklarhed om forslagets rækkevidde og hvad den dækker i forhold til indlåsningseffekter for Servicemargin Usikkerhed om splittet af pengestrømme - hvad er det præcise formål Konsistens. 28

30 Kommentarer til ED spørgsmålene? Høringsudkastet giver kun mulighed for få svar: Måling Præsentation Overgangsregler Spørgsmål 1: Regulering af Servicemargin, løbende ved ændringer i forventede pengestrømme. Spørgsmål 3: Er præsentationen af indtægter ("præmie") og omkostninger mere relevant end margin - rapportering? Spørgsmål 5: Har forslaget til (retrospektiv) implementering en passende balance mellem sammenligning og mulighed for verifikation? Spørgsmål 2: Indregning og måling for kontrakter, der specificerer et "link" til underliggende pengestrømme fra aktiver m.m. Spørgsmål 4: Er det relevant at præsentere virkningen af diskontering (løbetidsforkortelse) og renteændring i henholdsvis P/L og OCI? samt spørgsmål om omkostningerne ved implementering og klarheden af ED'en. 29

31 Læs mere ED Insurance Contracts 30

32 Kontakt Jesper Dan Jespersen Partner Telefon

33 Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af et emne, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om. Selvom fejl og mangler i præsentationen er forsøgt undgået, kan KPMG ikke påtage sig noget ansvar for dispositioner, som foretages uden vores forudgående rådgivning KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

34 Bilag

35 Overgangsregler Et eksempel Pragmatisk implementering - skal ikke tage hensyn til udtømmende information ved opgørelse af pengestrømme i Servicemargin Måle forsikringskontrakter til "fulfilment"-pengestrømme og et estimat for Servicemargin samt risikotillæg opgjort pr. overgangsdatoen Estimere diskonteringsrente ud fra observerbar rentekurve - eller rentekurve med 3 års gennemsnitligt spread Historik for diskonteringsrente Aktuel Aktuel Aktuel Aktuel Anden totalindkomst ved overgangen til ED Første indregning af portefølje af aftaler fra? Historisk pengestrøm brugt ved opgørelse af Servicemargin ved overgangen til ED 5-års oversigt? Totalindkomst Balance Overgangsdato (indlåst diskontering ved overgang) 1. januar

36 Måling af forsikringskontrakter Genforsikringsdækning afgivet genforsikring Hovedreglen er byggeblokmodellen, men tilpasset til afgivet genforsikring Undtagelsesreglen (PPA) gælder også for genforsikring "Fulfilment"-pengestrømme for genforsikring opgøres ved brug af antagelser, der modsvarer antagelserne for den relevante del af aftalernes "fulfilment" pengestrømme Ved opgørelse af pengestrømme tages hensyn til risiko for "non performance" kreditrisiko på genforsikringsselskabet Servicemargin Servicemargin Risikotillæg Risikotillæg Kalibreret Diskontering Pengestrømme Opgjort med konsistente antagelser Diskontering Pengestrømme til de(n) underliggende (portefølje af) aftale(r) Kalibreret til genforsikringspræmie Genforsikringsaktiv Modsvarende forpligtelse 35

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Baggrund og fremtidig

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej. Opfordring til dialog...

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej. Opfordring til dialog... Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej Opfordring til dialog... September 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Baggrund og fremtidig proces 2 3. Diskussionsoplægget i hovedtræk 3 4. Afhængighed

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Deloitte & Touche. Midlertidige IAS regler for forsikringskontrakter

Deloitte & Touche. Midlertidige IAS regler for forsikringskontrakter VNYT N Y H E D S B R E Forsikring Midlertidige IAS regler for forsikringskontrakter D Deloitte & Touche August 2003 en 31. juli 2003 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) udkast

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Nye anbefalinger og nøgletal 2015

Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Kun nøgletal for industri, service og handel behandles. Nøgletal for finans, der dækker pengeinstitutter, skadesog livsforsikring, behandles ikke 5. juni 2015 kpmg.dk

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Jesper Dan Jespersen, Partner Jan Per Jensen, Director 16. maj 2011 Agenda Vejen til god ledelse og styring Overblik. Baggrund Fra

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikring

Finanstilsynet. Høringssvar til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikring Finanstilsynet Høringssvar til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikring 20.02.2015 har modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Internationale regnskabsudvikling

Internationale regnskabsudvikling Internationale regnskabsudvikling Stig Enevoldsen København 31. august 2004 OMGIVELSERNE Globalisering af kapitalmarked IAS som globale standarder Globale revisions-standarder Øget fokus og kontrol fra

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK / KONCERNREGNSKAB 2011 67 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Regnskab v. Kasper Bruhn Udam og Thomas Ringsted

Regnskab v. Kasper Bruhn Udam og Thomas Ringsted Regnskab v. Kasper Bruhn Udam og Thomas Ringsted Aktuarstudiet 2009 Agenda Hvem er vi Hvad er formålet Hvad er pensum Hvad forventes til eksamen Undervisningsplan 2 Hvem er vi Generelt om regnskab og bogføring

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej udlån (1) IFRS 9 træder i kraft i 2018 Alt tyder på, at EU nu går i gang med godkendelsesprocessen med sandsynlig godkendelse af standarden

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Chapter 12 - Reporting earnings

Chapter 12 - Reporting earnings Chapter 12 - Reporting earnings 1. Forstå formålet med resultatopgørelsen og at forskellige former for indkomst præsenteres forskelligt i årsregnskabet (selvstudium) 2. Skelne mellem kapitalbevægelser

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring 17.december 2009 Ref. IH/ FT nr. 50544 J.nr. 6645-0595 Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 8. februar 2013. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1)

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 8. februar 2013. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 8. februar 2013 7. februar 2013. Nr. 112. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196,

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2012 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2012 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån

Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Erik Stener Jørgensen Telefon: 3945 3088 Mobil: 4089

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere