IFRS ED Insurance Contracts 2013 FAF medlemsmøde. Jesper Dan Jespersen 31. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS ED Insurance Contracts 2013 FAF medlemsmøde. Jesper Dan Jespersen 31. oktober 2013"

Transkript

1 IFRS ED Insurance Contracts 2013 FAF medlemsmøde Jesper Dan Jespersen 31. oktober 2013

2 Agenda Baggrund Hovedprincipperne Simplifikation "Skadeforsikring" Simplifikation "Liv og pension" Præsentation og notekrav Spørgsmålene fra IFRS Bilag 1

3 Internationale regnskabsregler International Accounting Standards Board (IASB) udsteder "International Financial Reporting Standards (IFRS)" f.eks. IFRS 4: Insurance contracts IFRS 7: Financial Instruments, disclosures IFRS 9: Financial instruments. "International Accounting Standards (IAS)" f.eks. IAS 18: Revenue IAS 19: Employee Benefits IAS 39: Financial instruments IFRIC and SIC interpretations. 2

4 Internationale regnskabsregler Hvorfor er IFRS interessant? IFRS Regnskabsbekendtgørelse Solvens II Udsteder International Accounting Standards Board Finanstilsynet Kommissionen Parlamentet EIOPA I kraftsætter EU's Ministerråd: Børsnoterede koncerner skal bruge EUgodkendte IFRS Finanstilsynet EIOPA Bruger Børsnoterede koncerner (herunder finansielle koncerner) Finansielle virksomheder - forsikrings- og pensionsvirksomheder Forsikrings- og pensionsvirksomheder Sammenhæng - Har været IFRS-konform med enkelte undtagelser Balancen er i oplægget IFRS-konform - dog ikke forsikringshensættelser 3

5 Internationale regnskabsregler Omfattende ændringer på vej IFRS 4 - fase II ED Forsikringskontrakter 25. oktober 2013 Høringsfristens udløb 2. halvår 2014 Endelig standard 1. januar 2017 Tidligst mulig implementering 1. januar 2018? Forventet implementering IFRS 9 Finansielle instrumenter 4. kvartal 2013 Hedge accounting 2. halvår 2014 (Classification and measurem.) 1. januar 2015? Tidligst mulig implementering 1. januar 2016? Forventet implementering Solvens II Implementering 25. august 2013 Høringsfrist udløb DK (SSB) 22. oktober 2013? EU Omnibus II 1. januar 2014 Ikrafttrædelse af SSB i DK April 2014? Endelig Level II-tekst 1. januar 2016? Solvens II-ikrafttrædelse 4

6 Hovedprincipperne Scope for IFRS om forsikringskontrakter "Byggeklodserne" Pengestrømme Diskonteringsrente Risikotillæg Servicemargin

7 Hovedprincipperne Scope Forslaget gælder alle forsikringskontrakter frem for forsikringsselskaber Forsikringskontrakter, herunder genforsikringskontrakter, som virksomheden udsteder, samt genforsikringskontrakter, der holdes til afdækning m.v. Investeringskontrakter, som virksomheden udsteder med overskudsdeling - forudsat at virksomheden også udsteder forsikringskontrakter Visse finansielle garantier. Definitionen af en forsikringskontrakt svarer til nuværende IFRS 4 "En kontrakt, hvorefter en part påtager sig betydelig forsikringsrisiko fra en anden part ved at indvillige i at kompensere forsikringstageren, hvis en specificeret uvis fremtidig begivenhed har en ugunstig virkning for forsikringstageren Der er ikke givet en kvantitativ guide for vurderingen, men indføjet krav om, at der faktisk er mindst et faktisk (kommercielt) scenarie, hvor der er væsentlig kompensation til forsikringstager. Uden for Scope af IFRS 4 Ingen væsentlig ændring i de kontrakter, der ikke er omfattet af IFRS 4 Der er tilføjet følgende yderligere undtagelser: (1) restværdigarantier udstedt af fabrikanter, forhandlere eller sælgere; (2) Bestemte fastprisservicekontrakter. 6

8 Hovedprincipperne Opdeling af kontrakter ED omfatter kun behandlingen af forsikringskontrakter for udsteder. Udskillelse/opdeling af bestemte dele af forsikringskontrakten ("unbundling") er et krav. Kun de krævede elementer må udskilles. Måles efter forsikringsstandarden Måles efter forsikringsstandarden, men indbetalinger medtages ikke i præmierne Måles efter IFRS 9 Måles efter Revenue recognitionstandard 7

9 Hovedprincipperne Indregning og afgrænsning Første indregning ("recognition") sker på det tidligste tidspunkt for enten dækningsperiodens begyndelse, eller tidspunktet for forfald af den første betaling, eller tidspunktet, hvor forsikringskontraktens relevante portefølje af forsikringer er, eller viser tegn på at være, tabsgivende. Solvens II: Tidligste af aftaletidspunkt og dækningsperiodens start Indregningen ophører ("derecognition") når alle rettigheder og forpligtelser er ophørt når kontrakten ændres (væsentligt), så den ikke længere er omfattet af reglerne for forsikringskontrakter, eller indgår i den oprindelige portefølje i begge situationer realiseres gevinst. Indregningen af forsikringskontrakters (fremtidige) præmie og forpligtelser sker frem til dækningen ophører eller til tidspunktet, hvor prisen kan ændres til at afspejle risikoen for kontrakten. 8

10 Hovedprincipperne Reglerne for målingen Hovedreglen er: 4 byggeblokke Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Servicemargin Forventede indbetalinger Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Forventet pengestrøm Simplifikationer for korte forsikringsaftaler og kontrakter med overskudsdeling Præmieallokeringsmetode Spejlingsmetode 9

11 Måling af forsikringskontrakter Modellens 4 byggeblokke Byggeblokmodel bruges til måling af forpligtelser Summen af blokke er nul for at eliminere indregning af "førstedagsavancer". Forskel til Solvens II Modellen baseres på "fulfilment value" Nettobetalinger af rettigheder og forpligtelser til opfyldelse af kontrakten ("fulfilment value") opgjort til nutidsværdi Opgjort på porteføljeniveau Baseret på aktuelle, objektive og neutrale forudsætninger på rapporteringstidspunktet. Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Servicemargin Forventede indbetalinger Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Forventede pengestrømme 10

12 Måling af forsikringskontrakter Forventede pengestrømme Forventede indbetalinger Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Forventede udbetalinger Forventet pengestrøm Diskonteringseffekt Risikotillæg Servicemargin Solvens II (Direktiv): Det bedste skøn afspejler det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige cash flows, hvor der tages hensyn til tidsværdien (forventet nutidsværdi af fremtidige cash flows) beregnet ved hjælp af den relevante risikofri rentekurve. Eksplicitte, neutrale og sandsynlighedsvægtede skøn på fremtidige ind- og udbetalinger Baseret på statistiske middelværdier (ikke det mest sandsynlige udfald) Direkte henførbare salgsomkostninger for porteføljen afholdt før kontraktindgåelse fradrages i præmie/servicemargin "Fulfilment values" dvs. ud fra virksomhedens perspektiv, men skal ikke være i strid med observerbare data i markedet Estimaterne opdateres ud fra al tilgængelig information, så disse afspejler den neutrale, opdaterede statistiske middelværdi på målingstidspunktet/rapporteringstidspunktet Pengestrømmene omfatter kun betalinger inden for "contract boundary", jf. ovenfor Opgøres på porteføljeniveau. 11

13 Måling af forsikringskontrakter Forventede pengestrømme diskontering Forventede indbetalinger Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Servicemargin Solvens II: Ej metodefrihed Forventet pengestrøm Diskontering til nutidsværdi baseret på forsikringsforpligtelsernes karakteristika, så som f.eks. betalingstidspunkt (timing), valuta og likviditet Diskonteringsrente skal være konsistent med aktuelle, observerbare markedspriser på finansielle instrumenter med tilsvarende cash flow. Metodefrihed, men guidelines beskriver procedurer for opgørelsen "Bottom-up" med udgangspunkt i principiel risikofri rente, tillagt spænd for at afspejle karakteristika for forpligtelserne (likviditet) "Top-down" med udgangspunkt i finansielle instrumenter med tilsvarende betalingsmønstre, "renset" for disse instrumenters særlige egenskaber (f.eks. kreditspænd, likviditet m.v.), der ikke er relevante for forpligtelserne Afspejler kun aktivernes afkast, når forpligtelserne er direkte afhængige af tilknyttede aktiver, jf. senere. 12

14 Måling af forsikringskontrakter Forventede pengestrømme diskonteringsrente Example bottom-up and top-down approach Financial instrument yield of 5.25% (based on actual assets held or a reference portfolio) Either a top-down or a bottom-up approach may be used to determine an appropriate discount rate. In theory, both approaches should result in the same discount rate; however, in practice, differences are expected. Top-down approach: 3.75% Bottom-up approach: 3.50% Market risk premium for expected credit losses (1%) Market risk premium for unexpected credit losses (0.5%) Difference between top-down and bottom up approach (0.25%) Liquidity premium (0.5%) Risk-free rate 3% No specific method prescribed Regardless of the approach used, the discount rate should be consistent with the characteristics of the insurance contract liability, e.g. timing, currency and liquidity. 13

15 Måling af forsikringskontrakter Risikotillæg Forventede indbetalinger Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Servicemargin Solvens II: Risikotillægget beregnes på en måde, der gør det muligt at sikre, at værdien af de forsikringsmæssige hensættelser svarer til det beløb, som forsikrings- og genforsikringsselskaber kan forventes at kræve for at overtage og honorere forsikrings- og genforsikringsforpligtelser Forventet pengestrøm Risikotillægget afspejler den kompensation, som virksomheden vil kræve, for at det er indifferent i forhold til at afregne ("fulfil") en forsikringskontrakt med et usikkert cash flow (uncertainty regarding amount and timing), kontra afregne en forsikringskontrakt med et fast (fixed) cash flow, men med samme forventede nutidsværdi. Risikotillæg skal således afspejle usikkerhed på kontraktens pengestrømme Metodefrihed, men notekrav om visning af fraktiler uanset valg af metode Skal opgøres eksplicit og efter en konsistent metode. Risikomargin "låses" ved første indregning og resultatføres systematisk i takt med risikoens afløb Efterfølgende ændringer i risikomargin ved opdatering/genberegning af antagelser føres i resultatopgørelsen. 14

16 Måling af forsikringskontrakter Byggeblokmodel sammenfatning og visning Første indregning Byggeblok 1 Byggeblok 2 Byggeblok 3 Byggeblok 4 Servicemargin Forventede indbetalinger Forventede udbetalinger Diskonteringseffekt Risikotillæg Præsentation af efterfølgende målinger i pengestrømme uden forbindelse til forsikringskontrakt: Resultatopgørelse i pengestrømme vedr. nuv. eller tidligere serviceperiode: Resultatopgørelse Løbetidsforkortelse Resultatopgørelse i diskont. rente A. totalindkomst i risikoopgørelse /-margin: Resultatopgørelse Frigiv. margin: Resultatopgørelse Modregn. af vedr. fremtidig service i pengestrømme vedr. fremtidig serviceperiode: Servicemargin (hvis plads) 15

17 Simplifikation "Skadeforsikring" Præmieallokeringsmetode

18 Måling af forsikringskontrakter Præmieallokeringsmetode (PAA) "Skadeforsikring" Mulighed for at bruge en simplificeret metode ("premium allocation"), hvis dette fører til en rimelig tilnærmelse af "byggeblok"metodens resultater, eller dækningsperioden (inden for "contract boundary") er 1 år eller kortere. Erstatningshensættelse måles, når skader indtræffer og efter byggeklodsprincip inkl. risikomargin Første indregning Efterfølgende indregninger Modtaget præmie X "Forsikringshensættelse" primo X Direkte salgsomkostninger [-X] Modtaget præmie i perioden X Hensættelse til tab på kontrakter [ X] i tabsgivende kontrakter [+/- X] "Forsikringshensættelse" ultimo X Optjent præmie i perioden -X Forrentning (løbetidsforkortelse) "Forsikringshensættelse" ultimo Virker for de fleste korthalede produkter, men ikke for flerårige aftaler, som f.eks. ejerskifte, entreprise m.v.? X X 17

19 Simplifikation "Liv og pension" Mirroring/spejling

20 Måling af forsikringskontrakter Alternativ model "Spejling" "Livsforsikring" For at undgå regnskabsmæssig mismatch mellem aktiver og passiver, der er "linked" til pengestrømme og de underliggende "items" Gælder for kontrakter, der kræver, at virksomheden har underliggende "items" (f.eks. specificerede aktiver og passiver, en gruppe af forsikringer eller virksomhedens samlede aktiver og passiver) specificerer en forbindelse ("link") mellem betaling til kunden og afkastet af disse underliggende "items". Undtagelsesreglen forudsætter opdeling af aftalens pengestrømme i Faste betalinger i henhold til aftalen Optioner, der kan ekserceres af forsikringstager Indbyggede garantier om minimumsbetalinger. 19

21 Måling af forsikringskontrakter Alternativ model "Spejling" præsentation Specificerer kontrakten et "link" til underliggende "items"? Pengestrømme varierer direkte med de underliggende aktiver m.m. Pengestrømme varierer indirekte med underliggende aktiver m.m. Pengestrømme varierer ikke med de underliggende aktiver og passiver m.v. Måling Spejler værdien af de underliggende "items" - dvs. værdiansættelse til amortiseret kostpris, Fair Value (FVTPL, FVOCI) Risikojusteret nutidsværdi af forventede pengestrømme Ændringer i "fulfilment"- pengestrømme afspejles svarende til underliggende "items", når pengestrøm varierer direkte præsentation Ændringer i pengestrømme indgår direkte i resultatopgørelsen Præsenteres svarende til "byggeblok" metoden i hhv. Resultatopgørelsen og i Anden Totalindkomst 20

22 Præsentation og notekrav

23 Præsentation Opbygning af Omsætning Indtægt ved forsikringskontrakter skal beskrive beløbet, der forventes overført til virksomheden, i takt med at dækning/service ydes til kunden (optjent "præmie") Omsætning For undtagelsesreglen (PPA) svarer dette til Optjent præmie Hovedreglen: "Omsætning" opgøres som forskel i primohensættelser: Seneste estimat for forventede erstatninger vedrørende rapporteringsperioden Seneste estimat for forventede omkostninger vedrørende rapporteringsperioden Ændringen i (afløbet af) risikotillæg Andelen af Servicemargin vedrørende rapporteringsperioden Andelen (afskrivning af) af direkte henførte erhvervelsesomkostninger Omsætning, i alt Der er krav om afstemning i note af forskydning, frigivelse og opbygning af hensættelser i form af forskydningsnoter. Der vil blive behov for yderligere opdeling af de forsikringsmæssige hensættelser i komponenter. X X X X X X 22

24 Præsentation Opbygning af Omsætning - et eksempel Hvordan kommer "omsætningen" frem? "Omsætning" 196,9 Skete skader -51,0 Omkostninger -12,5 UW Result 133,4 Renteindtægt 30,0 Løbetidsforkortelse -5,7 Investment 24,3 Resultatopgørelse 157,7 Værdiregulering Værdiregulering vedr. diskontering Anden totalindkomst Totalindkomst, i alt 157,7 Primo estimat af skader 50,0 Primo estimat, omkostninger 12,5 Reduktion af risikotillæg 3,8 Frigivet servicemargin 130,7 "Omsætning" 196,9 Servicemargin Opening 392,1 Indbetalinger Udbetalinger Diskontering Risikotillæg Frigivelse af Service Margin -130,7 Ændring i tidligere skøn Ny forretning Servicemargin 261,4 Indbetalinger 600,0 Udbetalinger -200,0 Diskontering 14,6 Risikotillæg -22,5 Servicemargin 392,1 Balance (summeret) Investeringer 1.000,0 892,5 Erstatningshensættelse -26,0 "Præmiereserve" -900,0-608,8 Egenkapital 100,0 257,7 "Præmiereserve" Opening 900,0 Præmie Løbetidsforkortelse 5,7 Revenue -196,9 Investeringselement -100,0 Closing 608,8 Første indregning af en treårig kontrakt - dvs. Servicemargin fordeles over 3 år 23

25 Yderligere note og oplysningskrav Indregning og måling Beskrivelse af resultatet og afstemning fra modtagen præmie til "Revenue" Afstemning og fordeling på forskydninger af marginer Virkning af første indregning i perioden Tabsgivende porteføljer. Væsentlige skøn (Mere) detaljeret beskrivelse af metoder og processer for opgørelse af skøn og antagelser Beskrivelse og begrundelse for ændring i metoder/ antagelser Visning af konfidensniveau for og metode til opgørelse af risikotillæg Rentekurve(r), der er anvendt, og metode for opgørelse. Risiko og følsomhed Kvantitativ og kvalitativ beskrivelse af forsikringsrisici med følsomhed for resultat og egenkapital Beskrivelse af kredit, likviditet og markedsrisici Erstatningsudvikling Regulatoriske krav. 24

26 Overgangsregler Tidligst mulig implementering er 1. januar 2017, men forventet 1. januar 2018 Afhængig af EU godkendelse (og Finanstilsynet) Implementering sker retrospektivt, dog mulighed for pragmatisk løsning: Tilgang til overgangsregler Bagudrettet fuld implementering Bagudrettet modificeret implementering Bestem diskonteringsrente ved første indregning Bestem Servicemargin på overgangstidspunktet Praktisk udvej/valg, hvis bagudrettet implementering ikke er mulig 25

27 Overgangsregler Forsikringskontrakt på tegningstidspunkt: Forsikringskontrakt på tidspunkt for overgang til IFRS 4 fase 2: Forventet over- / underskud Indregnes i resultatopgørelsen iht. generelle regler Resterende over- / underskud Fulfilment pengestrømme Fulfilment pengestrømme Risikotillæg Antag at det er ens Risikotillæg Diskonteringseffekt Forventet pengestrøm Brug observerbare rentekurver Antag svarende til nu tillagt kendte betalinger Diskonteringseffekt Forventet pengestrøm 26

28 Spørgsmål fra IASB om ED'en

29 Hvad har vi hørt indtil nu? Indlåsning af risikotillæg Omkostninger ved indlåsning af diskonteringsrente på første indregningstidspunkt - krav om styring af historiske rentekurver for at fordele mellem anden totalindkomst og resultatet Risikotillæg indlåst på tidspunkt for første indregning - nogle mener, at fremtidige ændringer for fremtidig risikoafløb bør reguleres i risikotillægget Uklarhed om præcist hvilke pengestrømme, der skal regulere Servicemargin. Spejling/"Mirroring" "Ser godt ud, men " Uklarhed om forslagets rækkevidde og hvad den dækker i forhold til indlåsningseffekter for Servicemargin Usikkerhed om splittet af pengestrømme - hvad er det præcise formål Konsistens. 28

30 Kommentarer til ED spørgsmålene? Høringsudkastet giver kun mulighed for få svar: Måling Præsentation Overgangsregler Spørgsmål 1: Regulering af Servicemargin, løbende ved ændringer i forventede pengestrømme. Spørgsmål 3: Er præsentationen af indtægter ("præmie") og omkostninger mere relevant end margin - rapportering? Spørgsmål 5: Har forslaget til (retrospektiv) implementering en passende balance mellem sammenligning og mulighed for verifikation? Spørgsmål 2: Indregning og måling for kontrakter, der specificerer et "link" til underliggende pengestrømme fra aktiver m.m. Spørgsmål 4: Er det relevant at præsentere virkningen af diskontering (løbetidsforkortelse) og renteændring i henholdsvis P/L og OCI? samt spørgsmål om omkostningerne ved implementering og klarheden af ED'en. 29

31 Læs mere ED Insurance Contracts 30

32 Kontakt Jesper Dan Jespersen Partner Telefon

33 Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af et emne, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om. Selvom fejl og mangler i præsentationen er forsøgt undgået, kan KPMG ikke påtage sig noget ansvar for dispositioner, som foretages uden vores forudgående rådgivning KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

34 Bilag

35 Overgangsregler Et eksempel Pragmatisk implementering - skal ikke tage hensyn til udtømmende information ved opgørelse af pengestrømme i Servicemargin Måle forsikringskontrakter til "fulfilment"-pengestrømme og et estimat for Servicemargin samt risikotillæg opgjort pr. overgangsdatoen Estimere diskonteringsrente ud fra observerbar rentekurve - eller rentekurve med 3 års gennemsnitligt spread Historik for diskonteringsrente Aktuel Aktuel Aktuel Aktuel Anden totalindkomst ved overgangen til ED Første indregning af portefølje af aftaler fra? Historisk pengestrøm brugt ved opgørelse af Servicemargin ved overgangen til ED 5-års oversigt? Totalindkomst Balance Overgangsdato (indlåst diskontering ved overgang) 1. januar

36 Måling af forsikringskontrakter Genforsikringsdækning afgivet genforsikring Hovedreglen er byggeblokmodellen, men tilpasset til afgivet genforsikring Undtagelsesreglen (PPA) gælder også for genforsikring "Fulfilment"-pengestrømme for genforsikring opgøres ved brug af antagelser, der modsvarer antagelserne for den relevante del af aftalernes "fulfilment" pengestrømme Ved opgørelse af pengestrømme tages hensyn til risiko for "non performance" kreditrisiko på genforsikringsselskabet Servicemargin Servicemargin Risikotillæg Risikotillæg Kalibreret Diskontering Pengestrømme Opgjort med konsistente antagelser Diskontering Pengestrømme til de(n) underliggende (portefølje af) aftale(r) Kalibreret til genforsikringspræmie Genforsikringsaktiv Modsvarende forpligtelse 35

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Baggrund og fremtidig

Læs mere

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej. Opfordring til dialog...

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej. Opfordring til dialog... Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter på vej Opfordring til dialog... September 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Baggrund og fremtidig proces 2 3. Diskussionsoplægget i hovedtræk 3 4. Afhængighed

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2014 i forhold til årsrapporten 2013 Velkommen

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Kapitel 1 De omfattede virksomheder og rapporter De omfattede virksomheder Ad 1. Bestemmelsen

Læs mere

Finans Perspektiv Udgave nr. 1, februar 2015

Finans Perspektiv Udgave nr. 1, februar 2015 Finans Perspektiv Udgave nr. 1, februar 2015 God fornøjelse med første udgave af Finans Perspektiv KPMG er nu en realitet på det danske marked, da vi pr. 1. januar 2015 ændrede navn fra det midlertidige

Læs mere

REGNSKAB FOR. 22 Aktiver vedr. forsikringskontrakter

REGNSKAB FOR. 22 Aktiver vedr. forsikringskontrakter REGNSKAB FOR DANSKE RUBRIK BANK KONCERNEN Resultatopgørelse 62 Balance 63 Kapitalforhold 64 Pengestrømsopgørelse 67 Noter 68 1 Anvendt regnskabspraksis 68 2 Forretningssegmenter 83 3 Bankaktiviteter landeopdelt

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 10 december 2008 Indhold IASB IFRS 1, Førstegangsaflæggelse efter IFRS er kommet i ny gennemskrevet version, dog ingen indholdsmæssige ændringer IFRIC 17, Fortolkningsbidrag

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Rapport. indregning og måling af. udlån til dagsværdi

Rapport. indregning og måling af. udlån til dagsværdi Rapport om indregning og måling af udlån til dagsværdi Finanstilsynet, februar 2008 2 1. Indledning 1.1. Arbejdsgruppens nedsættelse og sammensætning På mødet den 17. april 2007 i Finanstilsynets rådgivende

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2013 cand.merc.aud. Institut for regnskab & revision Opgaven er udarbejdet

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Ledelseshverv 3 4 8 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Copenhagen Buisness school September 2011 Studerende Emil Willumsen Vejleder Hans Keiding 1 Indholdsfortegnelse 1 Executive

Læs mere

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-14/166 DA Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager

Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager IAS 17 ED 2013 HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2014 Opgaveløser: Tinne Sauer Christensen Vejleder:

Læs mere