Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser"

Transkript

1 Ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Jesper Dan Jespersen, Partner Jan Per Jensen, Director 16. maj 2011

2 Agenda Vejen til god ledelse og styring Overblik. Baggrund Fra vejledning til bekendtgørelse. Udgangspunktet Hvor er vi? Visionen Hvor vil vi hen? Processen Hvordan kommer vi i mål? Værktøjer. Udfordringer. 1

3 Vejen til god ledelse og styring 2

4 Baggrund 71 - Fra vejledning til bekendtgørelse vejledning 2006 Ny 71 vejledning bekendtgørelse 2013 Solvens II 3

5 Baggrund Trådte i kraft 1. januar 2011 Bestyrelsens opgaver og ansvar Direktionens opgaver og ansvar Overordnet risikovurdering Den daglige ledelse Fastlægge strategi og Udstede forretningsgange. politikker Organisation og ansvarsfordeling Udstede retningslinjer til direktionen. Funktionsadskillelse. Administrativ og regnskabsmæssig praksis Dokumentation. Risikostyring Identificering, kvantificering, håndtering, overvågning og kontrol af væsentlige risici Kontroller Rapportering. Regler vedrørende operationel risici træder først i kraft 1. juli

6 Udgangspunktet 5

7 Udgangspunktet Vores platform Dette er ikke nye regler, men udvidelse af eksisterende krav! 6

8 Udgangspunktet Vores platform Dette er ikke nye regler, men udvidelse af eksisterende krav! 7

9 Processen - Eksempler Vision Compliant eller "best in class" Proportionalitet. Gap analyse Hvor er vi nu, og hvor meget mangler vi i forhold til vores mål? Operationelle risici Opbygning af risikoregister for operationelle risici. Opdatering af bestyrelsens årshjul Dokumentér Hvis ikke det findes skriftligt, så findes det ikke 8

10 Visionen Skal vi (bare) være compliant eller "best in class"? Overopfyldelse koster penge - men kan også skabe merværdi Hvor højt skal vi sætte barren? Proportionalitet Der gælder regler om proportionalitet, MEN lempeligere krav skal kunne godtgøres g Proportionalitet gælder begge veje - hvis du er stor, skal du lave mere 9

11 Fastlæggelse af vision Compliant Effektive former for virksomhedsstyring Klar organisatorisk i struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling God administrativ og regnskabsmæssig g praksis Skriftlige politikker, retningslinjer og forretningsgange på alle de væsentlige aktivitetsområder Effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, virksomheden er eller kan blive udsat for Fyldestgørende interne kontrolprocedurer Krav om bestemte funktioner i (visse) selskaber Intern revision (lex DK) Ansvarshavende aktuar (kun liv). Best in class - Definition af hvad VIRKSOMHEDEN forstår ved "Best in class" Hvad er vores strategi for "Effektive ledelsesformer"? "Defensiv" strategi - Virksomheden er Solvens II-parat før tiden Ledelsessystemet er "fit and proper" allerede Organisationen er hensigtsmæssig og gennemsigtig - og dokumenteret med hensyn til ansvar, delegering og dokumentation - og "fire øjne" principper Alle nye funktioner er implementeret - (Risikostyring, Compliance, intern kontrol og aktuar) "Proaktiv" strategi - ud over Solvens II-implementeringen Vi er kendt for at være proaktive og effektive som markedsledere inden for omkostningskontrol. 10

12 Fastlæggelse af vision Overvejelser Udfordringer Manglende ressourcer 11

13 Fastlæggelse af vision Overvejelser Fra ressourcebelastning til input til proaktiv styring, budget og individuelt solvenskrav Udfordringer Manglende ressourcer 12

14 GAP analyse - Hvad er nyt Politikker - retningslinjer - forretningsgange - Politikker Fastlægges af bestyrelsen (overordnet strategi/risikoprofil). Retningslinjer Fra bestyrelsen til direktionen (grænser for risikopåtagelsen). Forretningsgange 4 niveauer Strategi Politik / beredskabsplan Forretningsgang Arbejdsgang m.m. Fra direktionen til medarbejdere (videredelegering af beføjelser). Arbejdsgangsbeskrivelser m.m. I politikken for investeringsområdet skal bestyrelsen anvise: overordnede krav til medarbejderkompetencer på investeringsområdet. I retningslinjerne skal bestyrelsen generelt tage stilling til: i hvilket omfang og eventuelt til hvem, direktionen kan videregive de i retningslinjerne givne beføjelser. 13

15 GAP analyse - Hvad er nyt Videregivelse af beføjelser Tilladelsen til, at direktionen kan delegere sine rammer er blevet "præciseret" - særligt for dokumentationen for videregivelse og rapportering: Meddelelse om videregivelse af beføjelser skal som minimum angive arten og størrelsen, principperne for opgørelse af udnyttelse, hvilke produkter eller handlinger beføjelsen omfatter, samt eventuelle supplerende grænser for risiko samt principperne for opgørelse beføjelser Endvidere skal meddelelsen angive hvordan, hvor ofte og af hvem rapportering skal foretages til afgiver af beføjelsen og eventuelle andre Summen af videregivne i beføjelser må ikke overstige den oprindelige beføjelse (heller ikke for grupper). Rapporteringskrav gælder for alle relevante ledelsesmæssige niveauer om overholdelsen og udnyttelsen af samtlige grænser for risikotagning indeholdt i retningslinjerne givet i medfør af direktionens eller i den videregivne beføjelse. 14

16 GAP analyse - Hvad er nyt Rapportering Kravene til rapportering er generelt strammet op, og der skal fremover rapporteres såvel om den aktuelle udnyttelse af de fastsatte grænser som om udnyttelsen over tid. Det sidste er det nok ikke alle, der lever op til (i det mindste ikke for alle grænser). Der er også krav om rapportering om andre d væsentlige forhold afstemningsfejl, f uregelmæssigheder, tab som følge af operationelle forhold, fejl i regnskab eller budgettet og nøglepersoners fratræden. Det vil sige, der skal laves procedurer for dette (hvordan, hvem, hvornår, ). Kontrol Kravene til kontrol skal udføres af en anden enhed end den, der har udført opgaven. Gælder dog ikke for "kontroller, der har karakter af afstemning, overvågning af om forretningsgange overholdes, fejlfinding eller lignende. Sådanne kontroller kan derfor foretages af personer i samme organisatoriske enhed, medmindre dette i det konkrete tilfælde ikke er betryggende." " Ikke egentligt nyt, men nu præciseret, hvor der ikke behøver at være funktionsadskillelse. 15

17 Operationelle risici Det er fastsat helt nye krav til operationelle risici. Disse træder i kraft 1. juli Der skal udarbejdes politikker, retningslinjer og forretningsgange for operationelle risici. Politikker fastsat af bestyrelsen Hvilke hændelser er omfattet (fælles terminologi og forståelse)? Bagatelgrænse? Hvordan opsamles og registreres hændelser? Hvordan skal hændelserne håndteres (accepter, reducer eller transporter)? Rapporteringskrav til bestyrelsen (frekvens, form og indhold). Retningslinjer fastsat af bestyrelsen Hvordan opsamles og opgøres hændelser? Hvem er ansvarlig for opsamling m.m. af hændelser Bagatelgrænse? Håndtering og registrering af "near misses" Rapportering Forretningsgange fastsat af direktionen Løbende identifikation af områder, systemer og produkter, der kan medføre væsentlige operationelle risici Opsamling, opgørelse og rapportering om tab og eventuelt opstået risiko for tab. 16

18 Operationelle risici Krav om indsamling og registrering af hændelser Der skal være effektive systemer og metoder til at kommunikere og opbevare oplysninger om operationelle risici. Krav til rapportering Direktøren skal lave en redegørelse til bestyrelsen vedrørende de operationelle risici Aktuelle risici (sandsynlighed og konsekvens) Faktiske k hændelser og "near misses" Størrelsen og udviklingen i operationelle risici Forhold der kan påvirke de operationelle risici Påtænkte ændringer i forretningsmodel, systemer, produkter m.v. Eksterne forhold Eventuelle områder hvor direktionen har fastlagt en handlingsplan for minimering af operationelle risici. 17

19 Operationelle risici Fra liste til handling - fra teori til praksis Aggregering, behandling og forståelse af risici Liste over risici Prioriteret "risk map" Konsekvens? 2 1 Handlingsplaner Metoder og værktøjer Spørgeskemaer Interviews Workshops Afstemning Etc. Sandsynlighed? 4? 3 Årsagsanalyse - kritiske risici Risikoregister med relevant information Inkl. rolle- og ansvars- fordeling 18

20 Operationelle risici Fra liste til handling - fra teori til praksis Rapportering Flere forskellige rapporteringsformer. Centralt at risiciene bliver præsenteret, så de medvirker til at styrke beslutningsgrundlaget for beslutningstagere. 19

21 Operationelle risici Hvad er en risiko, og hvordan udtrykker vi den? Risikoen for at der sker noget som kan have en (negativ) indvirkning på målene for virksomheden. Risikoen vurderes på baggrund af sandsynlighed og konsekvens. Risikobeskrivelse: Dette skal være kort og koncist og stadig sikre, at andre parter forstår, hvad det drejer sig om. Årsager: For hver risikobeskrivelse er der typisk en eller flere årsager. Ved at identificere de vigtigste årsager bliver det nemmere at styre risikoen og samtidig forbedrer det også den fælles forståelse for risikobeskrivelsen. Konsekvens: For hver risiko vil der være en eller flere potentielle negative konsekvenser for virksomheden. Der er en risiko for at [risikobeskrivelse] sker på grund af [årsager] og dette kan resultere i [konsekvens] 20

22 Operationelle risici Identificering af risici - et eksempel Væsentlige risici - tastefejl Risiko- Årsager Mulige effekter Konse- Sand- Risikoejebeskrivelskvensynlighed Forkert Medarbejdere har for Direkte tab (kundetab) gennemført travlt Direkte tab (Selskabets tab) handelsaktivitet Manglende kundskaber Manglende systemstøtte Indirekte tab (tab af kunder) Petersen Meget Meget (Head (derivat/fx Høj Høj Fraud Flere?. of..) AA). Etc. Forstår vi beskrivelsen? Andre vigtige årsager? Andre vigtige effekter? Er vi enige? Hvem har ansvaret? Risikovurdering Sandsyn nlighed Konsekvens = Risiko 21

23 Operationelle risici Håndtering af risici - et eksempel Håndtering af risici Nuværende styring Forslag til styring / Besluttet Action owner Deadline kontrol actions 1. Oplæring 1. Information/oplysning 1. Information/ Head of RM Nu 2. Efterfølgende kontrol 3. Funktionsopdeling 4. Styring af eksponering. 2. Nye kontroller? 3. Systemstøtte? 4. Forretningsområde 5. Etc. oplysning Andre vigtige tiltag, kontroller, processer etc., som i dag håndterer denne risiko? Andre tiltag vi kan implementere for at mindske sandsynlighed eller konsekvens? Hvilke tiltag vil vi hurtigt implementere? Hvem skal gøre det, og hvornår er deadline? Risikovurdering Sandsyn nlighed Konsekvens = Risiko 22

24 Operationelle risici Klassificering af risici Lille Moderat Stor Kritisk 50 % fraktil 2 år Sandsy ynlighed 90 % fraktil 10 år 98 % fraktil 50 år 99,5 % fraktil 200 år 1 = Lav 2 = Medium 3 = Høj 4 = Meget høj Økonomisk Ubetydelige økonomiske tab Mindre økonomiske tab Væsentlige økonomisk tab Kritiske økonomiske tab, der kan true kapitalgrundlag Compliance Mindre alvorlige påbud/påtaler Mindre bøde Skærpet tilsyn Væsentlige påbud/påtaler Væsentlig bøde Politianmeldelse Alvorlige påbud/påtaler Alvorlig bøde Politianmeldelse med alvorlige følger Offentlig høring Tab af licens Tegningsforbud e.l. Driftstab Meget kortvarigt driftsstop Kortvarigt driftsstop Mellemlangt driftsstop Længerevarende driftsstop Omdømme Kortvarig negativ omtale i lokale medier Negativ forsideomtale i lokal medier Negativ omtale i landsdækkende medier Længerevarende negativ omtale i landsdækkende medier Negativ omtale i fjernsynet (Kontant e.l.)?? Konsekvens 23

25 Udfordringer 71 bekendtgørelsen er bare én af mange nye regulatoriske ændringer Solvens II IFRS 4 fase 2 Bekendtgørelse om outsourcing Bekendtgørelse om lønpolitik Bekendtgørelse om offentliggørelse af inspektionsrapporter. Den største udfordring kan nemt blive mangel på ressourcer - mange ny regler og kort tid til implementering 24

26 Kom vi over barren? uden at rive ned? 25

27 Kontakt Jesper Dan Jespersen Partner, Financial Services Jan Per Jensen Director, Financial Risk Management

28 Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af et emne, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om. Selvom fejl og mangler i præsentationen er forsøgt undgået, kan KPMG ikke påtage sig noget ansvar for dispositioner, som foretages uden vores forudgående rådgivning KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 DEFINITION OG FORMÅL... 1 1.2 PLACERING I IT-PROJEKTMODELLEN / PROGRAMMODELLEN... 2 2 PRINCIPPER

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS Direktionen/ledelsen Risikoudvalg Risikokoordinator Risikoejer Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS INDHOLD FORORD...side 5 1. RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING...side 7 2. KOMMUNENS OVERORDNEDE MÅL...side

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

PwC Financial Services. Ajour Finans. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. November 2007

PwC Financial Services. Ajour Finans. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. November 2007 PwC Financial Services Ajour Finans Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter November 2007 Læs bl.a. om: Modeller for gruppevise nedskrivninger Påvirker den meget omtalte likviditetskrise jeres pengeinstitut?

Læs mere

Intern kontrol og den kontrolbaserede revision

Intern kontrol og den kontrolbaserede revision Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Intern kontrol og den kontrolbaserede revision Udarbejdet af: Ali Kufaishi CPR-nummer: 050189-xxxx Underskrift:

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 107b Indholdsfortegnelse 1. GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALINGER OG PRAKSIS... 2 2. RISIKOSTYRING... 2 3. INTERN KONTROL... 4 4.

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006 Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis Oktober 2006 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS i Indholdsfortegnelse I. Indledning... 1 II. ERFA-gruppens kommissorium

Læs mere

Fra DS 484 til ISO 27001

Fra DS 484 til ISO 27001 Fra DS 484 til ISO 27001 Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS

Læs mere

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Risikostyring. af transfer pricing. 42 Risikostyring af transfer pricing

Risikostyring. af transfer pricing. 42 Risikostyring af transfer pricing Risikostyring af transfer pricing 42 Risikostyring af transfer pricing Identifikation, kvantificering og rapportering af skattemæssige risici for koncerninterne transaktioner 1. Indledning International

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Finans Perspektiv Udgave nr. 1, februar 2015

Finans Perspektiv Udgave nr. 1, februar 2015 Finans Perspektiv Udgave nr. 1, februar 2015 God fornøjelse med første udgave af Finans Perspektiv KPMG er nu en realitet på det danske marked, da vi pr. 1. januar 2015 ændrede navn fra det midlertidige

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Kandidatafhandling. Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration

Kandidatafhandling. Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration 37 8 Fylgiskjal 3 Cand.merc.aud. studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Revision af styringen af IT-sikkerhed i den færøske landsadministration Brynleif Poulsen Beinta Dam Vejleder:

Læs mere