Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteoverblik vedrørende visse produkter"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende visse produkter December 2013 / Saxo Privatbank - produktnotat - opdatering 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende visse produkter December 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Ordforklaring Finansielle kontrakter "Carry back"-reglen Lagerprincippet Realisationsprincippet Strukturerede obligationer Børsnoterede aktier Exchange Traded Funds (ETF) Investeringsforeninger 5 3 Aktier Personer Særlige overgangsregler Aktier i investeringsselskaber Selskaber Datter- og koncernselskabsaktier Skattefri porteføljeaktier Aktier i investeringsselskaber Andre aktier 7 4 Obligationer Personer Selskaber 8 5 CFD'er Personer Selskaber 9 6 Optioner/Futures Optioner/futures på aktier, hvor der skal ske levering Andre optioner/futures - Personer Andre optioner/futures - Selskaber 12 7 FX Personer Selskaber 13 8 Investeringsforeninger og ETF'er Personer IMB'er 14 / Saxo Privatbank - produktnotat KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 1

3 Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende visse produkter December Obligationsbaserede IMB'er Aktiebaserede IMB'er Personer investeringsselskaber Selskaber IMB'er Selskaber investeringsselskaber 15 / Saxo Privatbank - produktnotat KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 2

4 1 Indledning Saxo Bank har bedt os udarbejde en beskrivelse af den skattemæssige behandling af gevinst og tab på følgende værdipapirtyper for person- og selskabsbeskattede investorer: Aktier Obligationer CFD'er Optioner/Futures FX Investeringsforeninger (certifikatudstedende) og ETF'er Notatet beskriver udelukkende hovedreglerne vedrørende den skattemæssige behandling af gevinst og tab på ovennævnte værdipapirer. Overgangsregler, særregler og de skattemæssige principper for opgørelse af gevinst og tab beskrives kun i begrænset omfang. Notatet beskriver ikke de skattemæssige konsekvenser af gevinst og tab på ovennævnte værdipapirer for: Næringsbeskattede Personer under virksomhedsordningen Investeringer foretaget via private pensionsordninger Forsikringsselskaber. De ovenfor listede værdipapirtyper beskrives i det følgende for sig. Saxo Privatbank - produktnotat

5 2 Ordforklaring Nedenfor beskrives et udvalg af de skattemæssige fagudtryk, der anvendes i beskrivelsen af den skattemæssige behandling af gevinst og tab. 2.1 Finansielle kontrakter Finansielle kontrakter beskattes efter særlige regler. Det er en konkret vurdering, om et investeringsprodukt opfylder den skattemæssige definition på en finansiel kontrakt. Efter den skattemæssige definition er finansielle kontrakter karakteriseret ved at bestå af følgende tre bestanddele: 1. Der skal foreligge en bindende aftale mellem kontraktparterne. 2. Der skal være tidsmæssig forskydning mellem aftaletidspunkt og afviklings- eller leveringstidspunkt. 3. En afviklingspris (udtrykt som nominelt beløb eller beregningsformel) skal være fastsat i aftalen. Som eksempler på investeringsprodukter, der i skattemæssig henseende anses for en finansiel kontrakt, kan nævnes optioner, futures, CFD og Saxo Banks FX. 2.2 "Carry back"-reglen Tab på finansielle kontrakter kan normalt kun modregnes i gevinst fra finansielle kontrakter. "Carry back"-reglen betyder, at tab kan fradrages i det omfang, at tabet ikke overstiger tidligere indkomstårs beskattede nettokursgevinst på finansielle kontrakter. Fradrag efter "carry back" afhænger derfor af beskatningen tilbage i tid. Der ses dog kun tilbage til og med indkomståret Der gælder særlige regler for aktiebaserede kontrakter. 2.3 Lagerprincippet Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår. 2.4 Realisationsprincippet I modsætning til lagerprincippet indebærer realisationsprincippet, at beskatning først indtræder når den pågældende gevinst / det pågældende tab anses for realiseret, herunder ved et salg. 2.5 Strukturerede obligationer Visse obligationer beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter. Det gælder visse obligationer, der reguleres helt eller delvist i forhold til udviklingen i priser og andet på værdipapirer, varer og andre aktiver m.v. I skattemæssig henseende kaldes sådanne obligationer "strukturerede obligationer". Obligationer, hvor indfrielseskursen f.eks. reguleres i forhold til udviklingen i en Saxo Privatbank - produktnotat

6 bestemt aktie, et aktieindeks eller et råvareindeks, er omfattet af begrebet "strukturerede obligationer". Obligationer, der alene reguleres i forhold til udviklingen i en eller flere fremmede valutaer, beskattes dog efter reglerne for almindelige obligationer/ fordringer. Sådanne obligationer kaldes i skattemæssig henseende "valutaindekserede obligationer". 2.6 Børsnoterede aktier Med "børsnoterede aktier" menes aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. 2.7 Exchange Traded Funds (ETF) ETF er er passivt forvaltede investeringsforeninger, der handles offentligt på børsen på samme måde som almindelige aktier. ETF'er anses skattemæssigt almindeligvis for at være investeringsselskaber. 2.8 Investeringsforeninger Ved en investeringsforening forstås en sammenslutning af investorer, der fx investerer i aktier, obligationer og/eller fast ejendom. Saxo Privatbank - produktnotat

7 3 Aktier 3.1 Personer Gevinst på aktier medregnes i aktieindkomsten. Gevinst og tab opgøres som udgangspunkt efter realisationsprincippet. Satser for beskatning af aktieindkomst for indkomståret 2014 og følgende indkomstår: Beskatning af aktieindkomst Progressionstrin Skattesats Ugifte Ægtefæller kr kr. 27 % Over Over kr 42 % Tab på børsnoterede aktier kan modregnes i avance og udbytte fra andre børsnoterede aktier m.v., der beskattes som aktieindkomst. Uudnyttet tab kan overføres til en eventuel ægtefælle og yderligere tab fremføres til modregning i senere indkomstårs avance og udbytte fra børsnoterede aktier m.v., der beskattes som aktieindkomst. Tab på unoterede aktier kan fradrages i anden aktieindkomst. Af eventuel negativ aktieindkomst beregnes en negativ skat, der modregnes i slutskatten. Det er en betingelse for fradrag i anden skattepligtig indkomst, at de omhandlede aktier ikke i ejertiden har været optaget til handel på et reguleret marked Særlige overgangsregler Gevinster på børsnoterede aktier m.v., anskaffet inden den 1. januar 2006, som er omfattet af den særlige skattefri overgangsordning, kan realiseres skattefrit efter mindst 3 års ejertid 1. Tab på disse aktier er hverken fradrags- eller modregningsberettiget Aktier i investeringsselskaber Gevinst på aktier i investeringsselskaber omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19 medregnes i kapitalindkomsten. Tab på aktier i investeringsselskaber omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19 fradrages i kapitalindkomsten. sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således beskatning af såvel realiserede såvel som urealiserede gevinst og tab. Der gælder særlige regler for aktier i unoterede investeringsselskaber, hvor den skattepligtige og investeringsselskabet har forskelligt regnskabsår. 1 Børsnoterede aktier omfattet af aktieavancebeskatningslovens 44, stk. 1 Saxo Privatbank - produktnotat

8 3.2 Selskaber Datter- og koncernselskabsaktier Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 % af aktiekapitalen. Ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor ejeren og selskabet er sambeskattede (eller kan sambeskattes). Gevinst og tab på datter- og koncernselskabsaktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst Skattefri porteføljeaktier Ved skattefri porteføljeaktier forstås aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked og som ejes af et selskab, der ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen i selskabet. Gevinst og tab på skattefri porteføljeaktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst Aktier i investeringsselskaber Gevinst og tab på aktier i investeringsselskaber omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19 medregnes i selskabsindkomsten uanset ejerandel. sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således beskatning af såvel realiserede såvel som urealiserede gevinst og tab. Der gælder særlige regler for aktier i unoterede investeringsselskaber, hvor den skattepligtige og investeringsselskabet har forskelligt regnskabsår Andre aktier Andre aktier end de ovenstående - oftest børsnoterede porteføljeaktier - medregnes som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinster er skattepligtige. Tab på aktier, hvor selskabet anvender lagerprincippet, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Tab på aktier, hvor selskabet anvender realisationsprincippet, kan dog kun fradrages i årets gevinst og tab på andre realisationsbeskattede aktier. Saxo Privatbank - produktnotat

9 4 Obligationer 4.1 Personer Gevinst og tab på obligationer (uanset valuta) medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, dog kun såfremt årets nettogevinst eller nettotab (sammenlagt med nettogevinst og nettotab på obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning) overstiger kr. Tab kan dog ikke fradrages på obligationer, hvor Danmark i henhold til en dobbeltbeskatningsaftale ikke kan beskatte renter eller kursgevinst. Tab på fordringer på selskaber, hvorover den skattepligtige har eller har haft indflydelse i form af ejerskab af mere end 25 % af aktiekapitalen eller råderet af mere end 50 % af stemmerne kan ikke fradrages. 4.2 Selskaber Gevinst medregnes i selskabsindkomsten. Tab fratrækkes i selskabsindkomsten. Tab kan dog ikke fradrages på obligationer, hvor Danmark i henhold til en dobbeltbeskatningsaftale ikke kan beskatte renter eller kursgevinst. Tab på fordringer på selskaber, hvorover den skattepligtige har eller har haft indflydelse i form af ejerskab af mere end 25 % af aktiekapitalen eller råderet af mere end 50 % af stemmerne kan ikke fradrages. Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet. Saxo Privatbank - produktnotat

10 5 CFD'er CFD'er beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter. Det gælder både CFD'er baseret på enkeltaktier, råvarer, aktieindeks mv. Det er i det følgende forudsat, at kontrakten ikke kan opfyldes ved levering af den underliggende aktiv (aktier, råvarer m.v.) 5.1 Personer Gevinst på CFD'er medregnes i kapitalindkomsten. Tab på CFD'er kan fratrækkes i kapitalindkomsten ("carry back") i det omfang tabet ikke overstiger tidligere indkomstårs skattepligtige nettokursgevinster på finansielle kontrakter og strukturerede obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter. Ved opgørelsen af det fradragsberettigede tab medregnes dog kun skattepligtige nettokursgevinster fra og med indkomståret Fradrag efter carry-back reglen foretages i det indkomstår tabet vedrører. Der skal således ikke ske regulering af indkomstopgørelsen for tidligere indkomstår. Tab, der ikke kan fradrages efter carry-back reglen, modregnes i indkomstårets gevinster på finansielle kontrakter og strukturerede obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, og tab herudover overføres til modregning hos en eventuel ægtefælle. Resterende tab fremføres uden tidsbegrænsning til modregning i senere indkomstårs gevinst på finansielle kontrakter og strukturerede obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter. Der er udvidet adgang til modregning af tab på aktiebaserede kontrakter, hvis enten selve kontrakten eller de/den aktie(r), som kontrakten er baseret på, er optaget til handel på et reguleret marked. Tab på sådanne kontrakter kan (hvis tabet ikke kan modregnes efter reglerne ovenfor) modregnes i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Valget træffes i det enkelte indkomstår i forbindelse med selvangivelsen. sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår. 5.2 Selskaber Gevinst på CFD'er medregnes i selskabsindkomsten. Tab på CFD'er fratrækkes i selskabsindkomsten. Tab på CFD'er, hvor koncern- eller datterselskabsaktier, skattefri porteføljeaktier eller egne aktier er det underliggende aktiv, kan dog kun fradrages i selskabsindkomsten ("carry back") i det omfang tabet ikke overstiger tidligere indkomstårs skattepligtige nettokursgevinst på samme CFD, hvori der ikke er fradraget tab på andre kontrakter med ret eller pligt til at afstå aktier. Muligheden for "carry back" gælder således kun hver enkelt CFD for sig. Ved opgørelsen af det fradragsberettigede tab medregnes dog kun skattepligtige nettokursgevinster fra og med indkomståret Overskydende tab kan modregnes i indkomstårets og efterfølgende indkomstårs gevinster fra andre finansielle kontrakter, hvor det underliggende aktiv er aktier. Saxo Privatbank - produktnotat

11 For så vidt angår CFD'er, der ikke omfattes af ovenstående, kan selskaber der har valgt realisationsbeskatning af porteføljeaktier fradrage tab på kontrakter vedrørende unoterede aktier i følgende rækkefølge: (1)i forudgående indkomstårs skattepligtige nettogevinster på kontrakten, (2) i indkomstårets nettogevinster på alle finansielle kontrakter, hvor det underliggende aktiv er aktier, og til sidst (3) indkomstårets nettogevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier. sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår. Saxo Privatbank - produktnotat

12 6 Optioner/Futures Optioner/futures behandles skattemæssigt som finansielle kontrakter efter reglerne i kursgevinstloven. Visse optioner/futures behandles dog efter de almindelige skatteretlige regler, der er gældende for det underliggende aktiv. Dette gælder fx optioner/futures på aktier, der behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, såfremt visse betingelser er opfyldt - se nedenfor. 6.1 Optioner/futures på aktier, hvor der skal ske levering Beskatning af optioner/futures vedrørende køb og salg af aktier kan ske efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven og i særlige tilfælde reglerne i statsskatteloven. Optioner/futures vedrørende aktier beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, når følgende betingelser er opfyldt: Kontrakten må kun kunne opfyldes ved levering af de underliggende aktier, og kontrakten må ikke afstås (sælges) inden udløb, og der må ikke være indgået modgående kontrakter i kontraktens løbetid. Er alle disse krav opfyldt, og sker der rent faktisk levering af de underliggende aktier, sker beskatningen efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, som beskrevet i afsnit 3. Når optioner/futures skal beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, indtræder beskatningen ved realisation af de underliggende aktier. Er alle de ovennævnte krav opfyldt, men sker der ikke levering af de underliggende aktier (eksempelvis fordi en optionskontrakt udløber uden at blive udnyttet), vil beskatningen ske efter statsskatteloven. Konsekvensen af beskatning efter statsskatteloven er, at betalte præmier ikke er fradragsberettigede, mens modtagne præmier er skattepligtige og medregnes i den personlige indkomst. 6.2 Andre optioner/futures - Personer Gevinst på optioner/futures medregnes i kapitalindkomsten. Tab på optioner/futures kan fratrækkes i kapitalindkomsten ("carry back") i det omfang tabet ikke overstiger tidligere indkomstårs skattepligtige nettokursgevinster på finansielle kontrakter og strukturerede obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter. Ved opgørelsen af det fradragsberettigede tab medregnes dog kun skattepligtige nettokursgevinster fra og med indkomståret Fradrag efter carry back-reglen foretages i det indkomstår tabet vedrører. Der skal således ikke ske regulering af indkomstopgørelsen for tidligere indkomstår. Tab, der ikke kan fradrages efter carry back-reglen, modregnes i indkomstårets gevinster på finansielle kontrakter og strukturerede obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, og tab herudover overføres til modregning hos en eventuel ægtefælle. Resterende tab fremføres uden tidsbegrænsning til modregning i senere indkomstårs gevinst på finansielle kontrakter og strukturerede obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter. Der er udvidet adgang til modregning af tab på aktiebaserede kontrakter, hvis enten selve kontrakten eller de/den aktie(r), som kontrakten er baseret på, er optaget til handel på et reguleret marked. Tab på sådanne kontrakter kan (hvis tabet ikke kan modregnes efter reglerne ovenfor) Saxo Privatbank - produktnotat

13 modregnes i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Valget træffes i det enkelte indkomstår i forbindelse med selvangivelsen. sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår. Optionspræmien indgår i den skattemæssige avanceopgørelse. 6.3 Andre optioner/futures - Selskaber Gevinst på optioner/futures medregnes i selskabsindkomsten. Tab på optioner/futures fratrækkes i selskabsindkomsten. Tab på optioner/futures, hvor koncern- eller datterselskabsaktier, skattefri porteføljeaktier eller egne aktier er det underliggende aktiv, kan dog kun fradrages i selskabsindkomsten ("carry back") i det omfang tabet ikke overstiger tidligere indkomstårs skattepligtige nettokursgevinst på samme option/future, hvori der ikke er fradraget tab på andre kontrakter med ret eller pligt til at afstå aktier. Muligheden for "carry back" gælder således kun hver enkelt option/future for sig. Ved opgørelsen af det fradragsberettigede tab medregnes dog kun skattepligtige nettokursgevinster fra og med indkomståret Overskydende tab kan modregnes i indkomstårets og efterfølgende indkomstårs gevinster fra andre finansielle kontrakter, hvor det underliggende aktiv er aktier. Ovenstående er også gældende for optioner/futures på aktieindeks, hvori de nævnte aktietyper indgår. For så vidt angår optioner/futures, der ikke omfattes af ovenstående, kan selskaber der har valgt realisationsbeskatning af porteføljeaktier fradrage tab på kontrakter vedrørende unoterede aktier i følgende rækkefølge: (1)i forudgående indkomstårs skattepligtige nettogevinster på kontrakten, (2) i indkomstårets nettogevinster på alle finansielle kontrakter, hvor det underliggende aktiv er aktier, og til sidst (3) indkomstårets nettogevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier. sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår. Optionspræmien indgår i den skattemæssige avanceopgørelse. Saxo Privatbank - produktnotat

14 7 FX FX, der udbydes af Saxo Bank, behandles skattemæssigt som finansielle kontrakter efter reglerne i kursgevinstloven. 7.1 Personer Gevinst på FX medregnes i kapitalindkomsten. Tab på FX kan fratrækkes i kapitalindkomsten ("carry back") i det omfang tabet ikke overstiger tidligere indkomstårs skattepligtige nettokursgevinster på finansielle kontrakter og strukturerede obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter. Ved opgørelsen af det fradragsberettigede tab medregnes dog kun skattepligtige nettokursgevinster fra og med indkomståret Fradrag efter carry back-reglen foretages i det indkomstår tabet vedrører. Der skal således ikke ske regulering af indkomstopgørelsen for tidligere indkomstår. Tab, der ikke kan fradrages efter carry back-reglen, modregnes i indkomstårets gevinster på finansielle kontrakter og strukturerede obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter, og tab herudover overføres til modregning hos en eventuel ægtefælle. Resterende tab fremføres uden tidsbegrænsning til modregning i senere indkomstårs gevinster på finansielle kontrakter og strukturerede obligationer, der beskattes efter reglerne for finansielle kontrakter. sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår. 7.2 Selskaber Gevinst på FX medregnes i selskabsindkomsten. Tab på FX fratrækkes i selskabsindkomsten. sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således en løbende opgørelse af gevinst og tab for kontrakter, der løber over flere indkomstår. Saxo Privatbank - produktnotat

15 8 Investeringsforeninger og ETF'er Ved den skattemæssige behandling af investering i investeringsforeninger sondres mellem certifikatudstedende og kontoførende investeringsforeninger. De skattemæssige konsekvenser af tab på investering i kontoførende investeringsforeninger beskrives ikke. Investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud kaldes certifikatudstedende og opdeles overordnet i udloddende (investeringsinstitutter med minimumsbeskatning - "IMB'er") og akkumulerende (investeringsselskaber). Blandt certifikatudstedende IMB'er sondres der endvidere mellem aktiebaserede IMB'er og obligationsbaserede IMB'er. ETF'er anses normalt for investeringsselskaber, men kan i særlige tilfælde have valgt beskatning som IMB. 8.1 Personer IMB'er Et IMB skal årligt opgøre en "minimumsindkomst", som beskattes hos investorerne uanset om minimumsindkomsten er udloddet eller ej. Beskatningen hos investorerne afhænger af, om IMB'en klassificeres som aktiebaseret eller obligationsbaseret. Klassifikationen er gældende for hele indkomsten; der foretages således ikke nogen yderligere opdeling af indkomsten, når først IMB'en er klassificeret Obligationsbaserede IMB'er Gevinst medregnes i kapitalindkomsten. Tab kan fratrækkes i kapitalindkomsten. Gevinst og tab skal medregnes efter lagerprincippet, såfremt den skattepligtige også anvender lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked. Gevinst og tab på medregnes dog kun såfremt årets nettogevinst eller nettotab (sammenlagt med nettogevinst og nettotab på obligationer) overstiger kr Aktiebaserede IMB'er Gevinst på aktiebaserede investeringsbeviser medregnes som aktieindkomst - se afsnit Personer investeringsselskaber Gevinst medregnes i kapitalindkomsten. Tab fratrækkes i kapitalindkomsten. sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab. Der gælder særlige Saxo Privatbank - produktnotat

16 regler for aktier i unoterede investeringsselskaber, hvor den skattepligtige og investeringsselskabet har forskelligt regnskabsår. 8.3 Selskaber IMB'er Gevinst og tab på investeringsbeviser i IMB'er indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst som aktier, der hverken er datter- eller koncernselskabsaktier eller unoterede porteføljeaktier, uanset ejerforhold og om IMB'en er noteret. Gevinster er skattepligtige. Tab kan fratrækkes. Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet. 8.4 Selskaber investeringsselskaber Gevinst medregnes i selskabsindkomsten. Tab fratrækkes i selskabsindkomsten. sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab. Der gælder særlige regler for aktier i unoterede investeringsselskaber, hvor den skattepligtige og investeringsselskabet har forskelligt regnskabsår. Saxo Privatbank - produktnotat

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere