D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)"

Transkript

1 D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) mod B (advokat Ole Søgaard-Nielsen, Åbyhøj) C (advokat Ole Søgaard-Nielsen, Åbyhøj) D (advokat Ole Søgaard-Nielsen, Åbyhøj) og E (advokat Ole Søgaard-Nielsen, Åbyhøj) Retten i Esbjerg har den 14. august 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 9-822/2012). Sagen blev anlagt ved Retten i Esbjerg den 28. juni Påstande For landsretten har appellanten, A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer, (herefter Aktieselskabet) nedlagt principal påstand om, at de indstævnte, B, C, D og E, in solidum skal betale kr. med tillæg af procesrente fra den 28. juni 2012.

2 - 2 - Aktieselskabet har i forhold til C, D og E nedlagt subsidiær påstand om, at de in solidum skal betale kr. med tillæg af procesrente fra den 28. juni B, C, D og E har påstået dommen stadfæstet. Supplerende sagsfremstilling Det fremgår af en rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at Aktieselskabet indtil den 25. august 2011 drev virksomhed under navnet F. Den 21. juni 2010 afsagde Højesteret dom i sagen Skatteministeriet mod Jet-Trade ApS. Sagen angik, om det var med rette, at der var betalt tysk moms og ikke dansk moms i tilfælde, hvor kunder gjorde brug af Jet-Trade ApS grænsehandelsarrangement. Ved Højesterets dom blev Jet-Trade ApS dømt til at betale dansk moms. Jet-Trade-dommen blev omtalt i pressen. Den 2. juli 2010 modtog Aktieselskabet en fra H, der angav at være en opfølgning på højesteretsdommen og på SKATs besøg hos kolleger. H anbefalede deres samarbejdspartnere, herunder Aktieselskabet, at bede SKAT formulere eventuelle spørgsmål og svar vedrørende grænsehandel skriftligt, og henviste i øvrigt til advokat Torben Bagge, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. Den 30. juli 2010 var Skattecenter Esbjerg på kontrolbesøg i Aktieselskabet. Det fremgår af et referat fra kontrolbesøget, at det vedrørte Neg. angivelse. Videre fremgår af referatet: Iflg. aftale blev der aflagt kontrolbesøg i virksomheden særligt med henblik på at undersøge deres EU-varesalg. Det blev konstateret, at det var et etableret selskab i Tyskland, som de solgte campingvognene til, og de fik deres betaling derfra. Hvis en kunde ser på en vogn her i DK, og giver udtryk for, at de kan købe den billigere i Tyskland, kan de gå ind på en hjemmeside fra den tyske virksomhed og bestille den vogn, de vil have der. Den tyske virksomhed mailer så til DK og spørger, om de vil sælge den

3 - 3 - vogn, hvilket de selvfølgelig vil. De bestiller en fragtmand til at levere vognen hos det tyske firma. Det tyske firma får kr for at være mellemmand. Vi mener ikke, at vi kan underkende den fremgangsmåde, hvorfor angivelsen frigives. Der er dog et spørgsmål omkring faktureringen, som vi skal have afklaret, idet de udsteder en anonym faktura til det tyske selskab, og så laver de en fakturakopi i deres eget fakturasystem med den reelle danske kunde som køber. De siger at det er for at få kunden ind i deres system, når de skal yde service. Aktieselskabet ophørte med at drive grænsehandel i sommeren Af et sagsnotat fra SKAT, udarbejdet af sagsbehandlerne J og I, fremgår, at Skattecenter Esbjerg den 8. februar 2011 telefonisk har oplyst, at skattecenteret har gennemført en momsudbetalingskontrol i Aktieselskabet for perioden fra den 1. april 2010 til den 30. juni 2010, at formålet med kontrollen alene var at sikre, at udbetalingen af et negativt momstilsvar skete på korrekt grundlag, samt at der ikke blev foretaget nogen vurdering af forretningsgangen i forbindelse med handel med Tyskland. Ved brev af den 4. februar 2011 varslede SKAT et kontrolbesøg hos Aktieselskabet af 3-4 dages varighed med start den 7. marts 2011 med henblik på gennemgang af moms for SKAT henviste i brevet til sin indsatsplan for Efter SKATs indsatsplan for 2011 var Momsmæssig behandling af eksport af campingvogne og lystbåde efter grænsehandelskonceptet et af årets indsatsområder. SKAT gennemførte kontrolbesøget hos Aktieselskabet den 7. og 8. marts 2011, og den 25. marts 2011 sendte SKAT en til C med beskrivelse af Aktieselskabets forretningsgang vedrørende grænsehandelsarrangementet. C kommenterede beskrivelsen ved af den 29. marts 2011 til SKAT, og afslutningsvis skrev han bl.a.: At vi er havnet midt i denne heksekedel, finder vi under al kritik og bare ikke i orden. Vi kører efter min mening et ret seriøst og godt foretagende, med de rådgivere, der dertil hører. Fejl, ja de kan jo rettes og jeg håber ikke jeres besøg vil betyde lukning af vores virksomhed, som det er tilfældet hos flere i branchen, der har haft dette besøg.

4 - 4 - De retningslinjer der blev udstukket i 2006, mener jeg, at vi følger efter bedste evne, det blev da også bekræftet af Skattecenter Esbjerg i sommeren Ifølge SKATs sagsnotat blev C kontaktet telefonisk den 30. marts 2011, og om samtalens indhold er noteret følgende: Tilbudt selskabet (C) afsluttende møde i uge 14. C har afslået tilbuddet. Han vil have noget på skrift at forholde sig til inden det afsluttende møde. SKAT har oplyst, at såfremt han ønsker at modtage noget på skrift, så bliver det forslag med tilhørende sagsfremstilling, hvor selskabet har 15 dages frist til at kommentere eller anmode om møde. C oplyste direkte i telefonen, at såfremt han på afsluttende møde uforberedt ville få oplyst, at selskabet kunne se frem til et millionkrav (ligesom andre i branchen), at så ville hans temperament eksplodere. Dette ville han ikke udsætte I og J for. SKAT konkluderede sammen med C, at selskabet dermed afslog tilbud om afsluttende møde, samt at selskabet i stedet ville modtage forslag med tilhørende sagsfremstilling. Den 20. april 2011 blev der afholdt generalforsamling i Aktieselskabet med deltagelse af bl.a. C, D og E, der sammen udgjorde selskabetsbestyrelse. I forbindelse med generalforsamlingen godkendte de forslaget i årsrapporten for 2010 om udbetaling af udbytte til B med kr. Fredag den 27. maj 2011 sendte SKAT forslag til forhøjelse af Aktieselskabets salgsmoms for perioden 1. april 2008 til 30. september 2010 med kr., idet SKAT anså leveringsstedet i grænsehandelsarrangementet for at være Danmark. Om sagens faktiske forhold fremgår bl.a. følgende af den medfølgende sagsfremstilling: Ved opstart af kontrollen blev der afholdt indledende møde, hvor C konkret spurgte ind til SKATs gennemgang af grænsehandelskonceptet. I samme forbindelse oplyste C, at selskabet i sommeren 2010 har stoppet salget af nye campingvogne til sin tyske samhandelspartner, da der er opstået tvivl om lovligheden heri, efter at Højesteret har afsagt dom vedrørende et grænsehandelskoncept. I forbindelse med gennemgangen af selskabets grænsehandelskoncept blev C mundtligt orienteret om, at kontrolperioden blev udvidet til omfatte perioden

5 - 5 - Det fremgår af SKATs sagsnotat, at C den 31. maj 2011 telefonisk kontaktede SKAT, fordi han ønskede et møde. Den 31. maj 2011 blev der udbetalt udbytte til B med kr. Beløbet blev hævet på den ene af Aktieselskabets 2 driftskonti i Bank O, der efter hævningen havde en negativ saldo på ,15 kr. Den pågældende driftskonto havde et kreditmaksimum på kr. Aktieselskabets anden driftskonto havde et tilsvarende kreditmaksimum, der den 31. maj 2011 var udnyttet med ,46 kr. Den 19. august 2011 opsagde Bank O engagementet med Aktieselskabet med henvisning til momskravet. Bankens krav, der var sikret ved pant, er efterfølgende blevet indfriet. Den 26. august 2011 blev Aktieselskabet erklæret konkurs. Advokat P, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, var kurator i konkursboet indtil den 29. september 2011, hvor advokat Christian B. Elmer og advokat Boris Frederiksen overtog hvervet. Den 14. september 2011 traf SKAT endelig afgørelse om, at Aktieselskabets salgsmoms for perioden 1. april 2008 til 30. september 2010 skulle forhøjes med kr. Retten i Aarhus har den 23. august 2013 afsagt dom, hvorefter advokat Advokat P som følge af dispositioner, han foretog som kurator, skal betale kr. i erstatning til Aktieselskabet. Dommen er anket til landsretten. Den 13. december 2013 stadfæstede Landsskatteretten SKATs afgørelse om Aktieselskabets pligt til at svare dansk moms af de omhandlede leverancer. Landsskatteretten overlod det dog til SKAT i 1. instans at træffe afgørelse om momsbeløbets beregning på baggrund af EU-domstolens afgørelse af den 7. november 2013 i sag C-249/12, Tulica, hvilket SKAT endnu ikke har gjort. Landsskatterettens afgørelse er ikke indbragt for domstolene. I præmisserne til Landsskatterettens afgørelse udtales bl.a.: Tre retsmedlemmer, herunder retsformanden, udtaler hertil, at selskabet ikke kan anses for at have opfyldt betingelse 2 og betingelse 6 i Skatterådets

6 - 6 - bindende svar, hvorefter selskabet alene måtte henvise den private kunde til den tyske samarbejdspartner (betingelse 2), og hvorefter handelsaftalen skulle ingås direkte mellem virksomheden og den tyske samarbejdspartner (betingelse 6). Der er herved henvist til at selskabet ud fra en realitetsbetragtning, jf. ovenfor, indgik en aftale med kunden ved dennes henvendelse i selskabets forretning. Der er herved henvist til Vestre Landsrets afgørelse af 30. august 2013, j.nr. B SKATs kontrol den 30. juli 2010 medfører ikke et andet resultat. Advokat N har i en af den 17. december 2013 beregnet, at afgørelsen fra EU-domstolen kan betyde en reduktion af SKATs momskrav til kr. Parterne er enige om, at der ikke skal betales moms af den samme leverance i både Tyskland og Danmark. Aktieselskabets kuratorer har siden efteråret 2011 forsøgt at tilbagesøge den tyske moms, men tilbagesøgningskravet er fortsat uafklaret. Det fremgår af Aktieselskabets årsrapport for 2010, at årets resultat var kr., at der var aktiver for i alt kr., og at egenkapitalen var kr. inkl. foreslået udbytte for regnskabsåret på kr. Det fremgår tillige, at der for regnskabsåret 2009, hvor årets resultat var kr., blev udbetalt udbytte med kr. Ifølge en balance havde Aktieselskabet i 2011 indtil konkursen et positivt resultat før skat på ,37 kr. Alle måneder, bortset fra januar og maj, udviste et positivt resultat. Af resultatopgørelse for perioden 1. januar 2010 til 20. april 2010 fremgår, at Aktieselskabets resultat var ,27 kr., og af resultatopgørelse for samme periode for 2011, at resultatet var ,48 kr. Det fremgår af en redegørelse af 25. januar 2012 fra Aktieselskabets kuratorer, at der var aktiver i konkursboet i form af et bankindestående på ,44 kr. Af gældbogsliste pr. 23. oktober 2013 fremgår, at der sammenlagt var anmeldt krav i boet på ,82 kr., heraf var SKATs anmeldte krav på kr. Forklaringer C har afgivet supplerende forklaring for landsretten. Der er endvidere afgivet forklaring af D og E.

7 - 7 - C har supplerende forklaret, at campingåret starter forskudt for kalenderåret, da de nye campingvognsmodeller kommer i september og oktober. I november og december er virksomheden næsten lukket, da der i denne periode ikke er megen handel. Ved udgangen af marts begynder det store salg af campingvogne, og det fortsætter hen over sommeren. Der er derfor store udsving i omsætningen i løbet af året. Vejret har også stor betydning for salget af campingvogne. Virksomheden har både værksted, butik og salg af campingvogne. Driftsselskabet har haft økonomisk mulighed for at udlodde hvert år. Grænsehandelskonceptet var etableret, da han købte virksomheden. Det har fungeret siden 2002 eller Inden han købte virksomheden, havde han revisor og advokat til at gennemgå konceptet. Den 30. juli 2010 var der kontrolbesøg vedrørende virksomhedens handel med det tyske selskab. Skattecenter Esbjerg havde fokus på fakturaudstedelsen. I marts 2011 varslede SKAT igen kontrol. Efter besøget af medarbejderne fra SKAT var det ikke muligt at få en indikation af udfaldet af kontrollen. Han bad flere gange om en tilbagemelding, men det var forgæves. Han mente, at de havde deres på det tørre. SKAT ville ikke oplyse, hvad deres vurdering var, og der gik lang tid, inden virksomheden igen hørte fra SKAT. De forsøgte løbende at opfylde SKATs anbefalinger fra Under bestyrelsesmødet i april 2011 havde de problemstillingen om skattekontrolbesøget oppe at vende, men de syntes ikke, at der var noget at komme efter. Det værste, de kunne forestille sig, var, at der skulle betales moms i ét EU land, så de alene skulle betale differencemomsen hvilket var forskellen mellem dansk og tysk moms. De havde ikke drøftet muligheden for at søge momsen tilbage fra Tyskland. Størrelsen af udbyttet blev fastsat ud fra holdingselskabets behov, og det er fastsat som det plejede. Der var tale om en sund virksomhed, hvor der var plads til udbytte. I foråret 2011 havde virksomheden en normal forretning. Egenkapitalen var intakt, og selskabet var velpolstret. I april 2011 var der ingen andre forhandlere, der gik konkurs. Han tog kontakt til advokat N, da han modtog SKATs afgørelse. Det var hans ønske, at der blev fundet en ordning, men SKAT lukkede for en løsning, da man ikke ville give henstand. Efter at han fik brevet af 27. maj 2011, ringede han 3 4 gange til SKAT, men han husker ikke nøjagtig hvornår. I samme periode skrev han også 3-4 mails til SKAT. Han drøftede muligheden for henstand med både SKATs medarbejdere og advokat N. I denne periode gik flere campingforhandlere konkurs, og derfor kom der mange billige campingvogne til salg. Den 19. august 2011 havde han møde med banken, og det var først på dette tidspunkt, at han konstaterede problemernes omfang. Hvis de havde stoppet driften, da de modtog kravet fra SKAT, så havde selskabet lidt et endnu større tab. Efter konkursen blev der indgået en konsignationsaftale med det nye driftsselskab

8 - 8 - om et antal campingvogne. Salgsværdien var ca kr., og vognene var vurderet til omkring kr. Han købte senere vognene af boet for ca kr. Han var ked af, at hans virksomhed blev sidestillet med de virksomheder, som svindlede med moms. Han skrev derfor til SKAT den 29. marts Han var ikke medlem af en brancheforening. Alle var bekendt med Jet-Trade-dommen. H forsøgte forgæves at få en bindende forhåndsbesked. Da virksomheden indstillede grænsehandlen, skete det på foranledning af H. H er et seriøst foretagende, og det var derfor, at de var indstillet på at handle med dette selskab. Det har aldrig været fordækt, at de handlede på den pågældende måde, og det var derfor ikke noget, som de skjulte i forhold til banken eller andre. Han har ikke haft en drøftelse med J fra SKAT. Han talte med I, men det er muligt, at J var på medhør. Han kan bekræfte, at han under en telefonsamtale med I den 30. marts 2011 har udtalt sig som refereret i SKATs sagsnotat. Virksomheden solgte 80 % af de nye vogne via Tyskland, men en stor del af omsætningen var brugte vogne, som alle blev solgt i Danmark. Derudover var der en del omsætning på værkstedet og i butikken. I december 2010 udtrådte K af selskabets bestyrelse, da han var alvorligt syg. På et bestyrelsesmøde den 10. april 2011 drøftede de årsrapporten, og de var tilfredse med resultatet. Der var derfor intet til hinder for at udlodde kr. Den 1. januar 2011 havde man åbnet nye lokaler, hvilket de også drøftede på bestyrelsesmødet. På bestyrelsesmøderne var det altid ham, som orienterede om de faktiske forhold, og der var normalt ingen spørgsmål fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der var ingen af de andre, som udfordrede ham. Punktet om SKAT var kun et lille punkt, som de drøftede. D har forklaret, at hun har været pensionist de sidste 11 år. Hun har ingen uddannelse. Hun er gift med C, og de bor 15 km fra virksomhedens forretningssted. Hun er ikke dagligt i virksomheden, men hun kommer med lidt kage af og til. Da hendes nieces mand, K, blev syg, trådte hun ind i bestyrelsen. I marts 2011 var der et skattekontrolbesøg. På bestyrelsesmødet i april 2011 oplyste C, at SKAT havde været der, og at det så fint ud. Der var ingen bekymring om virksomhedens økonomi. Selskabet havde tilstrækkelige midler, hvis der skulle komme et krav fra SKATs side. De drøftede ikke, hvad der i øvrigt foregik i branchen. Hun har ikke nærmere kendskab til H. Da SKAT fremsendte sit krav, blev der ikke indkaldt til møde. Konkursen blev ikke drøftet på et bestyrelsesmøde. Der var bestyrelsesmøder to gange om året. Bestyrelsesmøderne varede normalt 1 2 timer.

9 - 9 - E har forklaret, at han er snedker. Han har været medlem af bestyrelsen, siden C i 2007 overtog virksomheden. Han er ven af C. C fortalte ham om SKATs besøg i 2010, og virksomheden sluttede med grænsehandelskonceptet. Til bestyrelsesmødet den 10. april 2011 talte de blandt andet om kontrolbesøget i marts. Han husker ikke, hvad de nåede frem til, men det blev ikke nævnt, at der kunne komme økonomiske problemer i virksomheden. De syntes, at økonomien så fornuftig ud, og de var ikke bekymrede for, at der skulle komme et stort krav fra SKAT. De holdt to møder om året. Han arbejder ikke i virksomheden. C og han ses ofte, så han hørte løbende om virksomhedens drift. Han kender intet til campingbranchen, men han hørte nogle af rygterne via C. Han lagde ikke noget i rygterne. Han så ikke orienteringen om højesteretsdommen fra H, og de drøftede heller ikke samarbejdet med H. Han har ikke fået honorar for sit bestyrelsesarbejde. Procedure Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Aktieselskabet har præciseret, at det principalt gøres gældende, at der er et tilbagebetalingskrav mod B og et erstatningskrav mod C, D og E som følge af, at der den 20. april 2011 blev truffet beslutning om udbetaling af udbytte. Subsidiært gøres det gældende, at Aktieselskabet i anledning af udbytteudbetalingen den 31. maj 2011 har et omstødelseskrav mod B i første række efter konkurslovens 67, stk. 1, og i anden række efter konkurslovens 74 samt et erstatningskrav mod C, D og E svarende til den subsidiære påstand. Landsrettens begrundelse og resultat Efter de oplysninger, der foreligger om Aktieselskabets økonomi den 20. april 2011, lægges det til grund, at det ville have været forsvarligt at træffe afgørelse om udbetaling af udbytte med kr., hvis der ses bort fra SKATs momskrav. Der lægges særligt vægt på, at Aktieselskabet ved udgangen af 2010 havde en egenkapital på kr., at resultatet for 2010 var på kr., at resultatet for perioden fra den 1. januar 2011 til den 20. april 2011 var på ,48 kr., og på at Aktieselskabet havde større uudnyttede kredit-

10 faciliteter i Bank O. SKAT forhøjede den 14. september 2011 Aktieselskabets salgsmoms for perioden 1. april 2008 til 30. september 2010 med kr. Landsskatteretten stadfæstede den 13. december 2013 SKATs afgørelse om Aktieselskabets pligt til at betale dansk moms. Landsskatteretten overlod det imidlertid til SKAT at beregne momsbeløbet med henvisning til EU-domstolens afgørelse af 7. november 2013 i sag C-249/12, Tulica, hvilket SKAT endnu ikke har gjort. EU-domstolens afgørelse kan efter det oplyste betyde, at momskravet nedsættes til kr. Uanset om SKATs momskrav udgør kr. eller det lavere beløb, finder landsretten, at momskravets størrelse sammenholdt med oplysningerne om Aktieselskabets økonomi medfører, at bestyrelsens beslutning af 20. april 2011 om udbetaling af udbytte med kr. var uforsvarlig. Spørgsmålet er herefter, om de indstævnte den 20. april 2011 indså eller burde have indset, at SKAT ville fremsætte et momskrav, og herunder et momskrav af en sådan størrelse, at det ikke var forsvarligt at træffe afgørelse om udbytteudbetaling som sket. Det lægges efter bevisførelsen, herunder SKATs sagsfremstilling i agterskrivelsen af 27. maj 2011, til grund, at Aktieselskabet ophørte med at drive grænsehandel i sommeren 2010 på grund af tvivl om lovligheden heraf. SKAT gennemførte et kontrolbesøg i Aktieselskabet den 7. og 8. marts 2011, hvor Aktieselskabets grænsehandelskoncept blev gennemgået, og hvor C var til stede. I forbindelse med kontrolbesøget blev kontrolperioden udvidet. Efter kontrolbesøget sendte SKAT den 25. marts 2011 en beskrivelse af Aktieselskabets forretningsgang til C, der kommenterede beskrivelsen den 29. marts 2011, og som i den forbindelse udtrykte bekymring for, om kontrolbesøget kunne betyde en lukning af virksomheden, som det havde været tilfældet for flere i branchen. Ifølge SKATs sagsnotat blev C den 30. marts 2011 tilbudt et møde, men han afslog bl.a. med den begrundelse, at hans temperament ville eksplodere, hvis han uforberedt fik at vide, at Aktieselskabet som andre i branchen - kunne se frem til et millionkrav. C har bekræftet at have udtalt sig som anført i sagsnotatet. Det lægges efter C, D og E's forklaringer endvidere til grund, at de inden den 20. april 2011

11 på et bestyrelsesmøde drøftede SKATs kontrolbesøg i marts 2011 Efter det, der under sagen er oplyst om SKATs kontrolbesøg i marts 2011 og det efterfølgende forløb, finder landsretten, at de indstævnte den 20. april 2011 ikke kunne gå ud fra, at grænsehandelskonceptet var blevet endeligt godkendt af SKAT i sommeren 2010, og at SKAT derfor ikke ville rejse et momskrav. Aktieselskabet har efter det, der er oplyst, betalt moms i Tyskland med 19 % af de leverancer, som SKATs krav vedrører. Der er enighed om, at der ikke skal betales moms af de samme leverancer i både Danmark og Tyskland. SKAT er efter momslovgivningen berettiget til at opkræve fuld dansk moms af leverancer, der er momspligtige i Danmark, og Aktieselskabet må selv søge den moms, der er betalt i Tyskland, tilbage, ligesom Aktieselskabet bærer risikoen for, om tilbagesøgningskravet lader sig gennemføre. Aktieselskabet har forgæves forsøgt at tilbagesøge den tyske moms siden efteråret Landsretten finder, at de indstævnte ved vurderingen af udbytteudbetalingens forsvarlighed ikke uden nærmere undersøgelser kunne gå ud fra, at SKAT alene ville fremsætte krav på betaling af differencen mellem dansk og tysk moms, eller at et tilbagesøgningskrav vedrørende tysk moms uden videre lod sig gennemføre. Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt finder landsretten, at C, D, E og B, som C er eneanpartshaver i og direktør for, indså eller burde have indset, at der var en nærliggende risiko for, at SKAT ville fremsætte et momskrav af en sådan størrelse, at beslutningen om udbetaling af udbytte den 20. april 2011 var uforsvarlig under hensyn til Aktieselskabets økonomiske stilling, og dermed ikke lovlig. Det bemærkes, at C, D og E som medlemmer af Aktieselskabets ledelse må antages at have været bekendt med selskabets omsætning i relation til grænsehandelsarrangementet og dermed i stand til at anslå momskravets omtrentlige størrelse. B er derfor forpligtet til at tilbagebetale det modtagne udbytte på kr., jf. selskabslovens 194, stk. 1, jf Det lægges til grund, at Aktieselskabet ved udbytteudbetalingen er tilføjet en skade på kr. Herefter, og efter det ovenfor anførte, er C, D og E pligtige til at erstatte denne, jf. selskabslovens 361, stk. 1, og 194, jf. 179 sammenholdt med 115, nr. 5 og for C's

12 vedkommende tillige 118, stk. 2. Som sagen er forelagt og procederet for landsretten hæfter alle de indstævnte solidarisk for beløbet. Aktieselskabets principale påstand tages derfor til følge. Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal B, C, D og E in solidum betale sagsomkostninger for begge retter til Aktieselskabet med i alt kr. Beløbet omfatter kr. til retsafgift og kr. til udgifter til advokatbistand. Beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand er uden moms, da Aktieselskabet er momsregistreret. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang. T h i k e n d e s f o r r e t: B, C, D og E skal in solidum betale kr. til A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer, med procesrente fra den 28. juni B, C, D og E skal in solidum betale sagens omkostninger for begge retter til A under konkurs, ved kuratorerne Boris Frederiksen og Christian B. Elmser, med kr. Det idømte skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. Poul Hansen Stig Glent-Madsen Trine Riise (kst.)

13 Udskriften udstedes uden betaling. Udskriftens rigtighed bekræftes. Vestre Landsret, Viborg den 7. oktober Niels Erik Nielsen retssekretær

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.

D O M. afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst. D O M afsagt den 15. maj 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Hanne Aagaard og Rasmus Damm (kst.)) i ankesag V.L. B 1149 12 Haderslev Kommune (advokat Erik Gram, Haderslev)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

D O M. afsagt den 7. maj 2015 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Chr. Bache og Jette F. Skole (kst.

D O M. afsagt den 7. maj 2015 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Chr. Bache og Jette F. Skole (kst. D O M afsagt den 7. maj 2015 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Chr. Bache og Jette F. Skole (kst.)) i ankesag V.L. B 0140 14 Fjerritslev Fjernvarmeværk a.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 Sag 182/2013 (1. afdeling) Arne B. Jepsen, Erling Lauridsen, Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, Harald Birkwald, Michael Nielsson og Strandvejen

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere