D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)"

Transkript

1 D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) mod B (advokat Ole Søgaard-Nielsen, Åbyhøj) C (advokat Ole Søgaard-Nielsen, Åbyhøj) D (advokat Ole Søgaard-Nielsen, Åbyhøj) og E (advokat Ole Søgaard-Nielsen, Åbyhøj) Retten i Esbjerg har den 14. august 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 9-822/2012). Sagen blev anlagt ved Retten i Esbjerg den 28. juni Påstande For landsretten har appellanten, A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer, (herefter Aktieselskabet) nedlagt principal påstand om, at de indstævnte, B, C, D og E, in solidum skal betale kr. med tillæg af procesrente fra den 28. juni 2012.

2 - 2 - Aktieselskabet har i forhold til C, D og E nedlagt subsidiær påstand om, at de in solidum skal betale kr. med tillæg af procesrente fra den 28. juni B, C, D og E har påstået dommen stadfæstet. Supplerende sagsfremstilling Det fremgår af en rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at Aktieselskabet indtil den 25. august 2011 drev virksomhed under navnet F. Den 21. juni 2010 afsagde Højesteret dom i sagen Skatteministeriet mod Jet-Trade ApS. Sagen angik, om det var med rette, at der var betalt tysk moms og ikke dansk moms i tilfælde, hvor kunder gjorde brug af Jet-Trade ApS grænsehandelsarrangement. Ved Højesterets dom blev Jet-Trade ApS dømt til at betale dansk moms. Jet-Trade-dommen blev omtalt i pressen. Den 2. juli 2010 modtog Aktieselskabet en fra H, der angav at være en opfølgning på højesteretsdommen og på SKATs besøg hos kolleger. H anbefalede deres samarbejdspartnere, herunder Aktieselskabet, at bede SKAT formulere eventuelle spørgsmål og svar vedrørende grænsehandel skriftligt, og henviste i øvrigt til advokat Torben Bagge, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. Den 30. juli 2010 var Skattecenter Esbjerg på kontrolbesøg i Aktieselskabet. Det fremgår af et referat fra kontrolbesøget, at det vedrørte Neg. angivelse. Videre fremgår af referatet: Iflg. aftale blev der aflagt kontrolbesøg i virksomheden særligt med henblik på at undersøge deres EU-varesalg. Det blev konstateret, at det var et etableret selskab i Tyskland, som de solgte campingvognene til, og de fik deres betaling derfra. Hvis en kunde ser på en vogn her i DK, og giver udtryk for, at de kan købe den billigere i Tyskland, kan de gå ind på en hjemmeside fra den tyske virksomhed og bestille den vogn, de vil have der. Den tyske virksomhed mailer så til DK og spørger, om de vil sælge den

3 - 3 - vogn, hvilket de selvfølgelig vil. De bestiller en fragtmand til at levere vognen hos det tyske firma. Det tyske firma får kr for at være mellemmand. Vi mener ikke, at vi kan underkende den fremgangsmåde, hvorfor angivelsen frigives. Der er dog et spørgsmål omkring faktureringen, som vi skal have afklaret, idet de udsteder en anonym faktura til det tyske selskab, og så laver de en fakturakopi i deres eget fakturasystem med den reelle danske kunde som køber. De siger at det er for at få kunden ind i deres system, når de skal yde service. Aktieselskabet ophørte med at drive grænsehandel i sommeren Af et sagsnotat fra SKAT, udarbejdet af sagsbehandlerne J og I, fremgår, at Skattecenter Esbjerg den 8. februar 2011 telefonisk har oplyst, at skattecenteret har gennemført en momsudbetalingskontrol i Aktieselskabet for perioden fra den 1. april 2010 til den 30. juni 2010, at formålet med kontrollen alene var at sikre, at udbetalingen af et negativt momstilsvar skete på korrekt grundlag, samt at der ikke blev foretaget nogen vurdering af forretningsgangen i forbindelse med handel med Tyskland. Ved brev af den 4. februar 2011 varslede SKAT et kontrolbesøg hos Aktieselskabet af 3-4 dages varighed med start den 7. marts 2011 med henblik på gennemgang af moms for SKAT henviste i brevet til sin indsatsplan for Efter SKATs indsatsplan for 2011 var Momsmæssig behandling af eksport af campingvogne og lystbåde efter grænsehandelskonceptet et af årets indsatsområder. SKAT gennemførte kontrolbesøget hos Aktieselskabet den 7. og 8. marts 2011, og den 25. marts 2011 sendte SKAT en til C med beskrivelse af Aktieselskabets forretningsgang vedrørende grænsehandelsarrangementet. C kommenterede beskrivelsen ved af den 29. marts 2011 til SKAT, og afslutningsvis skrev han bl.a.: At vi er havnet midt i denne heksekedel, finder vi under al kritik og bare ikke i orden. Vi kører efter min mening et ret seriøst og godt foretagende, med de rådgivere, der dertil hører. Fejl, ja de kan jo rettes og jeg håber ikke jeres besøg vil betyde lukning af vores virksomhed, som det er tilfældet hos flere i branchen, der har haft dette besøg.

4 - 4 - De retningslinjer der blev udstukket i 2006, mener jeg, at vi følger efter bedste evne, det blev da også bekræftet af Skattecenter Esbjerg i sommeren Ifølge SKATs sagsnotat blev C kontaktet telefonisk den 30. marts 2011, og om samtalens indhold er noteret følgende: Tilbudt selskabet (C) afsluttende møde i uge 14. C har afslået tilbuddet. Han vil have noget på skrift at forholde sig til inden det afsluttende møde. SKAT har oplyst, at såfremt han ønsker at modtage noget på skrift, så bliver det forslag med tilhørende sagsfremstilling, hvor selskabet har 15 dages frist til at kommentere eller anmode om møde. C oplyste direkte i telefonen, at såfremt han på afsluttende møde uforberedt ville få oplyst, at selskabet kunne se frem til et millionkrav (ligesom andre i branchen), at så ville hans temperament eksplodere. Dette ville han ikke udsætte I og J for. SKAT konkluderede sammen med C, at selskabet dermed afslog tilbud om afsluttende møde, samt at selskabet i stedet ville modtage forslag med tilhørende sagsfremstilling. Den 20. april 2011 blev der afholdt generalforsamling i Aktieselskabet med deltagelse af bl.a. C, D og E, der sammen udgjorde selskabetsbestyrelse. I forbindelse med generalforsamlingen godkendte de forslaget i årsrapporten for 2010 om udbetaling af udbytte til B med kr. Fredag den 27. maj 2011 sendte SKAT forslag til forhøjelse af Aktieselskabets salgsmoms for perioden 1. april 2008 til 30. september 2010 med kr., idet SKAT anså leveringsstedet i grænsehandelsarrangementet for at være Danmark. Om sagens faktiske forhold fremgår bl.a. følgende af den medfølgende sagsfremstilling: Ved opstart af kontrollen blev der afholdt indledende møde, hvor C konkret spurgte ind til SKATs gennemgang af grænsehandelskonceptet. I samme forbindelse oplyste C, at selskabet i sommeren 2010 har stoppet salget af nye campingvogne til sin tyske samhandelspartner, da der er opstået tvivl om lovligheden heri, efter at Højesteret har afsagt dom vedrørende et grænsehandelskoncept. I forbindelse med gennemgangen af selskabets grænsehandelskoncept blev C mundtligt orienteret om, at kontrolperioden blev udvidet til omfatte perioden

5 - 5 - Det fremgår af SKATs sagsnotat, at C den 31. maj 2011 telefonisk kontaktede SKAT, fordi han ønskede et møde. Den 31. maj 2011 blev der udbetalt udbytte til B med kr. Beløbet blev hævet på den ene af Aktieselskabets 2 driftskonti i Bank O, der efter hævningen havde en negativ saldo på ,15 kr. Den pågældende driftskonto havde et kreditmaksimum på kr. Aktieselskabets anden driftskonto havde et tilsvarende kreditmaksimum, der den 31. maj 2011 var udnyttet med ,46 kr. Den 19. august 2011 opsagde Bank O engagementet med Aktieselskabet med henvisning til momskravet. Bankens krav, der var sikret ved pant, er efterfølgende blevet indfriet. Den 26. august 2011 blev Aktieselskabet erklæret konkurs. Advokat P, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, var kurator i konkursboet indtil den 29. september 2011, hvor advokat Christian B. Elmer og advokat Boris Frederiksen overtog hvervet. Den 14. september 2011 traf SKAT endelig afgørelse om, at Aktieselskabets salgsmoms for perioden 1. april 2008 til 30. september 2010 skulle forhøjes med kr. Retten i Aarhus har den 23. august 2013 afsagt dom, hvorefter advokat Advokat P som følge af dispositioner, han foretog som kurator, skal betale kr. i erstatning til Aktieselskabet. Dommen er anket til landsretten. Den 13. december 2013 stadfæstede Landsskatteretten SKATs afgørelse om Aktieselskabets pligt til at svare dansk moms af de omhandlede leverancer. Landsskatteretten overlod det dog til SKAT i 1. instans at træffe afgørelse om momsbeløbets beregning på baggrund af EU-domstolens afgørelse af den 7. november 2013 i sag C-249/12, Tulica, hvilket SKAT endnu ikke har gjort. Landsskatterettens afgørelse er ikke indbragt for domstolene. I præmisserne til Landsskatterettens afgørelse udtales bl.a.: Tre retsmedlemmer, herunder retsformanden, udtaler hertil, at selskabet ikke kan anses for at have opfyldt betingelse 2 og betingelse 6 i Skatterådets

6 - 6 - bindende svar, hvorefter selskabet alene måtte henvise den private kunde til den tyske samarbejdspartner (betingelse 2), og hvorefter handelsaftalen skulle ingås direkte mellem virksomheden og den tyske samarbejdspartner (betingelse 6). Der er herved henvist til at selskabet ud fra en realitetsbetragtning, jf. ovenfor, indgik en aftale med kunden ved dennes henvendelse i selskabets forretning. Der er herved henvist til Vestre Landsrets afgørelse af 30. august 2013, j.nr. B SKATs kontrol den 30. juli 2010 medfører ikke et andet resultat. Advokat N har i en af den 17. december 2013 beregnet, at afgørelsen fra EU-domstolen kan betyde en reduktion af SKATs momskrav til kr. Parterne er enige om, at der ikke skal betales moms af den samme leverance i både Tyskland og Danmark. Aktieselskabets kuratorer har siden efteråret 2011 forsøgt at tilbagesøge den tyske moms, men tilbagesøgningskravet er fortsat uafklaret. Det fremgår af Aktieselskabets årsrapport for 2010, at årets resultat var kr., at der var aktiver for i alt kr., og at egenkapitalen var kr. inkl. foreslået udbytte for regnskabsåret på kr. Det fremgår tillige, at der for regnskabsåret 2009, hvor årets resultat var kr., blev udbetalt udbytte med kr. Ifølge en balance havde Aktieselskabet i 2011 indtil konkursen et positivt resultat før skat på ,37 kr. Alle måneder, bortset fra januar og maj, udviste et positivt resultat. Af resultatopgørelse for perioden 1. januar 2010 til 20. april 2010 fremgår, at Aktieselskabets resultat var ,27 kr., og af resultatopgørelse for samme periode for 2011, at resultatet var ,48 kr. Det fremgår af en redegørelse af 25. januar 2012 fra Aktieselskabets kuratorer, at der var aktiver i konkursboet i form af et bankindestående på ,44 kr. Af gældbogsliste pr. 23. oktober 2013 fremgår, at der sammenlagt var anmeldt krav i boet på ,82 kr., heraf var SKATs anmeldte krav på kr. Forklaringer C har afgivet supplerende forklaring for landsretten. Der er endvidere afgivet forklaring af D og E.

7 - 7 - C har supplerende forklaret, at campingåret starter forskudt for kalenderåret, da de nye campingvognsmodeller kommer i september og oktober. I november og december er virksomheden næsten lukket, da der i denne periode ikke er megen handel. Ved udgangen af marts begynder det store salg af campingvogne, og det fortsætter hen over sommeren. Der er derfor store udsving i omsætningen i løbet af året. Vejret har også stor betydning for salget af campingvogne. Virksomheden har både værksted, butik og salg af campingvogne. Driftsselskabet har haft økonomisk mulighed for at udlodde hvert år. Grænsehandelskonceptet var etableret, da han købte virksomheden. Det har fungeret siden 2002 eller Inden han købte virksomheden, havde han revisor og advokat til at gennemgå konceptet. Den 30. juli 2010 var der kontrolbesøg vedrørende virksomhedens handel med det tyske selskab. Skattecenter Esbjerg havde fokus på fakturaudstedelsen. I marts 2011 varslede SKAT igen kontrol. Efter besøget af medarbejderne fra SKAT var det ikke muligt at få en indikation af udfaldet af kontrollen. Han bad flere gange om en tilbagemelding, men det var forgæves. Han mente, at de havde deres på det tørre. SKAT ville ikke oplyse, hvad deres vurdering var, og der gik lang tid, inden virksomheden igen hørte fra SKAT. De forsøgte løbende at opfylde SKATs anbefalinger fra Under bestyrelsesmødet i april 2011 havde de problemstillingen om skattekontrolbesøget oppe at vende, men de syntes ikke, at der var noget at komme efter. Det værste, de kunne forestille sig, var, at der skulle betales moms i ét EU land, så de alene skulle betale differencemomsen hvilket var forskellen mellem dansk og tysk moms. De havde ikke drøftet muligheden for at søge momsen tilbage fra Tyskland. Størrelsen af udbyttet blev fastsat ud fra holdingselskabets behov, og det er fastsat som det plejede. Der var tale om en sund virksomhed, hvor der var plads til udbytte. I foråret 2011 havde virksomheden en normal forretning. Egenkapitalen var intakt, og selskabet var velpolstret. I april 2011 var der ingen andre forhandlere, der gik konkurs. Han tog kontakt til advokat N, da han modtog SKATs afgørelse. Det var hans ønske, at der blev fundet en ordning, men SKAT lukkede for en løsning, da man ikke ville give henstand. Efter at han fik brevet af 27. maj 2011, ringede han 3 4 gange til SKAT, men han husker ikke nøjagtig hvornår. I samme periode skrev han også 3-4 mails til SKAT. Han drøftede muligheden for henstand med både SKATs medarbejdere og advokat N. I denne periode gik flere campingforhandlere konkurs, og derfor kom der mange billige campingvogne til salg. Den 19. august 2011 havde han møde med banken, og det var først på dette tidspunkt, at han konstaterede problemernes omfang. Hvis de havde stoppet driften, da de modtog kravet fra SKAT, så havde selskabet lidt et endnu større tab. Efter konkursen blev der indgået en konsignationsaftale med det nye driftsselskab

8 - 8 - om et antal campingvogne. Salgsværdien var ca kr., og vognene var vurderet til omkring kr. Han købte senere vognene af boet for ca kr. Han var ked af, at hans virksomhed blev sidestillet med de virksomheder, som svindlede med moms. Han skrev derfor til SKAT den 29. marts Han var ikke medlem af en brancheforening. Alle var bekendt med Jet-Trade-dommen. H forsøgte forgæves at få en bindende forhåndsbesked. Da virksomheden indstillede grænsehandlen, skete det på foranledning af H. H er et seriøst foretagende, og det var derfor, at de var indstillet på at handle med dette selskab. Det har aldrig været fordækt, at de handlede på den pågældende måde, og det var derfor ikke noget, som de skjulte i forhold til banken eller andre. Han har ikke haft en drøftelse med J fra SKAT. Han talte med I, men det er muligt, at J var på medhør. Han kan bekræfte, at han under en telefonsamtale med I den 30. marts 2011 har udtalt sig som refereret i SKATs sagsnotat. Virksomheden solgte 80 % af de nye vogne via Tyskland, men en stor del af omsætningen var brugte vogne, som alle blev solgt i Danmark. Derudover var der en del omsætning på værkstedet og i butikken. I december 2010 udtrådte K af selskabets bestyrelse, da han var alvorligt syg. På et bestyrelsesmøde den 10. april 2011 drøftede de årsrapporten, og de var tilfredse med resultatet. Der var derfor intet til hinder for at udlodde kr. Den 1. januar 2011 havde man åbnet nye lokaler, hvilket de også drøftede på bestyrelsesmødet. På bestyrelsesmøderne var det altid ham, som orienterede om de faktiske forhold, og der var normalt ingen spørgsmål fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der var ingen af de andre, som udfordrede ham. Punktet om SKAT var kun et lille punkt, som de drøftede. D har forklaret, at hun har været pensionist de sidste 11 år. Hun har ingen uddannelse. Hun er gift med C, og de bor 15 km fra virksomhedens forretningssted. Hun er ikke dagligt i virksomheden, men hun kommer med lidt kage af og til. Da hendes nieces mand, K, blev syg, trådte hun ind i bestyrelsen. I marts 2011 var der et skattekontrolbesøg. På bestyrelsesmødet i april 2011 oplyste C, at SKAT havde været der, og at det så fint ud. Der var ingen bekymring om virksomhedens økonomi. Selskabet havde tilstrækkelige midler, hvis der skulle komme et krav fra SKATs side. De drøftede ikke, hvad der i øvrigt foregik i branchen. Hun har ikke nærmere kendskab til H. Da SKAT fremsendte sit krav, blev der ikke indkaldt til møde. Konkursen blev ikke drøftet på et bestyrelsesmøde. Der var bestyrelsesmøder to gange om året. Bestyrelsesmøderne varede normalt 1 2 timer.

9 - 9 - E har forklaret, at han er snedker. Han har været medlem af bestyrelsen, siden C i 2007 overtog virksomheden. Han er ven af C. C fortalte ham om SKATs besøg i 2010, og virksomheden sluttede med grænsehandelskonceptet. Til bestyrelsesmødet den 10. april 2011 talte de blandt andet om kontrolbesøget i marts. Han husker ikke, hvad de nåede frem til, men det blev ikke nævnt, at der kunne komme økonomiske problemer i virksomheden. De syntes, at økonomien så fornuftig ud, og de var ikke bekymrede for, at der skulle komme et stort krav fra SKAT. De holdt to møder om året. Han arbejder ikke i virksomheden. C og han ses ofte, så han hørte løbende om virksomhedens drift. Han kender intet til campingbranchen, men han hørte nogle af rygterne via C. Han lagde ikke noget i rygterne. Han så ikke orienteringen om højesteretsdommen fra H, og de drøftede heller ikke samarbejdet med H. Han har ikke fået honorar for sit bestyrelsesarbejde. Procedure Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Aktieselskabet har præciseret, at det principalt gøres gældende, at der er et tilbagebetalingskrav mod B og et erstatningskrav mod C, D og E som følge af, at der den 20. april 2011 blev truffet beslutning om udbetaling af udbytte. Subsidiært gøres det gældende, at Aktieselskabet i anledning af udbytteudbetalingen den 31. maj 2011 har et omstødelseskrav mod B i første række efter konkurslovens 67, stk. 1, og i anden række efter konkurslovens 74 samt et erstatningskrav mod C, D og E svarende til den subsidiære påstand. Landsrettens begrundelse og resultat Efter de oplysninger, der foreligger om Aktieselskabets økonomi den 20. april 2011, lægges det til grund, at det ville have været forsvarligt at træffe afgørelse om udbetaling af udbytte med kr., hvis der ses bort fra SKATs momskrav. Der lægges særligt vægt på, at Aktieselskabet ved udgangen af 2010 havde en egenkapital på kr., at resultatet for 2010 var på kr., at resultatet for perioden fra den 1. januar 2011 til den 20. april 2011 var på ,48 kr., og på at Aktieselskabet havde større uudnyttede kredit-

10 faciliteter i Bank O. SKAT forhøjede den 14. september 2011 Aktieselskabets salgsmoms for perioden 1. april 2008 til 30. september 2010 med kr. Landsskatteretten stadfæstede den 13. december 2013 SKATs afgørelse om Aktieselskabets pligt til at betale dansk moms. Landsskatteretten overlod det imidlertid til SKAT at beregne momsbeløbet med henvisning til EU-domstolens afgørelse af 7. november 2013 i sag C-249/12, Tulica, hvilket SKAT endnu ikke har gjort. EU-domstolens afgørelse kan efter det oplyste betyde, at momskravet nedsættes til kr. Uanset om SKATs momskrav udgør kr. eller det lavere beløb, finder landsretten, at momskravets størrelse sammenholdt med oplysningerne om Aktieselskabets økonomi medfører, at bestyrelsens beslutning af 20. april 2011 om udbetaling af udbytte med kr. var uforsvarlig. Spørgsmålet er herefter, om de indstævnte den 20. april 2011 indså eller burde have indset, at SKAT ville fremsætte et momskrav, og herunder et momskrav af en sådan størrelse, at det ikke var forsvarligt at træffe afgørelse om udbytteudbetaling som sket. Det lægges efter bevisførelsen, herunder SKATs sagsfremstilling i agterskrivelsen af 27. maj 2011, til grund, at Aktieselskabet ophørte med at drive grænsehandel i sommeren 2010 på grund af tvivl om lovligheden heraf. SKAT gennemførte et kontrolbesøg i Aktieselskabet den 7. og 8. marts 2011, hvor Aktieselskabets grænsehandelskoncept blev gennemgået, og hvor C var til stede. I forbindelse med kontrolbesøget blev kontrolperioden udvidet. Efter kontrolbesøget sendte SKAT den 25. marts 2011 en beskrivelse af Aktieselskabets forretningsgang til C, der kommenterede beskrivelsen den 29. marts 2011, og som i den forbindelse udtrykte bekymring for, om kontrolbesøget kunne betyde en lukning af virksomheden, som det havde været tilfældet for flere i branchen. Ifølge SKATs sagsnotat blev C den 30. marts 2011 tilbudt et møde, men han afslog bl.a. med den begrundelse, at hans temperament ville eksplodere, hvis han uforberedt fik at vide, at Aktieselskabet som andre i branchen - kunne se frem til et millionkrav. C har bekræftet at have udtalt sig som anført i sagsnotatet. Det lægges efter C, D og E's forklaringer endvidere til grund, at de inden den 20. april 2011

11 på et bestyrelsesmøde drøftede SKATs kontrolbesøg i marts 2011 Efter det, der under sagen er oplyst om SKATs kontrolbesøg i marts 2011 og det efterfølgende forløb, finder landsretten, at de indstævnte den 20. april 2011 ikke kunne gå ud fra, at grænsehandelskonceptet var blevet endeligt godkendt af SKAT i sommeren 2010, og at SKAT derfor ikke ville rejse et momskrav. Aktieselskabet har efter det, der er oplyst, betalt moms i Tyskland med 19 % af de leverancer, som SKATs krav vedrører. Der er enighed om, at der ikke skal betales moms af de samme leverancer i både Danmark og Tyskland. SKAT er efter momslovgivningen berettiget til at opkræve fuld dansk moms af leverancer, der er momspligtige i Danmark, og Aktieselskabet må selv søge den moms, der er betalt i Tyskland, tilbage, ligesom Aktieselskabet bærer risikoen for, om tilbagesøgningskravet lader sig gennemføre. Aktieselskabet har forgæves forsøgt at tilbagesøge den tyske moms siden efteråret Landsretten finder, at de indstævnte ved vurderingen af udbytteudbetalingens forsvarlighed ikke uden nærmere undersøgelser kunne gå ud fra, at SKAT alene ville fremsætte krav på betaling af differencen mellem dansk og tysk moms, eller at et tilbagesøgningskrav vedrørende tysk moms uden videre lod sig gennemføre. Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt finder landsretten, at C, D, E og B, som C er eneanpartshaver i og direktør for, indså eller burde have indset, at der var en nærliggende risiko for, at SKAT ville fremsætte et momskrav af en sådan størrelse, at beslutningen om udbetaling af udbytte den 20. april 2011 var uforsvarlig under hensyn til Aktieselskabets økonomiske stilling, og dermed ikke lovlig. Det bemærkes, at C, D og E som medlemmer af Aktieselskabets ledelse må antages at have været bekendt med selskabets omsætning i relation til grænsehandelsarrangementet og dermed i stand til at anslå momskravets omtrentlige størrelse. B er derfor forpligtet til at tilbagebetale det modtagne udbytte på kr., jf. selskabslovens 194, stk. 1, jf Det lægges til grund, at Aktieselskabet ved udbytteudbetalingen er tilføjet en skade på kr. Herefter, og efter det ovenfor anførte, er C, D og E pligtige til at erstatte denne, jf. selskabslovens 361, stk. 1, og 194, jf. 179 sammenholdt med 115, nr. 5 og for C's

12 vedkommende tillige 118, stk. 2. Som sagen er forelagt og procederet for landsretten hæfter alle de indstævnte solidarisk for beløbet. Aktieselskabets principale påstand tages derfor til følge. Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal B, C, D og E in solidum betale sagsomkostninger for begge retter til Aktieselskabet med i alt kr. Beløbet omfatter kr. til retsafgift og kr. til udgifter til advokatbistand. Beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand er uden moms, da Aktieselskabet er momsregistreret. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang. T h i k e n d e s f o r r e t: B, C, D og E skal in solidum betale kr. til A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer, med procesrente fra den 28. juni B, C, D og E skal in solidum betale sagens omkostninger for begge retter til A under konkurs, ved kuratorerne Boris Frederiksen og Christian B. Elmser, med kr. Det idømte skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. Poul Hansen Stig Glent-Madsen Trine Riise (kst.)

13 Udskriften udstedes uden betaling. Udskriftens rigtighed bekræftes. Vestre Landsret, Viborg den 7. oktober Niels Erik Nielsen retssekretær

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)). D O M Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)). 5. afd. nr. B-1151-11: Dracco Company Ltd. (advokat Martin

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 Sag 139/2007 (1. afdeling) A ved B (advokat Erik Høimark) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab Frederiksberg Rets dom af 25 april 2013 j.nr. BS-D-2565/2011: SKAT mod Advokat S1 og S2 Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab S1 og S2 var bestyrelsesmedlemmer i Finansieringsselskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 Sag 201/2011 (1. afdeling) New Wave Group AB (publ) (advokat Kim Munk-Petersen) mod Korbær Invest ApS, CFI Holding af 1/4 2000 ApS og HKR Holding af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011:

Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011: Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011: Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for Anne Marie Pedersen Højbovej 2, Bramdrupdam 6000 Kolding

Læs mere