D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)"

Transkript

1 D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) mod B (advokat Ole Søgaard-Nielsen, Åbyhøj) C (advokat Ole Søgaard-Nielsen, Åbyhøj) D (advokat Ole Søgaard-Nielsen, Åbyhøj) og E (advokat Ole Søgaard-Nielsen, Åbyhøj) Retten i Esbjerg har den 14. august 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 9-822/2012). Sagen blev anlagt ved Retten i Esbjerg den 28. juni Påstande For landsretten har appellanten, A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer, (herefter Aktieselskabet) nedlagt principal påstand om, at de indstævnte, B, C, D og E, in solidum skal betale kr. med tillæg af procesrente fra den 28. juni 2012.

2 - 2 - Aktieselskabet har i forhold til C, D og E nedlagt subsidiær påstand om, at de in solidum skal betale kr. med tillæg af procesrente fra den 28. juni B, C, D og E har påstået dommen stadfæstet. Supplerende sagsfremstilling Det fremgår af en rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at Aktieselskabet indtil den 25. august 2011 drev virksomhed under navnet F. Den 21. juni 2010 afsagde Højesteret dom i sagen Skatteministeriet mod Jet-Trade ApS. Sagen angik, om det var med rette, at der var betalt tysk moms og ikke dansk moms i tilfælde, hvor kunder gjorde brug af Jet-Trade ApS grænsehandelsarrangement. Ved Højesterets dom blev Jet-Trade ApS dømt til at betale dansk moms. Jet-Trade-dommen blev omtalt i pressen. Den 2. juli 2010 modtog Aktieselskabet en fra H, der angav at være en opfølgning på højesteretsdommen og på SKATs besøg hos kolleger. H anbefalede deres samarbejdspartnere, herunder Aktieselskabet, at bede SKAT formulere eventuelle spørgsmål og svar vedrørende grænsehandel skriftligt, og henviste i øvrigt til advokat Torben Bagge, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. Den 30. juli 2010 var Skattecenter Esbjerg på kontrolbesøg i Aktieselskabet. Det fremgår af et referat fra kontrolbesøget, at det vedrørte Neg. angivelse. Videre fremgår af referatet: Iflg. aftale blev der aflagt kontrolbesøg i virksomheden særligt med henblik på at undersøge deres EU-varesalg. Det blev konstateret, at det var et etableret selskab i Tyskland, som de solgte campingvognene til, og de fik deres betaling derfra. Hvis en kunde ser på en vogn her i DK, og giver udtryk for, at de kan købe den billigere i Tyskland, kan de gå ind på en hjemmeside fra den tyske virksomhed og bestille den vogn, de vil have der. Den tyske virksomhed mailer så til DK og spørger, om de vil sælge den

3 - 3 - vogn, hvilket de selvfølgelig vil. De bestiller en fragtmand til at levere vognen hos det tyske firma. Det tyske firma får kr for at være mellemmand. Vi mener ikke, at vi kan underkende den fremgangsmåde, hvorfor angivelsen frigives. Der er dog et spørgsmål omkring faktureringen, som vi skal have afklaret, idet de udsteder en anonym faktura til det tyske selskab, og så laver de en fakturakopi i deres eget fakturasystem med den reelle danske kunde som køber. De siger at det er for at få kunden ind i deres system, når de skal yde service. Aktieselskabet ophørte med at drive grænsehandel i sommeren Af et sagsnotat fra SKAT, udarbejdet af sagsbehandlerne J og I, fremgår, at Skattecenter Esbjerg den 8. februar 2011 telefonisk har oplyst, at skattecenteret har gennemført en momsudbetalingskontrol i Aktieselskabet for perioden fra den 1. april 2010 til den 30. juni 2010, at formålet med kontrollen alene var at sikre, at udbetalingen af et negativt momstilsvar skete på korrekt grundlag, samt at der ikke blev foretaget nogen vurdering af forretningsgangen i forbindelse med handel med Tyskland. Ved brev af den 4. februar 2011 varslede SKAT et kontrolbesøg hos Aktieselskabet af 3-4 dages varighed med start den 7. marts 2011 med henblik på gennemgang af moms for SKAT henviste i brevet til sin indsatsplan for Efter SKATs indsatsplan for 2011 var Momsmæssig behandling af eksport af campingvogne og lystbåde efter grænsehandelskonceptet et af årets indsatsområder. SKAT gennemførte kontrolbesøget hos Aktieselskabet den 7. og 8. marts 2011, og den 25. marts 2011 sendte SKAT en til C med beskrivelse af Aktieselskabets forretningsgang vedrørende grænsehandelsarrangementet. C kommenterede beskrivelsen ved af den 29. marts 2011 til SKAT, og afslutningsvis skrev han bl.a.: At vi er havnet midt i denne heksekedel, finder vi under al kritik og bare ikke i orden. Vi kører efter min mening et ret seriøst og godt foretagende, med de rådgivere, der dertil hører. Fejl, ja de kan jo rettes og jeg håber ikke jeres besøg vil betyde lukning af vores virksomhed, som det er tilfældet hos flere i branchen, der har haft dette besøg.

4 - 4 - De retningslinjer der blev udstukket i 2006, mener jeg, at vi følger efter bedste evne, det blev da også bekræftet af Skattecenter Esbjerg i sommeren Ifølge SKATs sagsnotat blev C kontaktet telefonisk den 30. marts 2011, og om samtalens indhold er noteret følgende: Tilbudt selskabet (C) afsluttende møde i uge 14. C har afslået tilbuddet. Han vil have noget på skrift at forholde sig til inden det afsluttende møde. SKAT har oplyst, at såfremt han ønsker at modtage noget på skrift, så bliver det forslag med tilhørende sagsfremstilling, hvor selskabet har 15 dages frist til at kommentere eller anmode om møde. C oplyste direkte i telefonen, at såfremt han på afsluttende møde uforberedt ville få oplyst, at selskabet kunne se frem til et millionkrav (ligesom andre i branchen), at så ville hans temperament eksplodere. Dette ville han ikke udsætte I og J for. SKAT konkluderede sammen med C, at selskabet dermed afslog tilbud om afsluttende møde, samt at selskabet i stedet ville modtage forslag med tilhørende sagsfremstilling. Den 20. april 2011 blev der afholdt generalforsamling i Aktieselskabet med deltagelse af bl.a. C, D og E, der sammen udgjorde selskabetsbestyrelse. I forbindelse med generalforsamlingen godkendte de forslaget i årsrapporten for 2010 om udbetaling af udbytte til B med kr. Fredag den 27. maj 2011 sendte SKAT forslag til forhøjelse af Aktieselskabets salgsmoms for perioden 1. april 2008 til 30. september 2010 med kr., idet SKAT anså leveringsstedet i grænsehandelsarrangementet for at være Danmark. Om sagens faktiske forhold fremgår bl.a. følgende af den medfølgende sagsfremstilling: Ved opstart af kontrollen blev der afholdt indledende møde, hvor C konkret spurgte ind til SKATs gennemgang af grænsehandelskonceptet. I samme forbindelse oplyste C, at selskabet i sommeren 2010 har stoppet salget af nye campingvogne til sin tyske samhandelspartner, da der er opstået tvivl om lovligheden heri, efter at Højesteret har afsagt dom vedrørende et grænsehandelskoncept. I forbindelse med gennemgangen af selskabets grænsehandelskoncept blev C mundtligt orienteret om, at kontrolperioden blev udvidet til omfatte perioden

5 - 5 - Det fremgår af SKATs sagsnotat, at C den 31. maj 2011 telefonisk kontaktede SKAT, fordi han ønskede et møde. Den 31. maj 2011 blev der udbetalt udbytte til B med kr. Beløbet blev hævet på den ene af Aktieselskabets 2 driftskonti i Bank O, der efter hævningen havde en negativ saldo på ,15 kr. Den pågældende driftskonto havde et kreditmaksimum på kr. Aktieselskabets anden driftskonto havde et tilsvarende kreditmaksimum, der den 31. maj 2011 var udnyttet med ,46 kr. Den 19. august 2011 opsagde Bank O engagementet med Aktieselskabet med henvisning til momskravet. Bankens krav, der var sikret ved pant, er efterfølgende blevet indfriet. Den 26. august 2011 blev Aktieselskabet erklæret konkurs. Advokat P, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, var kurator i konkursboet indtil den 29. september 2011, hvor advokat Christian B. Elmer og advokat Boris Frederiksen overtog hvervet. Den 14. september 2011 traf SKAT endelig afgørelse om, at Aktieselskabets salgsmoms for perioden 1. april 2008 til 30. september 2010 skulle forhøjes med kr. Retten i Aarhus har den 23. august 2013 afsagt dom, hvorefter advokat Advokat P som følge af dispositioner, han foretog som kurator, skal betale kr. i erstatning til Aktieselskabet. Dommen er anket til landsretten. Den 13. december 2013 stadfæstede Landsskatteretten SKATs afgørelse om Aktieselskabets pligt til at svare dansk moms af de omhandlede leverancer. Landsskatteretten overlod det dog til SKAT i 1. instans at træffe afgørelse om momsbeløbets beregning på baggrund af EU-domstolens afgørelse af den 7. november 2013 i sag C-249/12, Tulica, hvilket SKAT endnu ikke har gjort. Landsskatterettens afgørelse er ikke indbragt for domstolene. I præmisserne til Landsskatterettens afgørelse udtales bl.a.: Tre retsmedlemmer, herunder retsformanden, udtaler hertil, at selskabet ikke kan anses for at have opfyldt betingelse 2 og betingelse 6 i Skatterådets

6 - 6 - bindende svar, hvorefter selskabet alene måtte henvise den private kunde til den tyske samarbejdspartner (betingelse 2), og hvorefter handelsaftalen skulle ingås direkte mellem virksomheden og den tyske samarbejdspartner (betingelse 6). Der er herved henvist til at selskabet ud fra en realitetsbetragtning, jf. ovenfor, indgik en aftale med kunden ved dennes henvendelse i selskabets forretning. Der er herved henvist til Vestre Landsrets afgørelse af 30. august 2013, j.nr. B SKATs kontrol den 30. juli 2010 medfører ikke et andet resultat. Advokat N har i en af den 17. december 2013 beregnet, at afgørelsen fra EU-domstolen kan betyde en reduktion af SKATs momskrav til kr. Parterne er enige om, at der ikke skal betales moms af den samme leverance i både Tyskland og Danmark. Aktieselskabets kuratorer har siden efteråret 2011 forsøgt at tilbagesøge den tyske moms, men tilbagesøgningskravet er fortsat uafklaret. Det fremgår af Aktieselskabets årsrapport for 2010, at årets resultat var kr., at der var aktiver for i alt kr., og at egenkapitalen var kr. inkl. foreslået udbytte for regnskabsåret på kr. Det fremgår tillige, at der for regnskabsåret 2009, hvor årets resultat var kr., blev udbetalt udbytte med kr. Ifølge en balance havde Aktieselskabet i 2011 indtil konkursen et positivt resultat før skat på ,37 kr. Alle måneder, bortset fra januar og maj, udviste et positivt resultat. Af resultatopgørelse for perioden 1. januar 2010 til 20. april 2010 fremgår, at Aktieselskabets resultat var ,27 kr., og af resultatopgørelse for samme periode for 2011, at resultatet var ,48 kr. Det fremgår af en redegørelse af 25. januar 2012 fra Aktieselskabets kuratorer, at der var aktiver i konkursboet i form af et bankindestående på ,44 kr. Af gældbogsliste pr. 23. oktober 2013 fremgår, at der sammenlagt var anmeldt krav i boet på ,82 kr., heraf var SKATs anmeldte krav på kr. Forklaringer C har afgivet supplerende forklaring for landsretten. Der er endvidere afgivet forklaring af D og E.

7 - 7 - C har supplerende forklaret, at campingåret starter forskudt for kalenderåret, da de nye campingvognsmodeller kommer i september og oktober. I november og december er virksomheden næsten lukket, da der i denne periode ikke er megen handel. Ved udgangen af marts begynder det store salg af campingvogne, og det fortsætter hen over sommeren. Der er derfor store udsving i omsætningen i løbet af året. Vejret har også stor betydning for salget af campingvogne. Virksomheden har både værksted, butik og salg af campingvogne. Driftsselskabet har haft økonomisk mulighed for at udlodde hvert år. Grænsehandelskonceptet var etableret, da han købte virksomheden. Det har fungeret siden 2002 eller Inden han købte virksomheden, havde han revisor og advokat til at gennemgå konceptet. Den 30. juli 2010 var der kontrolbesøg vedrørende virksomhedens handel med det tyske selskab. Skattecenter Esbjerg havde fokus på fakturaudstedelsen. I marts 2011 varslede SKAT igen kontrol. Efter besøget af medarbejderne fra SKAT var det ikke muligt at få en indikation af udfaldet af kontrollen. Han bad flere gange om en tilbagemelding, men det var forgæves. Han mente, at de havde deres på det tørre. SKAT ville ikke oplyse, hvad deres vurdering var, og der gik lang tid, inden virksomheden igen hørte fra SKAT. De forsøgte løbende at opfylde SKATs anbefalinger fra Under bestyrelsesmødet i april 2011 havde de problemstillingen om skattekontrolbesøget oppe at vende, men de syntes ikke, at der var noget at komme efter. Det værste, de kunne forestille sig, var, at der skulle betales moms i ét EU land, så de alene skulle betale differencemomsen hvilket var forskellen mellem dansk og tysk moms. De havde ikke drøftet muligheden for at søge momsen tilbage fra Tyskland. Størrelsen af udbyttet blev fastsat ud fra holdingselskabets behov, og det er fastsat som det plejede. Der var tale om en sund virksomhed, hvor der var plads til udbytte. I foråret 2011 havde virksomheden en normal forretning. Egenkapitalen var intakt, og selskabet var velpolstret. I april 2011 var der ingen andre forhandlere, der gik konkurs. Han tog kontakt til advokat N, da han modtog SKATs afgørelse. Det var hans ønske, at der blev fundet en ordning, men SKAT lukkede for en løsning, da man ikke ville give henstand. Efter at han fik brevet af 27. maj 2011, ringede han 3 4 gange til SKAT, men han husker ikke nøjagtig hvornår. I samme periode skrev han også 3-4 mails til SKAT. Han drøftede muligheden for henstand med både SKATs medarbejdere og advokat N. I denne periode gik flere campingforhandlere konkurs, og derfor kom der mange billige campingvogne til salg. Den 19. august 2011 havde han møde med banken, og det var først på dette tidspunkt, at han konstaterede problemernes omfang. Hvis de havde stoppet driften, da de modtog kravet fra SKAT, så havde selskabet lidt et endnu større tab. Efter konkursen blev der indgået en konsignationsaftale med det nye driftsselskab

8 - 8 - om et antal campingvogne. Salgsværdien var ca kr., og vognene var vurderet til omkring kr. Han købte senere vognene af boet for ca kr. Han var ked af, at hans virksomhed blev sidestillet med de virksomheder, som svindlede med moms. Han skrev derfor til SKAT den 29. marts Han var ikke medlem af en brancheforening. Alle var bekendt med Jet-Trade-dommen. H forsøgte forgæves at få en bindende forhåndsbesked. Da virksomheden indstillede grænsehandlen, skete det på foranledning af H. H er et seriøst foretagende, og det var derfor, at de var indstillet på at handle med dette selskab. Det har aldrig været fordækt, at de handlede på den pågældende måde, og det var derfor ikke noget, som de skjulte i forhold til banken eller andre. Han har ikke haft en drøftelse med J fra SKAT. Han talte med I, men det er muligt, at J var på medhør. Han kan bekræfte, at han under en telefonsamtale med I den 30. marts 2011 har udtalt sig som refereret i SKATs sagsnotat. Virksomheden solgte 80 % af de nye vogne via Tyskland, men en stor del af omsætningen var brugte vogne, som alle blev solgt i Danmark. Derudover var der en del omsætning på værkstedet og i butikken. I december 2010 udtrådte K af selskabets bestyrelse, da han var alvorligt syg. På et bestyrelsesmøde den 10. april 2011 drøftede de årsrapporten, og de var tilfredse med resultatet. Der var derfor intet til hinder for at udlodde kr. Den 1. januar 2011 havde man åbnet nye lokaler, hvilket de også drøftede på bestyrelsesmødet. På bestyrelsesmøderne var det altid ham, som orienterede om de faktiske forhold, og der var normalt ingen spørgsmål fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der var ingen af de andre, som udfordrede ham. Punktet om SKAT var kun et lille punkt, som de drøftede. D har forklaret, at hun har været pensionist de sidste 11 år. Hun har ingen uddannelse. Hun er gift med C, og de bor 15 km fra virksomhedens forretningssted. Hun er ikke dagligt i virksomheden, men hun kommer med lidt kage af og til. Da hendes nieces mand, K, blev syg, trådte hun ind i bestyrelsen. I marts 2011 var der et skattekontrolbesøg. På bestyrelsesmødet i april 2011 oplyste C, at SKAT havde været der, og at det så fint ud. Der var ingen bekymring om virksomhedens økonomi. Selskabet havde tilstrækkelige midler, hvis der skulle komme et krav fra SKATs side. De drøftede ikke, hvad der i øvrigt foregik i branchen. Hun har ikke nærmere kendskab til H. Da SKAT fremsendte sit krav, blev der ikke indkaldt til møde. Konkursen blev ikke drøftet på et bestyrelsesmøde. Der var bestyrelsesmøder to gange om året. Bestyrelsesmøderne varede normalt 1 2 timer.

9 - 9 - E har forklaret, at han er snedker. Han har været medlem af bestyrelsen, siden C i 2007 overtog virksomheden. Han er ven af C. C fortalte ham om SKATs besøg i 2010, og virksomheden sluttede med grænsehandelskonceptet. Til bestyrelsesmødet den 10. april 2011 talte de blandt andet om kontrolbesøget i marts. Han husker ikke, hvad de nåede frem til, men det blev ikke nævnt, at der kunne komme økonomiske problemer i virksomheden. De syntes, at økonomien så fornuftig ud, og de var ikke bekymrede for, at der skulle komme et stort krav fra SKAT. De holdt to møder om året. Han arbejder ikke i virksomheden. C og han ses ofte, så han hørte løbende om virksomhedens drift. Han kender intet til campingbranchen, men han hørte nogle af rygterne via C. Han lagde ikke noget i rygterne. Han så ikke orienteringen om højesteretsdommen fra H, og de drøftede heller ikke samarbejdet med H. Han har ikke fået honorar for sit bestyrelsesarbejde. Procedure Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Aktieselskabet har præciseret, at det principalt gøres gældende, at der er et tilbagebetalingskrav mod B og et erstatningskrav mod C, D og E som følge af, at der den 20. april 2011 blev truffet beslutning om udbetaling af udbytte. Subsidiært gøres det gældende, at Aktieselskabet i anledning af udbytteudbetalingen den 31. maj 2011 har et omstødelseskrav mod B i første række efter konkurslovens 67, stk. 1, og i anden række efter konkurslovens 74 samt et erstatningskrav mod C, D og E svarende til den subsidiære påstand. Landsrettens begrundelse og resultat Efter de oplysninger, der foreligger om Aktieselskabets økonomi den 20. april 2011, lægges det til grund, at det ville have været forsvarligt at træffe afgørelse om udbetaling af udbytte med kr., hvis der ses bort fra SKATs momskrav. Der lægges særligt vægt på, at Aktieselskabet ved udgangen af 2010 havde en egenkapital på kr., at resultatet for 2010 var på kr., at resultatet for perioden fra den 1. januar 2011 til den 20. april 2011 var på ,48 kr., og på at Aktieselskabet havde større uudnyttede kredit-

10 faciliteter i Bank O. SKAT forhøjede den 14. september 2011 Aktieselskabets salgsmoms for perioden 1. april 2008 til 30. september 2010 med kr. Landsskatteretten stadfæstede den 13. december 2013 SKATs afgørelse om Aktieselskabets pligt til at betale dansk moms. Landsskatteretten overlod det imidlertid til SKAT at beregne momsbeløbet med henvisning til EU-domstolens afgørelse af 7. november 2013 i sag C-249/12, Tulica, hvilket SKAT endnu ikke har gjort. EU-domstolens afgørelse kan efter det oplyste betyde, at momskravet nedsættes til kr. Uanset om SKATs momskrav udgør kr. eller det lavere beløb, finder landsretten, at momskravets størrelse sammenholdt med oplysningerne om Aktieselskabets økonomi medfører, at bestyrelsens beslutning af 20. april 2011 om udbetaling af udbytte med kr. var uforsvarlig. Spørgsmålet er herefter, om de indstævnte den 20. april 2011 indså eller burde have indset, at SKAT ville fremsætte et momskrav, og herunder et momskrav af en sådan størrelse, at det ikke var forsvarligt at træffe afgørelse om udbytteudbetaling som sket. Det lægges efter bevisførelsen, herunder SKATs sagsfremstilling i agterskrivelsen af 27. maj 2011, til grund, at Aktieselskabet ophørte med at drive grænsehandel i sommeren 2010 på grund af tvivl om lovligheden heraf. SKAT gennemførte et kontrolbesøg i Aktieselskabet den 7. og 8. marts 2011, hvor Aktieselskabets grænsehandelskoncept blev gennemgået, og hvor C var til stede. I forbindelse med kontrolbesøget blev kontrolperioden udvidet. Efter kontrolbesøget sendte SKAT den 25. marts 2011 en beskrivelse af Aktieselskabets forretningsgang til C, der kommenterede beskrivelsen den 29. marts 2011, og som i den forbindelse udtrykte bekymring for, om kontrolbesøget kunne betyde en lukning af virksomheden, som det havde været tilfældet for flere i branchen. Ifølge SKATs sagsnotat blev C den 30. marts 2011 tilbudt et møde, men han afslog bl.a. med den begrundelse, at hans temperament ville eksplodere, hvis han uforberedt fik at vide, at Aktieselskabet som andre i branchen - kunne se frem til et millionkrav. C har bekræftet at have udtalt sig som anført i sagsnotatet. Det lægges efter C, D og E's forklaringer endvidere til grund, at de inden den 20. april 2011

11 på et bestyrelsesmøde drøftede SKATs kontrolbesøg i marts 2011 Efter det, der under sagen er oplyst om SKATs kontrolbesøg i marts 2011 og det efterfølgende forløb, finder landsretten, at de indstævnte den 20. april 2011 ikke kunne gå ud fra, at grænsehandelskonceptet var blevet endeligt godkendt af SKAT i sommeren 2010, og at SKAT derfor ikke ville rejse et momskrav. Aktieselskabet har efter det, der er oplyst, betalt moms i Tyskland med 19 % af de leverancer, som SKATs krav vedrører. Der er enighed om, at der ikke skal betales moms af de samme leverancer i både Danmark og Tyskland. SKAT er efter momslovgivningen berettiget til at opkræve fuld dansk moms af leverancer, der er momspligtige i Danmark, og Aktieselskabet må selv søge den moms, der er betalt i Tyskland, tilbage, ligesom Aktieselskabet bærer risikoen for, om tilbagesøgningskravet lader sig gennemføre. Aktieselskabet har forgæves forsøgt at tilbagesøge den tyske moms siden efteråret Landsretten finder, at de indstævnte ved vurderingen af udbytteudbetalingens forsvarlighed ikke uden nærmere undersøgelser kunne gå ud fra, at SKAT alene ville fremsætte krav på betaling af differencen mellem dansk og tysk moms, eller at et tilbagesøgningskrav vedrørende tysk moms uden videre lod sig gennemføre. Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt finder landsretten, at C, D, E og B, som C er eneanpartshaver i og direktør for, indså eller burde have indset, at der var en nærliggende risiko for, at SKAT ville fremsætte et momskrav af en sådan størrelse, at beslutningen om udbetaling af udbytte den 20. april 2011 var uforsvarlig under hensyn til Aktieselskabets økonomiske stilling, og dermed ikke lovlig. Det bemærkes, at C, D og E som medlemmer af Aktieselskabets ledelse må antages at have været bekendt med selskabets omsætning i relation til grænsehandelsarrangementet og dermed i stand til at anslå momskravets omtrentlige størrelse. B er derfor forpligtet til at tilbagebetale det modtagne udbytte på kr., jf. selskabslovens 194, stk. 1, jf Det lægges til grund, at Aktieselskabet ved udbytteudbetalingen er tilføjet en skade på kr. Herefter, og efter det ovenfor anførte, er C, D og E pligtige til at erstatte denne, jf. selskabslovens 361, stk. 1, og 194, jf. 179 sammenholdt med 115, nr. 5 og for C's

12 vedkommende tillige 118, stk. 2. Som sagen er forelagt og procederet for landsretten hæfter alle de indstævnte solidarisk for beløbet. Aktieselskabets principale påstand tages derfor til følge. Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal B, C, D og E in solidum betale sagsomkostninger for begge retter til Aktieselskabet med i alt kr. Beløbet omfatter kr. til retsafgift og kr. til udgifter til advokatbistand. Beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand er uden moms, da Aktieselskabet er momsregistreret. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang. T h i k e n d e s f o r r e t: B, C, D og E skal in solidum betale kr. til A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer, med procesrente fra den 28. juni B, C, D og E skal in solidum betale sagens omkostninger for begge retter til A under konkurs, ved kuratorerne Boris Frederiksen og Christian B. Elmser, med kr. Det idømte skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. Poul Hansen Stig Glent-Madsen Trine Riise (kst.)

13 Udskriften udstedes uden betaling. Udskriftens rigtighed bekræftes. Vestre Landsret, Viborg den 7. oktober Niels Erik Nielsen retssekretær

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

D O M. afsagt den 16. december 2015 af Vestre Landsrets 16. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Eva Staal og Camilla Dalgaard (kst.

D O M. afsagt den 16. december 2015 af Vestre Landsrets 16. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Eva Staal og Camilla Dalgaard (kst. D O M afsagt den 16. december 2015 af Vestre Landsrets 16. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Eva Staal og Camilla Dalgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 2202 14 A (advokat Ole Spiermann, København) mod B

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 Sag 340/2009 (2. afdeling) De Lage Landen Finans Danmark, filial af De Lage Landen Finans AB (advokat Jan Bech) mod Fortis

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst. D O M afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1688 16 Vejdirektoratet (advokat Louise Solvang

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009).

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009). D O M afsagt den 11. juli 2013 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Stig Glent-Madsen, Hanne Harritz Pedersen og Marie L. Boel Ubbesen (kst.)) i ankesag V.L. B 1076 12 X ApS (advokat Peter Stanstrup,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014).

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014). D O M afsagt den 9. september 2016 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Poul Hansen og Christian Ditlev Hindkjær (kst.)) i ankesag V.L. B 1848 15 B (advokat Marie Rud Hansen, Silkeborg)

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst. D O M afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.)) i ankesag V.L. B 1253 14 Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen, Esbjerg)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 1. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Esben Hvam og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0707 15 Randers Kommune (advokat Henrik Qwist, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København)

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København) D O M afsagt den 21. september 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Twilhøj og Linda Hangaard) i ankesag V.L. B 1653 14 (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet

Læs mere

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)).

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). D O M Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). 6. afd. nr. B-3221-14: Foreningen Euro-Mediterranean

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms.

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms. D O M Afsagt den 5. november 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Frosell og Gitte Arildsen (kst.)). 4. afd. nr. B-3926-12: A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DOM. afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D.

DOM. afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D. DOM afsagt den 19. januar 2017 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Esben Hvam, Lars E. Andersen og Olav D. Larsen) i ankesag V.L. B-0632-16 mod Region Syddanmark (advokat Mads Brandt, Vejle) Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. afsagt den 17. november 2014 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Astrid Bøgh og Sine Nascou (kst.

D O M. afsagt den 17. november 2014 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Astrid Bøgh og Sine Nascou (kst. D O M afsagt den 17. november 2014 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Astrid Bøgh og Sine Nascou (kst.)) i ankesag V.L. B 1323 13 Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, Ringkøbing)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

D O M. afsagt den 26. februar 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Eva Staal og Jimmy Bøgh Veitland (kst.

D O M. afsagt den 26. februar 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Eva Staal og Jimmy Bøgh Veitland (kst. D O M afsagt den 26. februar 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Eva Staal og Jimmy Bøgh Veitland (kst.)) i ankesag V.L. B 1113 12 Lastas Truck Center ApS (advokat Christian

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

D O M. afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag

D O M. afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag D O M afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag V.L. B 0746 12 A (advokat Frederik M. S. Barfod, København) mod B Invest A/S

Læs mere

D O M. afsagt den 12. marts 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Henrik Estrup og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 12. marts 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Henrik Estrup og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 12. marts 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Henrik Estrup og Mette Vinding (kst.)) i ankesagerne V.L. B-0304-12 A (advokat Michael Egholm, Aarhus) mod Konkursboet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13)

D O M. Domstolsstyrelsen mod Realkredit Danmark A/S (8. afd. nr. B-1675-13) D O M Afsagt den 5. september 2014 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Frosell og Lone Dahl Frandsen). 8. afd. nr. B-1675-13: Domstolsstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere