Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kantorparken Blok III Husorden og orientering"

Transkript

1 Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014

2 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil finde sig godt til rette! Da der ofte vil være ting, man som ny beboer står usikker overfor, vil vi kort ridse op, hvordan strukturen er i Kantorparken med ejerforening, bestyrelse og FU. Samtlige ejere af en lejlighed i blokken er automatisk medlem af ejerforeningen, hvor en ejer råder over alt, der er indenfor hver enkelt lejligheds rammer. Desuden er vedligeholdelse (maling etc.) af gulve, de lette vægge og træværk på altanerne og terrasser (inkl. hegn) også ejerens ansvar. Derimod er alle ejere fælles om de bærende konstruktioner som tag, ydermure, trappeopgange, indgangspartier, fællesrum, kælder, parkeringsplads samt græsplæner med anlæg. Foreningens interesser varetages af en bestyrelse, som pr. 1. januar 2005 følger»ny normalvedtægt for ejerforeninger«, der er vedtaget af folketinget og som bl.a. kan findes på internettet. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer. Navne på bestyrelsesmedlemmerne og deres opgaver findes på opslagstavlerne i opgangene. Bestyrelsen holder møder efter behov. Efter møderne skrives referat, som derefter sættes på opslagstavlerne til orientering. Den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer samles, afholdes inden udgangen af maj måned. Emner eller forslag til ændringer, som ønskes behandlet, skal ifølge vedtægterne indgives skriftligt til formanden senest 3 uger inden generalforsamlingen. Forslagene skal sendes ud til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. Ejerforeningens øvrige interesser i Kantorparken (dvs. blokkene I-VI samt gårdhavehusene) varetages af»fællesudvalget for Ejerforeningerne i Kantorparken«(FU), hvor også vores forening er repræsenteret. Oplysninger, vedtægter og husorden Den finish, som gør det attraktivt at bo i Kantorparken Blok III, opnår vi kun, når vi alle er med til at overholde de bestemmelser, der er vedtaget af ejerne, og som er angivet i denne husorden. Vi opfordrer alle til at tage ansvar for at blokken fremstår indbydende. Med venlig hilsen Bestyrelsen 1

3 A Affald Der findes forskellige typer containere til affald: Husholdningsaffald skal i en af de fem containere, som er nærmest blokken. Affaldet SKAL afleveres i poser med knude! Papir (dvs. aviser, blade osv.) skal i en af de tre containere på den modsatte side af affaldsøen. Papkasser i diverse størrelser skal i den dertil mærkede container. Kasserne SKAL sprættes op og lægges fladt i containeren. Flasker skal i de to trækassen ved siden af papircontainerne. Der findes en kasse til hvidt/klar glas, samt en til vinflasker. Store kartoner (f.eks. fra badeværelses- eller køkkenudstyr), haveaffald, storskrald og byggematerialer og -affald må ikke placeres i affaldsøen eller containerne. Se afsnittet»storskrald«. Afløb Det er ikke tilladt, at hælde større mængder fedt i afløbene, da det skaber propper og stopper dem. Undgå helst kemikalier som f.eks. afløbsrens, klorin, kaustisk soda o. lign., da de slider meget på rørene. Vedligehold gerne afløbene, f.eks. ved at hælde kogende vand i dem en gang ugentligt det opløser fedt og dræber bakterier. Altaner Altanafløbene skal altid holdes fri, da der ellers er risiko for vandskade hos underboen. Det er skadevolderen, som er ansvarlig for eventuelle skader. Der må ikke lægges fast flisebelægning på altangulvet, da der skal være mulighed for at kontrollere for revner i betonen. Desuden må der ikke bores hul i betondækket/gulvet, da der er risiko for indsivning og skader på armeringen. Alternativ til fast gulvbelægning er løs gulvbelægning, f.eks. træfliser. Se også:»beton«altankasser Af sikkerhedshensyn og af hensyn til underboere skal altankasser hænges på altanens inderside. Vanding bør ske med omtanke. Autovask Kan foretages ved blok IV. Der er dog lukket for vandet i perioder med frost. 2

4 B Barnevogne Der er barnevognsrum i hver opgangs indgangsparti. Dog findes rummet til nr. 24 inden for i selve kælderen. Det er ikke tilladt at opbevare barnevogne i trappeopgang eller indgangsparti. Beton Det er hver ejers ansvar at tjekke for revner, løst beton, skader osv. på altanerne. Hvis der opstår skader skal bestyrelsen straks kontaktes skiftligt, så reparationsarbejde kan foretages. Hvis det vurderes, at ejeren har haft kendskab til skaden igennem længere tid eller burde have haft kendskab til skaden kan ejeren pålægges at betale for reparationen. Normalt får vi lavet betoneftersyn/reparationer hvert andet år og der kommer opslag op, hvor man skal skrive sig på, hvis man har problemer. Vi opfordre kraftigt alle til at tage ansvar og holde øje, da revner kan give rust i armeringen og ødelægge konstruktionen. Se også:»altaner«. Beplantning Der må ikke vokse klatreplanter på ejendommens overflader af hensyn til konstatering af skader på betonen. Det er tilladt at have klatreplanter på rækværkerne mellem lejlighederne i stuen, men det må ikke være til gene for andre beboere. Boldspil og lignende Der findes store arealer til udendørsaktiviteter ved siden af stien ud mod Vejlby Centervej og foran blok IV og V. Græsplænen foran blokkens altan- og terrasseside må ikke benyttes til boldspil o. lign. af hensyn til både beplantning og vinduer. Bordtennisrum Bordtennisrum findes til fri afbenyttelse i kælderen. Bats og bolde skal medbringes. Boremaskine Blokken råder over en slagboremaskine, som kan lejes for 30 kr. pr. døgn. Leje sker ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Brandsikkerhed Ifølge brandmyndighederne skal trapperne holdes fri, da de fungerer som flugtvej ved en eventuel brand. Lejlighederne er udstyret med yderdøre, som er brandhæmmende, og de skal selvfølgelig holdes lukket ved brand. Der hænger et opslag i hver opgang omkring forholdsregler og hvordan man skal forholde sig ved en brand, som vi opfordrer alle til at læse og overholde. 3

5 C Cykler Cykler skal parkeres i kælderen. De kan også parkeres i barnevognsrummene, men barnevogne har fortrinsret. Det er ikke tilladt, at parkere i trappeopgange og indgangspartier. Se også:»knallerter og MC er«f Flytning Ved flytning og salg af lejlighed er det den fraflyttende ejers ansvar at sørge for at kontakte Techem Danmark A/S (www.techem.dk) for aflæsning af lejlighedens målere, således at der ved slutningen af varmesæsonen kan afregnes med ejerforeningen. Fodring af fugle og dyr Det er forbudt at fodre fugle og dyr på blokkens område, herunder terrasser, altaner, fællesarealer osv., grundet risikoen for skadedyr så som mus og rotter. Forsikringer Ejerforeningen har en kollektiv forsikring, som dækker: I. Hus- og grundejerforsikring II. Bygningsforsikring III. Rørskadeforsikring Punkterne I og II omfatter blokkens»kollektive«del, mens punkt III dækker reparationer af utætheder i skjulte rør i ejendommen. Ved rørskade dækker forsikringen 50 % af skaden. Al kontakt til forsikringsselskabet skal gå via bestyrelsen. Fællesudgifter og forbrug Fællesudgifterne fordeles på de enkelte lejligheder efter fordelingstal, som er oplyst i lejlighedens skøde. Hvert kvartal opkræves et a conto beløb til dækning af ejerforeningens udgifter, som omfatter: Udgifter til vand, forsikringer, bidrag til FU samt fællesudgifter til vedligeholdelse af blok III og dens inventar. Udgifterne betales efter fordelingstal. Varme og el afregnes efter måler i hver enkelt lejlighed. Målerne aflæses af Techem. Bestyrelsen sørger efterfølgende for tilbagebetaling eller efterbetaling til de enkelte ejere. Kollektiv grundpakke til kabel-tv hos YouSee. Individuelle tillægspakker afregner de enkelte lejligheder direkte med YouSee. Mulige tillægspakker og priser kan findes på se også:»kabel-tv og paraboler«. 4

6 Henlæggelse af 10 % af fællesudgifterne til en grundfond, der fungerer som finansiel stødpude ved større vedligeholdelsesprojekter. Fællesudgifter skal betales via Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS). Ved evt. restance sendes kravet til inkasso efter gældende regler. G Gartner Via»Fællesudvalget for Ejerforeningerne i Kantorparken«er der indgået kontrakt med et gartnerfirma, som tager sig af vedligeholdelse af hele Kantorparkens område græsslåning, beskæring af beplantning osv. Desuden sørger firmaet for, at evt. sne/is bliver fjernet fra vej, sti, fortov og P-plads. Se også:»is og sne«. Gildestue Findes i kælderen og kan reserveres ved at skrive sig på den kalender, der er opsat på døren. Pris for leje er 150 kr. pr. døgn. Nøglen fås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Der opkræves et depositum på 500 kr. Depositum inddrages, såfremt der er sket skader, eller der ikke er rengjort efter brug. Grill Det er på en generalforsamling blevet besluttet, at det er tilladt at benytte mindre gas- og elektriskgrill på altaner og terrasser. Grillen må ikke placeres i nærheden af brandbare overflader, genstande eller oplag. Den skal desuden være under opsyn, når den er tændt og må ikke forlades, før den er slukket. Det er FORBUDT at anvende kulgrill, da det er til stor gene for de omkringboende. I stedet henvises til bålstedet i den store plæne ud for blok IV, hvis man ønsker at benytte kulgrill. Der opfordres desuden til at udvise hensyn overfor de øvrige beboere. Gæsteværelse Findes i kælderen og kan lejes af ejendommens beboere. Pris for leje er 50 kr. pr. døgn. Reservation m.m.: Se også:»gildestue«. Brugeren står selv for håndklæder, toiletpapir, sengetøj o. lign. Toilettet er ved vaskeriets forrum. H Hjemmeside På kan du til enhver tid finde vigtige dokumenter, referater, regnskaber, husorden o. lign. på ejendommen. Den er desuden meget nyttig i forbindelse med salg af lejlighed. 5

7 Hobbyrum Findes i kælderen og kan anvendes vederlagsfrit. Brugere skal selv sørge for rengøring og oprydning. Materialer, der arbejdes på, skal være tydeligt mærket med ejerens navn samt ca. dato for færdiggørelse af arbejdet. Anvendelse: Se også:»støj«. Rummet må ikke anvendes til privat opbevaring af møbler, gamle cykler, arbejdsredskaber osv. Hundeluftning Hunde skal ifølge politivedtægten føres i snor. Dette gælder også på Kantorparkens område. Hundenes efterladenskaber kan afleveres i plasticpose med knude i en af de fem containere til affald. Den trekantede plæne ud for blokkens P-plads og mod Vejlby Centervej er beregnet til hundeluftning. Derimod må plænerne foran terrasserne, ud for stien mod Vejlby Centervej (boldplads) og foran blokkene IV, V og VI ikke benyttes til luftning af hunde. Husdyr Det er tilladt at holde husdyr, men de må ikke være til gene for blokkens øvrige beboere. I Ind- og udflytning Ved skader på vægge eller loft i opgangen ved ind- og udflytning, påhviler det den enkelte skadevolder selv at kontakte bestyrelsen, som så sørger for, at reparation bliver foretaget for skadevolders regning. Flyttefirmaer har forsikring, der dækker skader, de selv har forårsaget. Ved indflytning opkræves et indflytningsgebyr på kr. Gebyret opkræves ved ejerskifte, samt når der indflytter nye lejere. Se også:»udlejning«indgangspartier Beboerne i hver opgang skal selv sørge for vask og evt. maling af det udvendige indgangsparti hvert forår. Ejerforeningen sørger for materialer til vedligeholdelsen. Is og sne Af sikkerhedshensyn er det vigtigt, at indgangspartierne holdes fri for is og sne. Ejerforeningen har indgået en aftale om snerydning af indgangspartierne fra vinteren 2014/15. 6

8 K Kabel-tv, fibernet og parabol Blok III har indgået kollektiv aftale med YouSee om kabel-tv. Alle lejligheder har YouSees grundpakke, og der er mulighed for tillægspakker, som afregnes direkte til YouSee se mere på I 2014 har blok III indgået aftale med Waoo! Fibernet om at få indført fibernet i blokken. Hvis man ved etableringen tegnede et abonnement, er lejligheden tilsluttet, og man kan frit oprette abonnementer hos Waoo! Betalingen afregnes direkte til Waoo! Hvis man ikke blev tilsluttet ved etableringen kan man mod et etableringsgebyr blive tilsluttet. Kontakt NRGi Fibernet for at høre om mulighederne ved Waoo! eller læs mere på Der må ikke opsættes paraboler på blokken, som rager ud over blokkens facade. De skal holdes inde på altanen og må ikke være til gene for de øvrige beboere. Bestyrelsen skal kontaktes for godkendelse af korrekt placering før opsætning. Knallerter og MC er Det er ikke tilladt at opbevare knallerter og MC er i kælderen. Desuden må de ikke placeres i indgangspartierne. Se også:»cykler«l Legeplads Ud for blok V er etableret en legeplads, som frit kan bruges af blokkens børn. Lofter Ifølge bygningsreglementet skal der fremover være minimum 2,5 meters lofthøjde i en etageejendom. Blok III er bygget, så der er ca. 2,5 meters lofthøjde i alle rum og der er derfor ikke plads til at lave en lovlig sænkning med f.eks. trælofter, gipslofter el. lign. Foreningen kan derfor ikke acceptere sådanne tiltag. M Maling af ejendommens ydre Der er lyst deklaration på blokken, dvs. at facaden ikke må ændres. Før arbejdet startes skal bestyrelsens skriftlige samtykke/godkendelse af maling altid indhentes. Betonfladerne skal enten fremstå umalede eller hvide. Vinduerne skal males sorte. Der opfordres desuden til at der anvendes kvalitetsmaling. 7

9 Misligholdelse af forpligtelser Ifølge 8 i ejerlejlighedsloven gælder det, at»hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan ejerforeningen pålægge ham at fraflytte lejligheden med passende varsel.«musik og fester Tag hensyn til de øvrige beboere! Der er meget lydt i en blok som vores, og især bastoner kan være meget generende. Der appelleres derfor kraftigt til, at der holdes igen med overdreven støj. Desuden opfordres der til, at man varsler sine naboer med opslag. Efter kl bør der være ro. N Navneskilte Nye beboere skal hurtigst muligt have eget navn i dørtelefon, postkasse og brevsprække. Dette gøres ved at rette skriftlig henvendelse til det bestyrelsesmedlem, som står for»velkomst til nye beboere«, hvilket fremgår af opslagstavlerne i hver opgang. De gamle brevsprækkebogstaver afleveres i en konvolut, før der kan udleveres nye. Nøgler Blokken har fået nye låsecylindere i alle yderdøre og nogle døre i kælder. I den forbindelse er der udleveret tre nøgler til hver lejlighed. Til udlejede lejligheder er der udleveret to nøgler til lejer og en nøgle til ejeren. Ekstranøgler skal rekvireres hos bestyrelsen, og en ekstranøgle koster kr. 150,00. Der må ikke laves nye»piratnøgler«, da de er med til at ødelægge låsecylinderne. Ejerforeningen står for vedligeholdelse af disse låse. Den enkelte ejer er selv ansvarlig for vedligeholdelse og udskiftning af lejlighedens låse og nøgler. P Pulterrum Der hører et pulterrum til hver lejlighed. Rummet er mærket med lejlighedens nummer. Brugeren skal selv sørge for lås til rummet. Det er desuden den enkelte ejers ansvar ikke at opbevare kemikalier i rummet, som kan selvantænde eller ødelægge andres ting. 8

10 R Radiatorer Hvis man udskifter en fjernvarme radiator til enten en ny radiator, håndklædetørrer el. lign. skal Techem kontaktes, så der kan blive aflæst og monteret ny måler. Techem kontaktes via deres hjemmeside: hvor man kan aftale nærmere. Det er vigtigt, at radiatoren holdes lodret og ikke udsættes for direkte sol, da det øger fordampningen og gør varmeregningen større. Man afregner timeløn, kørsel, materiale o. lign. direkte med Techem. Regulering af varme susen i rør I begyndelse og slutning af varmesæsonen kan der forekomme ubehagelig susen i varmerørene. Dette skyldes bl.a., at ikke alle har åbnet for varmen. Når der er åbnet for varmen overalt, forsvinder lyden men kommer kortvarigt tilbage efter f.eks. udluftning. Renovering af lejlighed Ved renovering af lejlighed er der en række ting, som man skal være særligt opmærksom på. Der kan henvises til:»altaner«,»brandsikkerhed«,»lofter«,»maling af ejendommens ydre«,»radiatorer«,»storskrald«,»støj«,»udskiftning af vinduer og døre«,»vaskemaskine og tørretumbler i lejligheder«samt»ventilation/udsugning«. Montering af emhætte i køkken kan lade sig gøre, men det skal ske ved, at der føres et aftræk ud gennem væggen mod parkeringspladsen. Synlig rist skal males sort. Det er forbudt, at tilslutte emhætte til det fælles udluftningsanlæg, jf.»ventilation/udsugning«. Det er også muligt at købe udmærkede emhætter til recirkulation med kulfilter, så man er fri for besværet med at lave aftræk. Ved renovering opfordres der desuden til, at man sætter et opslag op i egen opgang samt naboopgangen med fælles forsyning, når man planlægger at lukke for vandet i forbindelse med ombygning. Se opslag i forrummet i vaskekælderen om, hvornår det er nødvendigt at få arbejdet udført af autoriseret håndværker. Eller se det på Sikringsstyrelsens hjemmeside: Det er ejerens ansvar, at håndværk bliver udført forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. S Salg af lejlighed Salg skal hurtigst muligt oplyses skriftligt til foreningens kasserer. Oplysningerne skal omfatte følgende: Sælgers nye adresse samt skæringsdato for salget desuden oplysninger om den nye ejers navn og adresse og om den nye ejer selv flytter ind, eller lejligheden skal udlejes. 9

11 Oplysningerne er nødvendige af hensyn til senere afregning til Techem og for information til PBS, således at opkrævning af fællesudgifterne i tide kan overføres til den nye ejer. Storskrald AffaldVarme Aarhus medtager ikke storskrald og byggematerialer/-affald fra affaldsøen. De enkelte beboere må derfor selv tage affære: Storskrald ring til Kundeserviceaffald på tlf eller via internet: og aftal afhentning (foretages gratis!) Byggematerialer/-affald skal afleveres på genbrugsstationen. Den nærmeste er på Lystrupvej 190, 8240 Risskov. Støj Der er lydt i en blok som vores. Derfor appelleres til alle om at tage hensyn til de omkringboende. Anvendelse af maskiner (f.eks. boremaskiner o. lign.) samt hamren, banken osv. må kun finde sted i tidsrummet: Mandag-fredag: kl Lørdag: kl T Søn- og helligdage skal holdes støjfri. Terrasser Vedligeholdelse af hegnet mellem terrasserne (der jo ligger på fællesarealet) er et anliggende mellem de enkelte lejligheder. Beboerne skal selv sørge for, at hækkene er klippet inden Skt. Hans, så gartneren kan komme til at slå græsset. Beplantning må ikke være højere end hegnet, og der må ikke være klatrende planter på blokkens facade, jf.»beplantning«. Beboerne står selv for bortskaffelse af haveaffald og det er ikke tilladt, at anvende affaldsøen, da den udelukkende er til dagsrenovation. Trapper Ejerforeningen har ansat personale til at feje indgangspartiet, feje og vaske trapperne en gang ugentlig i opgangene, dog hver 14. dag om sommeren samt rengøre vaskeri og toilet. Rengøring af de enkelte lejligheders entredøre, karme og dørmåtter er de enkelte beboere selv ansvarlige for. Tørrerum Findes til fri afbenyttelse i kælderen. Tøjet skal fjernes, så snart det er tørt. 10

12 U Udlejning Ved udlejning af en lejlighed skal ejeren ifølge»ny normalvedtægt for ejerforeninger«senest ved lejeforholdets begyndelse sende en kopi af lejekontrakten til bestyrelsens formand. Udskiftning af vinduer og døre Der er lyst deklaration på ejendommen, dvs. at nye, udvendige vinduer og døre skal være magen til de originale mht. fordeling, mål og farver ligeledes skal dørene i opgangen være magen til de originale. Vedrørende terrasse- og altandørene er det tilladt, at udskifte til en dobbeltdør (50:50) med glas fra top til bund i de toværelses lejligheder. Terrasse- el. altandøren i de treværelses lejligheder kan ligeledes udskiftes til en dør med glas fra top til bund (se tegning på Kantorparkens hjemmeside). Inden udskiftning af vinduer og døre skal bestyrelsens skiftlige godkendelse indhentes. Hvis deklarationen overtrædes kan bestyrelsen for ejerens regning få forholdet bragt i orden. Ved udskiftning anbefales det, at man vælger energiruder og aluminiumsbundliste, da det forlænger rudernes levetid og mindsker vedligeholdelsesarbejdet. V Vaskeri og vaskekort Findes i kælderen. Ordensregler findes på opslagstavlen, hvor der også er oplysning om køb af vaskekort-tid. Ruder og gummipakninger i maskinerne skal aftørres efter brug, og støvfilteret i tørretumbleren skal fejes rent efter brug. Desuden opfordres der meget kraftigt til, at man respekterer de andre beboeres vasketider. Vaskeriet må anvendes i tiden kl Nye vaskekort kan købes ved skriftlig henvendelse til kassererens postkasse vedlagt navn, adresse samt 160 kr. Der er tanket 100 kr. på kortet. Ved bortkomst og ødelagte vaskekort kan der ikke ske refusion. Derfor anbefaler bestyrelsen, at man opbevarer kortet forsvarligt og kun tanker mindre beløb på kortet. Vaskemaskine/tørretumbler i lejligheder Brug af maskiner i lejligheder må kun ske inden for samme tidsrum som i vaskeriet: Kl Bemærk: Kun kondenstørretumbler må anvendes i lejligheder. Tørretumblere må ifølge lov ikke tilsluttes fælles udsugningsanlæg! 11

13 Vasketøj Nogle beboere foretrækker at tørre tøj udendørs. Tøj på altaner og terrasser må kun af hensyn til vore genboere tørres på stativ under altanrækværkets kant og skal tages ned, så snart det er tørt. Det er ikke tilladt at anvende tørresnore på altanerne og terrasserne. Desuden er det forbudt at tørre eller lufte ting (f.eks. dyner, tæpper o. lign.) ud af vinduerne, her henvises der til tørrerummet i kælderen. Ventilation/udsugning Ifølge»Bygningsreglement om udsugning«er det forbudt at tilslutte nogen form for udsugning til det fælles udsugningsanlæg fra køkken (f.eks. emhætte) og bad (f.eks. tørretumbler). Desuden er det ifølge bygningsreglementet forbudt at blokere for ventilerne i de to rum, da det ødelægger udsugningen for de øvrige beboere og forøger risikoen for skimmelsvamp og lugtgener betragteligt. Vicevært Der findes ikke vicevært i Kantorparken. Heller ikke i blok III. Beboerne bedes derfor være opmærksomme på, at husordenen skal følges. Der er kun os selv til at holde orden! 12

14 Kort over området

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Husorden for Kantorvænget 300-310 Risskov

Husorden for Kantorvænget 300-310 Risskov Husorden for Kantorvænget 300-310 Risskov 1. Fællesadministration Kantorvænget 300-310 udgør blok 6 af bebyggelsen Kantorparken. Denne bebyggelse består af 6 blokke, der alle er opdelt i ejerlejligheder,

Læs mere

Ejerforeningen. Kantorparken 10 16. Blok 2. Husorden

Ejerforeningen. Kantorparken 10 16. Blok 2. Husorden Ejerforeningen Kantorparken 10 16 Blok 2 Husorden 1 Orientering om Ejerforeningen Kantorparken 10 16 Praktiske oplysninger 4 Affald 4 Autovask 4 Borehammer 4 Cykler 4 Elektricitet 4 Facadefarver 5 Fjernsyn

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2015

HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2015 HUSORDEN for ejendommen Mathildevej 12-16A 2015 Indhold Affald... 2 Affugtningsanlæg... 2 Altaner... 2 Branddøre... 2 Brandslukkere... 3 Brændeovn/Pejs... 3 Cykler/Barnevogne... 3 Fodring... 3 Fælles/privatinstallationer...

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst

Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Husorden 1-3039 Remisevænget Øst Vedtaget den 19. september 2012 Ændring af husorden omkring husdyrhold vedtaget på budgetafdelingsmødet den 15. september 2014 Et godt klima er meget værd Remisevænget

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle.

Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle. Velkommen i Boligselskabet Domea Vejle, afd. 86-51 Vindinggårdparken og Egely alle. Når I / du flytter ind i en bolig, ønsker I / du naturligvis, at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt.

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning.

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Beboere og gæster opfordres til at vise hensynsfuldhed overfor hinanden og ejendommen. Alle skal aktivt bidrage

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Husorden og praktiske informationer for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg

Husorden og praktiske informationer for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Indledning Ejerforeningen Teglvænget/Vangs Allé er med sine 139 husstande en stor forening med mange traditioner, regler og informationer vedtaget og beskrevet gennem årene. Ejerforeningen blev stiftet

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

Vi har opstillet en standardhusorden med nogle enkle regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen.

Vi har opstillet en standardhusorden med nogle enkle regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen. SEPTEMBER 2013 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at

Læs mere

Infofolderen. Adresse:

Infofolderen. Adresse: Udgivet Juni 2009 Infofolderen Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom.

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således BEBOERVEJLEDNING Opdateret 16.10.2010 FOR EJERFORENINGEN SKOVVANGSVEJ 22-26 Historisk baggrund Ejendommen Skovvangsvej 22-26 blev bygget I 1954 af A/S af 7. december ved Frede Andersen, Risskov, som i

Læs mere

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene.

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene. Affald Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Husorden Glas skal afleveres i en af de 2 glascontainere, der er anbragt ved nordgavlen af blok 62 og 66 (v/nr 89 og 121).

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere