Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kantorparken Blok III Husorden og orientering"

Transkript

1 Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014

2 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil finde sig godt til rette! Da der ofte vil være ting, man som ny beboer står usikker overfor, vil vi kort ridse op, hvordan strukturen er i Kantorparken med ejerforening, bestyrelse og FU. Samtlige ejere af en lejlighed i blokken er automatisk medlem af ejerforeningen, hvor en ejer råder over alt, der er indenfor hver enkelt lejligheds rammer. Desuden er vedligeholdelse (maling etc.) af gulve, de lette vægge og træværk på altanerne og terrasser (inkl. hegn) også ejerens ansvar. Derimod er alle ejere fælles om de bærende konstruktioner som tag, ydermure, trappeopgange, indgangspartier, fællesrum, kælder, parkeringsplads samt græsplæner med anlæg. Foreningens interesser varetages af en bestyrelse, som pr. 1. januar 2005 følger»ny normalvedtægt for ejerforeninger«, der er vedtaget af folketinget og som bl.a. kan findes på internettet. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer. Navne på bestyrelsesmedlemmerne og deres opgaver findes på opslagstavlerne i opgangene. Bestyrelsen holder møder efter behov. Efter møderne skrives referat, som derefter sættes på opslagstavlerne til orientering. Den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer samles, afholdes inden udgangen af maj måned. Emner eller forslag til ændringer, som ønskes behandlet, skal ifølge vedtægterne indgives skriftligt til formanden senest 3 uger inden generalforsamlingen. Forslagene skal sendes ud til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. Ejerforeningens øvrige interesser i Kantorparken (dvs. blokkene I-VI samt gårdhavehusene) varetages af»fællesudvalget for Ejerforeningerne i Kantorparken«(FU), hvor også vores forening er repræsenteret. Oplysninger, vedtægter og husorden Den finish, som gør det attraktivt at bo i Kantorparken Blok III, opnår vi kun, når vi alle er med til at overholde de bestemmelser, der er vedtaget af ejerne, og som er angivet i denne husorden. Vi opfordrer alle til at tage ansvar for at blokken fremstår indbydende. Med venlig hilsen Bestyrelsen 1

3 A Affald Der findes forskellige typer containere til affald: Husholdningsaffald skal i en af de fem containere, som er nærmest blokken. Affaldet SKAL afleveres i poser med knude! Papir (dvs. aviser, blade osv.) skal i en af de tre containere på den modsatte side af affaldsøen. Papkasser i diverse størrelser skal i den dertil mærkede container. Kasserne SKAL sprættes op og lægges fladt i containeren. Flasker skal i de to trækassen ved siden af papircontainerne. Der findes en kasse til hvidt/klar glas, samt en til vinflasker. Store kartoner (f.eks. fra badeværelses- eller køkkenudstyr), haveaffald, storskrald og byggematerialer og -affald må ikke placeres i affaldsøen eller containerne. Se afsnittet»storskrald«. Afløb Det er ikke tilladt, at hælde større mængder fedt i afløbene, da det skaber propper og stopper dem. Undgå helst kemikalier som f.eks. afløbsrens, klorin, kaustisk soda o. lign., da de slider meget på rørene. Vedligehold gerne afløbene, f.eks. ved at hælde kogende vand i dem en gang ugentligt det opløser fedt og dræber bakterier. Altaner Altanafløbene skal altid holdes fri, da der ellers er risiko for vandskade hos underboen. Det er skadevolderen, som er ansvarlig for eventuelle skader. Der må ikke lægges fast flisebelægning på altangulvet, da der skal være mulighed for at kontrollere for revner i betonen. Desuden må der ikke bores hul i betondækket/gulvet, da der er risiko for indsivning og skader på armeringen. Alternativ til fast gulvbelægning er løs gulvbelægning, f.eks. træfliser. Se også:»beton«altankasser Af sikkerhedshensyn og af hensyn til underboere skal altankasser hænges på altanens inderside. Vanding bør ske med omtanke. Autovask Kan foretages ved blok IV. Der er dog lukket for vandet i perioder med frost. 2

4 B Barnevogne Der er barnevognsrum i hver opgangs indgangsparti. Dog findes rummet til nr. 24 inden for i selve kælderen. Det er ikke tilladt at opbevare barnevogne i trappeopgang eller indgangsparti. Beton Det er hver ejers ansvar at tjekke for revner, løst beton, skader osv. på altanerne. Hvis der opstår skader skal bestyrelsen straks kontaktes skiftligt, så reparationsarbejde kan foretages. Hvis det vurderes, at ejeren har haft kendskab til skaden igennem længere tid eller burde have haft kendskab til skaden kan ejeren pålægges at betale for reparationen. Normalt får vi lavet betoneftersyn/reparationer hvert andet år og der kommer opslag op, hvor man skal skrive sig på, hvis man har problemer. Vi opfordre kraftigt alle til at tage ansvar og holde øje, da revner kan give rust i armeringen og ødelægge konstruktionen. Se også:»altaner«. Beplantning Der må ikke vokse klatreplanter på ejendommens overflader af hensyn til konstatering af skader på betonen. Det er tilladt at have klatreplanter på rækværkerne mellem lejlighederne i stuen, men det må ikke være til gene for andre beboere. Boldspil og lignende Der findes store arealer til udendørsaktiviteter ved siden af stien ud mod Vejlby Centervej og foran blok IV og V. Græsplænen foran blokkens altan- og terrasseside må ikke benyttes til boldspil o. lign. af hensyn til både beplantning og vinduer. Bordtennisrum Bordtennisrum findes til fri afbenyttelse i kælderen. Bats og bolde skal medbringes. Boremaskine Blokken råder over en slagboremaskine, som kan lejes for 30 kr. pr. døgn. Leje sker ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Brandsikkerhed Ifølge brandmyndighederne skal trapperne holdes fri, da de fungerer som flugtvej ved en eventuel brand. Lejlighederne er udstyret med yderdøre, som er brandhæmmende, og de skal selvfølgelig holdes lukket ved brand. Der hænger et opslag i hver opgang omkring forholdsregler og hvordan man skal forholde sig ved en brand, som vi opfordrer alle til at læse og overholde. 3

5 C Cykler Cykler skal parkeres i kælderen. De kan også parkeres i barnevognsrummene, men barnevogne har fortrinsret. Det er ikke tilladt, at parkere i trappeopgange og indgangspartier. Se også:»knallerter og MC er«f Flytning Ved flytning og salg af lejlighed er det den fraflyttende ejers ansvar at sørge for at kontakte Techem Danmark A/S (www.techem.dk) for aflæsning af lejlighedens målere, således at der ved slutningen af varmesæsonen kan afregnes med ejerforeningen. Fodring af fugle og dyr Det er forbudt at fodre fugle og dyr på blokkens område, herunder terrasser, altaner, fællesarealer osv., grundet risikoen for skadedyr så som mus og rotter. Forsikringer Ejerforeningen har en kollektiv forsikring, som dækker: I. Hus- og grundejerforsikring II. Bygningsforsikring III. Rørskadeforsikring Punkterne I og II omfatter blokkens»kollektive«del, mens punkt III dækker reparationer af utætheder i skjulte rør i ejendommen. Ved rørskade dækker forsikringen 50 % af skaden. Al kontakt til forsikringsselskabet skal gå via bestyrelsen. Fællesudgifter og forbrug Fællesudgifterne fordeles på de enkelte lejligheder efter fordelingstal, som er oplyst i lejlighedens skøde. Hvert kvartal opkræves et a conto beløb til dækning af ejerforeningens udgifter, som omfatter: Udgifter til vand, forsikringer, bidrag til FU samt fællesudgifter til vedligeholdelse af blok III og dens inventar. Udgifterne betales efter fordelingstal. Varme og el afregnes efter måler i hver enkelt lejlighed. Målerne aflæses af Techem. Bestyrelsen sørger efterfølgende for tilbagebetaling eller efterbetaling til de enkelte ejere. Kollektiv grundpakke til kabel-tv hos YouSee. Individuelle tillægspakker afregner de enkelte lejligheder direkte med YouSee. Mulige tillægspakker og priser kan findes på se også:»kabel-tv og paraboler«. 4

6 Henlæggelse af 10 % af fællesudgifterne til en grundfond, der fungerer som finansiel stødpude ved større vedligeholdelsesprojekter. Fællesudgifter skal betales via Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS). Ved evt. restance sendes kravet til inkasso efter gældende regler. G Gartner Via»Fællesudvalget for Ejerforeningerne i Kantorparken«er der indgået kontrakt med et gartnerfirma, som tager sig af vedligeholdelse af hele Kantorparkens område græsslåning, beskæring af beplantning osv. Desuden sørger firmaet for, at evt. sne/is bliver fjernet fra vej, sti, fortov og P-plads. Se også:»is og sne«. Gildestue Findes i kælderen og kan reserveres ved at skrive sig på den kalender, der er opsat på døren. Pris for leje er 150 kr. pr. døgn. Nøglen fås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Der opkræves et depositum på 500 kr. Depositum inddrages, såfremt der er sket skader, eller der ikke er rengjort efter brug. Grill Det er på en generalforsamling blevet besluttet, at det er tilladt at benytte mindre gas- og elektriskgrill på altaner og terrasser. Grillen må ikke placeres i nærheden af brandbare overflader, genstande eller oplag. Den skal desuden være under opsyn, når den er tændt og må ikke forlades, før den er slukket. Det er FORBUDT at anvende kulgrill, da det er til stor gene for de omkringboende. I stedet henvises til bålstedet i den store plæne ud for blok IV, hvis man ønsker at benytte kulgrill. Der opfordres desuden til at udvise hensyn overfor de øvrige beboere. Gæsteværelse Findes i kælderen og kan lejes af ejendommens beboere. Pris for leje er 50 kr. pr. døgn. Reservation m.m.: Se også:»gildestue«. Brugeren står selv for håndklæder, toiletpapir, sengetøj o. lign. Toilettet er ved vaskeriets forrum. H Hjemmeside På kan du til enhver tid finde vigtige dokumenter, referater, regnskaber, husorden o. lign. på ejendommen. Den er desuden meget nyttig i forbindelse med salg af lejlighed. 5

7 Hobbyrum Findes i kælderen og kan anvendes vederlagsfrit. Brugere skal selv sørge for rengøring og oprydning. Materialer, der arbejdes på, skal være tydeligt mærket med ejerens navn samt ca. dato for færdiggørelse af arbejdet. Anvendelse: Se også:»støj«. Rummet må ikke anvendes til privat opbevaring af møbler, gamle cykler, arbejdsredskaber osv. Hundeluftning Hunde skal ifølge politivedtægten føres i snor. Dette gælder også på Kantorparkens område. Hundenes efterladenskaber kan afleveres i plasticpose med knude i en af de fem containere til affald. Den trekantede plæne ud for blokkens P-plads og mod Vejlby Centervej er beregnet til hundeluftning. Derimod må plænerne foran terrasserne, ud for stien mod Vejlby Centervej (boldplads) og foran blokkene IV, V og VI ikke benyttes til luftning af hunde. Husdyr Det er tilladt at holde husdyr, men de må ikke være til gene for blokkens øvrige beboere. I Ind- og udflytning Ved skader på vægge eller loft i opgangen ved ind- og udflytning, påhviler det den enkelte skadevolder selv at kontakte bestyrelsen, som så sørger for, at reparation bliver foretaget for skadevolders regning. Flyttefirmaer har forsikring, der dækker skader, de selv har forårsaget. Ved indflytning opkræves et indflytningsgebyr på kr. Gebyret opkræves ved ejerskifte, samt når der indflytter nye lejere. Se også:»udlejning«indgangspartier Beboerne i hver opgang skal selv sørge for vask og evt. maling af det udvendige indgangsparti hvert forår. Ejerforeningen sørger for materialer til vedligeholdelsen. Is og sne Af sikkerhedshensyn er det vigtigt, at indgangspartierne holdes fri for is og sne. Ejerforeningen har indgået en aftale om snerydning af indgangspartierne fra vinteren 2014/15. 6

8 K Kabel-tv, fibernet og parabol Blok III har indgået kollektiv aftale med YouSee om kabel-tv. Alle lejligheder har YouSees grundpakke, og der er mulighed for tillægspakker, som afregnes direkte til YouSee se mere på I 2014 har blok III indgået aftale med Waoo! Fibernet om at få indført fibernet i blokken. Hvis man ved etableringen tegnede et abonnement, er lejligheden tilsluttet, og man kan frit oprette abonnementer hos Waoo! Betalingen afregnes direkte til Waoo! Hvis man ikke blev tilsluttet ved etableringen kan man mod et etableringsgebyr blive tilsluttet. Kontakt NRGi Fibernet for at høre om mulighederne ved Waoo! eller læs mere på Der må ikke opsættes paraboler på blokken, som rager ud over blokkens facade. De skal holdes inde på altanen og må ikke være til gene for de øvrige beboere. Bestyrelsen skal kontaktes for godkendelse af korrekt placering før opsætning. Knallerter og MC er Det er ikke tilladt at opbevare knallerter og MC er i kælderen. Desuden må de ikke placeres i indgangspartierne. Se også:»cykler«l Legeplads Ud for blok V er etableret en legeplads, som frit kan bruges af blokkens børn. Lofter Ifølge bygningsreglementet skal der fremover være minimum 2,5 meters lofthøjde i en etageejendom. Blok III er bygget, så der er ca. 2,5 meters lofthøjde i alle rum og der er derfor ikke plads til at lave en lovlig sænkning med f.eks. trælofter, gipslofter el. lign. Foreningen kan derfor ikke acceptere sådanne tiltag. M Maling af ejendommens ydre Der er lyst deklaration på blokken, dvs. at facaden ikke må ændres. Før arbejdet startes skal bestyrelsens skriftlige samtykke/godkendelse af maling altid indhentes. Betonfladerne skal enten fremstå umalede eller hvide. Vinduerne skal males sorte. Der opfordres desuden til at der anvendes kvalitetsmaling. 7

9 Misligholdelse af forpligtelser Ifølge 8 i ejerlejlighedsloven gælder det, at»hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan ejerforeningen pålægge ham at fraflytte lejligheden med passende varsel.«musik og fester Tag hensyn til de øvrige beboere! Der er meget lydt i en blok som vores, og især bastoner kan være meget generende. Der appelleres derfor kraftigt til, at der holdes igen med overdreven støj. Desuden opfordres der til, at man varsler sine naboer med opslag. Efter kl bør der være ro. N Navneskilte Nye beboere skal hurtigst muligt have eget navn i dørtelefon, postkasse og brevsprække. Dette gøres ved at rette skriftlig henvendelse til det bestyrelsesmedlem, som står for»velkomst til nye beboere«, hvilket fremgår af opslagstavlerne i hver opgang. De gamle brevsprækkebogstaver afleveres i en konvolut, før der kan udleveres nye. Nøgler Blokken har fået nye låsecylindere i alle yderdøre og nogle døre i kælder. I den forbindelse er der udleveret tre nøgler til hver lejlighed. Til udlejede lejligheder er der udleveret to nøgler til lejer og en nøgle til ejeren. Ekstranøgler skal rekvireres hos bestyrelsen, og en ekstranøgle koster kr. 150,00. Der må ikke laves nye»piratnøgler«, da de er med til at ødelægge låsecylinderne. Ejerforeningen står for vedligeholdelse af disse låse. Den enkelte ejer er selv ansvarlig for vedligeholdelse og udskiftning af lejlighedens låse og nøgler. P Pulterrum Der hører et pulterrum til hver lejlighed. Rummet er mærket med lejlighedens nummer. Brugeren skal selv sørge for lås til rummet. Det er desuden den enkelte ejers ansvar ikke at opbevare kemikalier i rummet, som kan selvantænde eller ødelægge andres ting. 8

10 R Radiatorer Hvis man udskifter en fjernvarme radiator til enten en ny radiator, håndklædetørrer el. lign. skal Techem kontaktes, så der kan blive aflæst og monteret ny måler. Techem kontaktes via deres hjemmeside: hvor man kan aftale nærmere. Det er vigtigt, at radiatoren holdes lodret og ikke udsættes for direkte sol, da det øger fordampningen og gør varmeregningen større. Man afregner timeløn, kørsel, materiale o. lign. direkte med Techem. Regulering af varme susen i rør I begyndelse og slutning af varmesæsonen kan der forekomme ubehagelig susen i varmerørene. Dette skyldes bl.a., at ikke alle har åbnet for varmen. Når der er åbnet for varmen overalt, forsvinder lyden men kommer kortvarigt tilbage efter f.eks. udluftning. Renovering af lejlighed Ved renovering af lejlighed er der en række ting, som man skal være særligt opmærksom på. Der kan henvises til:»altaner«,»brandsikkerhed«,»lofter«,»maling af ejendommens ydre«,»radiatorer«,»storskrald«,»støj«,»udskiftning af vinduer og døre«,»vaskemaskine og tørretumbler i lejligheder«samt»ventilation/udsugning«. Montering af emhætte i køkken kan lade sig gøre, men det skal ske ved, at der føres et aftræk ud gennem væggen mod parkeringspladsen. Synlig rist skal males sort. Det er forbudt, at tilslutte emhætte til det fælles udluftningsanlæg, jf.»ventilation/udsugning«. Det er også muligt at købe udmærkede emhætter til recirkulation med kulfilter, så man er fri for besværet med at lave aftræk. Ved renovering opfordres der desuden til, at man sætter et opslag op i egen opgang samt naboopgangen med fælles forsyning, når man planlægger at lukke for vandet i forbindelse med ombygning. Se opslag i forrummet i vaskekælderen om, hvornår det er nødvendigt at få arbejdet udført af autoriseret håndværker. Eller se det på Sikringsstyrelsens hjemmeside: Det er ejerens ansvar, at håndværk bliver udført forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. S Salg af lejlighed Salg skal hurtigst muligt oplyses skriftligt til foreningens kasserer. Oplysningerne skal omfatte følgende: Sælgers nye adresse samt skæringsdato for salget desuden oplysninger om den nye ejers navn og adresse og om den nye ejer selv flytter ind, eller lejligheden skal udlejes. 9

11 Oplysningerne er nødvendige af hensyn til senere afregning til Techem og for information til PBS, således at opkrævning af fællesudgifterne i tide kan overføres til den nye ejer. Storskrald AffaldVarme Aarhus medtager ikke storskrald og byggematerialer/-affald fra affaldsøen. De enkelte beboere må derfor selv tage affære: Storskrald ring til Kundeserviceaffald på tlf eller via internet: og aftal afhentning (foretages gratis!) Byggematerialer/-affald skal afleveres på genbrugsstationen. Den nærmeste er på Lystrupvej 190, 8240 Risskov. Støj Der er lydt i en blok som vores. Derfor appelleres til alle om at tage hensyn til de omkringboende. Anvendelse af maskiner (f.eks. boremaskiner o. lign.) samt hamren, banken osv. må kun finde sted i tidsrummet: Mandag-fredag: kl Lørdag: kl T Søn- og helligdage skal holdes støjfri. Terrasser Vedligeholdelse af hegnet mellem terrasserne (der jo ligger på fællesarealet) er et anliggende mellem de enkelte lejligheder. Beboerne skal selv sørge for, at hækkene er klippet inden Skt. Hans, så gartneren kan komme til at slå græsset. Beplantning må ikke være højere end hegnet, og der må ikke være klatrende planter på blokkens facade, jf.»beplantning«. Beboerne står selv for bortskaffelse af haveaffald og det er ikke tilladt, at anvende affaldsøen, da den udelukkende er til dagsrenovation. Trapper Ejerforeningen har ansat personale til at feje indgangspartiet, feje og vaske trapperne en gang ugentlig i opgangene, dog hver 14. dag om sommeren samt rengøre vaskeri og toilet. Rengøring af de enkelte lejligheders entredøre, karme og dørmåtter er de enkelte beboere selv ansvarlige for. Tørrerum Findes til fri afbenyttelse i kælderen. Tøjet skal fjernes, så snart det er tørt. 10

12 U Udlejning Ved udlejning af en lejlighed skal ejeren ifølge»ny normalvedtægt for ejerforeninger«senest ved lejeforholdets begyndelse sende en kopi af lejekontrakten til bestyrelsens formand. Udskiftning af vinduer og døre Der er lyst deklaration på ejendommen, dvs. at nye, udvendige vinduer og døre skal være magen til de originale mht. fordeling, mål og farver ligeledes skal dørene i opgangen være magen til de originale. Vedrørende terrasse- og altandørene er det tilladt, at udskifte til en dobbeltdør (50:50) med glas fra top til bund i de toværelses lejligheder. Terrasse- el. altandøren i de treværelses lejligheder kan ligeledes udskiftes til en dør med glas fra top til bund (se tegning på Kantorparkens hjemmeside). Inden udskiftning af vinduer og døre skal bestyrelsens skiftlige godkendelse indhentes. Hvis deklarationen overtrædes kan bestyrelsen for ejerens regning få forholdet bragt i orden. Ved udskiftning anbefales det, at man vælger energiruder og aluminiumsbundliste, da det forlænger rudernes levetid og mindsker vedligeholdelsesarbejdet. V Vaskeri og vaskekort Findes i kælderen. Ordensregler findes på opslagstavlen, hvor der også er oplysning om køb af vaskekort-tid. Ruder og gummipakninger i maskinerne skal aftørres efter brug, og støvfilteret i tørretumbleren skal fejes rent efter brug. Desuden opfordres der meget kraftigt til, at man respekterer de andre beboeres vasketider. Vaskeriet må anvendes i tiden kl Nye vaskekort kan købes ved skriftlig henvendelse til kassererens postkasse vedlagt navn, adresse samt 160 kr. Der er tanket 100 kr. på kortet. Ved bortkomst og ødelagte vaskekort kan der ikke ske refusion. Derfor anbefaler bestyrelsen, at man opbevarer kortet forsvarligt og kun tanker mindre beløb på kortet. Vaskemaskine/tørretumbler i lejligheder Brug af maskiner i lejligheder må kun ske inden for samme tidsrum som i vaskeriet: Kl Bemærk: Kun kondenstørretumbler må anvendes i lejligheder. Tørretumblere må ifølge lov ikke tilsluttes fælles udsugningsanlæg! 11

13 Vasketøj Nogle beboere foretrækker at tørre tøj udendørs. Tøj på altaner og terrasser må kun af hensyn til vore genboere tørres på stativ under altanrækværkets kant og skal tages ned, så snart det er tørt. Det er ikke tilladt at anvende tørresnore på altanerne og terrasserne. Desuden er det forbudt at tørre eller lufte ting (f.eks. dyner, tæpper o. lign.) ud af vinduerne, her henvises der til tørrerummet i kælderen. Ventilation/udsugning Ifølge»Bygningsreglement om udsugning«er det forbudt at tilslutte nogen form for udsugning til det fælles udsugningsanlæg fra køkken (f.eks. emhætte) og bad (f.eks. tørretumbler). Desuden er det ifølge bygningsreglementet forbudt at blokere for ventilerne i de to rum, da det ødelægger udsugningen for de øvrige beboere og forøger risikoen for skimmelsvamp og lugtgener betragteligt. Vicevært Der findes ikke vicevært i Kantorparken. Heller ikke i blok III. Beboerne bedes derfor være opmærksomme på, at husordenen skal følges. Der er kun os selv til at holde orden! 12

14 Kort over området

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således

Historisk baggrund. Fordelingstal. Der findes i alt 30 lejligheder og 2 kælderrum, der med deres respektive fordelingstal fordeler sig således BEBOERVEJLEDNING Opdateret 16.10.2010 FOR EJERFORENINGEN SKOVVANGSVEJ 22-26 Historisk baggrund Ejendommen Skovvangsvej 22-26 blev bygget I 1954 af A/S af 7. december ved Frede Andersen, Risskov, som i

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Ordensreglerne er vedtaget på et afdelingsmøde den 11. marts 2009 Bebyggelsen er opført i 1981 og omfatter nr. 24-44. Afdelingen består af 10 boligblokke indeholdende

Læs mere

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96

Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Husorden for afd. 16 Lupinvej 18-96 Almindelige regler: I et så stort byggeri må der, af hensyn til alle, være visse retningslinjer. For at alt kan gå så gnidningsløst som muligt, og alle kan føle sig

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg

Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Beboervejledning og husorden for ejendommen Teglvænget nr. 1-19 og Vangs Allé nr. 6-10, 9000 Aalborg Administration Ejendommen administreres af bestyrelsen for Ejerforeningen. Navne på medlemmer af bestyrelsen

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6)

Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Husorden for Stævnen, Promenadebyen 2-4, 5000 Odense C. (jf. ejerforeningens vedtægter 6) Hensigt: Promenadebyen er et af de mest spændende byggerier i Odense, og med denne husorden vil vi gerne være med

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Husorden 1-1027 Søagerpark

Husorden 1-1027 Søagerpark Husorden 1-1027 Søagerpark Ændret på afdelingsmøde den 19. september 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 4

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

Husbog for ejerforeningen Adelgården II

Husbog for ejerforeningen Adelgården II Husbog for ejerforeningen Adelgården II Velkommen til husbogen Ejerforeningen har udarbejdet denne folder med praktiske oplysninger om vores hus. Vores forening har i fællesskab valgt et højt serviceniveau

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere