Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

2 Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1998 Denne rapport må ikke kopieres, hverken helt eller delvis, uden forudgående skriftlig aftale med Dansk Ornitologisk Forening. Ved citat skal der tydeligt henvises til Dansk Ornitologisk Forening som kilde. Udsnit af kort Kort- og Matrikelstyrelsen, gengivet med tilladelse nr. (G ) ISBN Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen. Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade 140 A 1620 København V Tlf Fax

3 Indhold Forord 4 De optalte lokaliteter 5 De optalte arter 6 Optællingsmetode 8 Vurdering af undersøgelsesintensitet 8 Materiale fra tidligere undersøgelser 9 Klassifikation 9 Rødliste for fugle 13 Bearbejdning 16 Fremtiden 16 Litteratur 16 Hvordan læses lokalitetsbeskrivelserne? 17 Yderligere oplysninger 18 De beskrevne lokaliteter, opdelt på kommuner 19 Lokalitetsbeskrivelser 21 De beskrevne lokaliteter, alfabetisk oversigt bagest

4 Forord Med denne rapport over fuglelokaliteterne i Roskilde Amt er det vor hensigt at bidrage med den nyeste viden om de danske fuglelokaliteter og deres fugleliv. Denne rapport er en del af en serie, der med en rapport for hvert amt tilsammen beskriver de ca vigtigste fuglelokaliteter i Danmark. Materialet, der ligger til grund for rapporten, er indsamlet som led i Projekt Fuglenes Danmark, et projekt under Dansk Ornitologisk Forening, der havde til formål at kortlægge de danske yngle- og rastefugles udbredelse og antal og sammenligne de indkomne resultater med tilsvarende tidligere undersøgelser. Resultaterne fra den øvrige del af undersøgelsen publiceres i værket "Fuglenes Danmark". Projekt Fuglenes Danmark blev ledet af en styringsgruppe bestående af Jon Fjeldså, Hans Meltofte og Arne Jensen (Dansk Ornitologisk Forening), Sten Asbirk (Skov- og Naturstyrelsen), Henning Nøhr og Bo Svenning Pedersen (Ornis Consult), Stefan Pihl (Danmarks Miljøundersøgelser) og Lars Møller Nielsen (Aage V. Jensens Fonde). Hele projektet Fuglenes Danmark har kun kunnet gennemføres på grund af betydelig støtte fra Aage V. Jensens Fonde - en støtte, vi er meget taknemmelige for. Der er tidligere (Ferdinand og Dybbro) publiceret større oversigter over de danske fuglelokaliteter og deres fugleliv. Lorenz Ferdinands "Større Danske Fuglelokaliteter", der udkom i 1971, var den første reelle samling af oplysninger om fuglene på de danske fuglelokaliteter, men behandlede kun omkring 400 lokaliteter. Tommy Dybbro udgav i 1982 rapporter for alle amter (undtagen Ribe, hvor beskrivelsen kom i en anderledes form i 1990) med oplysninger om ca lokaliteter over hele landet. Denne nye rapportserie skal ses som en ajourføring og udbygning af disse oplysninger. Som noget nyt sammenligner vi vore nye resultater med de tidligere undersøgelser. Desværre er ikke alle amtets fuglelokaliteter undersøgt lige grundigt. Dansk Ornitologisk Forening modtager derfor gerne alle supplerende oplysninger om de nævnte fuglelokaliteter til brug for den løbende revision af beskrivelserne. En varm tak til de mange hundrede optællere, der med deres store, ulønnede indsats i felten har samlet grundlaget for denne rapport. Også tak til Anita Pedersen og Stig Damkjær Olesen, som har indsamlet materialet. En ikke mindre varm tak til Peer Lindballe for et meget stort arbejde med indtastning af oplysningerne fra denne og tidligere lokalitetsregistreringer. Tak til Michael Grell, der som videnskabelig konsulent på projektet har udformet skemaer og vejledninger samt været behjælpelig med afklaringen af en lang række spørgsmål og kritisk gennemlæsning af manuskriptet. Det er vort håb, at oplysningerne i denne rapport vil blive brugt både i arbejdet med at beskytte de danske fugle og deres levesteder og som inspiration for fugle- og naturinteresserede til at besøge nye steder. 4

5 De optalte lokaliteter Vi har tilstræbt at få optalt alle lokaliteter, der ved de foregående undersøgelser har vist sig så gode, at de kunne klassificeres som mindst fuglelokalitet af kategori 3 (se afsnit om klassifikation). Hertil kommer undersøgelser på en række lokaliteter, som projektets lokale koordinatorer eller andre i lokalafdelingen havde forventning om kunne huse en betydelig mængde fugle. I nogle lokalafdelinger, hvor der har været et stort antal optællere til rådighed, er der optalt en lang række lokaliteter, der ikke kan klassificeres som højere end kategori 4. Det har været ønsket, at søer, moser, ferske enge, strandenge og skove skulle optælles, men da arbejdet med en grundig gennemgang af et amts lokaliteter er en endog meget stor opgave, har det været nødvendigt at prioritere. Dette betyder, at typisk skovene og de lokaliteter, der ligger langt fra større byer (hvor de fleste ornitologer bor), ikke er tilfredsstillende undersøgt. Det skal kraftigt understreges, at dét, at en lokalitet ikke er omtalt i denne rapport, på ingen måde kan tolkes, som om der ikke er betydende bestande af fugle på denne lokalitet. Det kan i lige så høj grad skyldes, at der ikke foreligger oplysninger om lokaliteten. I en del tilfælde er der i denne rapport nævnt sporadiske oplysninger fra en lokalitet. Lokaliteten kan i disse tilfælde nemt rumme langt større ornitologiske interesser end beskrevet. Disse lokaliteter har fået undersøgelseskode 2 eller 3 i rammen øverst på beskrivelsen. Der er kun i begrænset omfang medtaget oplysninger om rastende fugle i de kystnære havområder. Oplysningerne herom kan delvis findes i Danish Game Review. Miljøministeriet og amterne foretager en løbende naturovervågning på en række lokaliteter. Vi har med tak modtaget og brugt oplysninger fra Danmarks Miljøundersøgelser, Skov- og Naturstyrelsens feltstationer, fra Reservatsektionen og fra statsskovdistrikterne. Hvor disse oplysninger er anvendt, er det nævnt ved lokalitetsbeskrivelsen. Det har desværre ikke været muligt at inddrage alle registreringer, der er udført i perioden mellem de tidligere lokalitetsregistreringer og denne undersøgelse, og der kan derfor være både publicerede og upublicerede oplysninger, som ikke fremgår af denne rapport. Det har heller ikke været muligt at medtage resultaterne fra alle amters overvågning i fuldt omfang, ligesom mange enkeltundersøgelser, publiceret i de grønne foreningers tidsskrifter, heller ikke i alle tilfælde er inddraget. Men som nævnt i afsnittet Fremtiden er det Dansk Ornitologisk Forenings hensigt løbende at vedligeholde dette rapportsystem, så det samlet fremtræder som det mest omfattende og aktuelle værk om de danske fuglelokaliteter. Hvad er en lokalitet? En lokalitet defineres i praksis om et naturområde af én bestemt type, evt. en sammensat naturtype. Den typiske lokalitet er en sø med umiddelbart tilstødende mindre eng- eller moseområde, en skov eller en strandeng. Ferdinand (1971) definerer fuglelokaliteter som "sammenhængende dele af landskabet, inden for hvilke en bestemt fugleart eller fuglegruppe enten har mulighed for at yngle eller har mulighed for fouragering igennem længere tid, således at stedet giver eksistensmulighed for visse fuglearter eller fuglegrupper". Der vil kun i få tilfælde være tvivl om afgrænsningen af lokaliteten, når man står på stedet. Der er i et mindre antal tilfælde lavet lidt om på lokalitetens afgrænsning i forhold til Dybbro. Dette skyldes typisk permanent opdyrkning af engområder, således at det opdyrkede område ikke længere indgår i optællingsområdet. En række meget store lokaliteter er søgt opdelt i underlokaliteter, hvor der er foretaget særskilt optælling i hvert område. Ved sammenligning med tidligere undersøgelser skal disse underlokaliteter slås sammen til én. Denne opdeling i større eller mindre lokaliteter kan påvirke klassifikationen, således at en stor lokalitet samlet vil kunne klassificeres højere end det samme område opdelt i mindre lokaliteter. Der er ved afgrænsningen af lokaliteterne ikke taget hensyn hertil, men kun til at lokaliteten er geografisk velafgrænset. 5

6 De optalte arter Følgende arter er så vidt muligt medtaget i oversigten over lokalitetens ynglefugle. I særlige tilfælde og f.eks. efter ønske fra optælleren eller grundejeren er sårbare eller lokalt sjældne arter ikke omtalt. Disse arter er markeret med *. Vådområder, klitter, heder og enge Lille lappedykker Toppet lappedykker Gråstrubet lappedykker Sorthalset lappedykker Skarv Rørdrum Knopsvane Grågås Canadagås Krikand Atlingand Knarand Gråand Spidsand Skeand Troldand Taffeland Ederfugl Toppet skallesluger Rørhøg Vandrikse Plettet rørvagtel Grønbenet rørhøne Blishøne Strandskade Klyde Lille præstekrave Stor præstekrave Hvidbrystet præstekrave Almindelig ryle Brushane Dobbeltbekkasin Stor regnspove Stor kobbersneppe Tinksmed* Rødben Stenvender* Hættemåge Stormmåge Sildemåge Sølvmåge Svartbag Ride Splitterne Fjordterne Havterne Dværgterne Alk Lomvie Tejst* Hedelærke Engpiber Skærpiber Markpiber Gul vipstjert Bjergvipstjert Sortstrubet bynkefugl* Bynkefugl Stenpikker Nattergal Græshoppesanger Drosselrørsanger Sivsanger Kærsanger Rørsanger Pungmejse Skove Skarv Fiskehejre Stor skallesluger Hvinand Hvepsevåge Spurvehøg Duehøg Musvåge Skovsneppe Svaleklire* Huldue Natugle Skovhornugle Natravn Grønspætte Sortspætte* Lille flagspætte Vendehals Sjagger Vindrossel Misteldrossel Lundsanger Rødtoppet fuglekonge Korttået træløber Pirol Rødrygget tornskade Nøddekrige Ravn Gulirisk Truede og sjældne arter omtales som hovedregel ikke. Dog kan de være omtalt på lokaliteter, hvor de i forvejen er særdeles velkendte. Det drejer sig om følgende arter: Nordisk lappedykker Sort stork Pibeand Rødhovedet and Bjergand Rød glente Havørn Blå kærhøg Hedehøg Fiskeørn Lærkefalk Urfugl Engsnarre Trane Hjejle Sorthovedet måge Dværgmåge Sandterne Sortterne Slørugle Stor hornugle Mosehornugle Perleugle Isfugl (på Sjælland) 6

7 Biæder Hærfugl Vandstær Blåhals Høgesanger Stor tornskade Rastefugle Følgende arter er så vidt muligt medtaget i oversigten over lokalitetens rastefugle. I tilfælde, hvor der kun optræder meget få eksemplarer af almindelige fugle, kan forekomsten være udeladt. Lille lappedykker Toppet lappedykker Gråstrubet lappedykker Nordisk lappedykker Skarv Rørdrum Fiskehejre Knopsvane Pibesvane Sangsvane Sædgås Kortnæbbet gås Blisgås Grågås Canadagås Mørkbuget knortegås Lysbuget knortegås Gravand Pibeand Krikand Atlingand Knarand Gråand Spidsand Skeand Troldand Taffeland Bjergand Ederfugl Havlit Sortand Fløjlsand Hvinand Lille skallesluger Toppet skallesluger Stor skallesluger Rørhøg Blå kærhøg Fjeldvåge Havørn Kongeørn Fiskeørn Vandrefalk Dværgfalk Blishøne Strandskade Klyde Lille præstekrave Stor præstekrave Hjejle Strandhjejle Vibe Islandsk ryle Sandløber Dværgryle Krumnæbbet ryle Sortgrå ryle Almindelig ryle Brushane Dobbeltbekkasin Stor regnspove Lille regnspove Stor kobbersneppe Lille kobbersneppe Svaleklire Sortklire Rødben Hvidklire Tinksmed Mudderklire Stenvender Odinshane Mosehornugle Isfugl 7

8 Optællingsmetode Ynglefugle Optælling er i denne undersøgelse søgt gennemført med 3-5 besøg i ynglesæsonen i mindst ét år. For en lang række lokaliteter er der dog optællinger fra mere end ét år. Omvendt er ynglefugletallet for en del lokaliteter anslået på baggrund af et enkelt eller to besøg. Optællingsmetodikken er udførligt beskrevet i en vejledning, der blev udleveret til alle optællere inden start på optællingerne. Herudover fik optællerne tilbudt en noget mere udførlig "Optællingskalender", hvor særlige forhold for de enkelte arter er beskrevet. Optællerne blev bedt om at angive antallet af ynglende fugle i interval, hvor laveste antal angiver antallet af sikre og sandsynlige ynglepar og højeste tal angiver summen af sikre, sandsynlige og mulige ynglepar. Denne opfordring er desværre ikke blevet fulgt i et så stort omfang, at det kunne anvendes i tabellerne i denne rapport. Derfor anvendes det højeste tal fra optællingsskemaerne i rapportens tabeller. Rastefugle Optælling er i denne undersøgelse søgt gennemført med 8-10 årlige besøg i projektets tre år. For en række lokaliteter er der dog kun optællinger fra ét år. Optællingsmetodikken er udførligt beskrevet i en vejledning, der blev udleveret til alle optællere inden start på optællingerne. Generelt Alle optællinger blev ført ind på et af to skemaer "Forårs- og ynglefugleskema" og "Efterår og vinter", hvor en lang række arter var fortrykt. På skemaerne var plads til resultater fra ca. 10 optællingsdage. På "Forårs- og ynglefugleskemaet" var endvidere plads til, at optælleren kunne skrive det antal ynglepar, han/hun skønnede på baggrund af de besøg, der var anført på skemaet. For alle lokaliteter er udfyldt et "Miljøskema" med oplysninger om driftsforhold, trusler og lignende og et "Lokalitetsskema" med oplysninger om beliggenhed, afgrænsning af tælleområde m.m. Alle skemaer blev indsendt til projektets lokalkoordinator, der gennemgik dem for eventuelle fejl og usikre oplysninger. Disse forhold blev afklaret mellem optæller og lokalkoordinator, hvorefter fugleoptællingerne blev indtastet i database. Herudover blev der i et vist omfang indsamlet oplysninger fra anden side (se forordet). Her blev de væsentligste oplysninger indtastet og medtaget. Vurdering af undersøgelsesintensitet En sammenligning af resultaterne fra forskellige optællinger kræver normalt, at optællingerne er udført efter samme metodik, ved samme antal besøg og helst af samme optæller. Dette er i praksis ikke muligt ved så store undersøgelser som denne. Derfor er undersøgelsesintensiteten beskrevet med følgende udtryk: 1 Grundigt undersøgt betyder, at lokaliteten er grundigt undersøgt med flere besøg over flere undersøgelsesår, og at de anførte antal af rastende og ynglende fugle må anses for at være meget tæt på de korrekte. 2 Rimeligt undersøgt betyder, at lokaliteten er undersøgt i rimeligt omfang ved flere besøg i et år eller besøgt flere gange i løbet af undersøgelsesperioden. 3 Mangelfuldt undersøgt betyder, at der kun foreligger spredte oplysninger, evt. kun oplysninger fra ét enkelt besøg. Der kan være forskellig vurdering af optællinger af yngle- og rastefugle, angivet ved foranstående stort bogstav hhv. Y og R. Eksempelvis betyder Y1 grundig ynglefugletælling og R3 mangelfuld rastefugletælling. Ferdinand og Dybbro anvendte et tilsvarende system med 1, 2 eller 3 plusser, hvor 3 plusser angav den bedste undersøgelse. Hvor der i de tidligere undersøgelser kun er delvis dækning, så tallene er svært sammenlignelige, er dette nævnt under Dækning. 8

9 Ved sammenligning af tal fra denne og tidligere undersøgelser skal der altid lægges vægt på undersøgelsesintensiteten. Kun optællinger med samme vurdering kan nogenlunde sammenlignes. Er der forskel i undersøgelsesintensitet, vil optællingen med den højeste vurdering normalt vise en større del af de fugle, der rent faktisk var til stede på lokaliteten. Tabellerne over antal af fugle på de dårligt dækkede lokaliteter viser nemlig et minimum af tilstedeværende fugle. Derfor kan lokaliteter med en lav vurdering af undersøgelsesintensiteten sagtens rumme væsentlig større antal fugle af de anførte arter og forekomst af arter, der ikke er nævnt. Materiale fra tidligere undersøgelser Til sammenligning med resultaterne fra denne undersøgelse har vi medtaget de publicerede oplysninger fra hhv. Ferdinand og Dybbro. Disse resultater er uanset optællingsår opført under 1970 for Ferdinands og 1980 for Dybbros undersøgelser. Der er for mange arter kun oplyst forekomst uden talangivelse. I disse tilfælde er ynglefund af tekniske årsager blot noteret som 1. I langt de fleste tilfælde vil det være tydeligt at se i tabellerne. I øvrigt henvises til beskrivelsens punkt Dækning. Klassifikation Alle lokaliteter er klassificeret efter Falk: "Udkast til vejledning til metoder i biologisk klassifikation af naturlokaliteter" med ganske få rettelser og ændringer, der er gennemført efter aftale med forfatteren. Opdeling af de enkelte lokalitetstyper (skov, vand, kyst, eng) har som regel været uproblematisk, men for de mere sammensatte lokaliteter er der i flere tilfælde nævnt to klassifikationer, f.eks. V2, E3. Kriterierne for klassifikation af de enkelte naturtyper er vist i tabellerne på de følgende sider. Der er visse ændringer i forhold til de tidligere anvendte klassifikationer. Både Ferdinand og Dybbro opdelte rastefuglelokaliteter efter de artsgrupper, der forekom på stedet, eks. TG for gåselokalitet og TA for andelokalitet. Denne opdeling er nu erstattet af en fælles rasteklassifikation. Samtidig er den nye klassifikation relateret til den aktuelle rødliste (Rødliste '90) i stedet for at bruge en række specificerede arter. 9

10 Klassifikation af ynglefuglelokaliteter Skove Vådområder Heder I Arter Ynglepar af rødlistearter af kategori akut truet, sjælden eller sårbar Arter Ynglepar af rødlistearter af kategori akut truet, sjælden eller sårbar Arter Ynglepar af rødlistearter af kategori akut truet, sjælden eller sårbar II Yngleplads for skarv Forekomst af mindst 7 fåtallige arter* Bestande Meget store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter Store bestande af: Fiskehejre 100 par Hvepsevåge 10 par Musvåge 15 par Duehøg 10 par Huldue 3 par Korttået træløber 10 par Arter Forekomst af: Huldue Korttået træløber Forekomst af mindst 4 fåtallige arter* Bestande Store bestande af hensynskrævende rødlistearter Mindre bestande af: Fiskehejre 50 par Hvepsevåge 5 par Musvåge 10 par Duehøg 5 par Bestande Meget store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter Store bestande af: Gråstrubet lappedykker 20 par Krikand 10 par Atlingand 8 par Knarand 3 par Skeand 25 par Troldand 15 par Taffeland 20 par Grågås 40 par Rørhøg 5 par Hættemåge 2000 par Vandfugle** i alt 200 par Arter Forekomst af: Knarand Rørhøg Bestande Store bestande af hensynskrævende rødlistearter Mindre bestande af Gråstrubet lappedykker 10 par Krikand 5 par Atlingand 4 par Skeand 12 par Taffeland 6 par Troldand 5 par Grågås 10 par Vandrikse 10 par Dobbeltbekkasin 10 par Hættemåge 300 par Vandfugle** i alt 60 par Bestande Meget store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter Store bestande af: Krikand 5 par Stor regnspove 5 par Bestande Store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter Mindre bestande af: Krikand 2 par Stor regnspove 2 par III Arter Forekomst af: Fiskehejre Hvepsevåge Duehøg Forekomst af mindst 3 fåtallige arter* Bestande Mindre bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter Mindre bestand af: Musvåge 5 par Arter Forekomst af: Gråstrubet lappedykker Krikand Atlingand Skeand Taffeland Troldand Grågås Vandrikse Dobbeltbekkasin Hættemåge Græshoppesanger Bestande Mindre bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter Arter Forekomst af: Krikand Stor regnspove Bestande Mindre bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter IV Levesteder Alle øvrige skove, krat og levende hegn. Vandfugle ** i alt 30 par Levesteder Alle øvrige vådområder Levesteder Alle øvrige heder og klitter * Natravn, vendehals, grønspætte, nøddekrige, pirol, skovsneppe, sjagger, vindrossel, misteldrossel, ravn, kernebider ** Ande- og vadefugle samt vandhøns og lappedykkere 10

11 Ynglefuglelokaliteter fortsat Kyster Enge Kulturlandskaber I Arter Ynglepar af rødlistearter af kategori akut truet, sjælden eller sårbar Yngleplads for skarv Arter Ynglepar af rødlistearter af kategori akut truet, sjælden eller sårbar Arter Ynglepar af rødlistearter af kategori akut truet, sjælden eller sårbar Bestande Meget store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter Bestande Meget store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter Bestande Meget store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter II Store bestande af: Ederfugl 200 par Stor kobbersneppe 20 par Alm. ryle 20 par Brushane 20 par Klyde 60 par Sildemåge 20 par Stormmåge 1000 par Hættemåge 2000 par Fjordterne 30 par Havterne 60 par Vandfugle** i alt 200 par Arter Forekomst af: Stor kobbersneppe Alm. Ryle Brushane Sildemåge Bestande Store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter Bestande Store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter Bestande Store bestande af rødlistearter af kategori hensynskrævende Mindre bestande af: Knopsvane 10 par Ederfugl 50 par Klyde 30 par Stormmåge 150 par Hættemåge 300 par Fjordterne 10 par Havterne 30 par Vandfugle** i alt 60 par III Arter Forekomst af: Ederfugl Klyde Fjordterne Havterne Bestande Mindre bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter Arter Forekomst af: Gul vipstjert Bestande Mindre bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter Vandfugle** i alt 30 par Bestande Mindre bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter Vandfugle** i alt 30 par IV Levesteder Alle øvrige strandenge og andre kystnære områder udenfor omdrift Levesteder Alle øvrige enge og overdrev Levesteder Alle øvrige stærkt menneskepåvirkede biotoper ** Ande- og vadefugle samt vandhøns og lappedykkere 11

12 Klassifikation af rastefuglelokaliteter Alle naturtyper I Arter Regelmæssig forekomst af: Havørn Vandrefalk Bestande Meget store forekomster af særligt ansvarskrævende rødlistearter Regelmæssig forekomst af: Gæs i alt 600 Sang- og pibesvane 200 Knopsvane 1000 Blishøne Andre svømmefugle i alt 5000 Vibe Hjejle Andre vadefugle i alt 5000 II Forekomst af meget stort antal rastende rovfugle Arter Regelmæssig forekomst af: Sangsvane Pibesvane Bestande Store forekomster af særligt ansvarskrævende rødlistearter Regelmæssig forekomst af: Gæs i alt 200 Knopsvane 200 Blishøne 5000 Andre svømmefugle i alt 1000 Vibe 5000 Hjejle 5000 Andre vadefugle i alt 1000 III Forekomst af et større antal rastende rovfugle Bestande Mindre forekomster af særligt ansvarskrævende rødlistearter Regelmæssig forekomst af: Gæs i alt 10 Svømmefugle i alt 200 Vadefugle i alt 200, dog undtaget vibe og hjejle IV Forekomst af et mindre antal rastende rovfugle Levesteder Alle øvrige vådområder 12

13 Rødliste for fugle Kategori Ex (forsvundet), E (akut truet), V (sårbar) og R (sjælden) Art Latinsk navn Kategori Alm. kjove Stercorarius parasiticus Ex Blåhals Luscinia svecica Ex Ellekrage Coracias garrulus Ex Havørn Haliaeetus albicilla Ex Hærfugl Upupa epops Ex Mellemflagspætte Dendrocopos medius Ex Nordisk lappedykker Podiceps auritus Ex Rovterne Sterna caspia Ex Rødhovedet and Netta rufina Ex? Slangeørn Circaetus gallicus Ex Sort stork Ciconia nigra Ex Stor hornugle Bubo bubo Ex Stortrappe Otis tarda Ex Tredækker Gallinago media Ex Vandrefalk Falco peregrinus Ex Engsnarre Crex crex E Fiskeørn Pandion haliaetus E Hjejle Pluvialis apricaria E Hvidbr. præstekrave Charadrius alexandrinus E Hvid stork Ciconia ciconia E Sandterne Gelochelidon nilotica E Slørugle Tyto alba E Sortterne Chlidonias niger E Tinksmed Tringa glareola E Trane Grus grus E Urfugl Lyryrus tetrix E Drosselrørsanger Acrocephalus arundinaceus V Hedehøg Circus pygargus V Høgesanger Sylvia nisoria V Kirkeugle Athene noctua V Lærkefalk Falco subbuteo V Stenvender Arenaria interpres V Stor skallesluger Mergus merganser V (A) Alk Alca torda R Bjergand Aythya marila R (A) Bramgås Branta leucopsis R Dværgmåge Larus minutus R Dværgterne Sterna albifrons R Fyrremejse Parus montanus R Gulhovedet vipstjert Motacilla flava flavissima R 13

14 Kategori Ex (forsvundet), E (akut truet), V (sårbar) og R (sjælden), fortsat Art Videnskabeligt navn Kategori Gulirisk Serinus serinus R Hvinand Bucephala clangula R Isfugl Alcedo atthis R Karmindompap Carpodacus erythrinus R Lille flagspætte Dendrocopos minor R Lomvie Uria aalge R Markpiber Anthus campestris R Mosehornugle Asio flammeus R Pibeand Anas penelope R Plettet rørvagtel Porzana porzana R Pungmejse Remiz pendulinus R Ride Rissa tridactyla R Rød glente Milvus milvus R Rødtoppet fuglekonge Regulus ignicapillus R Rørdrum Botaurus stellaris R Savisanger Locustella luscinoides R Skægmejse Panurus biarmicus R Skærpiber Anthus spinoletta R Sorth. lappedykker Podiceps nigricollis R Sortspætte Dryocopus martius R Sortstrubet bynkefugl Saxicola torquata R Spidsand Anas acuta R Splitterne Sterna sandvicensis R Stor tornskade Lanius excubitor R Svaleklire Tringa ochropus R Tejst Cepphus grylle R Turteldue Streptopelia turtur R Vagtel Coturnix coturnix R Vandstær Cinclus cinclus R Kategori X (særligt hensynskrævende) og A (særligt ansvarskrævende) Art Videnskabeligt navn Kategori Agerhøne Perdix perdix X Kornværling Miliaria calandra X Broget fluesnapper Ficedula hypoleuca X Bysvale Delichon urbica X Digesvale Riparia riparia X Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago X Gråspurv Passer domesticus X Hedelærke Lullula arborea X Jernspurv Prunella modularis X Rødstjert Phoenicurus phoenicurus X 14

15 Kategori X (særligt hensynskrævende) og A (særligt ansvarskrævende) fortsat Art Videnskabeligt navn Kategori Sanglærke Alauda arvensis X Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus X Stormmåge Larus canus X Toplærke Galerida cristata X Tornirisk Carduelis cannabina X Vibe Vanellus vanellus X Alm. ryle Calidris alpina schinzii A Bjergand Aythya marila A (R) Ederfugl Somateria mollissima A Grågås Anser anser A Klyde Recurvirostra avosetta A Knopsvane Cygnus olor A Kortnæbbet gås Anser brachyrhynchus A Knortegås, lysbuget Branta bernicla hrota A Skarv (mellemskarv) Phalacrocorax carbo sinensis A Rødstrubet lom Gavia stellata A Sangsvane Cygnus cygnus A Sortand Melanitta nigra A Stor skallesluger Mergus merganser A (V) Toppet skallesluger Mergus serrator A Kriterier for vådområder af international betydning for fugle Disse kriterier er benyttet ved udpegning af vådområder i henhold til Ramsar-konventionen. Antallet af fugle udgør ca. 1% af de rastende/overvintrende populationers vurderede størrelse. Her gengives kun de for Danmark relevante arter og antal. Data fra Rose & Scott (1994), hvor den fuldstændige liste er gengivet. Mellemskarv Knopsvane Pibesvane Sangsvane Sædgås Kortnæbbet gås Blisgås Grågås Bramgås Knortegås, mørkb. Knortegås, lysbug. Gravand Pibeand Knarand Krikand Gråand Spidsand Skeand Taffeland Troldand Bjergand Ederfugl Havlit Sortand Fløjlsand Hvinand Lille Skallesluger Tp. Skallesluger Stor Skallesluger Blishøne Strandskade Klyde Stor Præstekrave Hjejle Strandhjejle Vibe Islandsk Ryle do, rast i Vadehavet Sandløber Dværgryle Krumnæbbet Ryle Almindelig Ryle Brushane Dobbeltbekkasin Stor Kobbersneppe Lille Kobbersneppe Lille Regnspove Stor Regnspove Sortklire Rødben Hvidklire Stenvender

16 Bearbejdning Tidligere publicerede oplysninger fra Ferdinand og Dybbro blev indtastet på edb i den bearbejdede form under hhv og De indsamlede optællinger blev bearbejdet i et program udviklet og venligst stillet til projektets rådighed af Kim Biledgaard, Horsens. Hermed kunne der opstilles de tabeller, der er medtaget under hver enkelt lokalitet, så udviklingen på lokaliteterne kan overskues. Der skal dog lægges mærke til oplysningerne om undersøgelsens grundighed for hver af de tre undersøgelsesperioder, og kun hvor undersøgelseskoden er ens, kan der foretages direkte sammenligninger. Oplysningerne fra Lokalitetskemaet og Miljøskemaet er brugt til udarbejdelse af lokalitetsbeskrivelsen og til statistiske formål. Fremtiden Det er Dansk Ornitologisk Forenings intention i fremtiden løbende at udarbejde nye beskrivelser af de enkelte lokaliteter, efterhånden som der kommer nye eller bedre oplysninger om dem. Til brug for dette modtager foreningen meget gerne enhver oplysning om den enkelte lokalitet, hvad enten der er tale om enkeltoplysninger eller totaloptællinger. Også ældre oplysninger har interesse. På forhånd tak. Litteratur Anonym: EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Kort og områdebeskrivelser. Skov- og Naturstyrelsen Asbirk, Sten & Steen Søgaard: Rødliste 90. Miljøministeriet Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. Danmarks Naturfredningsforening, Skarv Dybbro, Tommy & H. Boeg: Fuglelokaliteter i Hovedstadsområdet. Dansk Ornitologisk Forening Dybbro, Tommy: Status for de danske fuglelokaliteter. Dansk Ornitologisk Forening 1986 Falk, Knud: Udkast til vejledning i metoder til biologisk klassifikation af naturlokaliteter. Skovog Naturstyrelsen Ferdinand, Lorenz: Fuglene i landskabet. Dansk Ornitologisk Forening Ferdinand, Lorenz: Større danske fuglelokaliteter. Dansk Ornitologisk Forening Jensen, Flemming Pagh: EF- Fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder - Kort og områdebeskrivelser, status Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København Rose, P.M & D.A. Scott: Waterfowl Population Estimates, IWRB Publication 29,

17 Hvordan læses lokalitetsbeskrivelserne? De enkelte overskrifter kan være udeladt ved nogle lokaliteter, hvis de ikke er relevante, eller hvis der ikke findes oplysninger om det pågældende emne for lokaliteten. I rammen angives oplysninger om - beliggenhedsamt og -kommune. I de tilfælde, hvor lokaliteten ligger i flere kommuner, er der normalt først anført den kommune, hvor den største del af lokaliteten ligger. Herefter andre kommuner, der har betydende dele af lokaliteten. - Lokalitetsnummer er internt løbenummer i DOF's edb-system, hvor de 3 første cifre er det officielle kommunenummer. - lokalitetstype. - ornitologisk klassifikation. Se definition i metodeafsnit. - oplysning om ejerforhold, hvis de er kendt, evt. blot en/flere ejere, offentlig eller privat. - Dækning/undersøgelsesintensitet i nyeste undersøgelse. Se definition i metodeafsnit. Opdeles i dækning af raste- (R) og ynglefugletællinger (Y). - UTM-koordinater i zone 32; koordinaten for lokalitetens midtpunkt anvendes. - : Måned/år for udarbejdelse samt navn på den, der har lavet beskrivelsen. Her gives en beskrivelse af lokalitetens naturforhold og udseende samt evt. oplysninger om nylige forbedringer/ændringer i form af pleje, genopretning, afvanding, opdyrkning m.m. Karakteristik Her omtales hovedsagelig de arter, der ligger til grund for klassifikationen. Udviklingen i lokalitetens fugleliv kommenteres. Beskyttelser Omtale af gældende beskyttelsesregler, fredninger, reservatordninger (i det omfang, det er kendt). Den generelle beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens 3 omtales ikke, da den dækker langt størsteparten af lokaliteterne. Erhvervsudnyttelse Evt. anvendelse af lokaliteten til put&take, placering af dambrug, jagtudlejning i større omfang m.m. Herudover kan nævnes særlig forhold vedr. land- og skovbrugsdrift. Rekreativ udnyttelse Her beskrives, om der er særlig anvendelse som hundetræningsbane, skydebane, mange orienteringsløb, hyppig kanosejlads eller anden anvendelse til forstyrrende aktiviteter i væsentligt omfang. Ekskursionsmål Her omtales gode udsigtspunkter, evt. fugletårne, adgangsforhold, evt. Fugleværnsfondsreservat m.m. Beskyttelsesbehov Her beskrives særlige trusler, herunder konstaterede ulovligheder, samt forslag til forbedringer, naturgenopretning eller yderligere beskyttelse. Litteratur Her nævnes kendte nyere artikler i bøger, lokalblade m.m., der fortæller mere grundigt om lokaliteten. Dækning Her angives kvaliteten af tidligere optællinger, jf. metodeafsnit, og der beskrives eventuelle afvigelser fra fuld optælling af hele lokaliteten. 17

18 Optællere Her nævnes de personer, der har bidraget med oplysninger om lokaliteten i væsentligt omfang. Kort Der vises udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort. Normalt er skala 1: anvendt, men ved store lokaliteter er 1: eller 1: anvendt. Kortudsnit er evt. forstørret eller formindsket. Ynglefugletabel Kun de væsentligste af de arter, der findes på lokaliteten, medtages: Se afsnit om de optalte lokaliteter og arter. Rastefugletabel Kun de væsentligste af de arter, der findes på lokaliteten, medtages: Se afsnit om de optalte lokaliteter og arter. Om alle tabeller Alle tal er udtryk for registrerede eller skønnede antal ynglepar eller antal rastefugle. Der kan således optræde flere arter eller større antal af nævnte arter, end der er anført i tabellerne. Se afsnit om undersøgelsesintensitet. I en del af det gamle materiale er der ikke altid opgivet tal for de enkelte arter, men blot at de forekommer, evt. som "flere" eller "almindelig". I de tilfælde er der i tabellen blot angivet antallet 1, hvilket fejlagtigt kan tolkes som en fremgang, når der i den nye undersøgelse er sat tal på. Denne angivelse er dog normalt kun tilfældet, hvor undersøgelseskvaliteten i den gamle undersøgelse var mangelfuld. Meget sjældne og sårbare arter er ikke medtaget i tabellerne, medmindre det drejer sig om almindeligt kendte ynglepladser. Forekomsten indgår i klassifikationen. Yderligere oplysninger Dansk Ornitologisk Forening har langt mere detaljerede oplysninger om fuglelivet på de fleste lokaliteter. Foreningen kan også tilbyde oversigter over enkeltarters forekomst regionalt eller på landsplan. Henvendelse herom kan ske til foreningens hovedkontor. 18

19 De beskrevne lokaliteter, opdelt på kommuner Bramsnæs Ryegårdsskovene Greve Olsbæksø Mose ved Kappelgårde Gundsø Åmose ved Gundsømagle Gundsømagle Sø Hove Grusgrav Maglemose Gundsømagle Holme og Østrup Holme Mose Sydlige fjordløb af Roskilde Fjord Jyllinge Holme Langholmene inkl. Jærnhatten og Kattehulsholmene Flængholm Yderste Holm Tobaksholm Våddragerholmene Lilleø Bolund Hvalsø Bymose ved Kirke Såby Store Enghave Åstrup Skov Væld ved Tadre Mølle Skjoldenæsholm-skovene Avnsø Mose ved Lerbjerg Tørvegrave ved Særløse Grusgrave ved Kirke Hvalsø Køge Ølsemagle Revle Køge Nordstrand Køge Havn Søndre Stand Gammel Køgegårds park Køge Ås Engene ved Køge Å Søerne ved Gunderup Kohave Åshøje Overdrev Søerne ved Klemmenstrupgård Junckers Savværk Vandhul ved Ankerstræde Lejre Bognæs-halvøen Ledreborg-skovene Lunen og Lavringe Mose Hesteholme Sivholm Lejre Vig Langholm i Lejre Vig Hyldeholm i Lejre Vig Skovholmene i Lejre Vig Ramsø Gadstrup Mose Syv Mose Elleenge Akselmose Ramsø Ramsømagle Sø Hastrup Mose Birkevad Mose Syv Holme Mose Truelstrup Mose Roskilde Mose sydvest for Svogerslev Rørmose syd for Sankt Hans Hospital Hyrdehøj Skov Kattinge-søerne Svogerslev Sø Buesø Kornerup Sø Birkemose ved Boserup Skov Strandeng ved Bistrup Parcelgård Grusgrav ved Øde Hastrup Vandhul ved Vor Frue Rensningsanlæg Darup Mose Darup Grusgrav Roskilde Fjord Roskilde Bredning Svaleø Bløden Elleore Kattinge Vig Ringøen Roskilde Vig Sønderø ved Roskilde Vig Skovbo Maglemose Mose vest for Kløvested Skov Dalby Sø Ulvemosen syd for Dalby Skov Mose sydvest for Dalby Skov Ejby Sø 19

20 Borup Sø Mose mellem Gørslev og Vollerslev Brændemose Valore Mose Kimmerslev Sø Regnemark Mose Svenstrup og Humleore Skovdistrikter Gammelsø Pertri Sø Solrød Staunings Ø Jersie Mose Karlstrup-Karlslunde Mose Snoldelev Mose Gammel Havdrup Mose Lille sø vest for Snoldelev-Hastrup Vallø Vallø Skovdistrikt Vallø Dyrehave og Slotspark Tryggevælde Ådal 20

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Vejle Amt af Kim Biledgaard og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Redaktion: Thomas Vikstrøm og Morten Nielsen

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1)

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1) BEK nr 936 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt. Bind 1-3. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt. Bind 1-3. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt Bind 1-3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Nordjyllands Amt, bind 1 af Torben Nielsen og Morten Nielsen

Læs mere

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt - resultater fra Projekt Fuglenes Danmark 1993-1996 af

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 1 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 1 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser Ynglende fugle 2014 Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser (Fuglebeskyttelsesområderne 103 og 104) Rapport fra Orbicon A/S til Roskilde og Solrød Kommuner Rekvirent Roskilde og Solrød Kommuner, Morten

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Søren

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 3 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej 20 4000 Roskilde 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 Telefon

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 - med registrering af naturforhold Ynglende knopsvaner på Øksneholm (Foto: E.M. Jacobsen). Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Skema nr. Lokaliteter Kommune

Skema nr. Lokaliteter Kommune BILAG Skema nr. Lokaliteter Kommune 1 Hesteholmene Lejre 2 Ringøen Roskilde 3 Sivholm Lejre 4 Elleore Roskilde 5 Blak Frederikssund 6 Ægholm Frederikssund 7 Langholm L Lejre 8 Hyldeholm L Lejre 9 Skovholmene

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2015 Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2015 Rekvirent Rådgiver Frederikssund,

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Rikke

Læs mere

Teknisk anvisning for overvågning af ynglefugle

Teknisk anvisning for overvågning af ynglefugle Danmarks Miljøundersøgelser Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata Forfattere: Stefan Pihl & Johnny Kahlert Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning af ynglefugle Teknisk anvisning

Læs mere

FUGLE 2004-2011 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 49 2013

FUGLE 2004-2011 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 49 2013 FUGLE 2004-2011 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 49 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] FUGLE 2004-2011 NOVANA Videnskabelig

Læs mere

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats)

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats) Liste over fuglearter i Danmark og deres ringmærkningsstatus (vedr. rettet fangst) Tilfældig bifangst af sjældne fugle må ringmærkes ifm. igangværende anden ringmærkning. For visse rødliste arter må arten

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Hov Vig Vildtreservat

Hov Vig Vildtreservat Hov Vig Vildtreservat Jagttegnsmidler 2012 Naturstyrelsen, Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. vsj@nst.dk 1 Hov Vig`s historie Hov Vig blev inddæmmet i 1870 året efter inddæmningen af Ringholm

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord 1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, /06/07/08/09: John Bang Jørgensen, /06/07/08/09: Karsten Christoffersen 16/5, 19/5 1996 11/6 2/4, 19/5 delvis

Læs mere

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle?

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Preben Clausen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Hans Meltofte, Casper Fælled & Kevin Clausen

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Naturovervågning hvorfor og hvordan? 2. Marts 2013 NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper & Thomas Eske Holm Institut for Bioscience Aarhus Universitet Naturovervågning

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 14 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side]

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Naturperler i Roskilde Kommune

Naturperler i Roskilde Kommune Naturperler i Roskilde Kommune Guide til naturoplevelser Landskabet i Roskilde Kommune er smukt og varieret, og byder på mange muligheder for at opleve dyr og planter på egen hånd. Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder

Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder i Vadehavets marsk Arbejdsrapport fra DMU, nr. 219 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere