SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring Fem trends former fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden"

Transkript

1 SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden

2 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen Bæredygtighed integreres dybere i forretningen Kom dine kunder i møde og vis, hvad du gør Forbrugerne kræver mere indsigt og større involvering Affald er guld Grønt er godt for bundlinjen Mindre kan også gøre det Bæredygtighed som forretningsdriver

3 3 Alt at vinde. Alt at tabe. Af Helena Barton og Anne Mette Christiansen SustainabilityTrends Udgiver Deloitte Redaktion Anne Mette Christiansen Helena Barton Camilla Marie Thiele Bahare Haghshenas Karen Sørensen Grafisk design Manja Dahl Vittrup Tryk Rosenberg Bogtryk A/S Oplag 1000 eksemplarer Fremtiden er nu. Og den er ikke business as usual. Virksomheder skal forholde sig til store udsving i råvare- og energipriser. Krav fra myndigheder og kritiske forbrugere, som vil vide alt om din virksomhed, stiger og stiger. Alt sammen presser det bæredygtighed ind i kernen af virksomheden. Det handler ikke længere om enkelte tiltag for at synliggøre samfunds ansvar. Det handler om at sikre adgangen til de vigtigste ressourcer for at fremtidssikre virksomheden og styrke omdømme og konkurrenceevne. Sociale og miljømæssige risici er i dag forretningsrisici. Det kræver en strategi for, hvordan man vil løfte udfordringerne og en effektiv kommunikationsindsats for at høste værdien af indsatsen. Mange virksomheder arbejder allerede målrettet med risikostyringen ned igennem værdikæden. Næste skridt er at erstatte krav og kontrol med samarbejde, dialog og åbenhed. Kontakten med forbrugerne er også i forandring. Forbrugerne vil involveres, så de bidrager til en bæredygtig udvikling. Det kræver mod, gennemsigtighed og måske også gentænkning af forretningsmodellen med forbrugerne som aktiv deltager. Grønne forretningsmodeller spreder sig til industrier, hvor genbrug og leasing ikke ligger lige for, mens mindre virksomheder på tværs af brancher begynder at arbejde strategisk med bæredygtighed for at styrke deres forretning. Bevægelsen går fra ad hoc tiltag til systematisk integration i forretningsstrategien. I denne publikation har vi kortlagt fem vigtige trends inden for bæredygtighed og kommer med råd til, hvordan du kan arbejde videre med bæredygtighed i din forretning. Der er alt at vinde og alt at tabe. Og dem, der tør, høster allerede frugterne af deres mod. God fornøjelse.

4 4 Trend #1: Øget værdi af compliance Når virksomhedens værdikæde bliver mere kompleks, indtager compliance en stadig vigtigere strategisk rolle. Det handler ikke længere blot om at overholde reglerne og minimere risici. Det gælder om at opnå strategiske fordele gennem intelligent risikohåndtering.

5 5 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre. Af Anne Mette Christiansen, Partner i Sustainability Anne Mette Christiansen har gennem mere end 14 år rådgivet kunder på tværs af brancher om CSR-strategi og -politikker, partnerskaber og interessentdialog. Hun er anerkendt for sin ekspertise i antikorruption, menneskerettigheder, leverandørstyrring og miljø og vandt bla. CSR fondens CSR professional of the year - award i Hvordan du producerer dine produkter, bliver stadig vigtigere. Nøglen ligger i arbejdet med værdikæden og ansvarlig leverandørstyring, som flytter sig fra kontrol til samarbejde for at styrke innovation og konkurrenceevne. Det handler om samarbejde og gennemsigtighed for at imødegå nye forbrugertrends og ændrede markedsvilkår. Dine kunder og investorer bliver i stigende grad bevidste om, hvordan dine produkter bliver produceret. Hvor de bliver produceret, hvilke materialer der bruges, og om det er resultatet af børnearbejde, krænkelse af rettigheder eller forurening af miljøet. Kunderne og investorerne kræver, at du tager ansvar og sikrer gennemsigtighed i hele din værdikæde som jo kun bliver mere global og kompleks. Og så er det lige meget, om dine kunder er for brugere eller andre virksomheder. Bruger din leverandør børnearbejde eller forurener floderne i Kina, antages det for at være dit ansvar. Det er der i og for sig ikke meget nyt i. Det nye er, at presset fra kunder og svingende priser på energi og råvarer har fået virksomheder til at skifte spor inden for ansvarlig leverandør - styring. Hvor virksomhederne før opstillede Code of Conduct og proceskrav, for så at møde op med korslagte arme for at kontrollere om leverandørerne overholdt kravene, så indgår de mest innovative virksomheder i dag i et tæt samarbejde med deres leverandører for sikre bedre arbejdsforhold og miljøledelse. Overvågning og kontrol bliver erstattet af dialog og samarbejde. Samtidig skaber samarbejdet et interessefælleskab, som gør det muligt for virksomhed og leverandør at udvikle nye produkter og innovative løsninger sammen, som for eksempel minimerer energiforbrug eller benytter alternative ressourcer. Færre risici. Mere innovation Basalt set handler den nye trend først og fremmest stadig om at minimere risici. Men det handler også om at høste de økonomiske fordele ved en energi- og ressourceeffektiv værdikæde, som er bæredygtig og styrker konkurrenceevnen. Ved at involvere sig i et dybere samarbejde, kan virksomheden sikre reel forankring hos leverandøren. Samarbejdet handler om at kapacitetsopbygge og skabe fælles interesse for bedre arbejdsforhold, større sikkerhed og bedre miljøledelse hos leverandøren. Samtidig giver det indsigt i leverandørens processer og skaber stadig større gennemsigtighed. Og jo større indsigt man har, desto flere muligheder opstår der for at nytænke processer og produkt i alle led og gøre hele værdikæden bæredygtig. Og så bliver det at tage ansvar pludselig til en god forretning på den lange bane.

6 6 Sådan går du fra kontrol til samarbejde i din leverandørstyring Når du samarbejder med leverandørerne, kan du hjælpe dem med at agere bæredygtigt og du får samtidig selv et indblik, der er et godt afsæt for innovation i værdikæden. Her er seks vigtige skridt til ansvarlig leverandørstyring baseret på samarbejde: 1 Kend jeres leverandører. Vurdér risiciene for hver enkelt leverandør, prioritér leverandørerne og fokusér på de kritiske. 2 Stil betingelser. Beslut hvad I ønsker fra en leverandør: Formuler en Code of Conduct, der sætter klare minimumskrav til at gøre forretning med jer. Sørg for, at jeres kodeks tillader overvågning og sanktioner, hvis leverandøren ikke overholder aftalen. 3 Kommuniker jeres forventninger. Inkluder jeres Code of Conduct i kontrakterne og bekræft, at leverandørerne har forstået formål og indhold. Gentag regelmæssigt jeres forventninger og gå i dialog. 4 Tjek jeres leverandører. Sørg for at lægge en plan for at indsamle og evaluere oplysninger om, hvordan leve randøren overholder jeres Code of Conduct. Husk nogle leverandører kræver mere overvågning end andre. 5 Hjælp jeres leverandører. Tal med jeres leverandører. Giv konstruktiv feedback og følg op på udestående aktiviteter. Overvej, hvordan jeres virksomhed kan hjælpe dem med at udvikle den nødvendige ledelseskapacitet for eksempel gennem kurser, workshops og lignende. 6 Samarbejd med jeres leverandører. Overvej, hvordan I kan arbejde tættere sammen med leverandøren om at finde nye og bedre måder at producere på, som skaber bedre produkter, bruger færre ressourcer og skaber bedre forhold for de folk, der arbejder med at fremstille jeres produkter til gavn for alle parter.

7 7 Leverandørkæden den nye udfordring? En undersøgelse blandt 600 top ledere i store internationale produktions- og detailvirksomheder viser, at 48% mener, at frekevensen af risk events i leverandørkæden er vokset 56% mener, at makro-miljø og CSR-risici er den største trussel 64% har leverandørstyringsprogrammer 45% af dem, der har leverandørstyrings programmer, mener, at programmerne er utilstrækkelige. Deloitte, The Ripple Effect How manufacturing and retail executives view the growing challenge of supply chain risks. 2013

8 8 Frontløbere IKEA Vedvarende energi og bæredygtig produktion minimerer omkostningerne. Den svenske møbelgigant opsætter solceller på deres egne og kinesiske underleverandørers ejendomme i Kina, så man bliver selvforsynende på energi og sænker CO 2 -udledningen. Tømmerleverandører uddannes i bæredygtigt skovbrug og vand- og affalds håndtering for at sikre adgangen til de væsentligste ressourcer i produktionen. Nike Bæredygtig innovation er åben innovation. Den amerikanske producent af gummisko har innovation som en del af sit brand DNA. Alligevel overrasker Nike igen og igen, når det kommer til at styrke brandet og konkurrence evnen gennem bæredygtige tiltag. Seneste skud på stammen er en gratis app, som tilbyder designere og andre interesserede information om forskellige materialers miljøbelastning. Formålet er at hjælpe designere med at vælge materialer, som belaster miljøet mindre i hele beklædningsindustrien.

9 9

10 10 Trend #2: Bæredygtighed integreres dybere i forretningen Virksomheder står i dag overfor langt flere komplekse udfordringer end tidligere. Business as usual er ikke en mulighed. En bæredygtig bundlinje afhænger af evnen til at praktisere bæredygtig ledelse gennem hele værdikæden. Den røde tråd for fremtidens værdiskabelse hedder integration.

11 11 Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen Mange virksomheder er i gang med at integrere principper for samfundsansvar og bæredygtighed i deres forretningsprocesser og beslutninger. Den vigtigste årsag er, at de oplever, at et strategisk arbejde med styring af sociale og miljømæssige risici giver økonomisk afkast og styrker deres omdømme. Det bliver ganske enkelt i stigende grad en kommerciel nødvendighed. Og det handler ikke bare om at styre risici. Ligeså vigtigt er de mange muligheder for innovation, der opstår, når bæredygtighed bliver integreret i forretningen. Kort sagt er sociale og miljømæssige risici lig med forretningsrisici uanset, om vi ser på sikkerheden for medarbejdere, menneskerettigheder, adgang til naturens ressourcer, etisk adfærd eller påvirkning af lokalsamfund. Integreret tænkning er nøglen. Det kræver en erkendelse af, at en bæredygtig bundlinje ikke kan styres fra en silo. Der er mange eksempler på, hvordan dårlig styring kan medføre omfattende skade på en virksomheds omdømme, og dermed på indtjening og vækst. God styring og kommunikation af den - kan derimod nedbringe risici og sikre virksomhedens social license to operate. Integreret tænkning er nøglen Det kræver en erkendelse af, at en bæredygtig bundlinje ikke kan styres fra en silo. Det kræver, at virksomheder samarbejder og kommunikerer på tværs af funktioner, afdelinger og geografi, så processer bliver integreret og beslutninger koordineret. Det skaber det nødvendige overblik over hele værdikæden, så man kan optimere alle områder uden at forringe andre. Integreret tænkning handler om virksomheders aktive hensyntagen til forholdet mellem de forskellige aktiviteter og de ressourcer, organisationen bruger eller påvirker. Integreret tænkning fører til en integreret beslutningsproces, der skaber værdi på både kort og langt sigt. Vis værdien af de immaterielle aktiver En virksomheds immaterielle aktiver udgør i dag størstedelen af dens markedsværdi. Fysiske og finansielle aktiver udgør under halvdelen resten består af markedets forventninger til fremtidige afkast fra immaterielle aktiver som ledelseskvalitet, intellektuel kapital, menneskelige ressourcer og relationer, brand og omdømme osv. Flere og flere virksomheder vil derfor få endnu mere fokus på deres immaterielle aktiver. Her er det afgørende at forstå den indbyrdes afhængighed mellem virksomhedens ressourcer, og hvordan de forskellige aktiver kan spille sammen og dermed understøtte forretningsstrategien mest effektivt.

12 12 Integreret rapportering giver overblik Markedet skal overbevises om, at virksomheden har styr på, hvad der skal til for at sikre, at forretningen også eksisterer og skaber værdi om fem, ti eller tyve år. Det stiller krav til ledelsen om at vise, at de løser udfordringerne og griber mulighederne i en verden i forandring. For at kunne vurdere virksomhedens værdi på kort og langt sigt vil investorerne kræve flere og flere detaljer om, hvordan virksomheder integrerer principper for ansvarlighed og bæredygtighed i forretningen. En måde at formidle det på i fremtiden bliver en integreret rapport, hvor virksomheder analyserer alle væsentlige parametre for virksomhedens værdiskabelse. Integreret rapportering afspejler den integrerede tænkning ved at levere klare svar på, hvordan virksomheden kan blive påvirket af sociale og miljømæssige forandringer, og hvordan den integrerer principper for bæredygtighed og ansvarlighed i både strategi og beslutningsprocesser. Af Helena Barton, Partner i Sustainability Helena Barton har mere end 15 års erfaring med globalt sustainability-arbejde og er bl.a. formand for Global Reporting Initiative s Stakeholder Council. Hun er specia liseret i risk management, rapportering og assurance. Helena hjælper virksomheder med implementering og compliance med internationale principper og standarder for eksempel UN Global Com - pact, UN Guiding Princples og ISO 26000/DS49001.

13 Integreret tænkning er at tage aktivt hensyn til forholdet mellem de aktiviteter og ressourcer, organisationen bruger eller påvirker. 13

14 14

15 15 Sådan integrerer du bæredygtighed i din forretning og rapporterer om det Her er fire vigtige skridt til integreret tænkning og rapportering: 1 Kend din værdikæde. Få et overblik over hele værdikæden ved at kortlægge alle led. Markér, hvor der er strategisk vigtige ressourcer eller væsentlige områder, hvor I skal sætte ind det kan for eksempel være øget korruptionsrisiko et kritisk sted i værdikæden. 2 Kend dine interessenter. Kortlæg dine relevante interessenter. Skab et overblik over deres forståelse af eller perspektiv på forretningen. Analyser deres informationsbehov og gå i dialog. 3 Formuler grundlaget for fremtidig vækst. Vurdér, hvordan samspillet mellem forskellige aktiver driver værdiskabelse i organisationen og sikrer effektiv og langsigtet rentabilitet. Indarbejd resultatet i virksomhedens strategi og i de daglige arbejdsgange. 4 Forklar, hvorfor I er her for at blive. Fortæl, hvordan I skaber værdi, nu og i fremtiden. Iværksæt en proces for integreret rapportering, der dokumenterer indsats og resultater og - frem for alt - skaber tillid til forretningens fremtid.

16 16 Frontløbere Marks & Spencer Marks & Spencer lancerede i 2007 en plan for integration af bæredygtighed i forretningen. Målet var at blive verdens mest bæredygtige varehuskæde. Planen opstillede en række mål for, hvordan virksomheden arbejder med kunder og leverandører for at reducere klimapåvirkninger og spild, bruge bæredygtige råvarer, handle etisk og hjælpe kunder til en sundere livsstil. Marks & Spencer kalder planen for Plan A og der er ikke nogen Plan B. Det er den eneste måde at drive forretning på i dag og fremover. Unilever Australia I forbindelse med lanceringen af Unilever Australia s bæredygtigheds strategi, uddelte virksomheden nye visitkort til alle medarbejdere, hvorpå alle havde modtaget titlen Head of Sustainability. Det var et signal om, at social ansvarlighed og bæredygtighed er centrale principper for, hvordan de driver deres forretning på alle niveauer, men også, at alle medarbejdere er ansvarlige for at implementere strategien.

17 17 Over halvdelen af de adspurgte økonomi chefer mener, at deres engagement i bæredygtighed er øget det sidste år. 61% forventer at deres engagement vil vokse inden for de næste to år. Økonomicheferne ser en tydelig sammenhæng mellem forretnings strategi og ansvarlighed på grund af de muligheder for besparelser og vækst, som en bæredygtig tilgang giver. Kilde: Deloitte verdantix, Sustainability and the CFO Survey. 2012

18 18 Trend #3: Forbrugerne kræver mere indsigt og større involvering Forbrugerne efterspørger i stigende grad at blive involveret, så de også bidrager til en bæredygtig udvikling. Men hvis forbrugerne skal spille en rolle i værdikæden, forudsætter det, at de har indblik i den. Det kræver transparens og en gentænkning af forretningsmodellerne.

19 19 Kom dine kunder i møde og vis, hvad du gør Klar kommunikation og større åbenhed omkring virksomhedernes organisering og produktion er et voksende krav fra forbrugerne, der vil være sikre på, at produktet, de køber, også reelt er bæredygtigt. Mange virksomheder er allerede i gang med at imødekomme denne forbrugertrend ved at gøre gennemsigtighed i værdikæden til et bærende princip. Skab transparens Hvad virksomheden gør, er meget vigtigere end, hvad den siger. Derfor handler det grundlæggende om at dokumen tere sin bæredygtighed for det voksede forbrugersegment, der vægter netop det højt, når de køber ind. Lige nu har forbrugerne særligt fokus på bæredygtighed i forhold til de produkter, de spiser, smører på huden eller iklæder sig men det vil sprede sig til andre områder. Det sker i høj grad ved at lægge den samlede værdikæde frem for forbrugerne og skabe adgang til informationen fra det enkelte produkt. Ved at anvende for eksempel avanceret Track & Trace-teknologi kan forbrugeren få detaljerede oplysninger om, hvordan hvert produkt er blevet til, hvem, der har lavet det og hvilken effekt produktion og distribution har haft gennem værdikæden. Andre vælger at give fuldt overblik og detaljeret dokumentation for hele eller dele af virksomhedens værdikæde. Lige nu har forbrugerne særligt fokus på bæredygtighed i forhold til de produkter, de spiser eller smører på huden men det vil sprede sig til andre områder. I det globale initiativ Sustainable Apparel Coalition er en tredjedel af modeindustrien for eksempel gået sammen om at udvikle en global standard for måling og formidling af hele branchens sociale og miljømæssige performance. Og gennem den italienske organisation Re-Mo støtter flere af modeindustriens største brands et initiativ, som skal give forbrugerne information om, hvor stor en del af et produkt, der kommer fra genbrugsmaterialer, hvor produktet er lavet, og hvor meget vand, energi og C0 2, der er sparet. Endelig undersøger, formidler, anskueliggør og sammenligner smartphone appen GoodGuide virksomheders performance på bæredygtighedsområdet. Gennem åbenhed, gennemsigtighed og medinddragelse af forbrugerne kan mange virksomheder skabe en fælles identitet sammen med deres kunder. Det appellerer til et voksende forbrugersegment, som ikke kun vil købe et produkt, men også en ny fortælling, som de kan forankre deres identitet, selvforståelse og værdimæssige ståsted i. Virksomheder, som ønsker at få en andel i dette voksende kundesegment, må inkludere tillid og gennemsigtighed som vigtige forretningsprincipper for at skabe loyalitet og opbygge langvarige kunderelationer.

20 20 Involvér og engagér forbrugerne Dernæst er det en trend at skabe involvering gennem interaktion, hvor forbrugerne kommer til at spille en større rolle i værdikæden. En af fremtidens forretningsmodeller bliver for eksempel at give forbrugerne adgang til produkter og ydelser, når behovet er der. Stadig flere virksomheder sælger adgang til produkter frem for ejerskab forbrugerne kan låne biler, legetøj og tasker, som de kan levere tilbage igen. Til gen gæld får forbrugerne flere valg, evig fortrydelsesret og et større økonomisk råderum, fordi de låner i stedet for at eje. Fordelen for virksomhederne er, at de anvender færre ressourcer og får solgt de samme produkter flere gange. Samtidig udgør den tættere forbindelse til forbrugerne også et enormt potentiale for produktinnovation. Trenden er tydelig i udlandet, men med de vækstrater og forankring i markedet, der gør sig gældende her, er der ingen tvivl om, at det vil være en forretningsmodel som også mere etablerede danske virksomheder kommer til at forholde sig til. Andre virksomheder opfordrer deres kunder til at levere produkter tilbage, som kan genbruges eller de tilbyder at reparere produkter, der går i stykker. Det sparrer både ressourcer og øger kundeloyaliteten. Den øgede interaktion mellem forbrugere og virksomheder kommer også til at udspille sig på de sociale medier, der vil gå fra at være kanaler for information til platforme for samarbejde og udveksling af idéer. Der er hermed store muligheder i at engagere forbrugerne, opbygge nye former for relationer og deraf udvikle nye forretnings modeller. Tillid og inddragelse af forbrugerne vil på lige fod med pris og kvalitet - blive et konkurrenceparameter, som kendetegner mange af de mest succesfulde virksomheder fremover. Af Bahare Haghshenas, Manager i Sustainability Bahare Haghshenas er specialiseret i partnerskaber mellem erhvervsliv og NGO er, strategisk forbrugerinvolvering og CSR innovation. Bahare har solid erfaring med interessentdialog, markedsanalyser, procesinnovation og facilitering. Hun har mere end 10 års erfaring med konceptudvikling og lancering til markeder i Europa, Nordamerika og Afrika. Hun er tidligere vicepræsident i Svensk Røde Kors og var fra medlem af Delegationen for Menneskerettigheder udpeget af den svenske regering.

21 21 Er en virksomheds åbenhed og ærlighed vigtig for din købsbeslutning? Åbenhed og ærlighed påvirker forbrugernes købsbeslutning. I en undersøgelse fra 2012 svarede 53% af de britiske forbrugere ja til spørgsmålet. I 2013 var ja-andelen steget til 64%. Kilde: Cohn & Wolf, From Transparency to Full Disclosure (3,000 adults across the UK, USA and China) 53 % % 2013

22 22

23 23 Sådan skaber du transparens og øger kundernes engagement Her er fire vigtige skridt til at sikre transparens og øge engagementet hos dine kunder: 1 Forstå dine kunders behov, interesser og forventninger til bæredygtighed. Afdæk, hvad der driver dine kunder gennem målgruppeundersøgelser. 2 Byg kundetillid. Skab transparens i de områder, som er vigtige for dine kunder. 3 Engagér dine kunder. Sørg for at inkludere dine kunder i dit arbejde med bære dygtighed lyt til hvad de siger, lad dem for eksempel deltage i produktudvikling eller giv dem en aktiv rolle i at sikre produkternes bæredygtighed. 4 Tænk i nye forretningsmodeller. Overvej for eksempel om du kan tilbyde adgang til produkter frem for ejerskab, så kan du kan sælge dem igen og igen.

24 24 Frontløbere Rent the Runway Rent the Runway giver forbrugerne mulighed for at leje en high-end kjole efter eget valg for en aften. Kunderne kan bestille online og kjolen bliver leveret lige til døren. Firmaet tager sig af rensning efterfølgende. De tilbyder også showrooms, hvor kunderne kan prøve kjoler, før de bestiller. Max Burger Max Burger fra Sverige viser CO 2 -forbruget på deres produkter, så kunden kan træffe et oplyst valg. Virksomheden fortæller bl.a. sine kunder, at nogle af de burgere, der sælger bedst, også har de højeste CO 2 -belastninger. Det er modigt i fastfood-branchen. Nudie Jeans Nudie Jeans skaber engagement ved at opfordre kunderne til at gå i deres bukser i op til seks måneder uden af vaske dem, så de får den helt rigtige, personlige pasform. Firmaet opfordrer bland andet kunderne til at komme tilbage med deres brugte bukser, så firmaet kan genbruge dem til nye bukser og har derudover åbnet et bukseværksted, hvor kunder kan få repareret deres bukser. Det gør miljøbelastningen per buks mindre. ZaoZao ZaoZao fra Hong Kong skaber engagerede kunder og collaborative innovation ved at give kunderne chancen for at forudbestille modeller fra nye tøjdesignere. Deres online platform tillader designerne at lave pre-launches, som giver sitets community af mode-entusiaster mulighed for at finansiere produktionen.

25 25

26 26 Trend #4: Grønt er godt for bundlinjen Konkurrencen om ressourcerne bliver stadig hårdere, efterhånden som store lande som Indien, Kina og Brasilien bliver mere velstående. Derfor tænker flere og flere virksomheder genbrug af produkter og komponenter ind i deres forretningsmodel.

27 27 Affald er guld Af Karen Sørensen, seniorkonsulent i Deloitte Consulting Karen Sørensen udvikler grønne forretningsmodeller for danske virksomheder. Hun er projektleder på to projekter i regi af Erhvervsstyrelsen, hvor i alt 40 danske virksomheder udvikler grønne forretningsmodeller og omstiller eksisterende produktion. Det har i mange år været muligt at leje en bil efter behov eller aflevere pantflasker, når indholdet var fortæret. Men langt de fleste produkter har virksomhederne ikke set igen, når de først havde forladt fabrikken og fundet sin plads hos forbrugerne. I dag gør flere og flere virksomheder en indsats for, at deres produkters levetid bliver længere og deres fodspor dermed grønnere. Trenden spreder sig til industrier, hvor genbrug eller leasing ikke nødvendigvis er det første, man kommer til at tænke på alt fra robotleverandører over kaffeleverandører til møbelproducenter omstiller sig i dag til grønt. Knappe ressourcer og politisk agenda driver trenden Tendensen med at genbruge produkter bliver i høj grad drevet af, at konkurrencen om råvarer på globalt plan bliver hårdere og hårdere. Så længe EU-landene har været blandt de rigeste i verden, har vi kunnet overbyde vores konkurrenter i kampen om de knappe ressourcer. Men med BRIK-landenes fremmarch i velstand stiger efterspørgslen, og vi vil ikke på længere sigt have råd til at byde højest for de knappe ressourcer. Derfor er der mange penge at spare ved at beholde de ressourcer, vi allerede har købt ind i EU, i live så længe som overhovedet muligt. De grønne forretningsmodeller er ikke kun gode for miljøet men også for relationen til kunderne. Ved for eksempel at lave serviceaftaler for produkter, ændrer virksomhedernes forhold til kunderne sig fra et midlertidigt til et vedvarende. Serviceaftaler kan forlænge produkternes levetid, men sørger også for, at kunden vender tilbage til virksomheden. Et lignende forhold opstår ved aftaler, hvor kunden afleverer sit brugte produkt og får det erstattet af et nyt eller lignende, der opfylder de samme behov. Trenden er desuden understøttet af en politisk agenda om at bevare ressourcerne i omløb og med så høj grad af genbrug og genanvendelse som muligt. I Danmark forbrænder vi en stor del af vores affald, og gennem forbrænding bliver affaldet til energi, men der er et politisk ønske om, at vi fremover i langt højere grad genanvender ressourcerne direkte som produkt eller genbruger komponenter i andre produkter. Den politiske agenda udmønter sig blandt andet i initiativer, som Erhvervsstyrelsens støtte til udvikling af grønne forretningsmodeller.

28 28 Sådan gør du din virksomhedsmodel grøn Her er tre skridt til at gøre din forretningsmodel mere grøn: 1 Afdæk dit produkts livscyklus. Få et overblik over, om der er værdi i at genbruge dit produkt et sted i cyklussen, for eksempel ved at vurdere forholdet mellem affalds- og råvareudgifter. 2 Identificer 3 højrisiko afhængighed. Undersøg om produktionen er særlig afhængig af én leverandør eller råvare, der gør forsyningskæden skrøbelig. Overvej alternative forretningsmodeller. Kan du lease dit produkt, eller kan serviceaftaler forlænge levetiden? Hvis du ikke selv kan genbruge produktet, kan andre får glæde af det gennem eksklusivaftaler?

29 29

30 30 Frontløbere Nespresso Nespressos salg af kaffe i små kapsler i metal betyder, at værdifulde ressourcer som aluminium ofte slutter deres livscyklus i den almindelige skraldespand, frem for at blive sorteret fra til genanvendelse. Derfor tilbyder Nespresso forbrugerne i flere europæiske lande, at de kan aflevere brugte kapsler i Nespresso-butikkerne, så metallet kan blive genanvendt. Meldgaard A/S Gennem aftaler med deres kunder, tager Meldgaard A/S det skæresand tilbage, de har solgt til kundernes maskiner til vandstråleskæring. For at skaffe nyt skæresand, er Meldgaard A/S afhængige af få leverandører, som styrer adgangen til ressourcen, men 50 % af den brugte skæresand kan genanvendes, endda i højere kvalitet end helt nyt skæresand. Ved at tage sandet tilbage fra kunderne, gør Meldgaard A/S sig både mindre afhængig af deres leve randører, opbygger stærkere kunderelationer og undgår at udtømme ressourcen.

31 31 Vi ønsker ikke kun den grønne omstilling for at påtage os et miljømæssigt ansvar, men også fordi det allerede er en enestående forretningsmæssig platform for Danmark. Martin Lidegaard, Klima- og energiminister Kilde: Jyllands-Posten, Danmark som klimaduks

32 32 Trend #5: Bæredygtighed som forretningsdriver Mindre virksomheders tilgang til bæredygtighed har typisk været lidt tilfældig og værdibaseret. Flere og flere begynder dog at øjne mulighederne i at benytte bæredygtighed strategisk til at skabe værdi for virksomheden.

33 33 Mindre kan også gøre det. Strategisk bæredygtighed rykker ind i de små og mellemstore virksomheder. Af Camilla Marie Thiele, Consultant i Sustainability Camilla Marie Thiele har gennem flere år arbejdet med koblingen mellem CSR-strategi, rapportering og kommunikation. Hun har stor erfaring i at hjælpe virksomheder med at skabe sammenhæng mellem udvikling og implementering af strategi og politikker på bæredygtighedsområdet, og har bl.a. være en af de centrale rådgivere på Sustainability s projekt for Erhvervsstyrelsen CSR for SMV er der handler om at implementere strategisk CSR i små og mellemstore virksomheder. De største virksomheder har længe brugt bæredygtighed til at styrke deres forretning strategisk. Mange mindre virksomheder arbejder også med bæredygtighed, men typisk foregår det mere ad hoc og usystematisk. Ofte er det drevet af ledelsens personlige ønske om at gøre en forskel. De mindre virksomheder begynder nu også at understøtte deres forretning ved at arbejde strategisk med bæredygtighed. Minimering af ressourcespild. Støtte til sportsforeninger. Donationer til velgørenhed. Krav til leverandører om ordentlige vilkår. De fleste mindre virksomheder bruger allerede i dag ressourcer på bæredygtighed. Men i langt de fleste tilfælde er det baseret på værdier og bygger på, at ledelsen synes, at det er det rigtige at gøre. Det er en personlig drevet indsats, der ofte afspejler den enkeltes private holdninger og etik, men som sjældent udspringer af en konkret målsætning og nærmest aldrig er afstemt med forretningsstrategien. Gode gerninger skal også gavne bundlinjen Flere og flere mindre virksomheder begynder imidlertid at interessere sig for at finde ud af, hvordan bæredygtighed også kan udvikle deres forretning, så det viser sig på bundlinjen. Det er en udvikling, der ikke mindst er drevet af deres omverden. De oplever, at kunderne har spørgsmål og stiller krav. Deres bank og investorer vil vide, hvad de gør og medarbejderne efterspørger planer og handling. Det gælder på tværs af alle brancher og typer af virk somheder. Men endnu har de færreste mindre virksomheder systematisk gjort deres arbejde med at gøre bæredygtighed til et kernepunkt i forretningsstrategien. Det vil ændre sig i løbet af få år. Trenden er, at også de mindre virksomheder begynder at stille sig selv spørgsmålet: Hvor skal vi hen med vores forretning, og hvordan kan bæredygtighed bedst muligt understøtte det? På det niveau er udgangspunktet i princippet det samme som i de større virksomheder men de mindre virksomheder vil finde deres måde at arbejde med bæredygtighed på, så det giver mening for deres forretning. Her handler det om at vælge at fokusere på de områder, der kan styrke netop deres forretning. Brugen af bæredygtighed som strategisk parameter vil sprede sig som ringe i vandet vi ser, at de første små og mellemstore virksomheder med succes bruger bæredygtighed som løftestang for deres forretning, uden at det kræver store dyre satsninger. Det betyder, at det er relativt enkelt for andre virksomheder at gå i gang med. Den værdibaserede tilgang til bæredygtighed, der allerede findes i mange mindre virksomheder, vil være et stærkt fundament for en mere strategisk baseret bæredygtighed. Den værdibaserede tilgang skaber en bred forankring i organisationen. Kobler man det med en klar strategi, er der basis for også at skabe værdi for virksomheden.

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Gør tankeboblerne målbare

Gør tankeboblerne målbare Gør tankeboblerne målbare Tal er taknemmelige, og bliver de ikke brugt kritisk, kan de dræne virksomheder for energi og værdi. Kapitel 5 samler op på de begrænsninger, der ligger i de kvantitative måle-

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden.

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden. Indblik Den finansielle sektor Maj 2014 I den digitale verden. Leder Pension har den digitale selvbetjening været med til at styrke kundeserviceniveauet, og i PKA er digitalisering midlet til både høj

Læs mere

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere