SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring Fem trends former fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden"

Transkript

1 SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden

2 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen Bæredygtighed integreres dybere i forretningen Kom dine kunder i møde og vis, hvad du gør Forbrugerne kræver mere indsigt og større involvering Affald er guld Grønt er godt for bundlinjen Mindre kan også gøre det Bæredygtighed som forretningsdriver

3 3 Alt at vinde. Alt at tabe. Af Helena Barton og Anne Mette Christiansen SustainabilityTrends Udgiver Deloitte Redaktion Anne Mette Christiansen Helena Barton Camilla Marie Thiele Bahare Haghshenas Karen Sørensen Grafisk design Manja Dahl Vittrup Tryk Rosenberg Bogtryk A/S Oplag 1000 eksemplarer Fremtiden er nu. Og den er ikke business as usual. Virksomheder skal forholde sig til store udsving i råvare- og energipriser. Krav fra myndigheder og kritiske forbrugere, som vil vide alt om din virksomhed, stiger og stiger. Alt sammen presser det bæredygtighed ind i kernen af virksomheden. Det handler ikke længere om enkelte tiltag for at synliggøre samfunds ansvar. Det handler om at sikre adgangen til de vigtigste ressourcer for at fremtidssikre virksomheden og styrke omdømme og konkurrenceevne. Sociale og miljømæssige risici er i dag forretningsrisici. Det kræver en strategi for, hvordan man vil løfte udfordringerne og en effektiv kommunikationsindsats for at høste værdien af indsatsen. Mange virksomheder arbejder allerede målrettet med risikostyringen ned igennem værdikæden. Næste skridt er at erstatte krav og kontrol med samarbejde, dialog og åbenhed. Kontakten med forbrugerne er også i forandring. Forbrugerne vil involveres, så de bidrager til en bæredygtig udvikling. Det kræver mod, gennemsigtighed og måske også gentænkning af forretningsmodellen med forbrugerne som aktiv deltager. Grønne forretningsmodeller spreder sig til industrier, hvor genbrug og leasing ikke ligger lige for, mens mindre virksomheder på tværs af brancher begynder at arbejde strategisk med bæredygtighed for at styrke deres forretning. Bevægelsen går fra ad hoc tiltag til systematisk integration i forretningsstrategien. I denne publikation har vi kortlagt fem vigtige trends inden for bæredygtighed og kommer med råd til, hvordan du kan arbejde videre med bæredygtighed i din forretning. Der er alt at vinde og alt at tabe. Og dem, der tør, høster allerede frugterne af deres mod. God fornøjelse.

4 4 Trend #1: Øget værdi af compliance Når virksomhedens værdikæde bliver mere kompleks, indtager compliance en stadig vigtigere strategisk rolle. Det handler ikke længere blot om at overholde reglerne og minimere risici. Det gælder om at opnå strategiske fordele gennem intelligent risikohåndtering.

5 5 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre. Af Anne Mette Christiansen, Partner i Sustainability Anne Mette Christiansen har gennem mere end 14 år rådgivet kunder på tværs af brancher om CSR-strategi og -politikker, partnerskaber og interessentdialog. Hun er anerkendt for sin ekspertise i antikorruption, menneskerettigheder, leverandørstyrring og miljø og vandt bla. CSR fondens CSR professional of the year - award i Hvordan du producerer dine produkter, bliver stadig vigtigere. Nøglen ligger i arbejdet med værdikæden og ansvarlig leverandørstyring, som flytter sig fra kontrol til samarbejde for at styrke innovation og konkurrenceevne. Det handler om samarbejde og gennemsigtighed for at imødegå nye forbrugertrends og ændrede markedsvilkår. Dine kunder og investorer bliver i stigende grad bevidste om, hvordan dine produkter bliver produceret. Hvor de bliver produceret, hvilke materialer der bruges, og om det er resultatet af børnearbejde, krænkelse af rettigheder eller forurening af miljøet. Kunderne og investorerne kræver, at du tager ansvar og sikrer gennemsigtighed i hele din værdikæde som jo kun bliver mere global og kompleks. Og så er det lige meget, om dine kunder er for brugere eller andre virksomheder. Bruger din leverandør børnearbejde eller forurener floderne i Kina, antages det for at være dit ansvar. Det er der i og for sig ikke meget nyt i. Det nye er, at presset fra kunder og svingende priser på energi og råvarer har fået virksomheder til at skifte spor inden for ansvarlig leverandør - styring. Hvor virksomhederne før opstillede Code of Conduct og proceskrav, for så at møde op med korslagte arme for at kontrollere om leverandørerne overholdt kravene, så indgår de mest innovative virksomheder i dag i et tæt samarbejde med deres leverandører for sikre bedre arbejdsforhold og miljøledelse. Overvågning og kontrol bliver erstattet af dialog og samarbejde. Samtidig skaber samarbejdet et interessefælleskab, som gør det muligt for virksomhed og leverandør at udvikle nye produkter og innovative løsninger sammen, som for eksempel minimerer energiforbrug eller benytter alternative ressourcer. Færre risici. Mere innovation Basalt set handler den nye trend først og fremmest stadig om at minimere risici. Men det handler også om at høste de økonomiske fordele ved en energi- og ressourceeffektiv værdikæde, som er bæredygtig og styrker konkurrenceevnen. Ved at involvere sig i et dybere samarbejde, kan virksomheden sikre reel forankring hos leverandøren. Samarbejdet handler om at kapacitetsopbygge og skabe fælles interesse for bedre arbejdsforhold, større sikkerhed og bedre miljøledelse hos leverandøren. Samtidig giver det indsigt i leverandørens processer og skaber stadig større gennemsigtighed. Og jo større indsigt man har, desto flere muligheder opstår der for at nytænke processer og produkt i alle led og gøre hele værdikæden bæredygtig. Og så bliver det at tage ansvar pludselig til en god forretning på den lange bane.

6 6 Sådan går du fra kontrol til samarbejde i din leverandørstyring Når du samarbejder med leverandørerne, kan du hjælpe dem med at agere bæredygtigt og du får samtidig selv et indblik, der er et godt afsæt for innovation i værdikæden. Her er seks vigtige skridt til ansvarlig leverandørstyring baseret på samarbejde: 1 Kend jeres leverandører. Vurdér risiciene for hver enkelt leverandør, prioritér leverandørerne og fokusér på de kritiske. 2 Stil betingelser. Beslut hvad I ønsker fra en leverandør: Formuler en Code of Conduct, der sætter klare minimumskrav til at gøre forretning med jer. Sørg for, at jeres kodeks tillader overvågning og sanktioner, hvis leverandøren ikke overholder aftalen. 3 Kommuniker jeres forventninger. Inkluder jeres Code of Conduct i kontrakterne og bekræft, at leverandørerne har forstået formål og indhold. Gentag regelmæssigt jeres forventninger og gå i dialog. 4 Tjek jeres leverandører. Sørg for at lægge en plan for at indsamle og evaluere oplysninger om, hvordan leve randøren overholder jeres Code of Conduct. Husk nogle leverandører kræver mere overvågning end andre. 5 Hjælp jeres leverandører. Tal med jeres leverandører. Giv konstruktiv feedback og følg op på udestående aktiviteter. Overvej, hvordan jeres virksomhed kan hjælpe dem med at udvikle den nødvendige ledelseskapacitet for eksempel gennem kurser, workshops og lignende. 6 Samarbejd med jeres leverandører. Overvej, hvordan I kan arbejde tættere sammen med leverandøren om at finde nye og bedre måder at producere på, som skaber bedre produkter, bruger færre ressourcer og skaber bedre forhold for de folk, der arbejder med at fremstille jeres produkter til gavn for alle parter.

7 7 Leverandørkæden den nye udfordring? En undersøgelse blandt 600 top ledere i store internationale produktions- og detailvirksomheder viser, at 48% mener, at frekevensen af risk events i leverandørkæden er vokset 56% mener, at makro-miljø og CSR-risici er den største trussel 64% har leverandørstyringsprogrammer 45% af dem, der har leverandørstyrings programmer, mener, at programmerne er utilstrækkelige. Deloitte, The Ripple Effect How manufacturing and retail executives view the growing challenge of supply chain risks. 2013

8 8 Frontløbere IKEA Vedvarende energi og bæredygtig produktion minimerer omkostningerne. Den svenske møbelgigant opsætter solceller på deres egne og kinesiske underleverandørers ejendomme i Kina, så man bliver selvforsynende på energi og sænker CO 2 -udledningen. Tømmerleverandører uddannes i bæredygtigt skovbrug og vand- og affalds håndtering for at sikre adgangen til de væsentligste ressourcer i produktionen. Nike Bæredygtig innovation er åben innovation. Den amerikanske producent af gummisko har innovation som en del af sit brand DNA. Alligevel overrasker Nike igen og igen, når det kommer til at styrke brandet og konkurrence evnen gennem bæredygtige tiltag. Seneste skud på stammen er en gratis app, som tilbyder designere og andre interesserede information om forskellige materialers miljøbelastning. Formålet er at hjælpe designere med at vælge materialer, som belaster miljøet mindre i hele beklædningsindustrien.

9 9

10 10 Trend #2: Bæredygtighed integreres dybere i forretningen Virksomheder står i dag overfor langt flere komplekse udfordringer end tidligere. Business as usual er ikke en mulighed. En bæredygtig bundlinje afhænger af evnen til at praktisere bæredygtig ledelse gennem hele værdikæden. Den røde tråd for fremtidens værdiskabelse hedder integration.

11 11 Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen Mange virksomheder er i gang med at integrere principper for samfundsansvar og bæredygtighed i deres forretningsprocesser og beslutninger. Den vigtigste årsag er, at de oplever, at et strategisk arbejde med styring af sociale og miljømæssige risici giver økonomisk afkast og styrker deres omdømme. Det bliver ganske enkelt i stigende grad en kommerciel nødvendighed. Og det handler ikke bare om at styre risici. Ligeså vigtigt er de mange muligheder for innovation, der opstår, når bæredygtighed bliver integreret i forretningen. Kort sagt er sociale og miljømæssige risici lig med forretningsrisici uanset, om vi ser på sikkerheden for medarbejdere, menneskerettigheder, adgang til naturens ressourcer, etisk adfærd eller påvirkning af lokalsamfund. Integreret tænkning er nøglen. Det kræver en erkendelse af, at en bæredygtig bundlinje ikke kan styres fra en silo. Der er mange eksempler på, hvordan dårlig styring kan medføre omfattende skade på en virksomheds omdømme, og dermed på indtjening og vækst. God styring og kommunikation af den - kan derimod nedbringe risici og sikre virksomhedens social license to operate. Integreret tænkning er nøglen Det kræver en erkendelse af, at en bæredygtig bundlinje ikke kan styres fra en silo. Det kræver, at virksomheder samarbejder og kommunikerer på tværs af funktioner, afdelinger og geografi, så processer bliver integreret og beslutninger koordineret. Det skaber det nødvendige overblik over hele værdikæden, så man kan optimere alle områder uden at forringe andre. Integreret tænkning handler om virksomheders aktive hensyntagen til forholdet mellem de forskellige aktiviteter og de ressourcer, organisationen bruger eller påvirker. Integreret tænkning fører til en integreret beslutningsproces, der skaber værdi på både kort og langt sigt. Vis værdien af de immaterielle aktiver En virksomheds immaterielle aktiver udgør i dag størstedelen af dens markedsværdi. Fysiske og finansielle aktiver udgør under halvdelen resten består af markedets forventninger til fremtidige afkast fra immaterielle aktiver som ledelseskvalitet, intellektuel kapital, menneskelige ressourcer og relationer, brand og omdømme osv. Flere og flere virksomheder vil derfor få endnu mere fokus på deres immaterielle aktiver. Her er det afgørende at forstå den indbyrdes afhængighed mellem virksomhedens ressourcer, og hvordan de forskellige aktiver kan spille sammen og dermed understøtte forretningsstrategien mest effektivt.

12 12 Integreret rapportering giver overblik Markedet skal overbevises om, at virksomheden har styr på, hvad der skal til for at sikre, at forretningen også eksisterer og skaber værdi om fem, ti eller tyve år. Det stiller krav til ledelsen om at vise, at de løser udfordringerne og griber mulighederne i en verden i forandring. For at kunne vurdere virksomhedens værdi på kort og langt sigt vil investorerne kræve flere og flere detaljer om, hvordan virksomheder integrerer principper for ansvarlighed og bæredygtighed i forretningen. En måde at formidle det på i fremtiden bliver en integreret rapport, hvor virksomheder analyserer alle væsentlige parametre for virksomhedens værdiskabelse. Integreret rapportering afspejler den integrerede tænkning ved at levere klare svar på, hvordan virksomheden kan blive påvirket af sociale og miljømæssige forandringer, og hvordan den integrerer principper for bæredygtighed og ansvarlighed i både strategi og beslutningsprocesser. Af Helena Barton, Partner i Sustainability Helena Barton har mere end 15 års erfaring med globalt sustainability-arbejde og er bl.a. formand for Global Reporting Initiative s Stakeholder Council. Hun er specia liseret i risk management, rapportering og assurance. Helena hjælper virksomheder med implementering og compliance med internationale principper og standarder for eksempel UN Global Com - pact, UN Guiding Princples og ISO 26000/DS49001.

13 Integreret tænkning er at tage aktivt hensyn til forholdet mellem de aktiviteter og ressourcer, organisationen bruger eller påvirker. 13

14 14

15 15 Sådan integrerer du bæredygtighed i din forretning og rapporterer om det Her er fire vigtige skridt til integreret tænkning og rapportering: 1 Kend din værdikæde. Få et overblik over hele værdikæden ved at kortlægge alle led. Markér, hvor der er strategisk vigtige ressourcer eller væsentlige områder, hvor I skal sætte ind det kan for eksempel være øget korruptionsrisiko et kritisk sted i værdikæden. 2 Kend dine interessenter. Kortlæg dine relevante interessenter. Skab et overblik over deres forståelse af eller perspektiv på forretningen. Analyser deres informationsbehov og gå i dialog. 3 Formuler grundlaget for fremtidig vækst. Vurdér, hvordan samspillet mellem forskellige aktiver driver værdiskabelse i organisationen og sikrer effektiv og langsigtet rentabilitet. Indarbejd resultatet i virksomhedens strategi og i de daglige arbejdsgange. 4 Forklar, hvorfor I er her for at blive. Fortæl, hvordan I skaber værdi, nu og i fremtiden. Iværksæt en proces for integreret rapportering, der dokumenterer indsats og resultater og - frem for alt - skaber tillid til forretningens fremtid.

16 16 Frontløbere Marks & Spencer Marks & Spencer lancerede i 2007 en plan for integration af bæredygtighed i forretningen. Målet var at blive verdens mest bæredygtige varehuskæde. Planen opstillede en række mål for, hvordan virksomheden arbejder med kunder og leverandører for at reducere klimapåvirkninger og spild, bruge bæredygtige råvarer, handle etisk og hjælpe kunder til en sundere livsstil. Marks & Spencer kalder planen for Plan A og der er ikke nogen Plan B. Det er den eneste måde at drive forretning på i dag og fremover. Unilever Australia I forbindelse med lanceringen af Unilever Australia s bæredygtigheds strategi, uddelte virksomheden nye visitkort til alle medarbejdere, hvorpå alle havde modtaget titlen Head of Sustainability. Det var et signal om, at social ansvarlighed og bæredygtighed er centrale principper for, hvordan de driver deres forretning på alle niveauer, men også, at alle medarbejdere er ansvarlige for at implementere strategien.

17 17 Over halvdelen af de adspurgte økonomi chefer mener, at deres engagement i bæredygtighed er øget det sidste år. 61% forventer at deres engagement vil vokse inden for de næste to år. Økonomicheferne ser en tydelig sammenhæng mellem forretnings strategi og ansvarlighed på grund af de muligheder for besparelser og vækst, som en bæredygtig tilgang giver. Kilde: Deloitte verdantix, Sustainability and the CFO Survey. 2012

18 18 Trend #3: Forbrugerne kræver mere indsigt og større involvering Forbrugerne efterspørger i stigende grad at blive involveret, så de også bidrager til en bæredygtig udvikling. Men hvis forbrugerne skal spille en rolle i værdikæden, forudsætter det, at de har indblik i den. Det kræver transparens og en gentænkning af forretningsmodellerne.

19 19 Kom dine kunder i møde og vis, hvad du gør Klar kommunikation og større åbenhed omkring virksomhedernes organisering og produktion er et voksende krav fra forbrugerne, der vil være sikre på, at produktet, de køber, også reelt er bæredygtigt. Mange virksomheder er allerede i gang med at imødekomme denne forbrugertrend ved at gøre gennemsigtighed i værdikæden til et bærende princip. Skab transparens Hvad virksomheden gør, er meget vigtigere end, hvad den siger. Derfor handler det grundlæggende om at dokumen tere sin bæredygtighed for det voksede forbrugersegment, der vægter netop det højt, når de køber ind. Lige nu har forbrugerne særligt fokus på bæredygtighed i forhold til de produkter, de spiser, smører på huden eller iklæder sig men det vil sprede sig til andre områder. Det sker i høj grad ved at lægge den samlede værdikæde frem for forbrugerne og skabe adgang til informationen fra det enkelte produkt. Ved at anvende for eksempel avanceret Track & Trace-teknologi kan forbrugeren få detaljerede oplysninger om, hvordan hvert produkt er blevet til, hvem, der har lavet det og hvilken effekt produktion og distribution har haft gennem værdikæden. Andre vælger at give fuldt overblik og detaljeret dokumentation for hele eller dele af virksomhedens værdikæde. Lige nu har forbrugerne særligt fokus på bæredygtighed i forhold til de produkter, de spiser eller smører på huden men det vil sprede sig til andre områder. I det globale initiativ Sustainable Apparel Coalition er en tredjedel af modeindustrien for eksempel gået sammen om at udvikle en global standard for måling og formidling af hele branchens sociale og miljømæssige performance. Og gennem den italienske organisation Re-Mo støtter flere af modeindustriens største brands et initiativ, som skal give forbrugerne information om, hvor stor en del af et produkt, der kommer fra genbrugsmaterialer, hvor produktet er lavet, og hvor meget vand, energi og C0 2, der er sparet. Endelig undersøger, formidler, anskueliggør og sammenligner smartphone appen GoodGuide virksomheders performance på bæredygtighedsområdet. Gennem åbenhed, gennemsigtighed og medinddragelse af forbrugerne kan mange virksomheder skabe en fælles identitet sammen med deres kunder. Det appellerer til et voksende forbrugersegment, som ikke kun vil købe et produkt, men også en ny fortælling, som de kan forankre deres identitet, selvforståelse og værdimæssige ståsted i. Virksomheder, som ønsker at få en andel i dette voksende kundesegment, må inkludere tillid og gennemsigtighed som vigtige forretningsprincipper for at skabe loyalitet og opbygge langvarige kunderelationer.

20 20 Involvér og engagér forbrugerne Dernæst er det en trend at skabe involvering gennem interaktion, hvor forbrugerne kommer til at spille en større rolle i værdikæden. En af fremtidens forretningsmodeller bliver for eksempel at give forbrugerne adgang til produkter og ydelser, når behovet er der. Stadig flere virksomheder sælger adgang til produkter frem for ejerskab forbrugerne kan låne biler, legetøj og tasker, som de kan levere tilbage igen. Til gen gæld får forbrugerne flere valg, evig fortrydelsesret og et større økonomisk råderum, fordi de låner i stedet for at eje. Fordelen for virksomhederne er, at de anvender færre ressourcer og får solgt de samme produkter flere gange. Samtidig udgør den tættere forbindelse til forbrugerne også et enormt potentiale for produktinnovation. Trenden er tydelig i udlandet, men med de vækstrater og forankring i markedet, der gør sig gældende her, er der ingen tvivl om, at det vil være en forretningsmodel som også mere etablerede danske virksomheder kommer til at forholde sig til. Andre virksomheder opfordrer deres kunder til at levere produkter tilbage, som kan genbruges eller de tilbyder at reparere produkter, der går i stykker. Det sparrer både ressourcer og øger kundeloyaliteten. Den øgede interaktion mellem forbrugere og virksomheder kommer også til at udspille sig på de sociale medier, der vil gå fra at være kanaler for information til platforme for samarbejde og udveksling af idéer. Der er hermed store muligheder i at engagere forbrugerne, opbygge nye former for relationer og deraf udvikle nye forretnings modeller. Tillid og inddragelse af forbrugerne vil på lige fod med pris og kvalitet - blive et konkurrenceparameter, som kendetegner mange af de mest succesfulde virksomheder fremover. Af Bahare Haghshenas, Manager i Sustainability Bahare Haghshenas er specialiseret i partnerskaber mellem erhvervsliv og NGO er, strategisk forbrugerinvolvering og CSR innovation. Bahare har solid erfaring med interessentdialog, markedsanalyser, procesinnovation og facilitering. Hun har mere end 10 års erfaring med konceptudvikling og lancering til markeder i Europa, Nordamerika og Afrika. Hun er tidligere vicepræsident i Svensk Røde Kors og var fra medlem af Delegationen for Menneskerettigheder udpeget af den svenske regering.

21 21 Er en virksomheds åbenhed og ærlighed vigtig for din købsbeslutning? Åbenhed og ærlighed påvirker forbrugernes købsbeslutning. I en undersøgelse fra 2012 svarede 53% af de britiske forbrugere ja til spørgsmålet. I 2013 var ja-andelen steget til 64%. Kilde: Cohn & Wolf, From Transparency to Full Disclosure (3,000 adults across the UK, USA and China) 53 % % 2013

22 22

23 23 Sådan skaber du transparens og øger kundernes engagement Her er fire vigtige skridt til at sikre transparens og øge engagementet hos dine kunder: 1 Forstå dine kunders behov, interesser og forventninger til bæredygtighed. Afdæk, hvad der driver dine kunder gennem målgruppeundersøgelser. 2 Byg kundetillid. Skab transparens i de områder, som er vigtige for dine kunder. 3 Engagér dine kunder. Sørg for at inkludere dine kunder i dit arbejde med bære dygtighed lyt til hvad de siger, lad dem for eksempel deltage i produktudvikling eller giv dem en aktiv rolle i at sikre produkternes bæredygtighed. 4 Tænk i nye forretningsmodeller. Overvej for eksempel om du kan tilbyde adgang til produkter frem for ejerskab, så kan du kan sælge dem igen og igen.

24 24 Frontløbere Rent the Runway Rent the Runway giver forbrugerne mulighed for at leje en high-end kjole efter eget valg for en aften. Kunderne kan bestille online og kjolen bliver leveret lige til døren. Firmaet tager sig af rensning efterfølgende. De tilbyder også showrooms, hvor kunderne kan prøve kjoler, før de bestiller. Max Burger Max Burger fra Sverige viser CO 2 -forbruget på deres produkter, så kunden kan træffe et oplyst valg. Virksomheden fortæller bl.a. sine kunder, at nogle af de burgere, der sælger bedst, også har de højeste CO 2 -belastninger. Det er modigt i fastfood-branchen. Nudie Jeans Nudie Jeans skaber engagement ved at opfordre kunderne til at gå i deres bukser i op til seks måneder uden af vaske dem, så de får den helt rigtige, personlige pasform. Firmaet opfordrer bland andet kunderne til at komme tilbage med deres brugte bukser, så firmaet kan genbruge dem til nye bukser og har derudover åbnet et bukseværksted, hvor kunder kan få repareret deres bukser. Det gør miljøbelastningen per buks mindre. ZaoZao ZaoZao fra Hong Kong skaber engagerede kunder og collaborative innovation ved at give kunderne chancen for at forudbestille modeller fra nye tøjdesignere. Deres online platform tillader designerne at lave pre-launches, som giver sitets community af mode-entusiaster mulighed for at finansiere produktionen.

25 25

26 26 Trend #4: Grønt er godt for bundlinjen Konkurrencen om ressourcerne bliver stadig hårdere, efterhånden som store lande som Indien, Kina og Brasilien bliver mere velstående. Derfor tænker flere og flere virksomheder genbrug af produkter og komponenter ind i deres forretningsmodel.

27 27 Affald er guld Af Karen Sørensen, seniorkonsulent i Deloitte Consulting Karen Sørensen udvikler grønne forretningsmodeller for danske virksomheder. Hun er projektleder på to projekter i regi af Erhvervsstyrelsen, hvor i alt 40 danske virksomheder udvikler grønne forretningsmodeller og omstiller eksisterende produktion. Det har i mange år været muligt at leje en bil efter behov eller aflevere pantflasker, når indholdet var fortæret. Men langt de fleste produkter har virksomhederne ikke set igen, når de først havde forladt fabrikken og fundet sin plads hos forbrugerne. I dag gør flere og flere virksomheder en indsats for, at deres produkters levetid bliver længere og deres fodspor dermed grønnere. Trenden spreder sig til industrier, hvor genbrug eller leasing ikke nødvendigvis er det første, man kommer til at tænke på alt fra robotleverandører over kaffeleverandører til møbelproducenter omstiller sig i dag til grønt. Knappe ressourcer og politisk agenda driver trenden Tendensen med at genbruge produkter bliver i høj grad drevet af, at konkurrencen om råvarer på globalt plan bliver hårdere og hårdere. Så længe EU-landene har været blandt de rigeste i verden, har vi kunnet overbyde vores konkurrenter i kampen om de knappe ressourcer. Men med BRIK-landenes fremmarch i velstand stiger efterspørgslen, og vi vil ikke på længere sigt have råd til at byde højest for de knappe ressourcer. Derfor er der mange penge at spare ved at beholde de ressourcer, vi allerede har købt ind i EU, i live så længe som overhovedet muligt. De grønne forretningsmodeller er ikke kun gode for miljøet men også for relationen til kunderne. Ved for eksempel at lave serviceaftaler for produkter, ændrer virksomhedernes forhold til kunderne sig fra et midlertidigt til et vedvarende. Serviceaftaler kan forlænge produkternes levetid, men sørger også for, at kunden vender tilbage til virksomheden. Et lignende forhold opstår ved aftaler, hvor kunden afleverer sit brugte produkt og får det erstattet af et nyt eller lignende, der opfylder de samme behov. Trenden er desuden understøttet af en politisk agenda om at bevare ressourcerne i omløb og med så høj grad af genbrug og genanvendelse som muligt. I Danmark forbrænder vi en stor del af vores affald, og gennem forbrænding bliver affaldet til energi, men der er et politisk ønske om, at vi fremover i langt højere grad genanvender ressourcerne direkte som produkt eller genbruger komponenter i andre produkter. Den politiske agenda udmønter sig blandt andet i initiativer, som Erhvervsstyrelsens støtte til udvikling af grønne forretningsmodeller.

28 28 Sådan gør du din virksomhedsmodel grøn Her er tre skridt til at gøre din forretningsmodel mere grøn: 1 Afdæk dit produkts livscyklus. Få et overblik over, om der er værdi i at genbruge dit produkt et sted i cyklussen, for eksempel ved at vurdere forholdet mellem affalds- og råvareudgifter. 2 Identificer 3 højrisiko afhængighed. Undersøg om produktionen er særlig afhængig af én leverandør eller råvare, der gør forsyningskæden skrøbelig. Overvej alternative forretningsmodeller. Kan du lease dit produkt, eller kan serviceaftaler forlænge levetiden? Hvis du ikke selv kan genbruge produktet, kan andre får glæde af det gennem eksklusivaftaler?

29 29

30 30 Frontløbere Nespresso Nespressos salg af kaffe i små kapsler i metal betyder, at værdifulde ressourcer som aluminium ofte slutter deres livscyklus i den almindelige skraldespand, frem for at blive sorteret fra til genanvendelse. Derfor tilbyder Nespresso forbrugerne i flere europæiske lande, at de kan aflevere brugte kapsler i Nespresso-butikkerne, så metallet kan blive genanvendt. Meldgaard A/S Gennem aftaler med deres kunder, tager Meldgaard A/S det skæresand tilbage, de har solgt til kundernes maskiner til vandstråleskæring. For at skaffe nyt skæresand, er Meldgaard A/S afhængige af få leverandører, som styrer adgangen til ressourcen, men 50 % af den brugte skæresand kan genanvendes, endda i højere kvalitet end helt nyt skæresand. Ved at tage sandet tilbage fra kunderne, gør Meldgaard A/S sig både mindre afhængig af deres leve randører, opbygger stærkere kunderelationer og undgår at udtømme ressourcen.

31 31 Vi ønsker ikke kun den grønne omstilling for at påtage os et miljømæssigt ansvar, men også fordi det allerede er en enestående forretningsmæssig platform for Danmark. Martin Lidegaard, Klima- og energiminister Kilde: Jyllands-Posten, Danmark som klimaduks

32 32 Trend #5: Bæredygtighed som forretningsdriver Mindre virksomheders tilgang til bæredygtighed har typisk været lidt tilfældig og værdibaseret. Flere og flere begynder dog at øjne mulighederne i at benytte bæredygtighed strategisk til at skabe værdi for virksomheden.

33 33 Mindre kan også gøre det. Strategisk bæredygtighed rykker ind i de små og mellemstore virksomheder. Af Camilla Marie Thiele, Consultant i Sustainability Camilla Marie Thiele har gennem flere år arbejdet med koblingen mellem CSR-strategi, rapportering og kommunikation. Hun har stor erfaring i at hjælpe virksomheder med at skabe sammenhæng mellem udvikling og implementering af strategi og politikker på bæredygtighedsområdet, og har bl.a. være en af de centrale rådgivere på Sustainability s projekt for Erhvervsstyrelsen CSR for SMV er der handler om at implementere strategisk CSR i små og mellemstore virksomheder. De største virksomheder har længe brugt bæredygtighed til at styrke deres forretning strategisk. Mange mindre virksomheder arbejder også med bæredygtighed, men typisk foregår det mere ad hoc og usystematisk. Ofte er det drevet af ledelsens personlige ønske om at gøre en forskel. De mindre virksomheder begynder nu også at understøtte deres forretning ved at arbejde strategisk med bæredygtighed. Minimering af ressourcespild. Støtte til sportsforeninger. Donationer til velgørenhed. Krav til leverandører om ordentlige vilkår. De fleste mindre virksomheder bruger allerede i dag ressourcer på bæredygtighed. Men i langt de fleste tilfælde er det baseret på værdier og bygger på, at ledelsen synes, at det er det rigtige at gøre. Det er en personlig drevet indsats, der ofte afspejler den enkeltes private holdninger og etik, men som sjældent udspringer af en konkret målsætning og nærmest aldrig er afstemt med forretningsstrategien. Gode gerninger skal også gavne bundlinjen Flere og flere mindre virksomheder begynder imidlertid at interessere sig for at finde ud af, hvordan bæredygtighed også kan udvikle deres forretning, så det viser sig på bundlinjen. Det er en udvikling, der ikke mindst er drevet af deres omverden. De oplever, at kunderne har spørgsmål og stiller krav. Deres bank og investorer vil vide, hvad de gør og medarbejderne efterspørger planer og handling. Det gælder på tværs af alle brancher og typer af virk somheder. Men endnu har de færreste mindre virksomheder systematisk gjort deres arbejde med at gøre bæredygtighed til et kernepunkt i forretningsstrategien. Det vil ændre sig i løbet af få år. Trenden er, at også de mindre virksomheder begynder at stille sig selv spørgsmålet: Hvor skal vi hen med vores forretning, og hvordan kan bæredygtighed bedst muligt understøtte det? På det niveau er udgangspunktet i princippet det samme som i de større virksomheder men de mindre virksomheder vil finde deres måde at arbejde med bæredygtighed på, så det giver mening for deres forretning. Her handler det om at vælge at fokusere på de områder, der kan styrke netop deres forretning. Brugen af bæredygtighed som strategisk parameter vil sprede sig som ringe i vandet vi ser, at de første små og mellemstore virksomheder med succes bruger bæredygtighed som løftestang for deres forretning, uden at det kræver store dyre satsninger. Det betyder, at det er relativt enkelt for andre virksomheder at gå i gang med. Den værdibaserede tilgang til bæredygtighed, der allerede findes i mange mindre virksomheder, vil være et stærkt fundament for en mere strategisk baseret bæredygtighed. Den værdibaserede tilgang skaber en bred forankring i organisationen. Kobler man det med en klar strategi, er der basis for også at skabe værdi for virksomheden.

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi Tania Ellis, forfatter til "The New Pioneers", ser en ny trend i bæredygtighed, som hun kalder CSR 2.0. Her er samfundsansvaret integreret i strategien og alle

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 Vækstforum Region Hovedstaden Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 www.danskebank.dk/finanscenter Finanscenter København din regionale sparringspartner Finanscenter København Holbergsgade 2 1090 København

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard CSR - flygtig trend eller oplagt gevinst? Hvorfor taler vi om CSR? Nike og sportsskoene Fodboldene Når tilbud dræber FairTrade the Cacaoproduktion i Afrika DanWatch og Clean Clothes Campain 2 Hvad har

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere