Udtalelse vedr. dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Ballegårdsvej 20, 6580 Vamdrup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtalelse vedr. dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Ballegårdsvej 20, 6580 Vamdrup."

Transkript

1 TEKNIK & MILJØ Team Erhvervsmiljø Dato: Sagsnr.: 16/860 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Landbrug Nytorv Kolding Att.: Marianne Yde Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: Udtalelse vedr. dyrkningsarealer tilhørende ejendommen Ballegårdsvej 20, 6580 Vamdrup. Kolding Kommune har den 27. januar 2016 anmodet om en revideret udtalelse i forbindelse med behandling af en ansøgning om miljøgodkendelse på ovennævnte ejendom. Følgende udtalelse vedrører mark nr. 31-0, 32-0, 33-0, 33-1, 33-2 og 35-0 der er ejede og/eller forpagtede arealer i Vejen Kommune. Beliggenheden af arealerne kan ses på figur 1. Kolding Kommune har i forbindelse med ansøgningen oplyst, gødningstildelingen på arealerne i Vejen Kommune er 1,35 DE/ha/år, og at ejendommen med tilhørende arealer drives konventionelt. Bemærkninger til ansøgningen På mark 35-0 ønsker Vejen Kommune vilkår om 2 meter bræmmer for at sikre stor vandsalamander og dens levesteder. Mark 35-0 skal derfor rettes til, så der er mindst 2 meter bræmme mellem udbringningsarealet og søen i det nordvestlige hjørne af marken (naturpunkt 5 på figur 2) og det samme mellem udbringningsareal og sø midt på marken (naturpunkt 4 på figur 2). De dyrkningsfrie bræmmer må hverken gødskes eller sprøjtes. De må dog gerne afgræsses ekstensivt eller anvendes til slæt. Bræmmerne kan udlægges i græs og må herefter ikke omlægges oftere end hvert 5. år. Følges denne omlægningsfrekvens, vil bræmmerne ikke vokse ind i 3 beskyttelsen. Alternativt kan der også søges om 15 års genopdyrkningsret. Vejen Kommune skal dog gøre opmærksom på, at kravet til bræmmer er gældende efter de 15 år. Den eksisterende rydningspligt for landbrugsjorder er fortsat gældende. Bræmmerne må ikke gro til i vedplanter, da disse skal ryddes minimum hvert 5. år, jf. Plantedirektoratet 1. Forslag til vilkår: På mark 35-0 skal der etableres og opretholdes dyrkningsfrie bræmmer på mindst 2 m omkring de 3 beskyttede søer (naturpunkt nr. 4 og 5, figur 2). De dyrkningsfrie bræmmer må hverken gødskes eller sprøjtes. Bræmmerne kan første 1 Vejledning om reglerne om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur,

2 gang udlægges i græs, der efterfølgende kan afgræsses eller anvendes til slæt. Bræmmerne må herefter ikke omlægges oftere end hvert 5. år Figur 1. Arealer i Vejen Kommune. Redegørelse og vurdering Vejen Kommune har i henhold i Husdyrgodkendelsesloven vurderet projektets mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne. 2 af 11

3 Sædskifte Husdyrbruget anvender sædskifte S6 i ansøgt drift og referencen er S4. Sædskifte S6 er jf. Miljøstyrelsen 2 et svinesædskifte med over10 % frøafgrøder. Udvaskningsindeks for S6 er på 86. Sædskiftet er anvendt som virkemiddel for at overholde krav til udvaskning af kvælstof til overfladevand, og der skal derfor stilles vilkår til sædskiftet. Arealernes påvirkning af natur, jord og vand Ifølge Miljøstyrelsen 3 kan der ved udbringning af flydende husdyrgødning ske påvirkninger af nærliggende naturområder på over 1 kg N/ha inden for 20 m fra udbringningsarealet. Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke er muligt for kommunerne, at beregne en randpåvirkning fra udbragt husdyrgødning. Det vil dog være muligt at foretage en konkret vurdering af risikoen for ammoniakdeposition og påvirkning af gødningsholdigt overfladevand. Vurderes risikoen stor, kan der fastsættes krav om bræmmer, nedsat dyretryk, nedfældning i alle afgrøder eller lignende. For at undgå tilstandsændringer af naturarealer foretager Vejen Kommune derfor en konkret vurdering af de naturarealer i Vejen Kommune, der ligger inden for en afstand af 30 m fra udbringningsarealerne. Derudover foretager Vejen Kommune en konkret vurdering af særlige kvælstoffølsomme naturområder i en afstand af op til 100 m fra udbringningsarealerne. Ejendommens udbringningsarealer i Vejen Kommune ligger udenfor Natura områder. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 91 (habitatområde nr. 80) Kongeåen - ca. 5,7 km nordvest for nærmeste udbringningsareal i Vejen Kommune. Vejen Kommune vurderer, at pga. af den store afstand, vil ammoniakdepositionen fra driften af arealerne ikke kunne påvirke Natura 2000-området. I Husdyrgødningsbekendtgørelsen er der krav om, at flydende husdyrgødning nedfældes, eller at der anvendes anden teknik med tilsvarende virkning på ammoniakfordampningen, hvis udbringningen sker på sort jord eller græsmarker. I nedenstående figur og tabel er vist beskyttede naturtyper, der potentielt vil kunne påvirkes af driften af husdyrbrugets arealer. Nr. Naturtype Placering 1 Blå å Ca. 5 meter eller mere syd for mark 33-1 (hældning) 2 Sø Ca. 22 meter vest for mark Sø Ca. 9 meter nord for mark 32-0 og vest for mark Sø På mark 35-0 (hældning) 5 Sø Øst for mark Sø Udtages af 3 registreringen Tabel 1. Beskyttede naturområder, omfattet af 3 i Naturbeskyttelsesloven. 2 Notat fra Miljøstyrelsen den om Standardsædskifter og referencesædskifter 3 Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli af 11

4 Figur 2. Beskyttede naturområder ift. udbringningsarealer. 4 af 11

5 Arealerne er robuste og har også tidligere modtaget husdyrgødning. Nitratudvaskning til grundvand Indsatsen for beskyttelse af grundvandet mod nitratudvaskning er i Husdyrgodkendelsesloven koncentreret om de arealer, der er placeret i nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Ingen af ejendommens udbringningsarealer ligger i NFI, og der er ikke foretaget beregninger af udvaskning af nitrat til grundvand. Kommunen vurderer, at det generelle beskyttelsesniveau er tilstrækkeligt til at beskytte grundvandet. Nitrat og fosfor til overfladevand I Husdyrgodkendelsesloven er oplandene, der afvander til de Natura 2000-områder, der er mest sårbare over for nitratbelastning, inddelt i Nitratklasserne 1-3. Alle øvrige oplande er benævnt som nitratklasse 0. Nitratklasser: Faktaboks Beskyttelsesniveau i forhold til nitrat - overfladevand Nitratklasse 0: Nitratklasse 1: Nitratklasse 2: Nitratklasse 3: Ingen krav til et reduceret dyretryk Krav til et dyretryk svarende til 85 % af de generelle regler Krav til et dyretryk svarende til 65 % af de generelle regler Krav til et dyretryk svarende til 50 % af de generelle regler Arealerne i Vejen Kommune afvander via en række mindre vandløbssystemer til Kongeåen og videre til Knudedyb i Vadehavet. Vadehavet er Natura 2000-område, der er udpeget som habitatområde (H78) og som fuglebeskyttelsesområde (F57). Områdernes udpegningsgrundlag er vist i bilag 1. Ingen af udbringningsarealerne i Vejen Kommune ligger indenfor oplande der er klassificeret som nitratklasse eller fosforklasse. På mark 35-0 er der terrænhældninger på mere end 6 o og steder med mere end 12 o ned mod søen der udgør naturpunkt 4, se figur 3A. Det samme er tilfældet på mark 33-1, se figur 3B. Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsen må flydende husdyrgødning ikke udbringes på stejle skråninger med en hældning på mere end 12 o ned mod vandløb, søer over 100 m 2 eller fjorde, når skråningen ligger inden for en afstand af 20 m fra vandløbets, søens eller fjordens øverste kant. På skråninger med en hældning på mellem 6 o og 12 o må der udbringes flydende husdyrgødning, hvis det nedfældes i parallel retning i forhold til vandløbet, søen eller fjorden. 5 af 11

6 Figur 3A. Hældning over 6 o og 12 o ned mod sø. Figur 3B. Hældning over 6 o og 12 o ned mod Blå å. 6 af 11

7 De arter og naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget i og langs Kongeåen samt i Vadehavet kan blive påvirket negativt af udvaskning af næringsstoffer fra ejendommens udbringningsarealer. For at beskytte habitatområderne, må der ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, ikke ske en stigning i udvaskning af nitrat i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug i et givent kystvandopland til et habitatområde, hvis dyretrykket i kystvandoplandet er stigende med mere end 1 % i forhold til 2007-niveauet. Derudover må udvaskningen fra husdyrbruget, ifølge Miljøstyrelsens notat om afskæringskriterier for nitrat 4, ikke overstige 5 % af den samlede udvaskning til det aktuelle kystvandopland, dog kun 1 %, hvis udvaskningen sker til et område, der er karakteriseret som lukket bassin og/eller meget eutrofieret. Miljøstyrelsens seneste opgørelse fra over ændring i dyretallet (målt i DE), viser at der er sket en stigning i dyretrykket til Knudedyb på 1,5 %. Der må derfor ikke ske en mer-udvaskning fra husdyrbruget. For at sikre, at der ikke sker en mer-udvaskning fra husdyrbruget, skal udvaskningen i ansøgt drift svare til udvaskningen, hvis der udelukkende blev udbragt handelsgødning på et sædskifte tilpasset et planteavlsbrug. Husdyrgodkendelsesloven stiller krav om begrænsning af fosforoverskud til udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som afvander til Natura 2000 vandområder overbelastet med fosfor. Kravene afhænger af jordtype, dræningsforhold og fosfortal. Desuden stilles krav til lavbundsarealer med lavt jernindhold (svarende til okkerklasse II-IV), der afvander til Natura 2000-områder overbelastet med fosfor. Sådanne udbringningsarealer klassificeres i fosforklasse 1-3. Fosforklasser: Faktaboks Drænede lerjorder med fosfortal på 4-6 Fosforklasse 1 Drænede lerjorder med fosfortal på over 6 Fosforklasse 3 Lavbundsarealer med okkerklasse II eller derover Fosforklasse 2 Som beskrevet afvander udbringningsarealerne i Vejen Kommune til Vadehavet. Naturog vandområder, som ligger udenfor oplande til et fosforoverbelastet Natura 2000 vandområde, beskyttes jf. lovgivningen alene via harmonireglerne. Vadehavet er et Natura 2000-område, der i henhold til lovgivningen er udpeget som mindre sårbart overfor fosfor. I oplandet hertil er harmonikravet således alene beskyttelsesniveau for fosforoverskud. Arealerne i Vejen Kommune er ikke placeret i oplande til målsatte fosforfølsomme søer eller i områder, der jf. Husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau er udpeget i fosforklasser. 4 Vejledende notat om afskæringskriterier for udvaskning af nitrat til overfladevande ved vurdering af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven af 24. juni af 11

8 Kolding Kommune tager i deres sagsbehandling højde for, at udvaskningen fra alle udbringningsarealerne ikke overstiger planteavlsniveau, 5 % af den samlede udvaskning til Vadehavet og at kravet til maksimalt fosforoverskud er overholdt. Bilag IV-arter, artsfredninger og rødlistearter En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring landbrugsejendomme og deres tilhørende arealer. På baggrund af rapport fra DMU 5 samt Vejen Kommunes øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der kan være vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, pipistrelflagermus, dværgflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Heraf er odder, brun flagermus, langøret flagermus og vandflagermus omfattet af den danske rødliste som sårbare. Bechsteins flagermus og bredøret flagermus er rødlistet som sjældne, mens klokkefrø er rødlistet som akut truet. Flagermus benytter ofte hulheder i træer eller huse som opholdssted om dagen og under vinterdvalen. Føden består af insekter, som fanges i luften nær vådområder, marker, skove og levende hegn. De enkelte arter af flagermus har forskellige præferencer mht. fødesøgningsområde. Der er ingen registreringer af flagermus nær ejendommens anlæg eller udbringningsarealer, men det kan ikke udelukkes, at én eller flere arter kan raste eller yngle i området. Odderen lever i tilknytning til vådområder, og den findes i vandløb og især i moser ogsøer med store rørskovsområder. For at odderen kan trives i levedygtige bestande, skal der være vådområder med et højt naturindhold. Odderens yngle- og rasteområder knytter sig til moser, krat, skov eller andre uforstyrrede naturområder. Markfirbenet findes spredt i landskabet på åbne, varme, solbeskinnede skråninger med veldrænet jord og lav vegetation. Markfirbenet yngler på solvendte skråninger, som er af altafgørende betydning for arten. Stor vandsalamander foretrækker rene, dybe vandhuller i eller nær skov. Uden for yngletiden lever salamanderne på land og gemmer sig om dagen under sten og træstammer og i gamle musehuller. De vandrer sjældent særlig langt fra vandhullerne. Spidssnudet frø kan leve i mange typer af vandhuller og søer. Den er afhængig af, at vandhullet/søen er omgivet af fugtige udyrkede arealer som fødesøgnings- og rasteområde. Andre paddearter som lille vandsalamander og skrubtudse er ikke opført på habitatdirektivets bilag IV, men de er fredede i Danmark. For disse arter gælder mange af de samme livsbetingelser, som nævnt for padderne ovenfor. I søen ved mark 35-0 (naturpunkt 5) er der i forbindelse med en besigtigelse foretaget af AGLAJA i 2013 registret forekomster af lille- og stor vandsalamander. I søen på mark 35-0 er der ved samme lejlighed registreret lille vandsalamander. Der er Vejen Kommunes vurdering, at stor vandsalamander sandsynligvis også vil være at finde i 5 Faglig rapport nr. 635 og nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser. 8 af 11

9 søen der udgør naturpunkt 4. Vejen Kommune ønsker vilkår om 2 m gødnings- og dyrkningsfrie bræmmer omkring de pågældende søer for at beskytte stor vandsalamander og deres levesteder. Vejen Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets udbringningsarealer. Under forudsætning af at bræmmevilkårene overholdes, vurderer Vejen Kommune, at driften af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle leversteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger eller fældes store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter. Med de i godkendelsen stillede vilkår og i henhold til Habitatbekendtgørelsens 11 6 vurderer Vejen Kommune, at udvidelsen ikke vil medføre en forøget påvirkning af de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder. Vurdering efter Museumsloven Der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger eller fortidsminder der grænser op til udbringningsarealer i Vejen Kommune. Vurdering i forhold til udpegninger i Vejen Kommuneplan Arealerne i Vejen Kommune er beliggende uden for område der er omfattet af Vejen Kommuneplan. Det er Vejen Kommunes vurdering, at udbringning af husdyrgødning i Vejen Kommune ikke vil være til væsentlig gene for borgerne i Farris. Venlig hilsen Majbrit Holst Nielsen Biolog 6 Bek. nr. 408 af , Udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 9 af 11

10 Bilag 1. Udpegningsgrundlag for de berørte Natura 2000-områder. Natura 2000-områdenr. 89 Vadehavet Området består af habitatområde nr. H78 og fuglebeskyttelsesområde nr. F57. Udpegningsgrundlag for habitatområdet Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (H78) Naturtyper: Sandbanke (1110) Flodmunding (1130) Vadeflade (1140) Lagune (1150) Bugt (1160) Rev (1170) Enårig strandengsvegetation (1310) Vadegræssamfund (1320) Strandeng (1330) Forklit (2110) Hvid klit (2120) Grå/grøn klit (2130) Klithede (2140) Havtornklit (2160) Grårisklit (2170) Skovklit (2180) Klitlavning (2190) Visse-indlandsklit (2310) Græs-indlandsklit (2330) Søbred med småurter (3130) Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) Brunvandet sø (3160) Vandløb (3260) Våd hede (4010) Tør hede (4030) Kalkoverdrev (6210) Surt overdrev (6230) Tidvis våd eng (6410) Tørvelavning (7150) Rigkær (7230) Stilkege-krat (9190) Skovbevokset tørvemose (91D0) Arter: Havlampret (1095) Bæklampret (1096) Flodlampret (1099) Stavsild (1103) Laks (1106) Snæbel (1113) Marsvin (1351) Odder (1355) Gråsæl (1364) Spættet sæl (1365) * Lagune, Grå/grøn klit, Klithede, Kalkoverdrev (kun vigtige orkidélokaliteter), Surt overdrev, skovbevokset tørvemose og snæbel er alle prioriterede naturtyper/arter. 10 af 11

11 Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområdet Vadehavet (F57) Ynglefugle: Klyde Hvidbrystet præstekrave Almindelig ryle Sandterne Fjordterne Havterne Dværgterne Splitterne Trækfugle: Bramgås Mørkbuget knortegås Lysbuget knortegås Gravand Pibeand Krikand Spidsand Skeand Ederfugl Sortand Strandskade Klyde Hjejle Strandhjejle Hvidbrystet præstekrave Lille kobbersneppe Stor regnspove Rødben Hvidklire Islandsk ryle Sandløber Almindelig ryle Dværgmåge Natura 2000-områdenr. 91: Kongeå Området består af habitatområde nr. H80. Udpegningsgrundlag for Habitatområdet Kongeå (H80) Naturtyper: Næringsrig sø (3150) Vandløb (3260) Surt overdrev (6230) Tidvis våd eng (6410) Urtebræmme (6430) Kildevæld (7220) Rigkær (7230) Arter: Havlampret (Petromyzon marinus) (1095) Bæklampret (Lampetra planeri) (1096) Flodlampret (Lampetra fluviatilis) (1099) *Snæbel (Coregonus oxyrhynchus) (1113) Odder (Lutra lutra) (1355) Laks (1106) * Surt overdrev, kildevæld samt snæbel er alle prioriterede naturtyper/arter. 11 af 11

Miljøgodkendelse. Arealer godkendt efter husdyrlovens 16. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelse. Arealer godkendt efter husdyrlovens 16. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE TEKNIK & MILJØ Dato: xx.xx.1x Sagsnr.: 16/6314 Krogstrup I/S Kongeåvej 49 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Arealer godkendt efter husdyrlovens

Læs mere

Miljøgodkendelse. Arealer godkendt efter husdyrlovens 16. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelse. Arealer godkendt efter husdyrlovens 16. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE TEKNIK & MILJØ Dato: 06.06.2016 Sagsnr.: 16/6312 Rostgård Foder I/S Københovedvej 54 6630 Rødding E-mail: teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Arealer godkendt

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Miljøgodkendelse. Arealer godkendt efter husdyrlovens 16. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelse. Arealer godkendt efter husdyrlovens 16. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE TEKNIK & MILJØ Dato: 20.06.2016 Sagsnr.: 16/3957 Gamst Landbrug I/S Grønnevej 2 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Arealer godkendt efter

Læs mere

Udbringningsarealerne ligger i opland til Vadehavet og skal derfor selvstændigt godkendes efter husdyrlovens 16.

Udbringningsarealerne ligger i opland til Vadehavet og skal derfor selvstændigt godkendes efter husdyrlovens 16. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 15/9612 Dok.løbenr.: 288557/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte tlf.: 73767864

Læs mere

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Billund kommune. Jorden Rundt Grindsted. Att. Mette Hammershøj. Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune 1 - TM-Landbrug-Høringssvar til anden kommune vedr. mi Billund kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Mette Hammershøj 2. januar 2017 Side 1 af 7 J. nr.: 09.17.00-P19-73-16 Vurdering af udbringningsarealer

Læs mere

BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA OMRÅDER OG POTENTIEL BETYDNING AF ÆNDREDE GØDSKNINGSNORMER

BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGNINGSGRUNDLAG I DE BERØRTE NATURA OMRÅDER OG POTENTIEL BETYDNING AF ÆNDREDE GØDSKNINGSNORMER BILAG 1A OVERSIGT OVER UDPEGIGSGRUDLAG I DE BERØRTE ATURA 2000- OMRÅDER OG POTETIEL BETYDIG A ÆDREDE GØDSKIGSORMER af øget næringsstoftilførsel på atura 2000-r ( ), herunder habitat-( ) og fuglebeskyttelsesr

Læs mere

Dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Øster Lindet

Dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Øster Lindet TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 22-09-2017 Sagsnr.: 17/10623 Gunnar Kloppenborg-Skrumsager Terpvej 24 Øster Lindet 6630 Rødding E-mail: Gunnar@lilterp.dk Kontaktperson: Per Johansen Dir. tlf.: 7996

Læs mere

Tilladelse. Svinebrug. Tilladelsen er meddelt i henhold til 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug VEJEN KOMMUNE

Tilladelse. Svinebrug. Tilladelsen er meddelt i henhold til 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE TEKNIK & MILJØ Dato: 04.01.2016 Anita Rankenberg Juel Tingvej 1 6650 Brørup Sagsnr.: 15/17844 E-mail: teknik@vejenkom.dk Web: www.vejenkom.dk Tlf: 7996 5000 Tlf: 7996 5000 Tilladelse Svinebrug

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver: Varde Kommune

Læs mere

Afslag efter museumsloven til forlængelse af gennembrud af dige ved Fårkrog

Afslag efter museumsloven til forlængelse af gennembrud af dige ved Fårkrog TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 22-09-2017 Sagsnr.: 17/9400 Iver Hansen Schmidt Skodborg Vamdrupvej 17 6630 Rødding Kontaktperson: Per Johansen Dir. tlf.: 7996 6258 E-mail: pj@vejen.dk Afslag efter

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Nissum Fjord Natura 2000-område nr. 65 Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere

Notat. Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v.

Notat. Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v. Notat Miljøgodkendelse af husdyrbrug - behov for bræmmer m.v. Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 22-06-2010 Sagsnummer.: 09.00.00-P21-4-07 Version nr.: 1 Indledning Almindelig markdrift og udbringning af

Læs mere

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2

OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forhold til Natura 2000-reglerne 2 FANØ KOMMUNE OPGRADERING AF VESTERNASEN OG BATTERIVEJ SAMT NY VEJFORBINDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NATURA 2000-VÆSENTLIGHEDSVURDERING

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Kvægbrug. Tillæg til miljøgodkendelsen er meddelt VEJEN KOMMUNE. Henning Nielsen. Gravlundvej 10. 6683 Føvling. Dato: 09.07.

Miljøgodkendelse. Kvægbrug. Tillæg til miljøgodkendelsen er meddelt VEJEN KOMMUNE. Henning Nielsen. Gravlundvej 10. 6683 Føvling. Dato: 09.07. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Henning Nielsen Gravlundvej 10 6683 Føvling Dato: 09.07.2015 Sagsnr.: 15/12410 E-mail: Teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Kvægbrug Tillæg til

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Hjortdalvej 74, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15/7 2010 og 20/7 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

De betydelige, marint tilknyttede naturtyper i klitter og strandenge genoprettes og beskyttes, så de sikres en god naturtilstand.

De betydelige, marint tilknyttede naturtyper i klitter og strandenge genoprettes og beskyttes, så de sikres en god naturtilstand. Miljørapport for Vadehavet (N89), delområderne Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (H78), Brede Å (H86) Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen (H90) og Vadehavet (F57) Den enkelte

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Arealgodkendelse til ejendommen Vøvle Bro Vej 5, 6360 Tinglev

Arealgodkendelse til ejendommen Vøvle Bro Vej 5, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-02-2014 Sagsnr.: 13/16153 Dok.løbenr.: 47673/14 Kontakt: Lonnie

Læs mere

Vadehavet Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, Brede Å, Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen

Vadehavet Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, Brede Å, Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, Brede Å, Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen Natura 2000-område nr. 89 Habitatområde

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lille Østrupvej 14, Østrup, 9530 Støvring 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6750-12

Læs mere

16 miljøgodkendelse af. KK Agro, Sæbyvej 11B, 7870 Roslev

16 miljøgodkendelse af. KK Agro, Sæbyvej 11B, 7870 Roslev Miljøgodkendelse efter 16 16 miljøgodkendelse af KK Agro, Sæbyvej 11B, Roslev efter 16 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 03.02.2017 Miljøgodkendelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande TEKNIK OG MILJØ Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Dato: 18. april 2013 Udtalelse om arealer beliggende i

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: 18. december Forsidefoto: Naturstyrelsen

År: ISBN nr.: Dato: 18. december Forsidefoto: Naturstyrelsen Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Vadehavet - Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å, H86 Brede Å, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Hygumskov

Dispensation efter museumsloven til gennembrud af dige ved Hygumskov TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 23-12-2016 Sagsnr.: 16/20840 Kaj Kristoffersen Frederiksbergvej 42 6600 Vejen E-mail: kajkristoffersen1@gmail.com Kontaktperson: Per Johansen Dir. tlf.: 7996 6258

Læs mere

16 Miljøgodkendelse af. Toustrupvej 57, 7870 Roslev

16 Miljøgodkendelse af. Toustrupvej 57, 7870 Roslev 16 Miljøgodkendelse af Toustrupvej 57, 7870 Roslev v/ Hans Kurt Høgedal efter 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lovbkg. nr. 1486 af 04/12/2009). Meddelt den 17. september 2015 Miljøgodkendelse

Læs mere

Et forhold vedrørende beplantning på ejendommen i skel mod syd bortfalder, idet beplantning anses for lovligt eksisterende.

Et forhold vedrørende beplantning på ejendommen i skel mod syd bortfalder, idet beplantning anses for lovligt eksisterende. Ditte Madsen Schmidt Peter Nordahl Jensen Sjelborggårdsvej 30 6710 Esbjerg V Kystdirektoratet J.nr. 16/05242-1 Ref. Jacob Hansen Rye 05-01-2017 Afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til vinterfold

Læs mere

16 Miljøgodkendelse. Grynderupvej 9, 7870 Roslev

16 Miljøgodkendelse. Grynderupvej 9, 7870 Roslev 16 Miljøgodkendelse af Grynderupvej 9, 7870 Roslev v/ Svend Gade efter 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr. 1486 af 04/12/2009). Meddelt den 18. oktober 2013 Miljøgodkendelse til udbringning

Læs mere

16 Miljøgodkendelse af. Mariesminde, Roslevvej 20, 7870 Roslev

16 Miljøgodkendelse af. Mariesminde, Roslevvej 20, 7870 Roslev 16 Miljøgodkendelse af Mariesminde, Roslevvej 20, 7870 Roslev v/ Hans Boel Østergaard efter 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr. 1486 af 04/12/2009). Meddelt den 10. juli 2014 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Arealgodkendelse af ejendommen Galgebrostene 5, 6372 Bylderup-Bov

Arealgodkendelse af ejendommen Galgebrostene 5, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 30-08-2013 Sagsnr.: 13/15587 Dok.nr.: 240968/25 Kontakt: Morten

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Dispensation efter museumsloven til at foretage gennembrud af et dige ved Gesten

Dispensation efter museumsloven til at foretage gennembrud af et dige ved Gesten TEKNIK & MILJØ Natur & Landskab Dato: 26-04-2016 Sagsnr.: 16/274 Kontaktperson: Per Johansen Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2 6000 Kolding Att.: Inger Knude (ika@khl.dk) Dir. tlf.: 7996

Læs mere

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER

Læs mere

Bilag 1

Bilag 1 Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4a Bilag 4b Gyllekøling - Amtsvejen 62 Drægtighedsstald med linespil ammoniakreduktions effekt i % kvadratmeter 0 0 W/m2 0,000 187,500 W 0 Stalde med træk og slip ammoniakreduktions

Læs mere

Bilag 2. Beskrivelse og vurdering af arealer

Bilag 2. Beskrivelse og vurdering af arealer Bilag 2. Beskrivelse og vurdering af arealer Arealer Udbringningsarealerne er vist i figur 12, 13 og 14. Af græsning Udbringning Figur 12. Oversigtskort over udbringningsarealer. Af græsning Udbringning

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Naturstyrelsen

År: ISBN nr.: Dato: April Forsidefoto: Naturstyrelsen Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Vadehavet - Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å, H86 Brede Å, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og F57 Vadehavet Natura 2000-område nr. 89 Habitatområde

Læs mere

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne

Notat. Baggrund for fastsættelse af beskyttelsesniveauerne Notat Erhverv J.nr. Ref. Den 15. december 2009 I dette notat gøres der rede for, hvorfor overholdelse af husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer normalt betyder, at projektets påvirkning ligger under

Læs mere

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer vil gro til ved ophør af landbrugsmæssig aktivitet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. februar

Læs mere

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1 Notat Bruttoliste med forslag til vedtagelsestekster til ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Horne Strandvej 7, 5600 Faaborg med tilhørende udbringningsarealer. Udarbejdet af: Elisabeth

Læs mere

10-tilladelse til husdyrproduktionen på Stårupvej 24, 7840 Højslev

10-tilladelse til husdyrproduktionen på Stårupvej 24, 7840 Højslev 10-tilladelse til husdyrproduktionen på Stårupvej 24, 7840 Højslev v/ Lisbeth og Hans Ladefoged, Stårupvej 24, 7840 Højslev 1 Ansøger: Navn: Adresse: Lisbeth og Hans Ladefoged Stårupvej 24, 7840 Højslev

Læs mere

Tillægsgodkendelse nr. 1 til miljøgodkendelse af kvægbruget på ejendommen Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev

Tillægsgodkendelse nr. 1 til miljøgodkendelse af kvægbruget på ejendommen Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 21-01-2016 Sagsnr.: 15/23886 Dok.nr.: 20252/16 Kontakt: Morten

Læs mere

16 Miljøgodkendelse af. Agro Seeds ApS

16 Miljøgodkendelse af. Agro Seeds ApS 16 Miljøgodkendelse af Agro Seeds ApS c/o Ågårdsholmvej 24, 7870 Roslev efter 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lovbkg. nr. 868 af 03/07/2015). Meddelt den 20. januar 2016 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer

Miljøgodkendelse af arealer Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø Indhold... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Arealgodkendelse af Hell Markbrug I/S, Søderupvej 20, 6230 Rødekro

Arealgodkendelse af Hell Markbrug I/S, Søderupvej 20, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 05-07-2013 Sagsnr.: 12/4652 Dok.nr.: 195944/13 Kontakt: Torben

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg.

Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg. Notat Ansøgning om tilladelse til afgræsning med ammekvæg i Svanninge Bjerge, Nyborgvej 122 og Reventlowsvej 104, 5600 Faaborg. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Dato: 17-04-2008 Sagsid.: 09.17.00-P19-80-07

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Minkfarmen Grønborgvej 16, 9700 Brønderslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 25. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven...

Læs mere

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst

AREALGODKENDELSE. Vesterbyvej 10, 9460 Brovst AREALGODKENDELSE Vesterbyvej 10, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 29. september 2016 Indholdsfortegnelse: Ejer og driftsforhold... 3 Miljøgodkendelse efter Husdyrloven... 3 Generelle forhold...

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Alrøvej 97 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1.1 NATUR, OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND... 4 1. GODKENDELSE... 4 2.1 AFGØRELSE... 4 2.2 REVURDERING

Læs mere

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer vil gro til ved ophør af landbrugsmæssig aktivitet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. marts

Læs mere

Tillæg til 12 miljøgodkendelse Jenlevej 9, 7870 Roslev. v/ Kaj Christensen

Tillæg til 12 miljøgodkendelse Jenlevej 9, 7870 Roslev. v/ Kaj Christensen Tillæg til 12 miljøgodkendelse Jenlevej 9, 7870 Roslev. v/ Kaj Christensen efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 4. juli 2014

Læs mere

Tillæg til 12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Abterpvej 52 6261 Bredebro

Tillæg til 12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Abterpvej 52 6261 Bredebro Tillæg til 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Abterpvej 52 6261 Bredebro INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE... 4 3 VILKÅR... 6 3.1. GRUNDFORHOLD... 6 3.1.1. Generelle forhold...

Læs mere

Udkast Miljøgodkendelse af arealer til

Udkast Miljøgodkendelse af arealer til Udkast Miljøgodkendelse af arealer til HP Agro ApS, Hobrovej 187, 9520 Skørping 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr.

Læs mere

Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø. Godkendelse af udbringningsarealer. Bjerndrupvej 9. Miljøgodkendelse

Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø. Godkendelse af udbringningsarealer. Bjerndrupvej 9. Miljøgodkendelse Natur & Vandmiljø Teknik & Miljø Godkendelse af udbringningsarealer Bjerndrupvej 9 Miljøgodkendelse Oktober 2012 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail raadhuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde ved Ejerslev Nord INDHOLD 27. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217638510 Version

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

16 MILJØGODKENDELSE. Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune 16 MILJØGODKENDELSE Efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 16 Planteavlsbruget på Mustrupvej 29, 8320 Mårslet Dato for gyldighed: 12.

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb ved Sønderkærvej 5, 6990 Ulfborg

Tilladelse til rørlægning af privat vandløb ved Sønderkærvej 5, 6990 Ulfborg Side 1/8 BO RAMSKOV LISBJERG Enghaven 5 6990 Ulfborg Dato: 25-08-2016 Sagsnr.: 06.02.03-P19-11-16 Henv. til: Mads Nedergaard Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7822 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Tilladelse til opsætning af badebro på matr. nr. 16c Hovsør By, Østerild beliggende på adressen Hovsørvej 16, 7700 Thisted

Tilladelse til opsætning af badebro på matr. nr. 16c Hovsør By, Østerild beliggende på adressen Hovsørvej 16, 7700 Thisted Afsender: Thisted Kommune Jim Jakobsen Modulbro 7700 Thisted Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 1. September 2015 CPR / CVR: #*170002 BrevID.: 1966980 Medarbejder: KRN Tilladelse til opsætning af

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer.

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer. Notat Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 27-02-2008 Sagsid.: 09.02.15-P19-39-07

Læs mere

Bilag 2 2/50

Bilag 2 2/50 Bilag 1 1/50 Bilag 2 2/50 Bilag 3 3/50 Bilag 4 4/50 5/50 Bilag 5 6/50 Bilag 6 7/50 Bilag 7 8/50 Bilag 8 9/50 10/50 Bilag 9 11/50 Bilag 10 12/50 13/50 Bilag 11 14/50 15/50 16/50 17/50 Bilag 12 18/50 19/50

Læs mere

Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk

Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Inge Lise Olsen Himmerigsvejen 1 9940 Læsø Via mail: Himmeriget@live.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009

Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Notits Erhverv J.nr. Ref. LOG & HKJ Den 6. juli 2009 Bilag til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 2009 Miljøklagenævnet henviser i en række afgørelser

Læs mere

2/54

2/54 Bilag 1 1/54 2/54 Bilag 2 3/54 Bilag 3 4/54 5/54 Bilag 4 6/54 7/54 Bilag 5 8/54 9/54 Bilag 6 10/54 Bilag 7 11/54 12/54 Bilag 8 13/54 Bilag 9 14/54 15/54 16/54 17/54 Bilag 10 18/54 19/54 Bilag 11 20/54

Læs mere

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 TILLADELSE Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til etablering af husdyrbruget på ejendommen... 3 Vilkår... 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø Natura 2000-område nr. 28 Habitatområde H28 Fuglebeskyttelsesområde F23, F27, F28 og F39 Natura 200 plan 2016-21 Kolofon

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer. Mosevej 2, 4653 Karise. Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer. Mosevej 2, 4653 Karise. Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Mosevej 2, 4653 Karise Efter 16 i husdyrgodkendelsesloven ANSØGER: Gunner Meiner Pedersen MYNDIGHED: Faxe Kommune Ejendomsoplysninger: Mosevej 2 Natur og Miljø 4653

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Døstrupvej 191, 9610 Nørager 16 Lbk nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse 25. september 2015 Journal nr. 09.17.22-P19-3-15 Rebild Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 10-miljøtilladelse af kvægbrug

Tillæg nr. 1 til 10-miljøtilladelse af kvægbrug Tillæg nr. 1 til 10-miljøtilladelse af kvægbrug i henhold til 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 868 af 03/07 2015. Skuderløse Indelukke 4a 4690 Haslev Side 1/24 Tillæg

Læs mere

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup Miljøgodkendelse af udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup DATABLAD TITEL: MILJØGODKENDELSE AF UDBRINGNINGSAREALER TILHØRENDE AMTSVEJEN 17, 8981 SPENTRUP DATO FOR GODKENDELSE: 21.

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Vejen Kommune giver hermed afslag på din ansøgning af 20. oktober Kommunen har truffet afgørelsen på baggrund af følgende vurdering:

Vejen Kommune giver hermed afslag på din ansøgning af 20. oktober Kommunen har truffet afgørelsen på baggrund af følgende vurdering: TEKNIK OG MILJØ Natur og Landskab Dato: 13-12-2016 Sagsnr.: 16/18623 Kontaktperson: Inge Nagstrup Jan Winum Poulsen Læborgvej 66 6650 Brørup (jan@engkjaer.dk) Dir. tlf.: 79 96 62 62 E-mail: inna@vejen.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Rødeledsvej 8, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er meddelt

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på. Bækvej 29, 7600 Struer. 2. september 2009 STRUER KOMMUNE

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på. Bækvej 29, 7600 Struer. 2. september 2009 STRUER KOMMUNE Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Bækvej 29, 7600 Struer 2. september 2009 STRUER KOMMUNE Miljøgodkendelse af arealer I henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006.

Læs mere

Godkendelse af udbringningsarealer. Drusbjergvej 2, 4583 Sj. Odde. Odsherred Kommune Natur og Miljø Nyvej Højby

Godkendelse af udbringningsarealer. Drusbjergvej 2, 4583 Sj. Odde. Odsherred Kommune Natur og Miljø Nyvej Højby Miljøgodkendelse Godkendelse af udbringningsarealer Drusbjergvej 2, 4583 Sj. Odde Odsherred Kommune Natur og Miljø Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra:

Læs mere

Miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse af kortlægningsområde 1424 Skagen - Bunken

Miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse af kortlægningsområde 1424 Skagen - Bunken Miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse af kortlægningsområde 1424 Skagen - Bunken Afgørelse Selve indsatsplanen beskriver de indsatser der skal til for at afhjælpe og beskytte grundvandet

Læs mere

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille

Miljøgodkendelse. af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille af udspredningsarealer tilhørende Saltoftevej 3, 4295 Stenlille 16 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Dato for gyldighed 19. september 2016 Teknik, Miljø og Drift Rådhusvej

Læs mere