Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE"

Transkript

1 Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012

2 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner (svømning, udspring, vandpolo, synkrosvømning, åbent vand og livredning) i forskellige foreninger. Medlemmet kan kun være startberettiget for én forening i hver disciplin. Hvis en person er medlem af flere foreninger, skal medlemmet skriftligt til foreningsbestyrelserne tilkendegive hvor han/hun ønsker at være startberettiget i hvilke discipliner. 2. Et medlem kan frit skifte klub eller startberettigelse, hvis han/hun har været medlem/ startberettiget i foreningen i mindst 3 måneder. 3. En udmeldelse/opgivelse af startberettigelse skal være skriftlig og skal ledsages af en bekræftelse på udmeldelsen/opgivelse af startberettigelsen fra foreningen. Foreningen er forpligtet til at give denne bekræftelse, med mindre medlemmet er i kontingentrestance, og kravet mod medlemmet er opstået indenfor de sidste 12 måneder. Bekræftelsen skal på forlangende forevises for den nye forening. 4. Hvis et medlem skifter klub eller startberettigelse uden at have været medlem eller startberettiget i den tidligere forening i mindst 3 måneder, kan medlemmet ikke starte for den nye forening før der er gået 30 dage fra udmeldelsen/opgivelsen af startberettigelsen. Det samme gælder ved overflytning af startberettigelse fra foreninger i Grønland og Færøerne. Bestemmelsen gælder ikke, hvis en forening ophører eller ophører med en disciplin, i hvilken der skiftes startberettigelse. Sektionerne kan i mesterskabsbestemmelser, turneringsregler m.v. fastsætte specielle regler vedrørende deltagelse i mesterskaber og turneringer m.v. i forbindelse med klubskifte. 5. Færøske og grønlandske medlemmer kan deltage i DIF s Danmarks Mesterskaber og i Dansk Svømmeunions Mesterskaber, hvis disse er medlem af en forening under Dansk Svømmeunion.

3 Disse medlemmer kan kun noteres for danske rekorder, såfremt de udelukkende har tilknytning til Dansk Svømmeunion og ikke repræsenterer svømmeforbundene i Grønland eller Færøerne. Disse medlemmers deltagelse i landskampe og internationale stævner følger af FINAs GR 2.5 og GR 2.6 ( sportsligt statsborgerskab ). 6. Hvis der opstår tvivl om et medlems startberettigelse, eller hvis et medlem ikke kan opnå starttilladelse fra sin tidligere forening, kan medlemmet søge Dansk Svømmeunion om en afgørelse. Dansk Svømmeunions bestyrelse træffer afgørelse i sagen efter at have indhentet udtalelser fra medlemmet, medlemmets tidligere forening og medlemmets nuværende forening. 7. Dansk Svømmeunions bestyrelse kan dispensere fra 30 dages reglen i 4, hvis medlemmet udtages til landshold eller andre repræsentative opgaver. Medlemmet skal i en sådan situation være medlem af en forening under Dansk Svømmeunion. Opnåede resultater er officielle, hvorfor også eventuelle nye rekorder anerkendes. 8. Et medlem der er omfattet af 30 dages reglen i 4 kan ikke deltage i konkurrencer i den pågældende disciplin. Bestyrelsen kan tillade, at et medlem deltager i bestemte konkurrencer, hvis disse konkurrencer danner grundlag for udtagelse til bestemte arrangementer/landshold. Medlemmet kan dog kun deltage udenfor konkurrencen. 9. Dansk Svømmeunion kan kræve betaling fra en forening for de udgifter, som unionen måtte blive afkrævet af DIF/FINA i forbindelse med omkostninger relateret til sager, hvor et foreningsmedlem har forbrudt sig mod disse organisationers regler. 10. Overtrædelse af disse regler behandles efter Dansk Svømmeunions vedtægter 7. Ovenstående tiltrædes af DGI svømning i regi af Den Danske Svømmeofficial uddannelse, og forbudet er således gældende for alle stævner som afholdes under DGI Svømning.

4 AFSNIT 2 REKLAMEREGLER 1. Alle reklamerettigheder i forbindelse med Dansk Svømmeunion arrangementer tilhører Dansk Svømmeunion. 2. I forbindelse med indgåelse af kontrakt med lokalarrangør kan dele af reklamerettighederne overdrages til lokalarrangøren. De overdragne rettigheder skal specificeres i kontrakten. 3. Når en lokalarrangør ansøger om et arrangement, skal oplyses om antal, omfang og placering af de i badet værende faste reklamer. Ligeledes skal oplyses om regler, som badets ejer har opstillet for reklamer i badet. 4. Reklamer, der ikke er godkendt af Dansk Svømmeunion ved indgåelsen af arrangementskontrakten, skal tildækkes under arrangementet. 5. Reklamer der omfatter politik, religion, alkohol, tobak og netspil kan ikke godkendes. 6. Ved udtagelse til repræsentative hold må aktive, trænere og ledere - såfremt anden aftale ikke er indgået parterne imellem - kun reklamere for Dansk Svømmeunions sponsorer. Enhver person som ikke ønsker at reklamere, skal være fritaget for dette. Dansk Svømmeunion kan ikke påtage sig, at stille reklamefrit udstyr til rådighed. De aktive kan til et internationalt mesterskab få godkendt at reklamere for en privat sponsor. Ansøgning om dette skal for hvert enkelt mesterskab godkendes af Dansk Svømmeunion. Førnævne godkendelse kan kun opnås, såfremt Dansk Svømmeunion ikke har en hovedsponsor eller en landsholdssponsor. 7. Sponsoraftaler m.v. oprettet i klubregi eller privat, er Dansk Svømmeunion uvedkommende. Alle aftaler skal dog overholde LENs eller FINAs regler ved deltagelse i stævner i udlandet.

5 AFSNIT 3 - REGLER FOR UDLÆNDINGES START Danmarks Idræts-Forbund har vedtaget nedenstående generelle regler for start i Danske Mesterskaber, hvor der konkurreres om DIFs Mesterskabsplaquetter. Deltagelse i konkurrencer om individuelle og hold-danmarksmesterskaber står - bortset fra det i Danmarks Idræts-Forbunds lovregulativ VI, omhandlede udelukkelsestilfælde - åben for: 1. Medlemmer af foreninger under vedkommende specialforbund i henhold til de af unionen fastsatte bestemmelser. 2. Medlemmer af foreninger under de øvrige specialforbund i henhold til det arrangerende specialforbunds bestemmelser. For at Danmarks Idræts-Forbunds danmarksmesterskaber kan afholdes, kræves, at der i individuelle mesterskaber er mindst fem deltagere og i holdmesterskaber mindst tre hold. Det enkelte specialforbund kan dog dispensere fra nævnte, dog ikke mere end to på hinanden følgende år. Dispensation kan herudover gives af Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse. I omtalen af et anerkendt Danmarksmesterskab skal formuleringen Danmarks Idræts-Forbunds Danmarksmesterskab indgå. Formuleringen må ikke anvendes i forbindelse med forbundsmesterskaber. Medlemmer af sideordnede udenlandske specialforbund kan efter det arrangerende specialforbunds bestemmelser deltage i konkurrencer om individuelle mesterskaber eller som hold i holdmesterskaber, dog uden at titlen danmarksmester eller Danmarks Idræts-Forbunds mesterskabsmedalje kan tildeles dem.

6 DIF/DANSK SVØMMEUNIONs DANSKE MESTERSKABER SAMT DANSK SVØMMEUNIONs EGNE MESTERSKABER. Ud fra DIFs generelle grundregler har Dansk Svømmeunion ansøgt DIF og fået godkendelse af, at der i de af Dansk Svømmeunion udskrevne og af DIF godkendte DANMARKSMESTERSKABER samt Dansk Svømmeunions egne mesterskaber, individuelt og for hold (herunder DM-H), kan deltage: A. danske statsborgere, der er medlem af en forening under Dansk Svømmeunion. B. EU-borgere samt borgere i lande med associeringsaftale med EU, der har været medlem af ansøgende forening under Dansk Svømmeunion i mindst 30 dage. C. andre statsborgere, herunder statsløse personer, der: 1) har haft mindst 30 dages fast ophold i Danmark. 2) har været medlem af den ansøgende forening under Dansk Svømmeunion i mindst 30 dage. Bemærk: Svømmere, der tilhører gruppe C, skal, for at opnå tilladelse til start i DM-konkurrencer, indsende ansøgning derom til Dansk Svømmeunion senest 1 måned før første start. ***********************************************

7 AFSNIT 4 - RETTIGHEDSBESTEMMELSER OG OVERDRAGELSESERKLÆRING Dansk Svømmeunion besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement afviklet i regi af Dansk Svømmeunion og medlemsklubberne som lokalarrangør i regi af Dansk Svømmeunion, og som afvikles i henhold til unionens vedtægter, love og turneringsbestemmelser. Rettighederne omfatter enhver formidling af lyd og billeder fra arrangementerne til offentligheden i et hvilket som helst nuværende eller i fremtiden udviklet medie eller format, hvad enten formidlingen af lyd og billeder sker igennem analog eller digital teknik eller igennem live eller on-demand transmission. Udnyttelsesrettighederne omfatter således men er ikke begrænset til radio- og TV-transmission, videooptagelse og distribution, transmission via internet eller intranet, mobiltelefoni eller et hvilket som helst andet elektronisk medie, som måtte kunne formidle lyd og billeder fra Dansk Svømmeunions arrangementer til offentligheden.

8 AFSNIT 5 REGLER FOR KONSEKVENSER AF KONKURS I SVØMMEKLUBBERNE Som specialforbund medlem af Danmarks Idræts-Forbund har Dansk Svømmeunion pligt til at have regler om svømmeklubber, der går konkurs og svømmeklubber, hvor der indledes forhandling om tvangsakkord. 1. Klubber, der begæres konkurs eller indleder forhandling om tvangsakkord, kan ikke deltage i regionale eller danske mesterskaber. Det gælder både individuelle og holdmesterskaber 2. Herudover kan førnævnte klubber ikke deltage i aktiviteter, hvor Dansk Svømmeunion er enten arrangør eller ejer af aktiviteten. Eksempler på dette er breddestævner, åbent vand stævner, sommerskoler for børn, Danmark Svøm Langt. Herudover kan sådanne klubber ikke benytte sig af Dansk Svømmeunions kurser, mærkesystem mv. 3. Førnævnte klubber, som gendannes efter konkurs eller som fortsætter efter tvangsakkord, skal i alle holdturneringer tilmeldes og starte i den nederste del af turneringen.

9 AFSNIT 6 REGLER FOR KLUBSKIFTE FOR SVØMMERE PÅ DET NATIONALE TRÆNINGSCENTER (NTC) Dansk Svømmeunion ønsker ikke at fornægte svømmerne klubskifteretten, men ønsker at have særlige regler for klubskifte, der tager hensyn til tilstedeværelsen af NTC. Det er vigtigt, at Dansk Svømmeunion kan opbygge tillid og troværdighed overfor de klubber, der har svømmere på NTC, og overfor fremtidige klubber med svømmere på NTC. Klubskiftereglerne giver mulighed for, at klubberne trygt kan sende deres svømmere til NTC og planlægge at have svømmerne til at stille op for dem på længere sigt. Klubskifte for NTC svømmerne er kun muligt i fire uger efter EM og VM på langbane samt efter OL. I sæsoner, som måtte indeholde flere internationale langbanemesterskaber, vil perioden for mulig klubskifte være gældende ved det sæsonafsluttende langbanemesterskab. Det er et krav, at der skal have været dialog mellem de to involverede klubber, hvis ikke, så kan klubskifte ikke finde sted. Med dialog menes, at ønsket om klubskifte skal begrundes fra svømmerens side overfor begge parter. I helt særlige tilfælde kan NTC svømmeren anmode Dansk Svømmeunions bestyrelse om at dispensere fra de særlige klubskifteregler for NTC svømmere. Vedtaget af bestyrelsen i henhold til vedtægterne på bestyrelsesmødet den 20. marts 2012

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund Indholdsfortegnelse: Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber - C.1 Hovedbestyrelsens

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den 18. februar 2001 som en sammenslutning af 3 til den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) Formål.

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. ( selskabet ) Formål. Vedtægter For Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) 1 1.2 Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND

DANSK ATLETIK FORBUND 0 DANSK ATLETIK FORBUND KONKURRENCEREGLER 2014-2015 1 Indhold IAAF s KONKURRENCEREGLER 2014-2015... 5 DEFINITIONER... 5 KAPITEL 1 - INTERNATIONALE ATLETIKKONKURRENCER... 7 Regel 1 - Internationale atletikkonkurrencer...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag... 1 Forslag 1 1 Navn og hjemsted... 2 Forslag 2 2 Organisation... 3 Forslag 3 3 Klubbens formål...

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere