Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Haderslev Svømmeklub"

Transkript

1 Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo, udspring og livredning. 1 Medlemmer: Klubben optager aktive og passive medlemmer. Aktive medlemmer skal opfylde Dansk Svømmeunions amatørbestemmelser, idet klubben er tilsluttet Dansk Svømmeunion under Dansk Idræts Forbund (DIF), og således underkastet disse forbunds love og bestemmelser. 2 Klubben arrangerer kurser for ikke- medlemmer af alle kategorier (begynderhold, ægteparhold, motionshold m.v.) såfremt et rimeligt antal retter henvendelse til klubben herom, og disse kurser i øvrigt kan indpasses i klubbens program. 3 Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, der træffer aftale om optagelse. 4 Medlemmer på Haderslev Svømmeklubs konkurrencehold skal, ved deltagelse i stævner, stille op for Haderslev Svømmeklub. Bestyrelsen har mandat til, i særlige tilfælde, at fravige denne regel. 5 Et medlem, der handler mod klubbens vedtægter, eller ved sin optræden skader klubben, kan med 2/3 stemmeflerhed ekskluderes af bestyrelsen. Den pågældende skal dog først have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen. Et ekskluderet medlem kan forlange at få sin sag forelagt første ordinære generalforsamling, ved hvilken medlemmet skal have adgang til at fremføre, hvad der måtte tjene til hans forsvar. Generalforsamlingen afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed og er derefter endelig og kan ikke indankes for anden myndighed. 6 Kontingentets størrelse samt regler for betalingsterminer m.v. fastsættes af bestyrelsen.

2 Kun kvittering for betalt kontingent giver adgang til svømmehallen i den for hvert enkelt medlem fastsatte træningstid. 7 Udmeldelse skal ske senest 14 dage før udløbet af en af bestyrelsen fastsat betalingstermin, og begæring om udmeldelse rettes skriftligt til klubben. Såfremt denne bestemmelse ikke overholdes, er medlemmet pligtig til at betale det påførte terminskontingent. 8 Kontingentrestance udover en måned efter forfaldsdatoen medfører øjeblikkelig udelukkelse og genoptagelse kan ikke ske, før gælden er betalt, eller et af bestyrelsen fastsat genoptagelsesgebyr erlægges. 9 Forretningsudvalg og bestyrelse: Den daglige ledelse af klubben varetages af det til enhver tid valgte forretningsudvalg (FU). Udover forretningsudvalget består klubben bestyrelse af formændene for de til enhver tid stående udvalg. Hele bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold. Forretningsudvalget varetager klubbens daglige ledelse og er ansvarlige overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen varetager på lovlig vis de beslutninger og foretager de for klubben forpligtende handlinger. 10 Forretningsudvalget består af en valgt formand, en valgt næstformand, to valgte udvalgsmedlemmer (FUM), hvoraf den ene varetager klubbens økonomi, og den anden varetager klubbens sekretæropgaver. Formanden vælges særskilt af generalforsamlingen for en periode af 2 år og er på valg i lige år. Næstformanden vælges særskilt af generalforsamlingen for en periode af 2 år og er på valg i ulige år. Forretningsudvalgsmedlemmet (sekretær) vælges særskilt af generalforsamlingen for en periode af 2 år og er på valg i de lige år. Forretningsudvalgsmedlemmet (økonomi) vælges særskilt af generalforsamlingen for en periode af 2 år og er på valg i de ulige år. Der vælges hvert år to stedfortrædere til forretningsudvalget. De indgår i henhold til det opnåede stemmetal som 1. og 2. stedfortræder. Der vælges to revisorer til revision af klubbens regnskab. Revisorerne vælges for en periode af 2 år. Den ene vælges i de lige år, og den anden i de ulige år. Der vælges hvert år en revisorstedfortræder.

3 Valgbare er de stemmeberettigede i henhold til 17. Dog skal minimum formand, forretningsudvalgsmedlemmet (økonomi) og revisorer være myndige. Revisorer og revisor suppleant kan vælges udenfor kredsen af stemmeberettigede. 11 Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og holder møde efter behov. Der skal efter hvert forretningsudvalgsmøde foreligge et fyldigt referat, som skal tilstilles klubbens øvrige bestyrelsesmedlemmer og udvalg. Bestyrelsen afholder mindst 6 møder årligt og fastsætter selv forretningsordenen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ¾ af bestyrelsen er til stede. Formanden eller næstformanden skal være til stede. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens eller næstformandens stemme dobbelt. Der skal foreligge et fyldigt referat efter hvert bestyrelsesmøde og andre vigtige begivenheder i klubben. Udvalgene skal have tilstillet referatet. 12 Forretningsudvalget, der varetager klubbens økonomi, er pligtig til at føre tilsyn med et specificeret regnskab over indtægter og udgifter, føre tilsyn med udvalgenes økonomi og til enhver at kunne give den øvrige bestyrelse eller forretningsudvalget en oversigt over klubbens økonomiske stilling. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december og afsluttes hvert år med status over klubbens aktiver og passiver. Status og regnskab skal foreligge til revision senest 14 dage før generalforsamlingen og i revideret form forelægges denne. Der skal til generalforsamlingen forelægges et af bestyrelsen godkendt budget for det følgende år. 13 Klubben skal til varetagelse af specielle opgaver nedsætte et antal udvalg. Antallet af udvalg bestemmes af klubbens aktuelle aktiviteter. Der skal altid være nedsat følgende udvalg: a. Svømmeudvalg (SU) b. Breddesportsudvalg (BU) Kun såfremt aktiviteten dyrkes i klubben, kan der nedsættes et udvalg. Udvalgene er selvstyrende sportsligt og økonomisk.

4 Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen i alle forhold. Udvalgenes økonomiske grundlag hviler på en fast tildelt økonomisk rammebevilling, der tilstilles efter en fastsat fordelingsnøgle, som udarbejdes af bestyrelsen. Udvalgene bestemmer selv antallet af udvalgsmedlemmer, dog altid mindst 3. Formanden for et udvalg vælges ved et områdeudvalgsmøde for en periode af 2 år. Øvrige medlemmer af udvalgene vælges for en periode af 1 år. Udover formanden skal udvalgene bestå af en økonomileder og en sekretær. Formanden for udvalgene er født medlem af bestyrelsen. Områdeudvalgsmøderne afholdes senest 14 dage før klubbens generalforsamling. Udvalgene kan udover den bevilgede rammebevilling ansøge bestyrelsen om yderligere økonomiske midler. Udvalgene kan selv supplere deres økonomiske stilling. 14 Forretningsudvalgets medlemmer er en for alle og alle for en ansvarlige for klubbens midler. 15 Generalforsamlingen: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Dagsordenen skal indeholde nedennævnte punkter: Valg af dirigent. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Udvalgsformændene aflægger beretning for arbejdet i det forløbne år. Forretningsudvalgsmedlemmet (økonomi) forelægger det reviderede regnskab. Valg af medlemmer til forretningsudvalget (FU) m.v. i henhold til 10. Indkomne forslag ( 16). Eventuelt. Generalforsamlingens afholdelse skal bekendtgøres senest 14 dage forud ved avertering på klubbens hjemmeside, Til foranstående dagsorden kan bestyrelsen tilføje sådanne punkter, som er aktuelle til den pågældende generalforsamling. 16 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal foreligge skriftligt og med fornøden motivering.

5 17 Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Herfra er dog undtaget den i 21 nævnte bestemmelse. For vedtagelse af vedtægtsændringer træffes beslutninger, bortset fra bestemmelserne i 21, ved simpel stemmeflerhed. Stemmeafgivningen foregår som regel ved håndsoprækning. Dog skal der stemmes skriftligt, når generalforsamlingens flertal ønsker dette. Alle medlemmer har én stemme; medlemmer under 16 år dog kun hvis de er repræsenteret af forældre eller værge. Alle medlemmer kan lade sig repræsentere af forældre eller værge. 18 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ved indkaldelse med 14 dages varsel, dersom bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer indgiver begæring herom. 19 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Dens afgørelse er endelig og kan ikke indankes for anden myndighed. 20 Klubbens midler: Det pålægges bestyrelsen at forvalte klubbens midler på forsvarlig og mest frugtbringende måde. Det overlades til bestyrelsen: 21 at bevillige de midler, der er nødvendige til varetagelse af undervisning, træning og opsyn. at bevillige de midler, der skønnes nødvendige til deltagelse i stævner, konkurrencer og kurser. at indkøbe det for klubbens trivsel nødvendige materiel. Dette skal optages i status med beløb, der svarer til den reelle værdi. Klubbens opløsning: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages en til dette formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 5/6 af disse stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

6 Såfremt opløsning vedtages, skal klubbens ejendele realiseres og det derved indkomne beløb med eventuel kassebeholdning tilfalder Haderslev Idrætsråd til anvendelse til fordel for idrætten i Haderslev. - ooo- Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. oktober 1966 med ændringer foretaget den 12. oktober 1967, 31. oktober 1979, 6. oktober 1980, 4. oktober 1984, 8. oktober 1985, 15. november 1988, 5. december 1990, 21. maj 1992, 23. februar 1993, 22. februar 2007, 24. februar 2009 og 25. februar Senest opdateret d. 21/3/2010 kl. 15:26 af Bo JM Secher

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere