Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014"

Transkript

1 - Referat fra seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014

2 Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 2 Behov og udfordringer Udfordringer Behov 4 3 Idekatalog Dilemmaspil Værdiambassadører Konkurrencestrukturer Talentudviklingsstrategi Politisk implementering Uddannelsesinitiativer 10 4 Konklusion 12

3 1. INDLEDNING Formålet med Implementeringskonferencen den 30. januar var at få input og ejerskab for implementeringsfasen, samt forberede redskaber, der kan være relevante til at understøtte implementeringsfasen. Nedenfor er referaterne fra formiddagens workshop omkring udfordringer og behov i de enkelte forbund samlet til et samlet referat. Derudover rummer dette referat input fra de enkelte workshops, der arbejdede med konkrete redskaber til implementeringsfasen i seminarets anden del. Afslutningsvis rummer referatet en konklusion på formiddagens og eftermiddagens drøftelser. Referatet er udarbejdet af chefkonsulent Mette Madsen fra konsulentvirksomheden Etikos. 2. UDFORDRINGER og BEHOV I formiddagens arbejdsgruppe var der fokus på behov og udfordringer i forhold til, hvad de enkelte forbund kunne se, som den største udfordring, og hvilke behov for hjælp til at imødekomme disse udforinger, der kunne være Udfordringer Nedenfor er samlet er referat fra de udfordringer, der kunne være i forbindelse med implementeringen af værdierne for talentudviklingen. Generelle udfordringer: Brændende platform o Det er ikke tydeligt for alle, hvorfor det er vigtigt at implementere nye værdier (den brændende platform) o Større forståelse af, hvilken evidens der ligger til grund for værdisættet Konkurrecenstrukturer o Konkurrencestrukturen fremme de korte mål, og det kan være svært for trænerne i et krydspres mellem forældre og bestyrelse at have fokus på, at konkurrencen er et middel til at fremme det større mål. Forskellige interessenter o At få klubledelsen eller bestyrelsen til at forstå, hvad værdierne betyder i praksis o At få forældrene til at forstå, hvad værdierne betyder i praksis Klubberne er meget forskellige, o Forbundene og klubbernes forskellighed gør det svært at finde fælles fodslag o Fælles værdisæt er ATK (Svømmeunionen). Største udfordring. Der er stor forskel på de forskellige klubber og deres sportslige niveauer. Forskel på hvordan det bliver opfattet og implementeret i foreningerne. Forskellige tolkninger af værdisættet. o Ejerskab. Proces.

4 Specifikke udforinger: Det ikke kommer til at erstatte de klubber, der allerede har et værdisæt Overveje, hvordan det passer sammen med den nuværende prisuddeling 2.2 BEHOV Efter drøftelserne omkring udfordringer talte vi kort om, hvor der var mest behov for støtte og hjælp. Generelle behov: Blåstempling: o En samlet udmelding fra klubber og kommune omkring vigtigheden af værdisættet. Det politiske niveau o Vigtigt at det bliver forankret i det politiske niveau Gøre det nemt og praktisk o Hvis det skal nå ud i praksis, skal det gøres nemt og praktisk anvendeligt o Kommunerne At gøre det nemt og spiseligt Der skal være en rød tråd. Det skal ikke blot nævnes og glemmes. Det skal være meget eksplicit at man har de værdier. Det skal blive en del af dem man gør og det man er. Specifikke behov: Samarbejde o Hjælpe til, hvordan man kan skabe et godt samarbejde mellem de forskellige aktører og atleten Konkurrencestrukturer o Nytænke konkurrencestrukturen så man hele tiden fremmer udviklingen fremfor medaljerne

5 3. Idekatalog 3.1 Dilemmaspil I denne gruppe arbejdede deltagerne med, hvordan man kunne anvende dilemmaer til at udarbejde et spil, der kunne hjælpe interessenter på alle niveau til at forstå, hvad værdierne betyder i praksis. Referat af dilemmagruppen Drøftelserne var omkring flere forslag til at anvende dilemmaer til at sætte værdierne på dagsordenen. Der blev nævnt anvendelsen af dilemmaer i forældrefoldere/informationsmateriale til forældre, til forældreaftener. Anvendelsen af dilemmaer i facebook grupper. Men drøftelserne centrerede sig primært om udvikling af dilemmaspil, med formålet at sætte værdierne til drøftelse i forbundene. Der blev arbejdet med to typer af spil. Et spil der lægger op til debat om værdierne ud fra dilemmaer. Et andet spil der lægger op til debat om værdierne gennem rollespil. Herunder en opsummering af de to spiltyper: Dilemmaspil: Dilemmaspillet produceres af TD og DIF og distribueres til forbundene, der anvender deres egne dilemmaer i spillet. Dilemmaspillet har til formål at sætte fokus på dilemmaer der opstår i løbet af atletens udvikling. Ligesom det er formålet at få fokus på hvordan værdierne udfordres i dilemmaer, men også hvordan værdierne kan være en hjælp til at skabe fokus i håndteringen af dilemmaer. Spillet kan designes meget simpelt, men tillægges flere grader af kompleksitet, alt efter ambitioner i forhold til spillets design. Spillet er tænkt som et brætspil, men kan også på et senere tidspunkt udvikles på en digital platform. Workshoppen var kreativ og bestod derfor i at tegne forslag til spildesign, det ses her på siden.

6 Rollespil Her er der lagt op til at værdierne drøftes ud fra de personer der spiller en rolle i atletens udvikling inklusiv atleten selv. Rollerne skal også håndtere et dilemma, men her er formålet i højere grad at få fokus på rollernes forskellige perspektiver på værdierne og hvordan de på forskellig vis prioriterer og forstår værdiernes betydning. Rollespillet er muligvis lidt sværere tilgængeligt end dilemmaspillet, fordi det kan være svært at spille en rolle. Konklusionen på workshoppen blev af et dilemmaspil vil være god og lettilgængelig måde at få en dialog i gang omkring værdierne. Samtidig vil det være en mulighed for at få sat fokus på de dilemmaer der opstår undervejs, hvor det kan være væsentligt at se sagen fra flere vinkler. 3.2 Værdiambassadører I denne gruppe arbejdede deltagerne med, hvordan man kan anvende værdiambassadører i de enkelte forbund til at understøtte implementeringsfasen. Gruppen kom med forskellige forslag til, hvem man kunne invitere til at være ambassadører, og hvad deres opgaver kunne være. Hvem kunne være værdiambassadører Forbundsansatte Forbundsansatte og trænere ATK- klubbers trænere og ledere Andre klubbers trænere Speedkursus til forbundsbestyrelse Hvem der har lyst Klubben udpeger en, som de syntes kan varetage opgaven. Udøvere Forældre Hvilke opgaver skal værdiambassadøren varetage? Indarbejde en kultur med værdisættet som omdrejningspunkt Informere, motivere og engagere klubbens udøvere, bestyrelse, ledere, trænere og forældre Formidle tydeligt hvorfor det er vigtigt og hvad effekten er Implementere værdierne i træningen og ATK En moral officer Hvem skal stå for uddannelsen af værdiambassadørerne? Forbundene skal stå for uddannelsen i samarbejde med DIF og TD Elitekommunerne skal stå for uddannelsen, så der kan tages lokale hensyn Hvem skal værdiambassadørerne referer til? Her var der forslag om, at personen ikke kun skulle referer omkring delmål og mål, men også opnår sparring og ideudveksling fra de/den, som ambassadøren referer til. Klubbestyrelsen Fællesnetværk (hvor alle værdiambassadører var samlet) ATK-konsulent eller talentkoordinator

7 3.3 Konkurrencestrukturer I denne gruppe arbejdede deltagerne med, hvordan man kan lave konkurrencestrukturer, ranglister og resultatformidling, der stemmer overens med talentets langsigtede kompetenceudvikling. Gruppen vil både undersøge, hvordan en anderledes konkurrencestruktur kunne se ud, samt hvilke interessenter, der er vigtige at inddrage. Refleksion over konkurrencestruktur: o DIF kan hjælpe forbundene, ved at hjælpe dem med hvordan forbundene skal anvende værdierne. Evt. ved at DIF udarbejder en spiseseddel. o Et forbund bør sammenholde sin konkurrencestruktur under seniorniveau. Talentudviklingsstrategi skal være en del af det. o Nye konkurrenceformer, hvor man kan mixe den generelle. Bonuspoint. Anderkende ledelse. o Turneringsstrukturen skal understøtte talentudviklingen. o Eksempel: Future landshold. o Udtagelser: Handler om at tænke udvikling. o Blive bedre til at tænke både og. De allerbedste, så man kan lave både og. o Vigtigt at udøverne lære at vinde. o Konkurrencepoint Idekatalog til konkurrencestrukturer Talentet i centrum - Ranglistestrukturen bør organiseres så det ikke bare er et spørgsmål om kvantitet men også om kvalitet. - Udtagelser: Både tages hensyn til resultat og udvikling - Udvælgelseskriterier skal ikke laves alt for objektive. - Opmærksomhed på at drenge og piger kan have forskelligt niveau - Resultatformidling: Spilleren skal være i centrum, ikke resultatet. - Forbundet kan overveje at inddrage yderligere pointgivende elementer i konkurrencer. - Lige børn leger bedst. Matche dem der er dygtige. - Glem ikke dem der er udviklet sent - Tjekliste eller idekatalog fra DIF/TD som et bilag til værdisættet. Redskab til at arbejde videre med værdierne. - Talentrekruttering fra idrætsgren til idrætsgren. 3.4 Talentudviklingsstrategier I denne gruppe vil man alt efter behov arbejde med en spørgeguide eller en skabelon til at implementere talentværdierne i allerede eksisterende eller nye talentstrategier. Om fokus bliver på eksisterende eller nye talentstrategier afhænger af behovet hos deltagerne i gruppen. Fokus punkter, hvis man skal lave fælles talentudviklingsstrategi: Forskellighed o Bevidsthed omkring forskellige værdier i forskellige kulturer/idrætsgrene o Dansk handicap Forbund repræsenterer 33 forskellige idrætsgrene, klubber, forældre mm. Sætter frem ad rettet fokus på para olympiske discipliner. Talent kan også være en person, der har mistet et ben som 30 årig. Hvordan håndteres disse udfordringer i implementeringsfasen

8 Fokus på hvorfor o Specialforbund og TD bør sælge varen (værdisættet). Kommunerne kan stå for implementeringerne i klubberne. Hvem og hvordan o Værdisættet skal implementeres i kommunernes idræts- og elitepolitik o Analyserer forbundets politik og strategier i forhold til værdisættet. Sikre sammenhængskraft med udgangspunkt i det, forbundet allerede arbejder med. o Kæmpe opgave at følge op på værdisættet løbende med henblik på fastholdelse og videreudvikling o Vigtigt at få konkretiseret værdisættet med den enkelte klub. Hvordan giver det mening i vores klub? o Værdisættet giver en mulighed for at spørge nysgerrigt ind til, hvad der prioriteres i klubberne og hvorfor? o Vigtigt at tage fat i aktuelle problemstillinger, som betyder noget for alle. Konkrete udfordringer/meningsskabende. o Spejle værdierne i forhold til konkrete udvalgte problemstillinger med henblik på udvælgelse af fælles konkrete handlinger. Konkrete redskaber: 1. Udfordring ved implementering af værdier i forskellige kulturer/idrætsgrene 2. Politik, strategi, organisation 3. Praksis Buttom/up o Formidling via ATK certificering o Opsøge input fra klub og klubledere o Involvering af ansatte i kraftcenter o Kraftcenterlederuddannelse, hvor værdisættet kan indgå Top/down: - Indholdet er defineret fra top/down fra TD til forbund/elitekommuner til klubberne. Ejerskab kræver inddragelse som kræver viden. Forbundet skal ud i klubberne med udgangspunkt i centrale cases, som giver mening generelt eller specifikt i klubben. Involvering af forældre, ledelse, spillere og ledere o Kommunikation er vigtig værdisæt er et udspil o Må ikke blive en skueproces - Formalisere værdisættet via træneruddannelsen - Atleten skal møde værdisættet - Gennemgå strategien i forbund i forhold til værdisættet - Indholdsdiskussion i forhold til Det gode miljø - Inddragelse af cases fra Case-katalog - ATK-materialet skal have et afsnit, der omhandler værdierne. - Talentudviklingsstrategien skal have et afsnit om værdier. - Fokus på det tværgående i egen organisation fx elitetræning vs turneringsplanlægning - Skabelon til forbund, der ikke har noget i forvejen - Spørgeguide til forbund, der allerede er i gang.

9 - Beskrivelse af forløb og proces hvad betyder det for os? Køreplan Koncept. Rollefordeling: - Specialforbundene skal tage teten i forhold til at tegne værdierne, udarbejdelse af strategi mm og, evt. i samarbejde med Team Danmark. Kommunerne skal stå for implementeringsfasen - Tovholdere i de enkelte forbund - Hjælp til det indledende arbejde internt i forbundene. - Uddanne forankringsagender udviklingskonsulenter. 3.5 Politiske initiativer I denne gruppe vil deltagerne arbejde med, hvilket behov, der er for at inddrage det politiske niveau i implementeringsfasen, samt hvordan dette niveau kan bringes ind i implementeringsfasen. Udfordringer ift det politiske niveau: - Politisk ejerskab: - Kræver kendskab - I praksis vilje/evne til at binde enkelt-sager op på værdierne ansvarlighed ift. værdierne - Vi skal have etableret samme motorvej vi skal stå sammen. - Kommunerne kan være med til at skabe rammer men ikke tage ansvar for de sportslige prioriteringer. - Er det ikke et dilemma, at de fleste specialforbund ikke har en talentudviklings-strategi, hvad kommer først strategi eller værdier (hønen/ægget)? - Vi må holde snuden i sporet og ikke tale om penge. Det handler om det etiske grundlag for talentudviklingsarbejdet. Værktøjer til at implementere. Det vigtige er at finde ud af i fællesskab, hvad det handler om. Laveste fællesnævner dur ikke. Fokus på ejerskab i forbundene: Inddrage de forskellige udvalg Udarbejde en kommunikationsstrategi Igangsætte en proces ifm de kendte fora og mødestrukturer Udsende kompendium omkring værdierne til atleterne Politiske niveau implementering: Hvilke behov er der for hjælp fra Team Danmark/DIF. Tydelig signal fra TD og DIF om at værdisættet er vigtigt og skal implementeres o Behov for fælles DIF-TD seminarer, konferencer, møder mv. for det politiske niveau i specialforbundene. o Uddannelse/kompetence-udvikle specialforbundene i værdibaseret ledelse. DIF/TD- og udviklingskonsulenterne skal uddannes til at håndtere udviklingsprocesserne. o Krav om implementering af værdisæt kan også skrives ind i samarbejdsaftalerne ml. TD og kommunerne Mediekampagne o DIF/TD skal gennemføre en generel medie-kampagne om værdisættene for talentudvikling herunder også huske kommunerne. Kommunerne o Kommunerne er tætte på foreningerne. Money talks Kommunerne vil gerne være med i en implementeringsproces, hvis vi kan formulere en fælles implementeringsstrategi.

10 Internet o DIF s ekstranet kan bruges til at udveksle erfaringer og best practice, samt bruge TD/DIF s hjemmeside til at kommunikere de positive historier. Konsulentbistand o Mulighed for/ønske om konsulentbistand til implementerings-processerne fra dedikerede personer, som har forstand på processerne. Netværksgrupper o Forslag med netværksgrupper om talentudviklings-strategier. 3.6 Uddannelsesinitiativer Deltagerne i denne gruppe vil arbejde med, hvordan værdisættet kan implementeres i træneruddannelserne (både forbund, DIF og TD) samt i lokale samt kommunale seminarer. Gruppen vil både drøfte, hvor det er særligt vigtigt at inddrage værdierne, samt hvordan de kan implementeres i uddannelserne. Indledende: - Starter vi på det rigtige niveau (politisk)? - SPF bestyrelser skal med, før SPF kan implementere i deres uddannelser. - Dvs. Step 1: Politisk ja (i SPF) og tage ejerskab! - Hvor konkret kan vi gøre det? Vi skal påvirke ledere og trænere men det er et langt sejt træk. Vedr. Forbund: - Det er ikke nødvendigvis de enkelte SPF s værdier men TD og DIF s vigtigt at inddrage SPF og gøre det idrætsspecifikt. - Forbundene skal købe ind på den - det skal op på det politiske plan. Det skal diskuteres i bestyrelserne på tværs i forbundene. - Vigtigt at SPF definerer tolkningen af værdisættet - en specificering af værdisættet for hver SPF er nødvendig. - Anerkende talentudviklerne. - Er værdierne understøttet af den eksisterende politik? (HUSET bruges som tjekliste) - Udviklingskonsulenter (i SPF) skal klædes på. - Udviklingskonsulenterne skal formidle til klubberne (SPF har bl.a. ikke en specifik lederudd.) Vedr. Kommunerne: - Kommunerne lytter til forbundene. - DIF og TD blåstempler. - Kommunen vil gerne facilitere. - Idrætsråd/kommune: Proces med klubledere med en udefra (DIF/TD). HUSET skal med på velkomstmøder, klubudviklingsforløb. Vedr. Klubberne: - De er i det lokale miljø 330 dage om året derfor er de lokale klubber vigtige. Vedr. Trænerne: - Nyt at italesætte værdier for trænere. - HUSET skal blive en del af dem man gør og det man er. - Tænke langsigtet. Hvornår skal man aflevere talentet. Talentet over holdet

11 - HUSET er ikke overflødigt, selvom man lægger sig op af elementerne allerede. Træneruddannelse: - Bruge HUSET som tjekliste til ATK, træneruddannelse, trænerrollen mv. (generelt ift. alt materiale). - Det kan godt diskuteres og undervises på DIF niveau. - Vigtigt at have det på DIF niveau for at tilgodese små forbund. - HUSET skal, udover at der kan være en generel del på DIF træneruddannelse, gøres idrætsspecifikke. - Have HUSET med først i en træneruddannelse (kendskab) evt. med eksempler. - Skal gennemsyre hele uddannelsesforløbet. - Der skal være en rød tråd. Det skal ikke blot nævnes og glemmes. - Alle skal kende til værdierne kendskab tidligt i trænerudd.forløbet. - Benytte samtaleskabelon med afsæt i HUSET - Underviserne (på tr.udd.) er dygtige og fornuftige, og kan sagtens implementere HUSET. - Samle undervisere og orientere. - Cases er gode som udgangspunkt. - Undervise i kommunikation og formidlingslære - Forslag til opgave på træneruddannelse: To eksempler på at det lykkedes to eksempler på at det ikke lykkedes. - Evt. fokus på udvalgte punkter forskellige steder i uddannelsen. Lederuddannelse/lederniveau: - Evt. Eliteklubleder-netværk: HUSET præsenteres af DIF/TD - Forslag: Newsletter, web, Årsmøde, ambassadører, værdispil, værdidilemmaer. - Mindre klubudviklingsforløb: Klubudviklingsforløb der ikke er så store og forkromede, at de ikke gennemføres. - Velkommen til bestyrelsen -møde, folder kunne facilitere. - Sportschefuddannelse: HUSET skal inddrages. - Tænke tjeklisten (HUSET) ind i eksisterende materialer og koncepter. Kigge eksisterende materiale igennem og supplere. - Det skal være gennemgående. - Evt. forslag: Klubcertificering: Man skal have vist noget handling. - Første trin bør være at italesætte HUSET på samme niveau som ATK for trænere altså tidligt i ens træner/lederkarriere. Bevidstgørelse af at værdisættet er der. - Ressourcer er en udfordring. Vi må have en pragmatisk tilgang. Ønskeliste? Hvad ønsker i allermest- hvad kan hjælpe Jer i det videre arbejde? - Korte sekvenser/undervisning (ikke lange kurser og omfattende materiale) - Gøre det enkelt. - HUSET (billedet af huset fra Powerpointen) evt. med underpunkter - APP: Men ikke bruge mange penge på det. - Tryk på fra DIF og TD oppefra. - Konkretisering: Hvordan gribes implementeringen an?

12 4. KONKLUSION Som konklusion på formiddagens og eftermiddagens workshop, har jeg nedenfor beskrevet nogle af de tiltag/redskaber, som jeg tænker, at man bør arbejde videre med, for at imødekomme nogle af de udfordringer og behov, der blev tydelige på dagen. Ud fra de drøftelser der var hele dagen, blev det særlig tydeligt, at der var en del udfordringer, der blev nævnt flere gange. 1. En af de udfordringer var, at der ikke var en brændende platform, eller en god grund til, hvorfor man skulle ændre på værdierne netop nu. Derfor er det vigtigt i den kommende implementeringsfase, at der bliver sat fokus på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med disse værdier (bestyrelsen og de gode historie). 2. En anden ting, der blev tydeligt var også, at forbundene og klubberne er meget forskellige og derfor har forskellige behov. Derfor kan det være godt at udvikle nogle redskaber, som klubberne kan bruge forskelligt såsom et dilemmaspil og en skabelon til talentudviklingsstrategier. Det er vigtigt at redskaberne bliver nemme at arbejde med. 3. Ligeledes blev det tydeligt, at der var meget, som de forskellige klubber kunne lære fra hinanden i forhold til implementeringsprocessen men også i forhold til erfaringsudveksling generelt. En måde at imødekomme dette behov kunne være at lave netværk i kommunerne, med fokus på implementering af værdierne. Deltagerne i netværket kunne dermed bruge netværket til at dele erfaringer omkring implementeringen samt få viden om nye tiltag om for eksempel nye konkurrencestrukturer.

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020)

Verdensmester i talentudvikling. Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) Verdensmester i talentudvikling Strategi for talentudviklingen i [X] forbund for perioden 2014-2016 (2017-2020) 1 Indledning Team Danmark har udarbejdet en vejledende skabelon, der skal hjælpe forbundene

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 1.0 Indledning og målsætning Såvel Team Danmark som Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en kommunestrategi, der har til hensigt

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: 2010-08-23 Senest revideret: 2011-17-01 Afsluttes: 2014-31-12 Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København

DBU København. En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub. København, 2014. DBU København En introduktion til klubrådgiverne og deres nytte for din klub København, 2014 nu med klubrådgiver? Hvad er det? DBU har på tværs af landet ønsket at tilbyde de samme støttevilkår for klubberne. Derfor

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Det vil vi Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Vision og mission Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune Præsentation Bolde i luften Idræts SFO Udfordringer Vision Idræts foreninger Idræts SFO Skoler Team Danmark Hillerød Kommune Breddeidræt

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on MENTOR/PORTFOLIO - talent og mo+va+on HYPOTESE Når den studerende stø,es i at formulere og forfølge personlige mål i studiet, og når underviser og studerende sammen evaluerer udviklingsprocessen i forhold

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

I handlingsplanen for 2010-2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning Titel Samværets betydning på højskolen Relation til s Handlingsplan (Mål og indsatsområde) I handlingsplanen for -2012 lægges der op til at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende samværets betydning

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for BPI Skydning Klubudvikling Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

#. Motion & Foreningsliv. Udvalgsdeltagere: Jørn F Andersen (HTF), Lars-Ole Kopp (Karup), Heidi Kristensen (Søllerød OK)

#. Motion & Foreningsliv. Udvalgsdeltagere: Jørn F Andersen (HTF), Lars-Ole Kopp (Karup), Heidi Kristensen (Søllerød OK) #. Motion & Foreningsliv. Udvalgsdeltagere: Jørn F Andersen (HTF), Lars-Ole Kopp (Karup), Heidi Kristensen (Søllerød OK) Der er følere ude hos Nord samt Øst. Strategisk mål #.1: Tilsikre Klubudviklingsprojektet

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Medarbejderens værdisæt

Medarbejderens værdisæt 1. Hvad er værdier? EFQM: Værdier værdigrundlag Fælles forståelse og forventninger til medarbejdernes adfærd hvad de interne og eksterne relationer er baseret på (fx. tillid, støtte og ærlighed) Værdierne

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014 National konference for VUM superbrugere Vejle, 7. Maj 2014 Har I med VUM fået et tættere samarbejde om brugerens forløb ml. forskellig afdelinger og på tværs af sektorer Oplever I, at udredninger og vurderinger

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Velkommen TAG DEL. Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk. vores samfund

Velkommen TAG DEL. Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk. vores samfund Velkommen TAG DEL 6 gode råd til, hvordan I kan få mere ud af at bruge TAG DEL til at involvere jeres omverden Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk Der er allerede mange, der har oprettet en profil og er begyndt

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere