Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014"

Transkript

1 - Referat fra seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014

2 Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 2 Behov og udfordringer Udfordringer Behov 4 3 Idekatalog Dilemmaspil Værdiambassadører Konkurrencestrukturer Talentudviklingsstrategi Politisk implementering Uddannelsesinitiativer 10 4 Konklusion 12

3 1. INDLEDNING Formålet med Implementeringskonferencen den 30. januar var at få input og ejerskab for implementeringsfasen, samt forberede redskaber, der kan være relevante til at understøtte implementeringsfasen. Nedenfor er referaterne fra formiddagens workshop omkring udfordringer og behov i de enkelte forbund samlet til et samlet referat. Derudover rummer dette referat input fra de enkelte workshops, der arbejdede med konkrete redskaber til implementeringsfasen i seminarets anden del. Afslutningsvis rummer referatet en konklusion på formiddagens og eftermiddagens drøftelser. Referatet er udarbejdet af chefkonsulent Mette Madsen fra konsulentvirksomheden Etikos. 2. UDFORDRINGER og BEHOV I formiddagens arbejdsgruppe var der fokus på behov og udfordringer i forhold til, hvad de enkelte forbund kunne se, som den største udfordring, og hvilke behov for hjælp til at imødekomme disse udforinger, der kunne være Udfordringer Nedenfor er samlet er referat fra de udfordringer, der kunne være i forbindelse med implementeringen af værdierne for talentudviklingen. Generelle udfordringer: Brændende platform o Det er ikke tydeligt for alle, hvorfor det er vigtigt at implementere nye værdier (den brændende platform) o Større forståelse af, hvilken evidens der ligger til grund for værdisættet Konkurrecenstrukturer o Konkurrencestrukturen fremme de korte mål, og det kan være svært for trænerne i et krydspres mellem forældre og bestyrelse at have fokus på, at konkurrencen er et middel til at fremme det større mål. Forskellige interessenter o At få klubledelsen eller bestyrelsen til at forstå, hvad værdierne betyder i praksis o At få forældrene til at forstå, hvad værdierne betyder i praksis Klubberne er meget forskellige, o Forbundene og klubbernes forskellighed gør det svært at finde fælles fodslag o Fælles værdisæt er ATK (Svømmeunionen). Største udfordring. Der er stor forskel på de forskellige klubber og deres sportslige niveauer. Forskel på hvordan det bliver opfattet og implementeret i foreningerne. Forskellige tolkninger af værdisættet. o Ejerskab. Proces.

4 Specifikke udforinger: Det ikke kommer til at erstatte de klubber, der allerede har et værdisæt Overveje, hvordan det passer sammen med den nuværende prisuddeling 2.2 BEHOV Efter drøftelserne omkring udfordringer talte vi kort om, hvor der var mest behov for støtte og hjælp. Generelle behov: Blåstempling: o En samlet udmelding fra klubber og kommune omkring vigtigheden af værdisættet. Det politiske niveau o Vigtigt at det bliver forankret i det politiske niveau Gøre det nemt og praktisk o Hvis det skal nå ud i praksis, skal det gøres nemt og praktisk anvendeligt o Kommunerne At gøre det nemt og spiseligt Der skal være en rød tråd. Det skal ikke blot nævnes og glemmes. Det skal være meget eksplicit at man har de værdier. Det skal blive en del af dem man gør og det man er. Specifikke behov: Samarbejde o Hjælpe til, hvordan man kan skabe et godt samarbejde mellem de forskellige aktører og atleten Konkurrencestrukturer o Nytænke konkurrencestrukturen så man hele tiden fremmer udviklingen fremfor medaljerne

5 3. Idekatalog 3.1 Dilemmaspil I denne gruppe arbejdede deltagerne med, hvordan man kunne anvende dilemmaer til at udarbejde et spil, der kunne hjælpe interessenter på alle niveau til at forstå, hvad værdierne betyder i praksis. Referat af dilemmagruppen Drøftelserne var omkring flere forslag til at anvende dilemmaer til at sætte værdierne på dagsordenen. Der blev nævnt anvendelsen af dilemmaer i forældrefoldere/informationsmateriale til forældre, til forældreaftener. Anvendelsen af dilemmaer i facebook grupper. Men drøftelserne centrerede sig primært om udvikling af dilemmaspil, med formålet at sætte værdierne til drøftelse i forbundene. Der blev arbejdet med to typer af spil. Et spil der lægger op til debat om værdierne ud fra dilemmaer. Et andet spil der lægger op til debat om værdierne gennem rollespil. Herunder en opsummering af de to spiltyper: Dilemmaspil: Dilemmaspillet produceres af TD og DIF og distribueres til forbundene, der anvender deres egne dilemmaer i spillet. Dilemmaspillet har til formål at sætte fokus på dilemmaer der opstår i løbet af atletens udvikling. Ligesom det er formålet at få fokus på hvordan værdierne udfordres i dilemmaer, men også hvordan værdierne kan være en hjælp til at skabe fokus i håndteringen af dilemmaer. Spillet kan designes meget simpelt, men tillægges flere grader af kompleksitet, alt efter ambitioner i forhold til spillets design. Spillet er tænkt som et brætspil, men kan også på et senere tidspunkt udvikles på en digital platform. Workshoppen var kreativ og bestod derfor i at tegne forslag til spildesign, det ses her på siden.

6 Rollespil Her er der lagt op til at værdierne drøftes ud fra de personer der spiller en rolle i atletens udvikling inklusiv atleten selv. Rollerne skal også håndtere et dilemma, men her er formålet i højere grad at få fokus på rollernes forskellige perspektiver på værdierne og hvordan de på forskellig vis prioriterer og forstår værdiernes betydning. Rollespillet er muligvis lidt sværere tilgængeligt end dilemmaspillet, fordi det kan være svært at spille en rolle. Konklusionen på workshoppen blev af et dilemmaspil vil være god og lettilgængelig måde at få en dialog i gang omkring værdierne. Samtidig vil det være en mulighed for at få sat fokus på de dilemmaer der opstår undervejs, hvor det kan være væsentligt at se sagen fra flere vinkler. 3.2 Værdiambassadører I denne gruppe arbejdede deltagerne med, hvordan man kan anvende værdiambassadører i de enkelte forbund til at understøtte implementeringsfasen. Gruppen kom med forskellige forslag til, hvem man kunne invitere til at være ambassadører, og hvad deres opgaver kunne være. Hvem kunne være værdiambassadører Forbundsansatte Forbundsansatte og trænere ATK- klubbers trænere og ledere Andre klubbers trænere Speedkursus til forbundsbestyrelse Hvem der har lyst Klubben udpeger en, som de syntes kan varetage opgaven. Udøvere Forældre Hvilke opgaver skal værdiambassadøren varetage? Indarbejde en kultur med værdisættet som omdrejningspunkt Informere, motivere og engagere klubbens udøvere, bestyrelse, ledere, trænere og forældre Formidle tydeligt hvorfor det er vigtigt og hvad effekten er Implementere værdierne i træningen og ATK En moral officer Hvem skal stå for uddannelsen af værdiambassadørerne? Forbundene skal stå for uddannelsen i samarbejde med DIF og TD Elitekommunerne skal stå for uddannelsen, så der kan tages lokale hensyn Hvem skal værdiambassadørerne referer til? Her var der forslag om, at personen ikke kun skulle referer omkring delmål og mål, men også opnår sparring og ideudveksling fra de/den, som ambassadøren referer til. Klubbestyrelsen Fællesnetværk (hvor alle værdiambassadører var samlet) ATK-konsulent eller talentkoordinator

7 3.3 Konkurrencestrukturer I denne gruppe arbejdede deltagerne med, hvordan man kan lave konkurrencestrukturer, ranglister og resultatformidling, der stemmer overens med talentets langsigtede kompetenceudvikling. Gruppen vil både undersøge, hvordan en anderledes konkurrencestruktur kunne se ud, samt hvilke interessenter, der er vigtige at inddrage. Refleksion over konkurrencestruktur: o DIF kan hjælpe forbundene, ved at hjælpe dem med hvordan forbundene skal anvende værdierne. Evt. ved at DIF udarbejder en spiseseddel. o Et forbund bør sammenholde sin konkurrencestruktur under seniorniveau. Talentudviklingsstrategi skal være en del af det. o Nye konkurrenceformer, hvor man kan mixe den generelle. Bonuspoint. Anderkende ledelse. o Turneringsstrukturen skal understøtte talentudviklingen. o Eksempel: Future landshold. o Udtagelser: Handler om at tænke udvikling. o Blive bedre til at tænke både og. De allerbedste, så man kan lave både og. o Vigtigt at udøverne lære at vinde. o Konkurrencepoint Idekatalog til konkurrencestrukturer Talentet i centrum - Ranglistestrukturen bør organiseres så det ikke bare er et spørgsmål om kvantitet men også om kvalitet. - Udtagelser: Både tages hensyn til resultat og udvikling - Udvælgelseskriterier skal ikke laves alt for objektive. - Opmærksomhed på at drenge og piger kan have forskelligt niveau - Resultatformidling: Spilleren skal være i centrum, ikke resultatet. - Forbundet kan overveje at inddrage yderligere pointgivende elementer i konkurrencer. - Lige børn leger bedst. Matche dem der er dygtige. - Glem ikke dem der er udviklet sent - Tjekliste eller idekatalog fra DIF/TD som et bilag til værdisættet. Redskab til at arbejde videre med værdierne. - Talentrekruttering fra idrætsgren til idrætsgren. 3.4 Talentudviklingsstrategier I denne gruppe vil man alt efter behov arbejde med en spørgeguide eller en skabelon til at implementere talentværdierne i allerede eksisterende eller nye talentstrategier. Om fokus bliver på eksisterende eller nye talentstrategier afhænger af behovet hos deltagerne i gruppen. Fokus punkter, hvis man skal lave fælles talentudviklingsstrategi: Forskellighed o Bevidsthed omkring forskellige værdier i forskellige kulturer/idrætsgrene o Dansk handicap Forbund repræsenterer 33 forskellige idrætsgrene, klubber, forældre mm. Sætter frem ad rettet fokus på para olympiske discipliner. Talent kan også være en person, der har mistet et ben som 30 årig. Hvordan håndteres disse udfordringer i implementeringsfasen

8 Fokus på hvorfor o Specialforbund og TD bør sælge varen (værdisættet). Kommunerne kan stå for implementeringerne i klubberne. Hvem og hvordan o Værdisættet skal implementeres i kommunernes idræts- og elitepolitik o Analyserer forbundets politik og strategier i forhold til værdisættet. Sikre sammenhængskraft med udgangspunkt i det, forbundet allerede arbejder med. o Kæmpe opgave at følge op på værdisættet løbende med henblik på fastholdelse og videreudvikling o Vigtigt at få konkretiseret værdisættet med den enkelte klub. Hvordan giver det mening i vores klub? o Værdisættet giver en mulighed for at spørge nysgerrigt ind til, hvad der prioriteres i klubberne og hvorfor? o Vigtigt at tage fat i aktuelle problemstillinger, som betyder noget for alle. Konkrete udfordringer/meningsskabende. o Spejle værdierne i forhold til konkrete udvalgte problemstillinger med henblik på udvælgelse af fælles konkrete handlinger. Konkrete redskaber: 1. Udfordring ved implementering af værdier i forskellige kulturer/idrætsgrene 2. Politik, strategi, organisation 3. Praksis Buttom/up o Formidling via ATK certificering o Opsøge input fra klub og klubledere o Involvering af ansatte i kraftcenter o Kraftcenterlederuddannelse, hvor værdisættet kan indgå Top/down: - Indholdet er defineret fra top/down fra TD til forbund/elitekommuner til klubberne. Ejerskab kræver inddragelse som kræver viden. Forbundet skal ud i klubberne med udgangspunkt i centrale cases, som giver mening generelt eller specifikt i klubben. Involvering af forældre, ledelse, spillere og ledere o Kommunikation er vigtig værdisæt er et udspil o Må ikke blive en skueproces - Formalisere værdisættet via træneruddannelsen - Atleten skal møde værdisættet - Gennemgå strategien i forbund i forhold til værdisættet - Indholdsdiskussion i forhold til Det gode miljø - Inddragelse af cases fra Case-katalog - ATK-materialet skal have et afsnit, der omhandler værdierne. - Talentudviklingsstrategien skal have et afsnit om værdier. - Fokus på det tværgående i egen organisation fx elitetræning vs turneringsplanlægning - Skabelon til forbund, der ikke har noget i forvejen - Spørgeguide til forbund, der allerede er i gang.

9 - Beskrivelse af forløb og proces hvad betyder det for os? Køreplan Koncept. Rollefordeling: - Specialforbundene skal tage teten i forhold til at tegne værdierne, udarbejdelse af strategi mm og, evt. i samarbejde med Team Danmark. Kommunerne skal stå for implementeringsfasen - Tovholdere i de enkelte forbund - Hjælp til det indledende arbejde internt i forbundene. - Uddanne forankringsagender udviklingskonsulenter. 3.5 Politiske initiativer I denne gruppe vil deltagerne arbejde med, hvilket behov, der er for at inddrage det politiske niveau i implementeringsfasen, samt hvordan dette niveau kan bringes ind i implementeringsfasen. Udfordringer ift det politiske niveau: - Politisk ejerskab: - Kræver kendskab - I praksis vilje/evne til at binde enkelt-sager op på værdierne ansvarlighed ift. værdierne - Vi skal have etableret samme motorvej vi skal stå sammen. - Kommunerne kan være med til at skabe rammer men ikke tage ansvar for de sportslige prioriteringer. - Er det ikke et dilemma, at de fleste specialforbund ikke har en talentudviklings-strategi, hvad kommer først strategi eller værdier (hønen/ægget)? - Vi må holde snuden i sporet og ikke tale om penge. Det handler om det etiske grundlag for talentudviklingsarbejdet. Værktøjer til at implementere. Det vigtige er at finde ud af i fællesskab, hvad det handler om. Laveste fællesnævner dur ikke. Fokus på ejerskab i forbundene: Inddrage de forskellige udvalg Udarbejde en kommunikationsstrategi Igangsætte en proces ifm de kendte fora og mødestrukturer Udsende kompendium omkring værdierne til atleterne Politiske niveau implementering: Hvilke behov er der for hjælp fra Team Danmark/DIF. Tydelig signal fra TD og DIF om at værdisættet er vigtigt og skal implementeres o Behov for fælles DIF-TD seminarer, konferencer, møder mv. for det politiske niveau i specialforbundene. o Uddannelse/kompetence-udvikle specialforbundene i værdibaseret ledelse. DIF/TD- og udviklingskonsulenterne skal uddannes til at håndtere udviklingsprocesserne. o Krav om implementering af værdisæt kan også skrives ind i samarbejdsaftalerne ml. TD og kommunerne Mediekampagne o DIF/TD skal gennemføre en generel medie-kampagne om værdisættene for talentudvikling herunder også huske kommunerne. Kommunerne o Kommunerne er tætte på foreningerne. Money talks Kommunerne vil gerne være med i en implementeringsproces, hvis vi kan formulere en fælles implementeringsstrategi.

10 Internet o DIF s ekstranet kan bruges til at udveksle erfaringer og best practice, samt bruge TD/DIF s hjemmeside til at kommunikere de positive historier. Konsulentbistand o Mulighed for/ønske om konsulentbistand til implementerings-processerne fra dedikerede personer, som har forstand på processerne. Netværksgrupper o Forslag med netværksgrupper om talentudviklings-strategier. 3.6 Uddannelsesinitiativer Deltagerne i denne gruppe vil arbejde med, hvordan værdisættet kan implementeres i træneruddannelserne (både forbund, DIF og TD) samt i lokale samt kommunale seminarer. Gruppen vil både drøfte, hvor det er særligt vigtigt at inddrage værdierne, samt hvordan de kan implementeres i uddannelserne. Indledende: - Starter vi på det rigtige niveau (politisk)? - SPF bestyrelser skal med, før SPF kan implementere i deres uddannelser. - Dvs. Step 1: Politisk ja (i SPF) og tage ejerskab! - Hvor konkret kan vi gøre det? Vi skal påvirke ledere og trænere men det er et langt sejt træk. Vedr. Forbund: - Det er ikke nødvendigvis de enkelte SPF s værdier men TD og DIF s vigtigt at inddrage SPF og gøre det idrætsspecifikt. - Forbundene skal købe ind på den - det skal op på det politiske plan. Det skal diskuteres i bestyrelserne på tværs i forbundene. - Vigtigt at SPF definerer tolkningen af værdisættet - en specificering af værdisættet for hver SPF er nødvendig. - Anerkende talentudviklerne. - Er værdierne understøttet af den eksisterende politik? (HUSET bruges som tjekliste) - Udviklingskonsulenter (i SPF) skal klædes på. - Udviklingskonsulenterne skal formidle til klubberne (SPF har bl.a. ikke en specifik lederudd.) Vedr. Kommunerne: - Kommunerne lytter til forbundene. - DIF og TD blåstempler. - Kommunen vil gerne facilitere. - Idrætsråd/kommune: Proces med klubledere med en udefra (DIF/TD). HUSET skal med på velkomstmøder, klubudviklingsforløb. Vedr. Klubberne: - De er i det lokale miljø 330 dage om året derfor er de lokale klubber vigtige. Vedr. Trænerne: - Nyt at italesætte værdier for trænere. - HUSET skal blive en del af dem man gør og det man er. - Tænke langsigtet. Hvornår skal man aflevere talentet. Talentet over holdet

11 - HUSET er ikke overflødigt, selvom man lægger sig op af elementerne allerede. Træneruddannelse: - Bruge HUSET som tjekliste til ATK, træneruddannelse, trænerrollen mv. (generelt ift. alt materiale). - Det kan godt diskuteres og undervises på DIF niveau. - Vigtigt at have det på DIF niveau for at tilgodese små forbund. - HUSET skal, udover at der kan være en generel del på DIF træneruddannelse, gøres idrætsspecifikke. - Have HUSET med først i en træneruddannelse (kendskab) evt. med eksempler. - Skal gennemsyre hele uddannelsesforløbet. - Der skal være en rød tråd. Det skal ikke blot nævnes og glemmes. - Alle skal kende til værdierne kendskab tidligt i trænerudd.forløbet. - Benytte samtaleskabelon med afsæt i HUSET - Underviserne (på tr.udd.) er dygtige og fornuftige, og kan sagtens implementere HUSET. - Samle undervisere og orientere. - Cases er gode som udgangspunkt. - Undervise i kommunikation og formidlingslære - Forslag til opgave på træneruddannelse: To eksempler på at det lykkedes to eksempler på at det ikke lykkedes. - Evt. fokus på udvalgte punkter forskellige steder i uddannelsen. Lederuddannelse/lederniveau: - Evt. Eliteklubleder-netværk: HUSET præsenteres af DIF/TD - Forslag: Newsletter, web, Årsmøde, ambassadører, værdispil, værdidilemmaer. - Mindre klubudviklingsforløb: Klubudviklingsforløb der ikke er så store og forkromede, at de ikke gennemføres. - Velkommen til bestyrelsen -møde, folder kunne facilitere. - Sportschefuddannelse: HUSET skal inddrages. - Tænke tjeklisten (HUSET) ind i eksisterende materialer og koncepter. Kigge eksisterende materiale igennem og supplere. - Det skal være gennemgående. - Evt. forslag: Klubcertificering: Man skal have vist noget handling. - Første trin bør være at italesætte HUSET på samme niveau som ATK for trænere altså tidligt i ens træner/lederkarriere. Bevidstgørelse af at værdisættet er der. - Ressourcer er en udfordring. Vi må have en pragmatisk tilgang. Ønskeliste? Hvad ønsker i allermest- hvad kan hjælpe Jer i det videre arbejde? - Korte sekvenser/undervisning (ikke lange kurser og omfattende materiale) - Gøre det enkelt. - HUSET (billedet af huset fra Powerpointen) evt. med underpunkter - APP: Men ikke bruge mange penge på det. - Tryk på fra DIF og TD oppefra. - Konkretisering: Hvordan gribes implementeringen an?

12 4. KONKLUSION Som konklusion på formiddagens og eftermiddagens workshop, har jeg nedenfor beskrevet nogle af de tiltag/redskaber, som jeg tænker, at man bør arbejde videre med, for at imødekomme nogle af de udfordringer og behov, der blev tydelige på dagen. Ud fra de drøftelser der var hele dagen, blev det særlig tydeligt, at der var en del udfordringer, der blev nævnt flere gange. 1. En af de udfordringer var, at der ikke var en brændende platform, eller en god grund til, hvorfor man skulle ændre på værdierne netop nu. Derfor er det vigtigt i den kommende implementeringsfase, at der bliver sat fokus på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med disse værdier (bestyrelsen og de gode historie). 2. En anden ting, der blev tydeligt var også, at forbundene og klubberne er meget forskellige og derfor har forskellige behov. Derfor kan det være godt at udvikle nogle redskaber, som klubberne kan bruge forskelligt såsom et dilemmaspil og en skabelon til talentudviklingsstrategier. Det er vigtigt at redskaberne bliver nemme at arbejde med. 3. Ligeledes blev det tydeligt, at der var meget, som de forskellige klubber kunne lære fra hinanden i forhold til implementeringsprocessen men også i forhold til erfaringsudveksling generelt. En måde at imødekomme dette behov kunne være at lave netværk i kommunerne, med fokus på implementering af værdierne. Deltagerne i netværket kunne dermed bruge netværket til at dele erfaringer omkring implementeringen samt få viden om nye tiltag om for eksempel nye konkurrencestrukturer.

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CSR1. en guide til det sociale ansvar

CSR1. en guide til det sociale ansvar CSR1 en guide til det sociale ansvar Præmis... 3 Definition... 3 CV Corporate Volunteering... 4 SE Socialt Entreprenørskab... 4 Indhold For virksomheder... 5 Hvorfor?... 5 Hvordan?... 5 Hvem?... 6 Hvad?...

Læs mere

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Marie Henriette Madsen og Iben Emilie Christensen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Et pilotstudie af implementering på tre nordjyske hospitalsafdelinger Publikationen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere