LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013"

Transkript

1 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf , Jens Søndergaards Museum, Transvej 4, Ferring, 7620, tlf Flyvholm Redningsstation, Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre. Alexander Nevskij-udstillingen, Kystcenteret, Kystcentervej 3, 7680 Thyborøn 1.3. Museumskategori og ejerforhold: Statsanerkendt selvejende kulturhistorisk lokalmuseum med kunstsamlinger Museets formål, herunder ansvars- og virkeområde: Ifølge sine vedtægter skal museet gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv aktualisere viden om kulturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende. Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarven for borgere og samfund og sikre kulturarv for fremtidens anvendelse. Museet samarbejder med andre statsanerkendte museer om de nævnte opgaver. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Kommune. Det overordnede formål med museets virksomhed er, at give brugerne en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Museet lægger særlig vægt på at udforske og formidle Vestjyllands kulturhistoriske placering i forhold til omverdenen, herunder egnens rolle i Limfjords- og Nordsøregionen. Desuden arbejder museet med emnerne digtning, kunst, åndsliv og naturvidenskab, hvor disse er af betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museet vægter den lokale forankring højt og skal medvirke bredt til egnens udvikling. Ansvarsområdet kan perspektiveres til middelalder og forhistorisk tid. Det arkæologiske arbejde varetages af Holstebro Museum Oprettelse: Museumsforeningen for og Omegn er oprettet i 1931, og museet åbnede i Medlemskab af foreninger og organisationer: Museet er medlem af ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Foreningen Museumsformidlere i Danmark (MID), Intrface, Museumstjenesten, Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kultursamarbejdet i det gamle Ringkøbing Amt, Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, Foreningen Danmarks Folkeminder, 1

2 Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark, Midtjyske Museers Udviklingsråd, Vestjyske Museers Samvirke, Limfjordsmuseernes Samvirke, Netværk Limfjorden og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 1.7. Samdriftsaftaler: Ingen Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre museer, institutioner m.v. Kommune: Der afholdes løbende møder mellem museets leder og Kommunes kulturforvaltning. Museet har bidraget til kommunens planarbejde på forskellig vis, fx Kulturmiljøarbejde for Thyborøn og Harboøre samt inputs til havneplanen for Havn. Museet har derudover gennemgået tilsendte lokalplanforslag og dispensationsafgørelser fra Kommune og Naturstyrelsen. Museets medarbejdere har haft et tæt samarbejde med kulturkonsulent Amanda Christensen om det digitale formidlingsprojekt Jernkysten. tilflytternetværk: Tovholderfunktionen har været varetaget af museets leder. Gennem arbejdet med tilflytternetværket har museet i 2013 samarbejdet med kommunens projekt for udenlandske tilflyttere Working in. Museet har stået for flere arrangementer for netværket, bl.a. kystudflugt med besøg på Flyvholm Redningsstation og Jens Søndergaards Museum. Museet skaffede via netværket medvirkende til SFIs undersøgelse af tilflytning til udkantsområder (Karen Mortensen, Det nationale forskningscenter for velfærd). Gravminderegistrering: Museet har bidraget med vejledning til gravminderegistrering på Harboøre kirkegård. Gravminderegistrering på Nørlem, Rom og Thyborøn kirkegårde er afsluttet. Nordvestjysk Folkeuniversitet: Hemming Klokker er formand for Nordvestjysk Folkeuniversitets lokalkomite. Folkeuniversitetet har afholdt 2 foredragsrækker på museet forår og efterår. Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt: Museet har bidraget til Kulturfestivalen Bølgen med vandrekoncert på Jens Søndergaards Museum samt aktiviteter under kulturnatten i. Endvidere har et af Jens Søndergaards malerier indgået i projektet Billedbølge (et samarbejde mellem billedeskoler og museer). Limfjordsmuseernes Samvirke: Museet har deltaget aktivt i arbejdet i samvirket hen over året. Mette Lund Andersen, og indtil april 2013 konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen, har fungeret som sekretær og kasserer for samvirket. Museets formand og leder har deltaget i en række bestyrelsesmøder, ledermøder og faglige møder. Samvirket har i 2013 stået bag den sejlende udstilling Min fjord-din fjord og undervisningsmaterialet Limfjordslitteratur.dk Udkanten set fra udkanten: Museet har samarbejdet med Museum Lolland Falster, Vesthimmerlands Museum og Museet for Thy og Vester Han Herred m.fl. omkring udviklingsprojektet Udkanten set 2

3 fra udkanten med henblik på forskning i begrebet udkant. Der er i 2013 oprettet en Udkantspulje, som museet er medlem af. Netværk Limfjorden: Museet er medlem af netværket men har i 2013 ikke deltaget i netværkets aktiviteter. Vestjyske Museers Samvirke: Der har ikke været afholdt møder i samvirket i Midtjyske museers udviklingsråd (MMU): Mette Lund Andersen er medlem af MMUs bestyrelse og har fra april 2013 deltaget i 3 bestyrelsesmøder. Lokalt kunstnetværk Verden til vest : Jens Søndergaards Museum deltager i et lokalt kunstnetværk, bestående af Museet for Religiøs Kunst, ET4U, Bovbjerg Fyr, Tuskær, Tukak, Turistbureau. Netværket koordineres af Kommunes kulturkonsulent. I 2013 afholdte ET4U et symposium The arts here today & tomorrow, hvori IBK deltog. Der var besøg fra Spanien, Frankrig, England, Sverige og Egypten. Som en del af symposiet var besøg på både Museum og Jens Søndergaards Museum. Der planlægges udveksling i North Sea Living: Museet samarbejder med North Sea Living om at udvikle Vandbygningsvæsenets tidligere område i Thyborøn med henblik på et fremtidigt formidlingssamarbejde. Museet har i 2013 bidraget med formidlingsmateriale om motorredningsbåden MRB 20. Bovbjerg Fyr Jens Søndergaards Museum har i 2013 samarbejdet med Bovbjerg Fyr omkring en fælles vandrekoncert med middelaldergruppe Virelai. Inger Bjørn Knudsen sidder i Bovbjerg Fyrs fondsbestyrelse Museets leder, navn og stilling: Mette Lund Andersen, cand. mag. i europæisk etnologi. Indtil 1. april 2013 har cand. mag. i europæisk etnologi Sille Radoor Larsen fungeret som konstitueret leder under MLAs barselsorlov Samlinger, arkiver, bibliotek: 2.2. Samlinger: Revisionskontoret -Thyborøn har gennemført samlingsrevision uden kommentarer. 2.3 Udlån: Ingen. Museet har arbejdet videre med oprydning og forbedringer i magasinet. En række genstande er blevet kasseret efter forudgående tilladelse fra Kulturstyrelsen. Der er opsat en ny affugter i magasinet samt en klimalogger, der skal holde øje med temperatur og luftfugtighed. Museet har i 2013 påbegyndt en revision af museets malerisamling med henblik på at kunne prioritere bevaringsindsatsen og med henblik på at udskille værker med ringe relevans for samlingen. Revisionen forventes gennemført i

4 2.5. Inddeponeringer: Museet har i perioden maj-november haft lånt over 100 værker fra private til udstillingen på lærred Arkiver: Museets arkiv består næsten udelukkende af kopier, udklip og afskrifter. Originalt materiale henvises/afleveres til Lokalarkiv på Bibliotek. Museets arkiv udbygges løbende med oplysninger og materiale. En oversigt over museets arkivmateriale er tilgængelig via hjemmesiden og bliver hyppigt brugt af museets brugere. 2.7 Bibliotek: 3.0. Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning: 3.1. Indsamling: Museet formulerede i 2006 en indsamlingspolitik, som vægter aktiv indsamling af enkeltstående betydningsbærende genstande i forbindelse med undersøgelser. Den passive indsamling begrænser sig til genstande, der supplerer og kompletterer de eksisterende samlinger indenfor de emner, der er formuleret i museets vedtægter og arbejdsplaner. Erhvervelser: 0125X0098 Maleri af Jahnsen: set fra vest X0099 Glasrude fra Jespersens hotel 0125X0100 Maleri: Udsigt over sø. Christian Lysgaard-Madsen X0062 Barnesko 0122X0032 Maleri af Niels Bjerre: Blomsterbord under ateliervindue F0001 Foto af Korsvejshus i Klosterheden. 0156F : Digitale fotos fra Aabogaard optagelseshjem, Klosterheden.1930 erne Undersøgelser: Forhistorisk tid: Holstebro Museum har foretaget følgende arbejde i Kommune: DKM Østvangen. Forundersøgelse forud for byggemodning i Bækmarksbro. DKM Fabjerg. Overvågning af etableringen af cykelsti mellem Fabjerg og. Her har der været spredte jernalderfund. DKM Volder Mark. Forundersøgelse forud for etablering af vindmøller ved Ramme. DKM Bøvling Plantage. Forundersøgelse forud for skovrejsning ved Bøvling. Nyere tid: Sille Radoor Larsen: Arkiv- og litteraturstudier vedr. strandede skibe til brug for formidlingsprojektet Jernkysten. Mette Lund Andersen: Arkiv- og litteraturstudier vedr. motorredningsbåd MRB 20, Thyborøn. Til brug for plancheudstilling ved redningsbåden i Thyborøn. Samt som basis for overvejelser om hvorvidt museet vil optage redningsbåden i samlingen Forskning: Inger Bjørn Knudsen: Bag pigtråd Rom flygtningelejr. Arkivundersøgelser forud for formidlingsprojekt om Romlejren en lejr for tyske flygtninge syd for fra

5 1948. Formålet med undersøgelserne, har været at kortlægge lejrens historie og se på forholdene og livet i lejren med henblik på at formidle dette i et foredrag, en udstilling og en forskningsartikel i Mette Lund Andersen: Den kultiverede og kultiverende skov. Klosterheden Statsskovdistrikt ca Første del af fælles forskningsprojekt med Holstebro og Struer Museum. Forskningsprojektet handler om Statsungdomslejren Klosterheden senere kaldet Statens arbejdstekniske ungdomsskole Klosterheden. Formålet med projektet har været at se på skoven som et sted for aktivering af unge arbejdsløse, og for kultivering af disse i betydningen at uddanne og udvikle evner og færdigheder og at bibringe kundskaber og civilisere de unge mennesker. Projektet skal ses i relation til Holstebro og Struer Museer som har beskæftiget sig med den kultiverede skov dvs. opdyrkning og drift af plantagen i historisk perspektiv Konservering og bevaringsarbejde 4.1. Konservering: Fælleskonserveringen, Aarhus: 0122X0032 Maleri af Niels Bjerre: Blomsterbord under ateliervindue 1938 Fælleskonserveringen har et gammelt prospekt af til konservering, som pga. malingslagets beskaffenhed rummer store udfordringer. Arbejdet med at gennemgå museets kunst på papir har været sat i bero pga. konservatorens barselsorlov. Det forventes genoptaget i På baggrund af gennemgangen vil de vurdere konserveringsbehovet. Konserveringscenter Vest, Ølgod: Følgende genstande er konserveret på Konserveringscenter Vest, Ølgod: Thøger Larsens globus. Kirkes gamle urværk er under konservering og leveres tilbage til vinterferien 2014 Ang. magasinet på Klinkby Skole: Der blev i 2012 konstateret skimmel på mange af museets genstande i magasinet. Museet har derfor indkøbt en ny affugter til magasinet ligesom der er opsat en datalogger, der skal holde øje med klimaforholdene. På den måde skulle udviklingen af skimmel være stoppet. Der er truffet aftale med Konserveringscenter Vest om, at de hjælper med at tage hånd om afrensning af de skimmelangrebne genstande i samarbejde med museets personale Bevaringsarbejde: Museet har samarbejdet med Kommune om bevaringsarbejde. Museet har bidraget med inputs til kulturmiljøredegørelserne for Harboøre og Thyborøn. I forbindelse med omlægningen af Havn er museet kommet med forslag til navne til pladser på havnen med baggrund i personer med betydning for havnen/byen. Kommunen har valgt at bruge museets forslag. Museet har endvidere rådgivet kommunens medarbejdere og medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget i spørgsmålet om bevaring af en havnekran, som nu er blevet genopstillet på Havn. Museet har i tre sager afgivet høringssvar vedr. nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Desværre er museets anbefalinger ikke blevet fulgt. 5

6 5.0. Formidling 5.1. Formål: Det overordnede formål med museets formidling er at give museets brugere en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Lokalt ser museet det som en væsentlig opgave at give egnens befolkning et historisk perspektiv på livet i Vestjylland. Regionalt ønsker museet at bidrage til at markere Vestjyllands særlige placering i Danmarkshistorien og områdets rolle som en del af Limfjords- og Nordsøregionen samt at bidrage til en diskussion om regionalt særpræg. På et tredje plan ønsker museet at formidle sammenhænge inden for digtning, kunst, åndsliv og videnskab gennem Jens Søndergaards Museum, Skulpturstien, Thøger Larsen-samlingen og Planetstien Udstilling: Generelt: Besøgstallet på Museum har været 2.989, heraf i grupper. Hertil kommer et anslået antal besøgende på på Planetstien, Skulpturstien og Minimuseet på Bovbjerg. Derudover har ca besøgt Alexander Nevskij udstillingen på Kystcentret. Åbningstider: Udstillingerne er åbne i vinterferien (uge 7) samt søndag og helligdage dagligt 13-17, lukket mandag, alle dage i efterårsferien uge 42 samt øvrige søndage i oktober Kontoret er åbent mandag-torsdag 8-16 samt fredag Museet har ved skiltning og gratis entre forsøgt at gøre udstillingerne i mere tilgængelige i kontortiden i vinterperioden En meget stor del af gruppebesøgene har fundet sted uden for udstillingernes faste åbningstid efter forudgående aftale. Det gælder også for folk med forespørgsler, studier i samling og arkiver m.v. Besøgstallet på Jens Søndergaards Museum har været 5.216, heraf i grupper. Åbningstider: åbent fra palmesøndag og efterårsferien tirsdag-søndag 11-17, alle dage 11-17, vinterperioden lørdag og søndag Derudover er der særlige åbningstider i vinterferie, påske og pinse, efterårsferie og i julen. Permanente udstillinger: Udstillingen på Flyvholm Redningsstation er fornyet som en del af projektet Jernkysten. Udstillingen i ovenlyssalen på Jens Søndergaards Museum er fornyet med to tablets en med et interview m. Jens Søndergaard og en med Christian Risgaards musik til Søndergaards digte. På væggene er opsat citater af Jens Søndergaard. Der er endvidere bygget et nyt møbel i salen. Særudstillinger: Fra 21. juni til 31. oktober viste museet særudstillingen på Lærred, som var en udstilling af tegninger og malerier med motiver fra. Alle værker var lånt af private. På baggrund af udstillingen blev der i efterårsferien udviklet en opgavejagt, hvor gæster skulle finde motiverne fra udstillingen ude i byen. De besøgende kunne vha. QRkoder se motiverne, når de stod på det rigtige sted i byen. Din Fjord - Min Fjord: Sejlende udstilling i samarbejde med Limfjordsmuseernes Samvirke. Udstillingen var blevet til på baggrund af et fælles undersøgelses- og indsamlingsprojekt i Udstillingen var etableret på den gamle Venøfærge og sejlede rundt til en række havne i Limfjorden. Udstillingen gæstede Havn den 2-3. juli, hvor museets medarbejdere stod for at bemande udstillingen og fortælle til publikum. 6

7 Lyden af : På baggrund af 16 fotos fra skabte elever på Musikskole elektroniske lydbilleder over temaerne morgen, dag, aften og nat. Ved hjælp af et trykknapsystem kunne lydbillederne kombineres i det uendelige. Efter en minifestival på Musikskole, hvor værket blev uropført, var der sommeren over mulighed for at opleve værket på Museum. På et bord med billeder og tilhørende kontakter, kunne de besøgende skabe deres egen version af Lyden af. Gennem mine øjne Tilflytternes : I samarbejde med Kommunes internationale tilflytternetværk Working in stod museet i regi af Tilflytternetværk for en fotokonkurrence og -udstilling. Tilflyttere kunne indsende fotos fra Kommune under følgende opdrag: Hvorfor har du som tilflytter valgt netop dette motiv? De tre bedste blev kåret ved arrangement d Billederne blev udstillet på havnen i i løbet af sommeren og på Bibliotek i løbet af efteråret Anden formidling: Hjemmeside: Der er løbende gennem året blevet lagt nyt materiale ind. Hjemmesiden dækker Museum, Jens Søndergaards Museum, Planetstien, Skulpturstien, Alexander Nevskijudstillingen og Flyvholm Redningsstation. Fra oktober 2013 også Jernkysten.dk. Berit Lykke Christensen har arbejdet på at udvikle et fotoarkiv over de enkelte sogne til museets hjemmeside. Besøgstallet på Museums hjemmeside i 2013 var besøgende. Besøgstallet på Jens Søndergaards Museums hjemmeside i 2013 var besøgende. Besøgstallet på Planetstiens hjemmeside i 2013 var besøgende. Besøgstal på Jernkysten.dk i 2013 (okt-dec) var 1032 besøgende. Besøgstal på Limfjordsmuseernessamvirke.dk i 2013 var besøgende. Digital formidling: Jernkysten Museum har i udarbejdet det digitale formidlingsprojekt Jernkysten. Digital formidling af et ubemandet udstillingssted. Projektet går ud på dels at gøre Flyvholm Redningsstation bedre tilgængelig som et ubemandet udstillingssted og dels at formidle nogle af de mange gode historier om strandinger og redningsvæsen, som knytter sig til kysten ud for Kommune. Projektet består af en ny udstilling på Flyvholm med digital lyd og lys og hvor redningsbåden er blevet sat bag glas. Bådens og stationens historie formidles med tekst og billeder. Der er skabt fri adgang for alle via en kodet dørtelefon. I tilknytning til Flyvholm men også uafhængigt af besøg der er der udviklet en app og hjemmeside, som fortæller om 12 forlis langs med kysten. App en har gps-funktion, så man kan finde frem til nøjagtig det sted på kysten, hvor skibet gik ned og vraget ligger. Limfjordslitteratur.dk : Museet har bidraget aktivt til Limfjordsmuseernes Samvirkes formidlings og undervisningsmateriale om Limfjordsforfattere. Se mere under undervisning. QR-guides: Museet er i 2013 begyndt at indarbejde digitale mundtlige fortællinger i sine permanente udstillinger vha. QR-koder. 7

8 Jens Søndergaards Verden Jens Søndergaards Museum har i 2013 i samarbejde med Heltborg Museum (Museum Thy) udarbejdet indhold til appen Jens Søndergaards Verden. Den forventes lanceret i Forespørgsler: Museet har besvaret en lang række forespørgsler, bl.a. følgende: Offentlige myndigheder: Kommune: Oplysninger om Thyborøns historie. Om havnekranen Havn, om navne på nye havnepladser, om hovedgården Kabbels bygninger. Thyborøn Havn: Vurdering af tilbud på bog om havnens 100års jubilæum Forskere, studerende: Karen Mortensen, SFI, det nationale forskningscenter for velfærd: Interview med Mette Lund Andersen om tilflytning til og om tilflytternetværkets ide og funktion. Ellen Damgaard: har brugt museets arkiv i forbindelse med sin kommende bog om s historie. Benny Boysen: Oplysninger om skonnerten Magnus af. Materiale om fam. Hestbech,. Kjeld Jensen: Har forfatteren Tom Kristensen opholdt sig i i 1917? Tina Høegh Nielsen: Spørgsmål vedr. Schønau og kongemiddagen på Bovbjerg 1826 Jesper Sørensen, specialestuderende historie: Gennemset materiale om Cheminova. Skoler: Lasse Ebbensgaard, Gymnasium: Oplysninger om Harboøre Forsamlingshus Derudover har museet besvaret mange spørgsmål i forbindelse med forberedelse af besøg på museet. Organisationer: Ole E. Mogensen: Foto til artikel om lokalbanernes signalanlæg. Bovbjerg Fyr: Foto af Ivan D. Konsul Andersens søn John Clausen, Danmarks Naturfredning Forening: beretning om Arctics forlis. Poul Erik Knudsen, Damernes Fond, : Materiale angående Damernes Magasin til brug for hjemmeside for Damernes Fond Bryggerlaug: Oplysninger om tidligere bryggerier i. Medier og forlag: HK og IBK Bidraget med materiale vedr. TL mm til udsendelse med Troels Kløvedal Information samt fotos om Havn til TV-program om skaterparken (DR Ina Lindgren) Oplysninger om sygehus ( Folkeblad). Hans Otto Loldrup: Forfatter til bog om apotek. Optagelse af Gjørups prospekt Allan Damgaard, journalist, : Foto til brug i bog om Varmeværk. Erik Skibsted: Fotofiler med Thøger Larsen og Jeppe Aakjær. Til film om Johannes Larsen. Uffe Bregendahl, TV Midtvest: Spørgsmål om krigergrave Rikke Haukrogh, journalist: Hvilken type slik børn spiste i 1960 erne? Andre museer, biblioteker, arkiver: Skærum Mølle, Gudrun Aspel: Fotofil af Teglværk og Teglgården 8

9 Morten Hahn Pedersen, Fiskeri- og Søfartsmuseet: Fotos fra Havn og centralgården til brug for publikation. Mette Guldberg, Fiskeri- og Søfartsmuseet: Handel med genbrugstøj i 1700tallet. Fra udlandet: Heather Mullen, USA: Oplysninger om i erne. William Davies, Australien: Oplysninger om skibet Ocean Belle af Aberystwyth. Jan Klitgård, Island: Oplysninger om Klitgård i Ferring Vurdering af om lænestol i privateje stammer fra fregatten Alexander Nevskij (med hjælp fra Maritime Museum i Skt. Petersborg). Private: Museets medarbejdere svarer næsten dagligt på spørgsmål fra private, i år har vi bl.a. givet oplysninger og vejledning vedr.: Den første melodi til Danmark nu blunder den lyse nat, som blev sunget ved Jenlefesten i Kopi af Emil Ilkjærs barndomserindringer. Foto af Vandborg præstegård før 1918.Forskellige spørgsmål om by. Spørgsmål vedr. Møllesøen. Fotos af Lillelund i Nees. Spørgsmål ang. Kr. Bjerre malerier på Bovbjerg Badehotel. Materiale om slægten Hestbech. Kopi af Gjørups prospekt fra Spørgsmål om melodibog til Harboøresangbogen. Spørgsmål om Kr. Bjerre radering. Spørgsmål vedr. akvarel af Hans Brygge. Oplysninger om vugge i udstilling. Fotos af Apotek. Oplysninger vedr. Købm. Anneberg, Dybe. sygehus og fattiggård. Stedbestemmelse af Niels Bjerre maleri. Øster Mølle i Fabjerg og Præst Laurits Gregersen, Vandborg. Fremvisning af indleveret brudekjole. Fam. Slök og Afholdsbevægelsen. Fil af H. Brygge akvarel. Fotos og info om Mathilte-skibene. Fotos og info om firmaet Reinholdt Ottesen. Hertil kommer et antal ikke noterede kortere forespørgsler fra slægtsforskere (hvor museet ikke har haft materiale at tilbyde, men har kunnet rådgive om andre muligheder). Utallige turistspørgsmål i skranken både i Vesterhus og på Jens Søndergaards Museum om andre udstillinger og seværdigheder på egnen, vejvisning, henvisninger til spisesteder etc. Foredrag og aktiviteter på Museum: 17.1: Nytårskur for medlemmerne af Tilflytternetværk. 12.6: Indvielse af Jernkysten på Flyvholm Redningsstation 21. 6: Åbning af udstillingen på Lærred 11.10: på lærred : mobil-motiv-jagt i forbindelse med Kulturnat i. I løbet af 2013 har Museum afholdt en række foredrag i samarbejde med Nordvestjysk Folkeuniversitet: Krige, kunst, kultur og krise Danmark : National identitet vi, de, dem og os. v. Gunvor Vestergaard, cand. mag. og konsulent i Grænseforeningen. De Slesvigske Krige og v. Jens Ole Christensen, museumsinspektør/seniorforsker Ph.d. i historie; Statens Forsvarshistoriske Museum. Grundtvig og romantikken. v. Ulla Bidstrup, lektor, ph.d., præst og litteraturhistoriker. Dansk Guldalder. v. Vigand Rasmussen, cand. mag. lektor og forfatter. Bunkers, miner og flygtninge - 2. Verdenskrig og tiden efter i lokalt perspektiv : Hitlers jyske Atlantvold - et spejl af verdenskrigen. v. Jens Andersen, museumsinspektør på Museumscenter Hanstholm. 9

10 Et sort kapitel i Danmarkshistorien? - minerydningen langs den jyske vestkyst. v. John V. Jensen, museumsinspektør på Varde Museum. Den anden besættelse - tyske flygtninge i Danmark v. John V. Jensen, museumsinspektør på Varde Museum. Grupper og omvisninger på Museum HK: Squaredansere fra Holstebro. Rundvisning og byvandring Herning Astronomiforening: Rundvisning Thøger Larsen IBK: 6.8: Oplæg om museet i forbindelse med fagdag for kommunens billedkunstlærere, som blev afholdt på museet (ca. 18 deltagere) 7.8: Aftenomvisning for privat gruppe (10 deltagere) 13.8: Omvisning på museet for Gymnasiums historiefaggruppe (8 deltagere) MLA: 25.8: Omvisning, på Lærred (10 deltagere) 21.9: Oplæg om egnen for deltagere i internationalt kunstseminar/ Grundtvigsk partnerskab.(35 deltagere) Offentlige omvisninger i udstillingen på lærred alle onsdage i juli og august. Offentlige omvisninger på Flyvholm Redningsstation alle torsdage i juli og august. Ture og byvandringer: MLA: : Byvandring i Thyborøn i forbindelse med indvielse af havnefornyelse. HK: Hold fra Nr. Vosborg. Byvandring Byvandringer for Borgerskolen og Livsstilhøjskolen. Onsdagsbyvandring juli-august. Daniel Eiler var guide på onsdagsbyvandringer i juli-august. Ellen Damgaard har haft byvandringer for grupper i. Foredrag og aktiviteter på Jens Søndergaards Museum: : Kultur til kanten. Fællesbillet med Bovbjerg Fyr. 19.5: Limfjordsstemninger - Koncert med Knud Høirup og Christian Risgaard (14 deltagere) 6.9: Vandrekoncertkoncert med Virelai (35 deltagere) og 18.10: Kunstværksted for børn i efterårsferien /v kunstner Gitte Klokker (6 børn og 3 voksne deltog) 1.12: Adventsarrangement v. Ferring Menighedsråd (37 deltagere). 4.10: Besøg af skoler der har arbejdet med Jens Søndergaards maleri i projektet Billedbølgen (42 elever + 4 lærere) Grupper og omvisninger på Jens Søndergaards Museum IBK: 9.1: Omvisning gruppe (10 deltagere) 8.8: Omvisning for Tilflytternetværk (8 deltagere) 10

11 19.9: Omvisning for deltagere i internationalt kunstsymposium/grundtvigsk partnerskab (ca. 50 deltagere) 21.9: Omvisning for Århus Domstift (32 deltagere) 21.9: Omvisning for privat gruppe (33 deltagere) Formidling til børn: I vinterferien havde Museum et tegneserieværksted for børn med udgangspunkt i Gantriis striber. I efterårsferien holdt Gitte Klokker kunstværksted for børn på Jens Søndergaards Museum. Foredrag og omvisninger uden for museet: HK: Friluftsfestival. Planetstitur i samarbejde med Fodslav Deltagelse i kulturfestival Bølgen på Bovbjerg Fyr SRL: : Foredrag om Strandinger og redningsvæsen. Vestjysk fjordkultur, Struer. MLA: : Foredrag om udkantsdanmark. KFUM. (25 pers.) Tale ved indvielse af cykelsti mellem Jens Søndergaards Museum og Bovbjerg Fyr (70 pers). IBK 11.4: Oplæg om Tilflytternetværk ved tilflyttermøde på Kommune Undervisning: Hemming Klokker og Inger Bjørn Knudsen har stået for gennemførelsen af en række skolebesøg. Besøgene på Museum har i mange tilfælde formet sig som en kombination af omvisning i museets udstilling og evt. ekskursion, typisk ad Planetstien. På Jens Søndergaards Museum har besøgene ofte været en kombination af omvisning, skitsetegning og en tur til havet. Skolebesøgene planlægges på forhånd med læreren. Learning Museum Museum trådte i 2011 ind i projektet Learning Museum , som er et landsdækkende udviklings- og samarbejdsprojekt, der har haft til hensigt at styrke og udvikle samarbejdet mellem museumsverdenen, læreuddannelsen og skoleverden. I løbet af 2013 har IBK sammen med Kirsten Bak Andersen fra Nr. Nissum Seminarium lavet et forløb sammen med et hold studerende. IBK har deltaget i seminarer m.m. Læs mere om projektet på: Limfjordslitteratur Museet har spillet en aktiv rolle i udviklingen af hjemmesiden limfjordslitteratur.dk med tilhørende app. Projektet er igangsat af Limfjordsmuseernes Samvirke med projektleder Else Bisgaard og blev endelig lanceret i Museum har arbejdet sammen med Gymnasium omkring bidraget vedr. Thøger Larsen. Museumsleder Mette Lund Andersen har deltaget i styregruppen bag projektet og har deltaget som sparringspartner for projektlederen samt i evaluering og formidling af projektet. Hemming Klokker har bidraget med små filmede fortællinger til app og hjemmeside og Søren Christensen har for museet indtalt et udvalg af Thøger Larsens digte til projektet. Museet har desuden bidraget med illustrationsmateriale bl.a. af forsider af Thøger Larsen digtsamlinger. Samarbejde med Christinelystskolen, Tilrettelæggelse af forløb i særudstillingen på lærred for hele indskolingen på Christinelystskolen i samarbejde med lærer Birgit Harpøth. Inspiration til udarbejdelse af billedvæg på skolen. IBK deltog i fernisering på skolen

12 I 2013 har følgende skoler benyttet museets skoletjeneste: Skole: Klassetrin: Emne Christinelystskolen Nørre Nissum skole Harboøre Skole Lemtorpskolen Thyborøn skole 10. kl. (3 hold) 0-3 kl. (5 hold) Specialklasse 5 kl (2 hold) Specialklasse 6. klasse. Indskoling 5. kl (2 hold) Stum elev Indskolingen 2-3. kl. Øvrige lokale skoler: Kristne Friskole: kl.: Historie (oldtid) Kristne Friskole, kl.: Thøger Larsen Fenskær Efterskole: (På Jens Søndergaards Museum) Produktionsskole: 2 hold (intro til museet) Fem forskellige emner i museet på lærred (maleri og historie) Livet i gamle dage Astronomi og Thøger Larsen Rundvisning Jens Søndergaard og skitsetegning Intro til Jens Søndergaard Thøger Larsen og Astronomi Særlig tilrettelagt rundvisning Bondestue og Thøger Larsen Omvisning på museet Ikke-lokale skoler på Museum: Struer Østre Skole, specialklasse: Thøger Larsen og astronomi Struer Østre Skole, 3. kl.(flere besøg): Thøger Larsen og astronomi Thyholm Friskole, kl.: Intro til Museum Resen Friskole, kl.: Intro til Museum Rolf Krake Skolen, 2. kl.: Astronomi Brårup Skole, 3. kl.(flere hold): Thøger Larsen og Planetstien Orkester efterskolen, (flere hold): Thøger Larsen og Planetstien Ikke-lokale skoler på Jens Søndergaards Museum: Gjerrild-Bønnerup Friskole, 0-9. kl.(4 hold): Undervisning og skitsetegning Vinderup Skole: Intro til Jens Søndergaard og skitsetegning Århus Efterskole kl.: Intro til Jens Søndergaard og skitsetegning Gudenådalens Friskole, Alle klassetrin: Intro til Jens Søndergaard og skitsetegning Struer Skolen. ikke klassedelt, flere besøg: intro til Jens Søndergaard og rundvisning Børneinstitutioner på Museum: Menighedsbørnehaven, : Rundvisning på museet Skt. Georgsgården, : Besøg uden rundvisning Degneparken, Nørre Nissum: Besøg uden omvisning Klinkby Børnehave: Besøg uden omvisning Gymnasiale uddannelser på Museum: Handelsskole: Intro til bys historie Gymnasium: Intro til bys historie Gymnasiale uddannelser på Jens Søndergaards Museum Gymnasium: Intro til Jens Søndergaard (sammen med italiensk gymnasieklasse) 12

13 Videregående uddannelser på Museum: Nørre Nissum Seminarium, Astronomi og intro til Planetstien (flere besøg). Videregående uddannelser på Jens Søndergaards Museum: Nørre Nissum Seminarium (flere besøg): Jens Søndergaard og museologi Højskoler mv. på Museum: Familie Højskole, Herning: Besøg uden omvisning Søndbjerg Ungdomshøjskole, Thyholm: Besøg uden omvisning Seniorhøjskolen, : Besøg uden omvisning Livsstilshøjskolen: Flere besøg med og uden omvisning Livsstilshøjskolen: Byvandring Højskoler o.l. på Jens Søndergaards Museum Senior Højskolen, flere besøg: Intro til Jens Søndergaard 5.5. Publikationer: på lærred. Leporello med motiver fra. Mette Lund Andersen: The shipwreck of the frigate Alexander Nevsky. I: Study on the Maritime Archaeology. Volume 7, North-West Russian Institute for the Cultural and Natural Heritage. Russian Academy of Sciences. Institute for the History of Material Culture. St. Petersburg. Mette Lund Andersen og Else Bisgaard: Limfjordslitteratur.dk. I: Danske museer, Nr. 4, 2013 Sille Radoor Larsen og Mie Ellekilde: Jernkysten de indledende øvelser til et digitalt formidlingsprojekt. I: MiD Magasin nr. 29, oktober PR-virksomhed: Radioindslag: Omtale af projektet Jernkysten i programmet Alletiders historie på P1 TV-indslag: HK arbejdede som konsulent for Troels Kløvedal i forbindelse med TV optagelser om Limfjorden. Avisomtale: Juni 2013: Artikel vedr. Jernkysten i Nu : Ejvind Larsen: Frie ord. I Information. August/september 2013: Omtale/efterlysninger i Politiken og Horsens Folkeblad i forbindelse med forskningsprojekt om Klosterheden. Herudover en række artikler om nyheder og arrangementer på museet i Folkeblad og Lokalavisen. Bl.a. om: Jernkysten (juni og oktober 2013), museets byggeplaner (maj 2013), museet arver (juni 2013), udstillingen på lærred (maj og juni 2013), udgivelse af billedhæfte (december 2013), konservering og udstilling af kirkeur (december 2013). 13

14 5.9. Kiosk- og cafeteriavirksomhed Hæftet på lærred indgår i sortimentet Bygninger og udendørsarealer Museum: I forbindelse med et sprunget vandrør til museet blev vandledningen fra gaden til måler fornyet. Jens Søndergaards Museum: Etableret nyt dræn foran garagen og anlagt terrasse foran kontoret. Flyvholm Redningsstation: Ny udstilling er færdiggjort og redningsstationen er blevet tilgængelig for publikum via en dørtelefon med kode. Man ringer til en telefonsvarer og får koden udleveret. Gratis entre. Der er opsat en tæller, som registrerer hvor mange, der går ind og ud af døren. Bovbjerg Minimuseum: Det er aftalt med Naturstyrelsen, at Museum bruger Minimuseet frem til 2020, mod at museet reparerer og maler skuret, der tidligere har tilhørt Vandbygningsvæsenet Ændringer af bygninger Møller Nielsens Tegnestue v/maa Per Clausen og Møller & Faurskov Landskabsarkitekter APS udarbejdede i 2012 en helhedsplan for ombygning af museet. Planen berører såvel museets bygninger og have. Det primære formål er at forbedre tilgængeligheden, men planerne om befatter også en større særudstillings- og foredragssal, en generel opdatering af publikumsfaciliteter samt energiforbedringer. Mette Lund Andersen har i 2013 arbejdet på at skaffe finansiering til byggeriet dog hidtil uden resultat. Ændringer vedr. udendørsarealer: 7.0. Inventar og materiel 7.1. Museumsteknisk udstyr: 7.3. Andet teknisk udstyr: 7.4. Udstillingsinventar og lign.: 7.6. Transportmidler: 8.0. Museets organisation og administration 8.1. Vedtægter m.v.: Museum har i 2013 revideret sine vedtægter. Anledningen var et ønske i bestyrelsen om at nedbringe antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 15 til 9. Samtidig blev vedtægterne tilpasset ordlyden i den ny museumslov samt andre anbefalinger fra Kulturstyrelsen. Vedtægerne er godkendt af museets bestyrelse og på generalforsamling i Museumsforeningen for og Omegn Godkendt af Kulturstyrelsen Kommune godkendte de nye vedtægter , der blev ikke taget stilling til antallet af kommunale repræsentanter i 2013, dette afventer beslutning i den nye kommunalbestyrelse efter valget i november

15 8.3. Bestyrelse: Museets bestyrelse har før generalforsamlingen den 14. maj 2013 bestået af følgende: Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Lise Thomsen Hygum Formand Anna Marie Touborg Jensen Gudum Næstformand Margrethe Lykke Bohnsen Harboøre Kasserer Kurt Lyhne Ingrid Riis Ferring Carl Chr. Munk Nielsen Henrik Damgren Nr. Nissum Kristian Tikjøb Olesen Vibeke Sloth Dybe Ivan Krogh Hansen Jens Pedersen Vrist Daniel Eiler Vakant Udpeget af Byråd: Ole Byskov Marie Poulsen Museets bestyrelse har efter generalforsamlingen d. 14. maj 2013 bestået af følgende: Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Daniel Eiler Formand Jens Pedersen Vrist Næstformand Margrethe Lykke Bohnsen Harboøre Kasserer Kurt Lyhne Anna Marie Touborg Jensen Gudum Henrik Damgren Nr. Nissum Kristian Tikjøb Olesen Udpeget af Byråd: Ole Byskov Til Marie Poulsen Til

16 Bestyrelsen har afholdt følgende møder: 5. februar 2013 Bestyrelsesmøde 23. april 2013 Bestyrelsesmøde 20. juni 2013 Bestyrelsesmøde 29. august 2013 Bestyrelsesmøde 2. november 2013 Lørdagsmøde inkl. bestyrelsesmøde 3. december 2013 Bestyrelsesmøde 8.4. Foreninger: Museumsforeningen har i 2013 haft 325 personer som medlemmer og 19 erhvervsmedlemmer. Kontingentet har været på kr. 175 for par og kr.125 for enkeltpersoner. Erhvervsmedlemmer betaler 500,- for små firmaer og 1.000,- for store. Medlemmerne har modtaget leporelloen på lærred sammen med et julebrev. Museumsforeningens udflugt blev afholdt søndag den 25. august. Udflugten gik til Ringkøbing Museum og de tyske bunkers på stranden ved Vesterhavet. Desuden har medlemmerne haft gratis adgang til Museum og Jens Søndergaards Museum, ligesom de har fået rabat på udvalgte bøger i museumsbutikken. Museet har i årets løb udsendt digitale nyhedsbreve til de af museumsforeningens medlemmer, som har opgivet deres adresse. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: Museets formand Daniel Eiler har deltaget i Samus temadag på Holstebro Museum den Forsikringer: Museets forsikringer har været tegnet i Topdanmarks Museumsforsikring. Forsikringerne blev nyvurderet i Museets personale 9.1. Generelle forhold vedrørende museets personale: Museumsleder Mette Lund Andersen har holdt barselsorlov fra 3. maj 2012 til 1. april I hendes fravær har cand. mag. etnolog Sille Radoor Larsen været konstitueret museumsleder. 9.2 Fast personale: Museet har i 2013 beskæftiget flg.: Museumsleder Mette Lund Andersen (heltid) Konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen (heltid) (til 31.8) Museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen (heltid) Museumspædagog Hemming Klokker (heltid) Bogholder Niels Larsen (deltid 28 timer) Museumsassistent Lene Damborg (deltid, ansat som vagtansvarlig for Museum) Museumsassistent Birgit Wettergren (deltid, regnskab ved JSM samt vagthold) Frivillige hjælpere: Berit Lykke Kristensen: hjemmeside og undervisningsmateriale. Daniel Eiler: Guide på byvandringer i. Arne Raundahl: Praktisk medhjælp Ellen Damgaard: Diverse. Personalemøder og arrangementer: 16

17 Der er afholdt personalemøder d. 18. marts og d. 11. december. Der har desuden været afholdt ugentlige tirsdagsmøder for det faste personale på LEM. Der er afholdt personalemøde for vagterne på JSM 23. januar. Personaleudflugten i maj blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. Byløb den 28. august, 3 deltagere. Personalets deltagelse i møder og arrangementer: SRL har deltaget i: 25.1.: Fælles seminar Limfjordsmuseernes Samvirke : Formidlingsseminar, ODM Horsens. En række møder og workshops i forbindelse med projektet Jernkysten. MLA har deltaget i: 29.4.: MMUs årsmøde, Århus 6.5.: Møde i Udkantspuljen, Bundsbæk Mølle : Møde om Thyborøn Havn 100 år i : Konference om kulturturisme, Heart Herning : Møde om konserveringscenterets fremtid, Ølgod : ODM årsmøde, Kolding : Faglig dag i Limfjordsmuseernes Samvirke, Nykøbing Mors : Chefnetværksmøde, ODM, Fredericia IBK har deltaget i: 25.1.: Fælles seminar Limfjordsmuseernes Samvirke, Skive 25.2: Temadag om cooperativ learning, Århus : ODMs formidlingsseminar, Horsens. 11.4: Netværksmøde for nyere tids inspektører i Region Midt, Århus 31.5: Temaeftermiddag på Kommune om Layar 25.6: Stormøde om kulturfestival Bølgen, Thyholm : Symposium The Arts here - today & tomorrow, området : Fagligt orienteringsmøde, ODM, Kolding : Learning Museum, Odense HK har deltaget i en række planlægningsmøder for Nordvestjysk Folkeuniversitet Andet personale: Vagthold ved LEM: Mette Lyhne, Jette Nygaard, Trine Sloth Hansen. Rengøring LEM: Lokalt rengøringsselskab Vagthold ved JSM: Mariane Maigaard, Gert Mølgaard, Mette Lyhne, Elin Hugger. Rengøring JSM: Tove Lisby. Projektansat ved LEM arkivarbejde vedr. Klosterheden: cand. mag. Marianne Sørensen Uddannelse Museets økonomi I 2013 har museet haft flg. ekstraordinære bevillinger: Tilskud til Learning Museum kr ,- Tilskud til Jernkysten digital formidling kr ,- Arv efter fhv. viceskoleleder Ellen Bruun, Herning: kr ,- 17

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse

Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse 23.4.2013 1 Indhold Side 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 3 2. Museets formål og ansvarsområde 3 3. Museets samarbejde med

Læs mere

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM Lemvig ÅRSREGNSKAB FOR 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM Lemvig ÅRSREGNSKAB FOR 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97.820025,

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2006

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2006 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2006 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97.820025,

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013

Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig juni 2013 Program studiebesøg, Udvalget for Landdistrikter og Øer i Lemvig 20.-21. juni 2013 Deltagere: Medlemmer fra udvalget for Landdistrikter og Øer Hans Chr. Schmidt (V) formand Thomas Danielsen (V) Flemming

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Vendsyssel Friskole/Børnehus Opgaver til Landsbypedellen Sankt Hans 2016 Ældretræf 2016 Facebook projekt

Vendsyssel Friskole/Børnehus Opgaver til Landsbypedellen Sankt Hans 2016 Ældretræf 2016 Facebook projekt Referat fra møde i Mosbjerg - Tolne Landsbyråd mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00 i Mosbjerg Sognegård. Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra 11. januar 2016 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget

Kulturudvalget. KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt. Kulturudvalget Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 201 Offentligt Kulturudvalget Indenlandske studietur Den 23. - 25. august 2006 Deltagerliste Kulturudvalget: Kim Andersen (V), formand Leif Mikkelsen (V) Ellen Trane

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune Program 2017 1 Indhold Sang og musik v/ Jan Lilholt... 3 Foredrag om Lemvig Kommune... 3 Generalforsamling... 4 Tur til Thyborøn... 4 Tur til Samsø... 5 Ferietur til Thüringen... 5 Virksomhedsbesøg på

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Skal en livshistorie fra jeres samling på DR TV? Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Søren Bitsch Christensen, ODA Kulturarv, 31. januar 2017 DR efterlyser livshistorier

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Lemvig Museums vision: At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension.

Lemvig Museums vision: At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension. MUSEETS MISSION & VISION Hvad er museets mission og vision Lemvig Museums mission: At fremme forståelsen for Lemvigegnens kultur, historie, litteratur, kunst og natur og bidrage bredt til egnens udvikling

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN PROGRAM FOR SÆSONEN 2009-2010 OKTOBER 2009 13., 14. og 15., tirsdag-torsdag kl. 11-15 Mosaikværksted

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LEMVIG MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF LEMVIG MUSEUM KVALITETSVURDERING AF LEMVIG MUSEUM 2014 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 LEMVIG MUSEUM... 4 Nøgletal i 2013... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Skive Gardens Årsberetning 2011

Skive Gardens Årsberetning 2011 1 Hermed udsendes skriftlig beretning om Skive Gardens aktiviteter i 2011. 2011 var et begivenhedsrigt år i Skive Garden, med mange aktiviteter. Bestyrelsen har løbende bestræbt sig på at informere om

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Dansk Vinhandel ApS Bord 2 Exclusive Intersport Bord 2 Exclusive Intersport Bord 2 Exclusive Titus Olie & Gas Bord 2 Exclusive Titus Olie & Gas Bord 2 Exclusive TUC Dekra

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne byde velkommen i Museets nye lokaler i fotograf Ib Sørensens tidligere atelier her på Degnemarken 2.

På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne byde velkommen i Museets nye lokaler i fotograf Ib Sørensens tidligere atelier her på Degnemarken 2. Museumsforeningen for Struer og Thyholm Bestyrelsens beretning 2006 På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne byde velkommen i Museets nye lokaler i fotograf Ib Sørensens tidligere atelier her på Degnemarken

Læs mere

Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen

Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen INFO 1/2016 Fredensborg Ny Kunstforening Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen Børneworkshop på biblioteket

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere