LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013"

Transkript

1 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf , Jens Søndergaards Museum, Transvej 4, Ferring, 7620, tlf Flyvholm Redningsstation, Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre. Alexander Nevskij-udstillingen, Kystcenteret, Kystcentervej 3, 7680 Thyborøn 1.3. Museumskategori og ejerforhold: Statsanerkendt selvejende kulturhistorisk lokalmuseum med kunstsamlinger Museets formål, herunder ansvars- og virkeområde: Ifølge sine vedtægter skal museet gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv aktualisere viden om kulturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende. Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarven for borgere og samfund og sikre kulturarv for fremtidens anvendelse. Museet samarbejder med andre statsanerkendte museer om de nævnte opgaver. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Kommune. Det overordnede formål med museets virksomhed er, at give brugerne en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Museet lægger særlig vægt på at udforske og formidle Vestjyllands kulturhistoriske placering i forhold til omverdenen, herunder egnens rolle i Limfjords- og Nordsøregionen. Desuden arbejder museet med emnerne digtning, kunst, åndsliv og naturvidenskab, hvor disse er af betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museet vægter den lokale forankring højt og skal medvirke bredt til egnens udvikling. Ansvarsområdet kan perspektiveres til middelalder og forhistorisk tid. Det arkæologiske arbejde varetages af Holstebro Museum Oprettelse: Museumsforeningen for og Omegn er oprettet i 1931, og museet åbnede i Medlemskab af foreninger og organisationer: Museet er medlem af ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Foreningen Museumsformidlere i Danmark (MID), Intrface, Museumstjenesten, Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kultursamarbejdet i det gamle Ringkøbing Amt, Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, Foreningen Danmarks Folkeminder, 1

2 Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark, Midtjyske Museers Udviklingsråd, Vestjyske Museers Samvirke, Limfjordsmuseernes Samvirke, Netværk Limfjorden og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 1.7. Samdriftsaftaler: Ingen Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre museer, institutioner m.v. Kommune: Der afholdes løbende møder mellem museets leder og Kommunes kulturforvaltning. Museet har bidraget til kommunens planarbejde på forskellig vis, fx Kulturmiljøarbejde for Thyborøn og Harboøre samt inputs til havneplanen for Havn. Museet har derudover gennemgået tilsendte lokalplanforslag og dispensationsafgørelser fra Kommune og Naturstyrelsen. Museets medarbejdere har haft et tæt samarbejde med kulturkonsulent Amanda Christensen om det digitale formidlingsprojekt Jernkysten. tilflytternetværk: Tovholderfunktionen har været varetaget af museets leder. Gennem arbejdet med tilflytternetværket har museet i 2013 samarbejdet med kommunens projekt for udenlandske tilflyttere Working in. Museet har stået for flere arrangementer for netværket, bl.a. kystudflugt med besøg på Flyvholm Redningsstation og Jens Søndergaards Museum. Museet skaffede via netværket medvirkende til SFIs undersøgelse af tilflytning til udkantsområder (Karen Mortensen, Det nationale forskningscenter for velfærd). Gravminderegistrering: Museet har bidraget med vejledning til gravminderegistrering på Harboøre kirkegård. Gravminderegistrering på Nørlem, Rom og Thyborøn kirkegårde er afsluttet. Nordvestjysk Folkeuniversitet: Hemming Klokker er formand for Nordvestjysk Folkeuniversitets lokalkomite. Folkeuniversitetet har afholdt 2 foredragsrækker på museet forår og efterår. Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt: Museet har bidraget til Kulturfestivalen Bølgen med vandrekoncert på Jens Søndergaards Museum samt aktiviteter under kulturnatten i. Endvidere har et af Jens Søndergaards malerier indgået i projektet Billedbølge (et samarbejde mellem billedeskoler og museer). Limfjordsmuseernes Samvirke: Museet har deltaget aktivt i arbejdet i samvirket hen over året. Mette Lund Andersen, og indtil april 2013 konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen, har fungeret som sekretær og kasserer for samvirket. Museets formand og leder har deltaget i en række bestyrelsesmøder, ledermøder og faglige møder. Samvirket har i 2013 stået bag den sejlende udstilling Min fjord-din fjord og undervisningsmaterialet Limfjordslitteratur.dk Udkanten set fra udkanten: Museet har samarbejdet med Museum Lolland Falster, Vesthimmerlands Museum og Museet for Thy og Vester Han Herred m.fl. omkring udviklingsprojektet Udkanten set 2

3 fra udkanten med henblik på forskning i begrebet udkant. Der er i 2013 oprettet en Udkantspulje, som museet er medlem af. Netværk Limfjorden: Museet er medlem af netværket men har i 2013 ikke deltaget i netværkets aktiviteter. Vestjyske Museers Samvirke: Der har ikke været afholdt møder i samvirket i Midtjyske museers udviklingsråd (MMU): Mette Lund Andersen er medlem af MMUs bestyrelse og har fra april 2013 deltaget i 3 bestyrelsesmøder. Lokalt kunstnetværk Verden til vest : Jens Søndergaards Museum deltager i et lokalt kunstnetværk, bestående af Museet for Religiøs Kunst, ET4U, Bovbjerg Fyr, Tuskær, Tukak, Turistbureau. Netværket koordineres af Kommunes kulturkonsulent. I 2013 afholdte ET4U et symposium The arts here today & tomorrow, hvori IBK deltog. Der var besøg fra Spanien, Frankrig, England, Sverige og Egypten. Som en del af symposiet var besøg på både Museum og Jens Søndergaards Museum. Der planlægges udveksling i North Sea Living: Museet samarbejder med North Sea Living om at udvikle Vandbygningsvæsenets tidligere område i Thyborøn med henblik på et fremtidigt formidlingssamarbejde. Museet har i 2013 bidraget med formidlingsmateriale om motorredningsbåden MRB 20. Bovbjerg Fyr Jens Søndergaards Museum har i 2013 samarbejdet med Bovbjerg Fyr omkring en fælles vandrekoncert med middelaldergruppe Virelai. Inger Bjørn Knudsen sidder i Bovbjerg Fyrs fondsbestyrelse Museets leder, navn og stilling: Mette Lund Andersen, cand. mag. i europæisk etnologi. Indtil 1. april 2013 har cand. mag. i europæisk etnologi Sille Radoor Larsen fungeret som konstitueret leder under MLAs barselsorlov Samlinger, arkiver, bibliotek: 2.2. Samlinger: Revisionskontoret -Thyborøn har gennemført samlingsrevision uden kommentarer. 2.3 Udlån: Ingen. Museet har arbejdet videre med oprydning og forbedringer i magasinet. En række genstande er blevet kasseret efter forudgående tilladelse fra Kulturstyrelsen. Der er opsat en ny affugter i magasinet samt en klimalogger, der skal holde øje med temperatur og luftfugtighed. Museet har i 2013 påbegyndt en revision af museets malerisamling med henblik på at kunne prioritere bevaringsindsatsen og med henblik på at udskille værker med ringe relevans for samlingen. Revisionen forventes gennemført i

4 2.5. Inddeponeringer: Museet har i perioden maj-november haft lånt over 100 værker fra private til udstillingen på lærred Arkiver: Museets arkiv består næsten udelukkende af kopier, udklip og afskrifter. Originalt materiale henvises/afleveres til Lokalarkiv på Bibliotek. Museets arkiv udbygges løbende med oplysninger og materiale. En oversigt over museets arkivmateriale er tilgængelig via hjemmesiden og bliver hyppigt brugt af museets brugere. 2.7 Bibliotek: 3.0. Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning: 3.1. Indsamling: Museet formulerede i 2006 en indsamlingspolitik, som vægter aktiv indsamling af enkeltstående betydningsbærende genstande i forbindelse med undersøgelser. Den passive indsamling begrænser sig til genstande, der supplerer og kompletterer de eksisterende samlinger indenfor de emner, der er formuleret i museets vedtægter og arbejdsplaner. Erhvervelser: 0125X0098 Maleri af Jahnsen: set fra vest X0099 Glasrude fra Jespersens hotel 0125X0100 Maleri: Udsigt over sø. Christian Lysgaard-Madsen X0062 Barnesko 0122X0032 Maleri af Niels Bjerre: Blomsterbord under ateliervindue F0001 Foto af Korsvejshus i Klosterheden. 0156F : Digitale fotos fra Aabogaard optagelseshjem, Klosterheden.1930 erne Undersøgelser: Forhistorisk tid: Holstebro Museum har foretaget følgende arbejde i Kommune: DKM Østvangen. Forundersøgelse forud for byggemodning i Bækmarksbro. DKM Fabjerg. Overvågning af etableringen af cykelsti mellem Fabjerg og. Her har der været spredte jernalderfund. DKM Volder Mark. Forundersøgelse forud for etablering af vindmøller ved Ramme. DKM Bøvling Plantage. Forundersøgelse forud for skovrejsning ved Bøvling. Nyere tid: Sille Radoor Larsen: Arkiv- og litteraturstudier vedr. strandede skibe til brug for formidlingsprojektet Jernkysten. Mette Lund Andersen: Arkiv- og litteraturstudier vedr. motorredningsbåd MRB 20, Thyborøn. Til brug for plancheudstilling ved redningsbåden i Thyborøn. Samt som basis for overvejelser om hvorvidt museet vil optage redningsbåden i samlingen Forskning: Inger Bjørn Knudsen: Bag pigtråd Rom flygtningelejr. Arkivundersøgelser forud for formidlingsprojekt om Romlejren en lejr for tyske flygtninge syd for fra

5 1948. Formålet med undersøgelserne, har været at kortlægge lejrens historie og se på forholdene og livet i lejren med henblik på at formidle dette i et foredrag, en udstilling og en forskningsartikel i Mette Lund Andersen: Den kultiverede og kultiverende skov. Klosterheden Statsskovdistrikt ca Første del af fælles forskningsprojekt med Holstebro og Struer Museum. Forskningsprojektet handler om Statsungdomslejren Klosterheden senere kaldet Statens arbejdstekniske ungdomsskole Klosterheden. Formålet med projektet har været at se på skoven som et sted for aktivering af unge arbejdsløse, og for kultivering af disse i betydningen at uddanne og udvikle evner og færdigheder og at bibringe kundskaber og civilisere de unge mennesker. Projektet skal ses i relation til Holstebro og Struer Museer som har beskæftiget sig med den kultiverede skov dvs. opdyrkning og drift af plantagen i historisk perspektiv Konservering og bevaringsarbejde 4.1. Konservering: Fælleskonserveringen, Aarhus: 0122X0032 Maleri af Niels Bjerre: Blomsterbord under ateliervindue 1938 Fælleskonserveringen har et gammelt prospekt af til konservering, som pga. malingslagets beskaffenhed rummer store udfordringer. Arbejdet med at gennemgå museets kunst på papir har været sat i bero pga. konservatorens barselsorlov. Det forventes genoptaget i På baggrund af gennemgangen vil de vurdere konserveringsbehovet. Konserveringscenter Vest, Ølgod: Følgende genstande er konserveret på Konserveringscenter Vest, Ølgod: Thøger Larsens globus. Kirkes gamle urværk er under konservering og leveres tilbage til vinterferien 2014 Ang. magasinet på Klinkby Skole: Der blev i 2012 konstateret skimmel på mange af museets genstande i magasinet. Museet har derfor indkøbt en ny affugter til magasinet ligesom der er opsat en datalogger, der skal holde øje med klimaforholdene. På den måde skulle udviklingen af skimmel være stoppet. Der er truffet aftale med Konserveringscenter Vest om, at de hjælper med at tage hånd om afrensning af de skimmelangrebne genstande i samarbejde med museets personale Bevaringsarbejde: Museet har samarbejdet med Kommune om bevaringsarbejde. Museet har bidraget med inputs til kulturmiljøredegørelserne for Harboøre og Thyborøn. I forbindelse med omlægningen af Havn er museet kommet med forslag til navne til pladser på havnen med baggrund i personer med betydning for havnen/byen. Kommunen har valgt at bruge museets forslag. Museet har endvidere rådgivet kommunens medarbejdere og medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget i spørgsmålet om bevaring af en havnekran, som nu er blevet genopstillet på Havn. Museet har i tre sager afgivet høringssvar vedr. nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Desværre er museets anbefalinger ikke blevet fulgt. 5

6 5.0. Formidling 5.1. Formål: Det overordnede formål med museets formidling er at give museets brugere en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Lokalt ser museet det som en væsentlig opgave at give egnens befolkning et historisk perspektiv på livet i Vestjylland. Regionalt ønsker museet at bidrage til at markere Vestjyllands særlige placering i Danmarkshistorien og områdets rolle som en del af Limfjords- og Nordsøregionen samt at bidrage til en diskussion om regionalt særpræg. På et tredje plan ønsker museet at formidle sammenhænge inden for digtning, kunst, åndsliv og videnskab gennem Jens Søndergaards Museum, Skulpturstien, Thøger Larsen-samlingen og Planetstien Udstilling: Generelt: Besøgstallet på Museum har været 2.989, heraf i grupper. Hertil kommer et anslået antal besøgende på på Planetstien, Skulpturstien og Minimuseet på Bovbjerg. Derudover har ca besøgt Alexander Nevskij udstillingen på Kystcentret. Åbningstider: Udstillingerne er åbne i vinterferien (uge 7) samt søndag og helligdage dagligt 13-17, lukket mandag, alle dage i efterårsferien uge 42 samt øvrige søndage i oktober Kontoret er åbent mandag-torsdag 8-16 samt fredag Museet har ved skiltning og gratis entre forsøgt at gøre udstillingerne i mere tilgængelige i kontortiden i vinterperioden En meget stor del af gruppebesøgene har fundet sted uden for udstillingernes faste åbningstid efter forudgående aftale. Det gælder også for folk med forespørgsler, studier i samling og arkiver m.v. Besøgstallet på Jens Søndergaards Museum har været 5.216, heraf i grupper. Åbningstider: åbent fra palmesøndag og efterårsferien tirsdag-søndag 11-17, alle dage 11-17, vinterperioden lørdag og søndag Derudover er der særlige åbningstider i vinterferie, påske og pinse, efterårsferie og i julen. Permanente udstillinger: Udstillingen på Flyvholm Redningsstation er fornyet som en del af projektet Jernkysten. Udstillingen i ovenlyssalen på Jens Søndergaards Museum er fornyet med to tablets en med et interview m. Jens Søndergaard og en med Christian Risgaards musik til Søndergaards digte. På væggene er opsat citater af Jens Søndergaard. Der er endvidere bygget et nyt møbel i salen. Særudstillinger: Fra 21. juni til 31. oktober viste museet særudstillingen på Lærred, som var en udstilling af tegninger og malerier med motiver fra. Alle værker var lånt af private. På baggrund af udstillingen blev der i efterårsferien udviklet en opgavejagt, hvor gæster skulle finde motiverne fra udstillingen ude i byen. De besøgende kunne vha. QRkoder se motiverne, når de stod på det rigtige sted i byen. Din Fjord - Min Fjord: Sejlende udstilling i samarbejde med Limfjordsmuseernes Samvirke. Udstillingen var blevet til på baggrund af et fælles undersøgelses- og indsamlingsprojekt i Udstillingen var etableret på den gamle Venøfærge og sejlede rundt til en række havne i Limfjorden. Udstillingen gæstede Havn den 2-3. juli, hvor museets medarbejdere stod for at bemande udstillingen og fortælle til publikum. 6

7 Lyden af : På baggrund af 16 fotos fra skabte elever på Musikskole elektroniske lydbilleder over temaerne morgen, dag, aften og nat. Ved hjælp af et trykknapsystem kunne lydbillederne kombineres i det uendelige. Efter en minifestival på Musikskole, hvor værket blev uropført, var der sommeren over mulighed for at opleve værket på Museum. På et bord med billeder og tilhørende kontakter, kunne de besøgende skabe deres egen version af Lyden af. Gennem mine øjne Tilflytternes : I samarbejde med Kommunes internationale tilflytternetværk Working in stod museet i regi af Tilflytternetværk for en fotokonkurrence og -udstilling. Tilflyttere kunne indsende fotos fra Kommune under følgende opdrag: Hvorfor har du som tilflytter valgt netop dette motiv? De tre bedste blev kåret ved arrangement d Billederne blev udstillet på havnen i i løbet af sommeren og på Bibliotek i løbet af efteråret Anden formidling: Hjemmeside: Der er løbende gennem året blevet lagt nyt materiale ind. Hjemmesiden dækker Museum, Jens Søndergaards Museum, Planetstien, Skulpturstien, Alexander Nevskijudstillingen og Flyvholm Redningsstation. Fra oktober 2013 også Jernkysten.dk. Berit Lykke Christensen har arbejdet på at udvikle et fotoarkiv over de enkelte sogne til museets hjemmeside. Besøgstallet på Museums hjemmeside i 2013 var besøgende. Besøgstallet på Jens Søndergaards Museums hjemmeside i 2013 var besøgende. Besøgstallet på Planetstiens hjemmeside i 2013 var besøgende. Besøgstal på Jernkysten.dk i 2013 (okt-dec) var 1032 besøgende. Besøgstal på Limfjordsmuseernessamvirke.dk i 2013 var besøgende. Digital formidling: Jernkysten Museum har i udarbejdet det digitale formidlingsprojekt Jernkysten. Digital formidling af et ubemandet udstillingssted. Projektet går ud på dels at gøre Flyvholm Redningsstation bedre tilgængelig som et ubemandet udstillingssted og dels at formidle nogle af de mange gode historier om strandinger og redningsvæsen, som knytter sig til kysten ud for Kommune. Projektet består af en ny udstilling på Flyvholm med digital lyd og lys og hvor redningsbåden er blevet sat bag glas. Bådens og stationens historie formidles med tekst og billeder. Der er skabt fri adgang for alle via en kodet dørtelefon. I tilknytning til Flyvholm men også uafhængigt af besøg der er der udviklet en app og hjemmeside, som fortæller om 12 forlis langs med kysten. App en har gps-funktion, så man kan finde frem til nøjagtig det sted på kysten, hvor skibet gik ned og vraget ligger. Limfjordslitteratur.dk : Museet har bidraget aktivt til Limfjordsmuseernes Samvirkes formidlings og undervisningsmateriale om Limfjordsforfattere. Se mere under undervisning. QR-guides: Museet er i 2013 begyndt at indarbejde digitale mundtlige fortællinger i sine permanente udstillinger vha. QR-koder. 7

8 Jens Søndergaards Verden Jens Søndergaards Museum har i 2013 i samarbejde med Heltborg Museum (Museum Thy) udarbejdet indhold til appen Jens Søndergaards Verden. Den forventes lanceret i Forespørgsler: Museet har besvaret en lang række forespørgsler, bl.a. følgende: Offentlige myndigheder: Kommune: Oplysninger om Thyborøns historie. Om havnekranen Havn, om navne på nye havnepladser, om hovedgården Kabbels bygninger. Thyborøn Havn: Vurdering af tilbud på bog om havnens 100års jubilæum Forskere, studerende: Karen Mortensen, SFI, det nationale forskningscenter for velfærd: Interview med Mette Lund Andersen om tilflytning til og om tilflytternetværkets ide og funktion. Ellen Damgaard: har brugt museets arkiv i forbindelse med sin kommende bog om s historie. Benny Boysen: Oplysninger om skonnerten Magnus af. Materiale om fam. Hestbech,. Kjeld Jensen: Har forfatteren Tom Kristensen opholdt sig i i 1917? Tina Høegh Nielsen: Spørgsmål vedr. Schønau og kongemiddagen på Bovbjerg 1826 Jesper Sørensen, specialestuderende historie: Gennemset materiale om Cheminova. Skoler: Lasse Ebbensgaard, Gymnasium: Oplysninger om Harboøre Forsamlingshus Derudover har museet besvaret mange spørgsmål i forbindelse med forberedelse af besøg på museet. Organisationer: Ole E. Mogensen: Foto til artikel om lokalbanernes signalanlæg. Bovbjerg Fyr: Foto af Ivan D. Konsul Andersens søn John Clausen, Danmarks Naturfredning Forening: beretning om Arctics forlis. Poul Erik Knudsen, Damernes Fond, : Materiale angående Damernes Magasin til brug for hjemmeside for Damernes Fond Bryggerlaug: Oplysninger om tidligere bryggerier i. Medier og forlag: HK og IBK Bidraget med materiale vedr. TL mm til udsendelse med Troels Kløvedal Information samt fotos om Havn til TV-program om skaterparken (DR Ina Lindgren) Oplysninger om sygehus ( Folkeblad). Hans Otto Loldrup: Forfatter til bog om apotek. Optagelse af Gjørups prospekt Allan Damgaard, journalist, : Foto til brug i bog om Varmeværk. Erik Skibsted: Fotofiler med Thøger Larsen og Jeppe Aakjær. Til film om Johannes Larsen. Uffe Bregendahl, TV Midtvest: Spørgsmål om krigergrave Rikke Haukrogh, journalist: Hvilken type slik børn spiste i 1960 erne? Andre museer, biblioteker, arkiver: Skærum Mølle, Gudrun Aspel: Fotofil af Teglværk og Teglgården 8

9 Morten Hahn Pedersen, Fiskeri- og Søfartsmuseet: Fotos fra Havn og centralgården til brug for publikation. Mette Guldberg, Fiskeri- og Søfartsmuseet: Handel med genbrugstøj i 1700tallet. Fra udlandet: Heather Mullen, USA: Oplysninger om i erne. William Davies, Australien: Oplysninger om skibet Ocean Belle af Aberystwyth. Jan Klitgård, Island: Oplysninger om Klitgård i Ferring Vurdering af om lænestol i privateje stammer fra fregatten Alexander Nevskij (med hjælp fra Maritime Museum i Skt. Petersborg). Private: Museets medarbejdere svarer næsten dagligt på spørgsmål fra private, i år har vi bl.a. givet oplysninger og vejledning vedr.: Den første melodi til Danmark nu blunder den lyse nat, som blev sunget ved Jenlefesten i Kopi af Emil Ilkjærs barndomserindringer. Foto af Vandborg præstegård før 1918.Forskellige spørgsmål om by. Spørgsmål vedr. Møllesøen. Fotos af Lillelund i Nees. Spørgsmål ang. Kr. Bjerre malerier på Bovbjerg Badehotel. Materiale om slægten Hestbech. Kopi af Gjørups prospekt fra Spørgsmål om melodibog til Harboøresangbogen. Spørgsmål om Kr. Bjerre radering. Spørgsmål vedr. akvarel af Hans Brygge. Oplysninger om vugge i udstilling. Fotos af Apotek. Oplysninger vedr. Købm. Anneberg, Dybe. sygehus og fattiggård. Stedbestemmelse af Niels Bjerre maleri. Øster Mølle i Fabjerg og Præst Laurits Gregersen, Vandborg. Fremvisning af indleveret brudekjole. Fam. Slök og Afholdsbevægelsen. Fil af H. Brygge akvarel. Fotos og info om Mathilte-skibene. Fotos og info om firmaet Reinholdt Ottesen. Hertil kommer et antal ikke noterede kortere forespørgsler fra slægtsforskere (hvor museet ikke har haft materiale at tilbyde, men har kunnet rådgive om andre muligheder). Utallige turistspørgsmål i skranken både i Vesterhus og på Jens Søndergaards Museum om andre udstillinger og seværdigheder på egnen, vejvisning, henvisninger til spisesteder etc. Foredrag og aktiviteter på Museum: 17.1: Nytårskur for medlemmerne af Tilflytternetværk. 12.6: Indvielse af Jernkysten på Flyvholm Redningsstation 21. 6: Åbning af udstillingen på Lærred 11.10: på lærred : mobil-motiv-jagt i forbindelse med Kulturnat i. I løbet af 2013 har Museum afholdt en række foredrag i samarbejde med Nordvestjysk Folkeuniversitet: Krige, kunst, kultur og krise Danmark : National identitet vi, de, dem og os. v. Gunvor Vestergaard, cand. mag. og konsulent i Grænseforeningen. De Slesvigske Krige og v. Jens Ole Christensen, museumsinspektør/seniorforsker Ph.d. i historie; Statens Forsvarshistoriske Museum. Grundtvig og romantikken. v. Ulla Bidstrup, lektor, ph.d., præst og litteraturhistoriker. Dansk Guldalder. v. Vigand Rasmussen, cand. mag. lektor og forfatter. Bunkers, miner og flygtninge - 2. Verdenskrig og tiden efter i lokalt perspektiv : Hitlers jyske Atlantvold - et spejl af verdenskrigen. v. Jens Andersen, museumsinspektør på Museumscenter Hanstholm. 9

10 Et sort kapitel i Danmarkshistorien? - minerydningen langs den jyske vestkyst. v. John V. Jensen, museumsinspektør på Varde Museum. Den anden besættelse - tyske flygtninge i Danmark v. John V. Jensen, museumsinspektør på Varde Museum. Grupper og omvisninger på Museum HK: Squaredansere fra Holstebro. Rundvisning og byvandring Herning Astronomiforening: Rundvisning Thøger Larsen IBK: 6.8: Oplæg om museet i forbindelse med fagdag for kommunens billedkunstlærere, som blev afholdt på museet (ca. 18 deltagere) 7.8: Aftenomvisning for privat gruppe (10 deltagere) 13.8: Omvisning på museet for Gymnasiums historiefaggruppe (8 deltagere) MLA: 25.8: Omvisning, på Lærred (10 deltagere) 21.9: Oplæg om egnen for deltagere i internationalt kunstseminar/ Grundtvigsk partnerskab.(35 deltagere) Offentlige omvisninger i udstillingen på lærred alle onsdage i juli og august. Offentlige omvisninger på Flyvholm Redningsstation alle torsdage i juli og august. Ture og byvandringer: MLA: : Byvandring i Thyborøn i forbindelse med indvielse af havnefornyelse. HK: Hold fra Nr. Vosborg. Byvandring Byvandringer for Borgerskolen og Livsstilhøjskolen. Onsdagsbyvandring juli-august. Daniel Eiler var guide på onsdagsbyvandringer i juli-august. Ellen Damgaard har haft byvandringer for grupper i. Foredrag og aktiviteter på Jens Søndergaards Museum: : Kultur til kanten. Fællesbillet med Bovbjerg Fyr. 19.5: Limfjordsstemninger - Koncert med Knud Høirup og Christian Risgaard (14 deltagere) 6.9: Vandrekoncertkoncert med Virelai (35 deltagere) og 18.10: Kunstværksted for børn i efterårsferien /v kunstner Gitte Klokker (6 børn og 3 voksne deltog) 1.12: Adventsarrangement v. Ferring Menighedsråd (37 deltagere). 4.10: Besøg af skoler der har arbejdet med Jens Søndergaards maleri i projektet Billedbølgen (42 elever + 4 lærere) Grupper og omvisninger på Jens Søndergaards Museum IBK: 9.1: Omvisning gruppe (10 deltagere) 8.8: Omvisning for Tilflytternetværk (8 deltagere) 10

11 19.9: Omvisning for deltagere i internationalt kunstsymposium/grundtvigsk partnerskab (ca. 50 deltagere) 21.9: Omvisning for Århus Domstift (32 deltagere) 21.9: Omvisning for privat gruppe (33 deltagere) Formidling til børn: I vinterferien havde Museum et tegneserieværksted for børn med udgangspunkt i Gantriis striber. I efterårsferien holdt Gitte Klokker kunstværksted for børn på Jens Søndergaards Museum. Foredrag og omvisninger uden for museet: HK: Friluftsfestival. Planetstitur i samarbejde med Fodslav Deltagelse i kulturfestival Bølgen på Bovbjerg Fyr SRL: : Foredrag om Strandinger og redningsvæsen. Vestjysk fjordkultur, Struer. MLA: : Foredrag om udkantsdanmark. KFUM. (25 pers.) Tale ved indvielse af cykelsti mellem Jens Søndergaards Museum og Bovbjerg Fyr (70 pers). IBK 11.4: Oplæg om Tilflytternetværk ved tilflyttermøde på Kommune Undervisning: Hemming Klokker og Inger Bjørn Knudsen har stået for gennemførelsen af en række skolebesøg. Besøgene på Museum har i mange tilfælde formet sig som en kombination af omvisning i museets udstilling og evt. ekskursion, typisk ad Planetstien. På Jens Søndergaards Museum har besøgene ofte været en kombination af omvisning, skitsetegning og en tur til havet. Skolebesøgene planlægges på forhånd med læreren. Learning Museum Museum trådte i 2011 ind i projektet Learning Museum , som er et landsdækkende udviklings- og samarbejdsprojekt, der har haft til hensigt at styrke og udvikle samarbejdet mellem museumsverdenen, læreuddannelsen og skoleverden. I løbet af 2013 har IBK sammen med Kirsten Bak Andersen fra Nr. Nissum Seminarium lavet et forløb sammen med et hold studerende. IBK har deltaget i seminarer m.m. Læs mere om projektet på: Limfjordslitteratur Museet har spillet en aktiv rolle i udviklingen af hjemmesiden limfjordslitteratur.dk med tilhørende app. Projektet er igangsat af Limfjordsmuseernes Samvirke med projektleder Else Bisgaard og blev endelig lanceret i Museum har arbejdet sammen med Gymnasium omkring bidraget vedr. Thøger Larsen. Museumsleder Mette Lund Andersen har deltaget i styregruppen bag projektet og har deltaget som sparringspartner for projektlederen samt i evaluering og formidling af projektet. Hemming Klokker har bidraget med små filmede fortællinger til app og hjemmeside og Søren Christensen har for museet indtalt et udvalg af Thøger Larsens digte til projektet. Museet har desuden bidraget med illustrationsmateriale bl.a. af forsider af Thøger Larsen digtsamlinger. Samarbejde med Christinelystskolen, Tilrettelæggelse af forløb i særudstillingen på lærred for hele indskolingen på Christinelystskolen i samarbejde med lærer Birgit Harpøth. Inspiration til udarbejdelse af billedvæg på skolen. IBK deltog i fernisering på skolen

12 I 2013 har følgende skoler benyttet museets skoletjeneste: Skole: Klassetrin: Emne Christinelystskolen Nørre Nissum skole Harboøre Skole Lemtorpskolen Thyborøn skole 10. kl. (3 hold) 0-3 kl. (5 hold) Specialklasse 5 kl (2 hold) Specialklasse 6. klasse. Indskoling 5. kl (2 hold) Stum elev Indskolingen 2-3. kl. Øvrige lokale skoler: Kristne Friskole: kl.: Historie (oldtid) Kristne Friskole, kl.: Thøger Larsen Fenskær Efterskole: (På Jens Søndergaards Museum) Produktionsskole: 2 hold (intro til museet) Fem forskellige emner i museet på lærred (maleri og historie) Livet i gamle dage Astronomi og Thøger Larsen Rundvisning Jens Søndergaard og skitsetegning Intro til Jens Søndergaard Thøger Larsen og Astronomi Særlig tilrettelagt rundvisning Bondestue og Thøger Larsen Omvisning på museet Ikke-lokale skoler på Museum: Struer Østre Skole, specialklasse: Thøger Larsen og astronomi Struer Østre Skole, 3. kl.(flere besøg): Thøger Larsen og astronomi Thyholm Friskole, kl.: Intro til Museum Resen Friskole, kl.: Intro til Museum Rolf Krake Skolen, 2. kl.: Astronomi Brårup Skole, 3. kl.(flere hold): Thøger Larsen og Planetstien Orkester efterskolen, (flere hold): Thøger Larsen og Planetstien Ikke-lokale skoler på Jens Søndergaards Museum: Gjerrild-Bønnerup Friskole, 0-9. kl.(4 hold): Undervisning og skitsetegning Vinderup Skole: Intro til Jens Søndergaard og skitsetegning Århus Efterskole kl.: Intro til Jens Søndergaard og skitsetegning Gudenådalens Friskole, Alle klassetrin: Intro til Jens Søndergaard og skitsetegning Struer Skolen. ikke klassedelt, flere besøg: intro til Jens Søndergaard og rundvisning Børneinstitutioner på Museum: Menighedsbørnehaven, : Rundvisning på museet Skt. Georgsgården, : Besøg uden rundvisning Degneparken, Nørre Nissum: Besøg uden omvisning Klinkby Børnehave: Besøg uden omvisning Gymnasiale uddannelser på Museum: Handelsskole: Intro til bys historie Gymnasium: Intro til bys historie Gymnasiale uddannelser på Jens Søndergaards Museum Gymnasium: Intro til Jens Søndergaard (sammen med italiensk gymnasieklasse) 12

13 Videregående uddannelser på Museum: Nørre Nissum Seminarium, Astronomi og intro til Planetstien (flere besøg). Videregående uddannelser på Jens Søndergaards Museum: Nørre Nissum Seminarium (flere besøg): Jens Søndergaard og museologi Højskoler mv. på Museum: Familie Højskole, Herning: Besøg uden omvisning Søndbjerg Ungdomshøjskole, Thyholm: Besøg uden omvisning Seniorhøjskolen, : Besøg uden omvisning Livsstilshøjskolen: Flere besøg med og uden omvisning Livsstilshøjskolen: Byvandring Højskoler o.l. på Jens Søndergaards Museum Senior Højskolen, flere besøg: Intro til Jens Søndergaard 5.5. Publikationer: på lærred. Leporello med motiver fra. Mette Lund Andersen: The shipwreck of the frigate Alexander Nevsky. I: Study on the Maritime Archaeology. Volume 7, North-West Russian Institute for the Cultural and Natural Heritage. Russian Academy of Sciences. Institute for the History of Material Culture. St. Petersburg. Mette Lund Andersen og Else Bisgaard: Limfjordslitteratur.dk. I: Danske museer, Nr. 4, 2013 Sille Radoor Larsen og Mie Ellekilde: Jernkysten de indledende øvelser til et digitalt formidlingsprojekt. I: MiD Magasin nr. 29, oktober PR-virksomhed: Radioindslag: Omtale af projektet Jernkysten i programmet Alletiders historie på P1 TV-indslag: HK arbejdede som konsulent for Troels Kløvedal i forbindelse med TV optagelser om Limfjorden. Avisomtale: Juni 2013: Artikel vedr. Jernkysten i Nu : Ejvind Larsen: Frie ord. I Information. August/september 2013: Omtale/efterlysninger i Politiken og Horsens Folkeblad i forbindelse med forskningsprojekt om Klosterheden. Herudover en række artikler om nyheder og arrangementer på museet i Folkeblad og Lokalavisen. Bl.a. om: Jernkysten (juni og oktober 2013), museets byggeplaner (maj 2013), museet arver (juni 2013), udstillingen på lærred (maj og juni 2013), udgivelse af billedhæfte (december 2013), konservering og udstilling af kirkeur (december 2013). 13

14 5.9. Kiosk- og cafeteriavirksomhed Hæftet på lærred indgår i sortimentet Bygninger og udendørsarealer Museum: I forbindelse med et sprunget vandrør til museet blev vandledningen fra gaden til måler fornyet. Jens Søndergaards Museum: Etableret nyt dræn foran garagen og anlagt terrasse foran kontoret. Flyvholm Redningsstation: Ny udstilling er færdiggjort og redningsstationen er blevet tilgængelig for publikum via en dørtelefon med kode. Man ringer til en telefonsvarer og får koden udleveret. Gratis entre. Der er opsat en tæller, som registrerer hvor mange, der går ind og ud af døren. Bovbjerg Minimuseum: Det er aftalt med Naturstyrelsen, at Museum bruger Minimuseet frem til 2020, mod at museet reparerer og maler skuret, der tidligere har tilhørt Vandbygningsvæsenet Ændringer af bygninger Møller Nielsens Tegnestue v/maa Per Clausen og Møller & Faurskov Landskabsarkitekter APS udarbejdede i 2012 en helhedsplan for ombygning af museet. Planen berører såvel museets bygninger og have. Det primære formål er at forbedre tilgængeligheden, men planerne om befatter også en større særudstillings- og foredragssal, en generel opdatering af publikumsfaciliteter samt energiforbedringer. Mette Lund Andersen har i 2013 arbejdet på at skaffe finansiering til byggeriet dog hidtil uden resultat. Ændringer vedr. udendørsarealer: 7.0. Inventar og materiel 7.1. Museumsteknisk udstyr: 7.3. Andet teknisk udstyr: 7.4. Udstillingsinventar og lign.: 7.6. Transportmidler: 8.0. Museets organisation og administration 8.1. Vedtægter m.v.: Museum har i 2013 revideret sine vedtægter. Anledningen var et ønske i bestyrelsen om at nedbringe antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 15 til 9. Samtidig blev vedtægterne tilpasset ordlyden i den ny museumslov samt andre anbefalinger fra Kulturstyrelsen. Vedtægerne er godkendt af museets bestyrelse og på generalforsamling i Museumsforeningen for og Omegn Godkendt af Kulturstyrelsen Kommune godkendte de nye vedtægter , der blev ikke taget stilling til antallet af kommunale repræsentanter i 2013, dette afventer beslutning i den nye kommunalbestyrelse efter valget i november

15 8.3. Bestyrelse: Museets bestyrelse har før generalforsamlingen den 14. maj 2013 bestået af følgende: Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Lise Thomsen Hygum Formand Anna Marie Touborg Jensen Gudum Næstformand Margrethe Lykke Bohnsen Harboøre Kasserer Kurt Lyhne Ingrid Riis Ferring Carl Chr. Munk Nielsen Henrik Damgren Nr. Nissum Kristian Tikjøb Olesen Vibeke Sloth Dybe Ivan Krogh Hansen Jens Pedersen Vrist Daniel Eiler Vakant Udpeget af Byråd: Ole Byskov Marie Poulsen Museets bestyrelse har efter generalforsamlingen d. 14. maj 2013 bestået af følgende: Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Daniel Eiler Formand Jens Pedersen Vrist Næstformand Margrethe Lykke Bohnsen Harboøre Kasserer Kurt Lyhne Anna Marie Touborg Jensen Gudum Henrik Damgren Nr. Nissum Kristian Tikjøb Olesen Udpeget af Byråd: Ole Byskov Til Marie Poulsen Til

16 Bestyrelsen har afholdt følgende møder: 5. februar 2013 Bestyrelsesmøde 23. april 2013 Bestyrelsesmøde 20. juni 2013 Bestyrelsesmøde 29. august 2013 Bestyrelsesmøde 2. november 2013 Lørdagsmøde inkl. bestyrelsesmøde 3. december 2013 Bestyrelsesmøde 8.4. Foreninger: Museumsforeningen har i 2013 haft 325 personer som medlemmer og 19 erhvervsmedlemmer. Kontingentet har været på kr. 175 for par og kr.125 for enkeltpersoner. Erhvervsmedlemmer betaler 500,- for små firmaer og 1.000,- for store. Medlemmerne har modtaget leporelloen på lærred sammen med et julebrev. Museumsforeningens udflugt blev afholdt søndag den 25. august. Udflugten gik til Ringkøbing Museum og de tyske bunkers på stranden ved Vesterhavet. Desuden har medlemmerne haft gratis adgang til Museum og Jens Søndergaards Museum, ligesom de har fået rabat på udvalgte bøger i museumsbutikken. Museet har i årets løb udsendt digitale nyhedsbreve til de af museumsforeningens medlemmer, som har opgivet deres adresse. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: Museets formand Daniel Eiler har deltaget i Samus temadag på Holstebro Museum den Forsikringer: Museets forsikringer har været tegnet i Topdanmarks Museumsforsikring. Forsikringerne blev nyvurderet i Museets personale 9.1. Generelle forhold vedrørende museets personale: Museumsleder Mette Lund Andersen har holdt barselsorlov fra 3. maj 2012 til 1. april I hendes fravær har cand. mag. etnolog Sille Radoor Larsen været konstitueret museumsleder. 9.2 Fast personale: Museet har i 2013 beskæftiget flg.: Museumsleder Mette Lund Andersen (heltid) Konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen (heltid) (til 31.8) Museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen (heltid) Museumspædagog Hemming Klokker (heltid) Bogholder Niels Larsen (deltid 28 timer) Museumsassistent Lene Damborg (deltid, ansat som vagtansvarlig for Museum) Museumsassistent Birgit Wettergren (deltid, regnskab ved JSM samt vagthold) Frivillige hjælpere: Berit Lykke Kristensen: hjemmeside og undervisningsmateriale. Daniel Eiler: Guide på byvandringer i. Arne Raundahl: Praktisk medhjælp Ellen Damgaard: Diverse. Personalemøder og arrangementer: 16

17 Der er afholdt personalemøder d. 18. marts og d. 11. december. Der har desuden været afholdt ugentlige tirsdagsmøder for det faste personale på LEM. Der er afholdt personalemøde for vagterne på JSM 23. januar. Personaleudflugten i maj blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. Byløb den 28. august, 3 deltagere. Personalets deltagelse i møder og arrangementer: SRL har deltaget i: 25.1.: Fælles seminar Limfjordsmuseernes Samvirke : Formidlingsseminar, ODM Horsens. En række møder og workshops i forbindelse med projektet Jernkysten. MLA har deltaget i: 29.4.: MMUs årsmøde, Århus 6.5.: Møde i Udkantspuljen, Bundsbæk Mølle : Møde om Thyborøn Havn 100 år i : Konference om kulturturisme, Heart Herning : Møde om konserveringscenterets fremtid, Ølgod : ODM årsmøde, Kolding : Faglig dag i Limfjordsmuseernes Samvirke, Nykøbing Mors : Chefnetværksmøde, ODM, Fredericia IBK har deltaget i: 25.1.: Fælles seminar Limfjordsmuseernes Samvirke, Skive 25.2: Temadag om cooperativ learning, Århus : ODMs formidlingsseminar, Horsens. 11.4: Netværksmøde for nyere tids inspektører i Region Midt, Århus 31.5: Temaeftermiddag på Kommune om Layar 25.6: Stormøde om kulturfestival Bølgen, Thyholm : Symposium The Arts here - today & tomorrow, området : Fagligt orienteringsmøde, ODM, Kolding : Learning Museum, Odense HK har deltaget i en række planlægningsmøder for Nordvestjysk Folkeuniversitet Andet personale: Vagthold ved LEM: Mette Lyhne, Jette Nygaard, Trine Sloth Hansen. Rengøring LEM: Lokalt rengøringsselskab Vagthold ved JSM: Mariane Maigaard, Gert Mølgaard, Mette Lyhne, Elin Hugger. Rengøring JSM: Tove Lisby. Projektansat ved LEM arkivarbejde vedr. Klosterheden: cand. mag. Marianne Sørensen Uddannelse Museets økonomi I 2013 har museet haft flg. ekstraordinære bevillinger: Tilskud til Learning Museum kr ,- Tilskud til Jernkysten digital formidling kr ,- Arv efter fhv. viceskoleleder Ellen Bruun, Herning: kr ,- 17

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2012 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf. 97 82 00 25, E-mail: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM Lemvig ÅRSREGNSKAB FOR 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2005 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97.820025,

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014 2014 Malekursus, akryl Uge 30 20/7 26/7-2014 Side 2 Livsstilshøjskolen afholder igen et spændende og inspirerende kursus i akrylmaleri. Denne gang med overskriften: Vestjylland i maleriets ånd. Med pensel

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. Pulje 1. Udvikling af museernes formidling

Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. Pulje 1. Udvikling af museernes formidling Skema til videndeling om museumsformidling Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Projektrapport Jernkysten. endelig.pdf Referencenummer: 400377 Formularens ID: 249 Sendt til: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik Højsæsonprogram uge 29 14. juli Fodbold og lasergame Mandag til lørdag 10.00-13.00 Vesterhavets Fodboldgolf - Lystlundvej 1, 6990 Ulfborg Pris 115,- kr. 5-17 år: 75,- kr. u/5: gratis Else Visgaard udstiller

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk

Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk Evalueringsrapport. Limfjordslitteratur.dk Kulturstyrelsen: Tilskud til formidling på museerne 2011 Pulje 2: Udvikling af nye undervisningstilbud Projekttitel: Limfjordens forfattere Tværinstitutionelt

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere