LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2013"

Transkript

1 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Museum, Vestergade 44, 7620, tlf , Jens Søndergaards Museum, Transvej 4, Ferring, 7620, tlf Flyvholm Redningsstation, Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre. Alexander Nevskij-udstillingen, Kystcenteret, Kystcentervej 3, 7680 Thyborøn 1.3. Museumskategori og ejerforhold: Statsanerkendt selvejende kulturhistorisk lokalmuseum med kunstsamlinger Museets formål, herunder ansvars- og virkeområde: Ifølge sine vedtægter skal museet gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv aktualisere viden om kulturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende. Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarven for borgere og samfund og sikre kulturarv for fremtidens anvendelse. Museet samarbejder med andre statsanerkendte museer om de nævnte opgaver. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Kommune. Det overordnede formål med museets virksomhed er, at give brugerne en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Museet lægger særlig vægt på at udforske og formidle Vestjyllands kulturhistoriske placering i forhold til omverdenen, herunder egnens rolle i Limfjords- og Nordsøregionen. Desuden arbejder museet med emnerne digtning, kunst, åndsliv og naturvidenskab, hvor disse er af betydning for forståelsen af den lokale kulturhistorie. Museet vægter den lokale forankring højt og skal medvirke bredt til egnens udvikling. Ansvarsområdet kan perspektiveres til middelalder og forhistorisk tid. Det arkæologiske arbejde varetages af Holstebro Museum Oprettelse: Museumsforeningen for og Omegn er oprettet i 1931, og museet åbnede i Medlemskab af foreninger og organisationer: Museet er medlem af ICOM, Organisationen Danske Museer (ODM), Foreningen Museumsformidlere i Danmark (MID), Intrface, Museumstjenesten, Bygnings Frednings Foreningen (BYFO), Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kultursamarbejdet i det gamle Ringkøbing Amt, Limfjordsegnens Litteratur Samvirke, Foreningen Danmarks Folkeminder, 1

2 Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark, Midtjyske Museers Udviklingsråd, Vestjyske Museers Samvirke, Limfjordsmuseernes Samvirke, Netværk Limfjorden og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle 1.7. Samdriftsaftaler: Ingen Samarbejde med, arbejde og konsulentbistand for myndigheder, andre museer, institutioner m.v. Kommune: Der afholdes løbende møder mellem museets leder og Kommunes kulturforvaltning. Museet har bidraget til kommunens planarbejde på forskellig vis, fx Kulturmiljøarbejde for Thyborøn og Harboøre samt inputs til havneplanen for Havn. Museet har derudover gennemgået tilsendte lokalplanforslag og dispensationsafgørelser fra Kommune og Naturstyrelsen. Museets medarbejdere har haft et tæt samarbejde med kulturkonsulent Amanda Christensen om det digitale formidlingsprojekt Jernkysten. tilflytternetværk: Tovholderfunktionen har været varetaget af museets leder. Gennem arbejdet med tilflytternetværket har museet i 2013 samarbejdet med kommunens projekt for udenlandske tilflyttere Working in. Museet har stået for flere arrangementer for netværket, bl.a. kystudflugt med besøg på Flyvholm Redningsstation og Jens Søndergaards Museum. Museet skaffede via netværket medvirkende til SFIs undersøgelse af tilflytning til udkantsområder (Karen Mortensen, Det nationale forskningscenter for velfærd). Gravminderegistrering: Museet har bidraget med vejledning til gravminderegistrering på Harboøre kirkegård. Gravminderegistrering på Nørlem, Rom og Thyborøn kirkegårde er afsluttet. Nordvestjysk Folkeuniversitet: Hemming Klokker er formand for Nordvestjysk Folkeuniversitets lokalkomite. Folkeuniversitetet har afholdt 2 foredragsrækker på museet forår og efterår. Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt: Museet har bidraget til Kulturfestivalen Bølgen med vandrekoncert på Jens Søndergaards Museum samt aktiviteter under kulturnatten i. Endvidere har et af Jens Søndergaards malerier indgået i projektet Billedbølge (et samarbejde mellem billedeskoler og museer). Limfjordsmuseernes Samvirke: Museet har deltaget aktivt i arbejdet i samvirket hen over året. Mette Lund Andersen, og indtil april 2013 konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen, har fungeret som sekretær og kasserer for samvirket. Museets formand og leder har deltaget i en række bestyrelsesmøder, ledermøder og faglige møder. Samvirket har i 2013 stået bag den sejlende udstilling Min fjord-din fjord og undervisningsmaterialet Limfjordslitteratur.dk Udkanten set fra udkanten: Museet har samarbejdet med Museum Lolland Falster, Vesthimmerlands Museum og Museet for Thy og Vester Han Herred m.fl. omkring udviklingsprojektet Udkanten set 2

3 fra udkanten med henblik på forskning i begrebet udkant. Der er i 2013 oprettet en Udkantspulje, som museet er medlem af. Netværk Limfjorden: Museet er medlem af netværket men har i 2013 ikke deltaget i netværkets aktiviteter. Vestjyske Museers Samvirke: Der har ikke været afholdt møder i samvirket i Midtjyske museers udviklingsråd (MMU): Mette Lund Andersen er medlem af MMUs bestyrelse og har fra april 2013 deltaget i 3 bestyrelsesmøder. Lokalt kunstnetværk Verden til vest : Jens Søndergaards Museum deltager i et lokalt kunstnetværk, bestående af Museet for Religiøs Kunst, ET4U, Bovbjerg Fyr, Tuskær, Tukak, Turistbureau. Netværket koordineres af Kommunes kulturkonsulent. I 2013 afholdte ET4U et symposium The arts here today & tomorrow, hvori IBK deltog. Der var besøg fra Spanien, Frankrig, England, Sverige og Egypten. Som en del af symposiet var besøg på både Museum og Jens Søndergaards Museum. Der planlægges udveksling i North Sea Living: Museet samarbejder med North Sea Living om at udvikle Vandbygningsvæsenets tidligere område i Thyborøn med henblik på et fremtidigt formidlingssamarbejde. Museet har i 2013 bidraget med formidlingsmateriale om motorredningsbåden MRB 20. Bovbjerg Fyr Jens Søndergaards Museum har i 2013 samarbejdet med Bovbjerg Fyr omkring en fælles vandrekoncert med middelaldergruppe Virelai. Inger Bjørn Knudsen sidder i Bovbjerg Fyrs fondsbestyrelse Museets leder, navn og stilling: Mette Lund Andersen, cand. mag. i europæisk etnologi. Indtil 1. april 2013 har cand. mag. i europæisk etnologi Sille Radoor Larsen fungeret som konstitueret leder under MLAs barselsorlov Samlinger, arkiver, bibliotek: 2.2. Samlinger: Revisionskontoret -Thyborøn har gennemført samlingsrevision uden kommentarer. 2.3 Udlån: Ingen. Museet har arbejdet videre med oprydning og forbedringer i magasinet. En række genstande er blevet kasseret efter forudgående tilladelse fra Kulturstyrelsen. Der er opsat en ny affugter i magasinet samt en klimalogger, der skal holde øje med temperatur og luftfugtighed. Museet har i 2013 påbegyndt en revision af museets malerisamling med henblik på at kunne prioritere bevaringsindsatsen og med henblik på at udskille værker med ringe relevans for samlingen. Revisionen forventes gennemført i

4 2.5. Inddeponeringer: Museet har i perioden maj-november haft lånt over 100 værker fra private til udstillingen på lærred Arkiver: Museets arkiv består næsten udelukkende af kopier, udklip og afskrifter. Originalt materiale henvises/afleveres til Lokalarkiv på Bibliotek. Museets arkiv udbygges løbende med oplysninger og materiale. En oversigt over museets arkivmateriale er tilgængelig via hjemmesiden og bliver hyppigt brugt af museets brugere. 2.7 Bibliotek: 3.0. Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning: 3.1. Indsamling: Museet formulerede i 2006 en indsamlingspolitik, som vægter aktiv indsamling af enkeltstående betydningsbærende genstande i forbindelse med undersøgelser. Den passive indsamling begrænser sig til genstande, der supplerer og kompletterer de eksisterende samlinger indenfor de emner, der er formuleret i museets vedtægter og arbejdsplaner. Erhvervelser: 0125X0098 Maleri af Jahnsen: set fra vest X0099 Glasrude fra Jespersens hotel 0125X0100 Maleri: Udsigt over sø. Christian Lysgaard-Madsen X0062 Barnesko 0122X0032 Maleri af Niels Bjerre: Blomsterbord under ateliervindue F0001 Foto af Korsvejshus i Klosterheden. 0156F : Digitale fotos fra Aabogaard optagelseshjem, Klosterheden.1930 erne Undersøgelser: Forhistorisk tid: Holstebro Museum har foretaget følgende arbejde i Kommune: DKM Østvangen. Forundersøgelse forud for byggemodning i Bækmarksbro. DKM Fabjerg. Overvågning af etableringen af cykelsti mellem Fabjerg og. Her har der været spredte jernalderfund. DKM Volder Mark. Forundersøgelse forud for etablering af vindmøller ved Ramme. DKM Bøvling Plantage. Forundersøgelse forud for skovrejsning ved Bøvling. Nyere tid: Sille Radoor Larsen: Arkiv- og litteraturstudier vedr. strandede skibe til brug for formidlingsprojektet Jernkysten. Mette Lund Andersen: Arkiv- og litteraturstudier vedr. motorredningsbåd MRB 20, Thyborøn. Til brug for plancheudstilling ved redningsbåden i Thyborøn. Samt som basis for overvejelser om hvorvidt museet vil optage redningsbåden i samlingen Forskning: Inger Bjørn Knudsen: Bag pigtråd Rom flygtningelejr. Arkivundersøgelser forud for formidlingsprojekt om Romlejren en lejr for tyske flygtninge syd for fra

5 1948. Formålet med undersøgelserne, har været at kortlægge lejrens historie og se på forholdene og livet i lejren med henblik på at formidle dette i et foredrag, en udstilling og en forskningsartikel i Mette Lund Andersen: Den kultiverede og kultiverende skov. Klosterheden Statsskovdistrikt ca Første del af fælles forskningsprojekt med Holstebro og Struer Museum. Forskningsprojektet handler om Statsungdomslejren Klosterheden senere kaldet Statens arbejdstekniske ungdomsskole Klosterheden. Formålet med projektet har været at se på skoven som et sted for aktivering af unge arbejdsløse, og for kultivering af disse i betydningen at uddanne og udvikle evner og færdigheder og at bibringe kundskaber og civilisere de unge mennesker. Projektet skal ses i relation til Holstebro og Struer Museer som har beskæftiget sig med den kultiverede skov dvs. opdyrkning og drift af plantagen i historisk perspektiv Konservering og bevaringsarbejde 4.1. Konservering: Fælleskonserveringen, Aarhus: 0122X0032 Maleri af Niels Bjerre: Blomsterbord under ateliervindue 1938 Fælleskonserveringen har et gammelt prospekt af til konservering, som pga. malingslagets beskaffenhed rummer store udfordringer. Arbejdet med at gennemgå museets kunst på papir har været sat i bero pga. konservatorens barselsorlov. Det forventes genoptaget i På baggrund af gennemgangen vil de vurdere konserveringsbehovet. Konserveringscenter Vest, Ølgod: Følgende genstande er konserveret på Konserveringscenter Vest, Ølgod: Thøger Larsens globus. Kirkes gamle urværk er under konservering og leveres tilbage til vinterferien 2014 Ang. magasinet på Klinkby Skole: Der blev i 2012 konstateret skimmel på mange af museets genstande i magasinet. Museet har derfor indkøbt en ny affugter til magasinet ligesom der er opsat en datalogger, der skal holde øje med klimaforholdene. På den måde skulle udviklingen af skimmel være stoppet. Der er truffet aftale med Konserveringscenter Vest om, at de hjælper med at tage hånd om afrensning af de skimmelangrebne genstande i samarbejde med museets personale Bevaringsarbejde: Museet har samarbejdet med Kommune om bevaringsarbejde. Museet har bidraget med inputs til kulturmiljøredegørelserne for Harboøre og Thyborøn. I forbindelse med omlægningen af Havn er museet kommet med forslag til navne til pladser på havnen med baggrund i personer med betydning for havnen/byen. Kommunen har valgt at bruge museets forslag. Museet har endvidere rådgivet kommunens medarbejdere og medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget i spørgsmålet om bevaring af en havnekran, som nu er blevet genopstillet på Havn. Museet har i tre sager afgivet høringssvar vedr. nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Desværre er museets anbefalinger ikke blevet fulgt. 5

6 5.0. Formidling 5.1. Formål: Det overordnede formål med museets formidling er at give museets brugere en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Lokalt ser museet det som en væsentlig opgave at give egnens befolkning et historisk perspektiv på livet i Vestjylland. Regionalt ønsker museet at bidrage til at markere Vestjyllands særlige placering i Danmarkshistorien og områdets rolle som en del af Limfjords- og Nordsøregionen samt at bidrage til en diskussion om regionalt særpræg. På et tredje plan ønsker museet at formidle sammenhænge inden for digtning, kunst, åndsliv og videnskab gennem Jens Søndergaards Museum, Skulpturstien, Thøger Larsen-samlingen og Planetstien Udstilling: Generelt: Besøgstallet på Museum har været 2.989, heraf i grupper. Hertil kommer et anslået antal besøgende på på Planetstien, Skulpturstien og Minimuseet på Bovbjerg. Derudover har ca besøgt Alexander Nevskij udstillingen på Kystcentret. Åbningstider: Udstillingerne er åbne i vinterferien (uge 7) samt søndag og helligdage dagligt 13-17, lukket mandag, alle dage i efterårsferien uge 42 samt øvrige søndage i oktober Kontoret er åbent mandag-torsdag 8-16 samt fredag Museet har ved skiltning og gratis entre forsøgt at gøre udstillingerne i mere tilgængelige i kontortiden i vinterperioden En meget stor del af gruppebesøgene har fundet sted uden for udstillingernes faste åbningstid efter forudgående aftale. Det gælder også for folk med forespørgsler, studier i samling og arkiver m.v. Besøgstallet på Jens Søndergaards Museum har været 5.216, heraf i grupper. Åbningstider: åbent fra palmesøndag og efterårsferien tirsdag-søndag 11-17, alle dage 11-17, vinterperioden lørdag og søndag Derudover er der særlige åbningstider i vinterferie, påske og pinse, efterårsferie og i julen. Permanente udstillinger: Udstillingen på Flyvholm Redningsstation er fornyet som en del af projektet Jernkysten. Udstillingen i ovenlyssalen på Jens Søndergaards Museum er fornyet med to tablets en med et interview m. Jens Søndergaard og en med Christian Risgaards musik til Søndergaards digte. På væggene er opsat citater af Jens Søndergaard. Der er endvidere bygget et nyt møbel i salen. Særudstillinger: Fra 21. juni til 31. oktober viste museet særudstillingen på Lærred, som var en udstilling af tegninger og malerier med motiver fra. Alle værker var lånt af private. På baggrund af udstillingen blev der i efterårsferien udviklet en opgavejagt, hvor gæster skulle finde motiverne fra udstillingen ude i byen. De besøgende kunne vha. QRkoder se motiverne, når de stod på det rigtige sted i byen. Din Fjord - Min Fjord: Sejlende udstilling i samarbejde med Limfjordsmuseernes Samvirke. Udstillingen var blevet til på baggrund af et fælles undersøgelses- og indsamlingsprojekt i Udstillingen var etableret på den gamle Venøfærge og sejlede rundt til en række havne i Limfjorden. Udstillingen gæstede Havn den 2-3. juli, hvor museets medarbejdere stod for at bemande udstillingen og fortælle til publikum. 6

7 Lyden af : På baggrund af 16 fotos fra skabte elever på Musikskole elektroniske lydbilleder over temaerne morgen, dag, aften og nat. Ved hjælp af et trykknapsystem kunne lydbillederne kombineres i det uendelige. Efter en minifestival på Musikskole, hvor værket blev uropført, var der sommeren over mulighed for at opleve værket på Museum. På et bord med billeder og tilhørende kontakter, kunne de besøgende skabe deres egen version af Lyden af. Gennem mine øjne Tilflytternes : I samarbejde med Kommunes internationale tilflytternetværk Working in stod museet i regi af Tilflytternetværk for en fotokonkurrence og -udstilling. Tilflyttere kunne indsende fotos fra Kommune under følgende opdrag: Hvorfor har du som tilflytter valgt netop dette motiv? De tre bedste blev kåret ved arrangement d Billederne blev udstillet på havnen i i løbet af sommeren og på Bibliotek i løbet af efteråret Anden formidling: Hjemmeside: Der er løbende gennem året blevet lagt nyt materiale ind. Hjemmesiden dækker Museum, Jens Søndergaards Museum, Planetstien, Skulpturstien, Alexander Nevskijudstillingen og Flyvholm Redningsstation. Fra oktober 2013 også Jernkysten.dk. Berit Lykke Christensen har arbejdet på at udvikle et fotoarkiv over de enkelte sogne til museets hjemmeside. Besøgstallet på Museums hjemmeside i 2013 var besøgende. Besøgstallet på Jens Søndergaards Museums hjemmeside i 2013 var besøgende. Besøgstallet på Planetstiens hjemmeside i 2013 var besøgende. Besøgstal på Jernkysten.dk i 2013 (okt-dec) var 1032 besøgende. Besøgstal på Limfjordsmuseernessamvirke.dk i 2013 var besøgende. Digital formidling: Jernkysten Museum har i udarbejdet det digitale formidlingsprojekt Jernkysten. Digital formidling af et ubemandet udstillingssted. Projektet går ud på dels at gøre Flyvholm Redningsstation bedre tilgængelig som et ubemandet udstillingssted og dels at formidle nogle af de mange gode historier om strandinger og redningsvæsen, som knytter sig til kysten ud for Kommune. Projektet består af en ny udstilling på Flyvholm med digital lyd og lys og hvor redningsbåden er blevet sat bag glas. Bådens og stationens historie formidles med tekst og billeder. Der er skabt fri adgang for alle via en kodet dørtelefon. I tilknytning til Flyvholm men også uafhængigt af besøg der er der udviklet en app og hjemmeside, som fortæller om 12 forlis langs med kysten. App en har gps-funktion, så man kan finde frem til nøjagtig det sted på kysten, hvor skibet gik ned og vraget ligger. Limfjordslitteratur.dk : Museet har bidraget aktivt til Limfjordsmuseernes Samvirkes formidlings og undervisningsmateriale om Limfjordsforfattere. Se mere under undervisning. QR-guides: Museet er i 2013 begyndt at indarbejde digitale mundtlige fortællinger i sine permanente udstillinger vha. QR-koder. 7

8 Jens Søndergaards Verden Jens Søndergaards Museum har i 2013 i samarbejde med Heltborg Museum (Museum Thy) udarbejdet indhold til appen Jens Søndergaards Verden. Den forventes lanceret i Forespørgsler: Museet har besvaret en lang række forespørgsler, bl.a. følgende: Offentlige myndigheder: Kommune: Oplysninger om Thyborøns historie. Om havnekranen Havn, om navne på nye havnepladser, om hovedgården Kabbels bygninger. Thyborøn Havn: Vurdering af tilbud på bog om havnens 100års jubilæum Forskere, studerende: Karen Mortensen, SFI, det nationale forskningscenter for velfærd: Interview med Mette Lund Andersen om tilflytning til og om tilflytternetværkets ide og funktion. Ellen Damgaard: har brugt museets arkiv i forbindelse med sin kommende bog om s historie. Benny Boysen: Oplysninger om skonnerten Magnus af. Materiale om fam. Hestbech,. Kjeld Jensen: Har forfatteren Tom Kristensen opholdt sig i i 1917? Tina Høegh Nielsen: Spørgsmål vedr. Schønau og kongemiddagen på Bovbjerg 1826 Jesper Sørensen, specialestuderende historie: Gennemset materiale om Cheminova. Skoler: Lasse Ebbensgaard, Gymnasium: Oplysninger om Harboøre Forsamlingshus Derudover har museet besvaret mange spørgsmål i forbindelse med forberedelse af besøg på museet. Organisationer: Ole E. Mogensen: Foto til artikel om lokalbanernes signalanlæg. Bovbjerg Fyr: Foto af Ivan D. Konsul Andersens søn John Clausen, Danmarks Naturfredning Forening: beretning om Arctics forlis. Poul Erik Knudsen, Damernes Fond, : Materiale angående Damernes Magasin til brug for hjemmeside for Damernes Fond Bryggerlaug: Oplysninger om tidligere bryggerier i. Medier og forlag: HK og IBK Bidraget med materiale vedr. TL mm til udsendelse med Troels Kløvedal Information samt fotos om Havn til TV-program om skaterparken (DR Ina Lindgren) Oplysninger om sygehus ( Folkeblad). Hans Otto Loldrup: Forfatter til bog om apotek. Optagelse af Gjørups prospekt Allan Damgaard, journalist, : Foto til brug i bog om Varmeværk. Erik Skibsted: Fotofiler med Thøger Larsen og Jeppe Aakjær. Til film om Johannes Larsen. Uffe Bregendahl, TV Midtvest: Spørgsmål om krigergrave Rikke Haukrogh, journalist: Hvilken type slik børn spiste i 1960 erne? Andre museer, biblioteker, arkiver: Skærum Mølle, Gudrun Aspel: Fotofil af Teglværk og Teglgården 8

9 Morten Hahn Pedersen, Fiskeri- og Søfartsmuseet: Fotos fra Havn og centralgården til brug for publikation. Mette Guldberg, Fiskeri- og Søfartsmuseet: Handel med genbrugstøj i 1700tallet. Fra udlandet: Heather Mullen, USA: Oplysninger om i erne. William Davies, Australien: Oplysninger om skibet Ocean Belle af Aberystwyth. Jan Klitgård, Island: Oplysninger om Klitgård i Ferring Vurdering af om lænestol i privateje stammer fra fregatten Alexander Nevskij (med hjælp fra Maritime Museum i Skt. Petersborg). Private: Museets medarbejdere svarer næsten dagligt på spørgsmål fra private, i år har vi bl.a. givet oplysninger og vejledning vedr.: Den første melodi til Danmark nu blunder den lyse nat, som blev sunget ved Jenlefesten i Kopi af Emil Ilkjærs barndomserindringer. Foto af Vandborg præstegård før 1918.Forskellige spørgsmål om by. Spørgsmål vedr. Møllesøen. Fotos af Lillelund i Nees. Spørgsmål ang. Kr. Bjerre malerier på Bovbjerg Badehotel. Materiale om slægten Hestbech. Kopi af Gjørups prospekt fra Spørgsmål om melodibog til Harboøresangbogen. Spørgsmål om Kr. Bjerre radering. Spørgsmål vedr. akvarel af Hans Brygge. Oplysninger om vugge i udstilling. Fotos af Apotek. Oplysninger vedr. Købm. Anneberg, Dybe. sygehus og fattiggård. Stedbestemmelse af Niels Bjerre maleri. Øster Mølle i Fabjerg og Præst Laurits Gregersen, Vandborg. Fremvisning af indleveret brudekjole. Fam. Slök og Afholdsbevægelsen. Fil af H. Brygge akvarel. Fotos og info om Mathilte-skibene. Fotos og info om firmaet Reinholdt Ottesen. Hertil kommer et antal ikke noterede kortere forespørgsler fra slægtsforskere (hvor museet ikke har haft materiale at tilbyde, men har kunnet rådgive om andre muligheder). Utallige turistspørgsmål i skranken både i Vesterhus og på Jens Søndergaards Museum om andre udstillinger og seværdigheder på egnen, vejvisning, henvisninger til spisesteder etc. Foredrag og aktiviteter på Museum: 17.1: Nytårskur for medlemmerne af Tilflytternetværk. 12.6: Indvielse af Jernkysten på Flyvholm Redningsstation 21. 6: Åbning af udstillingen på Lærred 11.10: på lærred : mobil-motiv-jagt i forbindelse med Kulturnat i. I løbet af 2013 har Museum afholdt en række foredrag i samarbejde med Nordvestjysk Folkeuniversitet: Krige, kunst, kultur og krise Danmark : National identitet vi, de, dem og os. v. Gunvor Vestergaard, cand. mag. og konsulent i Grænseforeningen. De Slesvigske Krige og v. Jens Ole Christensen, museumsinspektør/seniorforsker Ph.d. i historie; Statens Forsvarshistoriske Museum. Grundtvig og romantikken. v. Ulla Bidstrup, lektor, ph.d., præst og litteraturhistoriker. Dansk Guldalder. v. Vigand Rasmussen, cand. mag. lektor og forfatter. Bunkers, miner og flygtninge - 2. Verdenskrig og tiden efter i lokalt perspektiv : Hitlers jyske Atlantvold - et spejl af verdenskrigen. v. Jens Andersen, museumsinspektør på Museumscenter Hanstholm. 9

10 Et sort kapitel i Danmarkshistorien? - minerydningen langs den jyske vestkyst. v. John V. Jensen, museumsinspektør på Varde Museum. Den anden besættelse - tyske flygtninge i Danmark v. John V. Jensen, museumsinspektør på Varde Museum. Grupper og omvisninger på Museum HK: Squaredansere fra Holstebro. Rundvisning og byvandring Herning Astronomiforening: Rundvisning Thøger Larsen IBK: 6.8: Oplæg om museet i forbindelse med fagdag for kommunens billedkunstlærere, som blev afholdt på museet (ca. 18 deltagere) 7.8: Aftenomvisning for privat gruppe (10 deltagere) 13.8: Omvisning på museet for Gymnasiums historiefaggruppe (8 deltagere) MLA: 25.8: Omvisning, på Lærred (10 deltagere) 21.9: Oplæg om egnen for deltagere i internationalt kunstseminar/ Grundtvigsk partnerskab.(35 deltagere) Offentlige omvisninger i udstillingen på lærred alle onsdage i juli og august. Offentlige omvisninger på Flyvholm Redningsstation alle torsdage i juli og august. Ture og byvandringer: MLA: : Byvandring i Thyborøn i forbindelse med indvielse af havnefornyelse. HK: Hold fra Nr. Vosborg. Byvandring Byvandringer for Borgerskolen og Livsstilhøjskolen. Onsdagsbyvandring juli-august. Daniel Eiler var guide på onsdagsbyvandringer i juli-august. Ellen Damgaard har haft byvandringer for grupper i. Foredrag og aktiviteter på Jens Søndergaards Museum: : Kultur til kanten. Fællesbillet med Bovbjerg Fyr. 19.5: Limfjordsstemninger - Koncert med Knud Høirup og Christian Risgaard (14 deltagere) 6.9: Vandrekoncertkoncert med Virelai (35 deltagere) og 18.10: Kunstværksted for børn i efterårsferien /v kunstner Gitte Klokker (6 børn og 3 voksne deltog) 1.12: Adventsarrangement v. Ferring Menighedsråd (37 deltagere). 4.10: Besøg af skoler der har arbejdet med Jens Søndergaards maleri i projektet Billedbølgen (42 elever + 4 lærere) Grupper og omvisninger på Jens Søndergaards Museum IBK: 9.1: Omvisning gruppe (10 deltagere) 8.8: Omvisning for Tilflytternetværk (8 deltagere) 10

11 19.9: Omvisning for deltagere i internationalt kunstsymposium/grundtvigsk partnerskab (ca. 50 deltagere) 21.9: Omvisning for Århus Domstift (32 deltagere) 21.9: Omvisning for privat gruppe (33 deltagere) Formidling til børn: I vinterferien havde Museum et tegneserieværksted for børn med udgangspunkt i Gantriis striber. I efterårsferien holdt Gitte Klokker kunstværksted for børn på Jens Søndergaards Museum. Foredrag og omvisninger uden for museet: HK: Friluftsfestival. Planetstitur i samarbejde med Fodslav Deltagelse i kulturfestival Bølgen på Bovbjerg Fyr SRL: : Foredrag om Strandinger og redningsvæsen. Vestjysk fjordkultur, Struer. MLA: : Foredrag om udkantsdanmark. KFUM. (25 pers.) Tale ved indvielse af cykelsti mellem Jens Søndergaards Museum og Bovbjerg Fyr (70 pers). IBK 11.4: Oplæg om Tilflytternetværk ved tilflyttermøde på Kommune Undervisning: Hemming Klokker og Inger Bjørn Knudsen har stået for gennemførelsen af en række skolebesøg. Besøgene på Museum har i mange tilfælde formet sig som en kombination af omvisning i museets udstilling og evt. ekskursion, typisk ad Planetstien. På Jens Søndergaards Museum har besøgene ofte været en kombination af omvisning, skitsetegning og en tur til havet. Skolebesøgene planlægges på forhånd med læreren. Learning Museum Museum trådte i 2011 ind i projektet Learning Museum , som er et landsdækkende udviklings- og samarbejdsprojekt, der har haft til hensigt at styrke og udvikle samarbejdet mellem museumsverdenen, læreuddannelsen og skoleverden. I løbet af 2013 har IBK sammen med Kirsten Bak Andersen fra Nr. Nissum Seminarium lavet et forløb sammen med et hold studerende. IBK har deltaget i seminarer m.m. Læs mere om projektet på: Limfjordslitteratur Museet har spillet en aktiv rolle i udviklingen af hjemmesiden limfjordslitteratur.dk med tilhørende app. Projektet er igangsat af Limfjordsmuseernes Samvirke med projektleder Else Bisgaard og blev endelig lanceret i Museum har arbejdet sammen med Gymnasium omkring bidraget vedr. Thøger Larsen. Museumsleder Mette Lund Andersen har deltaget i styregruppen bag projektet og har deltaget som sparringspartner for projektlederen samt i evaluering og formidling af projektet. Hemming Klokker har bidraget med små filmede fortællinger til app og hjemmeside og Søren Christensen har for museet indtalt et udvalg af Thøger Larsens digte til projektet. Museet har desuden bidraget med illustrationsmateriale bl.a. af forsider af Thøger Larsen digtsamlinger. Samarbejde med Christinelystskolen, Tilrettelæggelse af forløb i særudstillingen på lærred for hele indskolingen på Christinelystskolen i samarbejde med lærer Birgit Harpøth. Inspiration til udarbejdelse af billedvæg på skolen. IBK deltog i fernisering på skolen

12 I 2013 har følgende skoler benyttet museets skoletjeneste: Skole: Klassetrin: Emne Christinelystskolen Nørre Nissum skole Harboøre Skole Lemtorpskolen Thyborøn skole 10. kl. (3 hold) 0-3 kl. (5 hold) Specialklasse 5 kl (2 hold) Specialklasse 6. klasse. Indskoling 5. kl (2 hold) Stum elev Indskolingen 2-3. kl. Øvrige lokale skoler: Kristne Friskole: kl.: Historie (oldtid) Kristne Friskole, kl.: Thøger Larsen Fenskær Efterskole: (På Jens Søndergaards Museum) Produktionsskole: 2 hold (intro til museet) Fem forskellige emner i museet på lærred (maleri og historie) Livet i gamle dage Astronomi og Thøger Larsen Rundvisning Jens Søndergaard og skitsetegning Intro til Jens Søndergaard Thøger Larsen og Astronomi Særlig tilrettelagt rundvisning Bondestue og Thøger Larsen Omvisning på museet Ikke-lokale skoler på Museum: Struer Østre Skole, specialklasse: Thøger Larsen og astronomi Struer Østre Skole, 3. kl.(flere besøg): Thøger Larsen og astronomi Thyholm Friskole, kl.: Intro til Museum Resen Friskole, kl.: Intro til Museum Rolf Krake Skolen, 2. kl.: Astronomi Brårup Skole, 3. kl.(flere hold): Thøger Larsen og Planetstien Orkester efterskolen, (flere hold): Thøger Larsen og Planetstien Ikke-lokale skoler på Jens Søndergaards Museum: Gjerrild-Bønnerup Friskole, 0-9. kl.(4 hold): Undervisning og skitsetegning Vinderup Skole: Intro til Jens Søndergaard og skitsetegning Århus Efterskole kl.: Intro til Jens Søndergaard og skitsetegning Gudenådalens Friskole, Alle klassetrin: Intro til Jens Søndergaard og skitsetegning Struer Skolen. ikke klassedelt, flere besøg: intro til Jens Søndergaard og rundvisning Børneinstitutioner på Museum: Menighedsbørnehaven, : Rundvisning på museet Skt. Georgsgården, : Besøg uden rundvisning Degneparken, Nørre Nissum: Besøg uden omvisning Klinkby Børnehave: Besøg uden omvisning Gymnasiale uddannelser på Museum: Handelsskole: Intro til bys historie Gymnasium: Intro til bys historie Gymnasiale uddannelser på Jens Søndergaards Museum Gymnasium: Intro til Jens Søndergaard (sammen med italiensk gymnasieklasse) 12

13 Videregående uddannelser på Museum: Nørre Nissum Seminarium, Astronomi og intro til Planetstien (flere besøg). Videregående uddannelser på Jens Søndergaards Museum: Nørre Nissum Seminarium (flere besøg): Jens Søndergaard og museologi Højskoler mv. på Museum: Familie Højskole, Herning: Besøg uden omvisning Søndbjerg Ungdomshøjskole, Thyholm: Besøg uden omvisning Seniorhøjskolen, : Besøg uden omvisning Livsstilshøjskolen: Flere besøg med og uden omvisning Livsstilshøjskolen: Byvandring Højskoler o.l. på Jens Søndergaards Museum Senior Højskolen, flere besøg: Intro til Jens Søndergaard 5.5. Publikationer: på lærred. Leporello med motiver fra. Mette Lund Andersen: The shipwreck of the frigate Alexander Nevsky. I: Study on the Maritime Archaeology. Volume 7, North-West Russian Institute for the Cultural and Natural Heritage. Russian Academy of Sciences. Institute for the History of Material Culture. St. Petersburg. Mette Lund Andersen og Else Bisgaard: Limfjordslitteratur.dk. I: Danske museer, Nr. 4, 2013 Sille Radoor Larsen og Mie Ellekilde: Jernkysten de indledende øvelser til et digitalt formidlingsprojekt. I: MiD Magasin nr. 29, oktober PR-virksomhed: Radioindslag: Omtale af projektet Jernkysten i programmet Alletiders historie på P1 TV-indslag: HK arbejdede som konsulent for Troels Kløvedal i forbindelse med TV optagelser om Limfjorden. Avisomtale: Juni 2013: Artikel vedr. Jernkysten i Nu : Ejvind Larsen: Frie ord. I Information. August/september 2013: Omtale/efterlysninger i Politiken og Horsens Folkeblad i forbindelse med forskningsprojekt om Klosterheden. Herudover en række artikler om nyheder og arrangementer på museet i Folkeblad og Lokalavisen. Bl.a. om: Jernkysten (juni og oktober 2013), museets byggeplaner (maj 2013), museet arver (juni 2013), udstillingen på lærred (maj og juni 2013), udgivelse af billedhæfte (december 2013), konservering og udstilling af kirkeur (december 2013). 13

14 5.9. Kiosk- og cafeteriavirksomhed Hæftet på lærred indgår i sortimentet Bygninger og udendørsarealer Museum: I forbindelse med et sprunget vandrør til museet blev vandledningen fra gaden til måler fornyet. Jens Søndergaards Museum: Etableret nyt dræn foran garagen og anlagt terrasse foran kontoret. Flyvholm Redningsstation: Ny udstilling er færdiggjort og redningsstationen er blevet tilgængelig for publikum via en dørtelefon med kode. Man ringer til en telefonsvarer og får koden udleveret. Gratis entre. Der er opsat en tæller, som registrerer hvor mange, der går ind og ud af døren. Bovbjerg Minimuseum: Det er aftalt med Naturstyrelsen, at Museum bruger Minimuseet frem til 2020, mod at museet reparerer og maler skuret, der tidligere har tilhørt Vandbygningsvæsenet Ændringer af bygninger Møller Nielsens Tegnestue v/maa Per Clausen og Møller & Faurskov Landskabsarkitekter APS udarbejdede i 2012 en helhedsplan for ombygning af museet. Planen berører såvel museets bygninger og have. Det primære formål er at forbedre tilgængeligheden, men planerne om befatter også en større særudstillings- og foredragssal, en generel opdatering af publikumsfaciliteter samt energiforbedringer. Mette Lund Andersen har i 2013 arbejdet på at skaffe finansiering til byggeriet dog hidtil uden resultat. Ændringer vedr. udendørsarealer: 7.0. Inventar og materiel 7.1. Museumsteknisk udstyr: 7.3. Andet teknisk udstyr: 7.4. Udstillingsinventar og lign.: 7.6. Transportmidler: 8.0. Museets organisation og administration 8.1. Vedtægter m.v.: Museum har i 2013 revideret sine vedtægter. Anledningen var et ønske i bestyrelsen om at nedbringe antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 15 til 9. Samtidig blev vedtægterne tilpasset ordlyden i den ny museumslov samt andre anbefalinger fra Kulturstyrelsen. Vedtægerne er godkendt af museets bestyrelse og på generalforsamling i Museumsforeningen for og Omegn Godkendt af Kulturstyrelsen Kommune godkendte de nye vedtægter , der blev ikke taget stilling til antallet af kommunale repræsentanter i 2013, dette afventer beslutning i den nye kommunalbestyrelse efter valget i november

15 8.3. Bestyrelse: Museets bestyrelse har før generalforsamlingen den 14. maj 2013 bestået af følgende: Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Lise Thomsen Hygum Formand Anna Marie Touborg Jensen Gudum Næstformand Margrethe Lykke Bohnsen Harboøre Kasserer Kurt Lyhne Ingrid Riis Ferring Carl Chr. Munk Nielsen Henrik Damgren Nr. Nissum Kristian Tikjøb Olesen Vibeke Sloth Dybe Ivan Krogh Hansen Jens Pedersen Vrist Daniel Eiler Vakant Udpeget af Byråd: Ole Byskov Marie Poulsen Museets bestyrelse har efter generalforsamlingen d. 14. maj 2013 bestået af følgende: Museums bestyrelse Valgt af Museumsforeningen: Daniel Eiler Formand Jens Pedersen Vrist Næstformand Margrethe Lykke Bohnsen Harboøre Kasserer Kurt Lyhne Anna Marie Touborg Jensen Gudum Henrik Damgren Nr. Nissum Kristian Tikjøb Olesen Udpeget af Byråd: Ole Byskov Til Marie Poulsen Til

16 Bestyrelsen har afholdt følgende møder: 5. februar 2013 Bestyrelsesmøde 23. april 2013 Bestyrelsesmøde 20. juni 2013 Bestyrelsesmøde 29. august 2013 Bestyrelsesmøde 2. november 2013 Lørdagsmøde inkl. bestyrelsesmøde 3. december 2013 Bestyrelsesmøde 8.4. Foreninger: Museumsforeningen har i 2013 haft 325 personer som medlemmer og 19 erhvervsmedlemmer. Kontingentet har været på kr. 175 for par og kr.125 for enkeltpersoner. Erhvervsmedlemmer betaler 500,- for små firmaer og 1.000,- for store. Medlemmerne har modtaget leporelloen på lærred sammen med et julebrev. Museumsforeningens udflugt blev afholdt søndag den 25. august. Udflugten gik til Ringkøbing Museum og de tyske bunkers på stranden ved Vesterhavet. Desuden har medlemmerne haft gratis adgang til Museum og Jens Søndergaards Museum, ligesom de har fået rabat på udvalgte bøger i museumsbutikken. Museet har i årets løb udsendt digitale nyhedsbreve til de af museumsforeningens medlemmer, som har opgivet deres adresse. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: Museets formand Daniel Eiler har deltaget i Samus temadag på Holstebro Museum den Forsikringer: Museets forsikringer har været tegnet i Topdanmarks Museumsforsikring. Forsikringerne blev nyvurderet i Museets personale 9.1. Generelle forhold vedrørende museets personale: Museumsleder Mette Lund Andersen har holdt barselsorlov fra 3. maj 2012 til 1. april I hendes fravær har cand. mag. etnolog Sille Radoor Larsen været konstitueret museumsleder. 9.2 Fast personale: Museet har i 2013 beskæftiget flg.: Museumsleder Mette Lund Andersen (heltid) Konstitueret museumsleder Sille Radoor Larsen (heltid) (til 31.8) Museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen (heltid) Museumspædagog Hemming Klokker (heltid) Bogholder Niels Larsen (deltid 28 timer) Museumsassistent Lene Damborg (deltid, ansat som vagtansvarlig for Museum) Museumsassistent Birgit Wettergren (deltid, regnskab ved JSM samt vagthold) Frivillige hjælpere: Berit Lykke Kristensen: hjemmeside og undervisningsmateriale. Daniel Eiler: Guide på byvandringer i. Arne Raundahl: Praktisk medhjælp Ellen Damgaard: Diverse. Personalemøder og arrangementer: 16

17 Der er afholdt personalemøder d. 18. marts og d. 11. december. Der har desuden været afholdt ugentlige tirsdagsmøder for det faste personale på LEM. Der er afholdt personalemøde for vagterne på JSM 23. januar. Personaleudflugten i maj blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. Byløb den 28. august, 3 deltagere. Personalets deltagelse i møder og arrangementer: SRL har deltaget i: 25.1.: Fælles seminar Limfjordsmuseernes Samvirke : Formidlingsseminar, ODM Horsens. En række møder og workshops i forbindelse med projektet Jernkysten. MLA har deltaget i: 29.4.: MMUs årsmøde, Århus 6.5.: Møde i Udkantspuljen, Bundsbæk Mølle : Møde om Thyborøn Havn 100 år i : Konference om kulturturisme, Heart Herning : Møde om konserveringscenterets fremtid, Ølgod : ODM årsmøde, Kolding : Faglig dag i Limfjordsmuseernes Samvirke, Nykøbing Mors : Chefnetværksmøde, ODM, Fredericia IBK har deltaget i: 25.1.: Fælles seminar Limfjordsmuseernes Samvirke, Skive 25.2: Temadag om cooperativ learning, Århus : ODMs formidlingsseminar, Horsens. 11.4: Netværksmøde for nyere tids inspektører i Region Midt, Århus 31.5: Temaeftermiddag på Kommune om Layar 25.6: Stormøde om kulturfestival Bølgen, Thyholm : Symposium The Arts here - today & tomorrow, området : Fagligt orienteringsmøde, ODM, Kolding : Learning Museum, Odense HK har deltaget i en række planlægningsmøder for Nordvestjysk Folkeuniversitet Andet personale: Vagthold ved LEM: Mette Lyhne, Jette Nygaard, Trine Sloth Hansen. Rengøring LEM: Lokalt rengøringsselskab Vagthold ved JSM: Mariane Maigaard, Gert Mølgaard, Mette Lyhne, Elin Hugger. Rengøring JSM: Tove Lisby. Projektansat ved LEM arkivarbejde vedr. Klosterheden: cand. mag. Marianne Sørensen Uddannelse Museets økonomi I 2013 har museet haft flg. ekstraordinære bevillinger: Tilskud til Learning Museum kr ,- Tilskud til Jernkysten digital formidling kr ,- Arv efter fhv. viceskoleleder Ellen Bruun, Herning: kr ,- 17

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin varmeste tak: Private 15. Juni Fonden Augustinus

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Exteriør. Foto: Peter Cook TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. Museet bringer dem alle sin

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Danmark dejligst P.C. Skovgaard guldalderen revurderet TAK! Nedenstående fonde, private og offentlige institutioner har i beretningsåret støttet op om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår.

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår. Året 2012 har været et mærkeår. I 2012 iværksatte Kulturstyrelsen en stor satsning for bevaring af den danske koldkrigshistories fysiske monumenter. Som et led i denne satsning gennemførte Kulturstyrelsen

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 11 MUSEETS SKOLETJENESTE 13 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 14 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 15 ÅRSBERETNING 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK JØDISK MUSEUM I 2013 1 Indledning 3 Arbejdsgrundlag 3 Museets formål og emnemæssige indhold 3 Oprettelse 3 Museets ledelse 3 Medlemskab af foreninger og

Læs mere

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 Indhold 1. ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ANSVARSOMRÅDE... 3 1.2 MISSION OG VISION... 3 1.3 STRATEGI OG ARBEJDSPLAN... 4 1.4 TILSKUD... 5 1.5 SAMARBEJDE...

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 Hendes Majestæt Dr. Margrethe II ved indvielse af Fuglsang Kunstmuseum 25. januar 2008 Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2008 TAK! 2008 har været et helt særligt

Læs mere

Årsberetning 2009 2 2. Forord

Årsberetning 2009 2 2. Forord Østsjællands Museum Årsberetning 2009 Forord Der blev ikke hvilet på laurbærrene i 2009, hvor 71.000 gæster besøgte Østsjællands Museum, og ikke mindre end 50.000 af disse kom på tur med egen guide. Alligevel

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 10 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 12 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 13 MUSEETS PERSONALE 14 MUSEETS ØKONOMI 16 ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2011 1 Indledning 1 Arbejdsgrundlag og formål 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK s. 2 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL s. 3 VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION s. 3 SAMLINGER OG

Læs mere

1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum.

1.3. Museumskategori og ejerforhold Den selvejende institution Frilandsmuseet Hjerl Hede er et statsanerkendt, kulturhistorisk specialmuseum. 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL. 1.1 Museets navn Museet har ændret sit navn til "Frilandsmuseet Hjerl Hede". 1.2 Museets adresse og telefonnummer Hjerl Hedevej l4, 7830 Vinderup, Telefonnr. 9744

Læs mere

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15

PRESSE, PR OG MARKEDSFØRING 8 BESØGSTAL OG MUSEUMSBUTIK 11 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 12 MUSEETS PERSONALE 13 MUSEETS ØKONOMI 15 ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING: DANSK JØDISK MUSEUM I 2010 1 Indledning 1 Museumskategori og ejerforhold 1 Museets formål og emnemæssige indhold 1 Oprettelse 1 Museets ledelse 1 Medlemskab

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Fur Museum KULTURARVSSTYRELSEN

Kvalitetsvurdering af. Fur Museum KULTURARVSSTYRELSEN Kvalitetsvurdering af Fur Museum 2005 KULTURARVSSTYRELSEN Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Fur Museum 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver og bibliotek 6 Indsamling, erhvervelser,

Læs mere

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat.

I dag er det svært at forestille sig Skagen uden Skagens Museum. Historierne om fortidens kunstnerkoloni og de verdenskendte kunstnere har sat. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117083 Formularens ID: 494 Sendt til: lve@skagensmuseum.dk Sendt: 15-12-2010 13:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Årsberetninger for 2012

Årsberetninger for 2012 Køge Byhistoriske Arkiv Sikring af kulturarven Køge Byhistoriske Arkiv har fortsat arbejdet med at sikre bedre opbevaringsforhold for den lokale kulturarv i arkivets samlinger. I det forløbne år har der

Læs mere

Årsberetning 2009 for

Årsberetning 2009 for Årsberetning 2009 for 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6 1.5 OPRETTELSE

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig

LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM. Lemvig LEMVIG MUSEUM OG JENS SØNDERGAARDS MUSEUM Lemvig ÅRSREGNSKAB FOR 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning

Læs mere

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj VHMnyt MAJ 2009... vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 2008 - et museumshistorisk år 5 Den Antikvariske Afdeling 6 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter 15 Publikationer og foredrag 16 Kurser,

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere