RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093"

Transkript

1 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K \ Lokalplan nr for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige formål nord for Kirkevej og Mergelvej i Ringkøbing 19. apri!1995

2 RINGKØBING KOMMUNE Lokalplan nr. O l.093 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: i oka l D la n om rad et _ _ -_-_ _ _- _ _ _ _ _ _--_ _ A LO i\ 91 p i d n G n s TO r m ci i f\ Eksisterende forhold i lokalplanområdet A l L_Wl\Cll tslcii nkslnlsnonc Id IO IllvJIlwIvl inrlhr^lrl _ _ ~ y^ A Forholdet til anden planlægning - B Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget C Retsvirkninger af den vedtagne lokalplan D VEDTÆGTER: *1 l s^lfolnlononc formål _..i_,._ _ -_... *1 l l_ui\dl Jldl Id lo luliildi i,., Områdets afgrænsning og zonestatus 1 Q Omrorlotc onx/onrlolco......_-_ -...-_.... _._O O. WlllldUClo dllvdlucloc - A l IrlQtwkninn - - ^ *t L^vJolyixl III ly O 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 3 6. Bebyggelsens omfang og placering 5 7 Bebyggelsens ydre fremtræden. 6 ft l IHoHwnnorlo orocilor _ _._..._ _... R o wucuyyycuc div2ciic?i. i- ~ ^j Q l orlninnccinlapkn.i._i-...._.7 c? L_C?VJI in lyodi iid^y i 10 Grundejerforening 8 11 Ophævelse af ældre lokalplaner 8 12 Tilladelse og dispositioner fra andre myndigheder 9 4 O Rotowirkninnor _.. _. - _. -._. - -._Q i o r\clovn i\i in iyci \7 inn _.. - _ - -Q 111 ly \y Kortbilag nr. 1: Matrikelkort 10 r\.oiidiiay nr. ^. L.Oi\9ipidrii\orL~..... j Kortbilag nr. 3: Illustrationsplan 12

3 RINGKØBING KOMMUNE Lokalplan nr REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDET o Det nye lokalplanområde dækker et areal på ca m, og afgrænses mod sydvest af Kirkevej, som hidtil har dannet den nordlige grænse for byens villakvarterer. Området afgrænses i øvrigt af Mergelvej, Asylcentret og åbne landbrugsarealer. Området er omfattet af en eksisterende rammelokalplan nr , hvori området er fastlagt til boligformål med dertil hørende offentlig- og privat service. Lokalplanområdet er beliggende indenfor Rindum Kirkes beskyttelseszone II og III. For zone II skal det tilstræbes, at ny bebyggelse sker med størst mulig hensyntagen til kirken og ikke højere end almindelige beboelseshuse (8,5 m).opførelse af ny bebyggelse, der ikke ligger i tilknytning til eksisterende huse, bør drøftes med de kirkelige myndigheder og eventuelt amtsrådet. For zone III skal det tilstræbes, at undgå bebyggelse over 12,5 meters højde. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at tage et nyt område i brug, fortrinsvis til boligformål. Der udlægges areal til åben lav og tæt lav boligbebyggelse og til enkelte butikker. Desuden reserveres et mindre areal til offentlige formål, parkområde og bassin til overfladevand. Området trafikbetjenes fra Mergelvej. EKSISTERENDE FORHOLD l LOKALPLANOMRÅDET. Lokalplanområdet har, bortset fra en enkelt fritliggende bolig, hidtil været dyrket landbrugsmæssigt. Området er næsten fladt og uden særlige topografiske kendetegn. Det gennemskæres dog af "Pansergraven", som er en del af et forsvarsværk fra 2. verdenskrig. Graven er fyldt op med jord, hvilket betyder, at der skal træffes særlige foranstaltninger, hvis det skal bygges på arealet. LOKALPLANENS INDHOLD Med lokalplanen ønsker byrådet at inddrage et nyt område til boligformål. Formålet er bl.a. at kunne præstere et mere varieret udbud af byggegrunde i Ringkøbing. Efter en stilstandsperiode spores der en øget efterspørgsel efter grunde til både åben lav og tæt lav boligbebyggelse. Det nye område vil kunne rumme ca. 90 boligenheder. Lokalplan O l /BRØ/lokalpl

4 B Som nævnt indeholder lokalplanen arealer til såvel "tæt lav" (d.v.s. boliger med fælles friarealer og arealudlæg på min. 400 m2 pr. bolig), som "åben lav" (d.v.s. parcelhuse med et mindste grundareal på 700 m2). Desuden ønsker byrådet forsøgsvis at åbne mulighed for at der kan etableres en til to nærmere afgrænsede enklaver med "små grunde". Hertil kræves at grundene udstykkes med et areal på min. 600 m2 og at enklaverne placeres, så de har direkte adgang til de udlagte friarealer. Byrådet fraviger hermed kommuneplanens generelle bestemmelser om mindste grundstørrelse og samtidig dispenserer byrådet fra byggelovens bestemmelser om en mindste grundstørrelse på 700 m2. Der bliver mulighed for at placere een eller evt. flere små butikker ved indkørslen til området f rå Mergelvej. Byrådet ønsker, at de arealer som udlægges til fælles friarealer disponeres sådan, at de bl.a. omfatter pansergraven. Hermed tilgodeses både et praktisk hensyn og hensynet til at bevare et sjældent lokalhistorisk fænomen, som et naturligt element i boligområdet. Lokalplanen udlægger et areal til offentlige formål, herunder parkområde og bassin til overfladevand. Byrådet er indstillet på, at de nødvendige arealer tilvejebringes fra ejendommene matr. nr. 15a og 15e Nørby, Ringkøbing jorder FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING Ca. 3/4 af lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens område R 5, som er udlagt til boligformål m.m. Den sidste 1/4 omfatter område R 62a, som er udlagt til butiksformål og liberale erhverv samt enkelte boliger. For at denne lokalplan kan vedtages, har det været nødvendigt at ændre kommuneplanen, så område R 62a nedlægges og sammenlægges med område R 5. Ændringen sker ved tillæg nr. 3 til kommuneplan For område R 5 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: a. Områdernes anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner o.l, samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til omgivelserne. b. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 25 ved åben, lav bebyggelse, mens den ved tæt, lav bebyggelse for området som helhed ikke må overstige 35. Byrådet kan for enkelte ejendomme tillade en bebyggelsesprocent på indtil 40 for dagligvarebutikker til områdets daglige forsyning, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det. c. Åben, lav bebyggelse må ikke opføres med mere end én etage med udnyttet tagetage. d. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. Lokalplan O l /BRØ/lokalpl

5 e. Der skal udlægges og anlægges fælles friarealer, der efter byrådets skøn sikrer tilfredsstillende opholds- og legearealer. f. Bebyggelsen og dens opholdsarealer skal af hensyn til forebyggelse af støj og anden forurening placeres således, at mindsteafstanden til Ndr. Ringvejs midte udgør mindst 35 m, ligesom der skal etableres støjdæmpende foranstaltninger mod erhvervsområder. g. Byrådet kan, hvor der stilles særlige krav til bebyggelsens udformning og placering, tillade, at ejendomme udstykkes med mindre grundstørrelse end 700 m2. h. l forbindelse med bebyggelse skal der udlægges mindst 2 p-pladser pr. bolig og én p-plads pr. påbegyndt 60 m2 erhvervsareal. Byrådet kan ved særlige erhvervstyper kræve et større antal p-pladser, mens det ved tæt, lav boligbebyggelse kan nedsætte kravet til 1 1/2 p-plads pr. bolig. Parkeringsarealerne kan udlægges som fælles parkeringsanlæg for flere ejendomme i henhold til en samlet plan for området. i. Ved udarbejdelsen af lokalplaner skal det sikres, at arealernes ibrugtagning til byformål sker i den rækkefølge, som det er vist på kortbilaget, således at områderne mærket l udbygges før områderne mærket II. Tillægget til kommuneplanen offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget, med en frist på 8 uger til fremsættelse af indsigelser mod forslaget. Lokalplanen kan ikke træde i kraft før tillægget til kommuneplanen er vedtaget. Med den endeligt vedtagelse af denne lokalplan ophæves den hidtil gældende rammelokalplan nr for den del, som omfattes af den nye lokalplan. For et areal af ca. 720 m af matr. nr Nørby, Ringkøbing jorder aflyses den berørte del af den hidtil gældende lokalplan nr Den nye lokalplan er udarbejdet i overensstemmelse med de overordnede mål i rammelokalplanen, dog er kravet om trafikstøjdæmpende foranstaltninger i området langs Kirkevej afløst af foranstaltninger på selve Kirkevej, som dæmper hastigheden og dermed støjen. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER AF LOKALPLANFORSLAGET Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at Planlovens bestemmelser om mindste grundstørrelse, om maksimal bebyggelsesprocent og om maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Lokalplan O l /BRØ/lokalpl

6 D Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 3. december 1994 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog længst indtil den 3. december RETSVIRKNINGER AF DEN VEDTAGNE LOKALPLAN Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig, eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af lokalplanforslaget, og som ikke er i overensstemmelse med denne, kan fortsætte som hidtil. En lokalplan medfører ikke en "handlepligt" til at ændre lovligt, bestående forhold i overensstemmelse med planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de eksisterende forhold. Byrådet kan meddele dispensation til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i 2 bestemmelser om, at det af planen omfattede område overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift. (Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 549 af 9. juli 1991 om frigørelsesafgift). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jfr. ovenfor. Lokalplan O l /BRØ/lokalpl

7 RINGKØBING KOMMUNE Lokalplan nr Lokalplan for et område til boligformål samt enkelte butikker samt offentlige formål nord for Kirkevej og Mergelvej i Ringkøbing. VEDTÆGTER l henhold til planloven, lovbekendtgørelse nr. 383 af 14. juni 1993 med senere ændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2, stk. 2.1 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen er udarbejdet for at sikre: at der udlægges arealer til åben, lav og tæt, lav bebyggelse, samt til "små grunde" at at at at at (min. 600 m 2 ), der er mulighed for opførelse af butikker til områdets daglige forsyning. der udlægges areal til offentlig parkområde kombineret med bassin til overfladevand. nyt byggeri får en sådan udformning, at der i området og i forbindelse med omgivelserne opnåes en helhedsvirkning, der udlægges veldisponerede grønne friarealer, der ved udlæg af veje og stier lægges vægt på trafiksikkerhed. 2 OMRÅDETS AFGRÆNS- NING OG ZONESTATUS 2.1. Lokalplanens område afgrænses, som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr.nre.: 12'og 14 samt dele af følgende matr. nre. 12 C, 14 k, 14 1, 15 a, 15 e, 15, 15 P, 15 q og af Nørby, Ringkøbing jorder samt alle parceller som efter den 1. september 1994 udstykkes fra nævnte ejendomme.

8 2.2. Med byrådets offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres lokalplanområdet fra landzone til byzone. (Heraf dog undtaget ca. 720 m af matr. nr , som er overført til byzone ved lokalplan nr ). 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3-1 Lokalplanområdet må, bortset fra nedennævnte undtagelser, kun anvendes til boligformål. Etablerede boliger må ikke nedlægges eller anvendes til andet formål end helårsbeboelse Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, som vist på kortbilag nr Delområde l må kun anvendes til boligformål med åben, lav parcelhusbebyggelse Delområde II må kun anvendes til boligformål med tæt, lav boligbebyggelse. Byrådet kan dog tillade bebyggelse med åben lav, efter en nærmere godkendt udstykningsplan Delområde III må kun anvendes til boligformål med mulighed for enklaver af tæt lav, åben lav og åben lav parcelhuse på "smågrunde". (D.v.s. grunde på min. 600 m2. Se redegøreisens afsnit om lokalplanens indhold). Udover boliger kan der på arealet, markeret med skråskravering på kortbilag nr. 2, tillades opført en eller flere butikker til områdets daglige forsyning. F.eks. kan byrådet godkende fødevarebutik, kiosk og mindre restaurations- eller cafévirksomhed Delområde IV må kun anvendes til offentlige formål, herunder bassin til regnvand/overfaldevand, kombineret med offentlig parkanlæg.

9 4 UDSTYKNING 4.1. Lokalplanområdet må udstykkes i overensstemmelse med udstykningsplanen, som fremgår af kortbilag nr. 2. Yderligere udstykning samt mindre justeringer i forhold til planen skal godkendes af byrådet. For delområde III er planen kun vejledende. ÅBEN LAV 4.2. l delområde l og del af delområde III, som anvendes til åben lav, må ingen grund ud- 2 stykkes med et mindre areal end 700 m. En del af delområde III kan dog efter byrådets nærmere godkendelse, udstykkes til "små grunde", d.v.s. grunde med et areal 2 på min. 600 m. Der er ved denne udstykningsform særlige krav til bebyggelsens placering, jfr. 6. TÆT LAV 4.3. Ved udstykning i delområde II og dele af delområde III, som bebygges med tæt lav, kræves som minimum at bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom efter udstyking ikke overstiger 35, og at grunden med tillæg af andel af fælles friarealer bliver min. 400 m 2. En udstykningsplan for områder til tæt, lav bebyggelse, skal godkendes af byrådet, bl.a. under hensyntagen til byggelovens 10 A, forinden byggeri kan tillades. 5 VEJ-, STI- OG PARKE- RINGSFORHOLD 5.1. Bestemmelser i denne henviser til kortbilag.nr Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Mergelvej. Der må ikke etableres nye overkørsler til Kirkevej.

10 5.3. Kirkevej skal uændret være udlagt i ca. 10,5 m bredde. De viste nye veje A-B, C-D, og D-E udlægges i 10 m bredde. Vejstykke D-E kan ændre forløb i h.t. en udstykningsplan godkendt efter Der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger, som skitseret og ivørigt efter byrådets godkendelse De viste boligveje og boligstier anlægges i hhv. 5 og 3 m bredde Der pålægges grundene de viste oversigtsarealer Der pålægges følgende byggelinier: Langs Kirkevej 10 m fra vejskel, langs Mergelvej 10 fra vejskel, langs Mergelvej kan byggelinien nedsættes til 7 m fra vejskel, for bebyggelse til butiksformål. Langs øvrige veje, incl. boligeveje 2,5 m fra skel. Garager, udhuse o.l. mindre bygninger kan dog opføres 1,5 m fra skel mod stier, grønne friarealer og boligveje. Garager/carporte skal dog altid ved åben, lav bebyggelse trækkes mindst 5 m tilbage fra adgangsvejen Til hver parcelhusgrund kan tillades én overkørsel af 3 m bredde. Overkørslen skal godkendes af byrådet, under hensyn til trafiksikkerhed og boligvejens indretning iøvrigt Indenfor lokalplanområdet skal der anlægges parkeringspladser svarende til 2 stk. pr. bolig ved åben lav og "smågrunde", 1 1 / p-plads pr. tæt lav bolig, 1 p-plads pr m butikslokale og 1 p-plads pr. 60 m lager i til tilknytning til butik. Ved åben lav og butik/lager skal al parkering foregå på egen grund. Ved tæt lav og

11 små grunde kan parkeringsarealet helt eller delvist anlægges på fællesarealer Indenfor lokalplanområdet tillades kun kortvarig parkering af køretøjer over 3500 kg. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom til "små grunde" og åben lav boligbebyggelse ikke overstige 25, til tæt lav 35 og til butiksformål Bebyggelsen skal placeres sådan at de enkelte boligenheder kan udstykkes lovligt. Se Bygninger må ikke opføres med mere end een etage med udnyttet tagetage Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må været hævet mere end 8,5 m over det omgivende terræn Alle bygninger skal placeres med facaden parallelt med/vinkelret på adgangsvejen. Byrådet kan dog godkende en anden placering i forbindelse med en samlet bebyggelsesplan for et område. Bygningers endelige placering skal godkendes af byrådet Ved tæt lav boliger, skal bygningernes placering godkendes af byrådet, ud fra en samlet plan Forinden bebyggelse på små grunde, skal der udarbejdes et princip for de enkelte bygningers placering, som kan godkendes af byrådet. Princippet kan f.eks. være at alle boliger opføres med facaden eller gavlen i byggelinien mod vej, eller opføres som rækkehuse eller dobbelthuse.

12 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1. Bebyggelsens ydre skal ved nybygning og ændring af facader, tage, vinduer, døre og andre udendørs bygningsdele, godkendes af byrådet. Byrådet kan i h.t. byggelovens 6 D gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. 7.2 Ydervægge skal opføres af teglsten, som helt eller delvis kan tillades pudset eller vandskuret eller delvist opføres som lette facadepartier med materiale efter byrådets nærmere godkendelse. (Bestemmelsen gælder ikke for de eksisterende bygninger på ejendommen Kirkevej 30) Tage skal udformes som symetriske saddeltage, med mindre byrådet godkender andet Carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan tillades opført med anden tagform og andre materialer Enhver form for skiltning og reklame skal godkendes af byrådet. Reklameflag og bevægelige skilte kan ikke godkendes 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstigelse eller lign. gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden på den enkelte parcel skal overholdes. De på kortbilaget viste grønne friarealer skal anlægges og beplantes i takt med, og forud for bebyggelsen, som forudsætning

13 for ibrugtagning af denne. Det grønne friareal, som grænser op til parcellen mærket "N" på kortbilag 2, udlægges først når parcellen bebygges Nye private hegn langs skel mod vej, sti og offentlige arealer må kun etableres som levende hegn. Dog kan faste hegn og stakitter opføres i max. 1 meters højde bag levende hegn Beplantning langs skel mod vej, sti og fællesarealer, skal finde sted på egen grund 0,45 m fra skel Kompostpladser, renovationsstativer o.lign. skal anbringes eller afskærmes, således at de ikke er synlige fra veje, stier eller offentlige friområder, og iøvrigt således at de ikke er til gene for de omkringliggende parceller Beplantning og befæstelsers art på offentligt tilgængelige arealer, skal godkendes af byrådet Terrænregulering må kun foretages med byrådets tilladelse. 9 LEDNINGSANLÆG 9-1 N V bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen Såfremt det af tekniske grunde viser sig nødvendigt at etablere ledninger til kloak, vand, fjernvarme, el, telefon og tv. m.v. over parcellerne, er grundejerne/lejerne forpligtede til uden vederlag at tåle dette mod erstatning for forvoldt skade Der skal i forbindelse med byggemodningen etableres et fælles radio- og tv-antenneanlæg med tilslutningspligt for samtlige nye boliger indenfor lokalplanområdet. Herudover må udendørs antenner o.lign. ikke monteres, hverken på fritstående

14 8 master eller på bygninger uden byrådets særlige tilladelse. Antenneanlægget skal være forberedt for transmission af signaler fra hybridnettet. Antennemastens placering skal godkendes af byrådet. 10 GRUNDEJERFORENING Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde med indtil 2 boliger, indenfor lokalplanens område. For enklaver af tæt lav bebyggelse med egne færdsels- og friarealer fastsættes bidraget til grundejerforeningen til ét medlemskab pr. påbegyndt 5 boliger. Medlemspligten indtræder når byggeri påbegyndes. Den eksisterende bolig på Kirkvevej 30 er undtaget for medlemspligt Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 25% af grundene er bebyggede eller når byrådet forlanger det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de på kortbilag nr. 2 viste fællesarealer samt øvrige fællesanlæg, herunder fælles TV- og radioantenneanlæg for området Udgifter til drift og vedligeholdelse af det fælles antenneanlæg fordeles på alle boliger Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet.

15 11. OPHÆVELSE AF ÆLDRE LOKALPLANER Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves den berørte del af lokalplan nr vedtaget af byrådet den 11.febr Desuden ophæves del af lokalplan nr , vedtaget af byrådet den 16. september 1992, f.s.v. angår et areal på ca. 720 m 12 TILLADELSE OG DIS- PENSATIONER FRA AN- DRE MYNDIGHEDER Lokalplanens virkeliggørelse kræver ikke tiladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Det er dog en betingelse for udstykning og bebyggelse efter planen, at landbrugspligten er ophævet 13 RETSVIRKNINGER Vedrørende lokalplanens retsvirkninger, se vedhæftede redegørelse side d og e VEDTAGELSESPÅTEG- NING Forslaget er i henhold til 24 i lov om planlægning vedtaget af Ringkøbing byråd, den 16. november 199^ Lokalplanen er i henhold til 27 i lov om planlægning endeligt vedtaget af Ringkøbing byråd, den 19. april p.b.v. ans'østøtjard borgmester

16

17

18 LOKALPLAN NR KORTBILAG NR. 3

19 ANMELDER: LANDINSPEKTØRFIRMAET V. Brandt Jensen Bildtsvej 15-Tlf RINGKØBING Nærværende lokalplan nr bedes tinglyst på matr. nr og 14 d, og på matr. nr. 12 C, 14 k, 14 1, 15 a, 15 e, 15, 15 P, 15 q og 16 q, idet den omfatter dele af disse matr. nre., samt på matr. nr. 16 U. Alle nævnte matr. nre. er beliggende i Nørby, Ringkøbing Jorder. Det attesteres, at lokalplanen ikke vedrører andre matr. nre., som er udstykket fra de omfattede ejendomme efter d Ringkøbing, den 4. september 1995 landinspektør Matr: 12 I. Nørby, Ringkøbing Jorder Retten 1 : Ringkøbing Indført den : Lyst under nr.: / 'Korsholm jri ass.

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere