RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093"

Transkript

1 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K \ Lokalplan nr for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige formål nord for Kirkevej og Mergelvej i Ringkøbing 19. apri!1995

2 RINGKØBING KOMMUNE Lokalplan nr. O l.093 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: i oka l D la n om rad et _ _ -_-_ _ _- _ _ _ _ _ _--_ _ A LO i\ 91 p i d n G n s TO r m ci i f\ Eksisterende forhold i lokalplanområdet A l L_Wl\Cll tslcii nkslnlsnonc Id IO IllvJIlwIvl inrlhr^lrl _ _ ~ y^ A Forholdet til anden planlægning - B Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget C Retsvirkninger af den vedtagne lokalplan D VEDTÆGTER: *1 l s^lfolnlononc formål _..i_,._ _ -_... *1 l l_ui\dl Jldl Id lo luliildi i,., Områdets afgrænsning og zonestatus 1 Q Omrorlotc onx/onrlolco......_-_ -...-_.... _._O O. WlllldUClo dllvdlucloc - A l IrlQtwkninn - - ^ *t L^vJolyixl III ly O 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 3 6. Bebyggelsens omfang og placering 5 7 Bebyggelsens ydre fremtræden. 6 ft l IHoHwnnorlo orocilor _ _._..._ _... R o wucuyyycuc div2ciic?i. i- ~ ^j Q l orlninnccinlapkn.i._i-...._.7 c? L_C?VJI in lyodi iid^y i 10 Grundejerforening 8 11 Ophævelse af ældre lokalplaner 8 12 Tilladelse og dispositioner fra andre myndigheder 9 4 O Rotowirkninnor _.. _. - _. -._. - -._Q i o r\clovn i\i in iyci \7 inn _.. - _ - -Q 111 ly \y Kortbilag nr. 1: Matrikelkort 10 r\.oiidiiay nr. ^. L.Oi\9ipidrii\orL~..... j Kortbilag nr. 3: Illustrationsplan 12

3 RINGKØBING KOMMUNE Lokalplan nr REDEGØRELSE LOKALPLANOMRÅDET o Det nye lokalplanområde dækker et areal på ca m, og afgrænses mod sydvest af Kirkevej, som hidtil har dannet den nordlige grænse for byens villakvarterer. Området afgrænses i øvrigt af Mergelvej, Asylcentret og åbne landbrugsarealer. Området er omfattet af en eksisterende rammelokalplan nr , hvori området er fastlagt til boligformål med dertil hørende offentlig- og privat service. Lokalplanområdet er beliggende indenfor Rindum Kirkes beskyttelseszone II og III. For zone II skal det tilstræbes, at ny bebyggelse sker med størst mulig hensyntagen til kirken og ikke højere end almindelige beboelseshuse (8,5 m).opførelse af ny bebyggelse, der ikke ligger i tilknytning til eksisterende huse, bør drøftes med de kirkelige myndigheder og eventuelt amtsrådet. For zone III skal det tilstræbes, at undgå bebyggelse over 12,5 meters højde. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at tage et nyt område i brug, fortrinsvis til boligformål. Der udlægges areal til åben lav og tæt lav boligbebyggelse og til enkelte butikker. Desuden reserveres et mindre areal til offentlige formål, parkområde og bassin til overfladevand. Området trafikbetjenes fra Mergelvej. EKSISTERENDE FORHOLD l LOKALPLANOMRÅDET. Lokalplanområdet har, bortset fra en enkelt fritliggende bolig, hidtil været dyrket landbrugsmæssigt. Området er næsten fladt og uden særlige topografiske kendetegn. Det gennemskæres dog af "Pansergraven", som er en del af et forsvarsværk fra 2. verdenskrig. Graven er fyldt op med jord, hvilket betyder, at der skal træffes særlige foranstaltninger, hvis det skal bygges på arealet. LOKALPLANENS INDHOLD Med lokalplanen ønsker byrådet at inddrage et nyt område til boligformål. Formålet er bl.a. at kunne præstere et mere varieret udbud af byggegrunde i Ringkøbing. Efter en stilstandsperiode spores der en øget efterspørgsel efter grunde til både åben lav og tæt lav boligbebyggelse. Det nye område vil kunne rumme ca. 90 boligenheder. Lokalplan O l /BRØ/lokalpl

4 B Som nævnt indeholder lokalplanen arealer til såvel "tæt lav" (d.v.s. boliger med fælles friarealer og arealudlæg på min. 400 m2 pr. bolig), som "åben lav" (d.v.s. parcelhuse med et mindste grundareal på 700 m2). Desuden ønsker byrådet forsøgsvis at åbne mulighed for at der kan etableres en til to nærmere afgrænsede enklaver med "små grunde". Hertil kræves at grundene udstykkes med et areal på min. 600 m2 og at enklaverne placeres, så de har direkte adgang til de udlagte friarealer. Byrådet fraviger hermed kommuneplanens generelle bestemmelser om mindste grundstørrelse og samtidig dispenserer byrådet fra byggelovens bestemmelser om en mindste grundstørrelse på 700 m2. Der bliver mulighed for at placere een eller evt. flere små butikker ved indkørslen til området f rå Mergelvej. Byrådet ønsker, at de arealer som udlægges til fælles friarealer disponeres sådan, at de bl.a. omfatter pansergraven. Hermed tilgodeses både et praktisk hensyn og hensynet til at bevare et sjældent lokalhistorisk fænomen, som et naturligt element i boligområdet. Lokalplanen udlægger et areal til offentlige formål, herunder parkområde og bassin til overfladevand. Byrådet er indstillet på, at de nødvendige arealer tilvejebringes fra ejendommene matr. nr. 15a og 15e Nørby, Ringkøbing jorder FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING Ca. 3/4 af lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens område R 5, som er udlagt til boligformål m.m. Den sidste 1/4 omfatter område R 62a, som er udlagt til butiksformål og liberale erhverv samt enkelte boliger. For at denne lokalplan kan vedtages, har det været nødvendigt at ændre kommuneplanen, så område R 62a nedlægges og sammenlægges med område R 5. Ændringen sker ved tillæg nr. 3 til kommuneplan For område R 5 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: a. Områdernes anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner o.l, samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til omgivelserne. b. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 25 ved åben, lav bebyggelse, mens den ved tæt, lav bebyggelse for området som helhed ikke må overstige 35. Byrådet kan for enkelte ejendomme tillade en bebyggelsesprocent på indtil 40 for dagligvarebutikker til områdets daglige forsyning, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det. c. Åben, lav bebyggelse må ikke opføres med mere end én etage med udnyttet tagetage. d. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. Lokalplan O l /BRØ/lokalpl

5 e. Der skal udlægges og anlægges fælles friarealer, der efter byrådets skøn sikrer tilfredsstillende opholds- og legearealer. f. Bebyggelsen og dens opholdsarealer skal af hensyn til forebyggelse af støj og anden forurening placeres således, at mindsteafstanden til Ndr. Ringvejs midte udgør mindst 35 m, ligesom der skal etableres støjdæmpende foranstaltninger mod erhvervsområder. g. Byrådet kan, hvor der stilles særlige krav til bebyggelsens udformning og placering, tillade, at ejendomme udstykkes med mindre grundstørrelse end 700 m2. h. l forbindelse med bebyggelse skal der udlægges mindst 2 p-pladser pr. bolig og én p-plads pr. påbegyndt 60 m2 erhvervsareal. Byrådet kan ved særlige erhvervstyper kræve et større antal p-pladser, mens det ved tæt, lav boligbebyggelse kan nedsætte kravet til 1 1/2 p-plads pr. bolig. Parkeringsarealerne kan udlægges som fælles parkeringsanlæg for flere ejendomme i henhold til en samlet plan for området. i. Ved udarbejdelsen af lokalplaner skal det sikres, at arealernes ibrugtagning til byformål sker i den rækkefølge, som det er vist på kortbilaget, således at områderne mærket l udbygges før områderne mærket II. Tillægget til kommuneplanen offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget, med en frist på 8 uger til fremsættelse af indsigelser mod forslaget. Lokalplanen kan ikke træde i kraft før tillægget til kommuneplanen er vedtaget. Med den endeligt vedtagelse af denne lokalplan ophæves den hidtil gældende rammelokalplan nr for den del, som omfattes af den nye lokalplan. For et areal af ca. 720 m af matr. nr Nørby, Ringkøbing jorder aflyses den berørte del af den hidtil gældende lokalplan nr Den nye lokalplan er udarbejdet i overensstemmelse med de overordnede mål i rammelokalplanen, dog er kravet om trafikstøjdæmpende foranstaltninger i området langs Kirkevej afløst af foranstaltninger på selve Kirkevej, som dæmper hastigheden og dermed støjen. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER AF LOKALPLANFORSLAGET Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at Planlovens bestemmelser om mindste grundstørrelse, om maksimal bebyggelsesprocent og om maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Lokalplan O l /BRØ/lokalpl

6 D Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 3. december 1994 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog længst indtil den 3. december RETSVIRKNINGER AF DEN VEDTAGNE LOKALPLAN Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lovlig, eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af lokalplanforslaget, og som ikke er i overensstemmelse med denne, kan fortsætte som hidtil. En lokalplan medfører ikke en "handlepligt" til at ændre lovligt, bestående forhold i overensstemmelse med planen. Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de eksisterende forhold. Byrådet kan meddele dispensation til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i 2 bestemmelser om, at det af planen omfattede område overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift. (Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 549 af 9. juli 1991 om frigørelsesafgift). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jfr. ovenfor. Lokalplan O l /BRØ/lokalpl

7 RINGKØBING KOMMUNE Lokalplan nr Lokalplan for et område til boligformål samt enkelte butikker samt offentlige formål nord for Kirkevej og Mergelvej i Ringkøbing. VEDTÆGTER l henhold til planloven, lovbekendtgørelse nr. 383 af 14. juni 1993 med senere ændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2, stk. 2.1 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen er udarbejdet for at sikre: at der udlægges arealer til åben, lav og tæt, lav bebyggelse, samt til "små grunde" at at at at at (min. 600 m 2 ), der er mulighed for opførelse af butikker til områdets daglige forsyning. der udlægges areal til offentlig parkområde kombineret med bassin til overfladevand. nyt byggeri får en sådan udformning, at der i området og i forbindelse med omgivelserne opnåes en helhedsvirkning, der udlægges veldisponerede grønne friarealer, der ved udlæg af veje og stier lægges vægt på trafiksikkerhed. 2 OMRÅDETS AFGRÆNS- NING OG ZONESTATUS 2.1. Lokalplanens område afgrænses, som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr.nre.: 12'og 14 samt dele af følgende matr. nre. 12 C, 14 k, 14 1, 15 a, 15 e, 15, 15 P, 15 q og af Nørby, Ringkøbing jorder samt alle parceller som efter den 1. september 1994 udstykkes fra nævnte ejendomme.

8 2.2. Med byrådets offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres lokalplanområdet fra landzone til byzone. (Heraf dog undtaget ca. 720 m af matr. nr , som er overført til byzone ved lokalplan nr ). 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3-1 Lokalplanområdet må, bortset fra nedennævnte undtagelser, kun anvendes til boligformål. Etablerede boliger må ikke nedlægges eller anvendes til andet formål end helårsbeboelse Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, som vist på kortbilag nr Delområde l må kun anvendes til boligformål med åben, lav parcelhusbebyggelse Delområde II må kun anvendes til boligformål med tæt, lav boligbebyggelse. Byrådet kan dog tillade bebyggelse med åben lav, efter en nærmere godkendt udstykningsplan Delområde III må kun anvendes til boligformål med mulighed for enklaver af tæt lav, åben lav og åben lav parcelhuse på "smågrunde". (D.v.s. grunde på min. 600 m2. Se redegøreisens afsnit om lokalplanens indhold). Udover boliger kan der på arealet, markeret med skråskravering på kortbilag nr. 2, tillades opført en eller flere butikker til områdets daglige forsyning. F.eks. kan byrådet godkende fødevarebutik, kiosk og mindre restaurations- eller cafévirksomhed Delområde IV må kun anvendes til offentlige formål, herunder bassin til regnvand/overfaldevand, kombineret med offentlig parkanlæg.

9 4 UDSTYKNING 4.1. Lokalplanområdet må udstykkes i overensstemmelse med udstykningsplanen, som fremgår af kortbilag nr. 2. Yderligere udstykning samt mindre justeringer i forhold til planen skal godkendes af byrådet. For delområde III er planen kun vejledende. ÅBEN LAV 4.2. l delområde l og del af delområde III, som anvendes til åben lav, må ingen grund ud- 2 stykkes med et mindre areal end 700 m. En del af delområde III kan dog efter byrådets nærmere godkendelse, udstykkes til "små grunde", d.v.s. grunde med et areal 2 på min. 600 m. Der er ved denne udstykningsform særlige krav til bebyggelsens placering, jfr. 6. TÆT LAV 4.3. Ved udstykning i delområde II og dele af delområde III, som bebygges med tæt lav, kræves som minimum at bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom efter udstyking ikke overstiger 35, og at grunden med tillæg af andel af fælles friarealer bliver min. 400 m 2. En udstykningsplan for områder til tæt, lav bebyggelse, skal godkendes af byrådet, bl.a. under hensyntagen til byggelovens 10 A, forinden byggeri kan tillades. 5 VEJ-, STI- OG PARKE- RINGSFORHOLD 5.1. Bestemmelser i denne henviser til kortbilag.nr Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Mergelvej. Der må ikke etableres nye overkørsler til Kirkevej.

10 5.3. Kirkevej skal uændret være udlagt i ca. 10,5 m bredde. De viste nye veje A-B, C-D, og D-E udlægges i 10 m bredde. Vejstykke D-E kan ændre forløb i h.t. en udstykningsplan godkendt efter Der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger, som skitseret og ivørigt efter byrådets godkendelse De viste boligveje og boligstier anlægges i hhv. 5 og 3 m bredde Der pålægges grundene de viste oversigtsarealer Der pålægges følgende byggelinier: Langs Kirkevej 10 m fra vejskel, langs Mergelvej 10 fra vejskel, langs Mergelvej kan byggelinien nedsættes til 7 m fra vejskel, for bebyggelse til butiksformål. Langs øvrige veje, incl. boligeveje 2,5 m fra skel. Garager, udhuse o.l. mindre bygninger kan dog opføres 1,5 m fra skel mod stier, grønne friarealer og boligveje. Garager/carporte skal dog altid ved åben, lav bebyggelse trækkes mindst 5 m tilbage fra adgangsvejen Til hver parcelhusgrund kan tillades én overkørsel af 3 m bredde. Overkørslen skal godkendes af byrådet, under hensyn til trafiksikkerhed og boligvejens indretning iøvrigt Indenfor lokalplanområdet skal der anlægges parkeringspladser svarende til 2 stk. pr. bolig ved åben lav og "smågrunde", 1 1 / p-plads pr. tæt lav bolig, 1 p-plads pr m butikslokale og 1 p-plads pr. 60 m lager i til tilknytning til butik. Ved åben lav og butik/lager skal al parkering foregå på egen grund. Ved tæt lav og

11 små grunde kan parkeringsarealet helt eller delvist anlægges på fællesarealer Indenfor lokalplanområdet tillades kun kortvarig parkering af køretøjer over 3500 kg. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1. Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom til "små grunde" og åben lav boligbebyggelse ikke overstige 25, til tæt lav 35 og til butiksformål Bebyggelsen skal placeres sådan at de enkelte boligenheder kan udstykkes lovligt. Se Bygninger må ikke opføres med mere end een etage med udnyttet tagetage Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må været hævet mere end 8,5 m over det omgivende terræn Alle bygninger skal placeres med facaden parallelt med/vinkelret på adgangsvejen. Byrådet kan dog godkende en anden placering i forbindelse med en samlet bebyggelsesplan for et område. Bygningers endelige placering skal godkendes af byrådet Ved tæt lav boliger, skal bygningernes placering godkendes af byrådet, ud fra en samlet plan Forinden bebyggelse på små grunde, skal der udarbejdes et princip for de enkelte bygningers placering, som kan godkendes af byrådet. Princippet kan f.eks. være at alle boliger opføres med facaden eller gavlen i byggelinien mod vej, eller opføres som rækkehuse eller dobbelthuse.

12 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1. Bebyggelsens ydre skal ved nybygning og ændring af facader, tage, vinduer, døre og andre udendørs bygningsdele, godkendes af byrådet. Byrådet kan i h.t. byggelovens 6 D gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. 7.2 Ydervægge skal opføres af teglsten, som helt eller delvis kan tillades pudset eller vandskuret eller delvist opføres som lette facadepartier med materiale efter byrådets nærmere godkendelse. (Bestemmelsen gælder ikke for de eksisterende bygninger på ejendommen Kirkevej 30) Tage skal udformes som symetriske saddeltage, med mindre byrådet godkender andet Carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan tillades opført med anden tagform og andre materialer Enhver form for skiltning og reklame skal godkendes af byrådet. Reklameflag og bevægelige skilte kan ikke godkendes 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstigelse eller lign. gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden på den enkelte parcel skal overholdes. De på kortbilaget viste grønne friarealer skal anlægges og beplantes i takt med, og forud for bebyggelsen, som forudsætning

13 for ibrugtagning af denne. Det grønne friareal, som grænser op til parcellen mærket "N" på kortbilag 2, udlægges først når parcellen bebygges Nye private hegn langs skel mod vej, sti og offentlige arealer må kun etableres som levende hegn. Dog kan faste hegn og stakitter opføres i max. 1 meters højde bag levende hegn Beplantning langs skel mod vej, sti og fællesarealer, skal finde sted på egen grund 0,45 m fra skel Kompostpladser, renovationsstativer o.lign. skal anbringes eller afskærmes, således at de ikke er synlige fra veje, stier eller offentlige friområder, og iøvrigt således at de ikke er til gene for de omkringliggende parceller Beplantning og befæstelsers art på offentligt tilgængelige arealer, skal godkendes af byrådet Terrænregulering må kun foretages med byrådets tilladelse. 9 LEDNINGSANLÆG 9-1 N V bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen Såfremt det af tekniske grunde viser sig nødvendigt at etablere ledninger til kloak, vand, fjernvarme, el, telefon og tv. m.v. over parcellerne, er grundejerne/lejerne forpligtede til uden vederlag at tåle dette mod erstatning for forvoldt skade Der skal i forbindelse med byggemodningen etableres et fælles radio- og tv-antenneanlæg med tilslutningspligt for samtlige nye boliger indenfor lokalplanområdet. Herudover må udendørs antenner o.lign. ikke monteres, hverken på fritstående

14 8 master eller på bygninger uden byrådets særlige tilladelse. Antenneanlægget skal være forberedt for transmission af signaler fra hybridnettet. Antennemastens placering skal godkendes af byrådet. 10 GRUNDEJERFORENING Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde med indtil 2 boliger, indenfor lokalplanens område. For enklaver af tæt lav bebyggelse med egne færdsels- og friarealer fastsættes bidraget til grundejerforeningen til ét medlemskab pr. påbegyndt 5 boliger. Medlemspligten indtræder når byggeri påbegyndes. Den eksisterende bolig på Kirkvevej 30 er undtaget for medlemspligt Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 25% af grundene er bebyggede eller når byrådet forlanger det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de på kortbilag nr. 2 viste fællesarealer samt øvrige fællesanlæg, herunder fælles TV- og radioantenneanlæg for området Udgifter til drift og vedligeholdelse af det fælles antenneanlæg fordeles på alle boliger Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet.

15 11. OPHÆVELSE AF ÆLDRE LOKALPLANER Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves den berørte del af lokalplan nr vedtaget af byrådet den 11.febr Desuden ophæves del af lokalplan nr , vedtaget af byrådet den 16. september 1992, f.s.v. angår et areal på ca. 720 m 12 TILLADELSE OG DIS- PENSATIONER FRA AN- DRE MYNDIGHEDER Lokalplanens virkeliggørelse kræver ikke tiladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Det er dog en betingelse for udstykning og bebyggelse efter planen, at landbrugspligten er ophævet 13 RETSVIRKNINGER Vedrørende lokalplanens retsvirkninger, se vedhæftede redegørelse side d og e VEDTAGELSESPÅTEG- NING Forslaget er i henhold til 24 i lov om planlægning vedtaget af Ringkøbing byråd, den 16. november 199^ Lokalplanen er i henhold til 27 i lov om planlægning endeligt vedtaget af Ringkøbing byråd, den 19. april p.b.v. ans'østøtjard borgmester

16

17

18 LOKALPLAN NR KORTBILAG NR. 3

19 ANMELDER: LANDINSPEKTØRFIRMAET V. Brandt Jensen Bildtsvej 15-Tlf RINGKØBING Nærværende lokalplan nr bedes tinglyst på matr. nr og 14 d, og på matr. nr. 12 C, 14 k, 14 1, 15 a, 15 e, 15, 15 P, 15 q og 16 q, idet den omfatter dele af disse matr. nre., samt på matr. nr. 16 U. Alle nævnte matr. nre. er beliggende i Nørby, Ringkøbing Jorder. Det attesteres, at lokalplanen ikke vedrører andre matr. nre., som er udstykket fra de omfattede ejendomme efter d Ringkøbing, den 4. september 1995 landinspektør Matr: 12 I. Nørby, Ringkøbing Jorder Retten 1 : Ringkøbing Indført den : Lyst under nr.: / 'Korsholm jri ass.

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_ Matr.nr. 2bø og 2ec Ringkjøbing Markjorder. Anmelder: Advokaterne Knud Dalgaard- Knudsen & Mogens Jepsen, Ringkjøbing. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 30IYS"

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.061 JØRGEN H. KROGH STEMPELMÆRKE RETTEN I D. 9. MARTS 1988 21,04,88 13*08 OOOO45O.OO

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.061 JØRGEN H. KROGH STEMPELMÆRKE RETTEN I D. 9. MARTS 1988 21,04,88 13*08 OOOO45O.OO RINGKØBING KOMMUNE JØRGEN H. KROGH ADVOKAT TORVET 10. *»SO ft T«..«. 07-32»00 LOKALPLAN NR. 01.061 STEMPELMÆRKE RETTEN I RINGKØBING KUN GYIDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

L0KICEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. ~4 c3 3 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVEIWSBEBYG- GELSE, RESTAURATION M.V. 1 NYGADE I VRÅ

L0KICEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. ~4 c3 3 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVEIWSBEBYG- GELSE, RESTAURATION M.V. 1 NYGADE I VRÅ L0KICEN -VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. ~4 c3 3 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVEIWSBEBYG- GELSE, RESTAURATION I VRÅ M.V. 1 NYGADE WKKEN-VRA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23. Lokalplan for et område til erhvervsbebyggelse (restauration

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere