Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013"

Transkript

1 Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan

2 Hvorfor en kvalitetshandlingsplan? Formålet med kvalitetshandlingsplanen for er at sikre en omfattende, fortløbende og koordineret kvalitetsudvikling samt kontinuerlig dokumentation, evaluering og monitorering af kvalitetsudvikling i Region Hovedstaden. Kvalitet og patientsikkerhed ses som to uadskillige indsatsområder, som begge er en del af kvalitetsudviklingen. Kvalitetshandlingsplanen er henvendt til regionens virksomheder, praksissektor og det sociale område. Kvalitetshandlingsplanen udgør således en operationalisering af regionens kvalitetspolitik. Operationaliseringen indebærer, at der for hver af kvalitetspolitikkens fire værdier sikkerhed, patienten i centrum, effektivitet og lighed - fastlægges målsætninger for de kommende 4 år. Kvalitetshandlingsplanen vil udfoldes 1 år ad gangen, således at der hvert år udmeldes indikatorer for målopfyldelse for det kommende år. Hvert år aftales hvilke elementer fra kvalitetshandlingsplanen, som inddrages i de dialogbaserede aftaler mellem virksomhederne og koncerndirektionen. Den regionale kvalitetsplan vil fokusere på forholdsvis få indikatorer. Udover de i kvalitetsplanen udmeldte indikatorer, vil der i de enkelte virksomheder være monitoreringskrav i forhold til henholdsvis standarder fra JCI og DDKM. Kvalitetshandlingsplanen præsenteres i et driverdiagram (se næste side), dette for at øge gennemsigtigheden og overskueligheden samt anskueliggøre hvordan initiativer, som iværksættes fx på en enkelt afdeling, bidrager til opnåelse af det overordnede mål. Et overordnet mål for hver af kvalitetspolitikkens 4 værdier er opnåelse af akkrediteringsstatus ved henholdsvis Joint Commission International og Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstatus opnås ved at opfylde en række standarder opdelt i patientspecifikke og organisatoriske standarder. Arbejdet i forbindelse med at opnå akkrediteringsstatus understøtter dels de primære dels de sekundære drivere for hver af de fire værdier beskrevet i kvalitetshandlingsplanen. For hvert mål opstilles kriterier for målopfyldelse. Der skal være tale om relativt få kriterier for hvert mål, som er relevante og som så vidt muligt baseres på data, der registreres i forvejen. En række forskellige indsatser eller initiativer vil kunne føre til opfyldelse af målet. Region Hovedstaden kvalitetshandlingsplan - 2

3 Driverdiagrammet anskueliggør hvordan og med hvilke lokale/regionale interventioner målet nås. Initiativerne, beskrevet under sekundære drivere, er en liste af mulige interventioner/ initiativer. Der kan være andre relevante initiativer, der ikke fremgår af listen. Nogle initiativer bidrager til opfyldelse af flere mål og indgår derfor i flere af diagrammerne. Nogle initiativer udføres bedst på regionalt niveau, fx i form af tværgående kampagner, mens det på andre områder giver mest mening, at man lokalt vælger de nødvendige indsatser. Det betyder ikke at alle virksomheder skal anvende alle initiativer. Man vælger på den enkelte virksomhed de initiativer man arbejder med/ønsker at arbejde med. Fx kan en virksomhed vælge at arbejde med reduktion af CVK relaterede infektioner i relation til sikkerhed i behandlingen, hvor en af de primære drivere er hospitalserhvervede infektioner. Virksomhedens reduktion af CVK relateret infektioner er således bidraget til opfyldelse af regionens målsætning for reduktion af hospitalserhvervede infektioner. Områder adresseret i virksomhedernes dialogbaserede aftaler adresseres tillige i kvalitetshandlingsplanen, ligesom operationalisering af regionens politikker søges adresseret i kvalitetshandlingsplanen, hvor det er naturligt og muligt. Region Hovedstaden kvalitetshandlingsplan - 3

4 Overordnet mål som samlet siger noget om organisationens kvalitet. For hvert overordnet mål fastsættes konkrete målsætninger for arbejdet i planperioden. Fx reduktion af skader med 20%. Eksempel: Hospitalserhvervede infektioner reduceres med 50%. Hospitalets reduktion af forekomst af CVK relaterede infektioner er hospitalets bidrag til regionens overordnede mål ifm. reduktion af hospitalserhvervede infektioner. Initiativer som iværksættes for at opfylde organisationens overordnede mål. Indsatser som bidrager til primære drivere, konkrete eller organisatoriske interventioner. Eksempel: Hospitalserhvervede infektioner reduceres. Eksempel: Her vælger et hospital en sekundær driver fx anvendelse af CVK (centralvene kateter) pakken. Hospitalets valg anvendelse af CVK pakke er hospitalets indsats ifm. reduktion af hospitalserhvervede infektioner.

5 BEHANDLING SKAL VÆRE SIKKER FOR PATIENTERNE: Målsætning for Reduktion i mortalitet og patientskade: Hospitalsstandardiserede mortalitetsratioer (HSMR) nedbringes med 10% Patientskader reduceres med 25 % Hospitalserhvervede infektioner reduceres med 50 % Antal af rapporteringer af utilsigtede hændelser fra praksissektor stiger Opnåelse af akkrediteringsstatus ved hhv. Joint Commission International (JCI) og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) VIDEREUDVIKLING AF SIKKERHEDSKULTUREN Patientsikkerhed indgår i grunddannelser (regionalt niveau) Patientsikkerhed indgår i efteruddannelser Patientsikkerhed indgår i regionens lederprogram (regionalt niveau) Uddrag viden og læring med afsæt i personalets rapporteringer Implementering af rapporteringssystem i praksissektor Fokus på fysisk indretning i forhold til patientsikkerhed Ibrugtagelse af proaktive metoder til forebyggelse af utilsigtede hændelser Patientsikkerhed indgår i udvikling af Elektronisk Patientjournal (EPJ) UVENTET DØD INKL. SELVMORD REDUCERES Anvendelse af sepsis pakke Implementering af revideret vejledning vedr. forebyggelse af selvmord Re implementering af systematisk måling af vitale værdier herunder udvikling af regionalt observationsskema med indbygget beslutningsstøtte (Early Warning Score) Implementering af konceptet: sikker mundtlig kommunikation (SMK) HOSPITALSERHVERVEDE INFEKTIONER REDUCERES Forbedring af håndhygiejne Forbedring af rengøring indeholdt i dialogaftaler 2010 Anvendelse af Central Venekateter- pakke (CVK-pakke) Anvendelse af Respiratorpakken Implementering af patientsikkert sygehus Regionalt tiltag: Udvikling af metode til infektionsregistrering REDUKTION AF SKADER PÅFØRT PATIENTER Regional proces for ensretning af blodfortyndende behandlingm (AK-behandling) mellem hospitaler og mellem hospitaler og praksissektoren Ensartet regional proces for dispensering, administrering og dokumentation af AK-behandling i Elektronisk Patientmedicineringssystem (EPM) Re implementering af anvendelse af håndholdt computer (PDA) ved dispensering og administration af medicin Implementering af Medicinafstemning Medicingennemgang hos polyfarmacipt. Indsats mod tryksår Faldforebyggelse Implementering af Sikker kirurgi- tjekliste herunder tjek af tromboseprofylakse Implementering af Sikker afgivelse og modtagelse af svar Implementering af patientsikkert sygehus Udbygning af moduler i Elektronisk Patientjournal (EPJ)

6 PATIENTEN SKAL VÆRE I CENTRUM: Målsætning for : Opnåelse af akkrediteringsstatus ved hhv. JCI og DDKM: 5 % stigning i andelen af positive svar på spørgsmålene i den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP): Patienterne angiver at have haft en kontaktperson Patienterne oplever ingen fejl Patienter, der oplever fejl er tilfredse med personalets håndtering heraf Patienterne oplever ingen eller kort ventetid Patienterne oplever at blive medinddraget i planlægning af egen behandling Patienterne oplever at de pårørende blev inddraget i beslutninger vedr. behandlingen i passende grad Patienterne er trygge ved at skulle hjem fra afdelingen RESPEKTFULD OG FYLDESTGØRENDE KOMMUNIKATION Træning af kommunikation og den professionelle rolle rettet mod såvel personale som ledere. Fælles vejledninger regionale, hospitals- og specialespecifikke DIALOG OG DIREKTE FEEDBACK MED/FRA PATIENTER OG PÅRØRENDE Brug af fokusgrupper med patienter og pårørende/patientudvalg Etablering af dialogfora med patienter herunder dialogmøder med patienter der ønsker at klage over behandling etc. Implementering af ringe-op ordning Mød direktøren direkte møder med patienter og pårørende under indlæggelsen Sig undskyld -kampagne (regional niveau) Patienter i faste udvalg/råd Patientudvalg Patientdirektør med ansvar for patientinddragelse Fokus på anvendelse af patientrapporteringer til kvalitetsudvikling Patienter inddrages i kerneårsagsanalyser UDVIKLING AF KONTAKT- PERSONORDNINGEN Kurser til uddannelse af kontaktpersoner Fokus på tildeling af kontaktperson til alle relevante patienter UDVIKLING AF KULTUREN OMKRING PATIENT- INDDRAGELSE Udvikling af metoder til patientinddragelse (regionalt niveau) Gentænke arbejdsgange og bryde mønstre i forhold til at den samlede organiseringen understøtter patientinddragelse Fokus på fysisk indretning i forhold til patientsikkerhed Fokus på patientinddragelse i grund- og postgraduat uddannelser Fokus på udvikling af it-systemer, der understøtter patientens kontakt med sundhedsvæsenet

7 BEHANDLINGEN SKAL VÆRE EFFEKTIV: Målsætning for : Opnåelse af akkrediteringsstatus ved hhv. JCI og DDKM Kliniske retningslinjer for alle specialer er udarbejdet og implementeret Forløbsprogrammer for kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), diabetes, hjertesygdomme og muskelskeletlidelser er implementeret Pakkeforløb for diabetes, apopleksi og hjertesygdomme er udarbejdet og implementeret Målopfyldelse for det Nationale Indikatorprojekt (NIP) følger indhold i dialogaftalerne 90 % overholdelse af medicinrekommandationer og basislisten Integration af IT og kvalitetsstrategi ENSARTET KVALITETS NIVEAU REDUCERET VARIATION I BEHANDLINGSTILBUD Fælles specialespecifikke kliniske retningslinjer, herunder for medicinanvendelse (regionalt niveau) Fælles dokumentstyringssystem implementeret Implementering af Patientsikkert Sygehus Kompetenceudvikling målrettet patientbehov SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB Fælles vejledninger regionale, hospitals- og specialespecifikke Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme (regionalt niveau) Fokus på sammenhængende forløb i sundhedsaftaler Udvikling af pakkeforløb for Diabetes, Apopleksi og hjertesygdomme Opfyldelse af all-or-none i det Nationale Indikatorprojekt Lean projekter for udvalgte områder Udvikling og implementering af it til at understøtte sammenhængende patientforløb RATIONEL FARMAKOTERAPI Indsats for rationel medicinanvendelse på hospitaler og i praksissektoren IT UNDERSTØTTELSE AF ARBEJDSGANGE OG KOMMUNIKATION Videreudvikling og implementering af elektronisk kommunikation mellem sundhedsvæsenets sektorer, nationalt og regionale (regionalt niveau) Fokus på sammenhængende patientforløb i sundhedsaftaler Effektiv systemadgang til it-systemer Udvikling af telemedicin Videreudvikling af Elektronisk Patientjournal (EPJ) til understøttelse af papirløse arbejdsgange Fokus på samtænkning af it-systemer og arbejdsgange

8 LIGHED I REGIONENS TILBUD OM BEHANDLING: Målsætning for : Opnåelse af akkrediteringsstatus ved hhv. JCI og DDKM Mindske variationer mellem hospitaler i kliniske kvalitetsdatabaser Udrulning af hospitalsplan SundDialog værktøj implementeret Forløbsprogram for, diabetes, hjertesygdomme og muskelskelet lidelser implementeret 100% opfyldelse af indhentning af vurdering af patientens evne til at kommunikere (afdækning af evt. problemer forbundet med kommunikation, evne til at forstå og modtage) MINDSKE VARIATION I BEHANDLINGSTILBUD Fælles vejledninger regionale, hospitals- og specialespecifikke Implementering af følge-hjem, følge-op og ringe-hjem ordninger Fokus på indsatser til forebyggelse af ulighed i sundhed i sundhedsaftaler Fælles visitation Implementering af datafangst i almen praksis Udvikling og fastholdelse af personale kompetencer i forhold til hospitalets profil KVALITETSUDVIKLING I PRAKSISSEKTOREN INDIVIDUEL FOREBYGGELSE I ALMEN PRAKSIS Implementering af SundDialog værktøjet i almen praksis (regionalt niveau) Fokus på områdernes borgergrundlag og lighed i behandlings - tilbud herunder anvendelse af sundhedsprofiler i planarbejdet Udvikling og undersøgelse på særlige populationer KULTUREL HARMONISERING NEDBRYDNING AF BARRIERE I FORHOLD TIL SÅRBARE PATIENTGRUPPER Patientinformation rettet mod sårbare patientgrupper Ensartede tilbud om tolkebistand Uddannelse af personalet i møde med sårbare patientgrupper FORLØBSPROGRAMMER FOR KRONISKE SYGDOMME Udarbejdelse og implementering af forløbsprogrammer for kroniske sygdomme (regionalt niveau) Patientuddannelse

9 SIKKERHED PATIENTFOKUS EFFEKTIVITET LIGHED SIKKERHED PATIENTFOKUS EFFEKTIVITET LIGHED SIKKERHED PATIENTFOKU EFFEKTIVITET LIGHED Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon: Grafisk design: Kristin Hedetoft Grafik & TV, Koncern Kommunikation Oktober 2010 Ordre nr: 15339

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære af Kaiser Permanente? 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 1 10-02-2011 14:21:27 85862_sundhedsvaesen_r_.indd 2 10-02-2011 14:21:27 Hvad kan det danske sundhedsvæsen lære

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere