Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører"

Transkript

1 Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret for de offentligt finansierede faglige uddannelser for professionelle chauffører, og vi vil med denne handlingsplan sikre, at disse uddannelser lever op til høje og fælles standarder. Formål I arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) og erhvervsuddannelserne (EUD) uddanner vi professionelle chauffører efter mål, som TUR på branchens vegne har bestemt. Vores hensigt med denne handlingsplan er at stræbe efter at uddanne erhvervschauffører til nul ulykker og til sikker, økonomisk og hensynsfuld trafikadfærd. Ud fra dette formål stilles der krav til skoler og undervisere, til kursister og lærlinge, og til TUR. Ved at leve op til disse krav kan vi sikre, at det offentlige uddannelsessystem leverer en kvalitet, der bidrager til målsætningen om en forbedring af færdselssikkerhed i Danmark og i EU. Standard for køreuddannelse Øvelseskørsel med varierende belæsning Skolen sikrer sig, at alle i løbet af uddannelsen har kørt med varierende belæsning af køretøjet, både når der undervises i kørekort til lastbil (kategori C) og til vogntog (kategori C/E). Øvelseskørsel med sættevognstog På sigt vil skolen sørge for, at alle har kørt eller manøvreret med belæsset sættevogn, når der undervises i kørekort til vogntog, og TUR vil arbejde for, at dette indgår i såvel uddannelsesmål som i køreuddannelsen. Standard for gennemførelse af risikolære og sikker trafikadfærd Skolen udarbejder en standard for, hvordan den sikrer at køreuddannelsens elementer omkring risikolære og sikker trafikadfærd gennemføres på forsvarlig vis. TUR udarbejder vejledning til denne standard. Standard for chaufføruddannelsernes øvrige elementer Standard for en omfattende grunduddannelse I den grundlæggende uddannelse af erhvervschauffører fylder selve køreuddannelse, således som den er fastlagt af myndighederne, kun en mindre del. Emner som køretøjskendskab, kundeservice, lastsikring, passagerkomfort, brug af IT, logistik, sikkerhed og arbejdsmiljø, mv. indgår med stor vægt i uddannelserne. Skolen sikrer at også disse elementer når de fastlagte mål i uddannelserne, herunder ikke mindst målene omkring chaufførsikkerhed og lastsikring. Holdningsbearbejdning De grundlæggende uddannelser har ligeledes som formål at medvirke til en holdningsbearbejdning af de kommende erhvervschauffører.

2 I AMUs grunduddannelse er der fastsat en række mål, men i det nye AMU er der ikke fastsat rammer for tidsforbruget for at nå hvert enkelt mål. Alle kursister skal fortsat nå alle uddannelsens mål, men den nye fleksibilitet giver mulighed for i større omfang at prioritere holdningsbearbejdning. Det skal skolen og dens undervisere aktivt udnytte i de tilfælde og over for de deltagere, hvor det er muligt at nå uddannelsens øvrige mål på kortere tid. Det kan fx ske ved anvendelse af spil, som sætter deltagerne i situationer, hvor det holdningsmæssige er i centrum. Standard for professionel chaufføradfærd Skolen udarbejder et sæt spilleregler for kursisters og lærlinges adfærd på skolen og som kommende erhvervschauffør, som især betoner den professionelle holdning til sikkerhed og trafikadfærd, som bør præge den kommende professionelle chauffører. Skolen håndhæver disse spilleregler således, at ikke alle nødvendigvis gennemfører deres uddannelse, ligesom kursister og lærlinge, der ikke når uddannelsens mål, ikke skal have udstedt kursusbevis eller skolevejledning. Skolen sørger for, at disse spilleregler behandles og godkendes af det Lokale Uddannelsesudvalg. TUR udarbejder vejledning til denne standard, og skolerne og TUR drøfter i fællesskab "best practice" for denne standard. Gennemsyn af alle chaufføruddannelsernes mål TUR vil i 2004 i samarbejde med eksperter fra skolerne og branchen gennemgå alle mål i chaufføruddannelserne med henblik på at justere målene, således at denne handlingsplans formål fremmes. Der indlægges bl.a. mål, som sikrer øvelseskørsel med varierende belæsning. Udvikling af undervisernes kvalifikationer Løbende kvalificering af undervisere i chaufføruddannelsen Skolen sørger for en løbende kvalificering af sine undervisere, blandt andet ved at sende undervisere på det årlige seminar for undervisere på chaufføruddannelserne, som TUR arrangerer. På dette seminar samles erfaringer med gode tiltag op og formidles ( best practice ), ligesom skolernes standarder diskuteres. Seminaret vil få deltagelse fra branchens organisation samt af institutioner, der arbejder med trafiksikkerhed og forskning inden for området. TUR udgiver efterfølgende et seminarmateriale, som kan anvendes til den interne videreformidling på skolen. Politik for sikker og hensynsfuld trafikadfærd Skolen udarbejder en politik for skolens undervisere og medarbejdere om sikker og hensynsfuld færden i trafikken. Forum for undervisere om trafikadfærd, færdselssikkerhed og chaufførkvalificering TUR åbner på sin hjemmeside et forum, hvor organiseret erfaringsudveksling kan foregå for undervisere om trafikadfærd, færdselssikkerhed og chaufførkvalificering. TUR stiller redaktør til rådighed. Erhvervspraktik for undervisere Skolen giver sine undervisere mulighed for at komme i erhvervspraktik, således at underviserne holder sig ajour med udviklingen inden for transportområdet. TUR og skolerne vil i fællesskab etablere et samarbejde om at søge at åbne mulighed for, at underviserne kan komme i uddannelsespraktik af kortere varighed hos Lokale myndigheder med opgaver inden for trafiksikkerhed Politiet 2

3 Ambulancevæsen og redningskorps Havarikommission Internationale samarbejdspartnere Samarbejde om adgang til lokale havari- og ulykkesrapporter TUR undersøger muligheden for, at der lokalt kan etableres et samarbejde mellem skolerne og de lokale myndigheder, som giver skolernes undervisere adgang til lokale havari- og ulykkesrapporter, således at disse kan anvendes i undervisningen til at holdningsbearbejde kursister og lærlinge. Udstyr, materiel og faciliteter på chaufføruddannelserne TUR udarbejder forslag til standard for udstyr, materiel og faciliteter, der som minimum bør være til stede for at gennemføre kvalificeret chaufføruddannelse. Standarden drøftes med skolerne i fællesskab inden tiltrædelse. Udfordringer og udvikling Udviklingsarbejde TUR og skolerne vil udvikle og afprøve nye metoder til at uddanne erhvervschauffører til nul ulykker og til sikker, økonomisk og hensynsfuld trafikadfærd. Det drejer sig fx om: Nye køretekniske uddannelser, der ligger vægt på defensiv kørestil Nye undervisningsmetoder, hvor der i højere grad bygges på lærerige praktiske oplevelser, som fx i opbyggede handlebaner. Nye metoder til måling og dokumentation af køreprofil for den enkelte chauffør, fx ved hjælp af datafangst fra køretøjets databus. Afprøvning af køretøjssimulator og afdækning af dens anvendelsesområder. Forbedring af det interaktive program om køre/hviletid. TUR vil ved hjælp af sine organisationer søge at udbrede dette program til alle virksomheder i branchen. TUR og skolerne vil gennem systematisk udviklingsarbejde afdække de forhold, der har betydning for sikker trafikadfærd og vil udvikle uddannelser, der inddrager disse forhold, samt sørge for, at disse forhold inddrages i opkvalificeringen af underviserne. International konference TUR vil tage initiativ til, at der årligt afholdes en international konference under titlen Training Professional Drivers for Improved Road Safety. Den første konferences hovedtema bliver implementering af det nye EU-direktiv om chaufføruddannelse i Europa. Konferencen arrangeres i samarbejde med Eurotra, som er TURs europæiske samarbejdspartner med organisationer fra 21 europæiske lande. Den første konference i 2004 afholdes i Danmark d november på AMU-center Djursland, der har et af Europas bedste køretekniske anlæg. Konferencen henvender sig til undervisere og planlæggere på uddannelsesinstitutioner for erhvervschauffører, til arbejdsmarkedets parter, til myndigheder samt til andre organisationer, der beskæftiger sig med trafiksikkerhed. Perspektiver Skolerne og TUR vil arbejde for, at der skabes en kultur blandt erhvervschauffører, hvor korrekt lastsikring og hensynsfuld trafikadfærd er hverdagsemner, som alle professionelle chauffører forholder sig til og diskuterer. Skolerne og TUR vil på denne måde arbejde for at fremme faglig selvbevidsthed og stolthed blandt erhvervschauffører, der sætter en ære i at udføre deres erhverv sikkert, økonomisk og hensynsfuldt. 3

4 Tiltrædelse Uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og/eller erhvervsuddannelser (EUD) kan tiltræde denne handlingsplan og dens standarder pr. 1. april TUR vil invitere de nye private udbydere til at tiltræde denne handlingsplan. TUR og de tiltrædende uddannelsesinstitutioner indbyder Folketingets Trafik- og Uddannelsesudvalg til et statusmøde inden sommerferien Kvalitetssikring Den enkelte skole begynder efter tiltrædelsen af denne handlingsplan udarbejdelse af sine standarder og retningslinier. Skolen kan søge vejledning hos TUR. Det anbefales skolen at inddrage sin bestyrelse i beslutningsprocessen. På den årlige konference gennemgås denne handlingsplan og målopfyldelsen vurderes. Skolerne fremlægger deres standarder for Det lokale uddannelsesudvalg, og TURs parter behandler gennemførelse af denne plan hvert halve år. TUR inviterer hvert år 4 af de tiltrædende skoler til en dialog om handlingsplanens gennemførelse. Denne dialog omfatter både ledelse og undervisere. TUR inviterer hvert år Foreningen af skoleledere ved de tekniske skoler/mtl - udvalget og foreningen af forstandere ved AMU til en dialog om handlingsplanens gennemførelse. Både skolen og TUR kan anvende denne handlingsplan i sin markedsføring og som politisk markering, både lokalt og nationalt. TUR vil offentliggøre hvilke skoler, der har tiltrådt denne handlingsplan. Resumé Skolen Sørger for, at kommende erhvervschauffører har ført køretøjer med varierende belæsning Udarbejder standard for gennemførelse af risikolære og sikker trafikadfærd Udarbejder standard for en omfattende grunduddannelse Udarbejder standard for professionel chaufføradfærd Sørger for løbende kvalificering af undervisere i chaufføruddannelsen Udarbejder retningslinier for reaktion over for alvorlige trafikforseelser, foretaget af egne medarbejdere Sørger for erhvervspraktik for sine undervisere Deltager i formuleringen af en fælles standard for udstyr, materiel og faciliteter i chaufføruddannelsen Deltager i udviklingsarbejde Foreligger disse standarder og retningslinier for Det lokale Uddannelsesudvalg, og drøfter disse med andre skoler og TUR TUR Udarbejder vejledning til standard for gennemførelse af risikolære og sikker trafikadfærd i køreuddannelsen Udarbejder vejledning til standard for professionel chaufføradfærd Foretager et gennemsyn af alle chaufføruddannelsernes mål i løbet af 2004 Afholder årlig konference for skolernes undervisere med deltagelse af arbejdsmarkedets parter og institutioner, der beskæftiger sig med trafiksikkerhed og -adfærd 4

5 Åbner et forum for undervisere om trafikadfærd, færdselssikkerhed og chaufførkvalificering Undersøger muligheden for at skolerne kan få adgang til lokale havari- og ulykkesrapporter Udarbejder forslag til standard for udstyr, materiel og faciliteter Vil arbejde for at skaffe udviklingsmidler Gennemfører dialogmøder med 4 af de tiltrædende skoler årligt. Afholder et årligt dialogmøde med forstanderforeningerne om handlingsplanen Vil tage initiativ til afholdelse af international konference og undervisning i bedre trafikadfærd Organiserer redegørelse overfor Folketingets Trafik- og Uddannelsesudvalg inden sommerferien maj

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri Projekt nr.: 125604 Pulje: AMU 659 BAI Udvikling af udd. og læreruddannelse Sags nr.: 080.05D.251 Evaluering af uddannelsesmål og uddannelsesstrukturer inden for stilladsområdet September 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole.

Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. Virksomhedsplan 2014 for Bygholm Landbrugsskole. 1. Virksomhedsgrundlag 2. Strategiske fokuspunkter 3. Delmål 3.1 Elevtal 3.2 PR 3.3 Skolelandbruget 3.4 Kursusafdelingen 3.5 Internationale aktiviteter

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere